Hotărârea nr. 90/2016

90/20.09.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr. 443787 Timişoara nr. cad. 443787 în suprafaţă de 506mp
Hotararea Consiliului Local 90/20.09.2016
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr. 443787 Timişoara nr. cad. 443787 în suprafaţă de 506mp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-015453 din 05.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea nr. SC2016-015453 din 28.06.2016, depusă de către Iovănescu Ana şi Iovănescu Ana Mihaela în conformitate cu Sentinţa Civilă nr.1910/PI/5 iunie 2015 rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr.250/09.06.2016 ca urmare a Sentinţei Civile nr.194/30.01.2007, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr.5614/30/2006 (dosar vechi nr.1368/2006), rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.483/07.11.2007 şi încheierile de îndreptare a erorii materiale din data de 25.06.2009 şi 29.10.2009, pronunţate de curtea de Apel Timişoara, în dosarul nr.5614/30/2006 şi irevocabilă prin Decizia nr.4452/02.04.2009, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în acelaşi dosar. Conform acestor sentinţe a fost dezmembrată parcela nr.top. 426220 înscris în C.F. nr. 426220 provenită din C.F. vechi nr.135194 nr.top.1200 adus din C.F. nr.1, rezultând parcelele nr.top.443786 în suprafaţă de 162 mp înscrisă în C.F. nr. 443786 şi nr.top.443787 în suprafaţă de 506 mp înscrisă în C.F. nr. 443787.
Conform Hotărârii Consiliului Local nr.34/2010 art.2, terenurile înscrise în C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, precum şi cele transcrise în alte cărţi din C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara, fac parte din domeniul public al Municipului Timişoara.
În baza prevederilor art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998-actualizată, privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin Hotărâre de Consiliu Local;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a parcelei nr. cad. 443787 în suprafaţă de 506 mp, situată în Timisoara, Bd. Republicii nr.12, înscrisă în C.F. nr. 443787 Timişoara.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Iovănescu Ana şi Iovănescu Ana-Mihaela domiciliate în Timişoara, bd. C.D. Loga nr.47, sc.B, , ap.6;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE

SERVICIUL TERENURI,

BANCA DE DATE URBANE ȘI CADASTRU

NR. SC2016-015453 din 05.09.2016

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr. 443787 Timișoara nr. cad. 443787 în suprafață de 506mp

Având în vedere solicitarea nr. SC2016-015453 din 28.06.2016, depusă de către Iovănescu Ana și Iovănescu Ana Mihaela în conformitate cu Sentința Civilă nr.1910/PI/5 iunie 2015 rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr.250/09.06.2016 ca urmare a Sentinței Civile nr.194/30.01.2007, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr.5614/30/2006(dosar vechi nr.1368/2006), rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.483/07.11.2007 și încheierile de îndreptare a erorii materiale din data de 25.06.2009 și 29.10.2009, pronunțate de curtea de Apel Timișoara, în dosarul nr.5614/30/2006 și irevocabilă prin Decizia nr.4452/02.04.2009, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în același dosar, în compensare, pentru terenul cu nr.top.192, în suprafață de 506mp, situat în Timișoara, Bd. Mihai Eminescu nr.7, înscris în C.F. nr.587 Timișoara.

Conform acestor sentințe a fost dezmembrată parcela nr.top. 426220 înscris în C.F. nr. 426220 provenită din C.F. vechi nr.135194 nr.top.1200 adus din C.F. nr.1, rezultând parcelele nr.top.443786 în suprafață de 162mp înscrisă în C.F. nr. 443786 și nr.top.443787 în suprafață de 506mp înscrisă în C.F. nr. 443787.

Conform HCL nr.34/2010 Art.2, terenurile înscrise în C.F. nr.1 și C.F. nr.2 Timișoara, precum și cele transcrise în alte cărți din C.F. nr.1 și C.F. nr.2 Timișoara, fac parte din domeniul public al Municipului Timișoara.

În baza prevederilor art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998-actualizată, privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin Hotărâre de Consiliu Local;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

PROPUNEM:

1. Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a unei hotărâri privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a parcelei nr. cad. 443787 situată în Timisoara, bd. Republicii nr.12, înscrisă în C.F. nr. 443787 Timișoara.

VICEPRIMAR

DIRECTOR

Laura Koszegi


Imre Farkas

ÎNTOCMIT

Mircea Hărăbor

SERVICIUL JURIDIC

red/dact MH.


Cod FO 53-01,ver.1