Hotărârea nr. 91/2016

91/20.09.2016 pentru respingerea Proiectului de Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara, strada Romulus nr.32, etaj subsol şi parter, nr.ap.Restaurant, înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la preţul de 120.000 euro.
Hotararea Consiliului Local 91/20.09.2016
pentru respingerea Proiectului de Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara, strada Romulus nr.32, etaj subsol şi parter, nr.ap.Restaurant, înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la preţul de 120.000 euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016- 22631/15.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-021966 din 08.09.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către Petromaneanţ Daniel Gheorghe , Bîlc Manuela- Delia şi Bîlc Marin în calitate de coproprietari ai imobilului din Timişoara, strada Romulus nr.32, etaj parter şi subsol ,nr.ap. Restaurant ,înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6 prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare pentru preţul de 120.000 euro.
Având în vedere Adresa cu nr 2210 din 28.07.2016 , emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-021966 din 13.09.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-021966 din 12.09.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli ;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-021966 a Biroului Sport-Cultură, Compartiment Cultură;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 20.09.2016;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara, strada Romulus nr.32, etaj subsol şi parter, nr.ap.Restaurant, înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la preţul de 120.000 euro., nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Proiectul de Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara, strada Romulus nr.32, etaj subsol şi parter, nr.ap.Restaurant, înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la preţul de 120.000 euro., anexă la prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinetul Viceprimar 2, prin Compartimentul Monumente din carul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnilor Petromaneanţ Daniel Gheorghe , Bîlc Manuela- Delia şi Bîlc Marin;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR.

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, strada Romulus nr.32,etal subsol și parter,nr.ap.Restaurant,înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo413788-C1-U6, la prețul de 120.000 euro.

Având în vedere adresa cu nr. SC2016-021966 din 08.09.2016, înregistrată la Direcția Comunicare de către Petromaneanț Daniel Gheorghe , Bîlc Manuela- Delia și Bîlc Marin în calitate de coproprietari ai imobilului din Timișoara, strada Romulus nr.32, etaj parter și subsol ,nr.ap. Restaurant ,înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6 prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare pentru prețul de 120.000 euro.

Conform extrasului de carte funciaară cu nr.413788-C1-U6 și nr.topo 413788-C1-U6 rezultă că: Spațiul Alimentație Publică -Restaurant are o suprafață utilă de aproximativ 464,34 m.p și este compartimentat astfel: hol intrare, grup sanitar,4săli,sală de protocol,bar, 2 coridoare, bucătărie , spălătorie, 2 garderobe, camere frig, birou ,2 magazii 2 gupuri sanitare, gradină de vară iar la subsol 3 săli de mese , bar, 2 coridoare ,hol intrare 10 magazii și 674/1250mp teren în proprietate , deține 53,93% p.c.i generale și 67,73% p.c.i ale Corpului A.

Având în vedere adresa nr. 2210 din 28.07.2016 ,emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, prin care ne informează că nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra imobilului situat in Timișoara, strada Romulus nr.32, etal subsol și parter, nr.ap.Restaurant ,înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo413788-C1-U6”, cod TM-II-s-B-06098, poziția 63 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Având în vedere răspunsul Biroului Spații cu altă Destinație din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse cu nr.SC 2016-021966 din 13.09.2016 și anume că imobilul din Timișoara, strada Romulus nr.32, etaj parter și subsol ,nr.ap. Restaurant , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

Prin adresa cu nr.SC2016-021966 din 12.09.2016, Biroul Școli -Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate, învățământ) , ce aparțin de birou.

Prin adresa cu nr.SC2016-021966 din 13.09.2016, Biroul Sport- Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate,cultură )ce aparțin de birou.

Cod FO 53-01, ver.2

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului

Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului situat in Timișoara, strada Romulus nr.32,etal subsol și parter,nr.ap.Restaurant,înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la prețul de 120.000 euro .

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE

P. DIRECTOR D.C.T.D.D. LAURA KOSZEGI

CONSILIER,

LUMINIȚA MIRICĂ

5

SERVICIUL JURIDIC

Cod FO 53-01,ver.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, strada Romulus nr.32,etaj subsol și parter, nr.ap.Restaurant,înscris în C.F. nr.413788-Cl-U6, nr.topo413788-Cl-U6,

Ia prețul de 120.000 euro.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-QO/Q - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere adresa cu nr. SC2016-021966 din 08.09.2016, înregistrată la Direcția Comunicare de către Petromaneanț Daniel Gheorghe , Bîlc Manuela- Delia și Bîlc Marin în calitate de coproprietari ai imobilului din Timișoara, strada Romulus nr.32, etaj parter și subsol ,nr.ap. Restaurant ,înscris în C.F. nr.413788-Cl-U6, nr.topo 413788-C1-U6 prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare pentru prețul de 120.000 euro.

Având în vedere Adresa cu nr 2210 din 28.07.2016 , emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș;

Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-021966 din 13.09.2016 a Biroului Spații cu altă Destinație din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-021966 din 12.09.2016 a Biroului Școli-Spitale,Compartiment Școli;

Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-021966 din a Biroului Sport-Cu Itură,Compartiment Cultură;

în conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;

în baza prevederilor art.36,alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l: Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului situat in Timișoara, strada Romulus nr.32,etaj subsol și parter,nr. ap.Restaurant,înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la prețul de 120.000 euro .

Art.2: Se abroga H.C.L nr.207 din data de 27.05.2016 privind exercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință -Spațiu alimentație publică - Restaurant, situat în strada Romulus nr.32 , înscris în C.F nr.413788-Cl-Ul nr.topo 11876/V;

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Cabinetul Viceprimar 2, prin Compartimentul Monumente din carul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituția Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Tehnice;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Dezvoltare;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

 • - Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;

 • - Direcției Comunicare;

 • - Biroului Audit;

 • - Biroului Managementul Calității;

-Compartimentului Control;

-Domnilor Petromaneanț Daniel Gheorghe, Bîlc Manuela- Delta și Bîlc Marin ;

 • - Mass-media locale;

Președinte de ședință,

Consilier