Proces verbal din 07.07.2016

Proces-verbal al şedinţei extraordinare din 07.07.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 07-07-2016 cu ocazia sedintei de indata a

Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință - Cons. STEFAN SANDU;

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 23;

Au absentat: Ioan Mateescu, Luminita Tundrea, Simion Mosiu si Lucian Taropa;

Din partea executivului participă: domnul Primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Imre Farkas si pentru secretar domnul Alin Stoica.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 797 din 05 .07.2016

ORDINEA DE ZI:

ANEXĂ

La Dispoziția nr. 797 Din data de 05.07.2016

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local din data de 24.06.2016 și a Procesului-Verbal al Ședinței Extraordinare din data de 01.07.2016.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, Piața Victoriei nr. 1B, SAD 1, către Direcția Fiscală și încheierea contractului de comodat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii spațiului din Timișoara, str. Goethe nr. 2, SAD 1 către Societatea Timișoara și încheierea contractului de închiriere.

 • 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Turgheniev nr. 1.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului înscris în CF nr. 426643 - C1 Timișoara, situat în Timișoara, B-dul Tinereții, nr. 15.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către BIHOI ANA.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGAINVEST S.A.

 • 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest.

 • 9. Proiect de hotărâre privind funcționarea în continuare în spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Alba Iulia nr. 2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistică din cadrul Direcției de Comunicare.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timișoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului ”Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Timișoara în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.3 alin.(1) din H.G. nr. 162/2011.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute de către operator pentru serviciile de curățenie și redevența datorată de operator în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016, privind delegarea activității de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al primarului, a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și a activității de curățenie a WC-urilor publice din municipiul Timișoara, prin încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor prin negociere directă cu S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

 • 13.Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/28.09.2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului   Timișoara   nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea

„Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului”și aprobarea unui nou ”Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului”.

 • 14. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 198/31.05.2011 privind procedura în vederea obținerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal și aprobarea unei noi proceduri în vederea obținerii Avizului de oportunitate.

 • 15. Proiect de hotărâre privind preluarea de către SCM Timișoara a locului aparținând CSU Politehnica Timișoara în Liga Națională de Handbal și a locului în Cupa EHF.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Timișoara și Asociația Mondială a Orașelor și Autorităților Locale Unite/the World Association of United Cities and Local Governments(UCLG) pentru participarea la Programul Orașe Pilot Europa/Pilot Cities Europe 20152017 ”Cultura în Orașele Sustenabile. Învățare cu Acțiunile Cultura 21 în Europa/Culture în Sustainable Cities. Learning with Culture 21 Actions in Europe”.

 • 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a

spațiilor cu altă destinație   decât aceea de locuință situate în imobile

proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2016 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 și Hotărârea Consiliului Local nr. 9/01.03.2016.

 • 19. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de repartizare a locuințelor.

 • 20. Adresa nr. SC2016 - 13864/08.06.2016 - a Uniunii Județene SANITAS Timiș și nr. SC2016 - 13862/08.06.2016 a Sindicatului SANITAS al Spitalului Clinic de Urgență ”Louis Țurcanu” privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 108/05.04.2016 - privind infiintarea Serviciului Public Crese si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Serviciul Public Crese Timisoara.

 • 21. Adresa nr. SC2016 - 13109/30.05.2016 a S.C. RETIM Ecologic Service S.A.

privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 143/05.04.2016   - privind modificarea Regulamentului Serviciului de

Salubrizare al Municipiului Timișoara și a indicatorilor de performanță ai Serviciului de Salubrizare   și împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.

127/05.04.2016 privind aprobarea contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localităților ce se va încheia între operatorul S.C. RETIM Ecologic Service S.A. și utilizator(persoane fizice/juridice, agenți economici, instituții publice).

 • 22. Adresele nr. CP 2016 - 88/13.06.2016 a d-lui Scherman Lucian, CP2016 -

90/14.06.2016 a d-nei Perici Lăcrămioara , www2016 - 1440/14.06.2016 a d-lui Serdean Mugur Lucian, SC2016 - 14256/14.06.2016 și SC2016 -14257/14.06.2016 a d-lui Corneliu Vaida   privind plângerea prealabilă

formulată împotriva   Hotărârii Consiliului Local nr. 216/2016 privind

redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timișoara și păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi și schimbarea de denumiri la străzi respectiv 1 piață din Municipiul Timișoara.

 • 23. Adresa nr. SC2016 - 13437/02.06.2016 a Clubului Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 525/08.12.2015 - privind revocarea dreptului de administrare al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Club Sportiv nr.1 Timișoara.

 • 24. Adresa nr. SC2016 - 013629/06.06.2016 din partea Asociației Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 Timișoara privind propunerea de încheiere a unui parteneriat cu Consiliul Local și cu Primăria Municipiului Timișoara.

 • 25. Adresa nr. SC2016 - 15972/01.07.2016 a Asociației Timișoara - Capitală Culturală Europeană 2021 - privind Declaratia de asumare a angajamentelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 și Hotărârea Consiliului Local nr. 395/22.09.2015

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

Dl. SANDU:      Bună ziua. Vă rog să luați loc. Deschidem ședința extraordinară

a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 07.07.2016, dacă puteți chema grupul PSD fiindcă încă este la negocieri. Există în fața mea o ordine de zi cu 25 de puncte și o înștiințare privind depunerea unei solicitări pentru dezbatere publică pentru proiectul de regulement local de implicare a publicului în elaborarea planurilor de urbanism. În temeiul legii existând această solicitare pentru dezbatere publică o să propunem retragerea punctului 13 de pe ordinea de zi. Și reintroducerea lui după finalizarea formalităților care țin de respectiva dezbatere. Dau cuvântul d-lui Robu.

Dl. PRIMAR: Eu retrag de pe ordinea de zi, că nu se face retragerea cu propunere și cu vot, eu retrag de pe ordinea de zi. Așa e regula.

Dl. SANDU: Deci punctul 13 fiind retras vă propun să votăm ordinea de zi. Cu 25 de puncte.

Dl. IDOLU: Aș vrea să fac o precizare. Așa cum spune regulamentul de funcționare a consiliului local, documentele și materialele ședinței de consiliu se înmânează consilierilor cu 3 zile înainte de ședința consiliului local, art. 39, față de ședințele, întâlnirile care au avut loc în comisii, în ziua de Marți, au apărut niște diferențe. 4 puncte retrase, altele suplimentare, sigur acestea conțin și adrese și informări. Și aș vrea să le citesc pentru colegii mei.

Proiect de hotărâre privind funcționarea în continuare în spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Alba Iulia nr. 2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistică din cadrul Direcției de Comunicare.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timișoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului ”Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”.

Proiect de hotărâre privind preluarea de către SCM Timișoara a locului aparținând CSU Politehnica Timișoara în Liga Națională de Handbal și a locului în Cupa EHF. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Timișoara și Asociația Mondială a Orașelor și Autorităților Locale Unite/the World Association of United Cities and Local Governments(UCLG) pentru participarea la Programul Orașe Pilot Europa/Pilot Cities Europe 2015-2017 ”Cultura în Orașele Sustenabile. Învățare cu Acțiunile Cultura 21 în Europa/Culture în Sustainable Cities. Learning with Culture 21 Actions in Europe”. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2016 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 și Hotărârea Consiliului Local nr. 9/01.03.2016.

Acum ce să zic? La altele sunt niște adrese care nici măcar nu le-am primit până la ora aceasta, cea de la punctul 20, 21, 22, 23. Și așa cum însuși dl. primar spunea înainte de ședința aceasta la ședința de validare a viceprimarilor și a consiliului local, a spus că vom pleca pe alt drum, al respectării regulementelor și procedurilor care tocmai, nu acest consiliu, alt consiliu le-a aprobat. Dar pe care ni le asumăm dacă nu schimbăm acest regulament. Care este în acord cu o lege la nivel național, o lege cadru. Deci supun atenției, discuției colegilor noștri dacă subiecte care nu au fost discutate în comisii și chiar prin grija deosebită a colegilor de la Secretariat din aparatul primăriei, că ieri pe mine de exemplu pe alți colegi ai mei nu, chiar au fost corecți și ne-au trimis la ora 5 la ora 6, hârtii dar care nu se încadrează nicicum în cele 3 zile. Cu toată înțelegerea dar așa cum am spus în toată perioada campaniei în care chiar colegi care acum se situează.. .dl viceprimar acum ce să zic? Tocmai despre asta am vorbit în toată campania. Nu mai trebuie, facem, eu vă propun să organizăm pentru aceste subiecte o altă ședință, azi este Joi, să avem timp să le citim cu toții să le dezbatem împreună să facem chiar o ședință de comisie mâine, nu suntem habotnici nu trebuie 3 zile neaparat înainte de ședința de comisie dar eu în timpul acesta primesc sms, primesc e-mailuri de la diverse persoane interesate de subiectele acesta și nu vreau să le bag în seamă. V-aș ruga să.

Dl. SANDU: Eu cred că Subiectele în discuție pot fi discutate și azi în plen pentru că au fost discutate și în anumite comisii, chiar dacă nu au ajuns în timp util la toate și nu cred că sunt probleme deosebite de exemplu componența

Dl. IDOLU: Deci asta e o apreciere subiectivă. Noi discutăm de regulement sau de aprecierea dvs.? Nu au ajuns la toate, au ajuns la două, la trei, la una...

Dl. SANDU: Azi în plen există comisii care și-au exprimat părerea asupra materialelor. Deci au trecut prin comisii.

Dl. IDOLU: Împotriva regulamentului. Da dar comisiile foarte bine că s-au întâlnit, excepțional, dar regulamentul spune...era și anormal să nu treacă cum se întâmpla înainte că se votau, cu 5 minute le primeam. Dar aceste comisii au votat pentru o ședință de plen, dar nu neaparat pentru cea de azi, poate fi Luni, Marți.

Dl. SANDU: Atunci faceți o propunere concretă.

Dl. IDOLU: Fac o propunere concretă, să ne întâlnim Luni în ședință pe comisii sau mâine chiar sau Sâmbătă eu sunt dispus nu știu colegii mei dacă sunt dispuși și să respectăm regulementul. Respectăm sau nu regulamentul? La prima ședință cu adevărat activă. Nu protocolară. Acesta e semnul de întrebare, plecăm la drum cu handicapul acesta că am făcut primul compromis? Și tocmai l-am auzit pe dl. Primar în declarațiile publice și am apreciat lucrul acesta, că nu vrea să mai facă compromisuri că plecăm la un alt drum, cu viteză mărită dar viteza mărită în execuție presupune o pregătire temeinică, să știm și noi sunt atâția colegi noi aici, care poate nu au avut timp să înțeleagă ce se întâmplă.

Dl. BORDEAȘU : Subscriu la ceea ce a spus colegul, mai ales că...dar același lucru trebuie aplicat și pentru comisii. În regulament la art.33 alin.1 spune: Proiectele de hotărâre și celelalte materiale se transmit spre știință și analiză tuturor comisiilor spre dezbatere și avizare, cu 4 zile înainte de data ședinței. Bun eu acum eu înțeleg că la noi în Timișoara s-a întârziat cu ceva și hai să întârzii o zi, sunt 3 zile că am înțeles că e o lege cadru, deși acest consiliu funcționează după un regulament. Dacă noi începem să încălcăm fiecare lucru, sub motivul că o comisie, îmi puteți spune numele comisiei care a dezbătut acele articole? pentru că eu Marți am fost aici și ceea ce a venit Marți s-a dezbătut tot. Deci ultimele despre care vă vorbește colegul acum, să știți că nu s-au dezbătut Marți. Le-ați dezbătut cumva în altă zi? Vă permite regulamentul să faceți cumva o dezbatere on-line? Sau dacă chiar vreți să faceți acest lucru, atunci trebuie să modificăm regulamentul, eu v-am propus ca acei care se ocupă de repartizarea documentelor pe comisii, să le trimită pe competențele comisiei. Deocamdată eu am văzut un lucru care mă stupefiază vă spun sincer și să audă toată lumea, absolut toate documentele, vin la toate comisiile. Regulamentul spune că se dezbate în comisii nu spune că nu se dezbate pe competențe în comisii. Haideți că eu lucrez cu legile acestea de mult timp să știți că am vreo 12 ani de când lucrez și știu și eu să le interpretez. Dvs ați făcut regulamentul ca să vă dea posibilitatea asta, nu vă refuz. Dl. Diaconu sunt de acord și cu asta dacă așa vreți dar eu personal am pretenția să le citesc pentru că m-am angajat să vin cu propuneri constructive și chiar asta fac dar vă rog din tot sufletul haideți să nu facem rabat și eu susțin să amânăm dezbaterea, dar s-o amânăm eu nu subscriu la dvs pentru mâine că eu nu fac sacrificii pe timpul meu pentru că alții nu-și fac datoria cum trebuie. Toți primim avem și alte sarcini și aici venim din respect pentru cetățeni că de aceea am fost aleși dar să se respecte regulamentul, sunt 3 zile, ne vedem Luni pe celelalte probleme. Mulțumesc.

Dl. PRIMAR: Dl. Sandu. Bună ziua tuturor. Haideți să clarificăm exact cum stau /V

lucrurile. În cursul zilei de Marți, cu 3 zile înainte, pentru că suntem dl. Bordeașu în cadrul unei ședințe extraordinare aveam sarcina să anunțăm ordinea de zi, evident după ce discutăm în comisii. Materialele au fost difuzate, au existat cu știrea mea mai puține decât spune dl. Idolu, materiale care au fost definitivate mai târziu dar au existat și ele mai devreme. Mie îmi pare rău că deși v-am spus de la ședința în care am depus jurământul, ba chiar de la cea la care dvs ați depus jurământul că eu vă voi invita pe toți la discuții prealabile, o parte nu ați venit și tocmai dvs creeați acum aceste noi discuții. Eu voi continua să vă invit așa cum am făcut și în mandatul trecut. Dacă însă voi constata că această deschidere a mea este sterilă pentru că oricum dvs aveți comandă politică la o anumită atitudine, evident că și eu îmi rezerv dreptul de a-mi revizui modul în care să procedez. Lucrurile nu stau nici pe departe așa cum le-a prezentat, în orice caz, dl. Idolu, pentru că au fost materialele la comisii, a fost o problemă cu punctul 15 și am discutat cu colegii consilieri care au venit la discuția anterioară asupra acestui punct. Dar se pare că cineva și o să clarific lucrurile, își dorește cu tot dinadinsul ca echipa de handball a Timișoarei care s-a clasat pe locul 3 și care este calificată în Cupa EHF să nu poată fi primită în Liga Națională, implicit să nu poată reprezenta Timișoara și România în Cupa EHF și când spun asta am în vedere mai multe lucruri care s-au întâmplat în ultimul timp nu numai discuția de azi. E și asta o opțiune numai că cineva va trebui să dea socoteală dacă se va ajunge să se întâmple așa ceva. Am explicat că proiectul pentru preluarea la structura municipalității SCM Timișoara a locului în Liga Națională de la structura sportivă CSU Politehnica Timișoara presupune o hotărâre în regim de urgență pentru că altfel ieșim din calendarul Federației Române de Handbal. Această hotărâre reprezintă un act de voință și atâta tot, are șase rânduri dacă nu mă înșel. În orice caz cam atâtea. Ce s-a întâmplat? Am discutat cu 4 zile în urmă, mult timp cu reprezentanții clubului de handball, cu dl. Țoancă din partea SCM, cu dl. Costa din partea primăriei, cu dl. Țoancă s-a comunicat de la distanță la acea primă discuție, cum trebuie să se procedeze. S-a invocat la un moment că eu vă spun pe scurt acum de către juriști lipsa unor prevederi mai ample mai cuprinzătoare referitoare la tot ce se transferă de la Clubul CSU Politehnica la Clubul SCM și pe de altă parte lipsa unui document din partea Federației Române de Handbal care să stipuleze clar că acest transfer de loc de la un club la altul este permis. Când am intervenit eu, am clarificat lucrurile că a fost vorba de o neînțelegere din partea celor ce s-au ocupat să pregătească hotărârea, în sensul că nu avem ce să prevedem cu referire la un transfer de patrimoniu că nu se transferă o structură sportivă și nu se asimilează o structură sportivă, tot ce se transferă este un loc în Liga Națională și implicit dreptul de reprezentare în Cupa Europeană EHF. Fără nimic patrimonial, fără datorii, fără angajamente de nici un fel, fără contracte cu cineva. În momentul în carre am clarificat asta și am dat soluția că a trebuit să o dau eu, să se prevadă explicit în textul hotărârii ce am spus acum, a mai rămas problema documentului de la federație. Nici el nu era o piesă obligatorie pentru că evident în cazul în care Federația de Handbal nu ar accepta acest transfer, hotărârea de consiliu local ar deveni caducă. Și atunci este un subpunct în hotărâre care spune și că transferul se realizează în acord cu regulile federației. Sigur că este redundant că s-a prevăzut asta, dar e bine câteodată să ai și redundanțe să se sublinieze anumite lucruri. Asta e toată hotărârea numai datorită lucrurilor pe care vi le-am spus ea a ajuns în forma finală mai târziu, când se pare că unii, eu nu știu că nu urmăresc cum se întrunesc comisiile, când se pare că unele comisii deja s-au dizolvat și au încetat lucrările. Acum ce e de făcut? Este de aprobat acest transfer de loc de la CSU la SCM și am explicat ce înseamnă CSM în ședința pregătitoare pentru colegii mai noi care nu au avut incidență cu subiectele acestea, SCM -Sport Club Municipal este o structură a municipiului, CSU este Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timișoara. În aceste condiții eu nu cred că ar trebui amânat acest punct. Nu știu de ce a apărut cu întârziere un alt proiect, Protocolul de colaborare cu o structură din Franța, nu știu să vă spun, este aici dna. Nicoară Magda care ne poate spune de ce a apărut cu întârziere proiectul de modificare a unei hotărâri mai vechi din 26.05 cu privire la darea în administrare a vaporașelor către RATT, despre celelalte lucruri eu nu știu, adresele dacă nu sunt primite, adresele de către dvs este foarte grav și e ultimul avertisment pentru personalul care deservește consiliul local. Ar fi inadmisibil ca acele adrese să nu vă fi fost distribuite. Dar eu am fost informat că v-au fost distribuite. Pentru că acestea existau evident ne-au parvenit și nu trebuiau decât să fie multiplicate și distribuite către dvs.

Dl. IDOLU: Dl. Primar îmi pare rău că am intrat în subiect așa de adânc, noi vorbeam de un principiu, dacă ne asumăm să facem un compromis de la început sau nu. Nu m-am referit absolut deloc la handball și știți că suntem apropiați prin însuși președinte dacă e vorba de politică, președintele organizației municipale, de clubul de handball și de de sport în general. Dar eu trebuie, dacă ați intrat în subiectul acesta, mie îmi pare rău că vă dezinformează subalternii, dar e inadmisibil că am citit totuși referatul, dar nu am intrat încă în temă. Deci cum poți să trimiți în 05.07 în ziua în care aveam comisii SCM trimite adrese, avem adresa 1038/05.07 și 1039/05.07 federația e atât de promtă că tot în 05.07 în ziua de Marți când aveam comisii răspunde. De ce Doamne Dumnezeule nu a trimis SCM prin Dl. Radu Țoancă care e departe plecat de ce nu a trimis de Vineri, de Joi de cu o săptămână, sau a venit acum. Și întrebarea este, știm am mai trecut prin acest subiect înainte de campanile și am vrut cu toții să sprijinim sportul, de ce trebuie să ajungem noi azi să discutăm de chestii de principiu când era foarte simplu să se rezolve la timp. Asta ca să particularizăm dar nu am vrut asta să facem, am vrut ca principiu și pe dvs ca reprezentant al aparatului administrativ să vă ajutăm să nu se mai întâmple așa ceva că sunt mai multe subiecte acolo. Sigur că am putea dacă abandonăm principiul respectării regulamentului putem face orice și fiecare, dar plecăm la drum corect sau nu plecăm corect? Facem compromisuri? În ce măsură? Un procent haideți să cuantificăm, dacă ajungem la discuțiile acestea. Deci noi sprijinim sportul știți foarte bine dar mă intrigă nu am vrut să ajungem aici, în 05.07 să trimitem către federație? Când noi vorbim de 2 luni subiectul acesta.

Dl. PRIMAR: Dl. Consilier tocmai că se discută de multă vreme și nu a fost nimeni în stare să genereze formulele care să fie și funcționale în raport cu prevederile regulamentelor Federației de specialitate națională și regulile internaționale și cu legea să nu avem probleme. După foarte multe frământări ale celor care au specialitate în domeniu s-a ajuns în fine la această formulă pe care v-am prezentat-o care se pare că este o soluție care nu ne creează probleme niciunuia, dvs știți că lucrăm într-un cadru de legi cumplit și trebuie să găsim formulele prin care să putem face treabă. Și pe de altă parte să nu încălcăm legea pentru că nimeni nu-și dorește nici cea mai mică încălcare a legii. Și din toate aceste frământări că nu a existat o rețetă, acea solicitare la federație, revin asupra ei, din toate aceste frământări a rezultat ceea ce vedeți acum, după multă vreme în care cei ce se ocupă de handball au stat la nenumărate discuții. Am fost și eu împreună cu dl. Rector Șerban de la Universitatea Politehnica și cu dl. Profesor Ioniță Doboș și care e politehnist și este reprezentantul la secția de handball și atunci nu s-au rezolvat, decât s-a stabilit cam ce putem angaja și unii și alții. Nu intrăm în detalii aici, au fost probleme, nu erau bani să fie plătiți jucătorii, s-au făcut eforturi mari să fie ținut un nucleu emblematic, să fie ținut Fenici care e cel mai bun jucător din țară. Până nu era el rezolvat nu avea sens să se facă demersurile. Și în fine, este un lanț al slăbiciunilor foarte lung și s-a ajuns în situația pe care v-am spus-o. În privința solicitării către Federație, presupun eu că s-a făcut așa de târziu, dl. Țoancă ne poate spune de ce a făcut așa de târziu, nu pentru că dânsul a fost în concediu ci pentru că nu s-a știut pe ce formulă se va merge, eu vă pot spune că până în ultimul moment nu se știa pe care CIS se va lucra. Pe CIS-ul Clubului Sportiv Universitar Politehnica, Pe CIS-ul Clubului SCM al municipalității. Abia când s-a știut că se va lucra pe CIS-ul SCM atunci s-a făcut și solicitarea la federație să vedem dacă este în regulă, deci în executiv e mai complicat. Și sunt situații de forță majoră, dar ce trebuie să facem fără îndoială și cer colegilor să vină pentru următoarea ședință, vă cer tuturor, cu propuneri să modificăm regulamentul. Un regulament care te împiedică să funcționezi operativ, eficient și să rezolvi problemele care le ai de rezolvat, trebuie schimbat, nu că e făcut dl. Orza că ați făcut mult mai multe lucruri rele decât acest regulament în mandatele de atunci, dar pentru că ne împiedică să funcționăm la viteza la care funcționăm noi acum, mergem cu alt ritm.

Dl. BORDEAȘU: Dl. Primar nu, ne ducem în discuții care o să ducă ședința mai departe, nu e problema de clubul acesta, toată lumea vrea mișcare sportivă dar uitați l-ați înregistrat în 05.07 deci când noi eram în ședință, de ce nu l-ați adus în ședință? Eu acesta nu l-am primit am fost în ședință. Nu a venit, comisia în care eu sunt, nu a primit acest document. Asta e problema nu că avem cu echipa ceva problema e că ceva se întâmplă și nu ni le transmite, credeți că era o problemă pentru noi să ne uităm pentru o echipă de handball când toți suntem pentru mișcare? Vorbim de un principiu și faptul că aici se întâmplă ceva condamnabil, cineva vrea să ne sâcâie toată ziua crezând că stăm pe calculator ne uităm toată ziua pe e-mail. Asta e problema nu că ne blochează cineva.

Dl. PRIMAR: Da în 5 au fost ședințele dl. Bordeașu. Poate nu a venit în acea comisie nu știu.

Dl. SANDU: Dl. Bordeașu Tocmai acum un sfert de oră ne-ați povestit cum sunteți stupefiat de faptul că toate materialele vin la toate comisiile. Acum pe dvs vă deranjează că nu a venit la dvs materialul pentru echipa de handbal. Hotărâți-vă ori, ori. Ori sunteți stupefiat ori nu sunteți stupefiat.

Dl. BORDEAȘU: Încă o dată ați spus, eu vă arăt ați zis că acesta vine acum ca și cum între 5-7 asta nu pricepeți dvs dar vă mai explic o dată că între data de 5-7 s-a întâmplat fenomenul de a ajunge hotărârea și înțelegerea în primărie și să vină la noi, ei nu. Dvs v-ați înțeles înainte că în 5 era încă înregistrat, asta nu pricepeți dvs că dacă cu adevărat vă preocupa atât de mult de vorbiți despre ea în 5 o aduceați la comisii, asta e diferența, nu înseamnă că eu m-am schimbat să nu vă respect, să nu respectați regulamentul.

Dl. SIMONIS: O să comentez câteva din afirmațiile de mai devreme după care o să mă refer și la subiect. Ne spunea dl. Primar de momentul depunerii jurământului de către consilieri cât și de dânsul, într-o ședință următoare, de modul în care dorește să ne implice pe toți în discuții citez. Da am fost azi invitați la ședința dinainte de ședința de consiliu local am și onorat invitația mulțumesc pentru ea, însă apropo de această implicare a întreg consiliului local în deciziile pe care urmează să le ia și în discuțiile importante foarte pe scurt aș demonstra cât de serioasă a fost această afirmație atunci când s-au constituit comisiile de lucru ale consiliului local și componența acestora. Comisia 1 președinte și secretar PNL. Comisia 2 președinte PNL secretar PSD, Comisia 3 președinte PNL, Comisia 4 Președinte PMP, Comisia 5 președinte PNL. Din 5 comisii de specialitate ale consiliului local, PNL a luat maximum cât putea să ia, având 12 consilieri locali. Care pot face parte din comisii.

Dl. SANDU: Uitați-vă și acum în sală, jumate din grupul PSD lipsește. Aceasta este atitudinea și respectul grupului. Dacă nu vă prezentați la ședințe cine e de vină?

Dl. SIMONIS: Probabil fiind o lună în care oamenii merg în concediu nu au cum să ajungă...au fost foarte multe momente în mandatul precedent al consiliului local când am făcut noi cvorumul și dvs lipseați. Ba mai mult pe lângă cei 4 președinți de comisii din 5, maximim cât puteați lua ați luat la 3 și secretarii acelor comisii. Și dacă facem o comparație cu Consiliul Județean acolo unde PNL este în opoziție veți vedea că din 7, PSD conduce 3 și opoziția 4. Apropo de Timișoara de spirit european de implicarea consilierilor în deciziile și în discuțiile importante. Ca să revin la subiectul legat de handbal.

Dl. PRIMAR: Legat de comisii ca să încheiem. Am spus la ședința pregătitoare că atunci când am primit situația alegerilor din comisii și am văzut ceea ce dl. consilier Simonis a prezentat aici și anume că PNL a luat cam tot ce putea să ia, am fost nemulțumit. Deci încă o dată nu vă vorbește primarul acum ci vă vorbește Președintele PNL Timiș. Pentru că nu e normal să se procedeze așa, ar fi trebuit din partea noastră care reprezentăm majoritatea, să apară o mână întinsă, un semn al dorinței de a coopera. Și v-am promis și reiterez promisiunea aici în plen, că voi cere colegilor să renunțe la unele dintre acele funcții, să se facă realegeri în comisii și să susțină și colegii PNL -UDMR, să susțină alegerea în acele poziții care se vor vacanta, a acelor consilieri pe care dvs îi propuneți. Nici măcar nu obiectăm, pe cine propuneți vom susține. Cum ați văzut că am făcut și aici în plen. Dacă l-ați fi susținut pe dl. Bordeașu noi l-am fi votat pe dl. Bordeașu în acea comisie, nu l-ați vrut pe dânsul e problema internă a alianței că nu vă înțelegeți vă luați unii altora ce puteți nu e problema noastră, am susținut persoana pe care ați pus-o pe poziția a cincea nici nu mai știu cine a fost că noi v-am spus, susținem propunerea alianței de opoziție. Iată, am făcut un angajament aici în plenul consiliului local și în fața mass-media și în fața tuturor participanților la ședință că vom arăta deschidere și deși prin vot am putea să păstrăm toate acele funcții pe care le-am luat, nu le vom păstra. O să cedăm din ele.

Dl. SIMONIS: Era foarte bine ca această mână întinsă să vină înainte de constituire. Așa cum a venit azi înainte de ședința de plen. Dacă îmi permiteți să închei Dl. primar m-a întrerupt și mi-a spus că bine ar fi...În privința proiectelor suplimentare de pe ordinea de zi, e pentru prima dată când înțeleg că avem proiecte care nu au trecut pe la comisii și care nu apar pe ordinea de zi suplimentară. Ci pe cea inițială. Eu, din punctul meu de vedere acest lucru este ilegal. Pentru că dacă au intrat ieri materialele și nu au apucat ieri au venit toate documentele și nu au intrat în comisii ar fi trebuit să intre pe ordinea de zi suplimentară. Așa cum a fost 4 ani de zile până acum. Revenind la subiectul important pentru că deși se vorbea de un principiu de 4,5,7 proiecte care au venit suplimentar celor care s-au discutat în comisii, așa cu o tehnică de comunicare abilă evident ne-am referit la cel mai sensibil subiect din cele 7-8-9 și anume echipa de handbal. Pentru a elimina orice fel de interpretări malițioase am să le propun sper și colegii mei să fie de acord cu mine o să le propun ca exclusiv pe acest proiect după ce vom primi garanții din punct de vedere juridic de la juristul prezent aici de față, le voi propune colegilor mei ca acest proiect chiar dacă nu a fost în comisii ținând cont de urgența cazului, ținând cont de cele 2-3-4 luni în care ne-am tot întlnit și am discutat și am căutat soluții pentru această echipă, am alocat de vreo 2 ori bani pe care înțeleg că nu am reușit să-i și dăm efectiv și evident pentru a trage un semnal de alarmă și conducerii clubului care ar fi putut să facă acest demers, clubului SCM, acest demers mult înaintea datei în care s-au discutat proiectele în comisii voi propune colegilor mei ca acest proiect ținând cont că este unul extrem de important ține de activitatea de viața până la urmă a acestui club de handbal să votăm acest proiect de hotărâre dar numai după ce vom primi garanțiile din punct de vedere juridic necesare că acest proiect este legal pentru că și vom discuta când se va discuta acest punct dacă întoarceți pagina la adresa Clubului Sportiv Municipal scrie că dacă echipa preluată are restanțe financiare față de FRH și Club Sportiv, echipa care a preluat nu va fi înscrisă în campionat decât după stingerea acestor datorii. Dacă va fi nevoie să stingem datoriile prin această hotărâre bine ar fi să știm și noi care e cuantumul acestora. Dar din punct de vedere juridic dacă juristul primăriei ne dă aceste garanții eu unul sper să-i conving pe colegii mei să voteze exclusiv acest punct din cele care nu...dar putem discuta la punct.

Dl. PRIMAR: Nu se pune problema stingerii datoriilor de către clubul care preia. Sarcina de a stinge datoriile o are clubul care deține locul și dvs ați citit o prevedere care spune că transferul poate avea loc numai dacă clubul care deține locul, nu are datorii la momentul transferului. Nici nu se pune problema dacă vreți adăugați text în hotărâre care să evidențieze mai clar lucrul acesta nu se pune problema. Dacă echipa preluată, nu se preia echipa asta este altă variantă acum nu se preia echipa încă o dată citiți textul haideți să citim textul hotărârii, când ajungem la acel punct eu vă propun să-mi permiteți să citesc în plen textul hotărârii că sunt 6 rânduri. Știu că m-am implicat în redactarea ei tocmai ca să ieșim din impas. Și veți vedea că e altceva decât în materiale într-o anumită perioadă a acestor căutări.

Dl. SANDU: Deci totuși revenim la situația normală prin care fiecare punct e bine să fie discutat în momentul în care-i vine rândul și cred că atunci se vor putea să se clarifice absolut toate aspectele.

Dl. PRIMAR: O precizare, ca să fie lucrurile limpezi și pentru procesul-verbal. Eu sunt informat că toate proiectele au fost discutate cel puțin într-o comisie. Așa sunt informat. Cel puțin într-o comisie. Haideți să vedem care nu a fost și să lămurim lucrurile dacă nu a fost. Chiar dacă a fost mai târziu dar a fost într-o comisie. Nu în altă zi, înainte de publicarea ordinei de zi. A fost la o anumită oră. Dar s-a lucrat mai târziu v-am explicat că am avut întâlniri mai târziu.

Dl. ORZA: Comisiile s-au intalnit separat. Am o propunere. Asa cum s-a adaugat numarul de voturi necesar ocmai ca sa nu se iasa din sala la un proiect important de 18 voturi, toti consilierii au in momentul de fata numarul de voturi necesar pentru a treceun proiect. Rugamintea mea este ca dupa numarul de voturi necesare sa se scrie data la care a intrat la comisie proiectul respectiv. Pot sa o intreb pe colega noastra care sunt si cate sunt proiectele care nu au intrat conform regulamentului la comisii cu numarul de zile specificate in regulament? Regulamentul asta e facut dupa legea administratiei. Rog colegele de la aparatul de specialitate sa ne spuna care sunt proiectele care nu au intrat conform regulamentului cu numarul de zile specificat la comisiile Consiliului Local.

Dl. PRIMAR: Eu am cerut sa modificam din regulament acele lucruri care sunt stabilite de consiliu, nu lucrurile care decurg din lege sau sunt chiar preluari din lege.

Dl. SANDU: Domnule Orza, propunerea dumneavoastra cred ca a fost luata in calcul si speram ca pe viitor aparatul sa se organizeze.

Dl.ORZA: Doresc sa aflam acuma. unul am inteles ca e cel cu handbalul dar domnul Simonis spune ca sunt 9 proiecte.

Dl. SANDU: Aveti ordinea de zi in fata . Nu stiti ce ati discutat in comisie?

Dl. ORZA: Eu stiu ce a fost la mine la comisie dar altii au avut alte materiale.

Dl. IDOLU: Care nu au fost in nicio comisie cu 3 zile inainte de plen. Proiectele cu nr. 8, 9 , 10, 15, 16, 20, 21, 22, 23. Acestea nu au fost in comisie.

Dl. PRIMAR: Haideti sa vedem. Punctul nr. 9 este vreun presedinte de comisie in care s-a discutat punctul 9 cu trei zile inainte ? Chiar daca mai tarziu, dar sa stim daca s-a discutat.

Dl. IDOLU: Nu, mai tarziu nu e comisie. Ar fi trebuit sa fie pe ordinea de zi.

Dl. PRIMAR: S-a discutat in Comisia 3 cand...Daca nu s-ar fi discutat evident ca le consideram suplimentare. Nu cred ca asta este un motiv de disputa. daca este unul care nu s-a discutat in nicio comisie, il consideram suplimentar, este o eroare materiala, ca tot la fel este acel litigiu.

Proiectul cu RATT-ul a fost adus dupa ce s-a facut ordinea de zi pentru comisii dar asta nu ionseamna ca nu a fost adus in ziua de marti. Dl. SIMONIS: Haideti sa intram in ordinea de zi a sedintei de astazi.

Dl. PRIMAR: Daca considerati ca trebuie considerate suplimentare pentru ca nu au trecut pe la toate comisiile, nu au ajuns sa fie la toate comisiile datorita orei, dar e valabila ziua de marti 05-07-2016, considerati-le suplimentare. Nu cred ca asta este problema, dar nu putem spune ca nu au fost la o comisie daca au fost.

Dl. SANDU: Noi am stat in comisie mai mult de o ora si au fost materiale care au venit pe masura ce discutam in comisie. Au fost materiale care ne-au fost aduse Dl. IDOLU: Am stat pana la ora 18.00 in comisie si aceste materiale de care va zic nu au venit.

Dl. KRISTOF: Punctul 9 de pe ordinea de zi l-am discutat in comisia 2 chiar cu dumneavoastra, domnule Idolu.

Dl. SIMONIS: Haideti sa intram in ordinea de zi normala acum, si comisiile astea daca incep la ora 14 si la ora 18 au venit materiale... daca stam atatea ore in primarie ..e complicat. Hai sa stabilim, la ora 14 sa fie materialele aici, daca mai vin materiale in timp util le luam dar daca vin la ora 19 e cam tarziu. Nu putem sta atata timp in primarie.

Dl. PRIMAR: Putem sa facem o astfel de intelegere, ca ce vine dupa „n” ore de la data convocarii comisiilor intra cu statut de proiect suplimentar.

Dl. DUGULESCU: Foarte repede ne putem lamuri care proiect are aviz de la comisie si care nu are pentru ca s-au semnat niste acte. Aparatul primariei are procesele verbale si chiar as propune ca la urmatoarele sedinte, sai fie si copia dupa procesul-verbal de comisie atasata la proiectul de hotarare, sa se vada cine as emnat de la comisie acel proiect de hotarare.

A doua problema este de legalitate. Nu putem sa votam un proiect de hotarare care incepe asa: avand in vedere referatul primarului, avand in vedere avizele comisiei pt. etc, etc si ma refer aici la comisia a carui presedinte sunt. Noi nu am avut proiectele astea la comisie. Noi votam acuma un proiect de hotarare cu un fals. Nu a fost la noi in comisie si nu se poate... Rugamintea mea este, la toate proiectele avem acelasi text, ca daca o comisie a vazut un proiect si a dat un vot pe acel proiect sa ramana in parte de introducere. Nu trebuie sa ramana cuprinse in introducere toate comisiile pentru ca ar fi un fals in acte.

Dl. SANDU: In momentul in care, sunt informat de catre aparatul de specialitate, se redacteaza hotararea , este exemplificata clar comisia sau comisiile care au dat aviz favorabil acestui material. Ceea ce aveti in fata este un proiect de hotarare. Dl. DUGULESCU: Noi dam un vot pe materialul asta.

Dl. PRIMAR: Este corecta observatia dar si ce spune domnul consilier Sandu este adevarat. In final, cand se voteaza trebuie sa fie textul conform cu realitatea. Daca nu a fost discutat in comisia scrisa in proiect, in momentul votului trebuie corectat si trecuta acolo o comisie in care s-a discutat.

Dl. SANDU: Cred ca mai mult de o ora s-a discutat pe acest subiect si sper ca pe viitor sa fie la fel de interesati colegii atunci cand discutia va privi interesul direct al unui cetatean.

Dl. PRIMAR: A aparut o propunere si eu o impartasesc ca primar. Proiectele care apar la comisii mai tarziu de 3 ore, 2 ore de la oraconvocarii comisiilor sa fie considerate suplimentare. Atunci iese din disputa o asemenea situatie ca si cea de acuma, cand ziua a fost respectata dar materialele au ajuns mai tarziu.

Dl. SIMONIS: La comisie, pe langa semnatura pe avizul respectiv sa scriem si ora la care am semnat materialul.

Dl. ORZA: Care au semnaturi inseamna ca au fost la comisie, care nu au semnaturi inseamna ca nu au fost. Noi puteam lamuri deja subiectul.

Dl. SANDU: Supun votului ordinea de zi in forma in care este. Punctul 13 a fost retras de pe ordinea de zi la cererea initiatorului pentru organizarea unei dezbateri publice. Supun la vot ordinea de zi, mai putin punctul 13. Cine este pentru ?

- 15 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local din data de 24.06.2016 și a Procesului-Verbal al Ședinței Extraordinare din data de 01.07.2016.

DL. SANDU: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, Piața Victoriei nr. 1B, SAD 1, către Direcția Fiscală și încheierea contractului de comodat.

DL. SANDU: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii spațiului din Timișoara, str. Goethe nr. 2, SAD 1 către Societatea Timișoara și încheierea contractului de închiriere.

DL. SANDU: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Turgheniev nr. 1.

DL. SANDU: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului înscris în CF nr. 426643 - C1 Timișoara, situat în Timișoara, B-dul Tinereții, nr. 15.

DL. SANDU: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către BIHOI ANA.

Dl. SANDU : Cine este pentru?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGAINVEST S.A.

DL. SANDU: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest.

DL. SANDU: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind funcționarea în continuare în spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Alba Iulia nr. 2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistică din cadrul Direcției de Comunicare.

Dl. SANDU: Cine este pentru ?

- 16 voturi pentru

- 7 abtineri (Bordeasu, Idolu, Popovici,Szatmari, Maris, Ionescu

Dl. GRIGOROIU: Este Infocentrul Primariei...mi se pare ilogic sa nu votati.

Dl. SANDU: Considerati ca orasul nostru nu are nevoie de un Infocentru Turistic? Vreau sa stiu daca sunteti constienti de votul pe care il dati ?

Dl. GRIGOROIU: Domnule Bordeasu, daca va uitati sus pe antet e un numar sters. Asta inseamna ca materialul a fost in comisii, e numarul cu care a intrat in comisii.

Dl. PRIMAR: Situatiile acestea in care nu sunt toate materialele la toate comisiile, au fost intotdeauna. Problema este cand un material nu ajunge la nicio comisie.

Acest material a fost in toate comisiile, poate nu ati fost dumneavoastra domnule Bordeasu.

Dl. SANDU: Exista aici raportul de avizare al Comisiei I. Patru dintre colegii dumneavoastra au avizat favorabil acest proiect. Doar dumneavoastra nu l-ati semnat.

Dl. PRIMAR: Haideti domnule Bordeasu ca acum exagerati. Ati mai avut o perioada de acest fel in senat, ati pierdut si se pare ca insistati in ea. Eu voi da presei acest proces-verbal si tot circul pe care l-ati facut astazi. Nu e de bun augur pentru Timisoara si timisoreni pentru ca se confirma si in cazul domnului Idolu, ca a fost in comisie...

Dl. BORDEASU: Eu am semnat primul toate procesele verbale inainte de a pleca. Dl. KRISTOF: Am primit ieri un e-mail, pe care l-ati primit si dumneavoastra domnule Bordeasu, in care apare punctul 9, deci ati avut timp sa consultati acest material.

Dl. BORDEASU: Eu nu am timp toata ziua sa ma uit pe e-mail -uri. Vorbesc despre materialele care au fost discutata in comisie.

Dl. SANDU: Esta vorba de prelungirea contractului pentru functionarea Infocentrului Turistic al municipiului Timisoara.

Dl. SIMONIS: Eu sunt de acord sa repetam votul acesta.Eu am avut proiectul cu nr. 9 la comisie dar nu am avut 10 pe care nu-l voi vota. Nu cred ca e normal sa negociem aici in plen daca e bine sau nu e bine. Daca cineva nu vrea sa voteze isi asuma in fata timisorenilor si in fata presei. Haideti sa nu tragem de oameni daca sa voteze sau sa nu voteze. Eu insa nu-mi amintesc sa fi avut punctul 10 la comisii.

Dl. SANDU: Este vorba de Infocentrul Turistic si v-as ruga sa ridicati inca o data mana pentru cine doreste prelungirea contractului.

Dl. IONESCU: Motivul pentru care m-am abtinut eu este acela ca nu stiu ce prevede contractul de inchiriere dintre Primaria Municipiului Timisoara si S.C. MITICOR S.R.L., e un contrat incheiat in anul 2005. Asa incepe referatul acesta si nestiind ce prevede un contract de inchiriere, nu pot vota asa ceva.

Dl. SANDU : Cu respect va spun ca inainte de a pune un proiect la vot puteti pune orice fel de intrebari si sa cereti orice informatii suplimentare.

Dl. IONESCU: Referatul incepe in felul urmator: „Se aproba contractul dintre Primaria Municipiului Timisoara si S.C. MITICOR S.R.L. contract de inchiriere 1469/06.06.2005 care apoi a fost prelungit. Poate ni se explica si in conditiile acestea suntem de acord.

Dl.DIACONU: Acolo aveti istoria spatiului: Pana in 2005 a fost inchiriat dupa carea a fost atribuit Casei de Cultura, dupa care a fost atribuiot Compartimentului Infocentru.

Dl. IONESCU: Intrebarea mea este : in acest moment exista vreo institutie a statului care plateste chirie pentru acel spatiu sau nu?

Dl. IEREMIA: Documentul de la punctul 9 a ajuns la Comisia pentru Cultura dra comisia si-a tinut sedinta in alt loc. Intrebarea mea este: e OK sa reluam un vot legal exprimat? Noi am votat deja. Care e temeiul pentru care se reia un vot?

Dl. SANDU: Cu acordul dumneavoastra se poate.

Dl. IEREMIA: Nu mi-a cerut nimeni acordul.

Dl. SANDU: Sunteti de acord sa reluam votul in urma clarificarilor pentru prelungirea atribuirii spatiului in scopul utilizarii acestui ca si Centru de Informare Turistica?

- 14 voturi pentru

Dl. SANDU: Nefiind unanimitate nu putem relua votul. Le multumesc colegilor . Dl. PRIMAR: Stimati colegi, daca dumneavoastra vi se pare ca aceasta prima sedinta onoreaza Consiliul Local al Municipiului Timisoara, legislatura 2016-2020 va inselati. Este o dezonorare care va fi penalizata. Nu cred ca va fi de bun augur sa mergem pe drumul acesta. Din mers se lamureste totul , ca de fapt toate proiectele au fost pe la comisii, uneori nu exista suficienta atentie. Daca domnul Bordeasu nu a votat procesul-verbal la sedinta la care a depus juramantul ?

Ce spun timisorenii despre faptul ca dumneavoastra ati fost impotriva consemnarii faptului ca ati depus juramantul? Sau v-ati abtinut?

Dl. BORDEASU: Domnule primar va rog sa va retrageti cuvintele. Nu mai faceti ce ati facut si in senatul UPT pentru ca stiti bine ce ati facut.

Repet. Inainte de a pleca, am fost primul care a semnat procesele-verbale de sedinta si veti gasi scrise observatiile mele pe procesele-verbale. La unele m-am abtinut dar am semnat ca si membru. Erau cei 3 membri de la liberali si doamna de la UDMR. Am intrebat clar daca mai avem ceva de semnat? Mi s-a raspuns ca nu. La ora 5.20 minute eu am plecat. Cum apare acum acest proces-verbal fara semnatura mea? Mi-au spus ceilalti colegi ca au fost chemati pe parcurs sa semneze. Eu nu o sa fac asa ceva.

Dl. SANDU: Dumneavoastra votati asa cum va dicteaza constiinta dar vor fi afectati toti cetatenii acestui oras.

Dl. PRIMAR: Prefiguram ce o sa faca domnul profesor Bordeasu in continuare. A pierdut la vot cu 90 si ceva % contra a cat a mai ramas luni de zile dar a persistat si a rapit timpul oamenilor. Asta vad ca face si astazi.

Dl. GRIGOROIU: Cred ca ar trebui sa se consemneze cine a votat impotriva acestui proiect.

Dl. PRIMAR: Vreau sa retrag punctul 10, daca am vazut care este starea de spirit. Se va amana punerea in functiune a vaporaselor. Decat sa fie respins, prefer sa-l retrag.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timișoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului ”Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”.

Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Timișoara în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.3 alin.(1) din H.G. nr. 162/2011.

Dl. SANDU: Cine este pentru?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute de către operator pentru serviciile de curățenie și redevența datorată de operator în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016, privind delegarea activității de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al primarului, a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și a activității de curățenie a WC-urilor publice din municipiul Timișoara, prin încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor prin negociere directă cu S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

D-NA. POPOVICI: In comisia din care fac parte s-au ridicat diverse probleme pe acest proiect.

In aceasta hotarare era prevazuta o cheltuiala lunara de 62 000 lei pentru ingrijirea celor 12 toalete publice din Timisoara. In mailul primit ulterior am primit aceste sume defalcate, ce reprezinta. O suma de 62 000/luna inseamna o suma anuala incredibila de 200 000 euro, pentru 20 de angajati care vor asigura ingrijirea toaletelor publice care stim foarte bine ca sunt inchise la momentul acesta.

In Parcul Copiilor exista 3 toalete publice din care functioneaza una singura si care este de o mizerie incredibila.

Tot domnul de la primarie, nu i-am retinut numele, a precizat faptul ca aceasta societate care apartine primariei asigura de 3 luni de zile serviciile de ingrijire a toaletelor. Faptul ca sunt copii care au fost saptamana trecuta in Parcul Copiilor si s-au plans de starea toaletelor arata modul de ingrijire efectuat de SDM. In comisie eu am ridicat aceste rezerve asupra acordarii directe a contractului si ca urmare am refuzat sa semnez acest proiect de hotarare. nu mi se pare un mod eficient sa cheltuim banii pe toalete publice, 200 000 euro/an pentru 12 grupuri sanitare.

DL. SANDU: Am să îmi permit să am și eu o interpelare ca replică la ceea ce ați spus dvs. Faptul că foarte multe toalete sunt necivilizate la un moment dat este poate și datorită faptului că mulți dintre concetățenii noștrii nu le utilizează în mod corespunzător. Faptul că cineva merge într-o toaletă publică la 5 minute după ce a fost curățată și o folosește așa cum consideră el, sau cum nu ar trebui să o facă și în 10 minute o aduce într-o stare deplorabilă, nu este neapărat vina celui care a curățat-o cu 5 minute mai devreme. Faptul că se cheltuie niște bani...da civilizația costă și merită investiția, însă cred că ar fi mai benefic să încercăm să ne educăm cetățenii, să respecte munca celor care curăță aceste toalete, să respecte toaletele pe care le avem, să reușim să mai construim și altele pentru că orașul are nevoie de asemenea dotări.

D-NA POPOVICI: Sunt de acord cu observațiile dvs.

DL. SANDU: A refuza curățenia unor toalete nu va face viața mai bună timișorenilor. Mă așteptam poate să veniți cu niște completări, cu niște propuneri constructive, dar haideți să trecem totuși la partea concretă.

D-NA POPOVICI: Ați interpretat în mod subiectiv acest lucru. Eu nu am spus că nu dorim îngrijirea toaletelor ci dorim alte tarife.

DL. SANDU: Mai bine ați fi dorit o altă calitate.

D-NA POPOVICI: Altă calitate a cetățeanului din Timișoara? Eu nu mă refeream la calitatea cetățeanului din Timișoara. Dvs. i-ați făcut necivilizați.

DL. SANDU: Mă refeream la o calitate a curățeniei în toalete.

DL. KRISTOF: Haideți să vedem ce spun și cei din aparatul Primăriei.

DL. IDOLU: Cu salariul de 6812 lei / lună pentru curățenia la Sala Olimpia.

DL. SANDU: Așteptați să dăm cuvântul celor care gestionează această problemă și după aceea poate că mai aveți întrebări.

A

D-NA SÎRCA: Numele meu este Otilia Sărca și conduc biroul care monitorizează activitatea curățeniei tuturor spațiilor în care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al primăriei și wc-urile publice din oraș. Noi am avut aceste servicii de curățenie delegate Societății de Drumuri Municipale, inițial au fost la ADP, dar prin absorbție au ajuns acolo și vreau să vă spun că de 3 luni de zile această societate a prestat curățenia fără niciun ban, fiindcă acest contract a expirat în luna aprilie. Datorită schimbării consiliului local și datorită legislației în vigoare, Ordonanța nr. 34 spune foarte clar în câte etape se poate face această delegare de gestiune, nu s-a putut face un contract fiindcă încălcam legea dacă făceam un contract și ca atare acum s-a ajuns, după ce comisia care a fost stabilită prin Hotărârea de consiliu local nr. 209 din 27.05.2016, să se analizeze toate aceste prețuri. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că în anexa care este aici la hotărâre s-a făcut analiza acestor prețuri și referitor la wc-uri pot să vă spun un singur lucru: aceste wc-uri au un program de iarnă și de vară, un program care se încheie la ora 16 iarna și vara se încheie la ora 23, respectiv în Piața Unirii și ele funcționează în funcție de zone, spre exemplu în Parcul Rozelor doar lunea este închis, când se face curățenie, în Piața Unirii nu este niciodată închis, wc-ul din fața Palatului Dicasterial, în momentul în care sunt evenimente de mare anvergură în Piața Unirii, se face o solicitare ca să se deschidă și în zilele în care sunt sărbători legale. Codul muncii prevede clar că se plătește dublșu în zilele de sâmbătă și duminică, atunci când nu pot fi compensate prin zile libere.

DL. KRISTOF: Ar fi bienvenită o fundamentare a costului.

DL. ORZA: Dl. Coleg spunea o chetsie interesantă și anume să vorbim de fundamentarea sumelor. Comisia de negociere care a negociat cu SDM a propus aceste tarife în baza unei fundamentări. Acea comisie își asumă aceste tarife. Amendamentul meu, nu ca și procedură a consiliului local ci ca și exprimare este ca negocierile de tipul acesta să le facă Comisia de negociere cu terții nu alte comisii, chiar dacă au fost stabilite.

DL. DIACONU: Prin legea folosită în cazul SDM-ului este stabilit tipul de comisie care se ocupă de negocierea prețurilor. Comisia de negociere cu terții la rândul ei are anumite atribuții stabilite de către Consiliul Local și sunt cu totul alte atribuții decât cele stabilite prin legi speciale.

DL. ORZA: Comisia de negociere a mai negociat tarife,dar dacă e așa cum spuneți e ok. Eu spun în felul următor: acea comisie își asumă acele tarife. Noi putem discuta aici că sunt mari sau mici, dar nu am de unde să știu dacă sunt mari sau mici pentru că nu avem fundamentările respective prin negociere deci dacă acea comisie și le asumă, nu am nimic împotrivă. Mai fac o mică explicație, pentru că dl. Grigoroiu a zis să se specifice cine a votat și cine nu a votat, la mine la comisia unde sunt eu a fost Infocentrul turistic și de aceea am și votat pentru prelungire, dar, știu că nu are legătură cu subiectul acesta, propunerea d-lui Dugulescu peste care am trecut foarte ușor, este o propunere foarte bună. Era mai simplu să trecem doar data, dar ar fi bine să apară acele procese verbale de ședință atașate la ordinea de zi. Nu sunt multe și așa vedem și noi cine a fost, la ce comisie a fost și terminăm cu discuțiile acestea. Sper ca asta să se întâmple din ședința viitoare de consiliu.

DL. SANDU: Eu sunt de acord că pentru o informare benefică ar fi potrivit poate acest demers însă calculați numărul de proiecte de hotărâre înmulțit cu 5 comisii și cu 27 de consilieri, câtă hârtie risipim la fiecare ședință.

DL. ORZA: Eu de aceea am zis să punem doar data.

DL. SANDU: Haideți totuși să nu ajungem să tăiem pădurile ca să tipărim hârtie pe care apoi o aruncăm total aiurea. Cred că un set de documente care poate fi consultat este suficient, dar mi se pare total deplasat ca fiecare să aibe toate comisiile în mapă, pentru că ar fi o risipă chiar inutilă și nu știu câți le-ar consulta.

DL. ORZA: Ar trebui să se facă un centralizator ca să nu mai apară discuțiile acestea, care au fost și care nu au fost. Veți vedea că la fiecare ședință vom avea discuțiile acestea și vom pierde vremea.

DL. SANDU: Eu cred că dacă este un set care poate fi consultat este absolut suficient. Â

DL. PRIMAR: Punem o măsuță aici în mijloc și acolo se vor afla toate procesele verbale într-un exemplar. Cine va fi necredincios se duce și verifică și economisim hârtie, manoperă, toner ș.a.m.d.

DL. SANDU: Dl. Dugulescu, vă fac un simplu calcul: sunt ședințe la care sunt 60 de puncte pe ordinea de zi, înmulțit cu 5 comisii înseamnă să aveți 300 de coli numai pentru dvs. tipărite în plus. Chiar merită?

DL. DUGULESCU: Sunt de acord și tocmai urmează un punct. Facem economie de câteva hârtii și noi ne certăm de 2 ore dacă a fost cineva la comisie și dacă a văzut cineva un proiect de hotărâre, dar pe de altă parte dăm 200.000 de euro și nu vă mai deranjează că nu se fac economii pentru 12 toalete publice. Vreau să știu cum veți vota dvs. la acest proiect de hotărâre. Vreau să văd dacă vă mai interesează banul timișorenilor când acordăm 200.000 de euro la 12 toalete publice.

DL. SANDU: Revenim totuși la proiectul nostru. Există amendamente la proiectul cu numărul 12 de pe ordinea de zi?

Mai am o remarcă doamnă consilier. Acolo dvs. ați împărțit tariful pentru întreținerea toaletelor doar la numărul de angajați. Vreau să vă spun că pe lângă numărul de angajați, se mai presupun și niște materiale și niște mijloace și detergenți și apă. DL. IDOLU: Trebuia scris. Înseamnă că referatul nu a fost bine întocmit.

DL. DUGULESCU: Externalizarea acestui serviciu va produce numai avantaje.

DL. SANDU: Nu dezinformați că este vorba de salarii de 3000 de lei pentru că nu este nici pe departe aceasta realitatea.

DL. IDOLU : Nu noi dezinformăm ci cei care au întocmit referatul.

DL. SANDU: Dvs. ați împărțit cifrele acelea ca să vă iasă ceva ce vă convine. Faptul că sunt niște cifre acolo nu vă dă dreptul neapărat să le răsuciți după cum vă place dvs. Citiți exact ce scrie în dreptul acelor cifre și nu deduceți dvs. ce reprezintă ele cu adevărat.

DL. IDOLU: Personal angajat conform regulamentului de servicii cap de tabel. Tarif 5 angajați/lună/angajat.

DL. PRIMAR: Materialul nu este la modul cel mai fericit redactat, dar eu cred că cititorul trebuie să citească tot. Pe prima coloană scrie foarte limpede că este vorba de anumite operații iar pe ultima coloană se arată câte persoane cât lucrează pentru ele. Asta nu înseamnă că acele persoane nu folosesc materiale, nu folosesc ustensile. Știți ce constat eu? De fiecare dată când vrem să dăm de lucru, cu exploatarea unor posibilități legale care încă există, societăților primăriei este foarte mare scandal. Nu e același scandal când se duc banii, mai mulți și pentru lucrări mai prost făcute, pentru că nu ascultă de noi unii și alții către divrese alte societăți, înființate în diverse momente, cu propsperitate obținută peste noapte de la momentul înființării, cu legături care cred că sunt știute și de către organele de anchetă și într-o bună zi vor fi obiectul anchetelor, atunci e liniște. Se pare că e foarte mare deranj pe piața liberă atunci când se ia câte ceva de pe piața liberă. Chiar liberal fiind, vreau să vă spun că am de gând să propun, evident că decizia se va lua în consiliul local, ca și întreținerea drumurilor, trotuarelor ș.a.m.d în municipiul Timișoara să fie făcută de SDM, de societatea Primăriei. Să terminăm odată cu toate contrele la licitații, ale unor firme care nu fac lucrări de calitate, cu care mereu sau aproape întotdeauna ajungem în instanță și să vedeți atunci ce alt tărăboi va fi și să vedeți cum o anumită presă-nepresă defapt va sări la mușcat. De fiecare dată când am lovit în interesele necurate ale unor grupuri, ale unor firme, ale unor persoane, am avut de suportat atacuri și mizerii de o mârșăvie greu de descris. Nu mă clintesc, merg înainte și sper să constituim o majoritate de bună credință, care să ia astfel de hotărâri. În privința tarifelor, sigur că legea stabilește cum se fac, este o comisie de negociere a tarifelor, se intră acolo și se iese cu o propunere pentru consiliul local.

D-NA POPESCU: S-a vorbit de toalete publice, suma este una foarte mare. Pentru că eu sunt aici să reprezint un grup de cetățeni cu dizabilități mă văd obligată moral să ridic următoarea întrebare: câte din aceste toalete sunt adaptate și sunt accesibile persoanelor cu dizabilități?

DL. POTOP: Sunt 2 în Parcul Copiilor, mai este una în Parcul Rozelor și una în Parcul Carmen Sylva.

D-NA POPESCU: Când se va începe lucrarea pentru accesibilizarea celorlalte toalete?

DL. POTOP: N-am înțeles întrebarea.

D-NA POPESCU: Când se va începe accesibilizarea celorlalte toalete din oraș? 4 nu sunt suficiente.

DL. POTOP: Se pot face toalete pentru persoane cu dizabilități, doar în cazul în care se vor construi toalete de suprafață. La ora actuală, marea majoritate a celor care există sunt la subsol și acolo chiar nu se poate. Singura soluție ar fi să se pună toalete ecologice pentru handicapați, numai că din păcate s- mai spus...

D-NA POPESCU: Persoane cu dizabilități nu handicapați. Vă mulțumesc.

DL. PRIMAR: Vreau să fac o precizare. Am scăzut, și dacă vreți vă voi prezenta odată o situație, mult, enorm, sumele pe care le cheltuim cu toaletele din oraș. A fost o foarte bună afacere și la ora actuală probabil că bună încă e, dar nu foarte bună. Inclusiv ieri am avut o propunere la nivelul a vreo 800 de mii și s-a făcut o reducere la circa 600 de mii, pur și simplu după bunul simț am spus eu să se revizuiască, pentru că mi s-a părut prea mult. Trebuie să declanșăm un program de construire și amenajare de toalete și să renunțăm la aceste așa zise toalete ecologice care fac un abuz de limbaj, nu au nimic în comun cu ecologia, sunt o mizerie și nu arată bine, sunt și greu de întreținut și în orice caz nu țin de un standard de civilizație. Există cabine, am întâlnit așa ceva, dar sunt extraordinar de scumpe, acelea sunt civilizate într-adevăr, au și facilități pentru persoane cu dizabilități, însă sunt extrem de scumpe. Cred că pentru noi soluția este să construim. Am repus în funcție toalete abandonate, aflate în construcții, de ce s-a abandonat înainte, își răspunde fiecare la întrebare, și asta nu e destul, trebuie să construim toalete, astfel încât numărul de cabine de tipul acesta, oribile și urât mirositoare, să scadă tinzând spre 0. Numai acolo unde chiar nu avem ce face să mai avem așa ceva.

DL. SANDU: Cred că stă în puterea noastră a Consiliului Local ca în momentul în care va fi vremea, să alocăm bani pentru asemenea proiecte și care ulterior trebuiesc puse și în practică, dar în primul rând alocarea bugetară trebuie să o facem noi în cadrul Consiliului Local și de noi depinde ca să aducem o schimbare în acest domeniu.

DL. DUGULESCU: Eu rog aparatul de specialitate, pe dl. Primar, dacă nu vom face noi consilierii un proiect, pentru Timișoara Capitală Culturală Europeană cal avem nevoie de niște toalete publice la nivel european și pentru cetățenii care pot intra pe două picioare în asemenea grupuri sanitare, dar în mod special, discutând cu d-na Popoescu și cu alte persoane cu dizabilități, nu vă dați seama ce umilință este să vă aflați într-un parc, să vrei să mergi la toaletă și sa-ți dai seama că nu ai cum pentru că sunt 20 de scări și nu are cine să te coboare scările. Haideți dragi colegi să rezolvăm această problemă, dl. Primar să apară cât mai repede un proiect pe masa consilierilor pentru înființarea unor astfel de toalete la nivel european și la nivelul unui oraș ca Timișoara.

D-NA POPESCU: Aș mai avea un lucru să adaug. Nu știu, nu am experiență, dar referitor la sistemul de vot, eu am mobilitatea mâinii foarte redusă, ordinea de zi fiind foarte lungă, câteodata mi-e foarte greu să ridic mâna la toate proiectele. Cu bunăvoința dvs. dacă se poate să spun verbal da.

DL. SANDU: Cred că da, se poate și Secretariatul confirmă.

D-NA. POPESCU: Sau un sistem de vot electronic modificat, pentru că îmi este foarte greu pe o așa ordine de zi foarte lungă să tot ridic mâna. Mobilitatea mea, ca să înțelegeți este undeva la mișcarea capului și câteva degete de la mână, atât. Efortul este mult prea mare pentru mine când ordinea de zi este foarte lungă. Dacă sunteți de acord, v-aș mulțumi foarte mult și v-aș rămâne recunoscătoare.

DL. SANDU: Cu siguranță suntem de acord și ne veți da de știință dacă e vorba de vreo abținere sau vot împotrivă la vreun proiect.

DL. DIMECA: Vreau să revin foarte pe scurt, pentru că s-a discutat pe caz concret ce modificări să se facă, noi ne-am dat seama că nu era foarte clar specificat, luna este de fapt o lună specifică de vară și este lună specifică de iarnă, așa cum bine au spus și cei care au prezentat și atunci există perioada mai -septembrie și perioada octombrie-aprilie. Deci trebuie să fie tarife pentru cele două perioade pentru că altfel se face o apreciere grosieră și așa ar trebui să apară defalcat în cadrul proiectului.

DL. DIACONU: Rugămintea mea, ca să terminăm cu partea de salarizare, chiar îmi spunea dl. Costa 1368 brut este salariul femeii de servici, ceea ce înseamnă în jur de 900 de lei probabil.

DL. KRISTOF: Tot la subiect, dacă îmi permiteți, am primit fundamentarea pe toalete. Salariile brute pentru angajați sunt 1380 nu 6000 cum spunea dl. Idolu la un moment dat, la care se adaugă și cheltuieli diverse, tichete de masă, cheltuieli indirecte și un profit, pentru că vorbim de o societate comercială. Deci așa e fundamentarea per total. Probabil e scris puțin stângaci într-adevăr.

DL. IDOLU: Aveți dreptate dl. Kristof, eu tocmai m-am dus la dl. Primar și la dl. Viceprimar și le-am atras atenția că acest material este greșit întocmit pentru că în capul de tabel e scris greșit. Eu am precizat o greșeală de redactare, pentru că într-adevăr e aberant să fie 6812. În afară de asta eu nu am avut explicațiile, între timp a venit dl. aici și le-a dat, dar noi am primit materialul așa cum îl avem în mapa fiecare.

DL. SANDU: Cu tot respectul, cred că clarificările care au venit din partea aparatului de specialitate au fost clare, deci salariile brute a celor care se ocupă de această activitate sunt de 1300 de lei, deci nicidecum cele speculate, este un salariu minim pe economie și cerd că oamenii chiar își merită acel salar pentru că execută o muncă care nu este extrem de plăcută.

DL. DUGULESCU: Fiind o societate a Consiliului Local, unde merge profitul?

DL. SANDU: Este firma consiliului local.

DL. KRISTOF: Ca orice societate comercială profitul rămâne societății, nu se duce în altă parte profitul, rămâne la societatea respectivă, care prestează serviciul, ca în orice altă societate comercială care există în lumea asta.

DL. SANDU: Dl. Dugulescu, chiar s-a spus firma aceasta a realizat întreținerea toaletelor timp de trei luni, fără a încasa niciun ban. Și acolo s-au generat niște costuri.

DL. SIMONIS: Da, dar nu e ok să acoperim acum costurile alea. Eu am o întrebare. Suma asta de 200000 de euro anual, pe 11 toalete este corectă?

? : După calculele mele sunt 165.000 nicidecum rotunjirea la 200000.

DL. SIMONIS: Plus TVA.

DL. SANDU: de la 200000 de euro 20% este TVA -ul deci haideți.

5

DL. SIMONIS: Ok. Haideți să o defalcăm. E 165.000 pe 11 toalete?

DL. PRIMAR: Dacă vrem să fie și mai spectaculos, haideți să prezentăm cât e suma pe 10 ani. Haideți să vedem cât e suma lunară, pentru că altfel se spune că manipulăm și nu cred că e cazul. Vorbim despre 12 toalete pe care le întreține societatea municipiului Timișoara, nu le întreține altcineva. Presupunând că face profit, acel profit este folosit cum decide AGA, iar AGA este dvs. Banii se întorc tot în folosul cetățenilor. Dacă avem bunăvoință atunci citim acel tabel complet și citim referatul cum l-a citit dl. Kristof și vedem că defapt scrie foarte limpede acolo că salariile sunt de 1384 de lei pe lună, brut, ceea ce înseamnă la nivelul minim pe economie și nu înseamnă nicidecum salarii de 6000 de lei. Ziariștii scriu în timp real, probabil că a și apărut acum că la întreținerea toaletelor un om câștigă 6000 de lei. Este corect ce faceți? Nu este corect și nu cred că e bine. Eu sunt trist că la prima ședință cu proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, este o atmosferă care cred că întrece și cele mai penibile ședințe de consiliu pe care le-am avut în mandatul trecut, în focul disputei electorale. Dacă acum post-electorla procedăm așa cred că rușinea ar trebui să apese multă lume.

DL. KRISTOF: Ca să prezentăm cumva obiectiv, sunt 28 mii de euro pe lună, dar sunt 41 de angajați, la care se mai adaugă și cheltuieli și un profit.

DL. IDOLU: Tocmai am convenit că nu e vorba de sume ci de modul de redactare a unei hârtii în mod eronat.

DL. SANDU: Este vorba că nu orice cifre care există într-un tabel pot fi învârtite cum dorește fiecare. De aceea vă rog să faceți amendamente dacă aveți. Dacă nu aveți amendamente trecem la votarea acestui proiect.

DL. PRIMAR: Pentru colegii mai noi, inclusiv pentru d-na Popescu. Am avut ședințe cu 90 de puncte pe ordinea de zi. N-am mai avut vreo ședință în 4 ani cu 25 de puncte pe ordinea de zi, pentru că jumătate sunt adrese și iată că sunt necesare 2 ore. Credeți că putem să răspundem nevoilor Timișoarei cu această abordare? Când vom intra din plin în activitate vom avea din nou două ședințe pe lună cu 50, 60 de puncte pe ordinea de zi și puncte cu substanță.Unde vom ajunge cu o asemenea abordare?

DL. SANDU: După aceste discuții ample, dar în urma cărora nu s-a născut nicio propunere de îmbunătățire, supun la vot proiectul.

-18 voturi pentru

-5 abțineri

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/28.09.2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului”și aprobarea unui nou ”Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului”

DL. SANDU: Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 198/31.05.2011 privind procedura în vederea obținerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal și aprobarea unei noi proceduri în vederea obținerii Avizului de oportunitate

DL. SANDU: Cine este pentru?

23 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind preluarea de către SCM Timișoara a locului aparținând CSU Politehnica Timișoara în Liga Națională de Handbal și a locului în Cupa EHF

DL. SANDU: Rugămintea mea ar fi să discutați subiectul în măsura în care ați citit materialul și haideți să nu mai pierdem timpul emițând tot felul de afirmații care nu au niciun fel de legătură cu materialul în cauză.

DL. PRIMAR: Vă rog să-mi permiteți să citez pentru că au fost atâtea discuții și pentru că problema handbalului o discutăm de luni de zile.

„Art. 1 Se aprobă preluarea de către SCM Timișoara a locului aparținând CSU Timișoara în Liga Națională de Handbal și a locului în Cupa EHF.

Art. 2 alin. 1 Această preluare se va face cu respectarea art. 91 din Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor de handbal 2016 - 2107 al Federației Române de Handbal.

Alin. 2 Preluarea nu implică restanțe financiare, datorii către terți și alte aspecte patrimoniale de niciun fel vizând exclusiv locul în Liga Națională de Handbal și opțional sportivii și colectivul tehnic.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Sport Club Municipal Timișoara.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică.”

Aceasta este toată hotărârea. Discuțiile pot fi multiple. Ce să ascunzi la o asemenea hotărâre? Din păcate, așa cum am spus la ședința pregătitoare și adaug acum pentru cei care nu ați participat la acea ședință, nu a existat documentul de la federație care să spună că sunt de acord să se preia. Din acest motiv, inițial nici nu a fost trecut pe ordinea de zi care a fost distribuită comisiilor și din acest motiv a apărut cu întârziere, după ce a apărut un fel de aprobare din partea Federației.

DL. SIMONIS: D-le președinte de ședință, după ce ne-ați spus că timișorenii sunt necivilizați și de aceea sunt mizerabile toaletele, ne spuneți că pierdem timpul acum. Eu nu sunt așa de grăbit ca și dvs., dacă e nevoie să stau 5 ore într-o ședință și să iasă lucrurile așa cum ar trebui să iasă - corect- stau și 5 ore. Am anunțat că voi vota acest proiect de hotărâre și îmi îndemn și colegii în măsura în care doresc . Am nevoie, după cum spuneam la începutul ședinței de garanții din partea juristului, prezent azi la masă, că din toate punctele de vedere este legal, că nu preluăm datorii, că nu preluăm pasive, că nu vom avea de plată nimic în urma acestei preluări, pentru că dacă ne uităm la ceea ce scrie Clubul Sportiv în această adresă, dacă echipa preluată are restanțe financiare față de FRA ș.a.m.d., echipa care a preluat nu va fi înscrisă în campionat numai după stingerea acestora. Să nu fim în situația să fim nevoiți să plătim pentru a putea fi înscriși. Dacă îmi garantați că nu ne va costa nimic această preluare eu voi vota pentru acest proiect de hotărâre.

DL. STOICA: Bineînțeles că noi pentru a putea prelua un loc, echipa care va fi preluată trebuie să aibe acel loc. Echipa respectivă trebuie să se înscrie, ea nu se va putea înscrie, acesta este substratul, dacă are datorii restante. Prin urmare, eu nu pot să garantez că nu se plătesc, dar nu de către noi. În schimb, nu pot să garantez nici faptul că colegii mei vor plăti, pentru că nu eu sunt cel care semnează. De aceea a fost inclus acel articol.

DL. SANDU: Supun la vot proiectul cu nr. 15 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Timișoara și Asociația Mondială a Orașelor și Autorităților Locale Unite/the World Association of United Cities and Local Governments(UCLG) pentru participarea la Programul   Orașe Pilot

Europa/Pilot Cities Europe 2015-2017 ”Cultura în Orașele Sustenabile. A

Învățare cu Acțiunile Cultura 21 în Europa/Culture în Sustainable Cities. Learning with Culture 21 Actions in Europe”

DL. SANDU: Dl. Viceprimar Diaconu va detalia puțin proiectul.

DL. DIACONU: Pentru că a fost anunțat a fi unul dintre proiectele de pe lista neagră a acestei ședințe de consiliu local vă spun că este vorba despre unul dintre cele mai importante proiecte pe care cultural le putem dezvolta în perioada următoare. Cele două entități care crează acest program pilot, unde am fost acceptați după o perioadă destul de lungă de timp, reprezintă cea mai important entitate de orașe și autorități locale de pe lângă Națiunile Unite, respectiv Culture Action Europe, care este în jurul Comisiei Europene, unul dintre organismele consultative aproape în toate politicile culturale. Din păcate acceptul acestor organism, pentru că prezența noastră ca oraș în care se va desfășura acest proiect pilot a venit în perioada campaniei electorale, acest proiect nu a mai putut fi realizat la momentul respectiv și am cerut îngăduința ca acest accept să fie amânat ca hotărâre de consiliu local până în data de 30 iunie. Ulterior am mai obținut o săptămână, pentru că acum e ședința consiliului local. Vreau doar să vă spun că este pentru Timișoara, în perspectiva vizitei juriului și a finalei de Capitală Culturală Europeană, prezența ca oraș pilot în jurul acestor rețele, este foarte importantă.

DL. SANDU: Cred că prezentarea a fost binevenită și a lămurit toate neclaritățile. Vă supun la vot acest proiect. Cine este pentru?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara

DL. KRISTOF: Îl propun pe dl. Dan Diaconu.

DL. SANDU: Supun la vot acest proiect împreună cu propunerea făcută. Cine este pentru?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație   decât aceea de locuință situate în imobile

proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2016 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 și Hotărârea Consiliului Local nr. 9/01.03.2016

DL. DIACONU: Așa cum am discutat anterior în ședința pregătitoare, se extinde numărul de consilieri care vor face parte din Comisia pentru Spații cu Altă destinație cu un consilier, iar pe de altă parte, pentru a se menține numărul impar să adăugăm o persoană din aparatul de specialitate al Primarului, care va fi numită prin dispoziție. Asta înseamnă 4 consilieri, plus o persoană din aparatul de specialitate al Primarului.

DL. SANDU: Supun la vot amendamentul d-lui viceprimar Diaconu. Cine este pentru?

23 voturi pentru

Vă rog să faceți propuneri pentru cei patru consilieri:

DL. DIACONU: Din partea grupului PNL îi propunem pe dl. Mihok și pe dl. Grigoroiu.

DL. DUGULESCU: Eu pentru PMP.

DL. IDOLU: Din partea PSD d-na Gabriela Popovici.

DL. SANDU: Supun la vot în bloc aceste propuneri: d-na Popovici, dl. Dugulescu, dl. Grigoroiu, dl. Mihok. Cine este pentru?

23 voturi pentru

Prin dispoziția primarului se va suplimenta comisia și cu persoana din aparatul de specialitate.

PUNCTUL NR. 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de repartizare a locuințelor

DL. DIACONU: Am un amendament, la fel ca și la pct. 18, încă un loc pentru un consilier local, respective prin dispoziție, o persoană din aparatul ethnic.

DL. SANDU: Supun la vot amendamentul d-lui Diaconu:

23 voturi pentru

Vă rog să faceți propuneri:

DL. DIACONU: Din partea grupului PNL propunem pe dl. Grigoroiu și pe dna Mariș.

DL. IDOLU: Din partea grupului PSD propunem pe dl. Simonis.

DL. DUGULESCU: propunerea noastră este d-na Raluca Popescu.

DL. SANDU: Supun la vot aceste propuneri, în bloc dl. Grigoroiu, d-na Mariș, dl. Simonis și d-na Popescu. Cine este pentru?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2016 - 13864/08.06.2016 - a Uniunii Județene SANITAS Timiș și nr. SC2016 - 13862/08.06.2016 a Sindicatului SANITAS al Spitalului Clinic de Urgență ”Louis Țurcanu” privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 108/05.04.2016 - privind infiintarea Serviciului Public Crese si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Serviciul Public Crese Timisoara.

Dl. DIACONU: Dupa cum stiti, in mandatul trecut a fost votat acest serviciu public, noi nu mai puteam continua functionarea creselor in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru ca aveam si din punct de vedere legal si din punct de vedere al normelor obligatia de a prelua ca serviciu public aceste institutii: cresele.

Adresa este inregistrata in 8 iunie si intre timp au mai avut loc cel putin 2 intalniri intre aparatul tehnic al primariei si salariatii care urmeaza sa-si desfasoare activitatea in Serviciul Public de Crese si din ceea ce stiu lucrurile au fost lamurite din acest punct de vedere. Va invit sa ne pastram pozitia pentru ca nu avem o alta posibilitate legala decat aceea de a functiona ca serviciu public.

Dl. SANDU: Supun votului pastrarea hotararii luate. Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2016 - 13109/30.05.2016 a S.C. RETIM Ecologic Service S.A. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 143/05.04.2016  - privind modificarea Regulamentului Serviciului de

Salubrizare al Municipiului Timișoara și a indicatorilor de performanță ai Serviciului de Salubrizare și împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 127/05.04.2016 privind aprobarea contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localităților ce se va încheia între operatorul S.C. RETIM Ecologic Service S.A. și utilizator(persoane fizice/juridice, agenți economici, instituții publice).

Dl. SANDU: Daca nu exista luari de cuvant va propun pastrarea formei regulamentului asa cum a fost adoptat in hotararea de consiliu.

Dl. SIMONIS: Daca poate cineva de la RETIM sa ne spuna daca decizia privind aceasta actiune in instanta a fost luata de acel for in care avem si noi reprezentanti ? Si cum au votat consilierii locali cu privire la aceasta actiune?

Dl. director RETIM:

Dl. SIMONIS: Atunci am o rugaminte. Va rog sa le transmiteti colegilor pe care i-ati desemnat dumneavoastra in Consiliul de Administratie al societatii sa nu fie de acord cu aceasta plangere care practic vizeaza o decizie a Consiliului Local si de asemenea adresa aceasta se adreseaza fostului nostru coleg, membru in AGA, sa nu fie nici dansul de acord daca il intreaba cineva, cu aceasta actiune.

Dl. PRIMAR: Reprezentantii nostri in consiliul de administratie nu or sa fie de acord cu o actiune indreptata impotriva Consiliului Local, numai ca este o decizie a conducerii executive si RETIM-ul este o societate cu 2 asociati, consiliul local si firma germana „ „ si in consiliul de administratie exista paritate iar presedintele consiliului de administratie este o persoana care la acea vreme a fost agreata de ambele parti dar in acelasi timp reprezinta interesele RAROMA. Cand cei doi actionari au interese divergente, trebuie sa reprezinte interesele societatii Retim si acestea treuie sa fie in consonanta cu interesele actionarilor. Dar apar situatii pe care nimeni nu le-a anticipat, in care se creaza un litigiu intre actionar si societatea la care este actionar.

Dl. SANDU: Cine este pentru mentinerea hotararii de consiliu asa cum a fost ea votata ?

22 voturi pentru

2 abtineri (Simonis, Orza)

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Adresele nr. CP 2016 - 88/13.06.2016 a d-lui Scherman Lucian, CP2016 -90/14.06.2016 a d-nei Perici Lăcrămioara , www 2016 - 1440/14.06.2016 a d-lui Serdean Mugur Lucian, SC2016 - 14256/14.06.2016 și SC2016 -14257/14.06.2016 a d-lui Corneliu Vaida privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 216/2016 privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timișoara și păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi și schimbarea de denumiri la străzi respectiv 1 piață din Municipiul Timișoara.

Dl. PRIMAR: Avem o adresa la care va trebui sa redactam raspunsul dar vreau sa va spun ca prin adresa despre care vorbim acum se exprima o nemultumire vis-a-vis de schimbarea denumirii Podului Decebal, nu la toata hotararea. Mai sunt si alti cetateni nemultumiti de schimbare, lucrurile nu pot fi lasate asa cum sunt pentru ca trebuie sa fie si logica in stabilirea denumirii. Eu am o varianta cu care voi veni in Consiliul Local prin care podul Decebal sa ramana cu denumirea de Podul decebal insa va trebui sa facem mai multe schimbari ca sa nu mai fie aceste lucruri derutante pentru cetateni. Solutia exista si cred ca toata lumea va fi multumita pentru ca patram si denumirea pentru Podul Decebal si face si putina logica in tot ce inseamna denumiri de strazi in Timisoara.

Am aici si propunerile trimise catre domnul viceprimar:

 • 1. Actualul Pod Traian sa redevina Decebal deodata cu redenumirea Bulevardului 3 August 1919, in Bulevardul Decebal.

 • 2. Actualul Pod Decebal sa devina Traian deodata cu redenumirea strazii dacilor in Strada Traian.

Daca facem un sondaj aici in sala, o sa constatam ca foarte putini vom stcum sunt denumirile strazilor. Podul care da in B-dul Mihai Viteazul se cheama Andrei Saguna iar podul peste care trecem in celalalt capat al orasului, strada Andrei Saguna se cheama Mihai Viteazul. Bulevardul Dragalina trece peste Podul Stefan cel Mare dar noi avem strada Stefan cel Mare in alta parte. Sunt lucruri lipsite de logica.

 • 3. Calea Dorobantilor sa devina B-dul 3 August 1919

 • 4. actuala strada Decebal, una minora din Freidorf sa primesca un alt nume si consider ca unei strazi importante sa ii dam si numele Burebista;

Este un complex de schimbari care rezolva problema cu Podul Decebal care va reprimi denumirea initiala de podul decebal.

Dl. IEREMIA: Marturisesc, nu m-a dus mintea pana acuma sa fac legatura intre Podul Decebal si Piata Traian dar mie mi se pare de foarte bun gust aceasta nepotrivire. Pentru mine nu e o problema sa trec peste Podul Decebal si sa ajung in Piata Traian.

Dl. IONESCU: As vrea sa atrag atentia celor care fac parte din aceasta comisie, ca orice oras din lume are cateva obiective care indiferent de trecerea timpului nu-si schimba numele. Uitandu-ma la cine formuleaza aceasta adresa, numele asociatei de revolutionari, noi ar trebui sa ne gandim ca exista cateva obiective in Timisoara legate de Revolutia din Decembrie 1989, care, indiferent cum se numesc strazile dini zona ar trebui sa-si mentina semnificatia istorica si semnificatia culturala a acestui oras. Daca in 1989 s-a tras si au murit oameni pe Podul Decebal, Podul ala trebuie sa ramana Decebal pentru toata posteritatea. trebuie sa fim foarte atenti in propunerile de modificare ale acestor denumiri si cred ca sunt in asentimentul colegilor nostri ca acele locuri in care oamenii au murit in Decembrie 1989 sa ramana cu denumirea pe care au avut-o si pe care o cunoaste toata lumea.

Dl. PRIMAR: Tocmai asta am spus ca vom face.A fost o scapare in acel context. Nici nu s-a operat modificarea si e bine ca a fost aceasta reactie civica.

Dl. SANDU: Poate a fost putin prea complicata expunerea pur-verbala dar in momentul in care va fi vizualizata pe o harta se vor putea face conexiunile si eventualele propuneri pe care le vom avea.

Ne adresam initiatorilor acestei adrese sa astepte sedinta viitoare a consiliului in care se va repara aceasta problema.

Dl. ORZA: Este OK ca revenim la denumirea traditionala, dar vor fi reactii civice si daca schimbam nume de bulevarde cu denumire deja existenta. Oamenii vor protesta ca trebuie sa schimbe actele.

Cred ca e timpul sa ne oprim din a face schimbari exagerate. Logica inginereasca chiar nu incurca orientarea in oras. Cred ca ne-am orienta mai usor in oras daca am pune acele placute. Cred ca asta este mai important decat sa schimbam denumirile acelor strazi.

Dl. PRIMAR: Cele mai multe schimbari de denumiri s-au facut in legislatura trecuta in care dumneavoastra ati fost viceprimar.

Dl. ORZA: Mai devreme spuneati ca regulamentul ne incurca si eu va spuneam ca e trecut in lege.

Dl. PRIMAR: Unele lucruri sunt in lege si alte nu. Problema este ca cetatenii nu localizeaza strazile. Eu inchei si imi reiterez promisiunea pentru urmatoarea sedinta de consiliu voi genera un proiect prin care vom rezolva problema cu Podul Decebal, el va reveni la denumirea de Decebal.

Dl. CALDARARIU: Eu va multumesc ca ati acceptat ca Podul Decebal sa ramana Podul Decebal si daca pe viitor va trebui sa schimbam ceva, sa tinem cont daca in acele locuri au avut loc evenimente importante.

Despre sedinta de astazi, parerea mea personala pot sa va spun ca pe jumatate a fost o sedinta constructiva.

Dl. SIMONIS: Cred ca procedural ar trebui sa ne mentinem punctul de vedere la aceasta, la hotararea veche, dupa care facem un nou proiect pentru ca noi trebuie sa raspundem la aceasta plangere.

Dl. SANDU: Supunem la vot mentinerea punctului de vedere din HCL nr.

Dl. SIMONIS: Hotararea intreaga a fost atacata, toata modificarile de denumiri. Noi, daca vrem sa patram denumirea la Decebal, o mentinem pe aceea dupa care revenim in sedinta ulterioara doar cu Podul Decebal pentru ca altfel pica toata hotararea cu toate modificarile.

Dl. : Ce hotaram noi acuma ajunge in instanta, deci trebuie sa fie foarte clar si explicit.

Dl. SANDU: Atacata a fost doar denumirea Decebal dar implicit intreaga hotarare, drept urmare mentinem hotararea dar ne asumama ca intr-o sedinta viitoare sa reparam eroarea produsa de modificarea punctului in ceea ce priveste Podul Decebal.

Dl. BORDEASU: Eu am o nelamurire. Aici scrie si de o piata. Care piata si-a schimbat denumirea?

Dl. SANDU: Supun la vot mentinerea hotararii respective cu amendamentu ca vom reveni asupra punctului care priveste Podul Decebal. Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2016 - 13437/02.06.2016 a Clubului Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 525/08.12.2015 - privind revocarea dreptului de administrare al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Club Sportiv nr.1 Timișoara.

Dl. SANDU: Cine este pentru mentinerea hotararii?

- 22 voturi pentru

1 abtinere (dl. Ionescu)

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2016 - 013629/06.06.2016 din partea Asociației Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 Timișoara privind propunerea de încheiere a unui parteneriat cu Consiliul Local și cu Primăria Municipiului Timișoara.

Dl. KRISTOF: Ar trebui explicat ce inseamna promovarea si informarea publica? Ce responsabilitati revin Consiliului Local ?

Dl. SIMONIS: Nu avem ce mentine aici, este luare la cunostinta.

Domnul Orza paraseste sala de sedinte.

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2016 - 15972/01.07.2016 a Asociației Timișoara - Capitală Culturală Europeană 2021 - privind Declaratia de asumare a angajamentelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 și Hotărârea Consiliului Local nr. 395/22.09.2015

Dl. DIACONU: Aici chiar avem nevoie de un vot iar votul se da pe declaratie

Dl. SANDU: Cine este pentru trimiterea acestei declaratii ?

- 22 voturi pentru

Cu acestea ordinea de zi s-a incheiat , declar inchisa sedinta de astazi si va doresc o zi buna in continure.

PRESEDINTE DE SEDINTA

P. SECRETAR

Cons. STEFAN SANDU

Jr. ALIN STOICA