Hotărârea nr. 94/2016

94/20.09.2016 privind preluarea si asigurarea pazei si protectiei obiectivului Baza de antrenament a Stadionului "Dan Paltinisanu" din Timisoara, Aleea F.C. Ripensia, de catre personalul contractual(guarzi) din cadrul Serviciului de Paza Obiective a Directiei Politiei Locale Timisoara
Hotararea Consiliului Local 94/20.09.2016
privind preluarea si asigurarea pazei si protectiei obiectivului Baza de antrenament a Stadionului "Dan Paltinisanu" din Timisoara, Aleea F.C. Ripensia, de catre personalul contractual(guarzi) din cadrul Serviciului de Paza Obiective a Directiei Politiei Locale Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-22704/16.09.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 53/03.08.2016 privind retragerea dreptului de administrare al Directiei de Prestari Servicii Timis, din subordinea Consiliului Judetean Timis, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului "Dan Paltinisanu" Timisoara,Aleea F.C. Ripensia;
Având în vedere Protocolul de predare-primire nr. SC2016-20824/25.08.2016, semnat intre Municipiul Timisoara si Consiliul Judetean Timiş -Directia de Prestari Servicii Timis;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/22.07.2010, cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere Adresa cu nr. SC2016-22339/16.09.2016 a Directiei Politiei Locale;
Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332/23.12.2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2012, privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 213/2013;
Având în vedere prevederile art. 2 alin.1 şi art. 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 7 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă supravegherea zonei obiectivului Baza de antrenament a Stadionului "Dan Paltinisanu" din Timisoara, Aleea F.C. Ripensia", cu posturi fixe, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Sport-Cultura;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL SPORT-CULTURA

SC2016-

REFERAT

privind preluarea si asigurarea pazei si protectiei obiectivului Baza de antrenament a Stadionului ”Dan Paltinisanu” din Timisoara, Aleea F.C. Ripensia, de catre personalul contractual(guarzi) din cadrul Serviciului de Paza Obiective a Directiei Politiei Locale Timisoara

Prin HCLMT nr. 53 din data de 03.08.2016 s-a aprobat retragerea dreptului de administrare al Direcției de Prestari Servicii Timis, din subordinea Consiliului Judetean Timis, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului ”Dan Paltinisanu” Timisoara, Aleea F.C. Ripensia. Preluarea in administrare de catre Municipiul Timisoara a Bazei de Antrenament s-a materializat prin Protocolul de predare-primire nr. SC2016-20824/ 25.08.2016, semnat intre Municipiul Timisoara si Consiliul Judetean-Directia de Prestari Servicii Timis.

Prin Adresa cu nr. SC2016-22339/13.09.2016, Municipiul Timisoara prin Biroul Sport-Cultura, a solicitat Directiei Politiei Locale sa asigure serviciile de paza la acest obiectiv, zilnic in intervalul orar 20.00-08.00. Având in vedere adresa cu nr. SC2016-22339/16.09.2016 a Directiei Politiei Locale rezulta ca este necesara o Hotarare de Consiliu Local pentru a avea cadrul legal pentru asigurarea pazei la respectiva baza sportiva, urmand ca ulterior sa se stabileasca Lista finala a obiectivelor asumate de catre Directia Politiei Locale.

Potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor art. 2 alin. 1 “ Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice central și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora”

Potrivit Legii nr. 155/2010 poliției locale, art. 6 lit. h “ În domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, poliția locală are următoarele atribuții: asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrative-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București”

Având în vedere cele prezentate , propunem:

  • 1. Emiterea unei Hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe preluarea si asigurarea pazei si protectiei obiectivului ,, Baza de antrenament a Stadionului Dan Paltinisanu,, de catre personalul contractual(guarzi) din cadrul Serviciului Paza Obiective a Directiei Politiei Locale Timisoara;

  • 2. Paza si protectia obiectivului mai sus amintit se asigura gratuit, intre orele 20.00-08.00, in toate zilele saptamanii;

înaintam spre analiza, avizare si aprobare proiectul de hotarare aalaturat, privind asigurarea pazei si protectiei obiectivului Bazei de Antrenament a Stadionului ”Dan Paltinisanu” Timisoara, Aleea F.C. Ripensia, de catre personalul contractual(guarzi) din cadrul Serviciului Paza Obiective a Directiei Politia Locala Timisoara.

Anexam toate documentele mai sus mentionate pentru sustinerea proiectului de hotarare de consiliu.

Responsabil BIROU,                              Consilier,

îoan Mihai Costa                            Mihai Dan

Avizat Juridic, Daniela Stefan