Hotărârea nr. 97/2016

97/20.09.2016 privind utilizarea, pentru anul 2016, de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara a sumei de 30 000 lei în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viaţă şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 97/20.09.2016
privind utilizarea, pentru anul 2016, de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara a sumei de 30 000 lei în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viaţă şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.4098/18.08.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei de pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică,ordine publică,drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, protecţie socială, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.220 din 27.05.2016 s-a aprobat bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În baza prevederilor Legii nr.292/2011 -Legea asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit. d),lit a), pct.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Pentru anul 2016, se aprobă utilizarea sumei de 30000 lei de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - ,,Titlul II Bunuri şi servicii-articolul 20.30.- Alte cheltuieli alineatul 20.20.30. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii,, - în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara.

Art. 2: Cu aducere a îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ Nr 4098/18.08.2016

Aprobat,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Referat

privind utilizarea, pentru anul 2016, de la bugetul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara a sumei de 30.000 lei în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viață și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timișoara

Începând cu anul 2005, Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice a inițiat, după modelul orașului înfrățit Mulhouse, „Aniversarea celor mai vârstnici timișoreni și a celor mai longevive cupluri” ( persoane peste 90 ani și cupluri cu peste 50 de ani de căsătorie).

În fiecare din anii precedenți, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prin hotărâre suma necesară în vederea aniversării vârstnicilor longevivi ( peste 90 ani) și a cuplurilor cu peste 50 ani de căsătorie. Din această sumă, pe parcursul fiecărui an, pentru aceste evenimente s-au cumpărat mici cadouri constând în obiecte personalizate pentru fiecare persoană sărbătorită.

În anul 2015, prin HCLMT nr. 267/02.06.2015 s-a alocat suma de 30.000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 ani de căsătorie din Timișoara. Au fost sărbătoriți un număr de 10 persoane cu vârsta peste 90 de ani și un număr de 250 cupluri, în data de 19 noiembrie 2015, prin organizarea unei mese festive la SC Casa Mateo SRL ( Sala Mare Aurora).Numărul total de meniuri servite a fost de 510.

Pentru anul 2016 în bugetul Direcției de Asistență Socială Comunitară a Muncipiului Timișoara a fost alocată suma de 30.000- TitlulIIBunuri și servicii- articolul 20.30.-Alte cheltuieli alineatul 20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Totodată, suma este cuprinsă și în Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2016 la poziția 207, Cod CPV 553000000-3. Evenimentul se va desfășura în trimestrul al IV-lea al anului 2016.

Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privindasistența socială a persoanelor vârstnice și prevederile Legii nr.292/2011 -Legea asistenței sociale, înbaza art.36 alin.2 lit.d) și alin 6, lit. a), pct.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM:

1.Aprobarea utilizării, pentru anul 2016, a sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara - „Titlul II Bunuri șiservicii- articolul 20.30.- Alte cheltuieli alineatul 20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viață și a cuplurilor cu peste 50 ani de căsătorie din Timișoara.

VICEPRIMAR,

IMRE FARKAS

Serviciu Juridic al PMT


Direcția de Asistență Socială Comunitară

Serviciul Buget Finanțe Contabilitate al Direcției de Asistență Socială Comunitară Șef Serviciu

Director executiv,

/Maria Stoianov

Alexandrina Gabriela Râmneanțu

Șef Serviciu pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice,

Maria Ciurcaș