Hotărârea nr. 93/2016

93/20.09.2016 privind alocarea pe o perioadă de doi a spaţiului în suprafaţă de 474 mp situat în imobilul din str. Lorena, nr.35 aferent Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" către Şcoala Gimnazială nr.16 "Take Ionescu"
Hotararea Consiliului Local 93/20.09.2016
privind alocarea pe o perioadă de doi a spaţiului în suprafaţă de 474 mp situat în imobilul din str. Lorena, nr.35 aferent Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" către Şcoala Gimnazială nr.16 "Take Ionescu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-020399/22.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2016-020593/23.08.2016 a Şcolii Gimnazială nr.16 "Take Ionescu";
Având în vedere Adresa nr.SC2016-020366/22.08.2016 a Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I";
Având în vedere Adresa nr.SC2016-021395/01.09.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) şi alin (6) lit. a) pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea pe o perioadă de doi, a spaţiului în suprafaţă de 474 mp situat în Căminul nr.2 - parter, din str. Lorena, nr.35 aferent Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" către Şcoala Gimnazială nr.16 "Take Ionescu", începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea funcţionării tuturor claselor într-un singur schimb, în program de dimineaţă.

Art.2: Plata utilităţilor se va stabili de comun acord între cele doua (2) unităţi: Şcoala Gimnazială nr.16 "Take Ionescu" respectiv Colegiul Tehnic "Regele Ferdinand I".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Şcoli-Spitale, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara,Şcoala Gimnazială nr.16 "Take Ionescu", Colegiul Tehnic "Regele Ferdinand I".

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroul Şcoli-Spitale;
- Biroul Sport-Cultură;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Scolii Gimnaziale nr.16 "Take Ionescu";
- Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I";
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA                                     APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                    PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA BIROUL ȘCOLI SPITALE                               Nicolae Robu

COMPARTIMENT ȘCOLI Nr. SC 2016-020399/22.08.2016

REFERAT

Privind alocarea pe o perioadă de doi a spațiului în suprafață de 474 mp situat în imobilul din str. Lorena, nr.35 aferent Colegiului Tehnic ”Regele Ferdinand I” către Școala Gimnazială nr.16 “Take Ionescu”

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Biroul Școli-Spitale -Compartiment Școli privind alocarea pe o perioadă de doi a spațiului în suprafață de 474 mp situat în imobilul din str. Lorena, nr.35 aferent Colegiului Tehnic ”Regele Ferdinand I”,către Școala Gimnazială nr.16 “Take Ionescu”, în vederea funcționării tuturor claselor într-un singur schimb, în program de dimineață.

Școala Gimnazială nr.16 este unitate de învățământ cu personalitate juridică care își desfășoara activitatea pe str.București nr.11 Timișoara.

Prin adresa nr.2422/23.08.2016 înregistrată la instituția noastră sub nr.SC2016-020593/23.08.2016 Școala Gimnazială nr.16 “Take Ionescu” solicită alocarea unui număr de opt clase pentru desfășurarea activității de învățământ în spațiile din str.Lorena, nr.35 aferente Colegiului Tehnic ”Regele Ferdinand”.

Menționăm că mutarea activității școlare în altă locație a fost analizată și de către Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.16 care a decis muatarea celor opt clase în altă locație, asigurându-se astfel condiții de desfășurare a cursurilor într-un singur schimb, de dimineață, iar prin adresa cu nr.SC2016-020366/22.08.2016 Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic ”Regele Ferdinand I” a fost de acord cu alocarea unui spațiu la parterul căminului nr.2 în suprafață de 474 mp.Spațiul de la parterul căminului nr.2 în suprafață de 474 mp. a fost reabilitat, igenizat și dotat asigurându-se condiții optime de desfășurare a activității de învățământ.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș ne transmite acordul favorabil privind atribuirea acestui spațiu către Școala Gimnazială nr.21 în vederea desfășurării activității de învățământ, conform adresei cu nr.8002/30.08.2016 înregistrată la instituția noastră sub nr.SC2016-021395/01.09.2016.

Menționăm că activitatea școlară a Colegiului Tehnic”Regele Ferdinand I” se desfășoară în clădirile din Str. Renașterii 24 și nu este afectată de activitățiile școlare a Școlii Gimnaziale nr.16 “Take Ionescu”.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local:

  • 1. Prin care să se aprobe alocarea pe o perioadă de doi, a spațiului în suprafață de 474 mp situat în căminul nr.2 - parter, din str. Lorena, nr.35 aferent Colegiului Tehnic ”Regele Ferdinand I” către Școala Gimnazială nr.16 “Take Ionescu”, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii, în vederea funcționării tuturor claselor într-un singur schimb, în program de dimineață.

  • 2. Plata utilitățiilor se va stabili de comun acord între cele doua (2) unițăți: Școala Gimnazială nr.16 “Take Ionescu” respectiv Colegiul Tehnic ”Regele Ferdinand I”.

Viceprimar, Dan Diaconu

Șef Birou Școli-Spitale, Adrian Faur

Consilier, Anca Lăudatu

Serviciul Juridic, Daniela Ștefan