Hotărârea nr. 9/2016

9/07.07.2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Turgheniev nr.1
Hotararea Consiliului Local 9/07.07.2016
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Turgheniev nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-16200 din 05.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.CCT2016-28 din 13.06.2016, prin care Dorneanu Florin-Adrian, proprietar al imobilului situat în Timişoara str. Protopop G. Dragomir(fostă Turgheniev) nr.1, înscris în C.F. nr.412417-C1-Timişoara(conversie a C.F. nr.57), nr. topo.9910, solicită concesionarea unei suprafeţe de 20,60 m.p., în vederea extinderii imobilului, conform prevederilor Hotărârea Consiliului Local nr.452/10.10.2014, modificată prin Hotărârea Conisliului Local nr.596/09.12.2014;
Având în vedere adresa nr.CCT2016-28 din 23.06.2016, a Serviciului Juridic ;
Având în vedere adresa nr.CCT2016-28 din 21.06.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar ;
Având în vedere adresa nr.CCT2016-28 din 21.06.2016 a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Clădiri ;
Conform dispoziţiilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Turgheniev nr.1, înscris în C.F. nr.412417-Timişoara(conversie a C.F. nr.57-Timişoara), nr. topo.9910, în suprafaţă de 696 m.p.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi Direcţia Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Domnului Dorneanu Florin-Adrian;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR ALIN STOICA

ROMÂNIA

Aprobat:

PRIMAR,


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. SC2016-16200 din 05.07.2016

REFERAT

Cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Turgheniev nr.1

Având în vedere adresa nr.CCT2016-28 din 13.06.2016, prin care Dorneanu Florin-Adrian, proprietar al imobilului situat în Timișoara str. Protopop G. Dragomir(fostă Turgheniev) nr.1, înscris în C.F. nr.412417-C1-Timișoara(conversie a C.F. nr.57), nr. topo.9910, solicită concesionarea unei suprafețe de 20,60 m.p., în vederea extinderii imobilului, conform prevederilor H.C.L. nr.452/10.10.2014, modificată prin H.C.L. nr.596/09.12.2014;

Având în vedere C.F. col. nr.57-Timișoara, din care rezultă că, apartamentele din imobilul menționat mai sus, au fost cumpărate, inițial, în baza Legii nr.112/1995 ;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.385 din 02.02.2016 ;

Având în vedere adresa CT2016-28 din 23.06.2016, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în str. Turgheniev nr.1, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată;

Având în vedere adresa CCT2016-28 din 21.06.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menționat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora;

Având în vedere adresa nr.CCT2016-28 din 21.06.2016, a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Biroul Clădiri, din care rezultă că, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Conform înscrisului în C.F. nr.412417-Timișoara, poz.B3, terenul este inclus în domeniul public al municipiului Timișoara, atestat prin H.G. nr.1016/2005 ;

Conform dispozițiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

În vederea întocmirii procedurii de concesionare a terenului aferent construcțiilor cumpărate în baza Legii nr.112/1995, conform prevederilor H.C.L. nr.452/10.10.2014, modificată prin H.C.L. nr.596/09.12.2014,

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, prin care să aprobe trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent construcțiilor cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Turgheniev nr.1, înscris în C. F. nr.412417-Timișoara(conversie a C.F. nr.57-Timișoara), nr. topo.9910, în suprafață de 696 m.p.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Sorin-Iacob Dră goi

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE,

Laura Koszegi

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

AVIZAT:

Serviciul Juridic,

Cod FO 53-01, ver.2