Proces verbal din 10.05.2016

Proces-verbal al şedinţei ordinare din 10.05.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILILUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 10-05-2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință - Cons. ALFRED SIMONIS

Din cei de 26 de consilieri au fost prezenți 24;

Au absentat: Flavius Boncea, Ovidiu Ciuhandu;

Din partea executivului participă: domnul Primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu si domnul secretar Ioan Cojocari.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 562 din 06.05.2016

ANEXĂ

La Dispoziția nr. 562 Din data de 06.05.2016

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 05.04.2016

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Stoinel Ilie Lucian .

 • 3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Dumitru-Dorin Prunariu.

 • 4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, domnului Marconi Ioan Olimpiu.

 • 5. Proiect de hotărâre privind înființarea administrației portuare a Portului Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 494/20.11.2015 privind aprobarea de principiu a înființării administrației portuare de cale navigabilă interioară pentru Canalul Bega.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii etajului I al imobilului situat în Timișoara, str. Alexandru Odobescu nr. 1, în care funcționează Clinica de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului compus din Demisol+Parter+etajul I și teren aferent, situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcționează Clinica de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Bv. Regele Carol I, nr. 23, către PARTIDUL NAȚIONAL DEMOCRAT Filiala Timișoara.

 • 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Grădinița cu Program Prelungit nr. 36, care are în structură Grădinița cu Program Prelungit nr. 37, a unui spațiu din căminul internat nr. 1, al fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Calea Aradului nr. 57.

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989, nr. 43A (fost 6 Martie), către Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara pentru pictorul VALERIU SEPI.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, str. Tinereții (Bv. Regele Carol I) nr. 5, spațiul comercial 1 și spațiul comercial 2 către Asociația Societatea Metropolitană de Transport Timișoara și încheierea contractului de comodat.

 • 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe bază de contract de comodat a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. V Alecsandri nr. 6, către Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Timișoara, pentru pictorul Olteanu Mihai Teodor.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, SAD 3, Către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara” și încheierea contractului de comodat.

 • 15. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Timișoara cu terenuri pentru cale ferată, str. Constructorilor 45.

 • 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Feldioara nr.4 înscris în C.F. nr. 401612 Timișoara nr. cad/top 401612, C.F. vechi nr. 150926 Timișoara nr. top 10027, aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

 • 17.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Negruzzi nr.27.

 • 18.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 176/29.03.2013 privind preluarea în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a construcțiilor aferente Grădiniței CFR.

 • 19.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului intravilan situat în Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 11, nr. top 2206/2, înscris în CF nr. 426754 - Timișoara, Nr. CF vechi: 2472.

 • 20.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, precum și aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului și Contractului de delegare a gestiunii.

 • 21.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii activității de curățenie a WC-urilor publice din municipiul Timișoara și a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul propriu al Consiliului Local și al Primarului prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor încheiat cu S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

 • 22.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii a activității de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și a activității de curățenie a WC-urilor publice din Municipiul Timișoara.

 • 23.Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.11 din str. Miloia bl. B4.

 • 24.Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.10 din strada Miloia Bl.B2. către Laux Ionuț Gabriel.

 • 25.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.) a ternului situat în Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E, în suprafață de 18966 mp., identificat prin CF403227, nr.cad 50619(nr.top vechi 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2) în vederea construirii a 4 blocuri de locuințe P+6E, destinate închirierii tinerilor tinerilor specialiști din sănătate și din învățământ.

 • 26.Proiect de hotărâre privind dezlipire și alipire imobile, în vederea construirii unei fântâni ornamentale muzicale în Parcul Botanic, Timișoara.

 • 27.Proiect de hotărâre privind dezlipire ( ieșire din indiviziune nr.topo 29940) și rectificare suprafață nr. Topo 29938 pentru ” Construire bazin înot acoperit, bazin în aer liber, terenuri de tenis, baschet și minifotbal, str. Verde- Str. Silistra, Zona Lipovei.

 • 28.Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuințe cu scările

 • B. 10 - B.11 - B.12 înscris în C.F. nr.434340 -C1 Timișoara, nr. top.434340, situat în Timișoara, str. Miloia nr.32.

 • 29. Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuințe B9 înscris în

 • C. F. nr. 434341 - C1 Timișoara, nr. top. 434341, situat în Timișoara, str. Miloia nr. 34.

 • 30. Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuințe B8 înscris în C.F. nr. 434342 - C1 Timișoara, nr. top. 434342, situat în Timișoara, str. Miloia nr. 36.

 • 31. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, Intrarea Peru nr. 8.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren între Municipiul Timișoara și dl. Ilie Gheorghe.

 • 33. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință, situat în imobilul din Piața Unirii nr.8, etaj parter, nr.ap. SAD2 la un preț de vânzare de 91.000 euro.

 • 34. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din b-dul 16 Decembrie 1989 nr. 15, ap. Nr. 10 - Spațiu comercial și birouri cu acces direct din exterior, la prețul de 175.000 euro.

 • 35. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD1+2/A, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 6, etaj S+P, la prețul de 250.000 euro.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către STOIN MARIOARA.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către HERBAI IOAN- FLORIN și HERBAI LILIANA-DANIELA .

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza municipiului Timișoara.

 • 39.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 444/12.09.2014 de aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timișoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune și încheierea de acte adiționale la contractele de închiriere aflate în derulare.

 • 40.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea , ca urmare a modificărilor legislative, prin act adițional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006 - bunuri de retur.

4 1 .Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea , ca urmare a modificărilor legislative, prin act adițional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006.

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a contractului cadru, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/25.02.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara.

 • 43. Proiect aprobarea caietului de sarcini în vederea achiziționării serviciului ”Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara.

4 5 . Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, nr.418/30.07.2013, nr. 613/10.12.2013, nr.49/25.02.2014, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 591/09.12.2014.

 • 46. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Public de Administrare a ”Centrului regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive” - CERC.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creștere Timișoara”.

 • 48. Proiect de hotărâre privind programul-pilot ”Timișoara - Capitală Națională a Tineretului din România”.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

 • 50.Proiect de hotărâre privind scăderea tarifelor pentru serviciile prestate de S.C. Compania Locală de Termoficare ”Colterm” S.A.

 • 51.Proiect de hotărâre privind scăderea prețului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

 • 52.Proiect de hotărâre privind aprobarea ”D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții ”D.A.L.I. + P.T. +A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr.1.

 • 53.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secțiunii de funcționare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu și I. Bulbuca.

 • 54.Proiect de hotărâre privind acordarea a 14 porții de mâncare gratuită de la Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială pentru copiii beneficiari ai Centrului educațional pentru integrare școlară și prevenirea abandonului școlar al Societății pentru Copii și Părinți - SCOP.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local, prin contracte de finanțare nerambursabilă încheiate între Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații sau fundații fără scop patrimonial, pe anul 2016.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei sportive cuprinzând programele/acțiunile sportive proprii organizate de Biroul Sport - Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara în anul 2016.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 • 58. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara, Teatrului German de Stat Timișoara și Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

 • 60. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

 • 61. Adresa nr.SC2016 - 10315/26.04.2016 a Instituției Prefectului Județul Timiș privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 442/2015 - privind protecția atmosferei și sănătatea locuitorilor în Municipiul Timișoara.

 • 62. Adresa nr. SC2016-007119/22.03.2016 a Instituției Prefectului Județul Timiș referitoare la activitatea S.C. COLTERM S.A privind sistemul de contorizare directă individuală a consumatorilor și mandatul membrilor consiliului de administrație.

 • 63.Adresa nr. SC2016- 008779/08.04.2016 a Asociației Operatorilor Mobili din România privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 419/16.10.2015 - privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Timișoara în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran.

 • 64. Adresa nr. SC2016 - 8576/07.04.2016 a Direcției de Sănătate Publică Județeană Timiș privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 409/16.10.2015 - privind menținerea dreptului de proprietate public a Statului Român asupra construcției nefinalizate ”Institutul Regional de Oncologie Timișoara” situată în Calea Torontalului și terenul aferent.

 • 65. Adresa nr. 984/1/05.04.2016 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Timiș, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2016 -9131/13.04.2016 referitoare la Raportul nr. 4792/02/03.2015 și Decizia nr.113/09/01/2015, cu privire la RATT.

 • 66. Adresa nr. 1099/18.04.2016 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Timiș, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2016 - 009998/22.04.2016 privind Raportul de follow-up nr. 4293/18.03.2016 încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 54/29.10.2015 la Spitalul Clinic pentru Copii ”Louis Țurcanu” precum și al Deciziei nr. 54/1/18.08.2016.

 • 67. Adresa nr. SC2016 - 9126/13.04.2016 a unor societăți-ONG prestatoare de servicii sociale privind necesitatea aprobării unui Regulament de decontare a cheltuielilor efectuate din subvenția de la bugetul local acordată în baza Legii nr. 34/1998.

68.Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi cu excepția pct.4, au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

Proiectul de hotărâre de la punctul 4 a fost inițiat de consilierii locali Rușeț Vasile și Grigoroiu Grigore.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 10.05.2016

 • 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din strada Memorandului nr. 79, la prețul de 600.000 euro.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședința Comisiei de Negociere cu Terții din data de 12.04.2016 cu proprietarul unui garaj edificat pe terenul declarat ca fiind de intere public.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza municipiului Timișoara, aprobarea contractelor cadru ale Contractului de vânzare-cumpărare cu plata integrală în numerar/prin virament bancar, Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, Promisiunii bilaterale(antecontract) de vânzare-cumpărare, Actului adițional la promisiunea bilaterală(antecontract) de vânzare cumpărare și aprobarea prețurilor de vânzare, precum și actualizarea acestora la data vânzării pentru locuințele A.N.L., situate pe raza Municipiului Timișoara.

 • 4. Informarea nr. SC2016 - privind deplasarea în orașul Banja Luka din Bosnia și Hertegovina, în perioada 21-23 aprilie 2016.

 • 5. Informarea nr. SC2016 -     referitoare la depunerea declarațiilor de

avere/interese de către aleșii locali.

NOTĂ

Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii activității de curățenie a WC-urilor publice din municipiul Timișoara și a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul propriu al Consiliului Local și al Primarului prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor încheiat cu S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A., de la punctul nr. 21. SE VA RETRAGE DE PE ORDINEA DE ZI

DL.SIMONIS: Va propun sa votam anexa la ordinea de zi, de 5 puncte. Daca sunt intrebari sau nelamuriri legate de aceste puncte. Propun sa votam in bloc cele cinci proiecte.

DL.IDOLU: Mentinem consecventa vis-a vis de neacceptarea punctelor suplimentare, ca principiu.

DL.SIMONIS: Supun la vot Anexa cu cele 5 proiecte.

Cine este pentru?

- 21 voturi pentru

- 1 abtinere.

Dl. SIMONIS: Supun ordinea de zi in integralitate. Sunt 68 de puncte plus 5. Cine este pentru?

- 21 voturi pentru

- 1 abtinere (Herzog)

DL.PRIMAR: Am avut nu de mult Festivalul Timfloralis, la cea de a doua editie si a fost o reușita. Dl. Marcel..... a realizat un filmulet de aproape doua

minute despre prima zi a festivalului. Acest filmulet a avut parte de aproape un million si jumatate de distributii si de 460.000 de vizualizari.

As dori sa retrag proiectul de la pozitia 21. Nu se mai poate vorbi de prelungirea unui contract prin act aditional, dat fiind ca acel contract a expirat. Din pacate, nu s-a venit cu o rezerva de timp si nu putem prelungi ceva ce este expirat.

DL.SIMONIS: Intram in ordinea de zi. Va supun la vot proiectul nr.1.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

I.Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 05.04.2016

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Stoinel Ilie Lucian .

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

3.Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Dumitru-Dorin Prunariu.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

22 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

4.Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, domnului Marconi Ioan Olimpiu.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind înființarea administrației portuare a Portului Timișoara.

Dl. IDOLU: Cu totii avem cunostinta despre activitatea sportiva de pe Bega si ma intreb daca cele doua activitati nu sunt incompatibile?

Avand in vedere latimea raului Bega, si fara a intra in alte considerente tehnice, ce inseamna administratia portului ? Este oare Canalul Bega navigabil pe teritoriul orasului ? Ce-ar insemna semnalizarea? Oare nu este mai corect ca viitorul primar, noul consiliu sa fie intrebati ?

Avand in vedere transparenta decizionala, printr-o dezbatere publica ar trebui sa se ... daca vrem transport comercial sau vrem sa se mentina activitatile de agrement si sport? Eu va spun sigur ca cele doua activitati sunt incompatibile.

Toata lumea este de acord ca proiectul trebuie terminat pana la 30 iunie, cu toate compromisurile care exista, cu toate minusurile care exista dar sa infiintam acuma o administratie printr-un serviciu al primariei pentru ceva ce nu stim daca este bine sa functioneze in continuare. poate gasim o solutie de compromis, sa nu mai fie transport comercial si gasim o solutie si tehnica si operationala sa fie totusi pentru agrement.

Eu propun sa amanam discutiile pe acest subiect pana cand primaria va organiza o dezbatere publica vis-a-vis de ceea ce doresc cetatenii orasului. Eu vreau sa vad in continuare caiace, canoe, copii bucurosi ca se plimba cu hodrobicicletele. In momentul in care apar acele vapoare nu mai este voie legal.

Transportul comercial inseamna 2,5 m stanga -dreapta fata de mal sa nu existe .... trebuie balizat, trebuie semnalizat. Eu nu zic sa renuntam la proiect,

proiectul e generos dar haideti sa gasim o solutie sa ramana agrement nu comercial. Nu avem voie sa pierdem traditia care de 50-60 de ani functioneaza.

Dl.PRIMAR: Eu sunt de acord sa avem pe canalul Bega activitati sportive, de agrement. Noi avem angajament institutional, indiferent cine este primar, cine este in Consiliul Local, angajamentele institutionale trebuie respectate. In momentul in care s-a elaborat proiectul respectiv s-au facut si dezbateri publice, s-a facut tot ce trebuia, si evident ca specialistii si-au spus cuvantul. Pentru linistea mea, am consultat si eu specialisti si nimeni nu spune ca nu o sa se mai faca activitati sportive si de agrement pe Bega. Trebuie facut un anumit program de utilizare a canalului si de asta se va ocupa administratia canalului. Pentru asa ceva vrem sa infiintam aceasta structura a primariei.

Avem deja trei vaporase primite. In aceasta saptamana unul dintre vaporase va fi introdus la apa. Sunt toate aprobarile obtinute, toate conditiile indeplinite pentru a se incepe testele pe Bega cu aceste vaporase.

Este aberant ca un individ care are interese economice tot boicoteaza acest proiect.A facut reclamatii peste tot, scrie peste tot pe unde apuca.

Vaporasele au 5 m , pot trece doua unul pe langa celelalt, nimeni nu este iresponsabil sa dea unda verde pentru navigare fara sa fie indeplinite cerintele. Structura aceasta este necesara si va rog sa votati pentru a ne putea atinge obiective e angajate conform proiectului cu finantare europeana proiect in cadrul caruia obligatia primariei a fost sa cumpere de la bugetul local cele 7 vaporase.

Va rog sa votati infiintarea administratiei, sa faceti amendamente daca doriti si daca credeti ca va intari aceasta idee.

Vaporasele nu pot circula din 5 in 5 minute pe Bega, nu ar fi economic si nu ar fi atatia pasageri care sa justifice o astfel de frecventa a curselor. vor fi intervale foarte clare la orele de varf, daca va exista interes, vor fi folosite vaporasele pentru transportul in comun.

Dl. IDOLU: Este clar ca pe acelasi luciu de apa si in acelasi timp... exista si o lege 528/2012 spun ca in acelasi timp nu pot fi efectuate activitati comerciale cu cele de sport si agrement.

Din cate stiu eu proiectul european nu vorbeste de administratie portuara ci de achizitie. Sa nu ne pripim sa luam o hotarare.

Eu cred ca administratia portului trebuie infiintata atunci cand Bega va fi un canal navigabil. Oricum nu va fi gata pana la 30 iunie. important este sa se achizitioneze vaporetto si sa stabilim un program de functionare.

Dl. PRIMAR: Nu este permis ca in acelasi timp sa se desfasoare activitati economice si activitati de agrement, dar asa va fi Regulamentul pe care administrația portuara il va elabora.....De la ora...la ora...se va circula pentru

transportul in comun, de la ora.la ora.pentru agrement, de la ora.la ora. pentru activitati sportive.

Exista nu numai angajamentul de a cumpara vaporetele ci si acela de a le pune in folosinta. Trebuie sa incepem testarea pietei si desigur ca este de asteptat sa existe interes la ore de varf.

Pe parcursul zilei si eu sunt sceptic ca va fi nevoie de folosirea a vaporetelor in scop comun.

Dl. ORZA: Este evident ca lucrurile trebuie finalizate .De foarte mult timp discutam de aceasta institutie portuara. Cred ca era normal pentru ca am aprobat in noiembrie 2015 un proiect de principiu, acuma nu mai votam de principiu. era normal sa avem si regulamentul. Acel regulament mergea undeva sa fie avizat, la Ministerul de Sport sau altundeva. cred ca era normal decat sa avem doar 3 cuvinte aici intr-un titlu sa stim ce avize , sa stim pasii care ii mai avem de facut.

Dl. DIACONU: Inainte sa fac uun amendament la acest proiect de hotarare as vrea sa va amintesc ca proiectul cu finantare europeana nu are recomandari, are indicatori pe care trebuie sa-i indeplinim. Indicatori care se refera la numarul de pasageri, care se refera la timp.

Atata timp cat s-a sprobat acest proiect, s-a aprobat studiul de fezabilitate am sa propun un amendament.

Se va introduce art. 4 care sa reglementeze partea de agrement si partea de sport si care sa aduca administratiei un contract .

Sa spunem asa: „ Administratia portuara va asigura prin reglementarile pe care le va genera continuarea activitatilor de agrement si sport pe Bega”

Dl. SIMONIS: Cu alte cuvinte nu se va elimina partea de agrement si sport de pe canal.

Dl. IDOLU: Va asigura prin programul de navigatie.

Dl. PRIMAR: Scrie prin reglementarile pe care le va genera.

Dl. SIMINIS: Supun la vot amendamentul domnului Orza cu completarea domnului Idolu.

- 23 voturi pentru

- 1 abtinere (Idolu)

Dl. MOSIU: As vrea sa fac o observatie, cred ca domnul Culita stie ca exista un anumit numar de calatori impus intr-un anumit timp. Eu zic sa dam o sansa acestui proiect si sa nu mai pierdem vremea, ar trebui sa urgentam procedurile.

Dl. HERZOG: Atat eu cat si aparatul primariei avem o nelamurire foarte mare legata de nivelul de pregatire profesionala a acestor specialisti.

DL.SIMONIS: Supun la vot proiectul nr.5 cu amendamentele facute de domnii Diaconu si Idolu.

-23 voturi pentru

- 1 abtinere (Idolu)

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 494/20.11.2015 privind aprobarea de principiu a înființării administrației portuare de cale navigabilă interioară pentru Canalul Bega.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 23 voturi pentru

- 1abtinere ( d-nul Idolu)

DL.SIMONIS: Domnule Secretar, am o rugaminte, pentru ca mi-a scapat sa va intreb la inceputul sedintei, proiectele care nu au aviz de legalitate din partea Biroului Juridic, va rog sa atrageti atentia si sa spuneti ca nu au aviz de legalitate.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii etajului I al imobilului situat în Timișoara, str. Alexandru Odobescu nr. 1, în care funcționează Clinica de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

DL.PRIMAR: Au aviz de legalitate, numai ca d-nul Secretar a considerat ca, dupa ce spune ca e legal proiectul respectiv, e potrivit sa mai faca niste remarci. Nu este vorba despre acesta. Aici nu sunt probleme.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului compus din Demisol+Parter+etajul I și teren aferent, situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcționează Clinica de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Bv. Regele Carol I, nr. 23, către PARTIDUL NAȚIONAL DEMOCRAT Filiala Timișoara.

Dl.SIMONIS: E vorba de acelasi spatiu care a fost propus pentru a fi atribuit Partidului B.U.N.

DL.FOLICA................

Dl. SIMONIS: Cine este pentru?

-14 voturi pentru.

Dl.SECRETAR: Trebuie 18.

Dl. SIMONIS: Impotriva?

DL.SIMONIS: Nu sunt.

- 8 abtineri (Herzog, Mateescu, Jumanca, Petrisor, Idolu, Taropa, Olteanu, Simonis)

DL.FOLICA...

DL.SIMONIS: Din principiu, daca n-am oferit Partidului B.U.N. acest sediu, pe cale de consecinta mi se pare corect sa nu-l oferim nici d-voastra.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

 • 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Grădinița cu Program Prelungit nr. 36, care are în structură Grădinița cu Program Prelungit nr. 37, a unui spațiu din căminul internat nr. 1, al fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Calea Aradului nr. 57.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989, nr. 43A (fost 6 Martie), către Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara pentru pictorul VALERIU SEPI.

DL.FOLICA................

DL.SIMONIS: Supun la vot proiectul nr.11. Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

Domnul consilier Folica paraseste sala.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, str. Tinereții (Bv. Regele Carol I) nr. 5, spațiul comercial 1 și spațiul comercial 2 către Asociația Societatea Metropolitană de Transport Timișoara și încheierea contractului de comodat.

Dl.IDOLU:...............

DL.PRIMAR:Sunt semne de intrebare privind valorificarea patrimoniului R.A.T.T., investitiile facute la R.A.T.T., unele dintre ele, la nivel de diverse amenajari. Aceasta organizatie trebuie sa apara neutra. Ea este a Consiliului Local si trebuie sa apara ca o entitate neutra. In perspectiva ca R.A.T.T. nu va deveni societate comerciala si stiti ca trebuie sa se intample asta, pentru ca R.A.T.T. sa poata accede la fonduri europene, este o conditie obligatorie, ar fi bine ca acest organism sa functioneze intr-un spatiu al unei societati comerciale pentru ca in timp vor fi tot mai multe cerinte de la nivel european de asigurare a neutralitatii in stabilirea tarifelor, deci nu societatea trebuie sa le stabileasca, ci un organism de tipul acesta. Consiliul Local Timisoara este elementul cheie acolo si tot el va ramane in timp.

DL.SIMONIS: Supun la vot proiectul nr.12.Cine este pentru?

- 21 voturi pentru

- 1 abtinere (Dl.Herzog)

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe bază de contract de comodat a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. V Alecsandri nr. 6, către Uniunea Artiștilor Plastici -Filiala Timișoara, pentru pictorul Olteanu Mihai Teodor.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, SAD 3, Către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara” și încheierea contractului de comodat.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 20 voturi pentru

- 1 abtinere (Herzog)

- dl. Ruset nu voteaza

O abtinere si o neexercitare a dreptului la vot.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Timișoara cu terenuri pentru cale ferată, str. Constructorilor 45.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Feldioara nr.4 înscris în C.F. nr. 401612 Timișoara nr. cad/top 401612, C.F. vechi nr. 150926 Timișoara nr. top 10027, aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului 17

aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Negruzzi nr.27.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 21 voturi pentru

- 1 Abtinere ( Dl.Idolu)

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 176/29.03.2013 privind preluarea în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a construcțiilor aferente Grădiniței CFR.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului intravilan situat în Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 11, nr. top 2206/2, înscris în CF nr. 426754 - Timisoara, Nr. CF vechi: 2472.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, precum și aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului și Contractului de delegare a gestiunii.

DL.DIACONU..................

DL.MOSIU..............

Dl.PRIMAR: Aceasta delegare este catre societatea Primariei.

Legea nu iti permite sa intervii peste ceva in garantie. Cel ce are garantia este obligat sa schimbe el. Abia cand iese din garantie se poate plati pentru asta.

DL.MOSIU:.............

Dl.PRIMAR: Daca este vreo defectiune, sa intervina. In cel mult 4 ore e remediat. Nu inseamna ca se platesc 4 ore de munca, se plateste operatia. Ar trebui sa dispara din tara asta plata cu ora. Ar trebui sa fie platita munca, rezultatul muncii. Se plateste operatia. Sa facem sesizare. S-a stricat un semafor. Nu-i vorba despre tasarea a patru ore pentru inlocuirea unui semafor. “Inlocuirea indicatoarelor avariate, distruse sau lipsa se va face astfel: maxim 4 ore, poate sa-l faca in 15 minute, nu plateste nimeni 4 ore, nu scrie niciunde ca se platesc aceste ore. La iluminat, in contract scrie ca se intervine pentru a se remedia o defectiune in 24 de ore. Nu inseamna ca se platesc 24 de ore de munca. E un termen in care trebuie sa se intervina. Unde scrie ca se platesc 4 ore pentru asta? Nu scrie niciunde asa ceva.

Dl. MOSIU: Ei preiau ceva ce nu exista.

Dl. PRIMAR: Este in derulare inventarierea tuturor bunurilor municipalitatii, inclusiv inventarierea semnelor. Am mutat structura de evidenta a patrimoniului in Directia Economica si toata evidenta este pur contabila.

Dl. IDOLU: In continuarea la ce a spus colegul meu , domnul Mosiu. Ca amendament, sa ni se predea un inventar cand se incheie aceasta inventariere ca sa stim cum sunt repartizate aceste semne de circulatie.

As vrea, la caietul de sarcini, art. 18 sa adaugam : „ Se executa fara suma...lucrarile incredintate in mod direct cuprinse la art. 18” N-as vrea sa ne trezim ca incredintam prin votul nostru direct lucrarile cu buna credinta si peste 3 luni...

Un alt amendament, la art. 20 - alin 1, as spune exact , nu orice operator, DSDM, exclusiv pentru serviciile oferite acestuia.

Dl. PRIMAR: La punctul 30 este scris, este interzisa delegarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract de delegare de gestiune.

Dl. IDOLU: Art.18, alin 3 - preturile unitare se vor actualiza periodic. Propun sa modificam: „ se pot actualiza periodic dar nu la intervale mai mici de 12 luni.”

Art. 10 - din contract - se executa lucrările prin încredințare directa... , conform HCL de astazi cuprinsa in art. 10 .Nu vrem sa cadem in capcana unei diversiuni.

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul domnului Idolu: „ Eliminarea din caietul de sarcini a posibilitatii de a sucontracta..

Dl. PRIMAR: Trebuie adaugat ceva, o prevedere, nu eliminat.

Dl. IDOLU: Sa execute ... antreprenor lucrarile incredintate direct de catre Consiliul Local cuprinse la art. 18 pana la lit. P inclusiv.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

Dl. IDOLU: Pretul si tarifele la art. 20, Nivelul preturilor si tarifelor pentru serviciile executate de SDM nu de oricine, exclusiv pentru serviciile prezentate si incredintate in mod direct acesteia.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru acest amendament?

 • -  22 voturi pentru

Dl. IDOLU: La alin. 3 - preturile se vor actualiza periodic, dar nu la intervale mai mici de 12 luni.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru acest amendament ?

 • -  22 voturi pentru

Supun la vot amendamentul domnului Diaconu. Cine este pentru?

 • -  22 voturi pentru

Dl. MOSIU: Primul amendament se refera la verificarea zilnica a semafoarelor. Dl. SIMONIS: Ati dorit eliminarea acestei...

Dl. MOSIU: Eliminarea cuvantului „zilnica „ din caietul de sarcini . . . se va face conform unui grafic stabilit intre executant si...

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

Al doilea amendament se refera la eliminarea mentiunilor referitoare la spalarea semafoarelor. Inteleg ca nu va doriti semafoare curate.

Dl. PRIMAR: Pana acum s-au spalat semafoarele? Presupun ca s-au spalat...

Dl. SIMONIS: Retrag amendamentul domnului Mosiu si

Amendamentul trei, doreati eliminarea punctului care se refera la inlocuirea becurilor aflate in garantie.

Dl. MOSIU: Dansii au facut contract cu alta firma. Acum va fi alta firma.

Dl. PRIMAR: Nu cred ca e bine pentru ca pot aparea situatii asa cum s-a intamplat pe B-dul Liviu Rebreanu. In perioada de garantie sa zicem ca intervine ceva si nu schimba cel ce ar trebui sa schimbe. Atunci este o situatie de forta majora, se intervine de catre altcineva si se imputa. Daca nu se plateste de buna voie se ajunge in instanta si desigur ca instanta va da castig de cauza celui in drept.

Dl. SIMONIS: Inteleg ca retragem acest amendament. Supun la vot intregul proiect de hotarare...

Dl. MOSIU: Anexa nr. 4 sa fie completata cu numarul de semafoare si semne de circulatie.

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul colegilor nostri , Mosiu si Idolu.

- 22 voturi pentru

Dl. DIACONU: Stati putin ca trebuie stabilita redeventa, cuantumul redeventei.

Dl. PRIMAR: Domnul Chis ne spune ca pana acum, la ridicarea de masini cand asta se facea de catre ADP, redeventa era 0,5% din valoarea facturilor si atunci propunerea pe care o face executivul este ca redeventa sa fie de 0,5% din tot ce se factureaza.

Dl. GRIGOROIU: Amendamentul este : „ Se aproba redeventa in cuntum de 0,5%.”

Dl. SIMONIS: Supun la vot . Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

Cine este pentru acest proiect cu amendamentele aprobate ?

- 20 voturi pentru

- 2 abtineri (Simonis, Herzog)

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii activității de curățenie a WC-urilor publice din municipiul Timișoara și a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul propriu al Consiliului Local și al Primarului prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor încheiat cu S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii a activității de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și a activității de curățenie a WC-urilor publice din Municipiul Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

 • 23.Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.11 din str. Miloia bl. B4.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

 • 24.Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.10 din strada Miloia Bl.B2. către Laux Ionuț Gabriel.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

 • 25.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.) a ternului situat în Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E, în suprafață de 18966 mp., identificat prin CF403227, nr.cad 50619(nr.top vechi 2190/2,

2191/1-2191/2, 2192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2;

2193/1/1/1/1/2) în vederea construirii a 4 blocuri de locuințe P+6E, destinate închirierii tinerilor tinerilor specialiști din sănătate și din învățământ.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

 • 26.Proiect de hotărâre privind dezlipire și alipire imobile, în vederea construirii unei fântâni ornamentale muzicale în Parcul Botanic, Timișoara.

D-NA OLTEANU: Voiam sa intreb daca

Dl. PRIMAR: Cel putin la proiectul initial pentru ca s-au facut masuratori concrete de adancime in acea zona, Flora , si a rezultat ca adancimea este mult mai mica decat se stia si este foarte variabila. Se stia ca adancimea este de peste 5m peste tot. Cu ocazia studiului de fezabilitate s-a facut masuratoarea si s-a constata ca nu se poate face datorita adancimii prea mici.

D -na OLTEANU: Referitor la proiectul pentru navigare, adancimea este suficienta?

Dl. PRIMAR: Da, sigur, este suficienta.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

2 7 .Proiect de hotărâre privind dezlipire ( ieșire din indiviziune nr.topo 29940) și rectificare suprafață nr. Topo 29938 pentru ” Construire bazin înot acoperit, bazin în aer liber, terenuri de tenis, baschet și minifotbal, str. Verde- Str. Silistra, Zona Lipovei.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

 • 28.Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuințe cu scările B.10 - B.11 - B.12 înscris în C.F. nr.434340 -C1 Timișoara, nr. top.434340, situat în Timișoara, str. Miloia nr.32.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

22 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

 • 29.Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuințe B9 înscris în C.F. nr. 434341 - C1 Timișoara, nr. top. 434341, situat în Timișoara, str. Miloia nr. 34.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

 • 30. Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuințe B8 înscris în C.F. nr. 434342 - C1 Timișoara, nr. top. 434342, situat în Timișoara, str. Miloia nr. 36.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

 • 31. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, Intrarea Peru nr. 8.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren între Municipiul Timișoara și dl. Ilie Gheorghe.

Dl. SECRETAR : Imi pare rau ca acum, la sfarsit de cariera,a trebuit sa fac o asemenea Nota .Vremurile care le traim acuma nu sunt vremuri normale. Nu se poate sa fie calcata in picioare atat Legea Nr. 215 a Administratiei Locale cat si Legea Contenciosului Administrativ si alte organe sa vina si sa judece latura administrativa. Nu mai ai stabilitatea actului administrativ si am considerat ca nu pot eu ca secretar sa-mi asum opinia de legalitate cu toate problemele care sunt.

Abuzurile nu sunt la noi. Pana nu se reglementeaza situatia, eu imi mentin aceasta Nota.

Dl. SIMONIS: Inteleg ca exista viza de legalitate de la Serviciul Juridic.

Dl. SECRETAR: Da. Exista!

Dl. PRIMAR: Eu nu lucrez fara aviz juridic. Domnul secretar a tinut sa traga un semnal de alarma, de atentionare. Nu vreau sa comentez asta.

Despre ce este vorba? S-a facut un drum acum 2 ani si s-au luat 238 m de la un cetatean si i s-a dat peste drum o parcela tot de 238 m in compensatie. Trecandu-se peste Comisia de Negociere, respectandu-se procedura legala. S-a intamplat ca proprietatea sa fie pe unde trebuia sa se faca drumul. D -na KOSEGY: A fost in Comisia de negociere, s-a parcurs procedura legala. Dl. PRIMAR: Schimbul s-a facut m/m, considerandu-se in comisie ca valoarea terenului este aceeasi.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru acest proiect?

- 18 voturi pentru

- 2 abtineri (Mateescu, Orza)

- 1 vot impotriva (Herzog)

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

 • 33.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință, situat în imobilul din Piața Unirii nr.8, etaj parter, nr.ap. SAD2 la un preț de vânzare de 91.000 euro.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

 • 34. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din b-dul 16 Decembrie 1989 nr. 15, ap. Nr. 10 - Spațiu comercial și birouri cu acces direct din exterior, la prețul de 175.000 euro.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

 • 35. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD1+2/A, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 6, etaj S+P, la prețul de 250.000 euro.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către STOIN MARIOARA.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către HERBAI IOAN- FLORIN și HERBAI LILIANA-DANIELA .

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza municipiului Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 444/12.09.2014 de aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timișoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune și încheierea de acte adiționale la contractele de închiriere aflate în derulare.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

 • 40.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea , ca urmare a modificărilor legislative, prin act adițional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006 - bunuri de retur.

DL. PRIMAR: Am explicat data trecuta. Se prevede bunurile de retur care la sfarsitul relatiei revin municipiului Timisoara.

Este un proiect care aduce municipalitatii ce se creeaza pe parcursul relatiei respective. E interesul municipalitatii. Aduce bunurile de retur.

Dl. SIMONIS: Supun la vot. Cine este pentru ?

 • -  19 voturi pentru

 • -  2 abtineri (Orza, Idolu)

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

4 1 .Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea , ca urmare a modificărilor legislative, prin act adițional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  19 voturi pentru

 • -   2 abtineri (Idolu, Simonis)

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI

 • 42.Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a contractului cadru, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/25.02.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara.

DL. BERE: Se modifica dupa legislatia in vigoare.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

19 voturi pentru

2 abtineri (Orza, Herzog)

Trecem la Anexa ordinei de zi pentru ca exista acel proiect de hotarare important, punctul 3 de pe Anexa

Doamna Tundrea paraseste sala.

PUNCTUL 3 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza municipiului Timișoara, aprobarea contractelor cadru ale Contractului de vânzare-cumpărare cu plata integrală în numerar/prin virament bancar, Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, Promisiunii bilaterale(antecontract) de vânzare-cumpărare, Actului adițional la promisiunea bilaterală(antecontract) de vânzare cumpărare și aprobarea prețurilor de vânzare, precum și actualizarea acestora la data vânzării pentru locuințele A.N.L., situate pe raza Municipiului Timișoara.

Dl. IDOLU: Am ajuns la la final de mandat 2016, sa discutam acest proiect la urgente, la ultima sedinta a acestui consiliu.

Dl. SIMONIS: Supun la vot proiectul nr. 3 de pe anexa. Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

D -na OLTEANU: Doresc sa multumesc Directiei Patrimoniu pentru efortul depus pentru acest proiect si mai ales pentru proiectul in ceea ce priveste constructia de locuinte pentru tineri.

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI

 • 43.Proiect aprobarea caietului de sarcini în vederea achiziționării serviciului ”Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

-20 voturi pentru

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI

 • 44.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara.

Dl. IDOLU: Este un document foarte important pentru PUG care nu stiu in ce masura, o sa aflam acuma, se interactioneaza cele doua si se conditioneaza in acelasi timp. In afara de aprecieri pentru cei ce au lucrat dar consider ca la ora acuala nu este cea mai buna finalitate.

Nu stiu de ce este atat de important sa-l votam astazi pentru ca noi suntem la ultima sedinta de consiliu local, domnul primar este invitat la ultima sedinta de plen din acest mandat. Nu ar fi bine sa amanam acest punct pentru viitorul consiliu ?

Dl. : Acest plan este pe site-ul primariei de vreo 4 luni. A fost prima dezbatere publica care s-a realizat de-a lungul a 4 zile. Datele, marea lor majoritate au fost masurate in cursul anului trecut. Modelul de transport s-a facut de catre un consultant strain angajat de catre Ministerul Dezvoltarii si de catre unul dintre cei mai importanti in acest domeniu din lume.

Finalitatea Planului de Mobilitate Urbana, pe langa pasii procedurali se insista pe faptul ca toate aceste proiecte sunt cele care vor fi aplicate pe Axa 4 pe POR. Mai au inca alte faze pe care trebuie sa le treaca iar Axa 4 se poate extinde ca finantare. Cred ca este un plan care mai mult de atat nu cred ca se putea face, toate opiniile au fost integrate.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila a fost finalizat ca realizare de catre Ministerul Dezvoltarii pe exercitiul financiar anterior si as dori sa nu blocam acest proces.

Dl. IDOLU : Pe mine chiar m-a interesat acest proiect dar nu pot sa nu-mi pun niste intrebari .

Dl. DIACONU: Nu suntem parteneri in acest proces.

Dl. IDOLU: In afara de faptul ca si-a pus semnatura arhitectul sef al Consiliului Judetean, cu atat mai mult un asemenea proiect trebuie realizat impreuna cu Consiliul Judetean.

Daca spuneti ca nu mai putem amana, putem sa-i dam drumul.

Dl. DIACONU: Anual el poate fi revizuit.

Dl. PRIMAR: Nu trebuie sa privim acest plan ca pe ceva de care nu ne mai putem atinge pana in anul 2030. Acest plan va putea sa suporte imbunatatiri.

Vrea sa va spun ca niciodata nu s-a lasat atata timp pentru dezbatere publica cat s-a lasat pentru acest proiect. Au fost 4 zile la rand cand s-a tot facut dezbatere publica.

Riscam sa nu putem aplica pe fonduri europene in timp util daca nu aprobam. Imbunatatiri se mai pot aduce. Nimic nu e perfect.

Orice intarziere acuma, creeaza probleme mai tarziu. Asa cum s-a intamplat si pe exercitiul 2007-2014, demarand mai tarziu programele in Romania, s-a intrat sub presiunea timpului la implementare.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru acest proiect ?

- 20 voturi pentru

- 1 abtinere ( Idolu)

PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI

 • 45.Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, nr.418/30.07.2013, nr. 613/10.12.2013, nr.49/25.02.2014, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 591/09.12.2014.

Dl. MARTINOV : S-a propus acordarea unor tichete gratuite pentru luptatorii care au fost in Afganistan. Acestia nu au fost inclusi la gratuitati. Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

- 2 abtineri (Idolu, Olteanu)

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI

 • 46.Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Public de Administrare a ”Centrului regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive” - CERC.

Dl. IDOLU: De ce trebuie sa infiintam un serviciu public pentru a face o treaba superspecializata sa se organizeze trainig-uri de specialisti ?

Mi se pare fortata. O sa patim ca si Incubox-ul.

Dl. PRIMAR: La Incubox merge treaba extraordinar de bine, avem multe firma care functioneaza acolo. Am pornit mai tarziu dra s-a mers in forta si s-a recuperat intarzierea in ceea ce priveste gradul de ocupare foarte repede.

Dl. IDOLU: Credeti ca Continental Automotive o sa vina in acest centru?

D -na NICOARA: Exista un interes foaret mare pentru serviciile pe care noi le oferim nu sunt disponibile pe piata.

Deocamdata avem 5 persoane angajate urmand ca sa dezvoltam aceasta structura in functie de nevoi. Primaria poate face un act aditional la contractul de finantare si poate schimba modul de administrare prin atribuirea acestui serviciu unui furnizor din sectorul privat.

Dl. IDOLU: Eu apreciez munca dumneavoastra, la faza de proiecte stam foarte bine.

Dl. ORZA: Un gen de serviciu de acest tip ar fi foarte potrivit intr-o zona undeva in sudul tarii. Sper sa nu fie o afacere pentru cei care se vor angaja acolo din diverse zone politice.

Dl. PRIMAR: Sunteti in eroare. Nu e vorba de specialisti. Cei 5 care vor ocupa acele posturi au rolul sa administreze folosind specialisti de la Universitate, din sector. Acolo exista o dotare speciala care nu se justifica sa fie cumparata de catre firme pentru ca are grad de utilizare foarte redusa. Pentru prototipuri pentru serii foarte mici se foloseste acea tehnologie.

DL. SANDU: Cred că este binevenit acest proiect........Sincer nici nu știu

ce reacție să am când aud că aici e vorba de.....fondurilor europene. Aș fi vrut ca

dl. Orza să aibe același discurs în.......

DL. ORZA: - neinteligibil

DL. SIMONIS: Supun la vot punctul 46

 • -  12 voturi pentru

 • - 7 abtineri (Mateescu, Orza, Geană, Idolu, Taropa, Olteanu, Simonis) Poiectul a picat

DL. DIACONU: spre curiozitatea mea, cum ați dori să implementăm acest proiect european?

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei Integrate de Dezvoltare 20142020 a Polului de Creștere Timișoara”

DL. SIMONIS: Propun să ne întoarcem la acest proiect când va reveni dl. Primar.

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind programul-pilot "Timișoara - Capitală Națională a Tineretului din România”

DL. IDOLU: Este vorba de o hotărâre frumoasa în principiu, dar nu suficient de fundamentată. Principiul e frumos, e exemplar, dar nu avem nimic, nu avem un buget.

DL. DIACONU: O parte din buget l-ați votat la momentul când ați votat bugetul Casei de Cultură și este o poziție a Casei de Cultură, nu foarte scumpă

din acest punct de vedere, dar în rest marea majoritate a bugetului se asigură din fonduri private......Este un program pilot, Timișoara a fost aleasă pentru anul....

DL. IDOLU: Știu am înțeles și îl susținem, dar trebuiau scrise încă 3 fraze în care să se spună sursa finanțării ca să știm unde ne situăm.

DL. SIMONIS: Supun la vot acest punct:

-20 voturi pentru

PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A

DL. SIMONIS: Daca nu sunt discuții am eu o întrebare. Nu aveți în buget un capitol prin care sponsorizați unele activități, de oricare tip. Nu aveți?

Supun la vot acest proiect:

-20 voturi pentru

PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind scăderea tarifelor pentru serviciile prestate de S.C. Compania Locală de Termoficare ”Colterm” S.A

DL. OLARU: neinteligibil

DL. SIMONIS: Își asumă cineva acest amendament?

DL. DIMECA: În cazul unei solicitări de aviz unic în care S.C. Compania Locală de termoficare Colterm nu deține rețele de gospodărire subterană și supraterană, tariful precizat la Anexa 1 poyiția 5 va fi 0.

DL. SIMONIS: Supun la vot acest amendament:

- 20 voturi pentru

În primul rând ar trebui salutată inițiativa Guvernului de la data aceea care a scăzut TVA -ul de la 24% la 20% și a Parlamentului care a votat acea Hotărâre de Guvern. Suntem la 5 luni distanță de când a intrat acest TVA în vigoare și vreau să știu de ce nu am votat această hotărâre în ianuarie, februarie și o facem în mai? E vorba de Colterm sau de aparatul Primăriei care nu a introdus acest proiect în timp util. Mă întreb dacă nu ar trebui să urmeze aceeași procedură și celelalte regii și anume RATT-ul, Aquatim-ul. N-ar trebui să avem acest tip de hotărâri pentru fiecare regie în parte?

DL. PRIMAR: Evident că așa cum rezultă din toate materialele, acest proiect este consecința scăderii TVA -ului. Sigur că noi ne-am fi dorit să scadă la 19% dar e foarte bine că a scăzut și la 20% și se plătește oricum mai puțin de către cetățeni. Art fi fost bine dacă proiectul ar fi venit mai devreme, dar e binevenit și acum. Vă rog să remarcați că sunt 2 proiecte. Dl. Director Mircea

Cristian vă rog să faceți precizări legat de aceste proiecte, care vizează tot scăderea tarifelor pe care le plătesc cetățenii către Colterm.

DL. DIRECTOR MIRCEA: Este vorba despre avize și alte demersuri făcute de cetățeni. Scăderea TVA este ca urmare a faptului că a fost inclus în preț inițial.

DL. ORZA: Pe lângă faptul că ați întârziat cu acest proiect și cetățenii ar fi vrut să beneficieze mai repede haideți să calculăm.

DL. PRIMAR: Cetățenii beneficiază de la început, doar că este nevoie și de hotărârea de consiliu în acest sens. Cetățenii nu au fost prejudiciați. De la 1 ianuarie facturile au fost făcute pe tarife reduse.

Veniți mâine la dl. Director și veți vedea că facturile au fost operate cu noile tarife. E adevărat că există această diferență între modul de a proceda al altor regii și cel al Colterm-ului. Tocmai de aceea la Colterm se impune și o hotărâre de consiliu. Legea este însă mai presus de o hotărâre de consiliu local și prin urmare, noile tarife funcționează de la 1 ianuarie. Dacă aveți dubii îi cer d-lui dirtector să vă prezinte concret documentele ca să vedeți cum s-a calculat. Dacă cumva nu s-a procedat corect, atunci evident că există obligația de regularizare.

DL. SIMONIS: Rămâne întrebarea dacă celelalte regii nu ar trebui să vină cu un astfel de proiect?

Supun la vot acest proiect:

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind scăderea prețului local al energiei termice livrată de

S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A

DL. SIMONIS: Supun la vot acest proiect:

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei Integrate de Dezvoltare 20142020 a Polului de Creștere Timișoara”

DL. SIMONIS: Ne întoarcem la acest proiect pe care l-am sărit în așteptarea d-lui primar.

DL. DIACONU: Înainte de a intra pe Strategie vreau să fim foarte siguri pe ce am votat la Automotive. Adică faptul că a căzut acest proiect poate pune în pericol finanțarea în totalitate.

DL. PRIMAR: Eu am fost ieșit la momentul respectiv și cred că s-a justificat o reluare a votului având în vedere absența mea de la vot. Dacă aș fi fost aici aș fi putut să mai răspund la niște nelămuriri. Eu am avut o intervenție la început, este o etapă presantă aceasta pentru că avem obligația în cadrul proiectului european să punem în funcțiune central. Nu sunt decât 2 modalități: să-l punem așa în funcțiune, creând acest serviciu public de administrare sau să facem o licitație pentru contractarea unui operator privat. O licitație ne scoate din toate termenele și nu puteam face licitația mai devreme pentru că nu aveam încă obiectul muncii. Acum central este gata, este echipat cu tot ce trebuie, este făcută recepția pe fonduri și drept urmare suntem în măsură să începem administrarea. De aceea rugămintea mea este să votați această structură. Repet că este cu titlu provizoriu, când vrem putem organiza licitația pentru contractarea unui operator privat, dar până atunci să dăm viață centrului că altfel stă sub cheie și nu ne atingem indicatorii.

DL. SIMONIS: Cu permisiunea dvs. Reiau votul pentru pct. 46 privind înființarea Serviciului Public de Administrare a ”Centrului regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive” - CERC

- 20 voturi pentru

Proiectul a trecut din a doua încercare cu ajutorul Grupului pentru Timișoara

DL. PRIMAR: Tot pentru informare, ca să fim eligibili pentru proiectele de pe programele Polului de creștere trebuie să avem strategia aprobată. Și asta, ca orice lucru este discutabilă, putea fi mai bună, s-au creat posibilități pentru sugestii și observații pentru orice contribuții la îmbunătățire. Ea poate fi îmbunătățită în continuare, nu este un cadru rigid din care nu se poate ieși, dar atunci când depui un proiect tu trebuie să arăți că proiectul easte în consonanță cu strategia. Altminteri din start nu este un proiect eligibil. V-aș ruga să votați sau să faceți propuneri acum sau altă dată. Există toată deschiderea pentru a prelua contribuții și de acum înainte..

DL. IDOLU: Proiectul de mobilitate urbană a fost ok, dar aici sunt prea multe problem de formă. Datele statistice se referă la perioada 2007 - 2012, noi suntem în 2016. Sunt concluzii bazate pe prelucrarea unor date de acum 4 ani. Știți câte proiecte sunt cuprinse în această strategie? Sunt 360 proiecte, pentru cele la care e trecută valoarea, pentru unele nici măcar nu e trecută, ajungem la 3,1 miliarde de euro. Timișoara 2017-2018 până în 2020 are proiecte pe care să se cheltuie 3 miliarde de euro? Nu au de unde să se finanțeze. Nu s-au triat proiectele, este o problemă de structură, oricine a avut o propunere a fost inclusă acolo. Mai am o listă cu nereguli, dar 3 miliarde de euro? Cine crede că în bugetul Timișoarei, optimist fiind este de 300 de milioane și cuprinde o grămadă de operațiuni la funcționare.

DL. PRIMAR: Trebuie să înțelegem că aici este vorba despre un portofoliu. Nu înseamnă că noi mizăm pe 3,6 miliarde euro pentru perioada următoare. Din nefericire nu putem miza pe o asemenea sumă. Problema este că noi nu știm care vor fi finanțabile la un moment sau altul și atunci aici este un inventar al proiectelor care ar fi benefice pentru Timișoara. Apar și surse de finanțare neprevăzute, spre exemplu, s-a prezentat la mine recent o firmă din partea Guvernului Chinei care mi-a spus că ei au un mandate să facă investiții în România, în mari proiecte și am să vă spun după ce trece Campania electoral în c ear fi dispuși să investească, fără să fie atât de preocupați de business ci mai mult de promovarea Chinei în Europa. Au un mandate politico-economic din partea Guvernului. Este o firmă a guvernului Chinei. Știți că avem de -a face cu o țară care are un alt system politic și prin urmare are forță economic inclusive la nivelul unor companii. Dacă nu ai o strategie cu un portofoliu de proiecte, nu pari serios când te duci în fața unui interlocutor să îi prezinți cam ce ar fi de făcut în orașul tău. Aici sunt inventariate practic toate ideile care au fost considerate benefice pentru oraș, știind de la început că nu vor fi șanse să fie toate implementate. Unele poate peste ani nu vor mai fi oportune, altele dimpotrivă sunt viabile și într-o bună zi vor ajunge să fie implementate. Vă dau un exemplu și cu asta închei. În 2005 eu am inițiat proiectul Timișoara viziune 2030, propunând atunci să fie Timișoara viziune 2050. Asta a fost propunerea mea. Unii dintre cei de față cu poziții în aparatul primăriei, au fost de față. Lumea a respins idea de a gândi pe termen atât de lung. Până la urmă a rămas viziune 2030 și o mulțime de proiecte care au apărut acolo, generate de specialiști, evident, au ajuns la finanțare. Altele sunt încă în portofoliu, poate nu vor ajunge niciodată, că se va dovedi că nu e cazul ș.a.m.d. Vă rog să priviți în felul acesta această strategie, ca ceva deschis, ca ceva într-o anumită dinamică, dar ca ceva care arată că la Primăria Timișoara se privește peste timp și există o pregătire pentru o abordare strategică.

DL. IDOLU: Aș vrea să cred că ceea ce spuneți este adevărat, dar dacă lipsește prezentul nu putem construi. Și dacă vorbim de date statistice vă rog să citiți cu atenție, până în 2012 lipsesc însăși proiectele realizate....ca și cum am fi

trecut peste timp. Nu putem gândi în viitor, neavând prezentul. Referitor la chinezi, haideți să fim serioși....eu mi-aș dori să vină și chinezi și nepalezi și

indieni și cine ori fi, dar gandiți-vă la structură, dacă se pleacă de la date greșite, trecem peste 2012-2016 de parcă ne-ar fi rușine și gândim până în 2020, e păcat.

DL. DIACONU: Am și eu ceva de adăugat, sigur că partea de sumă, nu am calculat, probabil e 3 miliarde, ceea ce însă trebuie să înțelegem cu toții este că nu este o strategie a Primăriei Municipiului Timișoara, aceasta. Strategia Municipiului Timișoara cuprinde 60% dintre proiecte, proiect ale unor terți, ale universităților, ale investitorilot privați. E absolut normal ceea ce s-a spus și de ce pentru că noul ciclu de finanțare europeană pe Programul Operațional regional, și nu numai, pe toate axele inclusiv pe cele la care noi nu avem acces ca Primărie, faptul că depui un proiect care este introdus în Strategia de dezvoltare urbană, cea pe care o aveți în față, pentru Universitate, pentru comuna Dudeștii Noi sau pentru o finanțare privată pe Axa 1 a unui isnstitut de cercetare înseamnă 5 puncte în plus prin prezența în Strategia de dezvoltare urbană a proiectului respectiv. Aș vrea aici să fim atenți pentru că unele dintre axe sunt deja deschise, nu mai sunt axe care se vor deschide pe viitor. Referitor la proiectele pe care Primăria le depune, Municipiul Timișoara, pe Programul Operațional Regional, aici urmează să intervină un nou tip de evaluare, nu este acesta documentul pe care îl veți vota ci este o listă a proiectelor europene prioritizate de către autoritatea urbană. Lista proiectelor europene va fi tot spre aprobarea consiliului local și probabil va avea o valoare estimată la 100 milioane euro.

DL. IDOLU: O strategie presupune o analiză, o selecție, o prioritizare, altfel putem să-i spunem bază de date a proiectelor depuse, dar nu-i spunem strategie. Strategie presupune o prioritizare pe câțiva ani, eu zic că este o lucrare slabă, perfectibilă și neapărat necesară, foarte utilă și necesară. Dar e o lucrare în care trebuie să se mai taie din proiectele acelea, să se facă o ordine dacă e o strategie, dacă nu e o bază de date aproximative.

DL. PRIMAR: Este o anumită problemă în a le pune în ordine, pentru că nu numai după gradul de interes pentru municipalitate sau pentru instituțiile din Polul de Creștere. Rețineți că trebuie să gândim mai larg decât la ceea ce face primăria. În ordine le pui și în funcție de prioritășile care apar pe diversele axe, pe diversele surse de finanțare, pentru că acolo ți se spune în ghidul de aplicare care sunt prioritățile și dacă tu ești în discordanță cu acele priorități, pentru că trebuie să atașezi la documentele de aplicare și extras din strategia ta, riști să fii depunctat, pentru că se spune că ești pe strategie, dar nu pe ordinea de priorități. De aceea este mai bine să fi lăsate așa neprioritizate, ca inventar de proiecte. Știu bine, știu din poziția de rector, pe anumite cereri de finanțare trebuie arătat, pe de o parte că proiectul se înscrie în strategia universității, pe de altă parte că strategia universității este corelată și în consonanță cu strategia municipiului și chiar se mergea câteodată mai mult, la nivel regional, sau la nivel național, unde existau diferite planuri strategice generate de guverne. E important să fie votată și cu asta sunt de acord cu dvs dl. Idolu că trebuie să fim deschiși, să o îmbunătățim în permanență.

DL. SIMONIS: Înainte de a supune la vot acest proiect vreau să vă spun că tocmai am avut un schimb de sms-uri cu dl. dr. Bîrsășteanu care spunea că deși e perfectibilă bine ar fi să o votăm pentru a putea să o modifice și să o aplice după 5 iunie 2016.

DL. PRIMAR: E pe termen lung, e până în 2030, deci sunt șanse.

DL. ORZA: Foarte pe scurt, să scoatem pozele din Germania din strategiile acestea.

DL. SIMONIS: Asta vrea să facă dl. dr. Bîrsășteanu

Supun la vot acest proiect:

-19 voturi pentru

 • - 1 abținere dl. Idolu

5

DL. PRIMAR: Să înțeleg că dl. Idolu nu ascultă de dl. Bîrsășteanu.

DL. SIMONIS: Așa e democrația în PSD.

Trecem la primul punct de pe anexa la ordinea de zi fiindcă e ultimul punct cu 18 voturi și avem doi colegi care se grăbesc.

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din strada Memorandului nr. 79, la prețul de 600.000 euro.

DL. SIMONIS: Supun la vot acest proiect:

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții ”D.A.L.I. + P.T. +A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr.1

DL. SIMONIS: Supun la vot acest proiect.

-11 voturi pentru, proiectul a fost respins

-9 abtineri (Diaconu, Petrisor, Idolu, Taropa, Olteanu, Simonis, Mateescu, Geana,...)

DL. PRIMAR: Nu vreți să avem spații, sa avem condiții mai bune de lucru?

DL. IDOLU: Cred că ar fi mai important să avem microfoane și sistem de vot în această sală.

DL. PRIMAR: Încercăm să facem spații suplimentare și cred că nu este normal ca o parte din personal să lucreze pe te miri pe unde și să umble cu hărtiile în mână, să vină la semnat, să se întoarcă.

PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secțiunii de funcționare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu și I. Bulbuca

DL. MOȘIU: La procesul verbal de recepție reprezentantul S.C. Confort, unde trebuie să eliberăm banii nu apare nici numele nici prenumele, iar jos, 37

reprezentant S.C. Confort S.A refuză să semneze. Deci înseamnă că a existat o persoană, poate că neajutată pentru că într-un process verbal respective persoană trebuie să aibe și nume și prenume.

DL. PRIMAR: Situația cred că o cunoașteți cu toții. Acolo s-au comis niște abuzuri, este o anchetă în derulare și nu pot decât să urez succes organelor de anchetă, pregătirea dosarului cât mai bine și apoi organelor de judecată în demonstrarea vinovăției și pedepsirea celor care și-au permis să scoată banii din fondul de garantare a bunei execuții și să creeze atâtea neplăceri câte au fost create. Acesta este primul lucru pe care vreau să îl spun și știți bine că am fost nevoit să intervin la solicitarea Salvării și să reparăm în zona Spitalului Județean, pentru că mureau oameni. Nu puteai intervene că era în garanție, firma a transmis răspuns scris că ea nu este în măsură să se achite de obligații.N-a existat nimic în contul de garantare a bunei execuții pentru că cineva s-a îngrijit să-l golească fraudulos. Vinovățiile vor fi stabilite, sunt sigur că se vor găsi vinovații pentru că este un lucru chiar sfidător ce s-a întâmplat, dar noi nu putem să-I chinuim pe timișoreni pe viitor din cauza abuzurilor pe care le-au făcut unii. Acolo se impun lucrări în continuare. Evident că instanțele de judecată vor stabili vinovățiile și pedepsele conexe lor.

DL. MOȘIU: Vreau să spun că au anticipat reprezentanții de la Confort. Nu scrie numele și prenumele tocmai al celui de la Confort.

DL. PRIMAR: Îl vor găsi cei care au pârghiile să îl găsească.

DL. IDOLU: .......pe referat scrie înlocuirea covorului asfaltic, iar

înlocuirea cu totul e o operație capitală și vreau să întreb dacă încadrarea contabilă este la lucrări de întreținere sau de investiții.

DL. PRIMAR: Este dl. Martinov aici, nu este o reparație capitală înlocuirea covorului asfaltic. Reparațiile curente noi le facem aproape exclusiv prin așternere de covor asfaltic nou, pentru că varianta cu plombe s-a dovedit extreme de.. ..și noi plombăm numai în perioada de tranzuiție, între primăvară și iarnă, când nu se poate covor asfaltic.

DL. IDOLU: Consiliul Local este administratorul domeniului public și dacă înlocuim cu totul covorul asfaltic, din punct de vedere contabil, nu de oportunitate, se înregistrează ca și majorare de capital. Se mărește valoarea de inventar.

DL. PRIMAR: Nu.

DL. IDOLU: Știu că am pațit asta și Curtea de Conturi mi-a transferat banii de la cheltuieli de reparații pe investiții și să fim siguri că din punct de vedere contabil este înregistrat corect.

DL. PRIMAR: Ați câștigat procesul, nu?

DL. IDOLU: Nu, am mutat banii, procesul e cu altceva.

DL. SIMONIS: Aș avea și eu o întrebare, în ce măsură se poate face acest transfer de la secțiunea funcționare la unele lucrări fără o rectificare bugetară anterioară sau ulterioară?

DL. IDOLU: Nu discutăm oportunitatea lucrării, dar cum o facem contabil?

DL. DIACONU: Ceea ce se propune aici este o lucrare de reparații din punct de vedere al contractului de întreținere, urmând ca penal și civil să ne îndreptăm către s.C. confort pentru recuperarea acelei sume.

DL. SIMONIS: Cu garanțiile de legalitate aferente, supun la vot acest proiect.

DL. IDOLU: Din punct de vedere contabil este totul în regulă? Nu este nimeni de la economic?

DL. PRIMAR: Ei și-au dat avizul, cei de la direcția economic.

DL. SIMONIS: Supun la vot acest proiect:

-19 voturi pentru

PUNCTUL 54 AL ORDINEI DE ZI

 • 54. Proiect de hotărâre privind acordarea a 14 porții de mâncare gratuită de la Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială pentru copiii beneficiari ai Centrului educațional pentru integrare școlară și prevenirea abandonului școlar al Societății pentru Copii și Părinți - SCOP.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  19 voturi pentru

PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local, prin contracte de finanțare nerambursabilă încheiate între Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații sau fundații fără scop patrimonial, pe anul 2016.

D -na OLTEANU: Propun suplimentarea Anexei 2 cu urmatoarele pozitii: Clubul CS AEM Luxten, AsociaTIA Sportiva Club Moto Pascota Ioan, LPS Banatul, Atletic Club Maraton si Club Sportiv Alergotura.Amendamentul in scris il inmanez domnului Secretar.

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul doamnei Olteanu.

 • -  19 voturi pentru

Cine este pentru proiect cu acest amendament?

 • -  19 voturi pentru

PUNCTUL 56 AL ORDINEI DE ZI

 • 56.Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei sportive cuprinzând programele/acțiunile sportive proprii organizate de Biroul Sport - Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara în anul 2016.

Dl. MATEESCU: Propun suplimentarea Anexei nr. 1 la proiectul de hotarare cu privire la Agenda Sportiva pe anul 2016, cuprinzand programe sportive propri, derulate prin Biroul Sport-Cultura, astfel incat se introduce pozitia IV -proiectul sportiv „ZIUA RUGBY-ului TIMISOREAN „ care cuprinde actiuni sportive ce se vor desfasura in ziua de 21-05-2016 cu ocazia organizarii in Timisoara a finalei Cupei Romaniei la rugby.

Pe parcursul zilei se vor organiza meciuri demonstrative ale grupelor de copii din Timisoara si ale echipelor de juniori, prefatand finiala.

Partenerii: Sport Club Municipal Timisoara, Saracens Timisoara Rugby MVT, UVT, Academia Olimpica Romania -filiala Timis.

Bugetul estimat pentru aceste actiuni este de 45000 ron.

Mentionez ca suma necesara pentru proiectul sportiv amintit mai sus, in suma de 45 000 lei se poate aloca din disponibilul de buget, avand in vedere ca prin HCLMT nr. 5/02.02.2016 a fost aprobata la cap. 67.02.05.01 - Sport suma de 10 000 000 lei, din care a ramas neangajata suma de 7 449 000 lei.

Dl. MATEESCU : Cine este pentru acest amendament ?

 • -  19 voturi pentru

Cine este pentru acest proiect cu amendamentul aprobat ?

 • -  19 voturi pentru

PUNCTUL 57 AL ORDINEI DE ZI

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Dl. RUSET: Am un amendament la art. 1 alin 1 , se modifica suma de 1500 mii lei la cultul ortodox roman in 1540 mii lei, din suma ramasa disponibila pe aceeasi pozitie bugetara. cei 40 000 se repartizeaza la punctul 6 din Anexa, repectiv Parohia Cetate - P-ta 700 Timisoara, careia ii revine suma de 150 000 lei.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru acest amendament ?

 • -  19 voturi pentru

Cine este pentru acest proiect cu amendament ?

 • -  19 voturi pentru

PUNCTUL 58 AL ORDINEI DE ZI

 • 58.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.

DL. SIMONIS: Cine este pentru?

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 59 AL ORDINEI DE ZI

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara, Teatrului German de Stat Timișoara și Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

DL. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 60 AL ORDINEI DE ZI

 • 60. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

DL. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 61 AL ORDINEI DE ZI

 • 61. Adresa nr.SC2016 - 10315/26.04.2016 a Instituției Prefectului Județul Timiș privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 442/2015 - privind protecția atmosferei și sănătatea locuitorilor în Municipiul Timișoara.

DL. SIMONIS: Cine este pentru mentinerea punctului de vedere ? -  18 voturi pentru

PUNCTUL 62 AL ORDINEI DE ZI

 • 62.Adresa nr. SC2016-007119/22.03.2016 a Instituției Prefectului Județul Timiș referitoare la activitatea S.C. COLTERM S.A privind sistemul de contorizare directă individuală a consumatorilor și mandatul membrilor consiliului de administrație.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 63 AL ORDINEI DE ZI

 • 63. Adresa nr. SC2016- 008779/08.04.2016 a Asociației Operatorilor Mobili din România privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 419/16.10.2015 - privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Timișoara în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru mentinerea punctului de vedere ?

-  18 voturi pentru

PUNCTUL 64 AL ORDINEI DE ZI

 • 64. Adresa nr. SC2016 - 8576/07.04.2016 a Direcției de Sănătate Publică Județeană Timiș privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 409/16.10.2015 - privind menținerea dreptului de proprietate public a Statului Român asupra construcției nefinalizate ”Institutul Regional de Oncologie Timișoara” situată în Calea Torontalului și terenul aferent.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru mentinerea punctului de vedere ?

-  18 voturi pentru

PUNCTUL 65 AL ORDINEI DE ZI

 • 65. Adresa nr. 984/1/05.04.2016 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Timiș, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2016 -9131/13.04.2016 referitoare la Raportul nr. 4792/02/03.2015 și Decizia nr.113/09/01/2015, cu privire la RATT.

S-a luat la cunostinta

PUNCTUL 66 AL ORDINEI DE ZI

 • 66. Adresa nr. 1099/18.04.2016 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Timiș, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2016 - 009998/22.04.2016 privind Raportul de follow-up nr. 4293/18.03.2016 încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 54/29.10.2015 la Spitalul Clinic pentru Copii ”Louis Țurcanu” precum și al Deciziei nr. 54/1/18.08.2016.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 67 AL ORDINEI DE ZI

 • 67. Adresa nr. SC2016 - 9126/13.04.2016 a unor societăți-ONG prestatoare de servicii sociale privind necesitatea aprobării unui Regulament de decontare a cheltuielilor efectuate din subvenția de la bugetul local acordată în baza Legii nr. 34/1998.

D-na WOLF: Consider ca este al 13 -lea ceas, este foarte tarziu si avem nevoie de acest regulament. Ar fi bine sa-l aprobati.

Dl. PRIMAR: Sigur ca regulamentul trebuie sa fie aprobat.

Dl. SIMONIS: S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 2 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședința Comisiei de Negociere cu Terții din data de 12.04.2016 cu proprietarul unui garaj edificat pe terenul declarat ca fiind de intere public.

DL. SIMONIS: Cine este pentru ?

-  18 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXA

Informarea nr. SC2016 - privind deplasarea în orașul Banja Luka din Bosnia și Hertegovina, în perioada 21-23 aprilie 2016.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 5 ANEXA

Informarea nr. SC2016 -     referitoare la depunerea declarațiilor de

avere/interese de către aleșii locali.

S-a luat la cunostinta.

Dl. SECRETAR : Ca sa nu avem probleme ca si anul trecut vreau sa va spun sa va depuneti declaratiile de avere. Vreau sa va multumesc pentru colaborare.

Dl. SIMONIS: Ma pregateam si eu sa va multumesc dar spunea domnul primar ca probabil va mai fi o sedinta de consiliu local.

Dl. PRIMAR: Nu eram pregatit a ne luam rams bun pentru ca cred cava mai trebui sa mai avem o sedinta.Ne-au mai ramas niste probleme care vor trebui sa fie supuse la vot in acest mandat. Una este privitoare la Colterm. In AGA Colterm s-a votat o majorare de capital care este foarte importanta. S-a obtinut si avizul favorabil de la consiliul concurentei.

Este necesara obtinerea unor avize de pe la alte autoritati pentru ca proiectul sa intre in consiliul local. Am cerut sa mi se aduca legea, sa vad cu ochii mei daca exista obligatia sa avem un aviz prealabil de la institutia prefectului. Mi se pare ciudat pentru ca institutia prefectului se pronunta pe hotarare si nu pe proiectul de hotarare. Ne vom lamuri zilele viitoare.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

Cons. ALFRED SIMONIS

IOAN COJOCARI