Proces verbal din 02.02.2016

Proces-verbal al şedinţei ordinare din 02.02.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 02-02-2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință -Dl. viceprimar Dan Diaconu

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 24;

Au absentat : Ramona Olteanu, Maria Saracan si Dorel Boglut;

Din partea executivului participă: domnul Primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 112 din 29.01.2016

ANEXĂ

La Dispoziția nr.112 Din data de 29.01.2016

 • 1. Aprobarea Proceselor-Verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 24.12.2015 și 08.01.2016 .

 • 2. Raportul Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, înregistrat cu nr. SC2016 - 001608/25.01.2016.

 • 3. Raport privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, adoptate în semestrul II al anului 2015, înregistrat cu nr.SC2016 - 2108/29.01.2016.

 • 4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JUGĂNARU IULIUS.

 • 5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ȚUNDREA LUMINIȚA.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei V - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Statului de Funcții ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

 • 14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Odobescu nr.30.

 • 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Traian Vuia nr.14.

 • 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a cotei de 34/2134 mp. teren aferent SAD5 compus dintr-o cameră cu 1,61%pci și 34/2134 mp în folosință, înscris în cartea funciară 408095 - C1 -U11, număr top 7154/XVI, situat în imobilul din Timișoara, str. Ștefan cel Mare, nr.33.

 • 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, B-dul Cetății nr.85.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. ZIEGLER 2009 SRL.

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunț ă rii la dreptul de proprietate de că tre S.C. TIMCON S.A.

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Naghiu Alina.

 • 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către VOX TECHNOLOGY PARK S.R.L. Timișoara.

 • 22.Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului situat în Municipiul Timișoara, str. Lucian Blaga nr.5, înscris în C.F. nr. 415209 - C1 având nr.top. 272.

 • 23. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului (clădire și teren) proprietatea publică a Municipiului Timișoara rămas liber în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu Program Prelungit nr.14, situat în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 (fost B-dul 6 Martie, nr.28) din spațiu pentru învățământ în spațiu pentru activități recreativ - sportive și darea în administrare cu titlu gratuit către Colegiul Național Bănățean Timișoara.

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere pentru imobilul în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program prelungit nr.19 și a Creșei nr.6, arondată Grădiniței cu program prelungit nr.33.

 • 25. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra parcelei nr.cad 413585 înscrisă în C.F. nr. 413585 situată în Timișoara, str. Traian Vuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003.

 • 26. Proiect de hotărâre privind sistarea CF441708 Timișoara și CF 441709 Timișoara, în care sunt înscrise terenuri pentru cale ferată, str. Constructorilor nr.45.

 • 27. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD1, situat în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.1, la prețul de 77.000 euro.

 • 28. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului comercial -SAD 2/I, situat în imobilul din str. Gheorghe Lazăr nr.1, etaj parter, la prețul de 614.000 lei.

 • 29. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în str. Paul Chinezu nr.6 ap. Nr.11, etaj I și S.A.D. la subsol, la prețul de 40.000 de euro.

 • 30.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, situat în imobilul din str. M. Viteazu nr.28, la prețul de 30.000 euro.

 • 31.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Conisliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, str. Gheorghe Doja nr.56, la prețul de vânzare de 200.000 euro.

 • 32.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din str. Memorandului nr.25, la prețul de 120.000 euro.

 • 33.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale și Consiliului Director ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Pădurea Bistra” constituirea patrimoniului inițial al asociației și împuternicirea persoanelor să semneze și să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice.

 • 34.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara.

 • 35.Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

 • 36.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la hotărârea Consiliului Local nr.9/31.01.2012 și aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul.

 • 37.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților fiscale la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin HCL nr.34/15.01.2013, prin HCL nr.80/26.02.2013, prin HCL nr. 478/24.09.2013, prin HCL nr. 612/10.12.2013, prin HCL nr. 392/01.08.2014, prin HCL nr. 603/09.12.2014 și prin HCL nr. 335/31.07.2015.

 • 38.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 562/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea Spațiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

 • 39.Proiect de hotărâre privind criteriile de întocmire a listei de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari.

 • 40.Proiect de hotărâre privind criteriile de întocmire a listelor de prioriăți și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

 • 41.Proiect de hotărâre privind schimbarea adreselor unor secții clinice aflate în structura organizatorică a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 42.Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998.

 • 43.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local.

 • 44.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

 • 45.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 46.Proiect de hotărâre privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament din Municipiul Timișoara, pentru anul 2016.

 • 47. Raportul de activitate nr. SC2016 - 2061/28.01.2016 al Clubului Sportiv ”SPORT CLUB MUNICIPAL”.

 • 48. Adresa nr. SC2015 - 33842/18.12.2015 a Instituției Prefectului - Județul Timiș referitoare la prevederi legale privind apărarea împotriva incendiilor, inventariere anuală, raport anual de activitate al aleșilor locali, comisiilor de specialitate, transparență decizională, informații de interes public.

 • 49. Adresa nr. SC2016-000398/11.01.2016 a Partidului Blocul Unității Naționale privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 526/08.12.2015 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către Partidul Blocul Unității Naționale Filiala Județeană Timiș.

 • 50.Adresa nr. SC2016-000291/07.01.2016 a FALT privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 535/08.12.2015 privind modificarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara și componența comisiei de atestare aprobată prin HCL nr. 383/05.07.2013

 • 51. Adresa nr. SC2016 - 000831/14.01.2016 a Curții de Conturi Timiș privind Raportul de follow-up nr.545/11.12.2015 și Decizia nr. 10/1/04.01.2016 de prelungire a termenului de ducere la îndeplinire a Deciziei nr.10/10.01.2013, la S.C. Horticultura S.A.

 • 52. Adresa nr.SC2016- 01644/25.01.2016 a Curții de Conturi privind dispunerea de măsuri pentru ducerea la îndeplinire a Deciziei nr. 70/08.01.2016, în dosarul nr. 79/2015 , pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar-contabilă, de către HORTICULTURA S.A.

 • 53. Adresa nr. SC2016 - 001326/20.01.2016 a Curții de Conturi privind Raportul de follow-up nr. 31402/30.09.2015 cu privire la Decizia nr. 61/24.06.2014 și Decizia nr.61/1/12.01.2016, la entitatea AQUATIM S.A.

 • 54. Adresa nr.SC2016- 001537/22.01.2016 a Curții de Conturi privind Raportul de follow-up nr. 19603/02.12.2015 încheiat ca urmare a verificării modului de realizare a măsurilor stabilite prin Decizia nr. 108/07.01.2015 și Decizia nr. 108/1/08.01.2016, la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 55. Adresa nr. SC2016-001648/25.01.2016 a Curții de Conturi privind Raportul de follow-up nr. 1888/26.11.2015 încheiat urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.109/07.01.2015 la PIETE S.A.

 • 56. Adresa nr. CDT2015 - 001999/08.01.2015 privind Informarea RATT pentru punerea în aplicare a prevederilor HCL nr. 107/27.03.2012 privind aprobarea Procesului-Verbal 661/26.10.2011 al Comisiei de Control numită prin Decizia nr.178/18.03.2011 a Directorului General al RATT, Raportului de evaluare a materialelor rămase pe stoc, atribuirii în folosință gratuită, valorificării și vânzării unor materiale și împuternicirea RATT pentru recuperarea valorii materialelor neutilizabile.

57.Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția pct. 34 și pct.35, au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

Proiectul de hotărâre de la pct. 34 a fost inițiat de domnii consilieri Simonis Alfred și Taropa Lucian iar proiectul de hotărâre de la pct. 35 a fost inițiat de domnii consilieri Idolu Iulian și Simonis Alfred.

Dl. DIACONU: Bună ziua. Începem Ședința Consilului Local al Municipiului Timișoara din data de 02.02.2016. Avem azi o ordine de zi cu 57 de puncte și o ordine de zi suplimentară cu 8 puncte. Dau cuvântul d-lui Primar.

Dl. PRIMAR: Bună ziua tuturor, v-aș ruga să agreeați această suplimentare a ordinei de zi cu câteva proiecte de hotărâre care sunt ca de obicei foarte importante și nu merită să amânăm adoptarea lor. În primul rând este un Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.101/24.03.2009, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 226/23.11.2012 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/23.01.2015. Proiectul vizează de fapt prelungirea perioadei în care taximetrele să-și schimbe culoarea de la galben la alb. Am primit solicitări de la un număr important de posesori de mașini care practică profesia de taximetrist, să amânăm cu un an finalizarea acestui proces având în vedere că au anumite dificultăți financiare. Noi credem că prioritățile orașului sunt altele și nicidecum schimbarea culorii taximetrelor. E un lucru bun că s-a început trecerea la alb e foarte bine că majoritatea taximetrelor au culoarea alb și cred că și cei care încă nu au fost în măsură să aloce fonduri pentru această schimbare o vor face în continuare dar eu v-aș ruga să agreeați acest proiect și chiar să-l susțineți ca să răspundem doleanțelor cetățenilor sau unor cetățeni ai Timișoarei până la urmă.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 54103, ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național C.D. Loga Timișoara”, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Eu vă amintesc că noi am început lucrările la cele 3 licee: Lenau, Loga și Calderon pe venituri proprii, pe bugetul local. Am început așadar în afara graficului de derulare a proiectelor cu finanțare europeană. La un moment dat pe parcurs s-a întâmplat să se redistribuie niște fonduri europene către POS de mediu pe POR, înspre școli și întrucât noi aveam lucrări în derulare și ne-am mișcat repede cu diligențele necesare pentru a face comutarea finanțării acestor obiective de la bugetul local la fondurile europene, ni s-a aprobat această comutare. Am reușit ca cca. 75% din cheltuieli să le acoperim din fonduri europene, ceea ce cred că este o performanță deosebită dat fiind momentul de start al acestor lucrări. Pe aceste lucrări au apărut dificultăți pe care nu le puteam anticipa întrucât, pe de o parte proiectele la toate cele trei obiective proiecte vechi uitate prin sertare, în orice caz proiectele pentru care nu s-au alocat fonduri pentru implementare aveau o mulțime de greșeli. Unele greșeli crase. Pe de altă parte proiectantul nu a răspuns cu solicitudine atunci când a fost chemat să emită dispoziții de șantier pentru a-și corecta erorile. Ba în unele situații a fost cazul și este și la Loga unor licitații suplimentare cu revizuiri ale proiectului inițial pe o procedură care nu e deloc simplă. Pentru toate aceste motive se impune să aprobăm completarea fondurilor europene cu care până la urmă am făcut în cea mai mare parte reabilitarea și modernizarea acestor licee cu venituri de la bugetul local. Și cred că va fi o mare performanță pentru noi cei care inițial am vrut să reabilităm aceste licee cu 100% bani din bugetul local, să avem de plătit doar 25% din costurile aferente de la bugetul local. Am făcut o prezentare mai largă pentru că ne întâlnim cu aceeași situație și la celelalte două licee Lenau și Calderon. Dar le-am consumat alocările în altă ocazie.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 470/30.10.2016 și a Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara”.

Evident, am luat decizia să înființăm această structură cu gândul tuturor, pentru că toată lumea cred că a votat, de a susține toate acele sporturi pentru care regulamentele federațiilor de specialitate respectiv regulile internaționale permit gestiunea în astfel de structuri. Și pe parcurs o să venim cu propuneri de a include în această structură de management al sportului Sport Club Municipal Timișoara diverse secții pentru diversele ramuri sportive.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării din bugetul local a sumei de 11.300,25 lei - reprezentând recuperarea debitului de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR ca urmare a corecției financiare aplicate la contractul nr.166/02.09.2011, stabilit ca titlu de creanță bugetară în baza Notei de constatare nr. CSN 1447/07.01.2016, în cadrul proiectului "Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara", finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere".

Avem o alocare de 11.300 lei pentru acoperirea unor cheltuieli în recuperarea unui debit de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de autoritate de management pentru POR ca urmare a unei corecții financiare aplicate la un contract, dacă vreți vă spun numărul contractul 166/02.02.2011, nu cred că mai trebuie să intrăm în detalii.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.560/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4”, cod SMIS 48191 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Proiectul nr. 6 este similar, dar faza 2. Despre ce e vorba? Dvs. știți că la aceste proiecte de anvelopare a blocurilor, de eficientizare energetică au fost mari probleme cu proiectantul, cu toate acestea noi am reușit să le gestionăm, încât în bună măsură ele au fost duse în stadii avansate chiar finalizate în bună parte din blocuri în 2015, au rămas însă și lucrări de efectuat pe 2016 și acestea trebuie suportate de la bugetul local așa cum bine știm. Ce vreau să punctez: noi nu am ratat nici un proiect, 35 de proiecte pe fonduri europene din 35 sunt implementate cu succes de Timișoara, situație fără precedent în România iar rata de absorție este de 95,34%. Așadar contribuția cu care noi mai trebuie să venim pe ici pe colo este una minoră în raport cu beneficiile cu realizările noastre pe fonduri europene.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.10.2014.

 • 8. Proiect de hotărâre privind mutarea Pieței de animale de companie, pe terenul situate în Municipiul Timișoara în parcarea Stadionului ”Dan Păltinișanu” - zona parcării din str. Diaconu Coresi, conform CF nr. 432523 cu nr. Top 4166/2/2/1/1/1/1/1/1/a, proprietar Municipiul Timișoara domeniul public.

Despre ce e vorba: stimați colegi, noi am mai discutat subiectul acesta și dna consilier Jumanca a avut o preocupare pe această temă, cu toții dacă am fost în Piața Bălcescu am putut vedea acolo o atmosferă de Lumea a treia să nu zic a patra. Am tot sperat că vom putea să amenajăm spațiul din zona Mehala pentru mai multe piețe care sunt necesare Timișoarei, piața de mașini, piața de animale. Acolo sunt însă niște complicații cu dezmembrarea cu stabilirea statutului de proprietate pe parcele precis delimitate și noi considerăm că nu are rost să mai prelungim situația actual până când vom găsi acolo o soluție pe termen lung și considerăm că Duminica s-ar putea foarte bine organiza piața aceasta de câini pe platoul din vecinătatea Casei Tineretului respectiv Stadionului Dan Păltinișanu pentru că acea zonă e folosită doar Miercurea și Sâmbăta de către noi pentru piața volantă care s-a dovedit de mare succes. Acestea sunt cele 8 proiecte pe care vă rog să le agreați pe ordinea de zi suplimentară. Și sigur vă și rog să le susțineți la vot când vor ajunge la rând.

Dl. HERZOG: O scurtă întrebare: noi am avut ședință pe comisia de buget ieri și au participat domnii Simonis, Taropa, Idolu, Orza, Dimeca. Întrebarea este de ce nu ne-au fost.. .că am stat trei ore ieri aici în primărie, după amiază. De ce nu au fost aduse aceste proiecte în cursul zilei de ieri să putem să punem întrebări în comisii? Nu e vorba de buget. S-a întrunit comisia, eram aici o echipă întreagă de consilieri, le puteam discuta și puneam întrebări aparatului primăriei, suntem puși din nou în fața faptului de a vota 8 proiecte suplimentare fără să avem timp suficient să le parcurgem.

Dl. PRIMAR : Aceste proiecte nu au nici un impact punctual, nu presupun modificări ale bugetului pe care l-ați avut ieri în discuție.

Dl. DIACONU: Aceste proiecte erau oricum pe lista suplimentară indiferent de momentul respectiv, pentru că nu se încadrau la ordinea de zi în termenul de zile. Supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu cele 8 puncte suplimentare.

-Cine este pentru?

-14 voturi pentru

-8 voturi împotrivă.

Supun la vot întreaga ordine de zi. Cine este pentru?

-18 voturi pentru

- 3 abțineri.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:

Aprobarea Proceselor-Verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului

Timișoara din data de 24.12.2015 și 08.01.2016 .

Dl. DIACONU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -23 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:

Raportul Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, înregistrat cu nr. SC2016 - 001608/25.01.2016.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Raport privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, adoptate în semestrul II al anului 2015, înregistrat cu nr.SC2016 - 2108/29.01.2016.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JUGĂNARU IULIUS.

Dl. DIACONU: Supun la vot

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ȚUNDREA LUMINIȚA.

Dl. SIMONIS:....

PROCES -VERBAL

al Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Timișoara, încheiat azi 02.02.2016

Astăzi, 02.02.2016 Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Timișoara în ședința de constituire din data de 22.06.2012 , a examinat, în conformitate cu prevederile art.31 alin.3 și alin.4 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată, legalitatea alegerii următorului consilier local ales pe lista Uniunii Social Liberale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JUGĂNARU IULIUS.

Având în vedere Adresa nr. 6 /07.01.2016 a Partidului Social Democrat -Organizația Județeană Timiș, înregistrată la Primaria Municipiului Timișoara cu nr. SC2016 - 000275/07.01.2016 prin care comunică faptul că doamna ȚUNDREA LUMINȚA este următorul supleant pentru funcția de consilier local , pe lista de candidați din partea Partidului Social Democrat.

Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier al doamnei ȚUNDREA LUMINIȚA.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE,

SIMONIS ALFRED ROBERT


SECRETAR,

GEANĂ NISTOR PAVEL


MEMBRI:

 • 1. BOGLUȚ DOREL

 • 2. BONCEA GEORGE - FLAVIUS

 • 3. SARACAN MARIA

Dl. DIACONU: Supun la vot

-Cine este pentru?

Se numără voturile:- 23 voturi pentru

Dl. PRIMAR: Vreau să o felicit să-i urez succes alături de noi, am făcut echipă bună, la un moment data cum drumurile s-au despărțit din anumite puncte de vedere însă calitatea umană pe care i-am cunoscut-o dnei Țundrea mă face să iau cuvântul acum și să fac publică aprecierea mea foarte pozitivă la adresa dânsei și bucuria că s-a întâmplat ca de pe lista PSD, dânsa să ajungă azi în consiliul local. Mult succes.

Dl. SECRETAR: Voi citi jurământul după care dvs spuneți Jur. Și semnați. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!

Dna. ȚUNDREA: Jur!

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei V - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -24 voturi pentru.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

Dl. PRIMAR: Noi am avut și o dezbatere publică pe seama proiectului de buget, am făcut cu acea ocazie un număr important de reveniri la structura bugetului Municipiului Timișoara pe anul 2016, voi fi scurt acum și desigur dacă că sunt întrebări ele pot fi adresate și fie eu fie dl. Viceprimar Diaconu, aparatul de specialitate al primăriei vom răspunde întrebărilor. Aprecierile sunt de ordin general. Stimați colegi, în toți acești ani am construit bugetul și dvs l-ați votat ca atare, astfel încât Timișoara să se dezvolte. Accentul a fost pus pe dezvoltarea infrastructurii urbane, a infrastructurii școlare, a infrastructurii medicale, culturale și sportive deopotrivă. Desigur că fiecare dintre aceste sectoare necesită sume de alte ordine de mărime pentru a se putea vedea ceva substanțial în schimbarea în bine. Noi considerăm că din bugetul local în acești ani au fost realizate foarte multe obiective care au schimbat fața Timișoarei și de aceea în proiectul de buget pe 2016 am alocat fonduri importante pentru obiective majore precum lărgirea Pasajului pe sub calea ferată în zona Jiul și lărgirea străzii aferente, trecerea pe sub calea ferată se lărgește la 5 benzi, lărgirea Pasajului de sub calea ferată în zona Popa Șapcă și a străzilor conexe Popa Șapcă și Antenei. Aici totul la 4 benzi. Avem prevăzut un nou pod peste Bega în zona Jiul și apoi diverse faze ale unor proiecte de asemenea de mare anvergură cu ar fi Proiectul Pasaj în zona Solventul, Pasaj în zona de Est a orașului pe traseul Inelului 4. Sunt tronsoane din Inelul 4 care vor avea finanțare și sunt o mulțime de obiective punctuale care vor fi finanțate și pe care nu le mai numesc în continuare. Foarte mulți bani sunt alocați, mai mulți ca oricând pentru sănătate. De ce? Pe de o parte pentru că am constatat în anii anteriori că deși am alocat mult mai mulți bani decât se alocau înainte, infrastructura de sănătate este mult rămasă în urmă și nimic nu e mai important decât sănătatea oamenilor așadar plusăm în acest an iar pe de altă parte pentru că am asumat să construim un nou corp de clădire la Spitalul de Copii corp care este aproape integral ridicat vă amintesc că el are 8 niveluri demisol, parter și 6 etaje. Corp care necesită bani mulți pentru a se avansa cu realizarea lui. În domeniul școlar am asumat anterior ca cele 3 licee pe care le-am menționat Lenau, Loga și Calderon să beneficieze, de reabilitări ale clădirilor lor clădiri istorice foarte frumoase de altfel, de bani de la bugetul local, am putut comuta pe fonduri europene și să acoperim în cea mai mare parte din fonduri europene așa cum am spus dar sunt foarte multe lucruri de făcut în continuare. Pe lângă faptul că vom realiza un nou campus școlar pentru Liceul Lenau în zona Oituz vom face și alte dezvoltări la o mulțime de școli, menționez aici Generală 30, Liceul Moisil, dar sunt multe altele deasupra lor, dar dincolo de dezvoltările de spații este vremea să ne aplecăm și pe dotarea laboratoarelor liceelor. D-nei. Wolf i-am spus că Liceul Lenau, liceul pe unde știm bine că au trecut nume mari, doi laureați ai Premiului Nobel, trebuie să aibă nu numai o clădire frumoasă, bine pusă la punct și vom continua și proiectul 2 la acea clădire, cel referitor la exteriorul clădirii ci trebuie să aibă și laboratoare pe măsură. Și am cerut să se informeze care sunt cele mai înalte standarde în Germania și așa trebuie să facem laboratoarele de fizică, de chimie de biologie de la Lenau, cum sunt cele mai bune laboratoare din Germania. Și asta e valabil și pentru Liceul Loga și pentru Liceul Moisil și pentru Colegiul Bănățean și pentru Calderon. La Calderon din fericire în proiect am avut prevăzută și dotarea tehnică pentru că s-a putut, problema este rezolvată foarte frumos. Nu mai intru în detalii pentru că o mulțime de școli de nivel gimnazial, nu numai de nivel liceal, școli profesionale necesită dotări. Nu am mai spus despre UPU și alte probleme la Spitalul Municipal ca să nu consumăm timpul. În domeniul sportului, noi trebuie să susținem în continuare sportul timișorean. Așteptăm cu încredere rezoluția Comisiei Naționale de Rezolvare a Contestațiilor de la Curtea de Conturi. Dar noi nu am mai dat nici un leu către cluburile sportive până când trei dintre ele nu au găsit o altă formulă organizatorică: handbalul, baschetul și rugby-ul. Nu am mai dat nici un leu pentru Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană din aceleași rațiuni. Banii prevăzuți însă și pentru sport și pentru cultură sunt în sume importante. Pentru că Timișoara s-a calificat în faza finală a competiției pentru a deveni capitală europeană a culturii în 2021 am alocat o sumă de cca 19 milioane de lei numai pentru evenimente culturale gestionate unele direct de primărie altele prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara altele prin instituțiile culturale subordonate Filarmonica, Teatrul Maghiar, Teatrul German, altele prin diverse ONG -uri care beneficiază de finanțare prin proiectele culturale din partea primăriei, 19 milioane de lei, stimați colegi este o sumă, atenție, aici nu intră cheltuielile salariale cu personalul implicat nu include diversele alte cheltuieli materiale conexe ci cunt costuri pentru utilități de exemplu etc. Ci sunt costuri pentru evenimentele culturale propriu zise pentru că noi trebuie să onorăm statutul de oraș finalist în competiția respectivă și desigur cu speranța că vom și câștiga această competiție va trebui să punem în practică angajamentele de acolo și în 2016 și în anii ce urmează până în 2021 și chiar un an după în 2022. Acoperim și subvențiile la transportul în comun și la termoficare. Nu am alocat fonduri pentru zona aceasta de construcții de locuințe sociale pentru că am spus-o răspicat și o asumăm dacă vreți și ideologic avem orientarea înspre a dezvolta orașul și ne dorim ca fiecare cetățean să fie preocupat el însuși și-și asigure o locuință. Asta nu înseamnă că nu avem deschidere totală pentru parteneriatul ANL care s-a dovedit unul foarte bun și care a dat șansă multor tineri și nu numai tineri să-și construiască o locuință să ajungă să aibă o locuință, vom pune la dispoziția tinerilor terenuri intravilane ca să-și construiască ei locuințe pe banii lor cu credite sau în diverse alte formule și în măsura în care vom avea oportunități să cumpărăm blocuri așa cum am făcut-o cu aprobarea dvs a consilierilor locali cu ocazia unei executări silite la prețuri convenabile, evident că la momentul potrivit vom face în regim de urgență rectificări de buget și nu vom rata astfel de oportunități dar nu am vrut să blocăm bani alocând pentru aceste destinații când e nevoie de punerea în mișcare a cât mai multor proiecte, pentru că la punerea în practică, la implementare dvs ați văzut, trebuie să ai o anumită știință de gestiune a proiectelor și să fii întotdeauna pregătit să le împingi pe cele care au condiții să avanseze și să nu stai în gol de producție, când din motive exogene îți scapă total controlului, unele dintre proiecte se blochează. Aceasta e filosofia per ansamblu a bugetului eu nu cred că e cazul acum aici, eu ca primar să vin cu cifre pentru că proiectul de buget a fost pe site ați văzut cu toții care sunt sumele, bugetul per ansamblu este ceva mai mic decât anul trecut dar nu mult mai mic, se apropie și de data aceasta de 300 de milioane de euro, este de 284 de milioane de euro. Vă mulțumesc.

Dl. DIACONU: Am o serie de amendamente din partea executivului îninte de dezbaterile de ordin tehnic și politic.

Primul amendament ține de un subiect pe care-l vom aborda în viitor. Anume de includerea în Anexa- „Programul de Investiții pe 2016” a două poziții de studii de fezabilitate și proiecte tehnice pentru construire Clădire cu destinație Cresă. Avem două terenuri pe care le-am identificat, suma este de 80 de mii de lei. Două clădiri se propun a fi construite în zona str. Cocea, zona str. I.I. de la Brad cu diminuare de la același capitol de la Secțiunea de funcționare.

Dl. PRIMAR: Foarte scurt o precizare. Am cerut o inventariere a tuturor creșelor și a necesarului de a suplimenta numărul și capacitatea creșelor din Timișoara. Noi trebuie să ne îngrijim de copiii Timișoarei încă de când sunt nou-născuți sau chiar pe drum. Trebuie să rezolvăm în două feluri problema insuficienței creșelor din Timișoara. Pe de-o parte așa cum v-a prezentat dl. Diaconu dar pe de altă parte, acolo unde, în urma studiului care este în derulare, va rezulta că este oportun să închiriem apartamente sau chiar să cumpărăm, ar fi de dorit să cumpărăm apartamente și să facem amenjări de creșe acolo unde găsim desigur și locul potrivit și apartamentele se potrivesc pentru așa ceva, trebuie săo facem. Cheltuielile sunt minore pur și simplu în raport cu importanța asigurării de creșe pentru copiii Timișoarei pentru mamele care au dat viață acestor copii și se ocupă de ei.

Dl. DIACONU: Creșele sunt de altfel și în principiile Programului Operațional Regional Construcții așa că vor fi găsite finanțări.

Supun la vot amendamentul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -24 voturi pentru.

Al doilea amendament ține de Centrul Județean de Excelență Timiș, pe care-l știți, îl avem în rețeaua școlară și constă în solicitarea de a cuprinde în Secțiunea de Funcționare 65.02 Învățământ, respectiv 65.02.04.02 Învățământ secundar superior Titlul 1- Cheltuieli de personal a sumei de 100 mii lei reprezentând cheltuieli aferente cadrelor didactice ce-și vor desfășura activitatea în cadrul Centrului Județean de Ecelență Timiș. Diminuarea la Capitolul 70.02.50 Bunuri și Servicii în aceeași formă.

Dl. PRIMAR: Știți bine că am înființat Centrul de Excelență, care este dedicat copiilor din învățământul preuniversitar, dna. Maria Ștefan care a fost director la Liceul Loga este conducătoarea acestei structuri. Din păcate Ministerul Educației nu a reglementat complet statutul și modul de finanțare și funcționare al acestor entități și din dorința de a susține așa ceva, pentru că ideea în sine e foarte bună, de a avea un Centru de excelență de a ne ocupa în mod special de copiii cei mai dotați, venim cu finanțare așa cum dl. Diaconu v-a prezentat. Deci vă rog să susțineți acest amendament.

Dl. DIACONU: Supun la vot amendamentul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 24 voturi pentru.

Al treilea amendament. Includerea în Lista de investiții pe 2016 Execuție proiect complex de investiții PT Extindere și modernizare la ansamblul construit existent la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș, str. Ghe. Adam, nr.13, Extindere Centru de recuperare medicală respiratorie la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara. Este un proiect necesar, disponibilizarea se face în cadrul aceluiași capitol 66.02 Sănătate, pentru introducerea pe lista de investiții la un spital la care am intervenit ceva mai puțin în ultima perioadă, semnificativ dar ceva mai puțin decât ne-am fi dorit.

Supun la vot amendamentul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 24 voturi pentru.

Al patrulea amendament. Corectarea sumei din Programul de Dezvoltare-Investiții 2016 vorbim de detalii PT+AC Amenajare Camera 30. Este o greșeală de scriere în loc de 26,68 mii lei, 28,68 mii lei.

Supun la vot amendamentul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 24 voturi pentru.

Al cincilea amendament. Introducerea în Programul de Investiții 2016 la capitolul bugetar 67.02.05.03 Achiziționare pentru Grădina Zoologică cușcă-tranchilizare și seringă telescopică în valoare de 16.874 lei și incubator pentru ouă 13.064 lei, în total 29938 lei transferate din cadrul aceluiași capitol bugetar Cheltuieli Materiale. Supun la vot amendamentul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 24 voturi pentru.

Al șaselea amendament. Se solicită modificarea denumirii obiectivelor de investiții, vorbim de Inel 4 Vest Pasaj Interior Solventul, Inel 4 Vest conexiune, așa cum sunt este prevăzut în HCLMT NR. 581. Denumirea solicitată: Pasaj Interior Solventul este denumirea care a fost adoptată și ca atare actele noastre vor trebui să meargă pe această denumire. De asemenea Amenajare Str. Mircea Neamțu, HCL din 2009 și din 2014 în Amenajare Str. Prof. Mircea Neamțu.

Supun la vot amendamentul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -24 voturi pentru.

Al șaptelea amendament. De asemenea se propune transferarea sumei de 1391 mii lei de la capitolul 84.02.03.01 subcapitol de lucrări noi la capitolul 74.02.06, subcapitolul a. Lucrări în continuare Extinderea și modernizarea Sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Județul Timiș, proiect Aquatim la care noi avem obligația de a avea contribuția proprie. De asemenea 1000 de lei de la 84.02.03.01 tot la Direcția Tehnică la 84.02.03.02 Transport în comun lucrări noi obiectiv lucrări conexe proiectului Trafic management și supraveghere video.

Supun la vot amendamentul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -24 voturi pentru.

Dl. SIMONIS: Înainte de a face niște amendamente. E adevărat faptul că e important ca Timișoara să se dezvolte însă e important și modul în care se dezvoltă și dacă putem finanța fiecare obiectiv de investiții în parte. M-ar interesa care sunt sumele, obligațiile restante în decursul anului trecut? și datoriile la regiile pe care le avem în subordine. Constat că diferența e extrem de mare între cota defalcată din impozitele pe venit de anul trecut și cele de anul acesta dacă la 31.12.2015 erau 302.747 prognoza pe anul acesta e de 402.747 o creștere de 30%. De asemenea vizavi de secțiunea de funcționare, excedentul la funcționare în 2015 era de 39 de milioane se propun 100 pe anul în curs. Văd de asemenea că la subvenții la RATT și la furnizorul de energie și am spus la dezbatere e o diferență mare între ceea ce a fost anul trecut și prognoza pe anul acesta. La COLTERM față de 58 de milioane în 2015, se propun 20 de milioane. La RATT față de 51 de milioane se propun 40. De unde identificați 60 de milioane lei în plus în buget la jumatea anului ca să acoperiți subvențiile? Legea Finanțelor stabilește că secțiunea de funcționare trebuie prioritizată iar abia după aceea secțiunea dezvoltare care e partea complementară a bugetului. Am niște întrebări legate de cheltuielile aprobate în 2015 și care sunt azi propuse din nou pentru anul 2016 fie că e vorba de lucrări la Balta Lămâița, de Parcul de pe Lidia, Str. Muzicescu sau Sala Polivalentă, cel puțin la Parcul Pădurice anul trecut a fost atribuită lucrarea, s-au executat ceva lucrări. Bugetul a fost de 5 milioane. Azi se propune din nou o alocare de 4,7 milioane deși s-au executat lucrări acolo. Se suplimentează suma? Unde e problema? Pentru Trafic management și pentru Centrul Istoric 5 respectiv 7 milioane lei în bugetul pe anul acesta, bani pe care dacă reușeam să finalizăm proiectele la 31 Decembrie nu eram obligați să-i cheltuim din bugetul local. Bani pentru Sport, 22 de milioane secțiunea dezvoltare, nu vedem pe nici o anexă cum s-au calculat cele 22 de milioane, câte se duc pentru cluburi desport câte pentru alte secțiuni? Am văzut o parcare pe care doriți s-o executați pe str. Take Ionescu nr. 56 unde studiul costa 300 de mii și execuția 1 milion și ceva, mi se pare prea scump studiul față de suma pentru execuție. Se cheltuie 17 milioane de lei pentru studii de fezabilitate, prefezabilitate și proiecte tehnice. Majoritatea sunt în jurul sumei de 100 mii lei. Sub 30 mii euro. Mă interesează dacă se atribuie direct către proiectanți sau se organizează licitații? Cum se face selecția de oferte? Astfel să oferim posibilitatea oricărui proiectant să vină să oferteze o anumită lucrare pe raza municipiului, pentru că 95% din aceste studii sunt sub valoarea de 30 mii euro. De asemenea nu este o prevedere bugetară la construcția de locuințe pentru tineri sau sociale. Avem o sumă de 32 de milioane pentru reablitarea de tramvaie. Nu ne spune nimeni pentru câte tramvaie se dau 32 de milioane, 4 milioane pentru Parcul Scudier o sumă egală cu cea de la Parcul Pădurice, iar suprafața la Parcul Pădurice e dublă față de Parcul Central. Timișoara Capitală Culturală Europeană, nu am văzut nici un fel de prevedere bugetară și mă interesează, pentru că înțeleg din surse că se dorește ca la Timișoara Capitală Culturală Europeană să se finanțeze pe Legea 350 pe proiecte. Aceea e propunerea executivului să vină în competiție cu celelalte cluburi sportive care doresc să obțină finanțare. Se umflă foarte tare bugetul de investiții astfel încât se pot angaja cheltuieli și teama mea e că nu se vor putea finanța până la finalul anului și dacă se vor putea finanța de unde găsim 60 de milioane pentru a acoperi subvențiile la RATT și COLTERM? Mulțumesc.

Dl. PRIMAR: În primul rând referitor la datoriile pe anul trecut. Stăm excepțional, cei din trezorerie se miră cum e posibil ca o unitate administrativ teritorială să poată sta atât de bine. Pentru că întotdeauna sunt restanțe uriașe, luni multe de când nu s-au făcut plățile. Noi stăm excepțional de bine vă spun că am situația la zi, întâmplător și vă pot spune pentru că port la mine aceste informații, avem de plătit pentru toate proiectele 9,4 milioane de lei în condițiile în care și vă răspund și la alte întrebări cu ocazia aceasta, nouă trebuie să ni se ramburseze de pe cererile de rambursare depuse până acum dar încă sunt în lucru cereri de rambursare de cheltuieli făcute anul trecut pe fonduri europene, peste 70 de milioane de lei. Drept urmare din veniturile care ni se reconstituie cu ocazia rambursărilor, vom putea să susținem noile investiții. Nu am avut lichidități, de ce? Pe unele proiecte și ați pomenit de Centrul Istoric spre exemplu, nu am putut face plăți integrale până la fărșitul lunii Decembrie. Din două motive. Pe de o parte nu am avut lichidități ca să plătim tot ce s-a făcut până în 31 Decembrie pentru că iată sunt multe rambursări care urmează să vină nu ne-au parvenit, noi am epuizat până la ultimul leu creditul pe care l-am luat de la Banca Mondială tocmai pentru a susține proiectele europene. Această rată de succes care e unică în România verificați de 95,34% absorție se datorează faptului că noi am putut plăti foarte promt aproape totul, nu totul, pentru că din multitudinea de proiecte , 35, la unele nu am fost în măsură să plătim facturile venite în ultimul moment. Pe de altă parte la Centrul Istoric știți bine că avem un al doilea proiect, unul e finalizat și al doilea la care executant este Firma Corint vizează punerea în valoare a descoperirilor arheologice. Acesta a întârziat foarte mult pentru că nimeni nu poate dicta când se încheie o cercetare arheologică. După încheierea cercetării arheologice trece un timp îndelungat până când ajungi să ai contractat un executant al punerii în valoare a descoperirilor. Trebuie o nouă licitație, licitația știm cum stau lucrurile o începi la un moment și nu știi când o închei. Întârzierile nu sunt mari și o să vedeți că în funcție de vreme cât de curând firma Corint va termina și ce a avut ea în sarcină pentru Centrul istoric, punerea în valoare a descoperirilor arheologice. Explicația pe care am dat-o aici este valabilă și în alte părți vizavi de obiectivele cu finanțare europeană. Per ansamblu judecând diverse motive pentru care unele cheltuieli au fost reportate pentru 2016 însă important este că per ansamblu noi suntem la 95,34% ceea ce înseamnă ceva excepțional că nu mai trece nimeni în țară de 90% se mai apropie unii din informațiile mele de 90% dar peste 90% nu mai trece nimeni. Acele obiective mari de investiții despre care vorbim sau pe unele nu le-ați nominalizat dar le-am nominalizat eu, Jiul, Popa Șapcă vor fi susținute din sumele pe care le vom obține în urma rambursărilor în principal. Dar pe deasupra vă mai fac cunoscute și anumite elemente de strategie de abordare a lucrurilor din partea noastră. Mergem cu un portofoliu de lucrări care nu neaparat vor fi toate finalizate în 2016, avem obiective cu finanțare multianuală și vă răspund acum punctual la parcarea de pe Take Ionescu, valoarea ei e mai mare dar în bugetul pe 2016 e acea sumă care pare mică în comparație cu costurile studiului de fezabilitate și ale proiectului, dar implementarea nu se va finaliza în 2016 probabil. Noi mergem cu un portofoliu mai larg pentru că nu putem ști dinainte ce piedici vor apărea pentru anumite proiecte dar din mers unele proiecte, în ipoteza fericită că nu apare nici o piedică independentă de voința noastră, vor fi de către noi vânate și lăsate pentru anul 2017. Dacă nu mergem pe portofoliul larg, se poate întâmpla să ni se blocheze anumite proiecte, că dă firma faliment că se întâmplă mai știu eu ce alte lucruri independente de noi și stăm cu banii în cont și nu putem avansa. Asta e explicația asumării unui număr important de proiecte dar am dovedit până acum că nu am făcut nimic într-o manieră iresponsabilă chiar dacă lumea s-a speriat că sunt prea multe lucrări pornite și că nu avem cum să le finalizăm, la ora actuală, în afară de tronsonul 3 de la Podeanu, de Sala Polivalentă, nu depend de noi, nici un obiectiv semnificativ nu este neterminat. Sigur avem fațada exterioară, un proiect la Liceul Lenau proiect foarte important dar nu proiect care să încurce traficul de exemplu în oraș să facă viața oamenilor amară. La Pădurice nu se mai schimbă nici o sumă, noi am licitat lucrarea la o anumită sumă termenul de finalizare pe care nu-l am în memorie, toate datele astea, cred din câte știu că este finalul lunii Martie să fiu corectat dacă nu e așa, s-au făcut lucrări până la un anumit nivel se va lucra de îndată de vremea va permite în continuare și sumele sunt necesare pentru a acoperi valoarea contractului. Sunt diferențe între un parc de tip pădurice și Parcul Central de aceea apar și diferențele valorice dar prețul real îl cunoaștem numai după ce se încheie licitația, noi lucrăm la început cu prețul estimat de către proiectanți mergem la licitație, în competiția respectivă uneori prețurile scad la 60% alteori la 70%, la noi nu s-a întâmplat să rămână foarte aproape de prețul estimat de proiectant. Nu au fost scăderi. Drept urmare nu putem compara lucrurile din această etapă. La Balta Lămâița e la fel lucrările s-au făcut în 2015 altă parte se va face în 2016 și proiectul va fi finalizat tot așa ori sfârșit de Martie ori sfârșit de Aprilie. Îl rog pe dl. Diaconu să se refere în continuare la RATT, COLTERM la celelalte aspecte pe care dvs le-ați ridicat și dacă va fi cazul voi mai completa. Dar în linii mari cam așa stau lucrurile.

Dl. DIACONU: Voi începe cu capitolul de subvenții unde avem 20 de milioane la COLTERM pentru subvenții, această sumă este atât de mică pentru că am plătit în luna Decembrie subvențiile în avans de 36 de milioane de lei pentru anul 2016, în conformitate cu Ordonanța 36 din surse proprii ale bugetului local sau din surse contractate prin creditare din trezorerie, cerința COLTERM pe întreg anul este de 56 de milioane estimat, 36 au fost plătiți, 20 de milioane sunt cuprinși în bugetul din acest an. Ca atare 100% din estimarea COLTERM este prevăzută în buget.

La RATT într-adevăr este o diferență între estimarea RATT și prevederea din buget, ea este dată de faptul că RATT se află în proces de reorganizare, noi anul acesta va trebui să transformăm această regie în societate comercială și să aplicăm un contract de servicii publice conform Legii Transportului Public Local care este în prezent în Parlament, conform cerințelor Comisiei pentru finanțare europeană a materialului rulant. Ca atare tipul de funcționare în relația cu RATT nu va mai fi aceea de subvenție. 40 de milioane de lei este o sumă suficientă pentru această transformare urmând ca noi după ce toate documentele sunt aprobate de către consiliul local să identificăm exact capitolul bugetar în care vom funcționaîn continuare. Vor fi și restricții la momentul respectiv dacă e cazul vom detalia ce se întâmplă la servicii publice și transformarea în societate comericală. Aceasta este explicația dată de către Colterm și RATT. Câteva elemente punctuale: Parcul Central are aceeași sumă ca și Parcul Pădurice pentru că e multianual și suma e de 15 milioane la Parcul Central nu de 5 milioane cât este în buget. Atât vom putea cheltui. Tramvaiele 32 de milioane sunt 12 conform contractului subsecvent.

Dl. PRIMAR: Noi avem în momentul de față încă 12 tramvaie date spre reabilitare. Pentru că două locuri am avut de căte 7 așa cum a fost gândită licitația pe loturi de câte 7 și înțelegerea a fost făcută cu firmele care reabilitează știți bine că licitația a fost câștigată de o asociere de firme ASTRA Vagoane Arad și Club Feroviar Pașcani. Ele și-au împărțit era treaba lor aceasta jumate-jumate sarcinile, noi am dat la început două tramvaie câte unu la fiecare din firme ele ați văzut că au ieșit excepțional apoi am trimis încă 7 din noul lot până când am obținut o clarificare de la ANRMAT cum să facem cu primul lot, ni s-a dat dezlegare să trimitem încă 5 din primul lot prin urmare avem încă 12 tramvaie în reabilitare. Contractul, vă amintesc că a trecut mult de când noi l-am aprobat 2 ani de când dvs ați votat că a fost o licitație la mijloc și mă rog tot timpul care știm că e lung de când aprobi ceva până când se ajunge la practică, contractul este unul cadru pe 4 ani care permite reabilitarea unui număr de până la 30 de tramvaie. Deocamdată noi mergemîn continuare pe această formulă având în vedere și faptul că pe fonduri europene vom avea bani mai puțini pe exercițiul 2014-2020 decât am avut ca pol de creștere între 2007-201. Nu putem să aruncăm toți banii pe care-i vom avea pentru tramvaie noi. Și iată se dovedește foarte inspirată reablilitarea tramvaielor care readuce tramvaie ca noi în oraș la suma de 485 mii euro bucata. Așadar după cele încă 12 pe care le avem date în lucru probabil că vom găsi resurse,vom vedea cum vom sta cu banii, să continuăm pe linia aceasta reabilitările. Asta e situația tramvaielor, mai avem de plătit pe transportul în comun că poate ați avut și această întrebare mai avem de plătit destul de mult din autobuzele și troleibuzele care au fost contractate de fosta administrație dar gândite în cea mai mare parte de noi, un lucru foarte bun făcut de fosta administrație cu acele contracte după părerea mea. și acum avem pe rol achiziția unui număr de autobuze care să fie puse pe diversele trasee la orele de vârf în special, mai ales când pleacă elevii la școală și când vin de la școală dar nu numai. Deci se cheltuie mai mult și pe transporturi dar totul este sub control cum a spus și dl. Diaconu.

Dl. DIACONU: Mai sunt câteva răspunsuri legate de sport. Sportul are împărțită secțiunea de funcționare în felul următor, vă spun sumele mari: 7,689 milioane finanțare contribuții financiare pentru asociații, în cazul în care răspunsul Curții de Conturi va fi pozitiv, finanțare la 350- 2,640 milioane, finanțare programe proprii PMT- Ziua Timișoarei, Săptămâna Unirii, campionatele școlare și Gala Sportului 630 de mii și Sport Municipal 10 mii. La Timișoara Capitală Culturală Europeană se va transforma acest program într-un program cultural prioritar printr-o hotărâre, care se finanțează în mod direct de pe Agenda Casei de Cultură. E dureros că la Cluj se mărea de 5 ori contribuția ca membru, cu cotizație în Asociația Capitală Culturală Europeană Cluj. Și se pot face aceste lucruri pest tot mai puțin în Timișoara.

Dl. PRIMAR: 750 de mii de lei a aprobat Clujul acum în Decembrie cotizația deci aproape 1 milion de lei dar asta nu înseamnă că se rămâne la suma aceasta. Atât s-a aprobat acum. Iar noi stăm legați de mâini și de picioare și trăim în aceeași țară. Nu e în regulă ce se întâmplă aici, echipele noastre sportive sunt în competiții cu echipe care sunt organizate la fel care-și primesc banii iar noi stăm pe loc. A fost un consens și e bine că mai vorbim despre asta, să nu mai dăm nici un ban până nu se clarifică la Curtea de Conturi, eu mă bucur că dvs nu ați votat contrariul și anume să dăm totuși bani pentru că nu e o rezoluție câștigată în instanță un verdict pronunțat de instanță pentru că noi ca executiv am fi ajuns într-o situație extrem de critică dacă dvs ați fi votat să dăm drumul la bani în continuare ignorând decizia Curții de Conturi, pentru noi hotărârea de consiliu era lege, trebuia să dăm drumul la bani. Dădeam drumul la bani ne trezeam că suntem luați la întrebări de ce am aplicat horărârea de consiliu și nu am aplicat decizia Curții. Eu mă bucur că a fost un consens cu toate consecințele negative pe care le știm cu toții, să rămânem în stand-by în aștptarea verdictului de la nivelul Comisiei de rezolvare a contestațiilor la nivel național a Curții de Conturi. Și stăm cu optimism în așteptare dar așteptarea durează deja de jumate de an.

Dl. DIACONU: Finanțări nerambursabile pentru tineret- cultură, o creștere de la

700 mii la 2,5 milioane. Cam acestea sunt.

Dl. SIMONIS: Mai era vorba de SF de 17 milioane aici m-ar interesa cum se atribuie. Majoritatea sunt sub 30 mii euro dacă se organizează vreo selecție de oferte.

Dl. DIACONU: Se publică la sediul primăriei, există o maximă transparență din acest punct de vedere.

Dl. PRIMAR: Deși nu ar fi obligatoriu după lege dar ca să nu mai fie nici o discuție să nu fie nimeni nevoi să ceară după Legea nr. 544 explicații, eu am dat dispoziții ca absolut toate achizițiile și cu atribuiri directe când e vorba de valori sub pragul respectiv, să apară pe site. Oricine să poată vedea cine ce a luat și în ce condiții a luat pentru că dorim transparență totală pentru că vrem fidelitate maximă față de interesul public și legalitate 100%. Deci nu cere legea dar am dat eu dispoziție în acest sens. Dispozițiile sunt valabile și pentru unitățile subordonate școlile de exemplu care făceau multe atribuiri directe, toată lumea este obligată să publice absolut tot pe site.

Dl. DIACONU: Explicația pentru sumele mari și mici e dată de calculul sumei estimate care este maxim 3% din valoarea estimată a unui obiectiv. Ca el să depășească 30 de mii de euro plus TVA, ar trebui ca în sine obiectivul să fie foarte mare.

Dl. SIMONIS: Dacă se schimbă forma de organizare de la Capitală Culturală Europeană, se finanțează din cele 2,6 milioane?

Dl. DIACONU: Programul prioritar cultural este cuprins în Legea 350. Sumele fac parte din Agenda Casei de Cultură.

Dl. PRIMAR: Ma bucur ca a fost un consens cu toate consecintele negative sa ramanem in stand-by in asteptarea verdictului de la Comisia de solutionare a contestatiilor la nivel national al Curtii de Conturi si stam cu optimism in asteptare dar asteptarea dureaza deja de peste jumatate de an.

Dl. DIACONU: Finantari nerambursabile de la cultura . ..sunt calculate

Dl. SIMONIS : Mai era vorba de 7 milioane ... sub 30 000 euro,dar organizam o selectie de oferta...

Dl. DIACONU: ... se publica pe site-ul primariei Timisoara ca sa existe o maxima transparenta

Dl. PRIMAR: Ca sa nu mai fie nicio discutie, sa nu fie nevoit nimeni sa ceara explicatii eu am dat dispozitii ca absolut toate achizitiile sa apara pe site. Oricine sa poata vedea cine-ce a luat si in ce conditii , pentru ca la noi e transparenta maxima si pentru ca vrem fidelitate maxima fata de interesul public si legalitate 100%. Dispozitiile sunt valabile si pentru unitatile subordonate,scolile care faceau multe atribuiri directe, toata lumea este obligata sa publice absolut tot pe site.

Dl. DIACONU: La sectiunea ...sunt mici sumele este data de patru sume estimate, este maxim 30 % din valoarea obiectivului estimat care sa nu depaseasca suma de 30 000 euro +TVA pentru ca in sine obiectivul sa fie unul foarte mare.

Dl. SIMONIS: Se schimba forma de organizare la Capitala Culturala Europeana, se suplimenteaza cele 2 600 000?

Dl. DIACONU: Am spus programul prioritar cultural este cuprins in Legea nr. 350, sumele fac parte Agenda Casei de Cultura celelalte lucrari estimate la aprox. 10 milioane.

Dl. SIMONIS: Cele 36 de milioane pentru Colterm au fost.... din creditul luat anul

trecut?

Dl. DIACONU: Partial.

Dl. PRIMAR: Sunt foarte multe aspecte pur tehnice. Ieri am avut o discutie cu conducerea Directiei Tehnice si cu conducerea Colterm . Conform legii noi nu mai putem da acum subventie in avans pana nu se face regularizarea la zi a subventiei platite pana acum. Asa cum a spus domnul viceprimar, noi am dat subventie in avans si s-a impus regularizarea. Nu stiu daca ieri s-a reusit sa se duca lucrurile la bun sfarsit, da , ati reusit, asta inseamna ca mai avea posibilitatea sa platim o subventie in avans si trebuie sa o facem pe alte 3 luni, din cei 20 milioane. Lucrurile astea se rezolva din mers pentru ca perioadele sunt cu costuri diferite...

Dl. SIMONIS: Intrebarea era daca Ordonanta respectiva 36, permitea plata la maxim ?

Dl. PRIMAR: Sigur ca da.

Dl. SIMONIS: O ultima intrebare. Dati 14 milioane la RATT in conditiile in care mai sunt 7 milioane din 2015, nu suntem la zi, mai sunt 7 milioane din cei 40 care trebuie platiti si intrebarea era de ce nu facem alocarea asa cum spune legea si in cazul in care dupa reorganizarea RATT-ului se va constata ca ... la urmatoarea rectificare ... sa nu dam bani.

Dl. DIACONU: Fundamentarea in sine suporta unele discutii. Vorbim acum de o prima perioada a anului cu cheltuieli majore. Mi-ar fi foarte greu sa va spun acum cand isi vor termina universitatile banii de transport in comun si cum vom face din acest punct de vedere o estimare mai exacta a acestor sume.

Dl. HERZOG: La dezbaterea publica si la sedinta comisiei I de ieri am invitat si presedintii consiliilor de cartier si au venit foarte multi oameni, 25-30 de oameni de la Consiliile de cartier si avem aici problemele ridicate de dansii. Au fost discutii de 2 ore, sunt probleme concrete si cred ca noi ca si consilieri si dumnevoastra ca si AGA adminsitrativ ar trebui sa fim bucurosi ca pe oamenii acestia chiar ii intereseaza problemele din zonele lor. Nu putem sa rezolvam intr-un singur an calendaristic toate problemele aduse de ei in discutii. Atmosfera generala a fost de nemultumire.

Intalniri ca si aceasta ar trebui sa aibe loc cu o luna inainte tocmai ca sa dea posibilitatea ca unele proiecte prioritare sa se regaseasca in proiectul de buget.Concluziile sunt ca aparatul primariei stie mai bine ce are de facut Marea majoritate a acestor adrese sunt depuse la primarie, o sa mai depunem si noi acuma la comisia de buget o copie .Intalniri ca si aceasta ar trebui sa aibe loc cu o luna inainte tocmai ca sa dea posibilitatea ca unele proiecte prioritare sa se regaseasca in proiectul de buget. Discutia de ieri nu a putut sa epuizeze toate problemele. Cateva puncte importante sunt:

Nu am primit raspunsul pe care l-ati dat dumneavoastra referitor la cei la cei 100 000 000 prevazuti la suplimentar din cotele defalcate din impozitul pe venit. Aceste discutii ar fi fost mult mai complexe daca aveam si o executie bugetara pe anul 2015 cea ce ne-a fost refuzat de catre aparatul primariei .

Inteleg ca in bugetul pe 2016 sunt prevazuti exact 100 000 000 lei, in plus fata de bugetul pe 2015 la impozit pe venit. Asta inseamna peste 20 milioane de euro, inseamna o crestere cu 33%.

In urma discutiilor cu doamna director Haracicu avem o cifra de 3,2 milioane lei realizat pe 2015 si o incasare de 33 milioane pe ianuarie 2016 ceea ce ne-ar face sa banuim ca vom incasa 400 de milioane.

M- a intrebat domnul Simonis si nu am putut sa-i dau raspunsul , varsamintele din sectiunea functionare care, din cate ni s-a spus noua sunt la 39,8 milioane lei si acum sunt prevazute de doua ori si ceva mai mult, aproape 100 milioane lei. Nu stim de unde se va realiza?

Va multumesc pentru sprijin si multumesc si aparatului primariei.

D-na STANCIU: ...s-a ajuns la suma de 100 milioane pentru a asigura sectiunea de functionare. Sumele sunt aferente sectiunii dezvoltare.

In sectiunea de dezvoltare au fost primite anul trecut sumele venite de la bugetul de stat si curent. Anul acesta proiecte nu mai avem decat cererile ... e diferenta intre totalul cererilor de anul trecut si totalul cererilor de anul acesta. Sumele incasate. Dl. DIACONU: Nu sunt venituri suplimentare. Aici vorbim de transferuri intre sectiuni. Sectiunea dezvoltare este finantata din anumite tipuri de venituri .

Dl. PRIMAR: Proiectele pe exercitiul 2014-2020, chiar daca suntem in 2016 inca nu au pornit, nici macar nu s-a lansat apelul de cereri de finantare. Pe majoritatea programelor. Pe transfrontalier Romania -Serbia ieri noi deja am depus 3 proiecte. Banii care ne vor parveni pe aceste 3 proiecte se vor adauga dar noi nu i-am putut prinde de pe acum. La fel se va intampla si cu alte proiecte care pe parcursul anului vor fi lansate, unele dintre ele , cele mai mici vor ajunge si la implementare, dar acestea vor fi foarte putine iar banii europeni iti vin nu pe proiectul teoretic ci iti vin atunci cand ai facut implementarea si se ramburseaza. Drept urmare nu ne putem astepta la sume importante in 2016 provenite din fonduri europene. Bugetul va fi mai mic pe aceasta sectiune dar el poate fi in crestere daca cumva anumitor lucruri se vor da drumul mai repede, birocratia va fi mai mica si vom ajunge sa facem si implementare in 2016 pe anumite proiecte sau ni se va accepta sa comutam anumite proiecte demarate pe venituri propri pe fonduri europene asa cum am facut cu cele 3 licee, Lenau, Loga si Calderon.

Dl. BONCEA: Intrebarea mea este daca este prevazuta in buget investitia pentru achizitionarea de locuinte cu dreptul de preemtiune?

Anul trecut au existat situatii cand am dorit sa ne exercitam acest drept si nu am putut sa o facem pentru ca nu am avut bani prevazuti in buget.

Dl. DIACONU: Daca e vorba de domeniul de invatamant sau sanatate exista un capitol bugetar .... in anexa 5. Daca e pentru o alta destinatie se poate corecta prin

amendament.

Dl. BONCEA : Trebuie sa avem o linie bugetara stabilita pentru astfel de situatii. Dl. PRIMAR: Ce putem noi face? Sedinta de indata cand se invesc oportunitati. Sa tinem bani blocati pe linii de buget in care foarte putin probabil vom intra nu se justifica. Noi trebuie sa avem bani acum, ca sa cumparam de exemplu cladirea Colegiului Banatean. Speram sa finalizam cat mai repede negocierile, sa stiti ca nu am abandonat aceasta intentie, s-au gasit anumite intelegeri, concesii si speram sa ajungem sa cumparam. Daca apare ceva interesant, noi putem sa ne intalnim de azi pe maine si sa facem o rectificare bugetara si sa ne exprimam dreptul de preemtiune.

Dl. SIMONIS: Imi amintesc discutia la care faceti referire chiar dumneavoastra ati spus ca la constituirea noului buget sa alocam o suma pentru achizitionarea acestor imobile. Pe mine ma intereseaza cand va avea loc prima rectificare bugetara? Daca maine apare o cladire cu 1 euro noi nu vom avea cu ce sa o cumparam pentru ca nu avem bani prevazuti in buget.

Dl. PRIMAR: Eu nu am nimic impotriva sa facem o rectificare si sa prevedem o suma.

Dl. DIACONU: Avem la achizitii imobile pentru unitati de invatamant , Dl. PRIMAR: Sa scoatem „invatamant” si sa ramana „achizitii imobile”, Dl. DIACONU: Anexa 5,se scoate „invatamant” , ramane „achizitii imobile”. Cine este pentru ?

-24 voturi pentru

Dl. GEANA: Vreau sa revin la o problema mai veche. E vorba de Aquapark. In bugetul pe anul trecut s-a cerut o suma mai mare dar s-a votat o suma foarte mica si din acest motiv vreau sa fac un amendament: „ Suma de 137 700 de la transporturi, este vorba de studiul de prefezabilitate Configurare Traseu Traversare pe teritoriul municipiului Timisoara, in subteran, sa se renunte la acest lucru mai ales ca Ministerul Transporturilor nu si-a dat avizul pentru mutarea cailor ferate si poate exista o alta solutie decta sa mergem in subteran. Aceasta suma sa fie alocata la capitolul 67.02.Cultura, Recreere si Religie , subcapitolul - întreținere grădini si parcuri, baze sportive si de agrement.

Dl. DIACONU: La momentul cand am discutat prima oara despre Aquapark exista posibilitatea de a fi finantat din fonduri europene, posibilitate care a cazut. Daca ne asumam un proiect in valoare de 18 milioane de euro, cam atat este estimat de catre specialistii nostri, costurile studiului de prefezabilitate acestui proiect tehnic inseamna ca valoare estimata 3% din aceasta suma, 600-700 000 euro. E foarte mult pentru un obiectiv pe care nu-l vom putea realiza din bugetul local.

Acea suma pe care o cititi are un contract la baza si ea trebuie platita.

Dl. PRIMAR: Domnule coleg, dumneavoastra va aflati in multiple erori. Poate nu ati avut timp sa va informati sau nu ati avut timp sa urmariti ce s-a intamplat pe parcurs. Nu cred ca ati sustine aceste lucruri daca ati fi corect infromat.

Cand am acceptat sa facem un studiu de fezabilitate, sa stabilim o locatie unde spun specialistii ca este mai bine, nimeni nu a vrut sa fie intr-un loc X sau Y. Am spus, daca specialistii vor stabili ca la Mosnita Noua e mai bine acolo vom face, daca vor spune ca in Mehala e mai bine, acolo vom face. In acea vreme noi stiam ca astfel de proiecte vor fi finantate pe fonduri europene. Intre timp stim ceea ce atunci nu am stiut si anume ca astfel de proiecte nu sunt finantate de pe fonduri europene si atunci, cine face ce propuneti dumneavoastra va trebui sa dea cu „subsemnatul” ca a aruncat 500 000 lei, pentru ca trebuie minimum 540 000 euro , 30% din 18 milioane, pentru un studiu de fezabilitate conform legii. si te duci la licitatie si vei vedea cu cat se va adjudeca si ai studiu de fezabilitate si nu ai buget sa-l si valorifici pentru ca cine va bloca de la bugetul local 18 milioane de euro ca sa faca Aqua Park. Pe bani de la Uniunea Europeana cu bucurie am fi facut asa ceva, cu bani de la bugetul local nu avem cum sa facem. Nu a facut nimeni asa ceva. In schimb vin agentii privati. La Oradea un investitor privat a facut un complex cu vreo 16-18 bazine, pe langa Bucuresti a facut o alta investitie privata se pare mult peste cea de la Oradea.

La noi au venit acum recent investitori din China care sunt interesati sa faca asa ceva luand terenuri in concesiune si apoi sa-si scoata investitia din administrare.

In privinta acelei sume prevazuta pentru liniile de cale ferata, Consiliul Local a aprobat deja acel studiu de prefezabilitate cu suma cu tot. O parte s-a achitat in 2015 si o parte se achita in 2016.

In final va spun ca noi avem avizul Ministerului Transporturilor pentru PUG, aviz care vizeaza inclusiv solutia de ducere a liniilor in subteran.

Noi suntem deschisi sa le ducem oricat de departe de Timisoara si la orice investitii dar nu vrem sa se intample un lucru: ce are un proiect SNCFR cu o abordare total depasita de vremuri si anume sa mai adauge la acea movila de pamant inca cativa metri latime si sa mai puna o linie acolo, rupandu-ne in continuare orasul si terorizand-ul cu traficul de trenuri. Asta nu vrem. Mai departe, orice solutie e buna pentru Timisoara. nu putem sa luam niste bani de la ceva ce e aprobat si sa-i punem undeva unde nu putem face nimic cu ei , ca sunt a zecea parte din cat e necesarul ca sa putem face o licitatie conform legii.

Dl. HERZOG: Acest studiu de prefezabilitate se aproba si sunt necesare si se finanteaza numai in cazul unor ... guvernamentale si daca ar fi de fezabilitate platit de proprietarul, terte parti sau de o societate privata, eu zic ca trebuie sa fim foarte prudenti.

Dl. PRIMAR: E ala de pre, nu facem altul...

Dl. HERZOG: Suma alocata pentru fezabilitate, nu trebuie beaparat 3%. E o licitatie si aici. Nu stiu cum a reusit Oradea, Constanta, Craiova, Bucurestiul,Deva; pentru reconfigurarea traseului caii ferate... nu cred ca cineva vine sa investeasca bani intr-un proiect care nu aduce beneficii. Nu astept raspuns. Trebuie sa avem grija ce votam.

Dl. PRIMAR: Eu vreau sa spun ca a spune sa declansezi un studiu pentru care nu ai finantare este clar o ilegalitate. Noi nu vrem sa facem studiu de fezabilitate stiind ca nu e eligibil. Astazi stim. Atunci nu am stiut. In alte parti sunt investitii private.

Investitiile la buget pentru asemenea complexe de anvergura nu exista niciunde. Nu-si permite nicio municipalitate sa investeasca sume de 15-20 000 euro pentru un astfel de obiectiv chiar daca tuturor ne-ar placea sa avem.

Dl. SIMONIS: Cand spuneati ca este o ilegalitate asigurarea unui S.F. pentru un proiect la care nu este asigurata finantarea... dar reconfigurarea traseului..

Dl. PRIMAR: Ala e pre-S.F. Este o diferenta. Valoarea sumelor este mult mai mare si raspunderea.

Dl. ORZA: In timp ce vorbim de liniile ferate, o cheltuiala mica pentru bugetul local, sistemul de ... pentru persoane publice nu mai functioneaza.

Dl. DIACONU: Eu zic ca Directia de Asistenta Sociala poate prevedea un astfel de ... pentru ca are buget.

Dl. PRIMAR: Daca nu face asa ceva Directia Sociala, se datoreaza faptului ca nu-si achita corect sarcinile. Daca tot ati adus in discutie, nu mai putem continua cu trei structuri sociale, cu trei directori si paradirectori. Va spun in premiera ca pregatim o restructurare masiva. O sa existe o Directie sociala cu substructuri pentru o mai buna gestiune a bugetului.

Dl. DIACONU: Supun la vot acest amendamentul domnului Geana. Cine este pentru ?

- 10 voturi pentru

- 13 votri impotriva

Dl. DIMECA: Doresc sa pun in dicutie proiectul Timisoara, Capitala Culturala Europeana, care are un foarte mare impact economic. primele 3 pozitii din cele 8... propun sa facem o comisie formata din consilieri locali si propun sa asiguram bugetul necesar pentru primul semestru. Sa facem o echipa din cel putin 5.

In al doilea rand am sesizat o lipsa de interes la departamentul economic si vreau sa spun ca doamna directoare a venit cu niste replici care nu cred ca sunt la locul lor pentru ca asa a primit indicatii.

Pentru a discuta bugetul pe 2016 trebuie sa luam comparativ executia pe 2015. Materialele joi au venit foarte tarziu , luni au fost mai bine structurate si am primit si discheta. Multe pozitii erau scanate.

De asemenea am observat ca relatia cu Consiliile Consultative de Cartier nu este exploatata la maxim si efortul unor cetateni de a veni cu informatii pertinente.

La intalnirea de ieri au fost destul de multi dar nu a functionat sistemul audio-video ca sa poti sa extragi pe urma toate concluziile.

O alta problema ar fi chiriile la spatiile cu alta destinatie . Cuantumul chiriilor s-a majorat cu 213% iar veniturile au scazut cu 10-15% ,si propun ca pe viitor sa fie facut un studiu de oportunitate.

Dl. PRIMAR: Salut initiativa si ar fi foarte bine sa reusim sa strangem fonduri mai ales pentru aceasta prima jumatate de an , cu implicarea unei comisii, echipe constituite la propunerea domnului consilier Dimeca.

Ce vreau sa va spun este legat de taxe ca poate nu ati avut imaginea de ansamblu. Nu va prezint cat sunt taxele in comunele periurbane pentru ca stiti bine ca eu am lansat ideea de unificare a comunelor periurbanelor a comunelor cu Timisoara pentru cosntituirea metropolei Timisoara. Principalul motiv pentru care cetatenii din comunele periurbane n-au agreat o asemenea fuziune a fost nivelul taxelor. Vreau sa va spun ca Timisoara are taxele foarte mici . Comparativ cu Oradea si Sibiul, la casele rezidentiale. 100 mp, cu incalzire, canalizare si apa curenta - Oradea 250 lei, Sibiu- 192 lei, Timișoara - 100 lei;

Case rezidențiale, 100 mp, fara incalzire , apa, canalizare - Oradea - 150 lei, Sibiu

 • - 115,2 lei, Timisoara - 60 lei.

-teren intravilan ,pana in 400 mp.- Oradea -9828, Sibiu - 10354, Timsioara -687

 • - teren arabil : Oradea - 168 lei, Sibiu -112 lei, Timisoara - 176 lei;

Am spus de la inceput ca noi mergem pe fiscalitatea redusa, iata se regaseste in hotarari pe care dumneavoastra le-ati votat la propunerea executivului. Prin urmare noi vrem sa avem bani la bugetul local, nu putem chiar sa mergem la 0 cu impozitele si taxele locale, insa noi aplicam taxe si impozite foarte joase pe principiul sa facem incasari cat mai bune de la cat mai multi cetateni.

Dl. SIMONIS; Spuneam la inceputul sedintei ca banii alocati pentru studiile de fezabilitate, domnul primar nu a facut referire la suma aceasta importanta de aproximativ 17 milioane. Prin urmare am doua amendamente care vor cuprinde si o diminuare de la anumite capitole unde sunt si studii de fezabilitate. Se diminueaza 1 milion lei de la cap. 84-02-03 - transport rutier... si se majoreaza cu aceeasi suma cap. 66-02-07;

Dl. DIACONU: Va referiti la un capitol bugetar care are obiective complete . Cine va decide de unde si la ce studii sa se renunte?

Dl. SIMONIS: Cineva din primarie sa stabileasca treba asta prioritar. Dl. DIACONU: E foarte greu sa vi-l pun la vot.

Dl. SIMONIS: Atunci o sa pierdem timpul si o sa caut de la ce studii.. Dl. PRIMAR: Va rog sa intelegeti ca un buget se construieste plecand de la situatii concrete care sunt palnificate. Nu ne putem juca asa aici cu sumele. Vrem sa accedem la fonduri europene ? Noi avem un portofoliu urias de proiecte pe care le pregatim sa accesam pe fonduri europene. Conditie obligatorie este sa ai un studiu de fezabilitate. Noi nu facem studii sa ne aflam in treaba. Toate studiile de fezabilitate si proiectele de la fosta administratie le-am pus in practica. daca se da drumu la finantarile europene si noi nu suntem pregatiti vom ajunge sa ni se aprobe proiectele, sa semnam programele de finantare in anul 2018-2019 dar nu va mai fi timpul fizic sa si puna in practica proiectele. Trebuie lucrat putin anticipativ. Aici e transparenta totala insa e hazardant asa. La ce renuntam?

Iar discutia cu studiile de prefezabilitate, asta chiar e un plus. E o suma mica aprobata anul trecut din care o parte s-a platit anul trecut iar o parte urmeaza sa se plateasca in acest an. Eu sunt deschis la orice imbunatatiri ale bugetului pe 2016, indiferent cine face propunere de imbunatatire.

Dl. SIMONIS: Am gasit deja milionul.De asta suntem aici sa hotaram impreuna aici.Identificati-mi dumneavoastra in buget suma de 3 milioane lei pentru constructia de noi locuinte. Imi amintesc ca anul trecut au fost alocati 2-3 milioane lei pentru constructia de locuinte sociale, dar nu au fost construite. Ca sa nu mai fac eu amendamente, identificati dumneavoastra suma 3 milioane.

Dl. PRIMAR: Eu va spun raspicat ca sunt impotriva constructiei de locuinte sociale. In mentalitatea mea, nu administratia publica, nu statul trebuie sa construiasca locuinte. Timsioara trebuie sa fie un oras al oamenilor harnici, performanti, care pot sa-si asigure cele necesare traiului, nu un oras asistential. Dam 100 de locuinte sociale, maine mai vin in Timisoara cetateni fara locuinta din toata tara si vom avea vesnic mii de cereri de locuinte sociale. Va respect orientarea ideologica dar eu o spun raspicat, nu cred ca este bine sa construim locuinte sociale.

Modelul care parea atunci unul interesant, in 2012, s-a dovedit o trambulina catre puscarie. Nu cred ca este un model de urmat. Noi putem sa cumparam locuinte as acum am spus, daca ni se ivesc ocazii avantajoase, dar sa alocam bani pentru asa ceva, cu titlul de locuinta sociala. Cu totul altceva ar fi locuintele pentru tineri.

Identificati in buget aceasta suma pentru construirea de locuinte pentru tineri.

Dl. PRIMAR: Eu sunt de acord cu destinatia locuinta pentru tineri si nu locuinta sociala dar va rog sa intelegeti ca 3 milioane e greu de scos. haideti sa pornim la drum cu un milion, ne ramane in sarcina sa gasim, si vom face rectificare indata ce legea ne permite. Agreez ideea daca ne intelegem ca destinatia acestui obiectiv sunt tinerii.

După părerea mea putem găsi o soluție. Evident că vom finanța într-o primă etapă fazele incipiente, pentru că nu se poate trece direct la construcția de locuințe. Trebuie făcut studiu de fezbilitate, trebuie făcut proiectul tehnic. Asta nici nu ia foarte mulți bani. Eu vă propun să fiți de acord să prevedem un milion, deschidem o nouă linie de acțiune pentru noi și din mers vom face ajustările de rigoare, în funcție de cerințele realităților.

DL. ORZA: Dacă îmi permiteți o secundă să intrevin în conflictul acesta doctrinar. Domnul primar are dreptate, liberalii merg pe varianta fără locuințe sociale, social democrații susțin chestiunea asta. Las în urmă chestia aceasta cu doctrina și vreau un singur lucru să spun. Haideți să ne ferim să mai considerăm persoanele care trebuiesc asistate social pierde vară sau oameni periferici sau chestii de genul acesta. Vă spun din experiența mea de 12 ani pe care am avut-o în domeniul social că nu e așa. Există oameni care sunt scoși din locuințe de foștii proprietari și nu sunt pierde vară, sunt ingineri, medici, pensionari, oameni în vârstă, au o pensie de rahat, scuzați expresia, și nu se pot descurca. Nu putem să-i considerăm pierde vară., sunt intelectuali care au contribuit la dezvoltarea acestui oraș și sunt și alte situații din domeniul social, în care nu vin cerșetorii să ceară locuință și nici pe cerșetori nu trebuie să-i considerăm așa. Eu lucrul acesta vă rog să-l facem, să nu se mai întâmple într-o sală care gestionează problemele orașului. Nu există din păcate, deși ne-am dori cu toții, o societetate fără o masă critică de oameni care trebuiesc asistați social. Nu există. Poate dacă comunismul ar fi ajuns să își găsească până la urmă resursele necesare, această utopie ar fi existat, dar nu există și de asta există în fiecare societate o masă critică pe care trebuie să o asistăm. Nu e nicio problemă că trebuie să facem lucrul acesta. Au nevoie oamenii, în anumite perioade ale vieții lor de sprijin., fie de locuință, fie de loc de muncă și de alte situații. Doamna Cojan, aici de față, vă poate spune ce fel de oameni vin la Cantina socială. Sunt oameni, spre exemplu, care fără acea masă ar dispărea fizic. Sigur că sunt și situații în care unii refuză să lucreze, dar astea sunt niște excepții, nu merită pentru aceste excepții să jignim o anumită pătură socială, care din păcate există, mai ales într-o socitetate ca a noastră care are niște probleme economice de natura pe care o știm cu toții. Eu nu pot să intervin în suma aceasta de1 sau 2 sau 3 milioane, dar e bine să votăm o sumă. Dl. Stoia știe că e la Comisia de Locuințe și sunt mulți oameni care sunt evacuați și chiar este lege care spune că autoritățile locale, cu predilecție trebuie să dea locuințe sociale celor evacuați de către foștii proprietari. Există 5 tipuri de liste sociale, tineri căsătoriți, pensionari, cazuri sociale, evacuați din case de foștii proprietari.

DL. FOLICĂ: ......Primăria nu va putea să realizeze aceste locuințe, dar noi

putem să demarăm de pe acum să putem intra într-un parteneriat public - privat în

care noi să participăm cu terenul iar investitorul să construiască și împreună să putem rezolva această problemă.

DL. PRIMAR: D-le consilier Orza, eu nu m-am referit la acele persoane pe care le-ați dat dvs cu titlu de exemplu și nu generalizez, până una alta eu am avut inițiativa de a crește zestrea de locuințe sociale ale Municipiului Timișoara cu 109, singura creștere de la revoluție până în prezent, prin cumpărarea unui bloc.

DL. ORZA: S-au mai cumpărat de-a lungul timpului vreo 5 blocuri.

DL. PRIMAR: S-a cumpărat prin executare silită un bloc și nu vom avea nici pe viitor rețineri, sigur discutăm într-o perspectivă viitoare, dacă se ivesc astfel de oportunități. Eu mă refeream la un segment de populație care există și care dacă este încurajat să stea la pomană, stă la pomană: oameni în stare să muncească, oameni sănătoși, oameni pe care numai lenea îi împiedică să aibe un alt statut social. La acest tip de oameni mă refer eu. Ei dacă sunt încurajați, evident că persistă în lene. Sunt total de acord cu dvs. că există oameni care au ajuns din diverse motive în situații critice, fie că au fost înșelați, fie că s-au îmbolnăvit sau au avut un moment critic și au rămas cu o situație foarte precară, acestea sunt cazuri sociale pe care și eu vreau să le tratăm cu toată deschiderea și să le rezolvăm, cazuri care, așa cum ați spus, există în orice societate, însă nu vreau să cădem în cealaltă extremă, sunt orașe, știm foarte bine și nu vreau să politizez dând exemple, în care s-a făcut o masă electorală din asistații social. S-au creat cohorte de asistați care au primit locuințe, care au primit pungi cu de toate, oameni sănătoși, oameni apți de muncă, dar care nu au fost încurajați să muncească. Asta nu vreau eu pentru Timișoara. În rest sunt de acord cu ce ați spus.

DL. SIMONIS: Să formulăm atunci amendamentul: se diminuează cu suma de 1 milion de lei de la 70.02.50, 400 de mii de la anexa 6 „Amenajări Cetate”, 200 de mii de la „Amenajări parcări supraterane 84.03.02 și se suplimentează cu aceeași sumă, respectiv 1,6 milioane cap. 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuințe, construcția de locuințe sociale - construcția de locuințe pentru tineri”

DL. PRIMAR: Dacă spuneți locuințe pentru tineri atunci și eu îndemn colegii consilieri locali să susțină proiectul. Din fericire această sumă ne este la îndemână pentru că o informație de ultimă oră este că în zona Cetate s-a rezolvat o anumită problemă și suma s-a disponibilizat.

DL. SIMONIS: Întrebarea mea pentru dl. viceprimar înainte de a vota amendamentul te dacă putem stipula într-un fel această sumă, că există și sumele pentru proiectul tehnic, pentru studiul de proiect pentru autorizația de construcție astfel încât să putem demara după ce identificați în cel mai scurt timp un teren, pentru că repet, este a doua sau a treia oară când votăm alocări bugetare pentru construcția de locuințe și niciodată nu se demarează lucrările.

DL. PRIMAR: Eu zic să punem în paranteză SF / PT / Execuție și facem ceea ce putem din toate acestea.

DL. SIMONIS: Adăugăm în paranteză SF/PT/AC la amendament.

DL. DIACONU: Eu v-aș sugera să împărțiți suma 500 de mii pentru SF, PT...

DL. PRIMAR: Las-o la grămada. De ce?

DL. DIACONU: Ca să putem pune execuția.

DL. PRIMAR: Este puțin probabil, dar lăsăm așa la grămadă și vedem.

DL. DIACONU: Dacă nu avem denumirea obiectivului...

DL. PRIMAR: De aici s-a găsit atât, dacă mai sunt și alte locuri de unde putem lua, sunt de acord, dacă nu e o pornire și când ajungem la nevoia de mai mult, facem o rectificare să nu stăm în blocaj.

DL. DIACONU: Să facă estimare Biroul Tehnic până la rectificarea bugetului, împărțirea între 1,6 milioane cu execuție, studiu de fezabilitate, proiect tehnic.

DL. PRIMAR: Puțin probabil să se ajungă la execuție, autorizația de construcție cât ia, până se obțin avizele. Eu cred că în jumătate de an, este total nerealist să ne închipuim că se poate ajunge la execuție.

DL. DIACONU: Deci îl amendăm în această formă că din această sumă se va face SF/PT/ AC restul urmând să fie alocat pentru execuție. Supun la vot acest amendament:

Cine este pentru?

 • - 23 voturi pentru

 • - 1 abținere (Herzog)

DL. HERZOG: Am să vă spun foarte pe scurt de ce și anume pentru că mi se părea mult mai serioasă propunerea de 3 milioane de lei și mi se pare că e doar așa un paleativ ca să se vadă că uite îi găsim și opoziției un milionde lei și îl alocăm Sincer nu cred că e o discuție foarte serioasă și de aceea, cu tot respectul pentru colegul meu Simonis și îl rog să nu o ia personal, dar pur și simplu consider că e doar un paleativ.

DL. SIMONIS: Eu am considerat că trebuie măcar să se demareze ceva în domeniul acesta. Calculând, era puțin probabil să treacă propunerea.

DL. PRIMAR: Și nu avea rost pentru că nu aveam cum să-i cheltuim. Îi puneam degeaba acolo.

DL. DIACONU: Dacă mai sunt amendamente?

DL. SIMONIS: Mai este unul și aici nu are rost să intrăm în discuții, va trebui să-l supuneți la vot, așa cum vă spuneam la început considerăm că prioritare sunt cheltuielile de funcționare, dacă la Colterm am înțeles că ați plătit în avans subvențiile, la RATT ați alocat 40 de milioane față de 51 necesare, mai sunt 7 milioane de plătit de anul trecut, considerăm de asemenea extrem de important ca măcar cele 58 de milioane să fie alocate la începutul anului astfel ca să nu existe riscul la final sau la mijloc de an să nu avem de unde rectifica suma aceasta și să avem datorii foarte mari către RATT. Am să formulez un amendament, tot acolo de la dezvoltare de la transporturi suma de 11 milioane, de la 84.02.03.02 transport în comun, se majorează cu aceeași sumă la capitolul 40.03 subvenții...

DL. IDOLU: Dacă era o dezbatere publică în adevăratul sens, pentru că cu toată bunăvoința noastră, nici măcar cea de ieri nu a fost o dezbatere, dacă aveam timp să discutăm subiectele acestea nu ajungeam la situația de astăzi să căutăm surse de bani spunând că nu avem bani pentru secțiunea funcționare. Toată lumea vrea dezvoltare, dar trebuie să asigurăm funcționarea.

DL. HERZOG: Dl. viceprimar a fost invitat ieri și putea să participe ieri la ședința comisiei de buget unde putea să ne spună exact ca să nu mai caute acum dl. Simonis codurile de buget. Știm că ați fost foarte ocupat.

DL. SIMONIS: 6 milioane de la 84.02.03.02 după cum urmează, 1 milion de la autobuze articulate...

DL. DIACONU: autobuze articulate sunt achitate în leasing, înseamnă că...

DL. SIMONIS: Noi trebuie să asigurăm cheltuielile de funcționare ale acestei regii și apoi dezvoltarea.

DL. PRIMAR: Noi vă garantăm că asigurăm funcționarea. Ați văzut până acum să nu funcționeze ceva? Am scos din faliment toate societățile Primăriei și la Colterm au fost foarte importante acele compensări, nu au fost suficiente, dar au fost binevenite, dar trebuie să fim raționali. Nu putem să blocăm dezvoltarea acestui oraș. Eu știu că pentru unii e deranjant să vadă că apare ba un pasaj, e deranjant, dar timișorenii vor dezvoltarea acestui oraș. Noi ținem bani blocați, pentru ce? Pentru ca să dăm în luma noiembrie la RATT. Până în luna noiembrie avem tot timpul să dăm RATT-ului: Eu vă garantez și veniți la următoarea ședință cu o interpelare de pe acum să vedeți situația la zi a plăților către RATT. Ați văzut, în mandatul meu de Primar, să aibe probleme RATT-ul cu subvenția? Este o anumită întârziere de plată, dar care nu a creat probleme pentru că mereu am informat, nu cumva să nu putem plăti salarii și alte lucruri acolo, dar cheltuieli care nu erau prioritare le-am întârziat puțin ca să asigur un cash flow cât mai consistent cu plata pe proiecte europene, că trebuie să rambursez acele sume. Din secțiunea funcționare, în luna decembrie am transferat mereu la secțiunea dezvoltare atât cât am putut ca să lăsăm totuși funcționarea în regulă, să nu o blocăm pentru a maximiza absorbția de fonduri europene. Dacă nu făceam asta, orice milion lăsat la funcționare ar fi însemnat un milion în minus la rambursarea fondurilor europene, pentru că degeaba plăteam noi proiectele europene în ianuarie, februarie, martie, nimeni nu ne mai dădea banii înapoi. Noi am mers și nu a fost ușor, vă asigur, cu totul calculat până la ultimul bănuț, zi de zi începeam cu o analiză pe toate pozițiile pe care le aveam, a obligațiilor de plată și a sumelor disponibile și am gestionat totul încât să maximizăm absorbția. De aceea am ajuns la 95,34%. Nu vom lăsa RATT-ul să moară, nu vom lăsa cetățenii Timișoarei fără subvenția care este angajată de către noi, dar a pune acum bani acolo ca să îi cheltuim în luna noiembrieînseamnă a bloca primele etape ale unor proiecte de dezvoltare a orașului. Aici trebuie flexiblitate permanentă în gestiunea bugetului. Poate nu aveți experiența de a face așa ceva și nu o spun ca să vă spuăr, dar nu ați avut de gestionat astfel de situații. Credeți-mă ca om care am fost operator de credite mulți ani și am gestionat bugete, numai procedând în felul acesta poți să-ți optimizezi activitatea. Dacă lucrezi pe scheme rigide ieși în pierdere per ansamblu. Eu vă înțeleg grija și e una lăudabilă, dar credeți-mă că dacă transferam asemenea sume, chiar nu vreau să fim aici o mașină de vot ci să înțelegem lucrurile rațional, la vot sigur că suntem mai mulți cei care nu dorim să se voteze asta, dar nu pentru că suntem mai mulți vreau să cadă ci vreau să se înțeleagă și vreau să se ajungă la un consens că nu e rațional să procedăm așa și că pierde Timișoara dacă facem așa. Eu nu cred că vă propuneți să piardă Timișoara, dar nu realizați consecințele unei asemenea votări.

DL. SIMONIS: Eu apreciez abordarea d-lui Primar, dar mă întreb dacă aveți un motiv anume pentru care ați avut această abordare și v-aș ruga să nu stricați ce s-a construit în această ședință, insinuând într-un mod privat că cei care sunt preocupați de bunul mers al orașului n-ar dori să se construiască pasaje, poduri. Până la urmă avem în față dezbaterea bugetului local și este normal ca fiecare consilier să aibe dreptul să facă propuneri care evident pot intra în conflict cu teoria sau concepția executivului sau a Primarului.

DL. PRIMAR: Tocmai am spus că nu cred că vă doriți asta, dar poate nu vă dați seama că asta ar fi consecința.

DL. SIMONIS: Teama noastră este următoarea și anume că deja s-au amânat foarte mult cheltuielile de anul trecut. Dacă nu reușim să asigurăm cheltuielile de funcționare și plătim pentru dezvoltare nu reușim să plătim nici măcar cheltuielile pentru investiții, cu atât mai puțin cele de funcționare, tocmai de aceea încercăm să avem această siguranță. M-am mai interesat dacă avem dreptul să alocăm doar porțiuni din bugetul de funcționare și din ceea ce am aflat zilele acestea legea obligă la constituirea bugetului să asigure cheltuielile de funcționare, cele de bază și abia apoi în planul doi cele de investiție, dezvoltare. Tocmai de aceea, pe lângă oportunitatea fundamentării bugetului trebuie să vedem dacă din punct de vedere legal avem dreptul să alocăm doar porțiuni din cheltuielile de funcționare la RATT, Colterm și alte compartimente.

DL. DIACONU: Pe parcursul execuției bugetare ordonatorii de credite asigură în totalitate prevederile secțiunii de funcționare a bugetului respectiv. Problema aici nu se pune așa. Problema e că această societate va avea un nou buget pentru că din regie autonomă se transformă în societate comercială, va avea un alt tip de relație cu municipalitatea iar estimarea oricum este că acești 51 de milioane nu vor putea fi trecuți ca subvenție ci vor avea destinația de tarif.

DL. PRIMAR: Să se înțeleagă că noi nu avem nicio restanță față de RATT la ora actuală, în accepțiunea legii. Noi avem un termen în care să plătim facturile. Nu am ajuns la scadență, nu le-am plătit a doua zi, dar conform legii suntem în interiorul intervalului în care trebuie să plătim și nu figurează cu titlul legal de restanță.

DL. SIMONIS: Nu în sensul acesta am afirmat eu că sunt cei 7 milioane ci în sensul în care aceștia au nevoie de 51 de milioane și execuția pe 2015

DL. PRIMAR: Dar se schimbă, dl. viceprimar v-a explicat că se schimbă totul în momentul în care se transformă în societate comercială. Ce rost are să luăm de la dezvoltare, să blocăm niște bani, ca atunci când aprobăm schimbarea statutului să vedem că defapt nu banii trebuiesc modificați pentru RATT. Chiar nu are niciun rost credeți-mă!

DL. SIMONIS: Haideți să nu o mai lungim. Puneți la vot.

DL. PRIMAR: Supuneți la vot!

DL. SIMONIS: De la capitolul 84.02.03.02 transport în comun, 8 milioane de la rebilitare tramvaie, 3 milioane de la autobuze articulate se mută la capitolul 40.03 subvenții...

DL. PRIMAR: Nu pot să nu fac un comentariu scurt. Vă dați seama că noi plătim autobuzele și troleibuzele contractate de fosta administrație. Repet, un lucru foarte bun că s-au gândit precedenții și noi diminuăm sumele ca să nu putem plăti. Nu reabilităm tramvaie că nu dă bine să apară tramvaie noi prin oraș.

DL. SIMONIS: Problema e că nu vor avea cu ce să circule.

DL. DIACONU: Supun la vot acest amendament:

-9 voturi pentru

-13 voturi împotrivă

Dacă nu mai sunt alte intervenții vă supun la vot proiectul de buget așa cum a fost el amendat.

DL. ORZA: Aș dori să vorbesc puțin înainte de vot. Mă simt obligat să spun lucrul acesta. Cu 3 ani și ceva în urmă votam în această sală primul buget al noii administrații și atunci dl. Primar a luat cuvântul și ne-a spus că bugetul este apanajul administrației și este forma în care o Primărie vede felul în care se respectă strategiile pe care le are în liniile bugetare. S-a întâmplat atunci un lucru în premieră de-a lungul administrației în Timișoara, toată lumea a votat bugetul pentru. Același punct de vedre l-am avut și la voturile succesive pe organigramă, luând în considerare de asemenea că e o cutumă, deși nu scrie în lege, chestiunile legate de buget și cele de organigramă, în măsura în care nu există anumite excese. Nu vreau să insist prea mult însă felul în care am perceput întâlnirea cu consiliile de cartier m-a făcut să spun defapt ceea ce vreau să spun astăzi. A fost o nemulțumire cvsi-generală a președinților de consilii consultative de cartier care au fost prezenți ieri în sală pentru faptul că, dl. Dimeca folosea un termen că nu au fost vorbiți, eu aș nuanța lucrul acesta și aș spune că nu au fost consultați. S-au inventat aceste consilii consultative de cartier nu din orgoliu sau pentru plăcerea cuiva ci pentru ideea de a fi într-un contact permanent cu orașul, într-o formă organizată și pusă cât de cât pe niște paliere controlate. Aceste consilii există de 12 ani, din păcate în ultimul timp, și asta este ceea ce am aflat de la domniile lor, au fost desconsiderați, în sensul că nu li s-a mai cerut părerea. Îmi aduc aminte de primul meu exercițiu în care am intrat în contact cu tipul acesta de democrație participativă a fost la strategia de dezvoltare din anul 2000, când 148 de actori locali, ONG-uri, instituții, specialiști au contribuit la felul în care doresc să arate orașul. Eu rămân decepționat de faptul acesta, că nu am reușit să îi mai implicăm, sunt decepționat de faptul că nu am reușit să facem o dezbatere nici măcar acum la sfârșit de mandat al nostru.

DL. SANDU: Nu discutăm acum despre consiliile consultative de cartier.

DL. ORZA: Ba da discutăm pentru că acestea au fost primele consultate ani de zile, când se făcea bugetul. Faptul că nu vă interesează chestiunea aceasta este punctul dvs de vedere, dar eu nu v-am oprit niciodată când v-ați exprimat punctul de vedere, dar revenind la buget, eu am făcut o introducere și datorită acestei dezamăgiri pe care o am am să mă abțin astăzi la votarea bugetului.

DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de buget al municipiului Timișoara. Este nevoie de 14 voturi. Cine este pentru?

-14 voturi pentru

-10 abțineri (Geana, Herzog, Orza, Mateescu, Tundrea, Simonis, Taropa,Idolu, Petrisor, Jumanca)

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timișoara

DL. SIMONIS: Vreau să știu dacă este adevărată informația că s-a achiziționat un autocar de către RATT ce urmează a fi folosit de către Clubul Sportiv Municipal Timișoara?

DL. DIACONU: RATT nu achiziționează material rulant. Este o licitație în curs pentru autobuze de mici dimensiuni și un autocar. Licitația este inițiată de Primăria Municipiului Timișoara nu de Club Sportiv Municipal.

DL. SIMONIS: Și pentru ce se folosește.

DL. PRIMAR: Sunt foarte multe solicitări de autocar venite din partea organizațiilor studențești din Timișoara, pentru diverse acțiuni de-ale lor, venite din partea unor școli, din partea unor instituții culturale.

DL. DIACONU: Mai sunt și alte discuții la punctul 8? Supun la vot acest punct. Cine este pentru? -22 voturi pentru -2 abțineri

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Statului de Funcții ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Odobescu nr.30

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Traian Vuia nr.14

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a cotei de 34/2134 mp. teren aferent SAD5 compus dintr-o cameră cu 1,61%pci și 34/2134 mp în folosință, înscris în cartea funciară 408095 - C1 -U11, număr top 7154/XVI, situat în imobilul din Timișoara, str. Ștefan cel Mare, nr.33

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, B-dul Cetății nr.85

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? 24 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. ZIEGLER 2009 SRL

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. TIMCON S.A

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Naghiu Alina

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către VOX TECHNOLOGY PARK S.R.L. Timișoara

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului situat în Municipiul Timișoara, str. Lucian Blaga nr.5, înscris în C.F. nr. 415209 - C1 având nr.top. 272

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului (clădire și teren) proprietatea publică a Municipiului Timișoara rămas liber în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu Program Prelungit nr.14, situat în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 (fost B-dul 6 Martie, nr.28) din spațiu pentru învățământ în spațiu pentru activități recreativ - sportive și darea în administrare cu titlu gratuit către Colegiul Național Bănățean Timișoara

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere pentru imobilul în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program prelungit nr.19 și a Creșei nr.6, arondată Grădiniței cu program prelungit nr.33

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra parcelei nr.cad 413585 înscrisă în C.F. nr. 413585 situată în Timișoara, str.

Traian Vuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind sistarea CF441708 Timișoara și CF 441709 Timișoara, în care sunt înscrise terenuri pentru cale ferată, str. Constructorilor nr.45

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD1, situat în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.1, la prețul de 77.000 euro

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului comercial -SAD 2/I, situat în imobilul din str. Gheorghe Lazăr nr.1, etaj parter, la prețul de 614.000 lei

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în str. Paul Chinezu nr.6 ap. Nr.11, etaj I și S.A.D. la subsol, la prețul de 40.000 de euro

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, situat în imobilul din str. M. Viteazu nr.28, la prețul de 30.000 euro

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? 24 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Conisliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, str. Gheorghe Doja nr.56, la prețul de vânzare de 200.000 euro

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din str. Memorandului nr.25, la prețul de 120.000 euro

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale și Consiliului Director ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Pădurea Bistra” constituirea patrimoniului inițial al asociației și împuternicirea persoanelor să semneze și să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții supun la vot acest punct. Cine este pentru? -24 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara

DL. DIACONU: Este un proiect propus de domnii consilieri Alfred Simonis și Lucian Taropa. Referatul cred că este negativ.

DL. PRIMAR: Aș dori să intervin, d-le președinte de ședință, stimați colegi, haideți să nu ne facem de râs cu pași înapoi. Nu ne vom face pentru că sunt convins că la vot nu va trece păroiectul, dar vă rog să ne uităm la lumea în care trăim. Astăzi discutam la conferința de presă despre un proiect care va avea finanțare europeană și va perimte turiștilor, dar și timișorenilor, ca mergând prin oraș cu smartphone-ul sau cu tableta în mână, să poată obține imediat informații despre obiectivele turistice, să intre într-o realitate virtuală, în interriorul unor obiective. Lumea trebuie să folosească telefonul, s-a obișnuit deja după doi ani și ceva cu folosirea sistemului prin telefon. A veni acuma cu un sistem paralel cu tichete, tichete care, evident, trebuiesc vândute, pentru a căroro tipărire trebuie să se plătească, tipărirea trebuie pregătită de niște angajați care muncesc pentru asta, trebuie o contabilitate specială ținută pentru încasările pe bază de tichete. Controlul în parcări se face și el anevoios pentru că trebuie să se învârtă controlorii în jurul mașinilor, să verifice dacă nu cumva există vreun tichet pus pe undeva. Cum să mai facem noi așa ceva când toată lumea civilizată se orientează spre folosirea tehnologiei moderne. La ora actuală vine un controlor cu un aparat în mână, îl îndreaptă spre mașină și automat îi apare pe ecran dacă respectiva mașină a plătit sau nu. Dacă nu a plătit, se iau imaginile de rigoare, cu an, lună, zi, ora, minut, secundă, evident se prinde și contextul și imprimanta de la centură tipărește automat tot ce trebuie, se aplică pe parbriz și s-a terminat controlul. Eficiența este cu mult mai mare acum și se vede din încasări. Noi, ieftinind prețul la Timpark, față de cum era înainte, am ajuns să avem încasări mult mai bune. Pierzând chiar o parcare importantă, cea din zona centrală, de la magazinul Bega și totuși încasările sunt bune. Cum să complicăm și să facem toate aceste lucruri ineficiente? Cine suportă paguba pentru tot ce ar însemna introducerea de tichete acum? V-am spus că am fost la Tel Aviv la o întâlnire cu primari din orașe importante. Primarul orașului tel aviv se lăuda că începând din 2014 în TelAviv nu se mai plătește decât prin telefon. În New Zork, până și când îți cumpărai popcorn plăteai cu telefonul. Noi nu putem da lumea înapoi, lumea merge spre înainte. Cine merge cu mașina și nu e în stare să dea un telefon? Haideți să o luăm și altfel, plouă afară, ce face cetățeanul? Se duce să caute un punct de vânzare de tichete? Este absurd. Haideți să nu mai facem lucruri din acestea pentru că ele nici măcar voturi nu aduc, e doar așa o atitudine de contrare inutilă.

DL. SIMONIS: Până la urmă va trebui la examenul auto să introducem și test pentru folosirea telefonului mobil, să fie în legătură directă conducerea autovehiculului cu trimiterea de sms-uri. Sunt cetățeni pe raza municipiului Timișoara care au făcut sesizări către mine și către colegii mei cu privire la imposibilitatea trimiterii acestor sms-uri, bip-uri ș.a.m.d. Vorbind despre eficiența economică, eu nu cred că toate trebuiesc discutate din punct de vedere al eficenței economice sunt totuși oameni care au probleme cu parcarea în actualul sistem. Dacă vorbim de cheltuielile cu tipărirea tichetelor vă spun că și acum sunt cheltuieli cu taxele pe care le percep operatorii. Nu vreau să mai lungim acum discuția, pentru că oricum s-a discutat bugetul câteva ore și oamenii sunt obosiți. E o propunere a Grupului PSD, avem sesizări primite la partid pe acest subiect și nu numai, noi am făcut o propunere în acest sens, dacă se acceptă bine, dacă nu asta e nu putem obliga pe nimeni să voteze.

DL. FOLICĂ: Puteți să ne spuneți care este numărul de cetățeni care au făcut reclamație la PSD?

DL. SIMONIS: mai mulți decât cei care v-au votat pe dvs. în Consiliul Local, cu siguranță.

DL. PRIMAR: Înainte vot trebuie să vă dau niște informații. Acum la 17,22 a intrat SMS-ul cu câți au plătit: 847 prin SMS în zona 0, 99 cu bip în zona 0, 895 prin SMS în zona 1, 166 cu bip, 920 în zona 2 cu SMS, 213 cu bip, 225 cu sms, 48 cu bip, nu mai spun unde,10507 abonamente valabile în ziua de azi deci noi avem mii de plătitori, aproape că s-a dublat numărul față de ce era înainte cu sistemul clasic. Aveam 9000 de plătitori, acum sunt 15000 - 16000 de plătitori.

DL. SIMONIS: Tocmai de aceea alternativa să fie tichetele.

DL. PRIMAR: Alternativa duce la furtișag. Asta e alternativa. Dvs. poate vreți să se trișeze în Timișoara, pentru că e greu să-l depistezi pe unul cu tichet. Pe sistemul acesta nu te mai trișează ca e pus numărul mașinii pe telefon și afli automat ce s-a întâmplat. Hai să creăm facilități trișorilor.

DL. IDOLU: D-le Primar, dar cu acești bani care se încasează, ce se încasează? DL. PRIMAR: Intră veniturile la societatea primăriei Drumuri Municipale și din acești bani se fac toate tipurile de cheltuieli pe care societatatea le are: amenajări de parcări, veți primi bilanțul și veți fi uimiși câte locuri de parcare s-au amenajat în oraș, pentru că să nu credem că locuri de parcare sunt doar cele din centrul orașului. Noi nu am putut face parcări în centru, așa cum ne-am dorit, pentru că nu avem teren unde să le facem. Acesta este motivul, dar asta nu înseamnă că în oraș nu s-au făcut mii și mii de locuri de parcare. Dvs.trăiți în lumea imobiliarelor și nu vedeți locurile de parcare, dar vi le prezint eu pe străzi. Mergeți și verificați pe străzi ce vedeți. Dar vă voi prezenta raportul pe cartiere.

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre. Votați cu pentru, dacă doriți varianta inițiatorilor:

-11 voturi pentru

Proiectul a fost respins

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A

DL. DIACONU: Este un proiect propus de dl. consilier Idolu și de către dl. consilier Simonis.

DL. SIMONIS: În primul rând aș saluta faptul că totuși după trei luni de așteptare a fost introdus în plen un proiect extrem de simplu și anume înlocuirea cuiva cu altcineva, o chestiune de 5 minute care se putea vota pe comisii și apoi să intre în plen. Am să fac foarte pe scurt cronologia ultimelor evenimente legate de RETIM și de contractele pe care municipalitatea le are cu RETIM-ul. Acestea au început, cel puțin în acest mandat, Dl. Diaconu a fost reprezentantul Consiliului Local în Adunarea generală a Acționarilor, urmând ca din 2013 dl. Diaconu să demisioneze și să fie înlocuit cu dl. Vasile Vesa, consilier PNL . De atunci s-a făcut prelungirea contractului, printr-un act adițional semnat de Primarul Municipiului Timișoara, fără o hotărâre de consiliu local în acest sens, n-am fost informați, evident. N-am fost informați de asemenea că, fiind o decizie a fostului consiliu local, se apropie termenul la care ar fi trebuit să fie finalizată o investiție importantă asumată de către RETIM și faptul că din februarie 2014 și până astăzi ar fi trebuit ca municipalitatea să taxeze cu 10000 de lei fiecare zi penalități Societatea RETIM, lucru despre care am aflat după un an de zile, după ce au început să curgă discuții și corespondențe între Direcția Fiscală, RETIM, respectiv Primar. Am întrebat reprezentantul nostru în AGA de ce s-a hotărât sau de ce RETIM-ul decide să închirieze autospeciale, autoturisme, mașini la prețuri exorbitante și să nu le cumpere, pentru că oricum societatea este pe profit de ani de zile și nu e un profit mic. Am întrebat de asemenea de ce există un contract de consultanță între RETIM

5

și unul dintre acționarii sau foștii acționari RETIM, din 2011 începând cu o valoare de 100000 lei în fiecare lună, bani pe care îi dăm celuilalt acționar în afara Consiliului Local. De asemenea am întrebat profitul RETIM-ului, sumele disponibile în conturile RETIM pentru că RETIM-ul pretinde faptul că nu are.........(neinteligibil) și nu știu ce prevederi legale nu îi permit realizarea acelei

investiții, prin urmare se presupune că ar fi trebuit să existe în conturi această sumă pentru realizarea investiției. Ultima chestiune care s-a aflat în ultimele zile, faptul că celălat acționar nu mai e și că în cursul anului trecut printr-o smecherie fiscală, nu mai există acel acționar, fără ca noi Consiliul Local să fim informați, lucru care e foarte complicat să-l înțelegem. Până la urmă acționați prin noi și dl. Vesa, care este reprezentantul nostru în AGA, prin urmare ar fi normal ca orice decizie importantă să se ia aici, în Consiliul Local, sau măcar să fim informați și după aceea să se decidă în numele Consiliului Local, pentru că acel mandat pe care îl are dânsul nu cred că este general și poate să facă orice pentru că pe aceste considerente poate mâine vinde acțiunile noastre către altcineva. În ultimul rând vreau să vă citesc un răspuns pe care societatea RETIM mi l-a dat zilele trecute. O parte din întrebări sunt cele pe care vi le-am spus și aici. Am primit un răspuns șocant și cred că este foarte grav pentru fiecare consilier din această sală, în momentul în care încearcă să întrebe ceva la o regie sau la o societate unde este acționar să i se răspundă în felul acesta.

„Informațiile solicitate de dvs cad sub incidența prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice.”

Având în vedere codul legal de participare și prevederile Legii 544/2001 rezultă foarte clar faptul că RETIM nu face parte din categoria autorităților sau instituțiilor publice care intră sub incidența acestei legi.

„În ceea ce privește calitatea dvs, în ghilimele, de acționar al RETIM, vă precizăm că societatea noastră nu are cunoștința ca dvs să fiți mandatat să reprezentați Consiliul Local în calitatea de acționar”

Noi toți suntem acționari fără să fim mandatați de nimeni decât de cetățenii de care am fost aleși.

„Calitatea dvs de consilier nu vă aduce în mod automat și calitatea de mandatar al. Consiliului Local”. Deci fără mandat de la Consiliul Local nu poți întreba nimic societatea la care până la urmă suntem acționari fiecare dintre noi.

„Având în vedere cele exprimate anterior sperăm să înțelegeți faptul că suntem în imposibilitate de a vă furniza informații.”

Eu vă spun că nu știu cât de grav vi se pare dvs acest răspuns, mie mi se pare extrem de grav și dacă până acum niciunul dintre dvs nu ați știut modul în care procedează această societate, vă spun că începând de astăzi cu toții devenim complici dacă lăsăm să facă în continuare ceea ce a făcut până acum, fără să avem la 3 luni de zile un raport, fără să avem un audit, fără ca reprezentantul nostru AGA să ne spună exact pe ce se cheltuie banii, înainte să decidă, fără ca reprezentantul nostru AGA atunci când ia decizii să se întâlnească cu Consiliul Local și să stabilească împreună dacă suntem de acord să se cumpere mașini sau să se dea în folosință alte mașini. Până la urmă acționarii suntem noi și este extrem de important să facem ceva în sensul acesta. Vă mulțumesc.

DL. FOLICĂ: Numirea d-lui Vesa în Consiliul de administrație la RETIM a fost votată printr-o hotărâre de consiliu local și dvs ați votat. Iar referitor la 544, eu îi solicit domnului director de la Aeroport de o jumătate de an informații și dânsul nu răspunde.

DL. PRIMAR: Chiar mă bucur că am ajuns să discutăm în Consiliul Local acest subiect. Vreau să încep prin a spune foarte clar că un grup infracționar de tip mafiot existent în Timișoara și cu susținere politică, așa cum sunt grupurile infracționare de tip mafiot în general, zi de zi mă calomniază și va fi dat în judecată, o spun public, pentru presiunea pusă și pentru calomnia pe care o promovează zi de zi. D-le Simonis, poate vă amintiți mai bine experiențele din Paris, pe care le vom discuta cât de curând, că văd că ce s-a hotărât pe aici ați uitat. Aveți niște experiențe în Paris pe care le știe multă lume și se pare că vă prefaceți că le-ați uitat. În privința societății RETIM, este o societate a municipalității care funcționează conform legii. Nimeni nu a făcut nimic ilegal în raport cu această societate iar dacă este ceva ilegal, asta nu stabilește nici Simonis nici altcineva ci doar, cel mult calomniază. Legalitatea o stabilesc instanțele de judecată. Anumite nume nu le rostesc pentru că lehamitea pe care mi-o provoacă e atât de mare încât ajunge la nivel visceral. În ceea ce privește toate afirmațiile făcute, dacă RETIM nu procedează corect, are o conducere executivă, are un Consiliu de Administrație, se cere socoteală și cei vinovați vor da socoteală. În ceea ce privește municipalitatea, dacă tot suntem în Consiliul Local, vă fac cunoscut că s-au aplicat toate penalitățile care puteau fi aplicate, că s-a parcurs toată procedura, dar nu am vrut să vorbesc despre asta pentru a nu da satisfacție unor indivizi și a nu lăsa impresia că cedez la presiunea lor, pentru că la mafioți eu nu voi ceda niciodată și voi demasca grupurile mafiote care sunt în Timișoara până la capăt. S-a urmat toată procedura care presupune parcurgerea etapei de mediere. Nu s-a ajuns la mediere, mai departe se va ajunge în instanță, ce am putut noi face ca executiv al Primăriei a fost să luăm toți banii existenți din fondul de garanție. Asta înseamnă o sumă cuprinsă între 300 și 400 de mii de lei, nu mai țin minte cu exactitate, mai mult nu puteam, dar noi solicităm penalitățile la nivelul la care ele rezultă din contractele în vigoare. 6 milioane-7-10 la cât se va ajunge, atât vom solicita să ni se plătească de către RETIM. Numai niște minți bolnave își pot imagina că cineva nu cere așa ceva. Sunt și minți bolnave pe planeta asta, doctorii trebuie să le identifice și să le trateze pentru că ele stârnesc alt gen de compasiune. Ce cumpără RETIM-ul e treaba RETIM-ului. Primnarul Municipiului Timișoara folosește o mașină care conform unui contract aprobat în Consiliul Local, în regim de comodat, la dispoziția aparatului primăriei, inclusiv la dispoziția Primarului pentru a fi folosit în scop de mașină de serviciu, pentru deplasări, cum scrie în contract, în țară și străinătate. Numai în mințile bolnave ale unora se pot folosi termeni precum „primarul se plimbă”, pentru că o minte sănătoasă nu face astfel de afirmații. Cine are mintea bolnavă doctorii stabilesc, eu nu acuz pe nimeni.

DL.PRIMAR: Robu nu a avut nevoie de lux, pentru ca atunci ar fi avut alta traiectorie in viata. Robu a avut nevoie de performante la un alt nivel si sector. Si le-a obtinut. Eu nu raspund indivizilor de cea mai joasa speta. Dar, consilierilor locali le raspund, cetatenilor simpli ai Timisoarei le raspund, am interactionat cu mii de oameni si le-am stat la dispozitie ca sa le raspund la orice intrebare si o voi face in continuare. Va urma o plangere penala din partea mea, eu, ca primar, voi continua toate diligentele pentru ca RETIM sa plateasca tot ce are in sarcina, urmare a neachitarii obligatiilor contractuale. Contractul cu RETIM nu va fi prelungit asa cum scrie in Hotararea 211 din 14.06.2011 pentru ca statia de compost nu a fost realizata si era conditie obligatorie. In 2018 cel tarziu RETIM nu va mai avea contract cu municipiul Timisoara, chiar daca este societatea municipalitatii in proportie de 50 %. Va fi o licitatie si va castiga operatorul cel mai bun, evident, RETIM poate fi unul dintre ofertanti, daca va dori sa fie si nu va fi sub sanctiune. In consiliul de administratie a fost desemnat prin vot democratic, corect, legal, d-nul consilier Vesa. Stiu ca grupul PSD are o traditie de a incerca sa acapareze societatile, pentru a le seca, asa cum a facut-o in tara asta. Stiu ca este o mare tentatie de a pune mana si pe RETIM pentru a-l secatui, dar, Consiliul Local, sunt convins ca nu va vota astfel de propuneri de acaparare a unei pozitii importante in Consiliul de Administratie al RETIM de catre un om ca Alfred Simonis. Ce reclama plateste cineva, sa nu credeti ca va jucati cu mine. Eu am spus ca voi demasca un grup infractional. Pentru ce se plateste reclama la emisiuni TV cu doi sau cinci vizualizatori? Nu spun televiziunea despre care este vorba. Pentru ce se platesc sume importante provenite de la Casa de Asigurari de Sanatate? Discutam orice problema. Cer eu organelor abilitate ale statului sa vada ce se intampla si la RETIM. Daca cineva a facut ilegalitati, sa fie demascate ilegalitatile si sanctionati vinovatii, conform legii. Dar, calomnierea mea s-a terminat. Ea poate continua, insa, cu consecintele de rigoare. Am tacut mai bine de un an. Mi-e lehamite, acesta este cuvantul si n-am dat replici unor oameni care n-au nimic in comun cu jurnalismul, sunt grupuri de presiune care nu-si dezvaluie sursele de venituri si nici cheltuielile facute. Eu am informatii si despre sursele de venituri si despre cheltuieli. Si vine momentul devoalarii lor. Las organele abilitate sa o faca pentru ca nu intra in atributiile mele. Sunt lucruri prea grave care au fost tolerate si care nu mai sunt tolerate de acum inainte. N-am vrut sa spun aceste lucruri intr-o conferinta de presa sau intr-o postare sau intr-un interviu, ci am vrut sa le spun intr-un cadru mult mai solemn, mai responsabil si cadrul potrivit este o sedinta de consiliu local.

DL.SIMONIS: Nu prea inteleg cu ce l-am calomniat eu pe d-nul Primar, in interventia mea, singurele referiri au fost legate de conducerea RETIM si de reprezentantul nostru in AGA. Spuneati ca d-nul Vesa a fost ales democratic in aceasta calitate. Tot democratic am initiat un proiect de hotarare prin care, democratic, incercam sa schimbam reprezentantul d-voastra, care si-a dovedit “competenta” in acea calitate. Imi este foarte complicat sa inteleg cum poate Primarul municipiului Timisoara, profesor universitar, cobori nivelul atat de jos atunci cand nu-i convine ceva? Eu nu stiu de ce d-voastra va erijati in aparatorul unei societati, unde nu stim exact ce se intampla, ati spus chiar d-voastra, ca daca se intampla, sa se ocupe organele abilitate, haideti sa punem pe altcineva, pe d-nul Folica sau Ciuhandu, pe cine vreti d-voastra. Eu cred ca nu mai poate ramane in AGA d-nul Vesa pentru ca n-a facut nicio informare cu privire la nimic. In ceea ce priveste Parisul, am fost de doua ori in viata mea la Paris, prima data in 1999, cand aveam 13 ani si a doua oara, anul trecut. Habar n-am de unde scoateti prostiile astea. Ce-ar fi sa ma pun si eu in Consiliul Local, sa ma iau dupa fiecare student din Timisoara care spune cine stie ce, despre d-voastra cand ati fost Rector, pentru ca sunt si din aceia? N-am facut-o in Consiliul Local, pentru ca n-am crezut ca e adevarat. Discutia trebuie purtata in legatura cu ce se intampla la RETIM, de ce din 2003 pana in 2012 au fost inchiriate sase masini si de ce din 2012 pana in 2016 au fost inca douazeci si doua inchiriate? Eu am spus ca reprezentanul nostru, d-nul Vesa, nu a informat actionarul in privinta deciziei extrem de importante care tine de functionarea si de profitul societatii. Scopul este schimbarea democratica a unui reprezentant care s-a dovedit a fi incapabil.

DL.PRIMAR: M-ati calomniat de cel putin un an de zile, daca nu saptamanal, atunci de mai multe ori pe saptamana. Am tacut pana acum fata de toti care v-ati constituit intr-un grup calomniator . Nu exista in Tara Romaneasca altcineva ales de patru ori prorector, de doua ori rector si o data Presedinte de Senat, castigand de cate ori a candidat aceste alegeri la cele mai inalte functii timp de 22 de ani. Alte calomnii ar fi si de acolo. Chiar d-voastra va permiteti sa discutati cu mine despre astfel de lucruri? Cum va permiteti sa ma implicati pe mine in problema RETIM, cand eu spun sa se ancheteze ce se intampla la RETIM, nu de catre d-voastra sau de tot felul de indivizi, ci, conform legii, ancheta adevarata care sa-i descopere pe vinovati si sa-i pedepseasca, daca sunt astfel de vinovati si daca exista sanctiuni legale pentru faptele lor, suntem intr-un stat de drept. Cum va permiteti sa imi puneti in carca de un an si ceva, zi de zi, lucruri care nu au nicio legatura cu persoana mea?

DL.IDOLU: Se cere votul consilierilor locali si cred ca, de bun simt ar fi sa nu ducem discutia in alta parte. Il rog pe Vasile Vesa sa ne spuna pozitia d-lui, in octombrie-noiembrie, era ingrijorat de ce se intampla si spunea ca isi da demisia. Sa ne spuna daca vrea sa-si dea demisia sau nu.

DL.STOIAN :..............(nu se intelege).

Dl.FOLICA: Eu garantez ca d-nul avocat nu este avocatul lui Vesa.

DL.HERZOG: Mie mi se pare foarte grav ce s-a spus aici. Sar peste acuzatiile personale de la unii la altii si revin la situatia RETIM-ului. Daca ceea ce a spus dl.Simonis, intr-adevar se intampla, respectiv, actionarul german a calculat serviciile prestate catre RETIM la preturi mult mai mari decat ar fi fost normal, este o chestiune grava. Exista o prevedere clara in legislatia romaneasca, in noul Cod de Procedura Fiscala se prevede obligativitatea unui asa numit dosar de preturi de transfer pe care orice firma trebuie sa-l prezinte catre ANAF si sa cerem RETIM-ULUI sa-si faca acest dosar, sa contacteze o firma de consultanta si sa ne spuna daca au fost caculate servicii la preturi excesiv de mari sau nu.

Dl.IDOLU: Nu vrem sa judecam faptele, nu-i treaba noastra, noi vorbim un lucru de bun simt, colegul nostru consilier, ales democratic de catre noi.........Vasile

Vesa, vrei sa ne spui ceva sau nu, daca nu, nu e nicio problema.

DL.PRIMAR: Vreau sa fac o propunere: generati un proiect de hotarare de Consiliu Local prin care solicitati, ca actionar, eu nu sunt membru al actionariatului, Consiliul Local este actionar, prin care solicitati toate informatiile de la RETIM, din postura de actionar. Pentru ca pe legea 544 nu se pot da anumite informatii. Si ne lamurim. Iata, aici am gandit cam la fel pentru prima data, evident ca ar fi incorect sa se intample lucruri ca cele acuzate aici. Primarul nu poate cere el, nu are mandat sa se implice in activitatea unei societati comerciale, un consilier local nu are nici el mandat, eu nu sunt jurist, dar aceste lucruri s-au lamurit, in relatia cu ANI ca RETIM nu se supune legii celorlalte entitati publice, intrucat actionariatul este asa cum este si atunci, solutia este sa se vina cu un proiect de hotarare de Consiliu Local prin care sa se dispuna catre RETIM prezentarea acestor informatii. Ce masini s-au inchiriat, la ce preturi s-au inchiriat si, evident, ca Raportul care s-ar intocmi ca urmare a acelei hotarari de Consiliu Local ar trebui sa fie prezentat actionariatului si partii germane si partii romanesti.

Grupul PNL de consilieri locali, dornici de legalitate, de ordine, va initia un proiect in acest sens, pentru ca grupul liberal nu doreste scandal ca d-voastra, ci doreste curatenie, daca tot vorbim de o firma de salubritate.

DL.ORZA: D-nul Primar a spus un lucru corect. Subiectul acesta s-a rostogolit foarte mult, inclusiv in presa nationala, e un parteneriat pe care il avem de foarte multi ani cu o societate germana, zic eu, serioasa. Sunt de acord si cu ceea ce spune d-nul Idolu. Este aici si d-nul Vesa si reprezentantul RETIM-ului, o serie de intrebari ar putea fi lamurite. Eu am discutat in privat cu d-nul director de la RETIM. Reprezentantul nostru in AGA ar trebui sa raspunda la cateva intrebari inainte de a se face o astfel de hotarare de consiliu.

DL.PRIMAR: Propunerea pe care eu am facut-o a fost ca din proiectul de hotarare sa se solicite tot ce face obiectul acestor scandaluri. Sa fie clarificat. Nu e normal sa se fi intamplat ceva care sa nu poata fi spus. Numai ca nu suntem in balci, ci intr-un stat in care sunt niste legi. O societate comerciala nu raspunde la cererea oricui, ci raspunde conform legii. Actionari nu sunt nici Diaconu, nici Simonis, nici altcineva de aici, ci Consiliul Local. Eu nu sunt nici macar membru al actionariatului. Eu cred ca propunerea mea este corecta, de ce nu o impartasiti?

DL.SIMONIS: Eu o impartasesc. Pot retrage proiectul daca d-nul Vesa raspunde la trei-patru intrebari.

DL.PRIMAR: Poate raspunde sau nu, dar asta nu exclude ceea ce am spus eu. O clarificare nu se poate face cu raspunsuri pe loc, ci cu o asumare a raspunsurilor pe hartie. Si atunci vorbim asumat. Avem titlul de “Cetatean de Onoare” al orasului. Vreau sa introducem si titlu de “Cetatean de Rusine” al orasului, pentru ca avem niste cetateni care au facut rusine si rau acestui oras .

DL. BARA: Vreau sa dau cateva informatii in legatura cu tot ce s-a vehiculat in presa. D-nul consilier Herzog a solicitat intocmirea unui dosar de preturi de transfer. Va informez ca, de patru sau cinci ani, fara sa fie obligatoriu, exista facut acest document de catre o societate specializata din afara RETIM-ului si el functioneaza. Toate cheltuielile privind acele inchirieri de utilaje s-au facut pe baza dosarului de preturi de transfer facut de o societate de specialitate, independenta din afara actionariatului. Pot sa va informez ca, in legatura cu utilizarea actionarului care a existat la timpul respectiv, a existat o hotarare de Tribunal definitiva care s-a luat la cunostinta si a fost pusa in practica. Prin aceasta hotarare definitiva a municipiului Bucuresti, nu s-a adus atingere capitalului propriu al RETIM-ului si nici capitalului propriu al Primariei si s-a pus in aplicare o hotarare judecatoreasca prin care actionarul a hotarat sa-si gestioneze in alt mod actiunea. In legatura cu tot ce s-a vehiculat in presa, vis-a vis de Mercedes, acest mijloc de transport a fost pus la dispozitie actionarului, Consiliul Local Timisoara, care si-a insusit prin hotarare de Consiliu Local hotararea AGA de la RETIM si a fost repartizat la Serviciul Administrativ. De aici incolo nu este problema nici a mea, nici a d-lui Primar. Asa a hotarat Consiliul Local la timpul respectiv. In ceea ce priveste problema penalitatilor, noi ne aflam in litigiu comercial cu Primaria care a demarat prima aceste penalitati si a executat o parte din ele. Cel ce va hotari si va decide ce se va intampla cu aceste penalitati este justitia, nu noi.

DL.PRIMAR: Cat a fost in cont am luat tot prin executare silita, atat cat am putut lua, restul nu se mai poate lua decat prin hotarare judecatoreasca. Daca eu as fi fost intrebat de un jurnalist, as fi dat acest raspuns, dar intreaba persoane pe care eu nu am cum sa le consider jurnalisti. Si nu le raspund la niciun fel de intrebari.

DL. BARA: Daca RETIM-ul plateste cele sase milioane lei va intra in faliment, va asigur, domnilor consilieri, ca RETIM-ul are suficiente disponibilitati si si-a creat aceste disponibilitati pentru a se construi acea statie de compostare si care nu a putut fi construita datorita unor factori care nu au depins nici de RETIM si nici in parte de catre administratia actuala a Primariei, ci, unor aspecte care treneaza din anii 2009-2010.

DL.SIMONIS: Daca d-nul director a venit, poate răspunde la doua-trei întrebări... Dl.DIACOM . ini se intelege

DL.SIMONIS: D-le presedinte,dati-mi voie sa adresez intrebarile., nu incercati sa-mi interziceti dreptul de a adresa o intrebare.

DL.PRIMAR: Ne lamurim in scris, doriti circ in continuare?

DL.SIMONIS: Dar de ce va e teama?

DL.PRIMAR: Domnule presedinte, eu va propun, ca sa nu lase impresia ca cineva nu vrea, lasati-l sa intrebe, consemnati-le si apoi se vor pregati raspunsurile. DL.SIMONIS: Va e teama de ceva?

DL.PRIMAR: Nu mi-e teama de nimic. D-nule presedinte, lasati sa intrebe, consemnati toate intrebarile, mai sunt trei luni si ceva, vin alegerile.

DL. VESA: As vrea sa precizez un lucru. De cand sunt in Consiliul Local si reprezentant al RETIM, din mai 2013, n-am jignit absolut pe nimeni, nu am rostit la adresa nimanui niciun cuvant de ocara sau de dezapreciere. Consider ca nu mai are rost sa mai inflamam spiritele.

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

 • 35.Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

- 11 voturi pentru.

-10 voturi impotriva.

-1 abtinere.

DL.SIMONIS: Vreau sa-l intreb pe d-nul Secretar daca modificarea reprezentantului Consiliului Local este de 14 voturi?

DL.SECRETAR: Actele constitutive se voteaza cu 14 voturi. Majoritate simpla. Aici este modificarea unui act constitutiv al societatii, deci trebuie 14 voturi. DL.PRIMAR: Si daca era cu majoritatea celor prezenti, tot nu s-a intrunit, deci, nici intr-o varianta nu se poate considera ca a fost aprobata aceasta hotarare, deci, ce era de demonstrat, s-a demonstrat. Sa facem lumina, cu intrebari si raspunsuri asumate.

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

 • 36.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la hotărârea Consiliului Local nr.9/31.01.2012 și aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

-24 voturi pentru

 • 37.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Protocolului de acordare a facilitătilor fiscale la transportul în comun unor categorii de cetăteni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012, modificat si completat prin HCL nr.34/15.01.2013, prin HCL nr.80/26.02.2013, prin HCL nr. 478/24.09.2013, prin HCL nr. 612/10.12.2013, prin HCL nr. 392/01.08.2014, prin HCL nr. 603/09.12.2014 si prin HCL nr. 335/31.07.2015.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

 • 38.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 562/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea Spațiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

 • 39.Proiect de hotărâre privind criteriile de întocmire a listei de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

 • 40.Proiect de hotărâre privind criteriile de întocmire a listelor de prioriăți și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

 • 41.Proiect de hotărâre privind schimbarea adreselor unor secții clinice aflate în structura organizatorică a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI

 • 42.Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

 • 43.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI

 • 44.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI

 • 45.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

..........Nu se intelege

DL.DIACONU: Cine este pentru?

DL.DIACONU: Sunt foarte multe persoane, unii nu mai fac parte din Primarie, din Executivul Primariei.

DL.PRIMAR: Sunt 12 voturi pentru.

DL.DIACONU: -12 voturi pentru.

6 abtineri.

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI

 • 46.Proiect de hotărâre privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament din Municipiul Timișoara, pentru anul 2016.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

-18 voturi pentru

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI

 • 47.Raportul de activitate nr. SC2016 - 2061/28.01.2016 al Clubului Sportiv ”SPORT CLUB MUNICIPAL”.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI

 • 48.Adresa nr. SC2015 - 33842/18.12.2015 a Instituției Prefectului - Județul Timiș referitoare la prevederi legale privind apărarea împotriva incendiilor, inventariere anuală, raport anual de activitate al aleșilor locali, comisiilor de specialitate, transparență decizională, informații de interes public.

S-a luat la cunostinta.

 • 49.Adresa nr. SC2016-000398/11.01.2016 a Partidului Blocul Unității Naționale privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 526/08.12.2015 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către Partidul Blocul Unității Naționale Filiala Județeană Timiș.

DL.DIACONU: Va mentineti punctul de vedere?

Cine este pentru mentinerea punctului de vedere?

DL.SIMONIS: .......

DL.SANDU: Dupa ultimele modificari, ar fi deja destul de ciudat ca la fiecare partid infiintat sa le dam un sediu, pentru ca un partid format din trei membrii n-ar primi iar altii ar primi un sediu.

DL.SIMONIS: Daca Executivul Primariei considera ca este oportun........

DL.FOLICA: Propun sa dam sediul de pe T.Vladimirescu, sunt patru nivele. DL.DIACONU: Executivul Primariei, respectiv Comisia de Spatii cu alte destinatii sa vina cu o noua propunere catre Consiliul Local

Cine este pentru pastrarea punctului de vedere?

PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI

 • 50.Adresa nr. SC2016-000291/07.01.2016 a FALT privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 535/08.12.2015 privind modificarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara și componența comisiei de atestare aprobată prin HCL nr. 383/05.07.2013

Dl. OLARU: Atestatul se retrage la propunerea Executivului...

Dl.PRIMAR: Asa mi se pare corect.

DL.DIACONU: Va rog sa va pronuntati asupra mentinerii sau nu. Voturi „pentru” inseamna „mentinere”, voturi „impotriva” inseamna „nementinere”.

Cine este pentru?

DL.PRIMAR: Retrageti d-voastra plangerea prealabila si la urmatoarea sedinta venim cu un amendament.

DL.DIACONU: Retragem de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI

 • 51.Adresa nr. SC2016 - 000831/14.01.2016 a Curții de Conturi Timiș privind Raportul de follow-up nr.545/11.12.2015 și Decizia nr. 10/1/04.01.2016 de prelungire a termenului de ducere la îndeplinire a Deciziei nr.10/10.01.2013, la

S.C. Horticultura S.A.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI

 • 52.Adresa nr.SC2016- 01644/25.01.2016 a Curții de Conturi privind dispunerea de măsuri pentru ducerea la îndeplinire a Deciziei nr. 70/08.01.2016, în dosarul nr. 79/2015 , pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar-contabilă, de către HORTICULTURA S.A.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI

 • 53.Adresa nr. SC2016 - 001326/20.01.2016 a Curții de Conturi privind Raportul de follow-up nr. 31402/30.09.2015 cu privire la Decizia nr. 61/24.06.2014 și Decizia nr.61/1/12.01.2016, la entitatea AQUATIM S.A.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 54 AL ORDINEI DE ZI

 • 54.Adresa nr.SC2016- 001537/22.01.2016 a Curții de Conturi privind Raportul de follow-up nr. 19603/02.12.2015 încheiat ca urmare a verificării modului de realizare a măsurilor stabilite prin Decizia nr. 108/07.01.2015 și Decizia nr. 108/1/08.01.2016, la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI

 • 55.Adresa nr. SC2016-001648/25.01.2016 a Curții de Conturi privind Raportul de follow-up nr. 1888/26.11.2015 încheiat urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.109/07.01.2015 la PIETE S.A.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 56 AL ORDINEI DE ZI

 • 56.Adresa nr. CDT2015 - 001999/08.01.2015 privind Informarea RATT pentru punerea în aplicare a prevederilor HCL nr. 107/27.03.2012 privind aprobarea Procesului-Verbal 661/26.10.2011 al Comisiei de Control numită prin Decizia nr.178/18.03.2011 a Directorului General al RATT, Raportului de evaluare a materialelor rămase pe stoc, atribuirii în folosință gratuită, valorificării și vânzării unor materiale și împuternicirea RATT pentru recuperarea valorii materialelor neutilizabile.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 1 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.101/24.03.2009, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 226/23.11.2012 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/23.01.2015.

Dl. DIACONU: Cine este pentru?

- 16 voturi pentru.

PUNCTUL 2 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 54103, ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educționale a Colegiului Național C.D. Loga Timișoara”, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Dl. DIACONU: Cine este pentru?

-12 voturi pentru.

- 4 abtineri

DL.SECRETAR: Domnilor consilieri, 14 voturi e necesar.

DL.PRIMAR: Eu v-am explicat despre ce este vorba. Vrem sa continuam lucrarile de la Loga? Cine este pentru?

DL. DIACONU: Cine este pentru?

- 16 voturi pentru.

DL.PRIMAR: Grupul impotriva Timisoarei se manifesta, foarte multe ocazii sa faceti asata nu o sa mai aveti, timisorenii vor sti ca nu ati vrut sa se faca lucrari la Loga. Nu vreti nici sustinerea sportului, ati incercat sa boicotati si proiectele de dezvoltare a Timisoarei. Timisorenii stiu ce faceti.

PUNCTUL 3 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 470/30.10.2016 și a Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara”.

DL. DIACONU: Cine este pentru?

-16 voturi pentru.

DL.PRIMAR: Avand in vedere ca grupul, initial impotriva Timisoarei, in urma interventiei mele si-a revizuit punctul de vedere, imi retrag afirmatia, ca nu e impotriva Timisoarei.

PUNCTUL 5 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.560/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4”, cod SMIS 48191 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

DL. DIACONU: Cine este pentru?

In unanimitate - 16 voturi.

PUNCTUL 6 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI

 • 6.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2”, cod SMIS 48189 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

DL. DIACONU: Cine este pentru? In unanimitate - 16 voturi

PUNCTUL 4 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI

 • 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării din bugetul local a sumei de 11.300,25 lei - reprezentând recuperarea debitului de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR ca urmare a corecției financiare aplicate la contractul nr.166/02.09.2011, stabilit ca titlu de creanță bugetară în baza Notei de constatare nr. CSN 1447/07.01.2016, în cadrul proiectului "Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara", finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere".

DL.PRIMAR: Punctul 4 nu e la fel de important. Este vorba de suma de 11.000 lei. V-as ruga sa votam si asta. E legat de fonduri europene.

Apreciez ca v-ati razgandit si ca n-ati mai fost impotriva Timisoarei. Apreciez atitudinea pozitiva. Ati fost impotriva. Voi spune public ca v-ati schimbat pozitia.

A fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 7 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI

 • 7.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.10.2014.

A fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 8 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI

 • 8.Proiect de hotărâre privind mutarea Pieței de animale de companie, pe terenul situate în Municipiul Timișoara în parcarea Stadionului ”Dan Păltinișanu” - zona parcării din str. Diaconu Coresi, conform CF nr. 432523 cu nr. Top 4166/2/2/1/1/1/1/1/1/a, proprietar Municipiul Timișoara domeniul public.

A fost retras de pe ordinea de zi.

DL. DIACONU: Interpelari in scris, daca aveti.

Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local si va multumesc pentru participare!

PRESEDINTE DE SEDINTA


SECRETAR


Viceprimar DAN DIACONU


IOAN COJOCARI