Proces verbal din 18.10.2016

Proces-verbal al şedinţei ordinare din 18.10.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 18-10-2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință - Cons. LUCIAN TAROPA;

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 23 ;

Au absentat: Ilare Bordeasu, Marius Dugulescu,Dan Idolu si Ioan Mateescu.

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu , domnul viceprimar Imre Farkas si doamna secretar Simona Dragoi.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr.1215 din 13.10 .2016

ANEXĂ

La Dispoziția nr. 1215 Din data de 13.10.2016

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 20.09.2016.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

 • 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Ion Ionescu de la Brad nr.32.

 • 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a cotei de 1610/1667 teren înscris în C.F. nr. 400954 nr. top 12485-12486, situat în Timișoara str. Ciprian Porumbescu nr. 36.

 • 5. Proiect de hotărâre privind alipire imobile cu nr. top 435118 și nr.top.438204.

 • 6. Proiect de hotărâre privind anularea poziției nr.420 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.72/2015 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenului din str. Câmpului nr.37.

 • 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în strada Bv. 16 Decembrie 1989 nr.11, etaj parter, nr. ap. SAD3, la prețul de 122.650,00 lei.

 • 8. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr.12 în care funcționează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 încheiat cu Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Bălean Mihaela Maria și încheierea actului adițional.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.4/09.01.2009 încheiat cu Dr. Sferlea Andrea și încheierea actului adițional.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractelor de închiriere nr. 131/1998, 133/1998 și 134/1998 încheiate cu Biblioteca Județeană Timiș și încheierea actelor adiționale de prelungire.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 321/1998 încheiat cu UZINA MECANICĂ CUGIR și încheierea actului adițional de prelungire.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință prin scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare.

 • 14. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an.

 • 15. Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală , din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2015, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru populație.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a prețului de Producere în Cogenerare propusă de către S.C. COLTERM S.A. și avizată de către ANRE pentru determinarea/ajustarea prețului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara.

 • 17.Proiect de hotărâre privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr.216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de despăgubire pentru terenul afectat de Inelul IV de circulație, str. Armoniei nr. 28.

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru anul 2016.

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ”Alimentare cu apă industrială prin foraje publice”.

 • 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.4 și a Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/10.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza municipiului Timișoara, aprobarea Contractelor cadru ale Contractului de vânzare-cumpărare cu plata integral în numerar/prin virament bancar, Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, Promisiunii bilateral(antecontract) de vânzare- cumpărare și aprobarea prețurilor de vânzare, precum și actualizarea acestora la data vânzării pentru locuințele A.N.L., situate pe raza Municipiului Timișoara.

 • 22.Proiect de hotărâre privind transmiterea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 193/10.05.2016, în patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara”, în vederea monitorizării și asigurării implementării proiectelor cuprinse în lista de proiecte , precum și diminuarea corespunzătoare a cotizației de membru a Municipiului Timișoara pentru anul 2015.

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timișoara la proiectul intitulat ”Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres”, proiect strategic domeniul tineretului, nr.2016-1-RO01-KA205-024305.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și modificarea Statului de Funcții la Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 470/30.10.2015 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47/02.02.2016.

 • 26.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129/11.03.2014 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/05.04.2016 privind aprobarea înființării și funcționării Pieței țărănești de tip piață volantă în Municipiul Timișoara.

 • 27.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/10.12.2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor pe raza municipiului Timișoara.

 • 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”.

 • 29.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

 • 30.Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Clusterul de Energii Sustenabile din România -ROSENC.

 • 31. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul societății Start Afaceri T&D SRL -administrator al ”Structurii Locale pentru sprijinirea afacerilor în Comuna Dumbrăvița - Incubator de Afaceri”.

 • 32. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Echipei de implementare și monitorizare a implementării măsurilor și acțiunilor din Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Timișoara și modificarea prevederilor art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor (Covenant of Mayors) și aprobarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timișoara.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.102/03.06.2014 - privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.54/24.07.2012.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de analiză și evaluare a proiectelor sportive și a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive și organizații finanțate de la bugetul local al Municipiului Timișoara.

 • 35. Adresa nr. SC2016 - 24338/05.10.2016 privind solicitarea Serviciului

Terenuri, Bancă de Date Urbană și Cadastru de nominalizare a noilor membri în Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Străzi, Parcuri, Piețe constituită prin Dispoziția Primarului nr. 2626/26.11.2008, actualizată prin Dispozițiile       nr.1389/2010,       nr.66/12.01.2012,nr.1095/24.09.2012,

nr.628/22.02.2013, nr.1518/01.10.2013.

 • 36. Adresa nr. SC2016 - 023273/22.09.2016 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse referitoare la H.G. nr. 1016/2005 pentru modificarea și completarea H.G. 977/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Timiș.

37.Informarea nr. SC2016 - 25033/12.201.2016 a Direcției Secretariat General privind modul de aducere la îndeplinire a HCL-urilor adoptate în semestrul I al anului 2016.

38. Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre cu exceptia pct.28 înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

Proiectul de hotărâre de la pct.28 a fost inițiat de consilierii locali Lucian Căldăraru , Iulian Daniel Idolu, Ion Ardeal Ieremia, Lucian Dorel Taropa.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 18.10.2016

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei MARCOV ZLATIBORCA.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a investiției privitoare la reconstrucția și modernizarea a șapte tramvaie de tip GT4.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției dintre Municipiul Timișoara și Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. cu privire la garantarea împrumutului de către Municipiul Timișoara, precum și constituirea fondului de risc și plata ratelor și dobânzilor restante.

DL.PRIMAR: Va rog sa acceptati o ordine care este cea fireasca, dat fiind continutul acestor puncte. Doamna Csokany Petronela va fi candidat pe pozitia 1 pentru Camera Deputatilor din partea Uniunii Bulgarilor. Istoria ne arata ca aceasta este o pozitie eligibila. Prin urmare, dansa s-a retras din functia de consilier local si, in locul dansei va veni urmatoarea persoana pe lista, doamna Marcov Zlatiborca, prezenta aici si pregatita sa isi inceapa de astazi functionarea ca si consilier local. Prin urmare, primul proiect ar fi luarea la cunostinta de incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Csokany Petronela, apoi un proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de validare, ca sa poata functiona aceasta comisie, altfel ea este nefunctionala, pe pozitia a treia este proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier al doamnei Marcov Zlatiborca si apoi, intram tot pe cale de consecinta la actualizarea componentei Comisiei I. : Si pentru ca proiectul de la pozitia 5 de pe anexa este de 18 voturi, vas ruga sa-l includem si pe el in fata si toata ordinea de zi sa fie inceputa cu Anexa.

DL.TAROPA: Propun spre aprobare Anexa.

-18 voturi pentru

-1 vot impotriva (Grigoroiu)

-1 abtinere (Mosiu)

Supun spre aprobare ordinea de zi in integralitate.

- 20 de voturi pentru.

- 1 abtinere (Mosiu)

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 20.09.2016.

DL.TAROPA: Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

- 1 abtinere (Mosiu)

PUNCTUL 1 ANEXA

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA.

Dl. TAROPA: Propun sa votam punctul 1 din anexa.Cine este pentru ?

- 17 voturi pentru

- 1 abtinere (Mosiu)

PUNCTUL 2 ANEXA

2. Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

DL.TAROPA: Trebuie sa fac o propunere.

..................Il propun pe d-nul Farkas Imre.

-18 voturi pentru.

 • - 2 abtineri (farkas, Mosiu)

DL.TAROPA: Votam proiectul in intregimea lui.

 • -  19 voturi pentru

 • -  1 abtinere (Mosiu)

PUNCTUL 3 ANEXA

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei MARCOV ZLATIBORCA

DL.TAROPA: Rog comisia sa verifice dosarul doamnei.

DL.SIMONIS:Comisia de validare a examinat legalitatea alegerii urmatorului consilier local ales pe lista Uniunii Maghiare din Romania. Avand in vedere adresa Consiliului Local nr.18 privind incetarea mandatului de consilier a d-nei Csokany Petronela, avand in vedere adresa U.D.M.R. prin care comunica faptul ca d-na Marcov Zlatiborca este urmatorul supleant pentru functia de consilier local pe lista de candidati ai U.D.M.R., comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale, fapt pentru care a hotarat sa propuna validarea mandatului de consilier a d-nei Marcov Zlatiborca.

DL.TAROPA: Supun la vot validarea.

-20 de voturi pentru.

-1 abtinere (Mosiu)

O invit pe doamna sa depuna juramantul.

In continuare, d-na Marcov Zlatiborca depune juramantul.

PUNCTUL 4 ANEXA

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Comisiei I -pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DL.TAROPA: Supun la vot.

- 20 de voturi pentru.

- 1 abtinere (Mosiu)

PUNCTUL 5 ANEXA

 • 5. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara a investitiei privitoare la reconstructia si modernizarea a sapte tramvaie de tip GT4.

DL.TAROPA: Cine este penrtu ?

-18 voturi pentru.

- 1 abtinere (Mosiu)

PUNCTUL 6 ANEXA

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conventiei dintre Municipiul Timisoara si Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. cu privire la garantarea împrumutului de către Municipiul Timisoara, precum si constituirea fondului de risc si plata ratelor si dobânzilor restante.

DL.TAROPA: Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

- 2 abtineri (Mosiu, Orza)

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

DL.TAROPA: Cine este pentru ?

-20 de voturi pentru.

- 1 abtinere (Mosiu)

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Ion Ionescu de la Brad nr.32.

DL.TAROPA: Cine este pentru ?

-20 de voturi pentru.

- 1 abtinere (Mosiu)

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

 • 4.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a cotei de 1610/1667 teren înscris în C.F. nr. 400954 nr. top 12485-12486, situat în Timișoara str. Ciprian Porumbescu nr. 36.

DL.TAROPA: Cine este pentru ?

-20 de voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5. Proiect de hotărâre privind alipire imobile cu nr. top 435118 și nr.top.438204.

DL.TAROPA: Cine este pentru ?

-18 voturi pentru

1 abtinere (Mosiu)

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6. Proiect de hotărâre privind anularea poziției nr.420 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.72/2015 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenului din str. Câmpului nr.37.

DL.TAROPA: Cine este pentru ?

-21 de voturi pentru.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în strada Bv. 16 Decembrie 1989 nr.11, etaj parter, nr. ap. SAD3, la prețul de 122.650,00 lei.

DL.TAROPA: Cine este pentru ?

-20 de voturi pentru

-1 abtinere (Popescu)

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr.12 în care funcționează Clinica de Cardiologie -ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

DL.TAROPA: Cine este pentru ?

-21 de voturi pentru.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 încheiat cu Cabinet

Medical Medicină de Familie Dr. Bălean Mihaela Maria și încheierea actului adițional.

DL.TAROPA: Cine este pentru ?

-18 voturi pentru

- 1 abtinere (Mosiu)

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.4/09.01.2009 încheiat cu Dr. Sferlea Andrea și încheierea actului adițional.

DL.TAROPA: Cine este pentru?

-19 voturi pentru

- 1 abtinere (Mosiu)

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractelor de închiriere nr. 131/1998, 133/1998 și 134/1998 încheiate cu Biblioteca Județeană Timiș și încheierea actelor adiționale de prelungire.

DL.TAROPA: 20 de voturi pentru

1 abtinere (Mosiu)

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 321/1998 încheiat cu UZINA MECANICĂ CUGIR și încheierea actului adițional de prelungire.

DL.TAROPA: 18 voturi pentru

- 1 vot impotriva (Dimeca)

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință prin scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare.

DL.TAROPA: Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an.

Dl. TAROPA: Supun la vot. Cine este pentru ?

Se numără voturile: -19 voturi pentru

-1 abținere (Mosiu)

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală , din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2015, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru populație.

Dl. TAROPA: Supun la vot.Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

-1 abținere (Popovici)

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a prețului de Producere în Cogenerare propusă de către S.C. COLTERM S.A. și avizată de către ANRE pentru determinarea/ajustarea prețului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara.

Dl. TAROPA: Supun la vot. Cine este pentru?

Se numără voturile: -17 voturi pentru

- 1 abțineren(Mosiu)

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr.216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

Dl. TAROPA: Supun la vot. Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 19 voturi pentru

-1vot impotriva (Orza)

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de despăgubire pentru terenul afectat de Inelul IV de circulație, str. Armoniei nr. 28.

Dl. TAROPA: Supun la vot. Cine este pentru:

Se numără voturile: -16 voturi pentru

- 4 abțineri (Popovici, Tundrea, Popescu si Orza)

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru anul 2016.

Dl. DIACONU: Am un amendament. Hotărârea de consiliu local va avea un articol suplimentar, astfel, ultimul articol: Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara va fi parte integrantă din Strategia Integrată de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creștere Timișoara și completează portofoliul de proiecte din Planul de Acțiune. Dl. TAROPA: Supun la vot amendamentul. Cine este pentru:

Se numără voturile: -20 voturi pentru

-1 abținere (Popescu)

Supun la vot proiectul. Cine este pentru:

Se numără voturile:- 20 voturi pentru

-1abținere (Popescu)

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ”Alimentare cu apă industrială prin foraje publice”.

Dl. TAROPA: Supun la vot proiectul. Cine este pentru:

Se numără voturile: -22 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.4 și a Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/10.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza municipiului Timișoara, aprobarea Contractelor cadru ale Contractului de vânzare-cumpărare cu plata integral în numerar/prin virament bancar, Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, Promisiunii bilateral(antecontract) de vânzare- cumpărare și aprobarea prețurilor de vânzare, precum și actualizarea acestora la data vânzării pentru locuințele A.N.L., situate pe raza Municipiului Timișoara.

Dl. TAROPA: Supun la vot proiectul. Cine este pentru:

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

-1abținere (Popescu)

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind transmiterea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 193/10.05.2016, în patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara”, în vederea r                              r                f

• . • v • • •         •         W • • •        1             j W • •             * J 1                     •           /v 1 • a        1

monitorizării și asigurării implementării proiectelor cuprinse în lista de proiecte , precum și diminuarea corespunzătoare a cotizației de membru a Municipiului Timișoara pentru anul 2015.

Dl. TAROPA: Supun la vot proiectul. Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timișoara la proiectul intitulat ”Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres”, proiect strategic domeniul tineretului, nr.2016-1-RO01-KA205-024305.

Dl. TAROPA: Supun la vot proiectul. Cine este pentru ?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și modificarea Statului de Funcții la Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială.

Dl. TAROPA: Supun la vot proiectul. Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 470/30.10.2015 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47/02.02.2016.

Dl. IEREMIA: Am un amendament. Grupul de consilieri PSD își dă acordul de principiu pentru proiectul de hotărâre, însă dorește ca asocierea fiecărei discipline sportive să se facă prin vot al consiliului local în baza unui studiu de oportunitate care să cuprindă și alocarea bugetară precum și obiectivele sportive destinate fiecărui sport. Fotbal, atletism, canotaj, caiac-canoe, judo, tenis de masă, tenis de camp, karate, motociclism viteză, badminton, box, gimnastică ritmică, haltere, lupte, natație și pentathlon modern. Timișoara merită să aibă cluburi sportive și sportivi care să aducă faimă și notorietate orașului și performanța nu poate fi obținută fără susținere, tocmai de aceea cred că la baza acestui amendament stă nevoia clară de a cunoaște care este obiectivul individual al fiecărui sport și volumul bugetar alocat. Așteptăm în plenul consiliului să votăm și să introducem în spiritul propunerii de hotărâre de consiliu.

Dl. PRIMAR: Cred că e un amendament binevenit, vă rog să votați.

Dl. TAROPA: Supun la vot amendamentul. Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

- 1 abținere (Popescu)

Supun la vot proiectul.Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

-1abținere (Popescu)

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129/11.03.2014 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/05.04.2016 privind aprobarea înființării și funcționării Pieței țărănești de tip piață volantă în Municipiul Timișoara.

Dl. TAROPA: Supun la vot proiectul. Cine este pentru ?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

- 1 vot împotrivă (Tundrea)

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/10.12.2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor pe raza municipiului Timișoara.

Dl. TAROPA: Supun la vot proiectul.Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru

1 vot împotrivă (Tundrea)

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”.

Dl. CĂLDĂRARU: Pentru că inițierea acestei modificări este făcută de mine aș dori ca la punctele respective să fie trecute că nu...

Dl. IEREMIA: Vă rog frumos nu vă asigurați paternitatea lucrării. Inițiativa aparține grupului PSD, a d-lui Idolu, Taropa și a subsemnatului și dvs sunteți inclus pe listă binemeritând să fiți pe listă. Dar nu vă aparține.

Dl. CĂLDĂRARU: Comuniștii strigă comuniștii? Ce facem aici?

Dl. PRIMAR: Haideți vă rog că a mers bine ședința până acum, să fim eficienți până la capăt, fiecare a gândit probabil să facem aceste reglementări, este adevărat că dl. Ieremia a spus primul aici în ședință că trebuie să reglementăm. Cum? Mai departe cum au decurs lucrurile sigur că fiecare are dreptate.

Dl. CĂLDĂRARU: Discuția asta a fost înainte de a se discuta în consiliu și a fost pusă de mine și am discutat-o cu dl. Idolu. Nu pot deveni cetățeni de onoare foști colaboratori ai Securității sau cei care au făcut poliție politică. La actele necesare doresc să se menționeze că se va cere de la solicitantul ca cetățean de onoare o declarație pe propria răspundere.

Dl. PRIMAR: Eu am spus în consiliu ce s-a întâmplat.

Dl. TAROPA: Supun la vot proiectul. Cine este pentru?

Se numără voturile: -17 voturi pentru

Dl. CĂLDĂRARU: Nu pot deveni cetățeni de onoare foști colaboratori ai Securității sau cei care au făcut poliție politică. La actele necesare doresc să se menționeze că se va cere de la solicitantul ca cetățean de onoare, o declarație pe propria răspundere.

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

Dl. DIACONU: Am un amendament aici. Aș dori modificarea unei persoane Laura Kosegi este înlocuită de Mihai Boncea.

Dl. TAROPA: Supun la vot amendamentul. Cine este pentru?

Se numără voturile: -20 voturi pentru

Supun la vot proiectul.Cine este pentru?

Se numără voturile: -15 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al

Municipiului Timișoara în Clusterul de Energii Sustenabile din România -ROSENC.

Dl. DIMECA: Îl propun pe dl. Căldăraru.

Dl. TAROPA: Supun la vot propunerea. Cine este pentru?

Se numără voturile:     -19 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul societății Start Afaceri T&D SRL -administrator al ”Structurii Locale pentru sprijinirea afacerilor în Comuna Dumbrăvița - Incubator de Afaceri”.

Dl. TAROPA: Propun ca domnul primar sa desemneze pe cineva ulterior. Dl. ORZA: Este vorba de reprezentantul Consiliului Local.

Dl. GRIGOROIU: Il propun pe domnul Radu Dimeca.

D -na TUNDREA: Il propun si pe domnul Orza.

Dl. ORZA: Eu nu doresc sa fac parte .

Dl. TAROPA: Deschid votul pentru domnul Dimeca. Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Echipei de implementare și monitorizare a implementării măsurilor și acțiunilor din Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Timișoara și modificarea prevederilor art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor (Covenant of Mayors) și aprobarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timișoara.

D-NA TARZIU : Propun pe doamna Maris.

Dl. GRIGOROIU : Propun pe domnul Dimeca.

Dl. TAROPA: Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

Votam proiectul in intregime. Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

33 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.102/03.06.2014 - privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.54/24.07.2012.

Dl. GRIGOROIU: O propun pe doamna Zlatiborca Marcov.

Dl. TAROPA: Cine este pentru propunere?

-20 voturi pentru

Cine este pentru proiect in intregime?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

 • 34.Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de analiză și evaluare a proiectelor sportive ș i a modului de îndeplinire a obiectivelor, de că tre structuri sportive și organizații finanțate de la bugetul local al Municipiului Timișoara.

Dl. TAROPA: Cine este pentru ?

-20 voturi pentru

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

 • 35. Adresa nr. SC2016 - 24338/05.10.2016 privind solicitarea Serviciului

Terenuri, Bancă de Date Urbană și Cadastru de nominalizare a noilor membri în Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Străzi, Parcuri, Piețe constituită prin Dispoziția Primarului nr. 2626/26.11.2008, actualizată prin    Dispozițiile nr.1389/2010,

nr.66/12.01.2012,nr.1095/24.09.2012,                 nr.628/22.02.2013,

nr.1518/01.10.2013.

Dl. TAROPA: Trebuie nominalizati 3 membri in locul domnului Stoia, domnului Boncea si a doamnei Wolf.

Dl. : Propun pe domnul Farkas Imre.

Dl. GRIGOROIU: Propun pe domnul Barabas Lorenzo.

Dl.IEREMIA : Propun pe domnul Sorin Ionescu.

Dl. TAROPA: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

 • 36. Adresa nr. SC2016 - 023273/22.09.2016 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse referitoare la H.G. nr. 1016/2005 pentru modificarea și completarea H.G. 977/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Timiș.

S-a luat la cunostinta

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

37.Informarea nr. SC2016 - 25033/12.201.2016 a Direcției Secretariat General privind modul de aducere la îndeplinire a HCL-urilor adoptate în semestrul I al anului 2016.

S-a luat la cunostinta.

INTERPELĂRI

DL. CĂLDĂRARU: Doresc să vă informez că am inițiat procedura de început a unui proiect care se va desfășura pe strada Mangalia în timișoara și anume realizarea unui sistem de parcări, probabil la 45 de grade. În aceste condiții am luat legătura atât cu dl. Ursu cât și cu dl. Culiță și dl. Bere li se pare că astăzi va fi trimisă adresa către Timpark să se ocupe de proiectul de amenajare a acestei parcări. Dacă ați fost pe această stradă știți că este foarte generoasă, este lată și putem să realizăm acest lucru.

DL. MOȘIU: Eu aș dori să atrag atenția că sistemul de iluminat de la Catedrală până la Parcul Copiilor nu funcționează decât în sistem de vară, respectiv pornește la 21,45. Ar fi bine să treacă pe regimul de toamnă-iarnă, pentru că toate aleile sunt neiluminate până la ora 21,45.

DL. ORZA: Eu am să fac interpelarea pe care aș fi dorit să o fac la subiectul cu piețele și vreau să îl întreb pe dl. Director Ștefan și pe conducerea S.C. Piețe S.A dacă există o statistică, dacă există niște cifre legat de câți dintre cei care vin să facă vânzări în piețele volante, vând și în piețele tradiționale. A doua întrebare este cum se va reuși, pentru că discuția legată de piețe volante vs piețe tradiționale este ponderea produselor locale, care e foarte important să fie susținute, să se cuantifice cantitatea de produse care se vând de pe o anumită suprafață știind că un producător local primește de la Primăria de reședință, unde are terenul respectiv, acel atestat de producător, cum reușim să cuantificăm o legătură dintre suprafața respectivă și cantitatea de produse pe care o vinde în final, atâta timp cât nu există o fiscalizare a fenomenului. Oamenii defapt asta ridică problema că sunt aduse mărfurile ori din Piața de Gros, ori din altă parte, ori o parte din marfa vândută este într-adevăr produsă local, dar diferențele până la cantitățile vândute provin din import. Cum vom reuși să cuantificăm și să verificăm lucrurile acestea, ca să știm exact că ceea ce se vinde într-o piață volantă diferă substanțial, pentru că dacă piețele tradiționale le definim așa ca pe un amalgam unde se vând și produse locale și produse de import, cum putem să facem lucrul acesta?

DL. PRIMAR: Aș dori și eu să spun câteva lucruri. Ideea de piață țărănească, piață volantă cum îi spunem noi, s-a dovedit a fi una excepțională. Timișorenii se bucură și folosesc aceste piețe, e plin de lume de fiecare dată acolo și până acum eu zic că am reușit să ținem lucrurile sub control pentru că atunci când au fost tentative ale unora care nu sunt producători, ci vin cu produse luate de prin piețe de gros sau chiar din import, s-a intervenit imediat. Am semnale pozitive asupra modului în care își face datoria Poliția piețelor, știți că am înființat o echipă în cadrul Poliției Locale, dedicată asigurării ordinii și respectării regulilor în piețe și ne ajută și producătorii adevărați, care se simt lezați atunci când văd în vecinătate oameni care defapt trișează. Lucrurile sunt sub control în această privință, sigur tentative vor mai fi, dar sunt convins că vom reuși să asigurăm funcționarea în spiritul a ceea ce noi am gândit pentru aceste piețe. În privința impactului asupra societății Piețe, sigur că se produce un impact, dar rolul nostru este să asigurăm pentru cetățeni condiții cât mai bune, produse de calitate și cât mai ieftine. Asta o asigurăm în primul rând prin aceste piețe, iar lucrătorii care optează să vândă în continuare, și sunt mulți, cam toți, cei care vând în piețele volante vând și în piețele noastre consacrate, sigur că pot să o facă în continuare și o vor face, iar în anumite locuri este permis să se vândă și prodese de la piața de gros, produse din import, însă ar trebui și noi cetățenii să fim mai atenți pentru că dacă vrem să sprijinim producția locală și trebuie să o sprijinim pentru că este păcat să se piardă soiurile bune pe care noi le avem, unele de sute de ani poate și noi nu putem să venim cu niciun fel de ajutor decât cumpărând de la producătorii care încă țin în viață aceste soiuri. Merge bine, spun în încheiere, am văzut chiar sâmbăta aceasta când am trecut prin piața volantă, merge bine și vânzarea de brânzeturi, pentru că și ea este permisă cu respectarea tuturor normelor sanitare și loc de mai bine este întotdeauna, dar când vom avea posibilitatea, respectiv în 2017, vom face amenajări și în alte cartiere ale orașului, pentru că oamenii cer să înființăm și altele.

DL. director ȘTEFAN: - nu s-a înregistrat

DL. SANDU: În principiu nu este treaba Consiliului Local sau a primăriei să verifice modul în care sunt atribuite, mai departe însă, tocmai prin aceste modificări de regulament încercăm să evităm prezența producătorilor în piață. În primul rând în cadrul Direcției agricole a județului Timiș există un departament antifraudă, care exact asta face, își propune și trebuie să descopere modul în care certificatele de producător sunt date abuziv, în sensul în care primăriile eliberează aceste certificate pentru o întreagă gamă de produse, fără să fie convinse că acelea și există în practică. Există o instituție a statului care exact acest domeniu îl are, normal că nu este nici măcar posibil și nu intră în atribuțiile Poliției Locale Timișoara să verifice o primărie din județ, însă Direcția Agricolă poate să facă aceste demersuri, are mecanismele și are toate punctele care sunt necesrae pentru a-și îndeplini corect această misiune și sperăm că pe măsură ce va trece timpul își vor intra cât mai mult în atribuții ca să îndeplinească această treabă. Noi nu putem decât să încercăm prin mijloacele noastre să evităm prezența, cel puțin în piețele volante, a acelora care desfășoară un comerț total pe lângă legalitate, nemaivorbind de cei care aduc marfa de peste granițe, din Serbia sau Ungaria, fiind total nefiscalizată, nefiind niciunde înregistrată.

DL. ORZA: Am pus întrebarea legată de ponderea și prezența producătorilor în piețe pentru că eram interesat câți dintre ei se regăsesc în piețele tradiționale și faptul că cvasi-totalitatea lor sunt tot din piețele tradiționale înseamnă că nu reușim să atragem alți producători. Practic mutăm piața tradițională în weekend în zonele acestea pe care le-am definit.

D-NA TÎRZIU: Eu am fost în Piața Iosefin sâmbăta trecută și nu era deloc goală.

DL. ORZA: Nu mă contraziceți pe mine. Eu am pus o întrebare și am primit un răspuns pe care îl comentez. Sunt pentru piețele volante și pentru susținerea producătorilor.

DL. SANDU: Cel mai bine ar fi să faceți personal o vizită, că este în Timișoara și piața volantă și celelalte piețe și într-o sâmbătă puteți să vă convingeți ce se vinde în fiecare, cine sunt oamenii și chiar vă invit sâmbătă la un tur. Mai mult decât să vedeți cu ochii dvs și să discutați cu oamenii aceia personal, nu cred că poate să vă explice nimeni.

DL. DIMECA: Am două subiecte pe care doresc să vi le supun atenției. Primul se referă la o acțiune care se întâmplă astăzi la ora 17, sunteți invitați pe str. Eugeniu de Savoya nr. 24, colț cu strada Mărășești, unde acum câteva luni 5 consilieri locali au făcut o propunere în vederea comemorării lui Eugeniu de Savoya, pentru sărbătorirea a 300 de ani de lumină, bună înțelegere, invenții, inovații în orașul nostru, care a ajuns cu 131 de ani mai repede apropiat de spiritul Europei de Vest, decât restul României și Țării Românești, care a ajuns abia în 1877. Felicit pe toată echipa care a participat în frunte cu dl viceprimar Farkas, dar vă asigur că voi veni cu un raport de îmbunătățire a activității din Primărie, pe anumite subiecte punctuale, pe care vreau să le generalizăm, pentru a nu mai trece prin avatarul lucrărilor de birocrație care ne-ar fi împins să inaugurăm în martie -aprilie.

În al doilea rând, în luna decembrie aș recomanda să avem o întâlnire la Memorialul Revoluției pentru că datorăm cu toții foarte mult momentului din decembrie 1989, așa cum datorăm 18 octombrie 1718, la fel datorăm și pentru momentul decembrie 1989. Comisia de buget, finanțe a fost săptămâna trecută, împreună cu dl. Lucian Căldăraru și am constatat anumite lucruri la care am putea și noi pune umărul acolo și poate ar fi frumos să facem o ședință de consiliu în luna decembrie. Sigur spațiul nu e grozav pentru așa ceva, dar trebuie gândit din toată inima să facem lucrul acesta și să fim cu toții racordați la problematica de acolo.

DL. IEREMIA: Vreau să îl întreb pe dl. Dimeca dacă invitația ne este adresată nouă pentru seara asta la ora 17 și dacă se referă la dezvelirea plăcuței comemorative. Ați avut timp să faceți corectarea din limba germană, e o greșeală de articulare.

DL. DIMECA: Da, sigur.

DL. PRIMAR: Vă spun că tocmai am corespondat cu d-na Diana Donawell pe care am rugat-o să consulte lingviști germaniști de la Universitatea de Vest. Mia scris că d-na profesoară spre care a fost îndrumată, are examen și că o va contacta ceva mai târziu, că între timp le-a cerut și partenerilor noștrii de la Karlsruhe să se pronunțe. Eu nu știu germană, este o controversă pe tema textului și e vorba de folosirea unor cuvinte care la nivel de nuanță ar avea diferențe de semnificație, că nu ar fi greșit pur și simplu, dar dacă s-a greșit, evident că v-a trebui să se schimbe tot și cine a greșit trebuie să suporte consecințele. Noi nu putem să lăsăm în oraș o tablă cu erori lingvistice, nici în germană, nici în română, nici în vreo altă limbă.

DL. IEREMIA: Vă mulțumesc.

DL. TAROPA: Mai sunt interpelări?

DL. MOȘIU: Mai am o completare legat de ce a spus dl. Orza cu piețele volante. Eu sper că am discutat despre un proiect de succes. Vă aduc aminte că piețele volante reprezintă un proiect de succes pentru oraș.

DL. ORZA: Am spus eu altceva?

DL. MOȘIU: Acum știți cârcoteli putem avea la orice proiect. Noi am reușit să facem și să implementăm acest proiect și deoarece funcționează și chiar foarte bine, avem foarte multe cereri să facem acest lucru și în alte zone ale orașului. Ceea ce este cel mai important este legătura care se crează între producători și consumatori. Consumatorii din Timișoara care au casă la țară sau au văzut o pensiune agro-turistică, cred că pot să facă diferența între gustul unui produs crescut într-o seră și altul. Nu e mare lucru, iar această legătură se face în așa fel încât se încurajează adevăratul producător.

DL. ORZA: D-le consilier, discutați cu o persoană care în primăvară a sămânțat 4000 de răsaduri, adică credeți-mă că am cât de cât idee despre ce vorbim pe de o parte. Pe de altă parte eu am pus o întrebare la care am primit un răspuns din partea domnului director și am aflat că aproape aceiași producători care vin în piețe vin și în piețele volante.

DL. MOȘIU: Vin și în piețele volante, dar nu sunt toți cei care cumpără de la en gros.

DL. ORZA: Asta înseamnă că și în piețele tradiționale se vând produse bune.

DL. PRIMAR: Haideți să încheiem. Dacă vine lume multă înseamnă că e un proiect de succes, dacă n-ar veni ar însemna că nu e un proiect de succes. Concluzia este foarte limpede că este un proiect de succes și pe noi și pe cetățenii Timișoarei ne interesează ca acolo să se vândă produse naturale din gospodării românești și nu din import, și asta se asigură. Că e de dincolo de gardul unui producător sau dincoace de gard, asta nu mai putem noi controla, dar controlăm natura produselor și asta e în regulă.

DL. TAROPA: Vă mulțumesc! Declar ședința închisă.

DL. PRIMAR: Și eu vă mulțumesc tuturor pentru constructivitate!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Jr. SIMONA DRĂGOI


Cons. LUCIAN TAROPA