Hotărârea nr. 98/2016

98/20.09.2016 privind aprobarea cotei lunare de carburanţi pentru autoutilitara şi utilajele care deservesc Grădina Zoologică a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 98/20.09.2016
privind aprobarea cotei lunare de carburanţi pentru autoutilitara şi utilajele care deservesc Grădina Zoologică a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-21179/30.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile pct.9 din Legea 247/2002 pentru aprobarea O.G.80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, modificată prin O.G 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi în conformitate cu Anexa - Normativ de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cota unui consum de carburant lunar pentru autoutilitara şi utilajele care deservesc Grădina Zoologică a Municipiului Timişoara după cum se stipulează în tabelul de mai jos:
Nr. crt. Utilaje Necesar motorină
(litri/lună) Necesar benzină (litri/lună) Necesar ulei amestec (litri/lună)
1. Autoutilitară PEUGEOT BOXER 100 - -
2. Buldoexcavator SILVERSTON 100 - -
3. Scule/utilaje 15 3
TOTAL 200 15 3


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.