Hotărârea nr. 95/2016

95/20.09.2016 privind aprobarea volumului şi a preţurilor de referinţă şi de pornire în licitaţie a 3378 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 95/20.09.2016
privind aprobarea volumului şi a preţurilor de referinţă şi de pornire în licitaţie a 3378 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 21814/07.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Direcţiei Silvice Timiş cu nr. 1495/29.07.2016, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2016-019367 din 05.08.2016;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 617 din 31 august 2016 - pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) şi alin (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă volumul total de 3378 mc. provenită din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Timişoara, pentru a fi valorificat ca "masă lemnoasă pe picior" la licitaţie, de către administratorul fondului forestier - Direcţia Silvică Timiş prin Ocolul Silvic Ana Lugojana.

Art. 2: Se aprobă preţurile de referinţă şi de pornire în licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile care urmează a fi scoase la licitaţie, conform Tabelului:
Nr.
crt. Partida
nr. şi denumire UP ua Tratament
tăiere Volum
(mc) Preţ de referinţă
preţ APV/mc Preţ de pornire în licitaţie
1 276-Ibăneasa 02 Timişoara 2C Principale-P1 647 174,15 200
2 281-Lupoanea 02 Timişoara 2B Principale-P2 1.057 154,08 180
3 296-Vl. Radului 02 Timişoara 30A Secundare-Rărituri 328 101,39 110
4 195-Cl. Gruniului U.B. Timişoara 8B Principale-P1 1.008 149,65 200
5 200-Vl. Carierei U.B. Timişoara 6C Principale-P2 338 159,67 200
Total 3.378

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Silvică Timiş prin Ocolul Silvic Ana Lugojana.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Silvice Timişoara - Ocolul Silvic Ana Lugojana;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE MEDIU SC2016 -21814/07.09.2016

REFERAT

privind

Aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație a 3378 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara deține la Lugoj o suprafață de 683,75 ha fond forestier . administrat pe o perioadă de 10 ani de Regia Națională a Pădurilor -Romsilva prin Ocolul Silvic Ana Lugojana, în baza Contractului de administrare nr.10182/20.11.2009.

Prin HG nr. 924/2015, cu modificările ulterioare (HG nr. 43/2016), s-a aprobat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. În conformitate cu acest regulament, pentru valorificarea masei lemnoase din pădurile aflate în proprietate publică sunt necesare următoarele:

  • - Stabilirea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2016, conf. Art. 6 (1): „volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se stabilește, în condițiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice și se aprobă prin hotărâre a consiliului local, în baza prevederilor amenajamentelor silvice și în condițiile reglementate de art. 19 și 59 din Legea nr.45/2008, republicată, cu modificările ulterioare”.

  • - Stabilirea modului de valorificare: Art. 4. - „Modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau "masă lemnoasă fasonată", se hotărăște în condițiile art. 6 alin. (2), astfel: ...

b) de către consiliul local, în situația în care pentru fondul forestier este încheiat un contract de administrare/servicii silvice cu un ocol silvic autorizat.”

  • - Aprobarea prețului de referință: Art. 53 (1) a) „prețul de referință pentru fiecare an de producție se determină în baza unei metodologii de calcul propuse de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice și aprobată, în condițiile legii, de către consiliul local al acesteia”

  • - Aprobarea prețului de pornire în licitație Art. 53 (1) c) „prețul de pornire la licitație pentru fiecare partidă/lot/piesă se stabilește de către autoritatea publică locală competentă sau consiliul de administrație, după caz, în baza prețului de referință prevăzut la lit. b) și ținându-se seama de raportul cerere-ofertă în condițiile pieței, pe specii și sortimente.”

Direcția Silvică Timiș, prin adresa nr. 1495/29.07.2016, înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. SC2016-019367 din 05.08.2016, depune în vederea aprobării de consiliul local, a volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație pentru 3378 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara.

Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe volumul de 3378mc și prețurile de referință și de pornire în licitație a masei lemnoase provenită din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Timișoara:

Nr. crt.

Partida nr. și denumire

UP

ua

Tratament tăiere

Volum

(mc)

Preț de referință preț APV/mc

Preț de pornire în licitație

1

276-Ibăneasa

02 Timișoara

2C

Principale-P1

647

174,15

200

2

281-Lupoanea

02 Timișoara

2B

Principale-P2

1.057

154,08

180

3

296-Vl. Radului

02 Timișoara

30A

Secundare-Rărituri

328

101,39

110

4

195-Cl. Gruniului

U.B. Timișoara

8B

Principale-P1

1.008

149,65

200

5

200-Vl. Carierei

U.B. Timișoara

6C

Principale-P2

338

159,67

200

Total

3.378

Licitația va fi realizată de către administratorul fondului forestier - Direcția Silvică Timiș.

VICEPRIMAR DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN bErE-SEMEREDI

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ stanciU steliana

Resp. BIROU MONIT. ȘI PROT. MEDIU ADINA BUMBU serviciul JURIDIC

CONSILIER

DAMIAN IONUȚ


Cod FO 53-01 VER 3