Proces verbal din 01.03.2016

Proces-verbal al şedinţei ordinare din 01.03.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 01-03-2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință -Dl. viceprimar Dan Diaconu

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 27;

Din partea executivului participă: domnul Primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 245 din 26.02.2016

ANEXĂ

Anexa nr.245 Din data de 26.02.2016

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 02.02.2016.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice centralizat pe anul 2016.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de colectare-transport deșeuri municipale la nivelul județului Timiș, care va deservi unitățile administrativ teritoriale din aria de operare a județului Timiș - membre ale ADID Timiș, Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș și a indicatorilor de performanță, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiș și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deșeurilor municipale din Zona 1 Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Ion Ghica nr.14.

 • 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C. Dumuri Municipale Timișoara S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, dezmembrării, casării și valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.

 • 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Albinelor nr. 8.

 • 8. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Protocolul încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Primăria Municipiului Timișoara referitor la trecerea imobilelor (teren și clădiri) aferente unităților de învățământ în domeniul public.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului situat în Timișoara, str. Iris nr.26 cu număr cadastral 410480, înscris în C.F. nr.410480 Timișoara.

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. Timișoara.

 • 11.Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei cu nr. top 426758 înscrisă în CF nr. 426758 Timișoara, parcela situată în str. Prof.dr Aurel Păunescu Podeanu nr.4 în vederea amplasării unui post Trafo, instituirea servituții de trecere pentru cablu electric subteran, drept de uz și instituire servitute de trecere în favoarea ENEL DISTRIBUȚIE BANAT.

 • 12.Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a imobilului din Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 54 către Direcția Poliția Locală.

 • 13.Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.10 din str. Miloia bl. B1 sc.B și ap.60 din str. Miloia bl.B1 sc.A.

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegată a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”.

 • 15.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. nr. 9,10,11,14,16,18,20,21 împreună cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință SAD4/B, situate în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, la prețul de 340.000 euro.

 • 16.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință SAD 5, situat în imobilul din str. Cantemir nr.1 și Piața Libertății nr. 4, etaj parter, la prețul de 45.000 euro.

 • 17.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD1+2/A, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, la prețul de 260.000 euro.

 • 18.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea

Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului - Casă cu I etaj, situat în Bulevardul Mihai Viteazu nr. 26, la prețul de 850.000 de euro.

 • 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Splaiul N.Titulescu nr.2, la prețul de vânzare de 280.000 euro.

 • 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință - Alimentație publică, situat în strada Ștefan cel Mare nr.31, ap.nr.2+4, înscris în C.F. nr. 416560 - C1-U2 (C.F. vechi nr. 129484), nr. topo 7100/II+IV, la prețul de 10.000 euro.

 • 21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință - Sală de vânzare- magazin articole electrice, situat în imobilul din strada Ștefan cel Mare nr. 4, etaj parter, ap. nr.SAD, la prețul de 105.000 euro.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 80/07.02.2005 încheiat cu dr. Mioc Nicoleta și încheierea actului adițional.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 1510/2008 încheiat cu Asociația Familiilor Anti-HIV ”Speranța în viitor” și încheierea actului adițional.

 • 24. Proiect de hotărâre pentru aplicarea prevederilor OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor care datorează majorări de întârziere către bugetul local al Municipiului Timișoara.

 • 25. Proiect de hotărâre privind mutarea Pieței de animale de companie, pe terenul situat în Municipiul Timișoara în parcarea Stadionului ”Dan Păltinișanu” - zona parcării din str. Diaconu Coresi, conform CF nr. 432523 cu nr. Top 4166/2/2/1/1/1/1/1/1/a, proprietar Municipiul Timișoara domeniul public.

 • 26. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației corespunzătoare anului 2015 și reactualizarea cu cota TVA 20% conform Legii nr.227/08.09.2015 privind codul fiscal, a tarifelor pentru serviciile funerare a tarifelor permiselor de lucru și a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 27. Proiect de hotarare privind modificarea „Regulamentului de organizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public al Municipiului Timisoara”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 463/30.10.2015.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare și organizare a Comisiei de analiză a cererilor de atribuire teren asociațiilor , fundațiilor sau federațiilor constituite în baza OG 26/2000, a criteriilor de eligibilitate și selecție pentru stabilirea ordinii de prioritate.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Comunitară a Muncipiului Timișoara și a Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

 • 31. Proiect de hotărâre privind desființarea Centrului de Servicii Sociale ”Pentru Voi”.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2016-2017.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și Inspectoratul Școlar Județean Timiș referitor la finanțarea din bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2016 pentru susținerea activității Centrului Județean de Excelență Timiș.

 • 34. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2016.

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 57/13.02.2015 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale.

 • 37.Proiect de hotărâre privind supravegherea zonei Strada Miresei colț cu Calea Aradului, cu 1 post fix, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcției Poliției Locale Timișoara.

 • 38.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Timișoara a programului ”Gala Sportului Timișorean”, pentru nominalizările din domeniul sport și premierea celor mai bune performanțe sportive obținute în anul 2015 de către sportivii structurilor sportive locale.

 • 39.Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de folosință a bazelor sportive Sala Polivalentă ”Olimpia” Timișoara și Complexul Sportiv ”Bega” Timișoara, aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara, pentru anul 2016.

 • 40.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Final, reactualizat după finalizarea tuturor contractelor din cadrul proiectului ”Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” cod SMIS -CSNR 16828.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Parcelare teren și construire locuințe individuale”, str. Dr. Gr.T. Popa nr.22 (fostă str. Câmpina), Timișoara.

 • 42. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză și evaluare a proiectelor sportive și a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive și organizații finanțate de la bugetul local al Municipiului Timișoara.

 • 43. Proiect de hotărâre privind modificarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Consiliul Director al Asociației Club Sportiv ”Centrul Regional de Excelență Timișoara”.

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014.

 • 45. Raportul de activitate nr. SC2016 - 004144/26.02.2016 al Viceprimarului Municipiului Timișoara - domnul DAN DIACONU.

 • 46. Adresa nr. SC2016-003344/11.02.2016 a domnului Alfred Simonis -consilier local referitoare la întrebările adresate S.C. RETIM S.A.

 • 47. Adresa nr.SC2016- 4734/26.02.2016 a domnului Dan Diaconu- Viceprimarul Municipiului Timișoara cu privire la S.C. RETIM S.A.

 • 48. Adresa nr.SC2016 - 001302/20.01.2016 a domnului Demenescu Cosmin Florin privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 149/12.06.2001 și HCL nr. 63/26.02.2013.

 • 49. Adresa nr. SC2016 -003838/17.02.2016 a Curții de Conturi a României -Camera de Conturi Timiș referitoare la Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 442/29.12.2015 prin care s-a aprobat Raportul referitor la finanțele publice locale ale județului Timiș pe anul 2014.

 • 50. Adresa nr.SC2016 - 003959/18.02.2016 a Curții de Conturi a României

referitoare la Încheierea nr.30/16.02.2016 pronunțată cu privire la Contestația nr.SJ2015-21841/25.08.2015   formulată   de Unitatea

Administrativ Teritorială Municipiul Timișoara împotriva Deciziei nr.40/11.08.2015 emisă de Curtea de Conturi.

 • 51. Adresa nr. SC2016- 003971/18.02.2016 a Curții de Conturi a României privind Încheierea nr. VI.28/12.02.2016 pronunțată cu privire la Contestația nr.SJ2015-21928/26.08.2015 formulată de UATM împotriva Deciziei nr.41/2015 a Camerei de Conturi Timiș- privind Auditul financiar asupra contului anual de execuție bugetară pe anul 2014.

52 .Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția punctelor nr.24 și 37 au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

Proiectul de hotărâre de la punctul 27 a fost inițiat de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu și de consilierul municipal - Alfred Simonis.

Proiectele de hotărâre de la pct. 24 și 37 a fost inițiate de domnul consilier Simonis Alfred .

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 01.03.2016

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor cultural din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate.

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare.

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 522/08.12.2015 privind transmiterea fără plată din patrimoniul Municipiului Timișoara în patrimoniul Liceului ”Bartok Bela” Timișoara, a unui microbuz marca Opel Movano 16+1 locuri, pentru asigurarea transportului elevilor în cadrul activităților/acțiunilor desfășurate de unitatea școlară.

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 523/08.12.2015 privind transmiterea fără plată din patrimoniul Municipiului Timișoara în patrimoniul Liceului cu Program Sportiv Banatul Timișoara, a unui microbuz marca Ford Transit 16+1 locuri,

J            ~                                                                                                                                            ~

pentru asigurarea transportului elevilor în cadrul activităților/acțiunilor desfășurate de unitatea școlară.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, din surse proprii, pentru anul 2016.

 • 7. Informarea nr. SC2016 - 4953/01.03.2016 a domnului Viceprimar Dan Diaconu privind deplasarea în orașul înfrățit Novi Sad din Serbia.

 • 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara.

Dl. DIACONU: Bună ziua! Declar deschisă ședința Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 01.03.2016. Avem 52 de puncte pe ordinea de zi a plenului și încă 8 puncte pe ordinea de zi suplimentară. Îi voi da cuvântul d-lui Primar pentru prezentarea celor 8 puncte.

Dl. PRIMAR: Bună ziua tuturor! V-aș ruga să acceptați pe ordinea de zi suplimentară următoarele 8 proiecte:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate.

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare.

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 522/08.12.2015 privind transmiterea fără plată din patrimoniul Municipiului Timișoara în patrimoniul Liceului ”Bartok Bela” Timișoara, a unui microbuz marca Opel Movano 16+1 locuri, pentru asigurarea transportului elevilor în cadrul activităților/acțiunilor desfășurate de unitatea școlară.

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 523/08.12.2015 privind transmiterea fără plată din patrimoniul Municipiului Timișoara în patrimoniul Liceului cu Program Sportiv Banatul Timișoara, a unui microbuz marca Ford Transit 16+1 locuri, pentru asigurarea transportului elevilor în cadrul activităților/acțiunilor desfășurate de unitatea școlară.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, din surse proprii, pentru anul 2016.

 • 7. Informarea nr. SC2016-4953/01.03.2016 a d-lui Viceprimar Dan Diaconu privind deplasarea la Novi-Sad.

 • 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara.

Sunt de fapt 7 proiecte suplimentare, a opta poziție, cea care e cu numărul de ordine 7 reprezentând o informare, Informarea nr. SC2016-4953/01.03.2016 a d-lui Viceprimar Dan Diaconu privind deplasarea sa la Novi-Sad.

Dl. ORZA: V-aș propune să mai introducem un punct pe ordinea de zi, cel cu ONG-urile, am discutat și cu dna. Stoianov și cu o parte din reprezentanții ONG-urilor care chiar au contracte de prestări servicii să spunem sociale cu Primăria Timișoara de foarte mulți ani și cred că datorită unei erori de interpretare a Serviciului Social, de bună credință de altfel, ei au propus o modificare a acordării de cheltuieli pe Legea 34 copiind modul de lucru al Ministerului Muncii care nu are nici o legătură cu ceea ce facem noi, în sensul că noi putem să facem plățile respective chiar în baza Legii 34. Rugămintea era să mai introducem pe ordinea de zi.

Dl. PRIMAR: Am cerut o informare din partea Direcției Economice și cred că cel mai bine este să vă prezint această informare. Având în vedere solicitările Serviciului de Ajutor Maltez în România, Societății Române Speranța și a cellorlalte asociații și fundații care au fost finanțate din surse ale bugetului local până la finele anului 2015, vă precizez faptul că prin Decizia nr.40 din 2015 a Camerei de Conturi Timiș, s-a constatat existența unei abateri privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare pentru activitățile de asistență socială din bugetul local al Municipiului Timișoara propusă de către ordonatorul secundar de credite și anume Direcția de Asistență Socială Comunitară fără respectarea în totalitate a prevederilor legale privind contractarea, finanțarea și monitorizarea serviciilor sociale conform legislației. Precizez faptul că angajarea cheltuielilor bugetare a fost efectuată de către Direcția de Asistență Socială Comunitară iar celelalte faze ale execuției bugetare au fost realizate de către Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice. Conform HCL nr.5/02.02.2016 au fost aprobate și repartizate credite bugetare necesare acestei categorii de cheltuieli conform Adresei de înaintare nr. 3628 din 16.02.2016 respectiv filelor de buget, către Direcția de Asistență Socială Comunitară iar în cadrul UAT nu au fost prevăzute credite bugetare cu această destinație. De asemenea, în cadrul Încheierii nr.30 din 16.02.2016 care reprezintă răspunsul contestației nr. SJ 2015-21841/25.08.2015 se precizează faptul că derularea acestor servicii să se facă în integralitate prin această direcție sau printr-un ordonator terțiar subordonat acesteia considerându-se că acest flux este divizat contrar prevederilor legale în domeniu cu respectarea OMFP 1792/2002, cadrul legal care prevede angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea evidența și raportarea angajamentelor bugetare respectiv a Legii nr.292/2001 a Asistenței Sociale art.112 respectiv 115. Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog a mă sprijini în soluționarea problemei ținând cont de nenumăratele discuții purtate și nesoluționate la nivelul Direcției de Asistență Socială Comunitară. Deci situația în care s-a ajuns se datorează faptului că nu s-a reușit în interacțiunea dintre Direcția Economică și conducerea Direcției de Asistență Socială să se aducă lucrurile în legalitate. Acesta e motivul pentru care nici nu avem pe ordinea de zi în momentul de față acest proiect de hotărâre. El este întocmit dar nu a apărut pe ordinea de zi din acest motiv. Atâta știu eu, nu cunosc lucrurile în toate detaliile, îl rog pe dl. viceprimar să mă completeze.

Dl. DIACONU: Nu ați spus cum s-o introducem pe ordinea de zi, ca informare ca discuție?

Dl. ORZA: Explicația direcției nu are legătură, ea chiar vine și face corecția proiectului de hotărâre din ce am înțeles de la dna Stoianov, exact asta mi-a spus că exact corecția asta se face.

Dl. PRIMAR: Dna. Stoianov pretinde același lucru pe când Direcția Economică are alte susțineri și noi nu putem să ne aventurăm când este vorba despre astfel de lucruri. Deci dna. Stoianov își are punctele dumneaei de vedere, numai că noi nu putem să ne aventurăm încă o dată și să aprobăm cheltuieli implicit până nu avem garanția că totul este rânduit în legalitate. Și Direcția Economică ne spună dacă lucrurile sunt așezate sunt îndeplinite toate condițiile pentru a le vota sau nu, când Direcția Economică afirmă că totul e în regulă, evident că se poate introduce pe ordinea de zi. Până atunci eu nu introduc dacă nu îmi dă undă verde Direcția Economică.

Dl.ORZA: Am impresia că răspunsul acesta al direcției este inițial și modificarea făcută de social, e după acel răspuns, deci ei nu se referă la...e doar o neînțelegere eu insist pe chestia asta pentru că sunt...

Dl. PRIMAR: Haideți să-l ascultăm pe dl. Viceprimar Dianconu, informarea a fost elaborată azi de către Direcția Economică. Deci dna. Stoianov trebuie să 5

înțeleagă că nu vrea nimeni să nu asigure condițiile de finanțare. Dar după ce avem o dată niște observații făcute de Curtea de Conturi noi nu putem să mergem mai departe până nu se dă undă verde, este un principiu, din partea direcției de specialitate. Iar direcția de specialitate pe problema în speță este Direcția Economică. Fiind vorba aici despre aspecte ce țin de bani. Asta e tot.

Dl. DIACONU: Eu am doar o completare foarte scurtă ca să știm cum am ajuns în acest moment, Curtea de Conturi în 2015 spune foarte clar că trebuie să intre în legalitate cu privire la mecanismul de finanțare a fundațiilor și asociațiilor care prestează servicii sociale. Cele două formule de a intra în legalitate, care au fost cred identificate la momentul respectiv sunt: fie prin subvenționare conform Legii 34/1999 fie prin contractare. Direcția de Asistență Socială a optat pentru 34/1999 de altfel o lege veche din punctul meu de vedere, dar nu sunt eu chemat să-mi dau cu părerea despre aceste lucruri. O lege care ducea către subvenționarea asociațiilor și fundațiilor conform HCL-urilor pe care cu toții le-am discutat, le-am votat le-am ales ca formă de finanțare și din punct de vedere al sumelor alocate per beneficiar în conformitate cu standardele de cost ale guvernului. Acesta este momentul în care am ajuns. Despre proiectul de hotărâre mai mult nu aș putea să vă spun nici nu văd anexa dar aici suntem acum, sigur există niște probleme din punct de vedere al plăților pe luna Ianuarie în condițiile în care convențiile de subvenționare sunt încheiate din ce știu eu de la 1 Februarie.

Dl. ORZA: Sunt semnate deja.

Dl. DIACONU: Transferuri nu se pot face de către primărie din acest punct de vedere.

Dl. PRIMAR: Vorbiți la microfon și trebuie să vină cineva din partea Direcției Economice, am transmis să vină aici. Pentru că ultima informare repet, primită azi este cea pe care v-am prezentat-o.

Dna.STOIANOV: Voi face niște precizări. Noi vrem acum să modificăm hotărârea pe care dvs ați dat-o în 30 Octombrie, HCL 455 cu privire la subvenționarea asociațiilor și fundațiilor pentru anul 2016. În acea hotărâre, în anexa 3 am pus că se pot deconta cheltuielile cu salariile de încadrare ale personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială. Ce cerem noi acum, ce propunem noi acum? Să dispară sintagma: care sunt calificate în domeniul asistenței sociale și să rămână: cheltuieli cu salariile de încadrare, a personalului care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială. Aceasta ar rezolva problema tuturor asociațiilor și fundațiilor.

Dl. DIACONU: Dar nu avem un aviz juridic pe tema aceasta și asta este inadmisibil pentru că sunt lucruri care sunt prevăzute într-o anumită lege. Dna.STOIANOV: Nu, nu sunt prevăzute. Acest lucru a rezultat din practică, din momentul în care au apărut cererile asociațiilor și fundațiilor, nici o lege nu reglementează acest lucru. Ordinul Ministrului Muncii, că există un ordin al Ministrului Muncii spune cum, nu în norme, spune cum se face decontarea de cheltuieli de la bugetul de stat când subvenția se acordă de la bugetul de stat. Dar normele metodologiece ale acestei legi spun că dvs consiliul local sunteți competent să aprobați regulile de acordare a subvenției de la bugetul local care pot fi diferite de cele care se aprobă de către Ministerul Muncii pentru bugetul de stat.

Dl. FOLICĂ: Dna. directoare de când aveți acest proiect?

Dna.STOIANOV: Din 25.02.

Dl. FOLICĂ: Și de ce nu ați venit cu el în comisii să discutăm? Veniți acum în ședința de plen?

Dna. STOIANOV: Cum doriți.

Dl. FOLICĂ: Nu cum doriți. Dacă vă făceați treaba la timp.

Dl. PRIMAR: Dl. Orza, dna. Stoianov, că ați luat cuvântul, nu avem pe ordinea de zi din aceste rațiuni, e vorba despre a asuma finanțări și prin urmare eu propun să o lăsăm pe ședința viitoare, timp în care se clarifică toate aspectele și evident că dacă forma este cu acoperire legală eu vă voi chiar ruga să votați. Dar acum nu am trecut pe ordinea de zi un astfel de proiect câtă vreme sunt anumite dileme ca să nu le spun altfel.

Dna. STOIANOV: Ok, puteți să-l lăsați pentru ședința următoare, dar o lună decontarea cheltuielilor cu salariile se va face numai pentru asistenți sociali. Nu și pentru restul personalului.

Dl. PRIMAR: Dar nu în Octombrie vorba d-lui viceprimar când s-a generat hotărârea, în Octombrie nu se știa lucrul acesta?

Dna. STOIANOV: Atunci am mers după modelul cum se acordă subvenționarea din bugetul de stat, în realitate la noi în Timiș.

Dl. ORZA: Asta era problema, că noi am copiat forma de lucru cu finanțarea guvernamentală care de fapt nu are legătură cu finanțarea locală.

Dna. STOIANOV: Exact. În Timișoara rezultă că trebuie să acordăm subvenții și pentru salariile celor care participă efectiv la acordarea de servicii sociale dar nu sunt calificați ca asistenți sociali.

Dl. FOLICĂ: Doamnă dragă dar în 4 luni de zile puteați rezolva această dilemă. Dna. STOIANOV: Abia acum au început să apară cererile asociațiilor.

Dl. PRIMAR: Dna Stoianov pe proiectul acesta pe care l-ați inițiat ați făcut demersurile pentru a obține avize de legalitate? Că dacă avem avize de legalitate nu cred că-și au rostul discuțiile, pentru că încă o dată, nimeni de aici nu cred că este împotriva rezolvării problemei, dar dacă nu avem aviz de legalitate cum să trec eu pe ordinea de zi fără aviz de legalitate. Eu asta nu o fac nu am făcut niciodată, dacă un grup de consilieri conform regulamentului de funcționare își asumă, atunci independent de voința primarului, se poate ajunge să fie pe ordinea de zi un proiect. Dar eu nu pot să-l propun fără aviz de legalitate.

Dl. IDOLU: Dl. președinte de ședință eram la ordinea de zi, cred că am ieșit din cadrul discuției. Foarte corect dar ca să intrăm din nou în subiectul ședinței s-a propus votarea, s-a prezentat ordinea de zi suplimentară s-a produs votarea cuprinderii în dezbaterea de azi și a acestei liste de proiecte suplimentare Dl. DIACONU: Dar dvs aveți proiectul despre care se discută? Că eu nu îl am.

Dl. IDOLU: Nu, apare în plus față de cele 8 înțeleg. Da? Ok. În sensul celor discutate până acum și pentru a rezolva și această situație oportun legal și în cunoștință de cauză fac un apel din nou la HCLMT nr. 315/2008 care de fapt asta statuează regulamentul de funcționare al consiliului local, cu 3 zile înainte, nu vorbim de toată povestea dar măcar cu 3 zile înainte de ședința de plen trebuie discutat în comisii. Dacă discutăm de acest subiect pe care în principiu îl susținem, susținem funcționarea ONG urilor dar tot în același sens trebuie să ne gândim și la această anexă de pe ordinea de zi ca ceea ce spunea dl. primar despre subiectul pus suplimentar acum în acest moment pe ordinea de zi și celelalte 8 puncte, solicităm grupul de consilieri PSD să organizăm o nouă ședință de plen pentru a fi în cunoștință de cauză. Și mă refer în primul rând la programul cultural. Agenda manifestărilor culturale din 2016 am primit acum un sfert de oră referatul. S-a discutat pe...

Dl. DIACONU: Ați primit-o Vineri pe e-mail toți consilierii. A fost convocată Comisia de Cultură care a văzut aceste proiecte în Decembrie 2015. Ieri s-au semnat niște elemente legate de întâlnirea comisiilor.

Dl. IDOLU: Ieri a fost Comisia de Cultură. Regulamentul spune clar: 3 zile de la ședința comisiei. Ieri a fost convocată comisia, cu adevărat am aflat că a funcționat această comisie și a pus întrebări pertinente care nu puteau fi oferite ieri. Deci ieri nu s-a luat nici o decizie pentru că nu se știau sumele, nu se știau priorități, acum un sfert de oră la 14.40 am primit notele de fundamentare. Acum discut eu, dragi colegi cădem în aceeași capcană în care am căzut de multe ori când pe ordinea de zi suplimentară din bună credință pentru proiectele propuse pentru unele dintre ele, am votat. Și după aceea am regretat. Avem 12 disponibilitatea să ne întâlnim peste 3 zile Joi, Vineri și în cunoștință de cauză pe lângă cele 8 puncte ar fi corect să discutăm și propunerea ONG urilor. Dar în cunoștință de cauză, deci grupul de consilieri PSD se va opune suplimentării cu orice cât de generos ar fi el. Trebuie să discutăm în cunoștință de cauză și în același timp ne arătăm disponibilitatea ca Joi sau Vineri să ne adunăm din nou și în funcție de analiza pe care am făcut-o să votăm pentru, împotrivă sau abținere. Dl. PRIMAR: Dacă ne uităm la aceste propuneri suplimentare eu cred că nu se justifică să amânăm și eu vă propun următoarea abordare: să votați în două etape, pe de-o parte cele 7 proiecte care apar pe anexă plus informarea d-lui Diaconu și în pasul următor să punem la vot în mod distinct problema de la Direcția Socială. Având în vedere că acolo nu există aviz de legalitate. Că altfel eu le-aș pune la pachet, încă o dată n-am nici o reținere e o problemă care trebuie rezolvată și ea. De ce? Păi nu e bine să ajungă autobuzele la cele două licee? Cred că trebuie să ajungă cât mai repede, dacă ne uităm ce e pe ordinea de zi nu cred că sunt lucruri critice, agenda culturală a fost distribuită de săptămâna trecută, cum a spus dl. Diaconu, încă din Decembrie pentru comisie, săptămâna trecută a fost distribuită tuturor consilierilor, în Decembrie a fost distribuită comisiei, membrilor comisiei. Eu cred că se poate agreea ca pe ordinea de zi să intre aceste proiecte suplimentare. Evident că eu nu o să mă abțin nici acum să nu aduc critici celor care au întocmit proiectele cu întârziere. Pentru că la Cabinetul Primarului nu rămâne nici un act nesemnat de la o zi la alta. Indiferent de cât de încârcată este agenda primarului. Am un principiu de la care nu m-am abătut niciodată nici o hărtie care intră nici un document ca să folosesc un termen potrivit care intră la cabinetul primarului nu rămâne nesemnat în ziua în care intră. Și atunci nu mă pot împăca cu ideea că încă se vine cu întârziere cu proiecte pentru ordinea de zi. Dar așa cum v-am spus și în alte rânduri pentru binele orașului pentru a da fluență unor acțiuni activități concrete unor lucruri concrete eu însoțesc exprimarea nemulțumirii și muștruluiala la adresa celor în cauză de rugămintea de a accepta proiectele pe ordinea de zi pentru că până la urmă ne interesează să facem cât mai multe lucruri să le facem cu cât mai mare promtitudine.

Dl. IDOLU: Domnule primar acum mă adresez dvs nu colegilor mei, nu cred că s-a pus problema și nu uitați luna Decembrie când grupul de consilieri a fost alături de cetățenii orașului și de inițiativa dvs. de a vota, atunci când mulți din grupul PNL lipseau, justificat sau nejustificat. Asta dvs. în interior sunt convins că v-ați gândit. Nu cred că este de vină din nou Dan Diaconu sau un șef de serviciu pentru întârzierea supunerii atenției în timp util a ordinei de zi 13 suplimentare. Sunt proiecte interesante aici Agenda Culturală e foarte importantă, ieri, din nou vă precizez și pot să completeze mai mult decât mine cei care sunt din comisia respectivă ce s-a discutat ieri și cred că aveți înțelepciunea să ascultați consilierii din comisia care a discutat Agenda culturală nu prin intermediari. Și doi, cele două microbuze, nu cred că se întâmplă nimic dacă așteaptă până Joi, deci noi suntem dispuși 3 zile de la această dată când am luat la cunoștință de subiecte, să discutăm cu onestitate deschidere în cunoștință de cauză și a apărut acest subiect foarte important al ONG urilor față de care noi avem toată deschiderea. Dar dacă nu supunem un subiect de interes public cum ar fi ONG urile, cu legalitate, fără viză de legalitate sau fără, tot la fel în necunoștință de cauză nu vrem să luăm plasă cum am mai luat de atâtea ori cu subiecte cu viză de legalitate care s-au dovedit nelegale până la urmă.

Dl. PRIMAR: Nu s-a dovedit absolut nimic nelegal până în momentul de față, îmi pare foarte rău trebuie să vă corectez, absolut nimic nu s-a dovedit nelegal. Pentru că în țara asta care se pretinde stat de drept dacă ceva e legal sau nu e legal, stabilește o instituție a puterii judecătorești. Ori nu există nici o pronunțare a vreunei instituții a puterii judecătorești care să considere că ceva făcut aici în acești ani a fost ilegal.

Dl. IDOLU: Dvs. un maestru al ipotezelor și al scenariilor mă bucur că spuneți asta acum, chiar mă bucur.

Dl. PRIMAR: Eu spun ca să vă dau dvs. tonus. Pentru că nu eu am votat aici ci dvs. și vreau să vă liniștesc, nu este nimic ilegal din tot ce ați votat dvs.

Dl. IDOLU: Eu vă mulțumesc și cuvântul dvs e garanție 100% îi las pe colegii mei să zâmbească în continuare, vă mulțumesc deci eu mi-am exprimat punctul de vedere al consilierilor locali PSD.

Dl. PRIMAR: Dacă este foarte urgent să rezolvăm problema de la Direcția Socială, am putea să ne întâlnim încă o dată cu acel subiect, dar să lăsăm pentru Vineri 8 puncte pline plus o informare, nu văd rațiunea, pentru că celelalte sunt lucruri care cred că pot fi votate. Pentru că să nu uităm timpul fiecăruia este prețios și Vineri s-ar putea să avem probleme de cvorum, sunt puncte care necesită 18 voturi, unii dintre dvs doriți să știți mai din timp când sunt ședințe de consiliu local fiindu-vă greu să veniți așa de azi pe mâine, eu sunt aici în permanență nu e problema mea.

Dl. IDOLU: Și grupul PSD știți că totdeauna a fost chiar dacă grupul PNL nu a participat.

Dl. PRIMAR: Vineri fără probleme. Nu are rost să fim atât de ineficienți eu cred că se poate merge la vot, dacă se acceptă ca aceste subiecte să intre azi, 14

intră, dacă nu, nu, eu am făcut o propunere, se pot lua și pe rând, unul câte unul aceste propuneri suplimentare dacă vreți, deci mie mi-e totuna. Dar cred că ar fi bine ca atâta cât putem rezolva din ele să rezolvăm azi. E o vorbă: ce poți face azi nu lăsa pe mâine. Eu nu vreau să aplicăm cealaltă vorbă: ce poți face azi nu lăsa pe mâine, lasă pe poimâine că până poimâine poate nu mai e nevoie să faci. Vreau operativitate.

Dl. DIACONU: Ne aflăm în situația în care avem 8 puncte pe ordinea de zi suplimentară și un ipotetic punct, că eu cel puțin nu am proiectul de hotărâre și nu cred că-l are niciunul dintre consilierii locali, legat de asistență socială. Și propunerea este logic de a avea o nouă întâlnire, toată lumea este conștientă de urgența situației și de felul în care pot funcționa sau nu pot funcționa niște servicii sociale importante pentru noi, e vorba de persoane fără adăpost e vorba de persoane cu handicap, evident e important, de aceea cred că ...vceroiam să fac o recapitulare și sunt convins că ne putem întoarce la discuție. Ca atare cred că putem decide asupra acestor puncte care sunt înscrise pe ordinea de zi suplimentară și să convocăm într-adevăr pentru Vineri o nouă ședință în cazul în care referatul de la Direcția de Asistență Socială va primi și avizul de legalitate altfel îmi este greu să cred.

Dl. PRIMAR: O scurtă intervenție. Presupunând că nu ar primi avizul de legalitate atunci de ce să lăsăm celelalte proiecte pe Vineri? Eu zic să rezolvăm acum ce putem rezolva.

Dna. OLTEANU: Vreau să discutăm puțin despre agenda culturală. Și vreau să încep prin a vă comunica faptul că într-adevăr agenda culturală a fost depusă din luna Decembrie de către dl. Deheleanu la primărie. Însă informarea privind proiectele cuprinse în agenda culturală le-am primit abia săptămâna trecută cu toate că le-am cerut în mod repetat colegilor de la Comunicare, nu am putut să primim. Ieri la ora 12 am fost convocați pentru o ședință de comisie pe care am ținut-o ieri până la ora 15. Agenda culturală este destul de stufoasă zic eu, bugetul este măricel avem 12 milioane de lei pe care să-i alocăm, am cerut niște note de fundamentare privind sumele pentru care s-au ajuns în vederea susținerii acestor proiecte. Nu am primit aceste note de fundamentare decât azi la ora 14,30, îmi este imposibil să pot să mă pronunț asupra corectitudinii existenței acestei agende, în plus mai mult decât atât, ceea ce am mai solicitat d-lui viceprimar este o corelare și cu Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană pentru că mi se pare normal ca toate evenimentele din agenda culturală să fie corelate cu programul asociației, astfel încât să ne pliem pe un sistem unitar de manifestări culturale. Din punctul meu de vedere o analiză o

analiză ulterioară a bugetelor pentru că vă spun sumele sunt trecute și dacă vă uitați toate sumele sunt rotunjite ne referim la nici nu știu ce. Un buget care are sau nu are note de fundamentare, am primit pentru 3 dintre evenimente azi notele de fundamentare și doresc să le văd pentru că mi se pare normal și corect să știm ceea ce votăm și aprobăm. De aceea rugămintea noastră, a colegilor din grupul PSD este să amânăm punctele suplimentare și dacă tot vom avea subiectul și cu ONG urile peste 3 zile nu cred că ar fi o problemă să votăm întreaga ordine de zi suplimentară.

Dl. DIACONU: Era o discuție aproape de fond legată de agenda culturală dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu le voi supune pe rând pentru...

Dna. ȚUNDREA: Eu voi fi foarte scurtă. Acum în calitate de avocat vă spun un lucru, noi vrem să votăm proiectele, dar e o chestiune de principiu, atâta vreme cât noi avem un regulament de funcționare, care spune, ne lasă la dispoziție 3 zile ca să studiem documentele, aceste 3 zile au fost stabilite cu un rost, eu sunt consilier mai nou dar din câte știu de la colegii mei au fost mereu discuții legate de faptul că vin aceste proiecte suplimentare, eu le-am primit azi dimineață când eram în biroul meu, e foarte greu să poți să te implici și să înțelegi despre ce e vorba. Noi nu suntem împotrivă dar așa cum a spus dl. președinte al grupului dorim să ne dați cele 3 zile. Asta este tot.

Dl. DIACONU: Le supun pe rând. Anexa.

Dl.IDOLU: Nu suntem de acord. Deci noi am spus clar, suntem împotriva listei de subiecte suplimentare. Nu rând pe rând supuneți la vot procedura.

Dl. PRIMAR: Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Știm foarte bine că Grupul PSD este întotdeauna împotrivă când poate fi împotrivă. Și când are un motiv să arate, să-și justifice împotrivirea. De fapt atitudinea grupului PSD este una împotriva Timișoarei în mod sistematic și atunci trebuie motive, că ce să zici, de ce n-ai votat agenda culturală, păi zici am primit-o abia săptămâna trecută, că trebuie să zici ceva, nu o să zici vreau să las Timișoara fără agendă culturală. De ce nu vrei să meargă autobuz la Liceul Bella Bartok? Păi nu o să spui pentru că nu vreau eu să aibă copiii aceia autobuz, o să spui de ce nu mi s-a dat mai demult acest proiect care spune că se dă un autobuz. Și pot să continuu dar mă opresc aici pentru că nu are rost să mai pierdem vremea iată 43 de minute s-au dus de la ora 3 și până în momentul de față total steril numai pentru a se încerca frânarea ritmului. Dna Țundrea noi avem 52 de puncte pe ordinea de zi aici se lucrează într-un ritm care poate n-a fost încă remarcat de dvs că nu ați avut timp de aceea mergem cu suplimentare pentru că vrem să facem cât mai multe lucruri pentru Timișoara. Noi facem lucrurile în forță nu la relanti și atunci asta 16

presupune inclusiv situații ca cea de azi când nici aparatul primăriei nu face față ritmului și întârzie cu anumite proiecte, dar trebuie să alegem între a face ceva pentru Timișoara promt sau a mai întârzia niște lucruri ai căror beneficiari sunt timișorenii. Nu sunt alți beneficiari.

Dl.IDOLU: Dacă l-am întreba pe dl. Primar în ce perioadă se ține dl. Primar Festivalul Bega Bulevard? Ce buget este alocat? Nu vă uitați întreb pe oricare coleg. Dacă citim 5 puncte de acolo nimeni nu știe. Noi nu am spus ca de fiecare dată, nu am spus că suntem împotrivă. Nu numai în forță se face dl. Primar. Se lucrează și cu inteligență și cu legalitate, cu inteligență înseamnă discuții, dialog, analiză, nu în forță în 20 de minute să aprobăm 12 milioane de lei dragi colegi.

Dl. DIACONU: Cei 12 milioane de lei i-ați aprobat pentru bugetul Municipiului Timișoara, acum îi defalcați pe proiecte organizate de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Pe de altă parte vă dați seama că oricât ar fi de important grupul PSD nu mă puteți împiedica să supun la vot ordinea de zi suplimentară adică e totuși ceva.

Dl. ORZA: Haideți ca să nu transformăm chestia asta într-o luptă așa fără rost. Dacă ținem ședință Vineri haideți să punem aceasta cu ceea ce zice grupul PSD cu Agenda Culturală și cu ONG urile Vineri și restul să le votăm acum. Haideți să găsim o cale de mijloc ca să nu ne mai împotrivim. Se satisface și chestiunea aceasta de a consulta proiectele în detaliu.

Dl. DIACONU: Avem 8 puncte pe ordinea de zi suplimentară dacă printr-o excepție anterior le-am votat pe toate, în mod normal fiecare punct de pe ordinea de zi se discută pentru adăugarea pe ordinea de zi suplimentară.

Ca atare Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara. Îl supuneți pe ordinea de zi normală? Sau nu?

Cine este pentru?

-15 voturi pentru

-9 voturi împotrivă pentru a fi pus pe ordinea de zi.

-2 abțineri.

Dl.IDOLU: Din nou ajungem în situația în care nu suntem în stare să introducem votul electronic. E o rușine pentru Timișoara și de asta se ajunge la abuzuri și la renumărări de voturi. Asta e forța arătată de aparatul primăriei.

Dl. PRIMAR: 15 voturi dl. Idolu. 13 PNL , Dl. Boncea, Dl. Stoia.

Dl. DIACONU: Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate.

Cine este pentru?

-15 voturi pentru, dl. Orza a votat.

-11 abțineri.

5

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi?

-16 voturi pentru

-10 abțineri.

5

Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 522/08.12.2015 privind transmiterea fără plată din patrimoniul Municipiului Timișoara în patrimoniul Liceului ”Bartok Bela” Timișoara, a unui microbuz marca Opel Movano 16+1 locuri, pentru asigurarea transportului elevilor în cadrul activităților/acțiunilor desfășurate de unitatea școlară.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi?

-16 voturi pentru

-10 abțineri.

5

Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 523/08.12.2015 privind transmiterea fără plată din patrimoniul Municipiului Timișoara în patrimoniul Liceului cu Program Sportiv Banatul Timișoara, a unui microbuz marca Ford Transit 16+1 locuri, pentru asigurarea transportului elevilor în cadrul activităților/acțiunilor desfășurate de unitatea școlară.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi?

-17 voturi pentru

-9 abțineri.

5

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, din surse proprii, pentru anul 2016.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi?

-16 voturi pentru

-10 abțineri

5

Punctul 7. Informarea nr. SC2016-4953/01.03.2016 a d-lui Viceprimar Dan Diaconu privind deplasarea la Novi-Sad.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi?

-15 voturi pentru

-10 abțineri

5

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi?

-15 voturi pentru

-10 abțineri.

5

Ca atare toate punctele de pe anexă sunt introduce pe ordinea de zi.

Dl. ORZA: De asta suntem în discuțiile acestea, o dată e albă o dată e neagră. Depinde fiecare din ce parte vine.

Dl. PRIMAR: Eu am propus să se supună la vot dar să se știe că nu e propunerea primarului pentru că atâta vreme cât nu există aviz de legalitate primarul nu supune nimic la vot. Dar dacă dvs doriți să se supună la vot eu chiar insist pe lângă președintele de ședință să supună dar e propunerea dvs nu e propunerea mea.

Dl. ORZA: Am propus să facem un compromis dacă tot suntem în perioada aceasta a compromisurilor și agenda culturală o puteam lăsa împreună cu ONG urile ca și PSD și pe bună dreptate au spus chestia asta. Viza aceasta juridică lipsește datorită lipsei de comunicare din interiorul primăriei pentru că unu vorbește despre ceva, o direcție vorbește despre ceva și altă direcție răspunde la altceva. Asta e de fapt problema. Am înțeles că există promisiunea că Vineri se ține ședință pe tema aceasta.

Dl. SANDU: Nu s-a mai supus la vot un proiect pe care nici un consilier nu îl are.

Dl. SECRETAR : Nu e nici un proiect de hotărâre. Ce votăm un OZN?

Dl. DIACONU: Supun la vot ordinea de zi în ansamblu.

-Cine este pentru?

-17 voturi pentru ordinea de zi.

-9 abțineri.

5

Dl. PRIMAR: Oameni buni dacă am lucra cu această eficiență nu s-ar vedea

5

nimic în orașul acesta. O oră scursă pentru ce? Haideți să arătăm că vrem să facem ceva că nu mai sunt multe ocazii de a arăta, oamenii și-au făcut dejâ părerea dar niște încercări măcar.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:

Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 02.02.2016.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

- 17 voturi pentru

-8 abțineri

5

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice centralizat pe anul 2016.

Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?

-26 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de colectare-transport deșeuri municipale la nivelul județului Timiș, care va deservi unitățile administrativ teritoriale din aria de operare a județului Timiș - membre ale ADID Timiș, Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș și a indicatorilor de performanță, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiș și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deșeurilor municipale din Zona 1 Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?

- 22 voturi pentru

- 4 abțineri - Dl. Simonis, Dl. Idolu, Dl. Geană, Dna. Olteanu.

5                                                7                         7                            7

Dl. ORZA: Dl. Secretar dar în epoca aceasta a proceselor în administrația locală cum demonstrezi că ai votat sau nu? Cum? Care video?

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului

rp* •              /v      1            *1        • j 1             •  •   •   1   • rri* •                      a            1   •

Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Ion Ghica nr.14.

Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?

-26 Voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C. Dumuri Municipale Timișoara S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, dezmembrării, casării și valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.

Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?

-26 Voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Albinelor nr.8.

Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?

-26 Voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Protocolul încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Primăria Municipiului Timișoara referitor la trecerea imobilelor (teren și clădiri) aferente unităților de învățământ în domeniul public.

Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?

-26 Voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului situat în Timișoara, str. Iris nr. 26 cu număr cadastral 410480, înscris în C.F. nr.410480 Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?

-25 Voturi pentru

-1 abținere- dl. Simonis

5

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?

-26 Voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei cu nr. top 426758 înscrisă în CF nr. 426758 Timișoara, parcela situată în str. Prof.dr Aurel Păunescu Podeanu nr.4 în vederea amplasării unui post Trafo, instituirea servituții de trecere pentru cablu electric subteran, drept de uz și instituire servitute de trecere în favoarea ENEL DISTRIBUȚIE BANAT.

Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?

-26 Voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a imobilului din Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 54 către Direcția Poliția Locală.

Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?

-26 Voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.10 din str. Miloia bl. B1 sc.B și ap.60 din str. Miloia bl.B1 sc.A.

Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?

-26 Voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegată a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”.

Dl. IDOLU: Este o idee bună să se realizeze aceste lucrări, să-și ia responsabilitatea SDM, dar pentru a fi siguri că obiectivul pentru care se realizează delegarea fără licitație și susținem pentru societate așa cum și pentru Horticultura am solicitat la momentul respectiv dar ca să fim siguri că nu se dau, că pot avea loc abuzuri nu acum nu peste 2 ani ci în perioada de concesiune a delegării aș dori să fie precizat că fără drept de subantrepriză. Deci nu aș vrea să ajungem în speța în care SDM prin delegare de gestiune primește toate lucrările de întreținere a activității de semnalizare rutieră întreținere, funcționare ce știm că făcea ROSIGN înainte și să subconcesioneze peste un an sau doi unei alte societăți. Deci în caietul de sarcini doresc să se precizeze: să se interzică subconcesionarea lucrărilor de către SDM.

Dl. DIACONU: Numai că noi suntem acum la un studiu de oportunitate. Dacă-mi puteți indica locul în care ați dori ca un astfel de element să fie introdus. După studiul de oportunitate oricum urmează să fie introdus un alt HCL.

Dl. IDOLU : Deci în studiul de oportunitate nu neaparat eu trebuie, cine a redactat studiul, că aici spune foarte corect instituția noastră deține sunt foarte multe fraze, frazeologie care nu are conținut. Instituția noastră deține controlul. Haideți să fim serioși e o societate SDM care trebuie să se conducă tip management privat. Sunt multe argumente care sunt exagerate. Dar peste toate acestea cine a redactat studiul de oportunitate cine-l va redacta, trebuie să conțină și această sugestie și când ajungem la caietul de sarcini doresc să se consemneze: să nu se poată concesiona aceste servicii pentru că altfel s-ar evita Legea achizițiilor publice și am putea ajunge fără voia noastră care votăm acum la o încredințare directă către terți. Nu către SDM.

Dl. PRIMAR: Sigur ca trebuie sa luam masuri insa acum se elaboreaza studiul de oportunitate. Tot Consiliul Local va fi cel ce va aproba Caietul de sarcini pentru a se face si concesiunea respective pornind de la studiul de oportunitate care presupunem noi ca va zice ca este oportun. Daca e asa, atunci cand se va face transferul trebuie sa fie prevazute clauze protectoare incat sa nu se ajunga prin diverse mecanisme la eludarea unor prevederi legale.

Dl. IDOLU: Cred ca nici unul dintre colegii nostri nu are siguranta ca va fi consilier in mandatul viitor. Noi votam acuma delegarea de gestiune. La acest moment, fiecare dintre noi trebuie sa se asigure ca votul nostru nu va putea fi exploatat de alti colegi. Ca va fi scris e o declaratie a actualilor consilieri.

Dl. PRIMAR: Daca doriti spuneti textul, unde sa se prevada si nu e nici o problema, se poate prevedea si din aceasta etapa.

D -na. SARACAN: Studiul de oportunitate stabileste chiar in fata noastra aceasta solutie, de a delega catre S.D.M. la Cap. 6 unde se si poate completa: „ urmare a analizei prezentului studiu, activitatea de semnalizare rutiera prin gestiune delegata in sensul atribuirii directe catre operatorul economic SDM, este eficienta si...” se poate continua, catre SDM fara drept de antrepriza.

Dl. PRIMAR: Fara drept de cesiune.

Dl. IDOLU: Fara drept de cesiune si subcontractare a lucrarilor.

D -na SARACAN: Da, doar ca cei care au redactat acest studiu poata ca nu-si insusesc propunerea noastra.

Dl. IDOLU: A inteles perfect colega noastra ceea ce am vrut sa spun si a punctat exect ceea ce trebuie. Noi suntem un grup de 27 de consilieri care ne-am exprimat o ingrijorare, prin mine. ar fi bine sa se precizeze cum a zis colega noastra. „ Nu se permite cesiunea contractului de concesiune si nu se admit subcontractari catre terti”. Va fi in caietul de sarcini dar noi acuma dam o declaratie de intentie.

Dl. DIACONU: Din ceea ce stiu eu nu va mai exista un caiet de sarcini aici. este un studiu de oportunitate si o comisie de negociere a preturilor.

Dl. IDOLU: Odata ce e delegat a se incheia contractul SDM-ul poate subcontracta 90% din lucrari si ajungem la societati poate foarte bune, dar ajungem mai rau decat suntem acuma cu Rosign-ul.

Dl. DIACONU: Eu tot as vrea o parere juridica asupra termenilor pe care sa-i introducem aici. Subcontractarea ce inseamna? Poate oamenii au de cumparat un stal.

Dl. IDOLU: Aia este achizitie. Subcontractarea lucrarilor inseamna un deviz de lucrari C+M cu recapitulatie cu toata povestea. Va rog sa evaluati in ce situatie putem ajunge noi prin votul de astazi daca va fi interpretat altfel decat am vrut noi acum. Sa se consemneze ca declaratie e treaba acelei comisii care va negocia. Sa tina cont de recomandarea noastra.

Dl. MOSIU: Este bine sa se stie de la inceput pentru a nu avea surprize. daca acuma actionarii de la ROSIGN au alta firma pregatita si asta ar trebui sa se stie. Pentru ca altfel nu vad care ar fi scopul discutiei.

Dl. PRIMAR: Se poate completa asa cum a propus doamna Saracan. Fara cesionare si fara drept de subcontractare.

Dl. IDOLU: Constructii montaj , nu achizitie. „ Nu se permite cesionarea contractului de cesiune, de delagare a contractului de delegare a...inclusiv lucrarile de C+M.” Puteti pune o paranteza:-se exclud achizitiile.

Dl. PRIMAR: Cred ca este mult mai clar cum a spus doamna Saracan, fara drept de cesiune sau subcontractare a lucrarilor C+M.

Dl. IDOLU: Eu ma incapatanez sa spun: „ ....; si fraza intreaga” . Ca virgulele

am vazut ca mai dispar. Ideea Mariei este foarte buna, dar trebuie punct si virgula si o fraza clara.

Am spus : „ ; se interzice cesionarea contractului de delagare...inclusiv subcontractarea lucrarilor lucrarilor C+M”

Dl. DIACONU: Cine este pentru acest amendament ?

-25 voturi pentru

Dl. Simonis nu voteaza.

Cine este pentru acest proiect cu amendamentul votat ?

- 25 voturi pentru

Domnul Simonis nu voteaza

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. nr. 9,10,11,14,16,18,20,21 împreună cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință SAD4/B, situate în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, la

J                           ~                                                                                                                                                           ~

prețul de 340.000 euro.

Dl. DIACONU: Cine este pentru ?

- 25 voturi pentru Dl. Simonis nu voteaza.

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință SAD 5, situat în imobilul din str. Cantemir nr.1 și Piața Libertății nr. 4, etaj parter, la prețul de 45.000 euro.

Dl. DIACONU: Cine este pentru ?

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD1+2/A, situat în imobilul din J                                                                  J                                 '

Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, la prețul de 260.000 euro.

Dl. DIACONU: Cine este pentru ?

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea

Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului - Casă cu J           ~                   J

I etaj, situat în Bulevardul Mihai Viteazu nr. 26, la prețul de 850.000 de euro.

Dl. DIACONU: Cine este pentru ?

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea

Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în

J           '                    J

Splaiul N.Titulescu nr.2, la prețul de vânzare de 280.000 euro.

Dl. DIACONU: Cine este pentru ?

- 26 voturi pentru (Unanimitate)

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință - Alimentație publică, situat în strada Ștefan cel Mare nr.31, ap.nr.2+4, înscris în C.F. nr. 416560 - C1-U2 (C.F. vechi nr. 129484), nr. topo 7100/II+IV, la prețul de 10.000 euro.

Dl. DIACONU: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru (Unanimitate)

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință - Sală de vânzare- magazin articole electrice, situat în imobilul din strada Ștefan cel Mare nr. 4, etaj parter, ap. nr.SAD, la prețul de 105.000 euro.

Dl. DIACONU: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru (unanimitate)

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 80/07.02.2005 încheiat cu dr. Mioc Nicoleta și încheierea actului adițional.

Dl. DIACONU: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

 • -   1 abtinere (Simonis)

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 1510/2008 încheiat cu Asociația Familiilor Anti-HIV ”Speranța în viitor” și încheierea actului adițional.

Dl. IDOLU: Ar trebui citit inainte punctul nr. 28. Eu zic ca caest punct trebuie amanat pana comisia numita sa analizeze cererile de atribuire a asociatiilor si fundatiilor sa-si intre in rol. Eu zic sa scoatem de pe ordinea de zi punctul nr. 23 urmand sa fie discutat dupa ce se aproba regulamentul, la o data ulterioara cand comisia si-a intrat in rol.

Dl. DIACONU : Singura problema pe care o vad este ca punctul 23 este dupa o decizie a Comisiei de SAD.Trebuie sa ne spuna cineva daca nu este un termen in care acesta poate fi prelungit sau nu.

D -na KOSEGI: Nu au legatura una cu alta. La 23 aprobam prelungirea unui contract care deja s-a aprobat in comisia de SAD existenta la data aprobarii iar la punctul 28 este vorba de un regulament de organizare si functionare pe o alta comisie de atribuire a terenurilor pentru federatiile constituite in baza OUG nr. 26.

Dl. IDOLU: De ce trebuie doua comisii tot pentru fundatii si asociatii si chiar daca a fost aprobata odata, o prelungire presupune un alt document juridic. Un act aditional e un alt document juridic.

Dl. DIACONU: Punctul 28 se refera la teren.

Dl. IDOLU: Avem doua comisii: Una pentru teren si una pentru spatii?

Dl. DIACONU: Comisia de SAD nu se poate ocupa si de terenuri.

Dl. IDOLU: Atunci sa le bagam pe toate la comisia asta si nu mai avem cealalta comisie. Eu ma abtin la acest punct. Doresc sa gandim unitar pentru toate.

Dl. DIACONU: Acesta este un SAD, indiferent ca este acordat unei asociatii sau unei firme prin licitatie.

Dl. ORZA: Inteleg ca este un contract expirat pe care il prelungim.

Dl. DIACONU: Se refera la cereri de atribuire de teren pentru asociatii, o comisie care nu exista in momentul de fata si probabil ca nici nu se stie, nu se poate trata. Terenul si SAD-ul nu au legatura.

Dl. IDOLU: Eu va spun ca suntem caraghiosi sa avem doua comisii, una pentru teren si una pentru SAD, cand am putea fi eficienti domnule primar.

Dl. DIACONU: Cine este pentru ?

- 24 voturi pentr

- 2 abtineri ( Idolu si Simonis)

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

 • 24. Proiect de hotărâre pentru aplicarea prevederilor OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor care datorează majorări de întârziere către bugetul local al Municipiului Timișoara.

Dl. PRIMAR: Eu o sa am aceeasi interventie pe care am avut-o si cand acest proiect a mai fost data trecuta pus pe ordinea de zi. Nu cred ca este un semnal bun catre cetateni ca cei ce nu-si platesc obligatiile, taxe si impozite fiscale, ajung sa fie scutiti de penalitati. Nu cred ca este corect sa-i punem in aceeasi situatie, scutiti de penalitati, si pe cei ce platesc in termene, si pe cei ce nu platesc in termene. Am rugamintea sa nu votati ca riscam sa ne trezim la anul ca mult mai multa lume nu plateste in termen, presupunand ca oricum se va face o scutire. Iar in configuratia Consiliului Local de la anul, nici intr-un caz nu se va mai putea pune problema scutirii.

Dl. DIACONU: Vad ca proiectul de hotarare se aplica si persoanelor fizice si juridice, caz in care cre ca impactul bugetar va fi major. Numai eu stiu trei cazuri unde terminam acuma procesele si unde, daca se aplica un astfel de proiect de hotarare vom avea cateva milioane mai putin.

Dl. MOSIU: Nu era vorba de persoane juridice pana azi.

D -na WOLF: Rog Serviciul Juridic sa-mi spuna de ce nu este avizul juridic la punctul 23, 24, 25, 37, respectiv la anexele 2,3,4,5. As dori sa mi se spuna punctual, de fiecare data, la fiecare punct la care ajungem.

Dl. PRIMAR: Nu avizul juridic, ci semnatura secretarului. Aviz juridic exista dar nu exista semnatura secretarului ca la momentul multiplicarii ea nu a existat. Acum se dovedeste foarte limpede ca noi acum urmarim sa facem jocul de interese a unor firma rau-platnice si a unor cetateni rau-platnici.

Dl. SECRETAR: La punctul asta nu aveti viza de legalitate. Este o informare facuta de Serviciul Juridic si in plus nu este viza mea.

Dl. SIMONIS: Acest proiect, exact in aceasta forma a intrat acum o luna si jumatate in plen cu aviz juridic.

Dl. SECRETAR: Nu! Unde a avut aviz juridic ? Tot asta a fost.

Dl. SIMONIS: Tot asta si avizul juridic a fost unul pozitiv.

Dl. SECRETAR: Noi, sub aspectul legalitatii nu ne pronuntam. Puteti sa dati, puteti sa nu dati. E treaba de oportunitate. Din punctul meu de vedere ca om patit, spun ca nu e legal. Din punct de vedere al legii pana acuma optiunea e a dumneavoastra pentru ca e treaba de oportunitate.

Dl. SIMONIS: Din punctul meu de vedere, aceasta informare facuta de un consilier juridic tine loc de aviz juridic pentru ca spune ca se lasa la latitudinea Consiliului Local, prin urmare nu este ilegal. Nu are sens sa o intoarcem. Va propun sa modificam proiectul asa incat sa nu se aplice si persoanelor juridice.

Ca initiator propun amendarea acestui proiect de hotarare, sa se aplice doar persoanelor fizice.

Daca vreti sa vorbim de jocuri de interese va amintesc domnule primar ca in mandatul dumneavoastra au existat doua hotarari de consiliu local, ambele doar pentru persoane juridice. Prima in 28-09-2012 prin care amnistiati penalitati la persoane juridice si a doua in 28-09-2012 privind scutirea de plata la fundatii si asociatii. Niciunde in actualul mandat nu ati facut nici o amnistie pentru persoane fizice. Cine are o fractura de logica in acest moment ?

Sunt dispus sa va trec pe dumneavoastra initiator. Ma retrag. important este sa treaca si va propun sa scoatem din acest proiect de hotarare persoanele juridice. Sa ramana doar persoanele fizice.

Va citesc din raportului acestui proiect intocmit de Directia Fiscala: „ In cea ce priveste efectele favorabile... accelerarea incasarii unor creante restante cu vechime relativ mare , intre 2-4 ani, asigurarea unor venituri suplimentare.In ceea ce priveste efectele secundare, sunt dispus sa amendam acest proiect in cazul in care gasim o formula legala sa nu mai poata beneficia cei care au beneficiat acuma de aceasta amnistie, 10 ani de acum inainte. Putem sa scoatem persoanele juridice de pe acuma si un alt efect era volumul mare de activitati. Cred ca pentru cetateni putem munci in plus.

Acest proiect in cazul in care va trece va amnistia doar 70 % din cuantumul penalitatilor cu conditia ca debitorul plateste atat penalitatea de 30% ramasa cat si cuantumul impozitului initial.

Va supun la vot amendamentul prin care exclud din acest proiect de hotarare persoanele juridice care pot beneficia de aceasta amnistie in cazul in care proiectul trece.

Dl. PRIMAR: Nu pot decat sa ma mir ca din nou asistam la o dezinformare facuta cu un tupeu incredibil. Confundam schemele de minimis prin care scutim de la taxe si impozite locale pe investitori, pe cei care creaza locuri de munca cu scutirea acordata rau-platnicilor? haideti sa fim seriosi. Eu am propus astfel de lucruri si le voi sustine in continuare, lucruri care incurajeaza dezvoltarea. Nu este intamplator ca Timisoara este cel mai dinamic oras din Romania, ca este orasul cel mai propice pentru afaceri si investitii. Tot ce face administratia publica a Timisoarei vis-s-vis de investitori este incurajare, stimulare si nu descurajare. In rest suntem fermi dar votul apartine Consiliului Local, eu personal ca primar niciodata nu o sa indemn Consiliul Local sa fie tolerant cu cei ce nu platesc. Chiar daca scutirea nu e de 100% ci numai in proportie de 70% eu tot impotriva as fi ca principiu.

Trebuie sa se stie ca taxele si impozitele sunt obligatia fiecarui cetatean si a fiecarei societati comerciale. Cine plateste in termen isi face datoria, cine nu, trebuie sa simta o penalizare pentru a nu exacerba fenomenul intarzierilor, altfel il incurajam. Dumneavoastra votati cum doriti, aviz de legalitate nu exista in sensul procedural vorbind.

Eu consider ca este inoportun sa se adopte o astfel de hotarare si mai avem si aspectul pe care l-a sesizat d-na Wolf ca la acele rubrici pe care le-am mentionat nu exista semnatura. Daca e o scapare a secretarului ca s-a multiplicat inainte de a semna el, exista semnatura dar nu pe exemplarul care s-a dat la fotocopiator, este una. Cand nu exista ca nu e dat e altceva.

Dl. ORZA: Legat de afirmatia domnului Simonis am o intrebare pentru domnul Secretar. E adevarat ca proiectul asta, sub aceeasi forma a fost avizat juridic data trecuta ?

Dl. SECRETAR: De cine ?

Art. 2 spune: „in conformitate cu procedura de acordare a facilitatilor fiscale prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta'” . Sunteti consilieri vechi si stiti foarte bine ca anexa trebuie sa fie insusita de cineva. Cine a semnat pentru anexa?

Dl. IDOLU: Acelasi proiect data trecuta l-ati semnat domnule Cojocari ?

Dl. SECRETAR: Pana si Elena Ceausescu a spus : Dovada!

In primul rand anexa trebuia insusita de dl. Bodo, juristi si dl. Simonis. Toate referatele facute din partea primarului poarta semnaturile astea. Aici nu e nici o semnatura.

Aici nimeni nu semneaza, nu-si insuseste anexa.

Dl. BODO: In materialul de data trecuta, noi, Directia Fiscala am facut corectia la proiectul de hotarare?

Dupa cum spuneti dumneavoastra ca nu e semnat, inseamna ca nu e asa.

Dl. SECRETAR: Anexa nu e semnata de nimeni.

Dl. BODO: Noi vorbim de proiectul de hotarare asa cum a fost el depus data trecuta.

D -na MOHUT: Am xeroxat materialul care a intrat data trecuta si a fost respins. Dl. SIMONIS: Intre timp il caut eu insa imi amintesc ca la predenta dezbatere nimeni nu a sesizat faptul ca nu avem aviz juridic dar din ce se discuta aici nu reiese ca nu am avea aviz juridic doar ca nu am avut timp sa punem semnatura. Dl. SECRETAR: Nu e adevarat.

Dl. SIMONIS: Normele metodologice au fost elaborate de actualul guvern.

Dl. ORZA: Ieri m-am intalnit cu domnul Mateescu, fostul presedinte de la Camera de Comert si mi-a ridicat un caz. Avem o inchiriere de spatiu catre Asociatia de Prietenie romano-sarba careia i-am marit chiria de 7 ori.

Dl. DIACONU: Ne referim la obligatii fiscale aici.

Dl. ORZA: Oamenii nu au bani sa plateasca.

Dl. SECRETAR: In forma asta eu dau viza de nelegalitate.

Dl. PRIMAR: Haideti sa distingem intre cele doua situatii. In relatia cu sarbii este vorba despre o chirie care a fost aprobata la acel nivel. O chirie poate fi renegociata sau prin procedurile legale poate fi reevaluata si stabilita corect daca cumva s-a gresit prima data.

Simplul fapt ca cineva nu poate plati o chirie nu este o dovada sau un argument ca acea chirie e prea mare. Trebuie vazut daca e prea mare in raport cu pretul pietei.

Daca a facut lucruri bune pentru Timisoara, atunci se poate incadra acea organizatie in categoria cu altele care sunt tratate preferential pe baza faptului ca ele desfasoara in interesul comunitatii. Eu va propun sa votati. Fiecare voteaza cum doreste.

Dl. SIMONIS: Pe site-ul primariei mun. Timisoara HCL nr. 527/08.12.2015, documentul care este pe site acum, un referat aprobat de primarul Nicolae Robu, semnat de directorul executiv Adrian Bodo, secretarul Ioan Cojocari si avizat de Serviciul Juridic, propune emiterea in temeiul art. 12 din OUG nr. 44/2015 privind.... aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor

facilitati fiscale, anularea cotei de 70% din majorari si cu aducerea la indeplinire a proiectului se incredinteaza Directia Fiscala.

Faptul ca se ascunde un document pe care l-am avut la plen acum doua luni si se spune ca nu a existat vreodata, este foarte grav.

Fara a schimba nicio virgula din proiectul care a intrat acum o luna, dumneavoastra ati schimbat avizul juridic. Care este motivul pentru care se intampla chestia asta?

Haideti sa nu falsificam documente.

Dl. PRIMAR: Eu am vorbit despre oportunitate, nu am facut nicio referire la legalitatea sau nelegalitatea acestei propuneri. Cred ca ne pierdem vremea si sa fim mai transanti.

Dl. FOLICA: Cred ca ne pierdem vremea cu un proiect care a mai fost respins. PSD doreste sa scuteasca de la plata penalitatilor persoanele juridice iar noi nu suntem de acord.

Dl. IDOLU: Domnul secretar Cojocari trebuie sa raspunda punctual la ce a intrebat colega noastra d-na Wolf.

D -na TUNDREA: Acest proiect este copiat dupa OUG nr, 44/2015, ordonanta care acorda facilitati fiscale contribuabililor. Menirea acestei ordonante era sa aduca venituri la bugetul. Stiti cat costa executarea silita a debitorilor care nu platesc de buna voie ? Enorm. Credeti ca un guvern de buna-voie renunta la taxe si penalitati daca nu are niste avantaje ?

Acestea sunt facilitati fiscale care se acorda din cand in cand in intreaga lume pentru ca autoritatile locale vor sa faca o economie. Economia costurilor aaducerii sumelor respective la buget. Acesta este motivul pentru care aceste facilitati se acorda temporar si numai anumitor persoane. Deci nu este un avantaj pentru nimeni decat pentru autoritatea publica faptul ca se dau aceste facilitati. Alte orase mari din tara au adoptat aceste proiecte si au strans bani la buget. Dl. DIACONU: Il rog pe domnul Bodo sa se pregateasca cu mari contribuabili la impozitare, care in conditiile adoptarii unei astfel de hotarari de consiliu, numai eu ma gandesc la unul undeva vis-a-vis de Iulius Mall care vor fi scutiti de cateva milioane.

Dl. MOSIU: Eu zic sa revenim la oportunitate. Timisorenii sunt buni platnici. Cat la suta din contribuabilii din oras sunt afectati de aceasta hotarare ?

Nu stiu daca Timisoara se poate compara cu alte orase din tara?

Din cate stiu eu timisorenii sunt disiplinati si isi platesc taxele.Cat la suta din timisoreni sunt afectati de aceasta hotarare?

Dl. BODO: Aproximativ 15%. Nu ar trebui sa discutam cu nume si prenume deoarece informatiile de natura fiscala sunt protejate de lege, contribuabilul despre care discutati dumneavoastra isi achita obligatiile.

In raportul pe care l-am dat data trecuta cu privire la acest proiect am aratat ca am avut in 2011 si 2012 actiuni de acest fel si care au vizat persoanele juridice si in 2011 suma prevazuta care ar fi putut fi aplicata a fost de 18 milioanel de lei si s-a aplicat pentru 2 milioane.

Suma prevazuta in 2012 a fost 24 milioane si s-a aplicat pentru 455 000 lei.

Dl. MOSIU: Aveti o suma medie ?

Dl. BODO: In raport am aratat ca s-ar fi putut aplica in 2012 suma de 24 miliaone lei si s-au acordat facilitati de 455 000 lei. Deci 2% din suma posibila.

Dl. STOIAN: Noi acuma ce trebuie sa intelegem? Ca e asa de scumpa executarea silita si sa nu mai platim taxe?

D -na TUNDREA: Este vorba de penalitati nu de taxe. Cetatenii care platesc integral taxele sunt scutiti de penalitati.

Dl. STOIAN: Guvernul Romaniei acorda facilitati dar nu-i obligatoriu. Eu am firma, am platit cu penalitati.

D -na TUNDREA: E o chestiune de politica fiscala. Daca sunteti specialist in domeniul economic nu va contrazic.

Dl. PRIMAR: Cifrele pe care domnul director Bodo le-a rostit mai inainte ca raspuns la intrebarea domnului consilier Mosiu cred ca sunt relevante daca numai pentru 2% din sumele restante s-a cerut sa se beneficieze de aceste inlesniri, merita atunci sa dam noi un semnal, aproape un indemn: nu mai platiti la timp!

Timisoara s-a remarcat ca un oras in care cetatenii sunt buni platnici. Noi venim sa incercam sa-i schimbam si sa facem sa nu mai fie la fel de constiinciosi.

Dl. SIMONIS: La Cluj si la Alba Iulia s-a adoptat acest tip de hotarare si cifrele spuse de domnul Bodo aici vin in sprijinul acestei hotarari pentru ca se elimina acea vehiculata idee conform careia marii contribuabili care se sustrag de la plata impozitelor beneficiaza.

Daca vom face o analiza vom vedea ca cei care au beneficiat de aceasta amnistie sunt cei cu sume marunte care sunt afectati. Impactul bugetar e 0. Ajutam niste oameni.

Dl. DIACONU: Cred ca evaluarea ar putea fi sensibil mai clara din partea Directiei Fiscale.

Dl. SECRETAR: Am materialul de data trecuta, nu v-a intrat niciun referat, acelasi material ce a fost atunci este si acuma.

A existat un referat care a purtat toate vizele si domnul primar a spus ca nu acheseaza la treaba aceasta sub aspect de oportunitate. Domnul Bodo a retras acel referat si a facut un raport, juridicul a facut o Nota, si in momentul de fata a venit acest material pe care eu l-as fi vizat de legalitate daca anexa ar fi fost semnata. Anexa nu e insusita de nimeni.

Dl. SIMONIS: Ceea ce ne spune domnul secretar e foarte grav. Exista o initiativa a unui consilier local, avizata de Directia Juridica, avizata de Directia Fiscala si domnul primar nu vrea sa o bage in plen.

Dl. SECRETAR: Ordinea de zi se face de consilieri si de primar. Nu e obligat domnul primar sa va vizez treaba dumneavoastra.

Dl. DIACONU: Ceea ce avem in fata nu are nicio semnatura de aviz secretar. Supun la vot amendamentul domnului Simonis: „eliminarea persoanelor juridice”. Cine este pentru ?

- 13 voturi pentru

- 13 voturi impotriva

Cine este pentru acest proiect de hotarare ?

- 12 voturi pentru

- 14 voturi impotriva

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

 • 25.Proiect de hotărâre privind mutarea Pieței de animale de companie, pe terenul situat în Municipiul Timișoara în parcarea Stadionului ”Dan Păltinișanu” - zona parcării din str. Diaconu Coresi, conform CF nr. 432523 cu nr. Top 4166/2/2/1/1/1/1/1/1/a, proprietar Municipiul Timișoara domeniul public.

Dl. DIACONU: Inainte de a va da cuvantul trebuie sa citesc Nota comisiei .

Dl. SANDU: Exact in acel spatiu functioneaza de doua-trei ori pe saptamana Piata-volanta. Chiar daca ziua de duminica nu se suprapune cu ziua de functionare a Pietei de animale, nu cred ca este potrivit ca in acel spatiu sa functioneze o piata de animale si tot in acelasi spatiu sa se comercializeze alimente. Chiar daca sustin si eu ca piata nu functioneaza normal in locatia prezenta si zona Stadion este o zona care ofera suficiente suprafete, eu propun sa se identifice alta zona in preajma stadionului care nu se suprapune cu zona in care se comercializeaza produse agro-alimentare.

Dl. DIACONU: Amendamentul se refera la zona, sa nu se suprapuna pe cea a Pietei volante.

Dl. ORZA: Eu zic ca nu e bine sa transformam zona in talcioc. E totusi o zona sportiva si cred ca nici o alta locatie din zona nu ar trebui sa o identificam pentru Piata de animale. Acolo nu este alimentare cu apa si cred ca ar trebui totusi la o Piata de animale sa fie niste conditii minimale de curatenie.

D -na JUMANCA: Avem aceste discutii de foarte multa vreme. Eu sustin mutarea pietei dar nu as vrea sa o mai lungim. Oamenii se plang.

Dl. HERZOG: Nici eu nu cred ca pe aleea de langa stadion este locul cel mai potrivit. Acolo este o zona in care mergea multa lume cu copii mici. Haideti sa gasim un alt loc.

Dl. PRIMAR: Mutarea din Balcescu nu inseamna ca este definitiva locatia pe care o stabilim acum, cred ca observatia domnului consilier Sandu privind evitarea aceleasi suprafete este foarte pertinenta dar in zona este suficient loc incat sa putem delimita o alta parcare unde, in alte zile decat cele in care se vand produse agro-alimentare poate functiona piata de animale.

Faptul ca vin copiii in zona este un lucru bun, copiilor le plac animalele, nu cred ca e nici o problema iar in timp trebuie rezolvata problema aceasta intr-o alta formula elaborata. Asta este o formula improvizata.Atat sa prevdem, sa nu fie pe acelasi loc unde functioneaza Piata Volanta de produse alimentare..

DNA OLTEANU: Aveti dreptate, d-le Primar, dupa aproape doi ani de cand se solicita mutarea acestei piete, venim in plen cu o solutie improvizata. In doi ani puteam sa gasim o solutie clara pentru mutarea acestei piete. Eu va intreb ca si propunere, de ce nu este recomandat spatiul din fata Gradinii Zoologice sau in zona Muzeului Satului, unde am putea sa amenajam un spatiu pentru aceasta piata de animale. Nu mi se pare normal, asa cum a spus si d-nul consilier Sandu, intr-o zi vindem produse agroalimentare si a doua zi avem piata de animale. Nu este igienic si estetic iar zona, cred, din jurul Gradinii Zoologice este chiar potrivita pentru o astfel de piata.

DL.DIACONU: Cineva de la Patrimoniu, daca ne poate spune daca avem cunostinte despre terenurile din zona respectiva si daca le putem folosi.

DL.PRIMAR: Ideea e chiar foarte buna in acea zona, numai ca nu e terenul nostru.

DL.ORZA: Animalele de la Gradina Zoologica vor simti. Specialistii au zis ca n-ar fi bine sa ducem animalele in zona aceea, ca sa agitam animalele de la zoo.

DL. IDOLU: Am o intrebare, d-le Primar si viceprimar: Urbanismul n-a venit cu niste propuneri concrete? Noi ne dam cu parerea si suntem binevoitori, dar, ne dam cu parerea.

DL.PRIMAR: Problema este ca nu am avut teren disponibil. Noi am vrut sa amenajam o piata de animale in zona Mehala. Dar acolo terenul este in litigiu si ca sa nu mai tergiversam, am recurs la aceasta solutie, repet, cu titlu provizoriu. Eu v-as propune sa aprobam aceasta locatie acum, in ideea ca vom cauta si muta piata de animale in una mai buna cand o vom avea.

DL.DIMECA: Exista o propunere din partea colegilor din stanga mea, Piata Traian, care nu e folosita la justa valoare.

DL.DIACONU: Nu o facem piata de animale, trebuie folosita la justa ei valoare.

DL.SANDU: La parcarea din fata NOVATIM, la intrarea in stadion, cred ca este un spatiu suficient, mult mai bine decat in Balcescu, chiar daca este departe de ceea ce ne dorim.

DL.DIACONU: Va supun la vot amendamentul cu privire la schimbarea zonei. DNA JUMANCA: Domnule Presedinte, unde ar fi mutarea?

DL.DIACONU: Zona Stadion.

DNA JUMANCA: Sa nu aiba legatura cu piata volanta, asta ne dorim. DL.DIACONU: Fara afectarea pietei volante.

DNA JUMANCA: O solutie care sa nu fie provizorie, nu gasim? Pe cand am putea avea o solutie definitiva?

DL.PRIMAR: Se tot identifica de doi ani, dar sa mai stam inca doi ani in cautari? Dl.Director Bere mi-a soptit aici de ce nu este bine langa Gradina Zoologica. Legislatia cere ca orice animal care se apropie de Gradina Zoologica sa aiba o carantina de sase luni inainte, altfel era tentanta acea zona si mie mi s-a parut propunerea buna. Poate n-ati vazut cu totii amenajarile din jurul stadionului. Exista parcari suficiente amenajate acolo, incat eu cred ca daca se stabileste prin amendament ca in parcarea din jurul Stadionului, fara suprapunere cu cea folosita de piata de produse agroalimentare, e in regula.

DL.DIACONU: Domnule Sandu, aceasta formulare este corecta si din punctul d-voastra de vedere, da? Zona Stadion, fara suprapunerea cu Piata volanta.

Supun la vot acest amendament. Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

- 2 abtineri.

Supun la vot proiectul in integralitate. Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

- 2 abtineri.

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

 • 26. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației corespunzătoare anului 2015 și reactualizarea cu cota TVA 20% conform Legii nr.227/08.09.2015 privind codul fiscal, a tarifelor pentru serviciile funerare a tarifelor permiselor de lucru și a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

- 26 voturi pentru (unanimitate)

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

 • 27. Proiect de hotarare privind modificarea „Regulamentului de organizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public al Municipiului Timisoara”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 463/30.10.2015.

DL.MOSIU: Am ajuns la un capitol foarte interesant pentru oras si la un Regulament celebru care a reusit sa faca orasul nostru sa fie cunoscut in toata tara. Ne asteptam la putin mai multa atentie si chiar la scuze din partea celor care au initiat Regulamentul de anul trecut. Vad ca nu s-a intamplat. Atunci, voi face cateva constatari si amendamente cu voia d-voastra.

La obligatiile responsabilului cu intretinerea locurilor de joaca, punctul 3.2, aici, este un caz ideal. Prestatorul se obliga sa aiba doua personae, sa lucreze in regim de permanenta, sa verifice locurile de joaca, sa aibe scule, sape, un intreg arsenal. Oare chiar se va si intampla, zic, retoric?

DL.DIACONU: Am castigat o licitatie, e obligat sa aiba aceste dotari. DL.MOSIU: O sa vedeti mai tarziu cine are obligatia sa sesizeze orice neregula ce se intampla in acest parc.

La punctul 3.3, Instructiuni, Reguli, Interdictii, este o armata de interdictii, iar copiii nu mai au ce sa mai faca.

La 3.3.1, este o obligatie, greutatea corporala cumulata sa fie de 54 kg. Poate sunt eu prost informat, daca fiecare punct de joaca are si cantarul respectiv langa, sau la intrarea in parc si se aprinde un bec rosu. Cine cantareste copiii? 54 kg. Poate cineva sa raspunda? Nu. Eu propun sa fie scos, 3.3.1.

La 3.3.5.: “Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de catre copiii care prezinta simptome cum ar fi: rau de inaltime, rau de miscare si ameteala”. Aceste echipamente, rotativele, nu sunt facute ca sa ametesti? Aici zice ca daca ai rau de ameteala sau de miscare nu ai voie sa urci. Cine face distinctia, vine cu un certificat medical fiecare copil? 3.3.5. e propunerea mea. Propun sa-l scoatem.

3.3.7.:”Pentru sanatatea si siguranta utilizatorilor, este interzisa intrarea in raza de actiune a echipamentelor a caror componente sunt in miscare”. Eu cred ca un copil de doi ani nu poate fi lasat singur pe balansoar, nu mai vorbesc pe restul. Deci, este interzis acest lucru. Pana aici, daca cineva poate sa-mi explice, care a fost logica acestor interdictii? E amendament, sa se scoata aceste trei puncte, daca nu exista o argumentatie sanatoasa.

DL.DIACONU: Neavand o pozitie de la Directia de Mediu, avem propunerea de scoatere: 3.3.1, 3.3.5, 3.3.7.

DL.MOSIU: De ce zic de persoanele de 14 ani? Se recomanda ca persoanele sub 14 ani sa fie insotiti de parinti. La 14 ani, unii sunt ei parinti. Cum sa vina cu parintii in Parcul Copiilor la 14 ani? E o poveste care treneaza de patru luni. DL.PRIMAR: Suntem in fata unor erori de abordare si de data aceasta si lucrul care ar fi trebuit sa fie niste recomandari afisate undeva, sunt prinse intr-un regulament. El trebuie sa aiba ca prevederi reguli care trebuie respectate si lucruri care sunt verificabile. Cine se apuca sa cantareasca copiii, sa vada daca au 54,5 kg sau doar 53,9 kg? Cred ca trebuie scoase toate aceste prevederi pe care d-voastra le-ati mentionat si, evident ca exista instructiuni si recomandari din partea producatorilor de diverse echipamente de joaca si acestea trebuie sa fie afisate. Nu poti sa pedepsesti pe cineva ca, avand el rau de inaltime, s-a urcat pe un aparat de genul acesta si nu s-a simtit bine. Nu poti sa interzici, este pe propria raspundere. Eu cred ca toate prevederile la care s-a referit dl.Mosiu ar trebui sa fie scoase.

DL.DIACONU: Sa votam aceste puncte: 3.3.1, 3.3.5, 3.3.7. pentru eliminarea din Regulament. Cine este pentru?

- 27 voturi pentru (unanimitate)

DL.MOSIU: Daca imi permiteti sa continui: 3.4.7: “Este interzis accesul persoanelor sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor interzise prin lege, precum posesia sau consumul acestora in perimetrul spatiului de joaca”. Adica, sa spunem in parc, pentru ca perimetrul spatiului de joaca poate fi 3 m in jurul leaganului, nu ai ce sa faci respectivului tanar care e foarte greu de verificat ce fel de substante interzise a consumat cand a intrat in parc. Sunt si alei, daca cititi, nu ai voie cu bicicleta sau cu motocicleta.

DL.FOLICA: Acesta este un regulament prin care respectivii isi asuma responsabilitatea, nu trebuie neaparat sa-l amendezi.

DL.MOSIU: Va rog sa cititi sanctiunile.

DL.FOLICA: In primul rand trebuie sa-si asume responsabilitatea cel care il foloseste.

DL.MOSIU: La “Sanctiuni” vedeti punctul 5.2.: 10 milioane. Daca d-voastra vi se pare putin ca parinte sa platiti 10 milioane pentru ceea ce citesc eu, atunci pot fi de acord cu d-voastra. Intre 10 si 20 milioane. Cititi punctul 5.2 - “Sanctiuni” DL.DIACONU: Sa inteleg ca sunteti de acord cu extinderea ei?

DL.MOSIU: Absolut, pe tot arealul parcului, nu in spatiul de joaca strict. Normal ca suntem de acord.

DL.DIACONU: Si in intregul parc e corect? DL.MOSIU: Exact.

DL.DIACONU: Supun la vot modificarea 3.4.7. Cine este pentru?

- 27 voturi pentru (unanimitate)

DL.MOSIU: 3.4.9: “Este interzis accesul, circulatia sau parcarea bicicletelor, a scuterelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, rulotelor sau autovehiculelor in incinta locului de joaca, exceptie facand accesul cu biciclete, trotinete pentru copii cu varsta sub 7 ani, insotiti de parinti”. Sa intelegem ca nu avem voie sa intram pe langa o bicicleta, in parc?

DL.DIACONU: Spatiul de joaca e unul foarte limitat, echipamentele de joaca, groapa de nisip, etc.

DL.MOSIU: Dar nu specifica. Circulatia sau parcarea bicicletelor, scrie. Inteleg ca nu avem voie sa circulam cu ea, dar unde lasam bicicletele?

DL.PRIMAR: Nu exista loc, este vorba de spatiile de joaca, de Regulamentul spatiilor de joaca. Parcul Copiilor nu este tot loc de joaca. Parcul Copiilor cuprinde si locuri de joaca.

DL.MOSIU: 3.4.12: “Este interzisa vandalizarea spatiului de joaca, etc si a meterialului dendrofloricol”. Intrebarea este, daca copiii calca pe iarba si rup florile, eu cred ca atat la echipamente cat si aici, ar fi bine sa specificam “cu intentie”.

DL.PRIMAR: Vandalizarea e definita, are un sens si presupune intentie.

DL.MOSIU: Trecem la “Recomandari”. “Accesul in incinta spatiului de joaca si utilizarea echipamentelor de joaca de catre copii se va face doar insotiti de adulti”. Propun sa-l scot, deci nu mai dezbat, e o propunere. La 14 ani sa vii cu mama de mana intr-un loc de joaca e curios.

DL.PRIMAR:Daca e Regulament, recomandarile trebuie scoase, regulamentele cuprind reguli.

DL.MOSIU: Si propunerea mea ar fi sa scoatem recomandarile. Unde e locul lor aici?

DL.DIACONU: Amendamentul e de a scoate tot capitolul 4.Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

- 2 abtineri (Simonis, Idolu)

DL.MOSIU: Va rog, la “Sanctiuni”, vedeti ce inseamna, prima amenda este intre 500 si 1000 lei, la 5.1. La 3.3.11: “Este interzisa utilizarea echipamentelor aflate in reparatii, imprejmuite, semnalizate, echipamente defecte. Ar trebui sa stea cineva acolo. Parintii risca foarte mult.

La 3.4.3, categoria de varsta, sau cum zicea dl.Primar, de greutate, este 3.4.3. Uitati-va sa vedeti ce se intampla daca depasiti greutatea sau varsta. Vom primi intre 5 si 10 milioane. Eu pot sa le citesc pe toate, dar n-s vrea presa sa-si insuseasca chestiunile astea.

DL.DIACONU: Daca beneficiarii nu respecta instructiunile de folosire a echipamentelor?

DL.MOSIU: Astea sunt sanctiuni. La 3.4.6 sunt niste sanctiuni, nu stiu daca parintii vor fi de acord cu ele. Eu zic sa amanam chestia cu sanctiunile. Cele cu 10 milioane sunt cu alcoolul. Dar cu substantele halucinogene, nu stiu cine poate sa le defineasca.

DL.PRIMAR: Sanctiunea trebuie sa fie si mai aspra, dupa parerea mea. Cand e vorba despre astfel de substante, cred ca trebuie sa fim drastici si sa gasim modalitatile prin care sa-i putem depista pe cei ce fac asa ceva. Locurile de joaca sunt locuri de joaca. Daca acolo noi toleram ca unele persoane sa consume etnobotanice, gresim amarnic. Trebuie sa descurajam din start. DL.DIACONU: 3.4.3. sa nu mai fie sanctionat.

DL.MOSIU: Exact.

DL.DIACONU: 3.4.3 se refera la nerespectarea instructiunilor de folosire a echipamentelor de joaca.

DL.FOLICA: Care sunt metodele de constrangere, pentru ca la acelea cu greutatea, daca vine un copil cu greutatea de 70 kg, acele aparate sunt pentru anumite greutati. Daca se accidenteaza, cine raspunde?

DL.MOSIU: Eu va dau un raspuns foarte simplu. Eu nu stiu d-voastra unde ati copilarit. Eu am copilarit si la tara si la oras. Erau niste tobogane si hutuluse si la Resita si la Timisoara, unde am copilarit eu, a caror garantie era de 50 de ani. Si parintii mei se dadeau pe aceleasi tobogane si hutuluse din metal si de 54 kg si de 64kg si de 124 kg. Cum cantarim noi daca un copil are 54,5 kg, 56 sau 53? E absurd.

DL.PRIMAR: Eu cred ca trebuie sa ramana trimitere la respectarea instructiunilor tehnice. Noi venim si doar intarim, subliniem ca trebuie respectate instructiunile de utilizare date de producator. Nu venim noi sa vorbim de greutatea copilului, inaltime sau alte lucruri. Este firesc sa cerem respectarea instructiunilor de utilizare emise de producator si in rest, sa scoatem celelalte. DL.DIACONU: 3.4.3 se modifica: “Benficiarii trebuie sa respecte folosirea echipamentelor de joaca inscriptionate pe echipament sau pe panoul de avertizare. Fara limita de varsta si de greutate. Cine este pentru?

- 24 voturi pentru (unanimitate)

DL.ORZA: Eu cred ca nici nu aveam nevoie de Regulament. Trebuia sa punem numai instructiunile tehnice. Nu putem sa prevedem tot ce-i trece prin cap unui copil sa faca. Eu zic ca Regulamentul asta poate nici nu ar trebui sa-l avem. DL.IDOLU: Se produc abuzuri din partea unui politist, fara voia lui, asa crede el, interpreteaza Regulamentul si te trezesti cu amenzi.

DL.DIACONU: Daca ati vedea cate se intampla in spatiile de joaca din Timisoara, ar fi nevoie de o gramada de sanctiuni.

DL.ORZA: Noi zicem ca nu e voie cu biciclete,etc, dar, noi, Primaria, inchiriem tot felul de scule in Parcul Copiilor, sa se plimbe pe alei, unde un copil de 3-4 ani poate fi lovit de unul de 10 ani care a inchiriat o bicicleta.

DL.SIMONIS: Sunt la acest proiect fara voia mea coinitiator cu dl.Primar, pe motiv ca Executivul Primariei a lucrat la acest proiect de hotarare, lucru pe care pot sa-l inteleg. Mi s-a parut extrem de amuzant un paragraf din Referatul care sustine acest proiect de hotarare. “Elaborarea si aprobarea in regim de urgenta a acestui Regulament a determinat numeroase neajunsuri si observatii din partea societatii civile, determinate in principal de modalitatea de redactare a unor reglementari. Conducerea Primariei, luand act de aceste observatii, a procedat la organizarea unei intalniri de lucru in data de 26.11.2015, dedicate imbunatatirii acestui Regulament. Ulterior, in 25.11. dl.consilier A.Simonis a initiat o adresa pentru modificarea acestui Regulament”. Deci, cand ati dorit ca dl.Primar sa fi avut primul ideea de a modifica Regulamentul, ati uitat in referat sa inversati si adresele.

DL.DIACONU: E corect. Din 25,de la Registratura, pana la Directia de Mediu, e ulterior.

DL.SIMONIS: 25 e inainte de 26. Inteleg ca acest Regulament face referire la spatiul de joaca si nu la intregul parc. Avem un Regulament pe intregul parc. In presa zilelor trecute s-a speculat faptul ca noi nu permitem prin acest Regulament jocul cu mingea de fotbal in parcuri.

DL.DIACONU: E foarte clar unde nu este permis, in spatiul de joaca. DL.SIMONIS: Dar este permis ca in afara spatiului de joaca, daca spatiul de joaca e delimitat si dupa aceasta delimitare, evident, intre hutuluse n-o sa ne jucam cu mingea, dupa aceasta limita a spatiului de joaca, pot copiii sa aiba o minge, sau ii amendam? Avem un regulament si pentru parcuri care permite acest joc cu mingea? As elimina punctul 3.4.10 care interzice jocul cu mingea. DL.DIACONU: Daca ne puteti defini de la Directia de Mediu spatiul de joaca. DL. GRIGOROIU: Este scos din context, scrie foarte clar, pentru evitarea producerii accidentelor, este interzisa practicarea jocului cu mingea, fotbal, baschet, volei, in incinta spatiilor de joaca, cu exceptia celor care sunt prevazute cu terenuri de sport destinate practicarii acestor jocuri. Este foarte clar.

DL.SIMONIS: N-ati inteles d-voastra ce intreb eu. Intr-un parc care nu are teren de joaca, Parcul Copiilor, in afara locurilor de joaca, e voie ca un copil sa aiba o minge si sa bata in ea sau nu are voie?

DL.GRIGOROIU: Regulamentul are legatura cu locurile de joaca, ceea ce spuneti d-voastra este altceva fata de Regulament.

DL.SIMONIS: Care este riscul ca un politist local care interpreteaza ca aceasta interdictie ca in tot parcul nu ai dreptul sa te joci cu mingea, amendeaza un parinte care a venit cu copilul.

DL.GRICOROIU: Scrie clar locul de joaca, nu parc. DL.SIMONIS: D-voastra nu sunteti membru al Executivului. DL.DIACONU: Daca ne puteti defini, de la Directia de Mediu, spatiul de joaca. DL.SIMONIS: Pe mine ma intereseaza daca aceasta interdictie se aplica intregului parc sau exclusiv locului de joaca din cadrul unui parc.

Eu va propun sa retragem punctul 3.4.10, eventual sa-l mutam la recomandari. DL.GRIGOROIU: Recomandarile au fost scoase. Nu-l putem muta undeva unde a fost retras.

DL.SIMONIS: Putem gasi o formula prin care sa nu interpretam ca in tot parcul n-au voie copiii sa intre cu mingea.

Va supun la vot retragerea punctului 3.4.10. de la 3.4.

DL.DIACONU: Trebuie sa analizam efectele pentru spatiul de joaca. DL.GRIGOROIU: D-le Simonis, aceste prevederi sunt prevazute si de catre constructorii care fac locuri de joaca si sunt trecute aici in Regulament.

DL.DIACONU: Supun la vot 3.4.10., scoaterea lui. Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

Cine este pentru proiectul in ansamblu?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

 • 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare și organizare a Comisiei de analiză a cererilor de atribuire teren asociațiilor , fundațiilor sau federațiilor constituite în baza OG 26/2000, a criteriilor de eligibilitate și selecție pentru stabilirea ordinii de prioritate.

DL.HERZOG: D-le Presedinte, nu ne numara nimeni voturile, ca a plecat masina electronica Cojocari.

DL.DIACONU: O sa incerc sa ma ocup si cu acest lucru.

La regulamentul de organizare si functionare a comisiei de analiza, daca nu sunt discutii,

Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

-2 abtineri: Dl.Simonis, dl.Idolu

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DL.DIACONU:Cine este pentru?

- 26 voturi pentru (unanimitate)

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

 • 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Comunitară a Muncipiului Timișoara și a Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru (unanimitate)

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

 • 31.Proiect de hotărâre privind desființarea Centrului de Servicii Sociale ”Pentru Voi”.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

- 23 voturi pentru

- 1 abtinere (Simonis)

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

 • 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2016-2017.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru (unanimitate)

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

 • 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și Inspectoratul Școlar Județean Timiș referitor la finanțarea din bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2016 pentru susținerea activității Centrului Județean de Excelență Timiș.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru (unanimitate)

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

 • 34.Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru (unanimitate)

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

 • 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2016.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru (unanimitate)

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

 • 36.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 57/13.02.2015 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

- 23 voturi pentru

- 1 abtinere (Dl.Idolu)

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

 • 37.Proiect de hotărâre privind supravegherea zonei Strada Miresei colț cu Calea Aradului, cu 1 post fix, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcției Poliției Locale Timișoara

DL.SIMONIS: Inainte de a retrage acest proiect, pentru ca e posibil pe viitor sa mai fim nevoiti sa initiem astfel de proiecte, foarte tarziu vine aceasta propunere, problema s-a rezolvat cu sprijinul altor institutii ale statului, Primaria nedorind sa intervina deloc in acest subiect, mi se par interesante cele doua puncte care sunt motivarea pentru faptul ca nu au un aviz de oportunitate din partea Directiei Politiei Locale, eu nu propuneam sa punem un post de politie intr-o parcare privata, ci la o intersectie, de unde se poate spune unui cetatean sa nu parcheze in parcarea respectiva, si lipsa de personal. Doresc sa retrag acest proiect de hotarare pentru ca acea societate nu mai savarseste abuzuri, avand o interdictie de la instanta.

DL.DIACONU: Am vrut sa va spun ca v-ati referit la personalul contractual, guarzi, ca are personal limitat si evident ca exista o lipsa de personal si, in al doilea rand, n-a fost clar ca este domeniul public.

DL.SIMONIS: Intersectia Miresei cu Calea Aradului nu este domeniul public.

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

 • 38.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Timișoara a programului ”Gala Sportului Timișorean”, pentru nominalizările din domeniul sport și premierea celor mai bune performanțe sportive obținute în anul 2015 de către sportivii structurilor sportive locale.

DNA OLTEANU: Un amendament la art.3, pct.1, la final, adaugam: “Cu avizul comisiei de specialitate”. Comisia de specialitate trebuie sa valideze premierea. DL.DIACONU: Plata cu avizul sau premiile?

DNA OLTEANU: “Distribuirea sumei totale aprobate pentru finantarea Galei Sportului pe categorii de cheltuieli si privind premiile acordate pe sectiuni legale, va fi cuprinsa intr-un referat aprobat de ordonatorul principal de credite, cu avizul comisiei de specialitate”. Pana va fi referatul aprobat, este normal sa treaca si prin comisia de specialitate.

DL.SECRETAR: Mai bine sa puneti corect, cu avizul facultativ.

DNA OLTEANU: Nu, chiar cu avizul comisiei.

DL.DIACONU: Vreti sa selectati persoanele sau sumele?

DNA OLTEANU: Inainte sa plece referatul spre aprobare, e bine comisia de specialitate sa-si arunce o privire asupra modului de selectie si a sumelor acordate acestor sportivi.

DL.IDOLU: Daca ne cereti acum sa aprobam in consiliu, si premierea, vis a vis de oportunitatea premierii, trebuie sa aiba un control Consiliul Local.

DNA OLTEANU: Asa cum prin comisia de specialitate trec si cotizatiile noastre catre cluburile sportive, e normal sa vedem si aceste lucruri.

DL.PRIMAR: Nu cred ca e nicio problema, se poate adauga cu avizul comisiei de specialitate.

DNA OLTEANU: Cu rugamintea sa fim si noi invitati la aceasta gala. DL.DIACONU: Art.3, amendament: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru (unanimitate)

Proiectul 38 in totalitate:

- 24 voturi pentru (unanimitate)

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

 • 39.Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de folosință a bazelor sportive Sala Polivalentă ”Olimpia” Timișoara și Complexul Sportiv ”Bega” Timișoara, aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara, pentru anul

DL.DIACONU: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

 • 40.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Final, reactualizat după finalizarea tuturor contractelor din cadrul proiectului ”Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” cod SMIS - CSNR 16828.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

 • -  24 voturi pentru

 • -  2 voturi impotriva( Dl.Simonis, Dl.Herzog)

 • -  1 abtinere (Dl.Idolu)

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

 • 41.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Parcelare teren și construire locuințe individuale”, str. Dr. Gr.T. Popa nr.22 (fostă str. Câmpina), Timișoara.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

 • -  21 voturi pentru

 • -  5 voturi impotriva ( Dl.Mateescu, Dl.Idolu, Dna Olteanu, Dl.Taropa, Dl.Simonis)

 • -  1 abtinere ( Dl.Herzog.)

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI

41.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză și evaluare a proiectelor sportive și a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive și organizații finanțate de la bugetul local al Municipiului Timișoara.

DL.DIACONU: Cine este pentru?

- 27 voturi pentru (unanimitate)

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI

43.Proiect de hotărâre privind modificarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Consiliul Director al Asociației Club Sportiv ”Centrul Regional de Excelență Timișoara”.

DL.DIACONU: Va rog sa faceti propuneri.

DL.IDOLU: Il propun pe d-nul Mateescu Ioan.

DL.DIACONU: Sunt alte propuneri? Cine este pentru?

- 27 voturi pentru (unanimitate)

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI

44. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuinț ă situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014.

DL.SIMONIS: Domnule Presedinte, se pare o lipsa de eleganta ca inainte de a propune acest proiect pe ordinea de zi, sa nu fie anuntati consilierii care sunt propusi pentru a fi schimbati, sa nu fie analizate motivele pentru care se lipseste la aceasta sedinta, nu vreau sa fiu patetic si sa citesc o scrisoare medicala emisa de un doctor specialist, dar macar o discutie in prealabil ar fi putut avea loc macar cu unul din cei doi consilieri propusi pentru schimbare.

DL.IDOLU: Completez, ar trebui ca fiecare dintre noi care suntem membrii in comisii, sa ne gandim bine, sa ne analizam activitatea si prezenta noastra in comisii inainte de a arunca cu piatra. Motive obiective, medicale, pe care, in primul rand femeile le inteleg, trecerea printr-o sarcina, despre asta este vorba, e urat si necivilizat modul in care s-a actionat.

DNA TARZIU: Fac parte din aceasta comisie si de multe ori, aceasta comisie nu a putut functiona datorita lipsei de cvorum. Am fost la mai multe sedinte chemata si, ulterior, nu s-a putut desfasura sedinta din aceste cauze. Iar acest lucru nu este de azi, de maine si de cand dna Jumanca este viitoare mamica, ci este de peste un an de zile. In luna decembrie s-a adoptat o noua hotarare de Consiliu Local cu un regulament de functionare a comisiilor de spatii cu alta destinatie, personal am dorit integrarea in acest regulament a faptului ca daca un membru al comisiei nu prticipa de trei ori la sedinta, sa fie inlocuit, pentru a optimiza functionarea acestei comisii si de aceea, consider ca, daca dorim ca ceasta comisie sa functioneze, nu trebuie sa ne lovim de diferite motivari mai mult sau mai putin adevarate. Intr-adevar, d-na Jumanca nu a prticipat in ultima perioada din cauza problemelor medicale, dar inainte de aceasta perioada nu a participat efectiv iar d-nul Andrei Petrisor nu a participat timp de peste un an de zile la nicio sedinta a acestei comisii.

DL.SIMONIS: Domnule Presedinte, eu nu stiu care este adevarata situatie a dnei Jumanca, ca din cauza unei probleme de sanatate nu poate participa, nu ma asteptam ca o doamna sa fie cea care sa simta nevoia sa sustina acest proiect de hotarare, frumos ar fi fost sa se ia legatura cu cei doi consilieri si daca mai sunt si altii, va invit, d-le Primar, viceprimar, membrii ai Executivului, luati legatura cu ei, poate nu pot ajunge. Poate demisioneaza dansii, fara sa-i anuntati prin presa ca vreti sa-i schimbati. In sensul acesta era propunerea mea.

DL.PRIMAR: Eu cred ca trebuie sa trecem la vot cat mai repede, nu vreau sa deschidem o alta polemica fara sens. Nimeni nu a anuntat in presa ca ei vor fi schimbati, este o masura pur tehnica, menita sa faca functionala comisia. N-am comentat niciodata, n-am adus critici, despre dna Jumanca pot spune ca este o femeie serioasa si constiincioasa la Consiliul Local, dar o solicita sarcina cu probleme si nu poate veni. Lucrurile nu pot sa stea pe loc din cauza motivelor de sanatate. Nu trebuie sa se simta lezata de aceasta masura. Nu vreau sa discut despre ce a fost inainte de sarcina, sunt convins ca asa cum a facut eforturi sa vina, chiar cu sarcina la sedintele de consiliu, ar face si alte eforturi, dar de ce sa o solicitam in plus si sa creem disfunctii fara voie, ca, dupa aceea, sa apara intr-o lumina negativa ca a lipsit? Va trece sarcina cu bine, nu stiu ce o sa faca pe viitor, dar nu a criticat-o nimeni. Cred ca trebuie sa votam, este vorba de un demers pentru asigurarea functionarii unei zone importante din Primarie.

DL.DIACONU: Va supun la vot acest proiect. Cine este pentru?

- 19 voturi pentru

- 6 abtineri ( Dl.Herzog, Dl.Mateescu, Dna Olteanu, Dl.Idolu, Dl.Taropa, Dl.Simonis)

DL.PRIMAR: Pentru ca eu trebuie sa ma retrag, nu stiu cat mai prind din sedinta, raman in Primarie, dar am o intalnire, va rog sa votati acele proiecte are necesita 18 voturi. Ordinea de zi a fost aprobata, cu ele, cu tot, ati vazut despre ce este vorba, ma refer la proiectele de pe lista suplimentara. Este de interes pentru d-voastra, in primul rand, dar pentru onoarea acestei institutii, cred ca este de interes pentru toata lumea. Va rog sa-mi ingaduiti sa spun despre ceea ce d-voastra ati aflat, fara indoiala, din presa. Curtea de Conturi, prin Comisia de solutionare a contestatiilor, a respins contestatia noastra. Prin urmare, presupun ca sunteti de acord cu totii sa mergem in instanta si sa cautam acolo un tratament corect prin prisma legii si nu unul abuziv, asa cum consider eu ca a fost din partea Curtii de Conturi. Nu stiu cati ati apucat sa cititi Rezolutia la contestatie, dar iau doua lucruri: pentru Asociatia “Timisoara, capitala culturala europeana, se spune, in traducere libera: a gresit auditoarea, cerand sa se aplice legea speciala, 350, cea invocata, intrucat finantarea asociatiei s-a facut prin cotizatie. Prin urmare, legislatia aplicabila este O.G.26 din 2000.

DL. PRIMAR: Mergem acum la cealaltă măsură contestată, cea referitoare la asociațiile sportive, toate 4 la pachet, unde dvs. știți foarte bine că dvs ați aprobat, totul este constituit foarte bine, pe aceeași legislație, în același mod. Acolo se zice, este incorectă susținerea consiliului local sau a unității administrativ teritoriale, că ar fi trebuit să se aplice OG 26/2000 întrucât finanțarea s-a făcut prin cotizație, ar fi trebuit să se aplice HG1447, nu mai știu ce altă legislație specifică, în orice caz. Pe două spețe care în mod evident sunt identice vii și dai soluții care sunt pur și simplu în antipod una față de cealaltă, asta e dovadă de corectitudine și de abordare serioasă? Și atunci eu vă întreb cum doriți să procedăm în continuare. La Consiliul Județean s-a optat, pentru că suntem în aceeași situație, doar că ei nu au avut și pe Timișoara - Capitală Cultural Europeană vreo măsură, dar la sport suntem în aceeași situație, ei au votat să contracteze o asistență juridică externă, având în vedere că sunt implicați în litigiu inclusiv consilierii juridici, sau mai bine zis Serviciul juridic intern. Eu vă propun, dvs. luați decizia, să recurgem la o casă de avocatură externă, dar cu plata făcută prin contribuția tuturor și nu de la bugetul local, pentru că dacă aprobăm cu plata de la bugetul local, a cheltuielilor de judecată ne vom trezi că se va spune că am avut Serviciu Juridic și e incorect ca în aceste

condiții să mai plătim și asistență juridică externă. Fapt este că acea rezoluție a Curții de Conturi trebuie atacată în justiție acum foarte prompt, până vineri sau luni, pentru că termenul este de 15 zile din momentul pronunțării comisiei Curții de Conturi, Comisiei naționale de rezolvare a contestațiilor a Curții de Conturi. Serviciul Juridic va fi implicat oricum pentru că el cunoaște toată istoria. Documentele de bază sunt defapt Decizia 10 a Curții de Conturi, contestația noastră la acea decizie și răspunsul la acea contestație, împreună cu hotărârile de consiliu local care au stat la baza celor 4 finanțări. Cred că se impune aici o consultare dacă sunteți de acord să contribuiți ca persoane, având în vedere că până la urmă se întoarce totul împotriva Consiliului Local și varianta aceea cu contractarea din bani publici a unei asistențe juridice este vulnerabilă. Cred că dacă toată lumea contribuie e mai simplu.

DL. SIMONIS: Sper că, chiar dacă nu ne-ați supus la vot modificarea ordinii de zi, vom reveni apoi la punctele peste care am sărit.

DL. PRIMAR: Eu am spus, eu vreau să mă retrag și am considerat că este un lucru important să vă aud poziția și să vă consult câteva minute înainte să plec, pentru că sunt în întârziere.

DL. SIMONIS: Am două, trei observații. Deși ne-am bazat pe un aviz juridic al serviciului Juridic al Primăriei Municipiului Timișoara, având garanția de legalitate, totuși nu suntem capabili să ne apărăm în instanță cu Serviciul Juridic și trebuie să contractăm o casă de avocatură externă. În momentul acesta încrederea mea în acel aviz de legalitate emis de Serviciul Juridic, scade fndamental, dacă dvs îmi spuneți că nu putem să ne apărăm în instanță cu proprii juriști. Dacă e nevoie de o casă de avocatură externă, înțeleg că nu e bun ce avem noi intern.

DL. PRIMAR: Numai puțin să vă răspund: una este activitatea de consilier juridic și alta este aceea de avocat. Avizele de legalitate sunt date de consilieri juridici iar aici se pune problema unei apărări în instanță pe care trebuie să o facă un avocat. În al doilea rând, eu nu am spus că se exclud juriștii care sunt avocați ai Primăriei ci dimpotrivă, am menționat clar că și ei ne vor reprezenta, dar pe lângă ei să avem și alți avocați care au mai intens exercițiul acesta de avocatură. Nu mă refer la consilier juridic ci la avocatură. Eu vâam ridicat problema, cum vreți, puteam să nu o fac, e opțiunea dvs. Plecând de la ce a făcut Consiliul Județean, am considerat că e de datoria mea să vă informez și să vă adresez o întrebare.

DL. HERZOG: Nu vă spălați pe mâini d-le primar acum? Toate aceste proiecte care ne spuneți că trebuie să le susținem cu avocați plătiți din banii 51

consilierilor, au fost proiecte pe care dvs le-ați susținut cu vehemență în Consiliul Local și chiar când am venit cu cele mai mici amendamente ne-ați criticat, ne-ați făcut cu ou și cu oțet. Curtea de Conturi, prin toate organele ei interne, pe cale administrativă nu v-a dat dreptate și acuma noi, Consiliul local, consilierii trebuie să venim cu bani de acasă ca să apărăm punctul dvs de vedere.

DL. PRIMAR: D-le consilier, din nou Vocea Rusiei nu va instruit corect.

DL. HERZOG: Nu d-le, eu am nevoie de consiliere de la RETIM, de la Mercedes, de la Acvariu, de la acei juriști care v-au susținut în deciziile de la Acvariu, de la ei am nevoie de consiliere.

DL. PRIMAR: La revedere

DL. HERZOG: Niciun „la revedere”. Încă sunt aici, nu am plecat. La revedere dvs.

DL. PRIMAR: D-le mă lăsați să vorbesc. Eu am susținut, ca primar, oportunitatea. Trebuie și puțină minte pentru a înțelege asta, dar presupun că nu peste tot se găsește atâta câtă trebuie.

DL. HERZOG: Nu vă e puțin rușine? Dvs ați venit și ați spus ca consilierii, în special partea dvs să vă susțină proiectul dvs.

DL. PRIMAR: Eu am susținut oportunitatea și o susțin oricând. În privința legalității, nu primarul se pronunță, după cum nici consilierii locali nu se pronunță. Eu am făcut o propunere de pe poziții de oportunitate, Consiliul Local votează oportunitatea. Legalitatea este stabilită de alții, există o anumită diviziune a muncii. De unde până unde s-a mai pomenit să aibe cineva pretenția ca primarul să declare dacă ceva este legal sau nu.

DL. SIMONIS: Vă amintesc că m-ați întrerupt când vroiam să spun 2,3 lucruri.

DL. PRIMAR: Dvs. puteți continua ședința, eu v-am ridicat o problema. Eu nu stau la discuții politicianiste, ieftine și nu cobor la mintea oricui. Să fie limpede.

D-NA ȚUNDREA: Eu vă spun că există un act normativ din 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare care la art. 1 spune că autoritățile publice pot angaja consultanți externi, avocați sau case de avocatură cu acordul Consiliului Local din bugetul local. Deci nu e nevoie ca consilierii să plătească din buzunarul lor aceste onorarii.

D-NA SARACAN: D-na avocat, am avut și noi la Spitalul Județean aceeași speță iar art. 1 este din nou folosit de Curtea de Conturi după cum consideră, adică caz excepțional nu o interesează ce este iar la noi în control a precizat expres că dacă vom folosi avocat pentru apărare vor fi cheltuieli imputabile.

D-NA ȚUNDREA: Cunosc situația de la spital, nu exista avizul ordonatorului principal de credite. Cunosc situația.

D-NA SARACAN: Da, pe care nu l-am putut obține nefiind nicio excepție.

D-NA ȚUNDREA: Da, dar dacă noi votăm în consiliu această consultanță juridică, atunci este legală.

D-NA SARACAN: Corect și va fi imputabilă nouă, mai târziu, nu din prima.

D-NA ȚUNDREA: Este legală. Mă îndoiesc că Curtea de Conturi va încălca un text de lege expres. Asta vă spun ca avocat, având și casă de avocatură și lucrând în fiecare zi cu aceste probleme.

D-NA SARCAN: Este corect ceea ce spuneți, dar Curtea de Conturi are o problemă.

D-NA ȚUNDREA: Deciziile Curții de Conturi pot fi atacate, după cum vedeți și cu succes, la organele competente. Trăim într-un stat în care domină principiul legalității și dacă noi nu respectăm legea și organele de justiție ajungem în mare impas.

DL. IDOLU: La ora actuală s-a dat dispoziție de la Curtea de Conturi București să se verifice toate contractele de asistență juridică și ANAF-ul a început acțiuni pe toată țara pentru verificarea acestor contracte. Nu înseamnă că sunt legale sau ilegale, doar să avem grijă că sunt verificate.

DL. SECRETAR: Domnilor consilieri, dvs. cred că nu sunteți conștienți de situația în care vă aflați. Problema este mai mult decât legală. Curtea de Conturi spune acum că a fost legală asocierea cu Iancu, că legal a fost cu 1447 și că este ilegal acuma. Eu vă spun de acum cu toată obiectivitatea, eu oricum ies la pensie și nu am emoții cu treburile acestea pentru că este o anomalie. Problema este următoarea toți în situația asta, precum și în cealaltă sunt răspunzători: eu vă arăt legea care spune că un consilier nu răspunde de oportunitate ci răspunde de o hotărâre în întregul ei și vă dau zeci de exemple din România, în care un consilier a răspuns solidar alături de Secretar, de Primar și de ceilalți. V-a spus și colega mea, v-a dat și actul normativ, asta vroiam să vă spun și eu. Nu împiedică nimic, unde sunt mai multe minți să gândească. Treaba este foarte complexă, nu plătiți și atunci plătiți 35 de milioane poate, în loc să dai 2000 de lei cât e un avocat.

DL. HERZOG: Eu sunt de acord cu dl. Secretar și sunt și pentru angajarea unei case de avocatură, că trebuie să facem tot ce putem ca noi Consiliul Local să fim protejați juridic cât mai bine cu putință. Eu sesizam anomalia că persoana care a militat cel mai mult pentru aceste drepturi acum se spală pe mâini în fața noastră și ne dă sfaturi să ne angajăm o firmă de avocatură. Ceea ce nu mi s-a părut fair play.

DL. SIMONIS: Am să spun ceva ce vă va surpinde poate așa cum va surprins și poziția d-lui Herzog, mai ales că dl. Primar s-a pripit plecând. Nici eu nu sunt împotriva angajării unei case de avocatură externe, penstru că știu că acolo sunt avocați mai bine pregătiți, dar nu pentru a apăra poziția Consiliului Local, sau a mea ca și consilier local, care oricum am votat parțial acele hotărâri ci pentru că am un spirit de solidaritate cu executivul primăriei, cu Serviciul Juridic al primăriei și chiar cu dl. primar Nicolae Robu, care, dacă scoatem procesele verbale ale ședințelor în care se aprobau aceste finanțări, știți și alocuțiunile d-lui Primar în favoarea lor.

DL. DIACONU: Ne aducem aminte că le-am votat împreună

DL. SIMONIS: Le-am votat împreună, dar la inițiativa cui? Cine spunea cât de legal e? Cine spunea cât de bine e? Cine spunea cât de important e? Vă rog să nu spuneți că trebuie să angajăm o casă de avocatură externă pentru ca să ne salvăm noi pielea. O facem ca să salvăm pielea altcuiva și o facem din solidaritate cu acel cineva. Cred că o astfel de discuție ar putea avea loc mâine, cu câte un reprezentant din fiecare grup sau cu întreg grupul, cum doriți dvs. pentru că sunt convins că dacă ați venit cu o astfel de inițiativă aveți și o sumă pe care ar trebui să o plătească fiecare consilier și să vedem dacă ne permitem să plătim această sumă.

DL. DIACONU: Veți surprins să aflați că nu există nicio sumă, e vorba doar de intenția de a face sau nu acest lucru.

DL. SIMONIS: Pe de altă parte mă interesează niște aspecte juridice. Ce se va întâmpla în cazul în care, de exemplu un organ al statului, important, de anchetă, ne va solicita nouă sau executivului primăriei să se constituie parte civilă, sau să se înscrie la o masă credală sau să se înscrie pentru recuperarea acestui prejudiciu. După cum știm măsurile Curții de Conturi sunt executorii și obligatorii, doar printr-o suspendare a acestora în instanță putem spera că nu trebuie îndeplinite. Noi trebuie în primul rând să obținem suspendarea acelor măsuri. Dacă nu reușim suspendarea acelor măsuri, în paralel, acțiunea în instanță nu presupune suspendarea de drept, trebuie obținută în instanță separat. Dacă nu obținem această suspendare, noi ne judecăm pentru contestarea unui 54 audit, dar în paralel trebuie să facem tot ce este cu putință să recuperăm prejudiciul. Îmi spuneți dvs. d-le Secretar că măsurile Curții de Conturi nu sunt obligatorii?

DL. SECRETAR: Nu sunt obligatorii în faza asta. Suntem în fază de contestație, ne judecăm, după ce se primește o hotărâre judecătorească

DL. SIMONIS: Dl. Secretar nu cunoașteți legea, îmi pare rău, s-a mai schimbat din tinerețea dvs.

DL. SECRETAR: Nu sunt obligatorii. Pe cine să pui? Eu nu sunt vinovat acuma.

DL. SIMONIS: Trebuie obținută suspendarea. Trebuie obținută în instanță, credeți - mă.

DL SECRETAR: Nu e vorba de suspendare acum. Poate la aeroport o fi fost situația asta.

DL. SIMONIS: Discuția aceasta se înregistrează, nu e niciun fel de problemă. Deci dvs îmi spuneți că dacă noi cădem de acord și plătim fiecare în parte pentru angajarea une case externe, nu vom intra în vreo contradicție cu ce poate apărea ulterior, pentru că nu sunt obligatorii măsurile, da?

DL. SECRETAR: Dvs nu înțelegeți că în momentul de față noi facem contestație la instanță. Nu e niciun prejudiciu, ei spun că nu a fost legal. Prejudiciul nu e stabilit acum ca fiind suma respectivă sau alta. Ne judecăm, epuizăm toate formele de instanță și după aceea vedem. Dl. Simonis, eu vă spun cu tot respectul că nu m-am băgat niciodată unde nu mă pricep și tac din gură dacă nu știu concret ce e. Problema este următoarea: în aceeași oală să nu credeți că va rămâne în această situație doar executivul.

DL. RUȘEȚ: D-le secretar dacă îmi permiteți o întrebare tehnică. Cine trebuie să depună această contestație la judecătorie?

DL. SECRETAR: Noi o depunem, se lucrează și mâine va fi gata. Discuția este pe viitor.

DL. RUȘEȚ: Acest noi se referă la primărie, sau noi ca indivizi?

DL. SECRETAR: E vorba de executivul Primăriei din partea Primăriei ca instituție.

DL. RUȘEȚ: De acest demers vă ocupați dvs. împreună cu aparatul primăriei și ceea ce propunea dl. Primar este o chestie de perspectivă.

DL. SECRETAR: Da, de perspectivă, de reprezentare.

DL. RUȘEȚ: Am înțeles.

DL. IDOLU: Din experiență și poate d-na Saracan poate confirma, deciziile Curții de Conturi sunt executorii. Faptul că acționezi în instanță și 55

poate obții o sentință favorabilă peste 12, 16, 20 de luni nu înseamnă că nu trebuie să pui în executare decizia Curții de Conturi. După Decizia Curții de Conturi trebuie întocmit un plan de măsuri de îndreptare a neconformităților. Pentru cei care nu iau măsuri e sancțiune penală.

DL. DIACONU: În cazul în care discutăm despre prejudicii e vorba despre stabilirea întinderii ș.a.m.d.

DL. IDOLU: Planul de măsuri vizat de Curtea de Conturi trebuie pus imediat în aplicare. În cazul în care nu se iau măsuri e sancțiune penală.

DL. DIACONU: Aici discutăm totuși despre altceva și ne puneam problema ca și consilieri dacă aprobăm o casă de avocatură pentru acest proces și dacă ne asumăm plata acestor avocați ca persoane fizice sau dacă să se facă din bugetul local.

DL. IDOLU: Nu este pe ordinea de zi, dar ca să închidem această discuție haideți să delegăm fiecare grup o persoană care să discute cu executivul Primăriei mâine.

DL. DIACONU: Cum preferați lideri de grup, împreună?

DL. IDOLU: Nu contează, o persoană delegată care are competența să discute. Într-un cadru informal nu în cadrul acesta în care să ne dăm fiecare cu părerea fără să fim documentați. Nici măcar nu am citit decizia curții de conturi.

DL. DIACONU: Trecem la următorul punct pe ordinea de zi.

PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI

Raportul de activitate nr. SC2016 - 004144/26.02.2016 al Viceprimarului Municipiului Timișoara - domnul DAN DIACONU

DL. SIMONIS: Nu am apucat să-l citesc, ați trecut și neralizările cu terenurile?

DL. DIACONU: Da, toate sunt trecute, mai ales cele care mi le-ați provocat dvs.

S-a luat la cunoștință

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2016-003344/11.02.2016 a domnului Alfred Simonis -consilier local referitoare la întrebările adresate S.C. RETIM S.A

DL. DIACONU: O luăm la cunoștință.

DL. SIMONIS: Păi cum o luăm la cunoștință, nu o putem discuta?

DL. DIACONU: O luăm la cunoștință și o transmitem pentru că s-a luat o decizie.

DL. SIMONIS: Atunci am câteva amendamente, nu discutăm despre ele pentru că văd că evitați acest lucru. Am un singur amendament să existe un termen rezonabil în care să primim aceste răspunsuri către Consiliul Local. Să nu fie așa că pot răspunde până în 2020, adică să avem 2-3 săptămâni termen în care să primim răspunsurile din partea RETIM. Mai am un comentariu, am văzut că aveți un addendum la anexa pe care am depus-o eu și constat cu regret că niciun consilier PNL n-a avut nicio curiozitate legată de acest subiect pentru că dl. Primar Nicolae robu, a dat, în calitatea sa de Primar, în Consiliul Local, a dat o directivă ca și Președinte PNL, uitând că e co-președinte al PNL, o indicație să se facă o adresă. Înțeleg că nimeni nu a avut nicio curiozitate, nici prin PNL nu mai e ascultat dl. Primar, asta e părerea mea. Ce mi se pare flagrant în această anexă a dvs este că faceți diferență între cei majoritari și cei minoritari. Grupul PNL, majoritar în CL, are deschidere maximă față de grupul PSD, minoritar în CL. Cred că pe probleme extrem de importante care țin de banii municipiului Timișoara, de banii unei societăți care ține de Consiliul Local, nu trebuie să discutăm despre cine e majoritar și cine e minoritar în cadrul Consiliului Local și vă rog să supuneți la vot amendamentul respectiv cu privire la termenul de răspuns către RETIM.

DL. DIACONU: Eram convins că vom avea acum un discurs laudativ la adresa transparenței și asupra faptului cât de bine ne înțelegem asupra unui set de întrebări, dar nu a fost să fie nici de data aceasta.

DL. SIMONIS: Să înțeleg că și dvs sunteți curios de ce dl. Robu folosește un Mercedes.

DL. DIACONU: Anexa nr. 1 pe care o transmiteți dvs. cuprinde 11 întrebări la care urmează să stabilim un termen în care RETIM să răspundă.

DL. SIMONIS: 20 martie este propunerea mea.

DL. DIACONU: 20 martie înseamnă 3 săptămâni. Credeți, din ceea ce ați studiat, că există o problemă în a răspunde în 3 săptămâni la această adresă?

DL. SIMONIS: Cu siguranță nu, dar până la urmă nu negociem aici. Noi stabilim un termen. Trebuie să se încadreze în termenul stabilit de noi.

DL. DIACONU: Termenul legal e de 30 de zile.

DL. SIMONIS: Îl putem face și de 30 de zile, dar aș dori să fie până la următorul plen, să nu se încheie mandatul până discutăm aceste probleme că s-ar putea să nu mai fie dl. Robu primar. 20 martie e propunerea mea, vă rog să o supuneți la vot.

DL. DIACONU: 20 martie ca termen de răspuns. Cine este pentru?

Adresa va fi trimisă de către Consiliul Local, cu termen de răspuns 20 martie.

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC2016- 4734/26.02.2016 a domnului Dan Diaconu-Viceprimarul Municipiului Timișoara cu privire la S.C. RETIM S.A

DL. DIACONU: Despre aceasta am discutat deja.

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC2016 - 001302/20.01.2016 a domnului Demenescu Cosmin Florin privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 149/12.06.2001 și HCL nr. 63/26.02.2013

DL. DIACONU: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

 • -  4 abțineri (Țundrea, Olteanu, Taropa, Simonis)

PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2016 -003838/17.02.2016 a Curții de Conturi a României -Camera de Conturi Timiș referitoare la Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr.

442/29.12.2015 prin care s-a aprobat Raportul referitor la finanțele publice locale ale județului Timiș pe anul 2014

DL. DIACONU: Ați luat la cunoștință.

PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC2016 - 003959/18.02.2016 a Curții de Conturi a României referitoare la Încheierea nr.30/16.02.2016 pronunțată cu privire la Contestația nr.SJ2015-21841/25.08.2015 formulată de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Timișoara împotriva Deciziei nr.40/11.08.2015 emisă de Curtea de

Conturi

DL. DIACONU: Ați luat la cunoștință.

PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2016- 003971/18.02.2016 a Curții de Conturi a României privind Încheierea nr. VI.28/12.02.2016 pronunțată cu privire la Contestația nr.SJ2015-21928/26.08.2015 formulată de UATM împotriva Deciziei nr.41/2015 a Camerei de Conturi Timiș- privind Auditul financiar asupra contului anual de execuție bugetară pe anul 2014

DL. DIACONU: Ați luat la cunoștință.

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI Interpelările consilierilor locali

DL. DIACONU: Le discutăm după ordinea de zi suplimentară.

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor cultural din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara

DL. BONCEA: Eu aș avea un amendament la acest proiect, respectiv la Timișoara Tradițională antepenultima linie Cultivarea trecutului militar al poporului român, manifestări dedicate Zilei Eroilor neamului, Ziua Imnului, Ziua drapelului, Ziua marinei, armatei, 1 decembrie și aș adăuga aici și ziua de 10 mai care de curând a devenit sărbătoare națională și anul acesta este foarte importantă pentru că se împlinesc 150 de ani de la fondarea dinstiei române și a statului român modern și pentu aceasta aș suplimenta suma cu 20000 lei care să fie luați de la Programul Timișoara academică unde avem congrese, simpozioane, dezbateri - 400000, care nu sunt stabilite, din câte văd și nu cred că ar fi nicio problemă să mutăm 20000 de lei mai sus.

DL. DIACONU: Supun la vot acest amendament:

- 17 voturi pentru

D-NA OLTEANU: Ceea ce vreau să vă aduc la cunoștință este că am cerut câteva note de fundamentare pe această agendă culturală. V-aș recomanda tuturor să solicitați note de fundamentare pentru fiecare eveniment în parte să vedeți că sunt prinse doar în parte evenimentele pe care anul trecut le-am finanțat. Sunt convinsă că și anul acesta vom avea un Oktoberfest de finanțat, dar care nu apare în Agenda Culturală inițială.

DL. DIACONU: Dacă veți fi în Consiliul Local viitor puteți să mă credeți pe cuvânt că nu va fi niciun Oktoberfest.

D-NA OLTEANU: Nu voi fi, dar nu despre asta este discuția. Având în vedere că ieri am avut discuția pe agenda culturală, pot să vă spun că într-adevăr chestiunile legate de Timișoara Capitală Culturală Europeană necesită o atenție deosebită și merită o finanțare imediată, dar dacă vreți să vă vorbesc puțin despre Târgul de Paști, următorul care este finanțat, pot să vă spun că din cei 200000 mii RON, 140000 RON sunt pentru montare și demontare cabluri electrice, asigurare branșare-debranșare curent electric. Totul se montează și se demontează de 140000. Dacă dvs. vi se pare că sunt costuri normale n-am nicio problemă, puteți să votați. Din punctul meu de vedere și nu are rost să detaliez și pe celelalte evenimente pentru care am cerut note de fundamentare, dar cred că ar fi corect ca fiecare dintre dvs să primiți o notă de fundamentare privind sumele care apar aici în mod estimativ. Este la latitudinea dvs. eu aș supune la vot strict acțiunilor suport pentru Timișoara Capitală Cultural Europeană, iar Agenda Culturală aș lăsa-o pentru plenul viitor pentru că am înțeles că vom avea un plen și pentru susținerea ONG-urilor, peste trei zile și este timp suficient ca fiecare dintre dvs să primească informațiile necesare.

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect:

 • -  4 nu votează (Herzog, Olteanu, Taropa, Simonis)

 • -  16 voturi pentru

 • -  3 abțineri

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect:

 • -  4 nu votează (Herzog, Olteanu, Taropa, Simonis)

 • -  14 voturi pentru

 • -  3 abțineri

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect:

- 16 voturi pentru

- 4 nu votează (Herzog, Olteanu, Taropa, Simonis)

Proiectul a fost respins

PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 522/08.12.2015 privind transmiterea fără plată din patrimoniul Municipiului Timișoara în patrimoniul Liceului ”Bartok Bela” Timișoara, a unui microbuz marca Opel Movano 16+1 locuri, pentru asigurarea transportului elevilor în cadrul activităților/acțiunilor desfășurate de unitatea școlară

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect:

-16 voturi pentru

- 4 nu votează (Herzog, Olteanu, Taropa, Simonis)

Proiectul a fost respins

PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 523/08.12.2015 privind transmiterea fără plată din patrimoniul Municipiului Timișoara în patrimoniul Liceului cu Program Sportiv Banatul Timișoara, a unui microbuz marca Ford Transit 16+1 locuri, pentru asigurarea transportului elevilor în cadrul activităților/acțiunilor desfășurate de unitatea școlară

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect:

- 16 voturi pentru

- 4 nu votează (Herzog, Olteanu, Taropa, Simonis)

Proiectul a fost respins

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, din surse proprii, pentru anul 2016

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect:

- 16 voturi pentru

- 4 nu votează (Herzog, Olteanu, Taropa, Simonis)

DL. HERZOG: Bănuiesc că cei care ați votat știți ce ați votat la acest program de investiții al Aquatim-ului pe care l-am primit astăzi.

PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Informarea nr. SC2016 - 4953/01.03.2016 a domnului Viceprimar Dan Diaconu privind deplasarea în orașul înfrățit Novi Sad din Serbia

DL. DIACONU: Este vorba despre o informare, vă rog să o luați la cunoștință.

PUNCTUL 8 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara

DL. SIMONIS: Aici aș dori să intervin, ca să nu dăm posibilitatea d-lui Primar să ucidă câinii vom face o excepție și vom vota acest punct, grupul PSD.

DL. ORZA: Aș dori și eu să fac o scurtă referire. S-a vehiculat mult că obligă legea să facem eutanasii, legea spune că se pot face eutanasii, dar dacă găsim alte soluții putem să nu o facem.

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect:

- 23 voturi pentru

-1 abținere (Herzog)

DL. DIACONU: Revenim la interpelări pe care chiar v-aș ruga să le faceți în scris.

D-NA WOLF: Aș dori să fac o informare pentru toți consilierii locali referitoare la autorizațiile pe care le au școlile la ora actuală. Mă refer la

autorizații ISU, la autorizații de funcționare și să se facă o diferențiere între avize și autorizații. Doresc lucrul acesta pentru că ani de zile mi s-a părut că doar Liceul Lenau este în cea mai tristă situație din oraș și pentru că, în varianta în care sunt mai multe școli care funcționează de ani de zile fără autorizațiile necesare, ne aflăm în 2016, înainte de 2017, an în care spre să se deschidă liniile de finanțare din fonduri europene și pentru domeniul educației și cum până acum nu am observat să fie prea bogată finanțarea pentru școli de la Guvern, văd ca unică șansă pentru rezolvarea unor probleme în unitățile școlare din Timișoara, un proiect, pe fonduri structurale care să rezolve neajunsurile care ne aduc în situația ca în Timișoara să avem de ani de zile școli fără autorizații și avize de funcționare. Liceul Lenau este o unitate școlară, este o instituție publică, oricine dorește să obțină vreo informație referitoare la stadiul școlii este binevenit și vă prezentăm situația. Lucrările nu sunt finalizate la Liceul Lenau, nu s-a făcut recepție și suntem în provizorat în această unitate școlară, așa cum era prevăzut în contract. Proiectul prevedea să rămânem în școală, am părăsit școala, am avut contract de comodat până în 31 decembrie, acesta a expirat și nu am găsit altă soluție unde să mergem cu 35 de elevi. La ora actuală Liceul Loga și Liceul Calderon sunt în alte locații și aș dori o informație, când se prevede finalizarea acestor proiecte? Din 2004 începând aceste 3 școli Liceul Lenau, Liceul Calderon și Liceul Loga, rămâne să calificați dvs ce este această istorie a acestor licee din Timișoara, care din 2004 până în 2008 au fost predate către Ministerul Educației pentru reabilitare, în 2008, an electoral, au ieșit din cursa de reabilitare a infrastructurii școlare, Primăria Timișoara s-a văzut în situația să nu poată folosi proiectul Ministerului Educației pentru că nu aveau drepturile de autor lămurite. S-a făcut o nouă licitație, în timpul limitat. Până în 2009 proiectul a ieșit cum a ieșit, până în 2012 nu s-a văzut nicio posibilitate de finanțare a acestor proiecte, s-a început ceva pe fonduri Kfv și în 2014 în sfârșit aceste 3 unități au ajuns într-un proiect de reabilitare care nu este finalizat pentru că suntem în realitate în situația să fim la îndemâna lui Păcală și Tândală care sau întâlnit să reabiliteze școli, adică proiectant și constructor în toate cele 3 cazuri.

DL. SIMONIS: Aș dori și eu o informare în scris cu privire la motivele pentru care executivul Primăriei, dl. Primar a decis să autorizeze construcția unei benzinării, dar nu atât a benzinăriei pe care am aprobat-o și noi în PUZ-ul respectiv ci a spațiului de lângă benzinărie, care va desrvi, evident benzinăria respectovă, pe domeniul public. E o parcare care se construiește pentru a deservi benzinăria, din punctul meu de vedere, pe domeniul public. Care este motivul 63

pentru care dl. Primar a semnat acea autorizație de construcție fără un vot explicit în Consiliul Local, în sensul acesta. Aș dori să mi se răspundă în scris de către dl. Primar.

Mi s-a părut extrem de importantă interpelarea d-nei Wolf și cred că poate ar fi bine pe viitor să mai stăm și la interpelări că apar lucruri interesante.

SECRETAR,

IOAN COJOCARI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, DAN DIACONU