Proces verbal din 20.12.2016

Proces-verbal al şedinţei ordinare din 20.12.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 20-12-2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință - Viceprimar Dan Diaconu;

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 21 ;

Au absentat: Sorin Ionescu, Ioan Mateescu, Raluca Popescu si Marius Dugulescu si Nicusor Sarbu.

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu , domnul viceprimar Imre Farkas si doamna secretar Simona Dragoi.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1505 din .15.12. 2016

ANEXĂ

La Dispoziția nr.1505

Din data de 15.12.2016

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 28.11.2016.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

 • 3. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil cu nr. top.403227, înscris în C.F. NR. 403227, situat în Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, Timișoara.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului cu nr. topo 5834/1 de la 8225 mp la 7915, dezlipire în două imobile în suprafață de 7665 mp și 250 mp și atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței lăcașului de cult a suprafeței de 250 mp. teren către Centrul Reformat Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din

J           ~                       J

Timișoara, strada Ion Ghica nr.1, etaj parter, ap. nr.11 cu pivnița acces direct(pravalie), la prețul de 35.000 euro.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 65/08.12.2004 încheiat cu Cabinet Medical dr. Paunescu Liliana și încheierea actului adițional.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 25/16.11.2004 încheiat cu Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Badea Andreea Corina și încheierea actului adițional.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 11/12.10.2004 încheiat între Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara și dr. David Maria titular al Cabinetului Medical Medicina Generală Pediatrie dr. David Maria, prin înlocuirea concesionarului cu dr. Simion Daniel.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu Dr. MIOC NICOLETA si incheierea actului aditional.

 • 10.Proiect de hotărâre privind adresa imobilului atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 345/28.09.2010 , Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Municipiul Timișoara a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BANU CONSTRUCT SRL.

 • 12.Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinței gratuite a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. E. Carusso -

J                                                                     J                               J           "

D.Cantemir nr.1, către Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară.

“                                                                                   J                             J

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Timișoara.

 • 14.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/02.02.2016.

 • 15.Proiect de hotărâre privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul și troleibuzul, precum și aprobarea altor tarife.

 • 16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015 și nr. 35/02.02.2016.

“                                                   J

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată.

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui act adițional la Convenția-anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 - privind aprobarea colaborării între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara- Serviciul pentru Protecția Persoanei cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara pentru realizarea activității de transport a persoanelor cu dizabilități locomotorii din Municipiul Timișoara.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, Organigramei și Statului de Funcții.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale Timișoara.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului ”Activitate de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor și podurilor din municipiul Timișoara”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat între Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara și Municipiul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot ”Consolidarea educației și dezvoltarea competențelor de muncă și formare”.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă sportivă și de agrement Calea Șagului”, CF nr. 422373, CF nr. 442374 Timișoara.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construire clădire de birouri, servicii, proiectare, elaborare și consultanță software” Bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 și CF nr. 401378,

“                                                j                                              7

Timișoara.

 • 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Zonă Sportiva și de Agrement Calea Buziașului”, CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timișoara.

“              J

 • 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” P.U.D. Construire Casă P+M” str. Albastrelelor nr. 97, Timișoara.

'              J

 • 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Timișoara a programului ”Gala Sportului Timișorean”, pentru nominalizările din domeniul sport și premierea celor mai bune performanțe sportive obținute în anul 2016 de către structurile/organizațiile sportive locale.

 • 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea afilierii secției sportive ”Motociclism” la Federația Română de Motociclism și înscrierea secției în Certificatul de identitate Sportivă a SCM Timișoara.

 • 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în implementarea proiectului URB- Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect.

 • 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deservește Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara.

 • 32. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

 • 33. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara.

 • 34. Adresa nr. SC2016 - 28167/09.12.2016 a Direcției Clădiri, Terenuri și

J                          ~                           J

Dotări Diverse referitoare la plângerea prealabilă formulată de doamna Sandner Izabela prin care se cere anularea parțială a HG nr. 849/2009 pentru modificarea și completarea HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judetul Timiș (poziția 4069 din Anexa 2).

 • 35. Adresa nr. SC2016 -30604/14.12.2016 referitoare la Raportul de activitate al Viceprimarului Municipiului Timișoara - domnul Imre Farkas , privind deplasarea la Milano în Italia, din luna noiembrie 2016.

 • 36. Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 20.12.2016

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului ALFRED ROBERT SIMONIS.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ” Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport, prin funcționarea interconectată cu CT Centru”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 13, SAD 1 și SAD 2, către Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara și încheierea contractului de comodat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

 • 5. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

DL.DIACONU: Bine ati venit la sedinta ordinara a plenului Consiliului Local al municipiului Timisoara. Avem 36 de puncte pe ordinea de zi, de asemenea, avem pe Anexa la ordinea de zi un numar de sapte puncte.

DL.PRIMAR: Eu v-as ruga sa acceptati si punctele propuse suplimentar pe ordinea de zi pentru ca urmeaza o perioada de sarbatoare si nu cred ca mai este cazul sa ne mai intalnim, ar fi o singura ratiune pentru care as face o convocare de indata a consiliului si anticipez, rugandu-va sa dati curs convocarii, daca ajungem acolo. Ar fi legat tot de Colterm, pentru ca punerea in practica a hotararilor noastre vechi, de doi ani ne tot chinuim, parcurg o birocratie infioratoare, Coltermul ar avea nevoie sa beneficieze de hotararile noastre cat mai repede cu putinta. Spre exemplu, de un imprumut, care ar fi acordabil acum, dar nu suntem in masura sa il si dam efectiv, pentru ca Coltermul sa poata face plati catre furnizori. Daca relatia cu gazul e in regula, in noile conditii ale Coltermului, Eon gaz are incredere ca nu facem ce au facut altii, sa ducem societatea in insolventa, apoi in faliment si ei sa ramana cu pagube, CFR Marfa nu se comporta la fel si cu ei inca sunt probleme pana nu fac incasari efective.

Sper sa nu se ajunga acolo. Eu o sa va spun punctual, la punctele 4 si 6 din proprie initiativa v-as spune cateva lucruri. La punctul 4 aprobam pretul local al energiei termice livrata de Colterm. D-voastra va amintiti ca noi am aprobat sa se faca diligentele necesare pentru actualizarea pretului in conformitate cu costurile intregului proces, de la productie, producere si pana la livrarea agentului termic. Actualizarea pretului se face de catre ANRE sau se facea. Sa facut o actualizare partiala si aceasta se reflecta in proiectul de hotarare de astazi, dar, pe cand sa se rezolve tot ce am cerut noi, Guvernul a transferat de la ANRSC la ANRE prerogativele si, prin urmare, o sa mai dureze luni de zile, probabil, pana cand noul organism insarcinat cu validarea preturilor la servicii si produse reglementate, o sa se pronunte. Acum avem un pret actualizat intr-un prim pas. Noi nu majoram pretul la cetatean sau la agentul economic abonat la Colterm. Avem un angajament in fata cetatenilor, vechi de multi ani, ca nu majoram pretul, desi pretul la ingredientele folosite in proces a tot crescut, noi am pastrat pretul constant. Asta echivaleaza pentru cetateni cu a le fi redus pretul cu peste 30%, aproape cu 40%, daca noi am fi actualizat pretul in functie de costuri si apoi l-am fi dus la pretul de acum. Ar fi fost ca si cum l-am fi scazut cu multe procente. Noi aprobam astazi majorarea subventiei, astfel incat abonatii COLTERM sa plateasca acelasi pret. La proiectul nr.6, suntem intr-o situatie foarte delicata in ceea ce priveste acel incinerator de deseuri. Proiectul este mostenit de la administratia precedenta. Am facut tot posibilul sa il implementam, am organizat licitatia, care a fost foarte grea, eu eram personal deranjat ca nu reusim sa finalizam licitatia, pentru ca eram informat ca un asemenea incinerator nu polueaza deloc, nu produce mirosuri neplacute si ca poate fi realizat in vecinatatea CET Sud, unde era planificat sa fie construit. Acesta ar fi foarte aproape de zone locuite. Cand am aflat ca totusi, se simt mirosuri, evident, nu se incalca niciun prag legiferat, nici de catre legislatia romaneasca, nici de cea europeana, la nici un parametru de mediu, dar, se produc mirosuri si, atunci, eu nu am vrut sa se lege de numele meu un obiectiv care sa fie un al doilea “Continental”. Prezenta firmei “Continental Cauciucuri” in Timisoara este una benefica din foarte multe puncte de vedere, sunt contributii importante la bugetul local, la cele centralizate, dar, este un deranj pentru multi cetateni ai orasului care trebuie sa suporte acel miros neplacut. Am pus presiune permanenta pe firma “Continental” s-au facut investitii de valori foarte mari pentru a se reduce acest miros, dar cetatenii se plang si acum. Si atunci, desi noi eram in stadiul in care trebuia sa dam drumul lucrarilor de realizare a acestui incinerator, nu am dat ordin de incepere a lucrarilor. Firma 6

care a castigat licitatia, acum pune presiune pe noi sa materializam contractul. La un moment, ma gandeam chiar sa organizam un referendum, pentru ca eu nu vreau sa-mi asum nici realizarea unui obiectiv asupra caruia am niste semne de intrebare, chiar daca din alte considerente el ar fi foarte benefic, dar nici nu as vrea ca de grija cetatenilor din zona, sa ajung sa dau eu socoteala, daca cumva ajungem in instanta si firma respectiva castiga. Este nevoie sa facem din nou functionala societatea comerciala “International Recycling Energy”. Si atunci proiectul de pe pozitia 6 are in vedere desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie, si asta presupune modificarea actului constitutiv al S.C. “International Recycling Energy”. La ora actuala, societatea nu functioneaza.

DL.DIACONU: Supun la vot aprobarea celor sapte puncte suplimentare de pe ordinea de zi. Cine este pentru?

-19 voturi pentru.

Supun la vot intreaga ordine de zi.Cine este pentru?

-20 voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 28.11.2016.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

-20 voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

cu suma de 109,00 mii lei, diminuandu-se totodata si valoarea prevazuta la cap.65.02 “Invatamant”, titlul I -cheltuieli de personal, cu aceeași suma.

Avand in vedere adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara cu nr.19683/16.12.2016, se suplimenteaza suma prevazuta la cap.66.02.06.01 “Spitale Generale”, titlul VI - transferuri, cu valoarea de 46,88 mii lei, majorandu-se cu suma de 32,27 mii lei, sursa de venituri 11.02.06 “Sume defalcate din TVA pentru echilibrare”, respectiv cu valoarea de 14,61 mii lei, sursa 04.02.04 “Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare.

Cine este pentru? -17 voturi pentru -1 impotriva -2 abtineri.

Cel de-al doilea amendament se refera la adresa nr.10699/16.12.2016 a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes, prin care se solicita sprijinul municipiului Timisoara pentru plata facturilor aferente cheltuielilor de intretinere si functionare pentru lunile octombrie si noiembrie, in valoare de 229.186,46 lei, se solicita suplimentarea sumei prevazute la cap.66.02.06.01 “Spitale Generale”, titlul VI - transferuri, respective cap.66.10.06.01 - venituri proprii, diminuandu-se valoarea prevazuta la cap.70.02.50 “ Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor, titlul II - bunuri si servicii, din bugetul local pe anul 2016.

DL.IDOLU: Doamna Steliana sa ne povesteasca putin, stiind ca de-a lungul timpului au mai fost discutii.

DL.DIACONU: O sa va explic eu: este vorba de arierate pe care le inregistreaza Spitalul Victor Babes din cauza insuficientei fondurilor dintr-un contract anterior cu Casa de Asigurari de Sanatate si ca atare, la dificultati majore in functionarea acestui spital, o eventuala problema in functionarea spitalului ar insemna extrem de mult. Conform legii, ordonatorul de credite si Consiliul Local al municipiului Timisoara pot participa la plata unei anumite categorii de cheltuieli pentru spitalele care se afla in subordinea Consiliului Local. Ele se refera la acest tip de cheltuieli de functionare, utilitati si alte tipuri si pentru aceste sume ne exprimam posibilitatea de a mai aloca niste sume spitalului, astfel incat arieratele vechi sa nu creeze probleme in functionare.

DL.IDOLU: Mirarea mea a fost ca a aparut pe ultima suta, stiind ca este o problema veche, acolo este o problema de fond, cred.

DL.PRIMAR: Am facut tot ce ne era in putere pentru a corecta o situatie care este asa cum este, nu din vina noastra. Este o aberatie, care sper sa nu se mai repete. Am incercat sa suplimentam contractul in relatia cu C.A.S. Vorbim despre un spital de boli infectioase. Nimeni nu poate controla cati cetateni se vor imbolnavi de diverse boli infectioase, care pot pune in pericol viata bolnavilor. Atunci, Spitalul de boli infectioase a prezentat situatii reale, cu toti bolnavii de anul trecut si a solicitat sa semneze contractul cu C.A.S. pe acelasi numar de bolnavi estimativ.

Sigur ca din contractul cadru s-ar fi materializat tot, mai putin in functie de imbolnavirea la acelasi nivel sau daca nu s-ar fi imbolnavit asa de multi cetateni , putea sa nu se cheltuiasca toata suma. Din pacate, la noi se lucreaza cu formule, si formulele sunt mai importante ca si oamenii .

Evident ca s-au imbolnavit mai multi si sunt cheltuieli mai mari cu diverse lucruri, si nu putem lasa Spitalul de Boli Infectioase in stare de nefunctionare, sa intre in insolventa sau sa aiba alt gen de probleme.Acesta e motivul pentru care noi, atata cat am putut, am facut in speranta ca vom gasi deschidere la CAS, respectiv la Ministerul Sanatatii.

Dl. MOSIU: Cred ca e o problema de management a conducerii .

Dl. IDOLU: Ma deranjeaza faptul ca iar am primit in ultimul moment.

Dl. DIACONU: Noi vorbim aici de un amendament la rectificarea bugetara care trebuie sa cuprinda un numar cat mai mare de facturi de intretinere pentru ca noi vom plati intretinere.

Dl. PRIMAR: Atentie! ca exista si alte minusuri dar sunt cheltuieli pe care nu le putem acoperi. Sa acoperim ce putem pentru ca banii spitalului sa ramana petru medicamente si alte lucruri care nu pot fi sustinute de catre noi. Asta e logica!

Dl. DIACONU: Supun la vot acest amendament. Deschid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru

Supun la vot intregul proiect de hotarare.

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3.    Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil cu nr. top.403227, înscris în

C.F. NR. 403227, situat în Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, Timișoara.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului cu nr. topo 5834/1 de la 8225 mp la 7915, dezlipire în două imobile în suprafață de 7665 mp și 250 mp și atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței lăcașului de cult a suprafeței de 250 mp. teren către Centrul Reformat Timișoara.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 18 voturi pentru

Sunt doua persoane care nu voteaza. Este cineva care nu doreste sa voteze sau e o problema tehnica ?

Dl. BORDEASU: Da , eu nu votez.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, strada Ion Ghica nr.1, etaj parter, ap. nr.11 cu pivnița acces direct(pravalie), la prețul de 35.000 euro.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 65/08.12.2004 încheiat cu Cabinet Medical dr. Paunescu Liliana și încheierea actului adițional.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 25/16.11.2004 încheiat cu Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Badea Andreea Corina și încheierea actului adițional.

PUNCTUL 8 AL ORDIINEI DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 11/12.10.2004 încheiat între Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara și dr. David Maria titular al Cabinetului Medical Medicina Generală Pediatrie dr. David Maria, prin înlocuirea concesionarului cu dr. Simion Daniel.

Dl. IDOLU: Se poate mosteni calitatea aceasta de concendent concesionar ? D-NA DRAGOI: Era motivatia juridica si in referat potrivit articolelor enuntate acolo. Se preia cabinetul medical de catre medicul de familie si se dobandeste contractul. Permite legislatia.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 18 voturi pentru

- 1 vot impotriva

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu Dr. MIOC NICOLETA si incheierea actului aditional.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

 • 10.Proiect de hotărâre privind adresa imobilului atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 345/28.09.2010 , Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Municipiul Timișoara a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BANU CONSTRUCT SRL.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12.Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinței gratuite a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. E. Carusso -J                                                               J                            J           "

D.Cantemir nr.1, către Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară.

“                                                                                   J                             J

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Timișoara.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/02.02.2016.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15.Proiect de hotărâre privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul și troleibuzul, precum și aprobarea altor tarife.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015 și nr. 35/02.02.2016.

“                                                   J

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui act adițional la Convenția-anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 - privind aprobarea colaborării între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara- Serviciul pentru Protecția Persoanei cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara pentru realizarea activității de transport a persoanelor cu dizabilități locomotorii din Municipiul Timișoara.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, Organigramei și Statului de Funcții.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de

Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale Timișoara.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului ”Activitate de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor și podurilor din municipiul Timișoara”.

Dl. IDOLU: As avea 3 puncte pe care as vrea sa le discutam. Cred ca ar fi util, in virtutea a ceea ce am votat pentru semnalizare si un demers logic si normal ca profitul SDM sa ramana la Consiliul Local, la Primaria Timisoara.

Haideti sa adaugam si serviciile de proiectare sa aibe posibilitatea ca SDM sa proiecteze lucrarile de raparatii acolo unde este cazul: de semnalizare acolo unde este cazul.

As vrea din nou, ca si la semnalizare, nu 100% pentru ca la lucrari;e de costructii nu se poate, dar minimum 70% din valoarea C+M sa fie executate de catre SDM, pentru ca in 15 ani noi nu vom mai fi aici, nu va mai fi aceeasi conducere la SDM si cred ca este intelept ca SDM -ul sa păstreze + valoarea in SDM si in beneficiul primariei si nu se deduca excesiv pe serviciul externalizari pe servicii antrepriza.

Ca organizare cred ca ar fi necesar ca orasul acesta, impartit in cel putin 4 zone, cu responsabili de zone care sa monitorizez permanent.

Deci, sunt 3 propuneri: - servicii de proiectare, minimum 70% antrepriza proprie si impartirea pe centre zonale de coordonare.

Daca sunteti de acord le putem pune sub forma de amendamente sau le putem discuta.

Dl. PRIMAR: Cred ca e un moment foarte important acesta de astazi cand delegam inspre SDM responsabilitatea intretinerii si realizarii de drumuri, trotuare, parcari, poduri s.a.m.d. Noi am fi putut sa facem mai mult decat am facut daca societatile comerciale care au castigat licitatiile s-ar fi mobilizat mai bine. Ele nu sunt sub autoritatea noastra si au raspuns cum au raspuns solicitarilor si inclusiv presiunii pe care eu am pus-o asupra lor.

SDM-ul are tehnologie, are forta de munca dar va trebui sa se intareasca la toate aceste 3 compartimente si sa-si imbunatateasca managementul chiar daca nu a fost rau pana acum incat sa faca fata la volumul de lucrari pe care-l va avea de facut. A durat mult pregatirea acestui proiect de hotarare pentru ca noi am insistat sa se mearga pe preturile care au rezultat de la ultimele licitatii si nu am acceptat majorari.

Eu sustin primele doua propuneri si va trebui sa gasiti un loc unde sa fie inserat amendamentul dar trebuie sa incercam sa facem si proiectare.

Nu sunt de acord cu ultima propunere, impartirea pe zone pentru aceasta este o chestiune de management. In logica ei propunerea este corecta dar cred ca nu e o decizie care tine de prerogativele Consiliului Local, ci este o chestiune care tine de executiv si de societatea comerciala in sine.

Dl. IDOLU: Asa cum am spus, era o baza de discutii, un dialog intre consilierii locali si nu am analizat activitatea primariei sau a primarului Timisoarei vis-a-vis de colaborarea cu alti agenti economici. Noi vorbeam strict de SDM, la care tinem cu totii. Fata de oportunitate cred ca nimeni nu se indoieste la ora actuala si era o observatie.

DL.PRIMAR: D-le consilier, cu tot respectul, avem sărbătoarea de Crăciun, haideți să nu ne răpim timpul.

DL. IDOLU: Credeți că nu e cazul la fezabilitate tehnică să punem aceste întrebări? La fezabilitatea gestiunii directe să se menționeze lucrările de antrepriză C+M, să fie din punct de vedere valoric, minimum 50% în gestiunea SDM și în al doilea rând să fie adăugată activitatea de proiectare a lucrărilor, conform legii calității în construcții, către SDM. Eu nu vreau să spun procentul, în măsura posibilităților, pentru că poate sunt unele lucrări de proiectare, care le depășește calitatea tehnică.

DL. LULCIUC: La un moment dat spuneați pe C+M 70% și acum ați spus 50%.

DL. IDOLU: Îmi cer scuze, 70% am vrut să spun.

DL. DIACONU: Înainte să formulați amendamentul, vreau să vă spun că această societate are codul CAEN 4211 - activități de lucrări de construcții, drumuri și autostrăzi. Nu știu dacă e cineva de la SDM care ne poate spune dacă au ca obiect de activitate proiectarea în sine. Din câte știu eu, activitatea este extrenalizată. Știu că faceți proiecte de parcări, dar le luați.

REPREZENTANT SDM: neinteligibil

DL. DIACONU: Noi vorbim de delegarea unui serviciu care constă în lucrări de construcție drumuri și autostrăzi și reparații în municipiul Timișoara, nu serviciul de proiectare. Pe acesta nu îl delegăm noi.

REPREZENTANT SDM: neinteligibil

DL. IDOLU: Nu probabil, sigur la asta mă refeream, la obiectul activității SDM, că doar delegăm serviciul de lucrări și reparații mici, nu investiții. REPREZENTANT SDM: neinteligibil

DL. PRIMAR: Vă sugerez următorul amendament: acolo unde este înșiruirea lucrări de..., în final să se adauge și de proiectare conexe.

DL. DIACONU: Avem un deviz la capătul acestui studiu de oportunitate, care nu conține în momentul de față proiectare și nimic de genul acesta. E devizul pe baza căruia se vor discuta prețurile. De aceea eu cred că ar trebui să analizăm cu atenție.

D-NA SECRETAR: Și dacă serviciile de proiectare nu intră în obiectul de activitate al acestei societăți?

D-NA ȚUNDREA: Legea spune că poate fi modificat.

D-NA SECRETAR: Ulterior da, dar nu anterior.

DL. IDOLU: Atunci rămâne ca recomandare, ca să nu sărim pașii. Eu nu am studiat în amănunt codul CAEN al SDM. Atunci rămâne ca amendament minimum 70% lucrări de antrepriză executatea de către SDM, cu recomandarea să completeze obiectul de activitate cu activitatea de proiectare construcții drumuri și poduri.

DL. MOȘIU: Fiind vorba de reparații și chestiuni urgente, noi avem timp până proiectează nu știu ce firmă de la Iași, să așteptăm după ei? Sunt chestiuni de timp, de operativitate, de aceea am spus că proiectarea la lucrări de reparații să fie făcută de SDM, nu să facă ei drumuri și autostrăzi. Ei fac reparații. E așa o problemă să se adauge încă un cod CAEN?

DL. PRIMAR: Se poate veni cu un amendament la această hotărâre prin care să se aprobe devizul pentru aceste lucrări de proiectare. Aceasta este problema acum defapt. Nu codul CAEN, acesta se obține, ci problema este că noi nu avem un preț în momentul de față, care să fie aprobat odată cu aprobarea acestei hotărâri, așa cum se aprobă prețurile pentru celelalte activități.

DL. DIACONU: Foarte pe scurt, să ne întoarcem la faza în care suntem noi acum. Noi suntem la faza aprobării studiului de oportunitate, după care urmează avizul Consiliului Concurenței, elaborarea regulamentului serviciului, caietul de sarcini ș.a.m.d., toate elementele din delegare. Amendamentul legat de proiectare cred că este mai potrivit în acea fază, pentru că toate aceste documente vor fi obținute de către Consiliul Local.

DL. IDOLU: Eu propun ca la următoarea ședință AGA, din care facem toți parte, să aprobăm completarea obiectului de activitate.

DL. PRIMAR: Eu cred că e mai bine să se adauge „și activitățile de proiectare conexe”, chiar dacă noi nu vom materializa această completare până nu se aprobă și un deviz. Altfel va trebui să o luăm de la capăt și cu ce extindem în demersurile de a obține avizul la Consiliul Concurenței și acolo stai 2 ani până ți se aprobă.

DL. IDOLU: Cât durează să convocați AGA? Să fim cu toții de acord ca recomandarea să fie transpusă în practică.

REPREZENTANT SDM: 30 de zile.

DL. IDOLU: Haideți să ne întâlnim atunci în ianuarie, înainte de a purcede mai departe.

DL.MOȘIU: Se poate da un termen, de maxim o lună. Adăugarea unui cod CAEN nu durează.

DL. IDOLU: Amendament nu putem face acum și are dreptate dl. Viceprimar, pentru că este un tabel cu tarife și asta ar însemna să nu aprobăm hotărârea în integralitatea sa. A fost o idee, am supus - o dezbaterii. Nu putem să o formulăm acum ca și amendament, dar putem ca și recomandare și solicitare către AGA, să completeze obiectul de activitate cu proiectarea. Amendamentul cu minimum 70% mi-l pot asuma și recomandarea ca până în 31 ianuarie să se completeze obiectul de activitate, cu mențiunea că elaborarea întregului demers de obținere a unor acte ulterioare să țină cont de această recomandare.

Supun la vot întregul proiect de hotărâre

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat între Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului

Timișoara și Municipiul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot ”Consolidarea educației și dezvoltarea competențelor de muncă și formare”

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre.

-20 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă sportivă și de agrement Calea Șagului”, CF nr. 422373, CF nr. 442374 Timișoara

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre.

-20 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construire clădire de birouri, servicii, proiectare, elaborare și consultanță software” Bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 și CF nr. 401378, Timișoara

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre.

-20 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Zonă

Sportiva și de Agrement Calea Buziașului”, CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timișoara

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre. -20 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” P.U.D. Construire Casă P+M” str. Albastrelelor nr. 97, Timișoara

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre.

-19 voturi pentru

-1 abținere

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al

Municipiului Timișoara a programului ”Gala Sportului Timișorean”, pentru nominalizările din domeniul sport și premierea celor mai bune performanțe sportive obținute în anul 2016 de către structurile/organizațiile sportive locale

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre.

-18 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea afilierii secției sportive ”Motociclism” la Federația Română de Motociclism și înscrierea secției în Certificatul de identitate Sportivă a SCM Timișoara.

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre.

-20 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în implementarea proiectului URB- Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) și a contribuției

Municipiului Timișoara în acest proiect

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre.

-21 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deservește Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre.

-21 voturi pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre. -20 voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara

DL. DIACONU: Trebuiesc nominalizați trei consilieri locali. Vă rog să faceți propuneri.

DL. IDOLU: Propun pe d-na Popovici Gabriela.

DL. DIACONU: Propun pe d-na Tîrziu Adelina.

DL. GRIGOROIU: Propun pe d-na Mariș.

DL. DIACONU: Supun la vot aceste propuneri:

-18 voturi pentru

Supun la vot acest proiect de hotărâre.

-20 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2016 - 28167/09.12.2016 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse referitoare la plângerea prealabilă formulată de doamna Sandner Izabela prin care se cere anularea parțială a HG nr. 849/2009 pentru modificarea și completarea HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judetul Timiș (poziția 4069 din Anexa 2)

DL. DIACONU: O luăm la cunoștință.

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2016 -30604/14.12.2016 referitoare la Raportul de activitate al Viceprimarului Municipiului Timișoara - domnul Imre Farkas , privind deplasarea la Milano în Italia, din luna noiembrie 2016

DL. DIACONU: O luăm la cunoștință.

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Interpelările consilierilor locali

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului ALFRED ROBERT SIMONIS

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre.

-21 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ” Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport, prin funcționarea interconectată cu CT Centru”

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre.

-21 voturi pentru

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 13, SAD 1 și SAD 2, către Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara și încheierea contractului de comodat

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre. -20 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre. -19 voturi pentru

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 și a Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara

DL. GRIGOROIU: Propun pe dl. Barabas Lorenzo.

DL. DIACONU: Supun la vot această propunere: -19 voturi pentru

Supun la vot acest proiect de hotărâre.

- 17 voturi pentru

PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind preluarea în baza HG 834/1991 a terenului din Timișoara, str. Prahova nr. 12, în suprafață de 3001 mp, proprietatea Statului Român, identificat conform proiect nr. 74-T (anul 2005) întocmit de Pfa. Corlan Dumitru.

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre.

-19 voturi pentru

Revenim la interpelările consilierilor municipali. Este de preferat să le depuneți în scris, dar dacă totuși doriți să luați cuvântul vă rog să o faceți.

Vă mulțumesc pentru eficiența acestei ședințe. Sărbători fericite! La mulți ani și din partea mea!

DL. PRIMAR: Și eu vreau să vă mulțumesc și să vă adresez urările mele de Sărbători fericite și un an nou cât mai bun. În 2017 să fiți sănătoși, să aveți noroc, success și bucurii.

Sărbători fericite și La mulți ani tuturor participanților la ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Jr. SIMONA DRĂGOI


Viceprimar DAN DIACONU