Hotărârea nr. 96/2016

96/20.09.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 563/18.12.2015 privind finalizarea Contractului de finanţare nr. 3651/15.02.2013, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăviţa", SMIS 40794
Hotararea Consiliului Local 96/20.09.2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 563/18.12.2015 privind finalizarea Contractului de finanţare nr. 3651/15.02.2013, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăviţa", SMIS 40794


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-22358/13.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere:
- Hotărârea nr.129/28.09.2012 privind aprobarea participării în parteneriat a municipiului Timişoara, în calitate de Lider de proiect, în cadrul proiectului "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dumbrăviţa nr. 15/28.07.2016 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 40794 "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
- Hotărârea nr. 563/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 40794 "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa";
- Prevederile contractului de finanţare nr. 3651/15.02.2013 privind proiectul "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa", cod SMIS 40794;
- Prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii;
- Adresa ADR Vest nr.10164/09.08.2016, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2016-560/10.08.2016;
- Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;
- Hotărârea nr. 433 din 16 iunie 2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 563/18.12.2015 după cum urmează:
"Art. 1: - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa", cod SMIS 40794, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere.", Domeniul major de intervenţie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul "Poli de creştere", în scopul atingerii obiectivelor şi realizării indicatorilor asumaţi. "

Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 563/18.12.2015 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Comunei Dumbrăviţa;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULTIMIȘOARA

Direcția Dezvoltare

Serviciul Generare și Management Proiecte

SC2016 -

REFERAT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 563/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3651/15.02.2013, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, pentru realizarea obiectivului de investiții „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăvița”, SMIS 40794

Începând cu data de 15.02.2013, Municipiul Timișoara implementează în parteneriat cu Comuna Dumbrăvița proiectul „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăvița”, cofinanțat în cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritară 1 - “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere.”, Domeniul major de intervenție 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul “Poli de creștere”.

Municipiul Timișoara are rol de Lider de proiect iar Comuna Dumbrăvița este Partener de proiect, conform cerințelor Ghidului Solicitantului aferentei axei mai sus-menționate care prevede că proiectele vizând dezvoltarea infrastructurii sociale pot fi derulate în parteneriat dacă o unitate administrativ-teritorială din zona urbană îndeplinește rolul de lider. Municipiul Timișoara nu a avut contribuție financiară la acest proiect.

În acest moment, proiectul „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăvița” este în implementare în baza Actului adițional nr. 6 din 30.06.2016, în vederea atingerii indicatorilor și a obiectivelor propuse conform cererii de finanțare.

Au fost efectuate lucrări de reabilitare și extindere a clădirii, au fost achiziționate echipamentele prevăzute și au fost efectuate demersurile pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor necesare, după cum urmează:

  • -   S-a obținut Certificatul de Acreditare AF002651/12.11.2015 ce conferă dreptul Comunei Dumbrăvița de a acorda servicii sociale;

  • -   S-au obținut autorizațiile de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică Timiș nr. 956/D/22.01.2016 și Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș nr. 7220/01.02.2016

  • -   S-a obținut Autorizația ISU Banat nr. 567/16/SU-TM/26.04.2016;

  • -   Au fost aprobate Regulamentele de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale de tip centru de zi și centru de zi pentru copii cu dizabilități, prin HCL Dumbrăvița nr. 38/14.04.2016;

  • -   A fost înaintată documentația privind obținerea licențierii serviciilor de tip centru de zi și centru de zi pentru copii cu dizabilități către Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție București.

Până în acest moment, s-a reușit identificarea a 36 de copii potențiali beneficiari ai centrului de zi (din 216 beneficiari estimați conform cererii de finanțare) și au fost angajate 3 persoane de specialitate (din 45 locuri de muncă prevăzute), fiind depuse în continuare toate eforturile pentru îndeplinirea indicatorilor de proiect. Cu toate acestea, activitatea efectivă a centrului de zi nu poate demara înainte de obținerea tuturor acreditărilor, conform prevederilor art.32 alin.(2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011: „Serviciile sociale pot funcționa pe teritoriul României numai dacă sunt acreditate în condițiile legii”.

Din acest motiv, Municipiul Timișoara în numele parteneriatului a depus solicitarea de prelungire a contractului de finanțare până la data de 01.11.2016, valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului urmând a fi acoperită din surse proprii ale comunei Dumbrăvița. Contractul de finanțare va fi considerat prelungit doar în condițiile aprobării.

Comuna Dumbrăvița, în calitate de Partener de proiect și beneficiar al investiției mai sus amintite, a emis la data de 28.07.2016 HCL Dumbrăvița nr. 15 prin care a aprobat prelungirea contractului de finanțare până în data de 01.11.2016, în baza Instrucțiunii nr.146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea îndeplinirii indicatorilor și a obiectivelor proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăvița”

Având în vedere cele de mai sus,

Propunem urmă toarele:

  • -   Aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 563/18.12.2015 după cum urmează:

„Art. 1 - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăvița”, cod SMIS 40794, Axa Prioritară 1 - “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere.”, Domeniul major de intervenție 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul “Poli de creștere”, în scopul atingerii obiectivelor și realizării indicatorilor asumați. ”

  • -   Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 563/18.12.2015 rămân nemodificate

Pt. Director Direcția Dezvoltare

Ing. Magdalena Nicoară

Director Direcția Economică

Ec.Steliana Stanciu

Pt. Șef Serviciu Generare și Management Proiecte Adriana Deaconu

Asistent proiect

Daniela Ghinea


Avizat juridic

Cons. Juridic Daniela Ștefan