Hotărârea nr. 89/2016

89/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016
Hotararea Consiliului Local 89/20.09.2016
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 22719/15.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si al Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 "Bugetul local pe anul 2016", respectiv Anexei nr. 2 "Program Dezvoltare pe anul 2016", care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 27/29.07.2016 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


BUGET LOCAL


/-Atee4 /

Hotărârea nr...........

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

971.371,23

0,00

971.371,23

VENITURI PROPRII

2

49.90

600.732,33

0,00

600.732,33

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

787.153,30

0,00

787.153,30

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

745.525,48

0,00

745.525,48

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

432.914,59

0,00

432.914,59

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit

7

01.02

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit de la agenții economici

8

01.02.01

2.281,48

0,00

2.281,48

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

9

00.06

428.383,51

0,00

428.383,51

Impozit pe venit

10

03.02

11.596,28

0,00

11.596,28

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

11.596,28

0,00

11.596,28

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

416.787,23

0,00

416.787,23

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

414.072,23

0,00

414.072,23

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

14

04.02.04

2.715,00

0,00

2.715,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

15

00.07

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

16

05.02

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

2.249,60

0,00

2.249,60

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

18

00.09

92.530,96

0,00

92.530,96

Impozite si taxe pe proprietate

19

07.02

92.530,96

0,00

92.530,96

impozit pe clădiri__

20

07.02.01

78.463,20

0,00

78.463,20

DENUMIREA INDICATORILOR

c ra

o O

Cod indicator       :

Program aprobat

Influenta           î

I

" !

Program rectificat

Impozit pe clădiri - PF

21

07.02.01.01

25.229,52

0,00

25.229,52

Impozit pe clădiri - PJ

22

07.02.01.02

53.233,68

0,00

53.233,68

Impozit pe terenuri

23

07.02.02

9.575,80

0,00

9.575,80

Impozit pe terenuri - PF

24

07.02.02.01

4.572,56

0,00

4.572,56

Impozit pe terenuri - PJ

25

07.02.02.02

4.618,76

0,00

4.618,76

Impozit pe terenurile extravilane

26

07.02.02.03

384,48

0,00

384,48

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

27

07.02.03

4.387,16

0,00

4.387,16

Alte impozite si taxe de proprietate

28

07.02.50

104,80

0,00

104,80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29

00.10

217.930,93

0,00

217.930,93

Sume defalcate din TVA

30

11.02

186.420,97

0,00

186.420,97

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

31

11.02.02

180.017,10

0,00

180.017,10

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

4.132,87

0,00

4.132,87

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

33

11.02.09

2.271,00

0,00

2.271,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

34

12.02

781,04

0,00

781,04

Taxe hoteliere

35

12.02.07

781,04

0,00

781,04

Taxe pe servicii specifice

36

15.02

351,72

0,00

351,72

Impozit pe spectacole

37

15.02.01

284,20

0,00

284,20

Alte taxe pe servicii specifice

38

15.02.50

67,52

0,00

67,52

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39

16.02

30.377,20

0,00

30.377,20

Taxa asupra mijloacelor de transport

40

16.02.02

24.676,60

0,00

24.676,60

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

41

16.02.02.01

15.342,28

0,00

15.342,28

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

42

16.02.02.02

9.334,32

0,00

9.334,32

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

43

16.02.03

0,20

0,00

0,20

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

44

16.02.50

5.700,40

0,00

5.700,40

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

45

00.11

2.149,00

0,00

2.149,00

Alte impozite si taxe fiscale

46

18.02

2.149,00

0,00

2.149,00

Alte impozite si taxe

47

18.02.50

2.149,00

0,00

2.149,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

I i

Cod indicator

I

Program aprobat

Influenta

i

I

Program rectificat ■ i

C. VENITURI NEFISCALE

48

00.12

41.627,82

0,00

41.627,82

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

49

00.13

21.790,96

0,00

21.790,96

Venituri din proprietate

50

30.02

21.783,80

0,00

21.783,80

Venituri din concesiuni si inchirieri

51

30.02.05

16.215,28

0,00

16.215,28

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

52

30.02.05.30

16.215,28

0,00

16.215,28

Venituri din dividende

53

30.02.08

5.568,52

0,00

5.568,52

Venituri din dividende varsate de

54

30.02.08.01

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

55

30.02.08.02

5.568,52

0,00

5.568,52

Venituri din dobânzi

56

31.02

7,16

0,00

7,16

Alte venituri din dobânzi

57

31.02.03

7,16

0,00

7,16

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

58

00.14

19.836,86

0,00

19.836,86

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

59

33.02

272,80

0,00

272,80

Venituri din prestări de servicii

60

33.02.08

1,24

0,00

1,24

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

61

33.02.12

263,76

0,00

263,76

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

62

33.02.28

7,80

0,00

7,80

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

63

34.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Taxe extrajudiciare de timbru

64

34.02.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Amenzi, penalitati si confiscări

65

35.02

11.457,98

0,00

11.457,98

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

66

35.02.01

11.367,88

0,00

11.367,88

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

67

35.02.01.02

11.367,88

0,00

11.367,88

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

68

35.02.02

0,02

0,00

0,02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

69

35.02.03

90,08

0,00

90,08

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

70

35.02.03.01

90,08

0,00

90,08

Diverse venituri

71

36.02

5.179,00

0,00

5.179,00

Taxe speciale

72

36.02.06

3.640,60

0,00

3.640,60

Alte venituri

73

36.02.50

1.538,40

0,00

1.538,40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

74

37.02

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator i j

i

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

I

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

75

37.02.03

-68.768,11

8.383,29

-60.384,82

Varsaminte din secțiunea de funcționare

76

37.02.04

68.768,11

-8.383,29

60.384,82

IV. SUBVENȚII

77

00.17

25.284,22

0,00

25.284,22

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

78

00.18

25.284,22

0,00

25.284,22

Subvenții de la bugetul de stat

79

42.02

25.284,22

0,00

25.284,22

A. De capital

80

18.001,54

0,00

18.001,54

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

81

42.02.16

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

82

42.02.16.03

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

83

42.02.20

16.001,54

0,00

16.001,54

B. Curente

84

7.282,68

0,00

7.282,68

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

85

42.02.34

44,40

0,00

44,40

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

86

42.02.41

7.238,28

0,00

7.238,28

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

87

45.02

158.933,71

0,00

158.933,71

Fondul European de Dezvoltare regionala

88

45.02.01

158.933,71

0,00

158.933,71

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

89

45.02.01.02

158.933,71

0,00

158.933,71

TOTAL CHELTUIELI

90

974.095,18

0,00

974.095,18

CHELTUIELI CURENTE

91

01

744.575,68

8.383,29

752.958,97

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

92

10

249.053,78

0,00

249.053,78

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

93

20

276.214,77

8.383,29

284.598,06

TITLUL III DOBÂNZI

94

30

19.932,82

0,00

19.932,82

TITLUL IV SUBVENȚII

95

40

70.000,00

0,00

70.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

96

51

29.348,53

0,00

29.348,53

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

97

55

2.271,00

0,00

2.271,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

98

56

53.680,53

0,00

53.680,53

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

99

57

26.299,25

0,00

26.299,25

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

100

59

17.775,00

0,00

17.775,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

101

70

171.350,40

-8.383,29

162.967,11

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

102

71

171.350,10

-8.383,29

162.966,81

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

!

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

103

72

0,30

0,00

0,30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

104

81

58.169,10

0,00

58.169,10

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

105

50.02

95.272,22

0,00

95.272,22

Autoritati publice si acțiuni externe

106

51.02

70.741,40

0,00

70.741,40

CHELTUIELI CURENTE

107

01

64.183,05

0,00

64.183,05

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

108

10

38.244,98

0,00

38.244,98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

109

20

15.638,07

0,00

15.638,07

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

110

59

10.300,00

0,00

10.300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

111

70

6.558,35

0,00

6.558,35

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

112

71

6.558,05

0,00

6.558,05

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

113

72

0,30

0,00

0,30

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

114

51.02.01

70.741,40

0,00

70.741,40

Autoritati executive

115

51.02.01.03

70.741,40

0,00

70.741,40

Alte servicii publice generale

116

54.02

4.598,00

0,00

4.598,00

CHELTUIELI CURENTE

117

01

4.598,00

0,00

4.598,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

118

20

650,00

0,00

650,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

119

51

3.948,00

0,00

3.948,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

120

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

121

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

122

54.02.10

3.948,00

0,00

3.948,00

Alte servicii publice generale

123

54.02.50

650,00

0,00

650,00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

124

55.02

19.932,82

0,00

19.932,82

CHELTUIELI CURENTE

125

01

19.932,82

0,00

19.932,82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

126

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

127

30

19.932,82

0,00

19.932,82

CHELTUIELI DE CAPITAL

128

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând         ;

____

Cod indicator

Program aprobat

|

1

...............1

i

Influenta           i

Program rectificat

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

129

55.02.00

19.932,82

0,00

19.932,82

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

130

59.02

26.913,62

0,00

26.913,62

Ordine publica si siguranța naționala

131

61.02

26.913,62

0,00

26.913,62

CHELTUIELI CURENTE

132

01

24.383,60

0,00

24.383,60

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

133

10

21.000,00

0,00

21.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

134

20

3.168,60

0,00

3.168,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

135

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

136

59

200,00

0,00

200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

137

70

2.530,02

0,00

2.530,02

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

138

71

2.530,02

0,00

2.530,02

Din total capitol

Ordine publica

139

61.02.03

25.782,62

0,00

25.782,62

Politie locala

140

61.02.03.04

25.782,62

0,00

25.782,62

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

141

61.02.05

1.131,00

0,00

1.131,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

142

64.02

467.930,63

0,00

467.930,63

Invatamant

143

65.02

217.375,12

0,00

217.375,12

CHELTUIELI CURENTE

144

01

201.261,53

0,00

201.261,53

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

145

10

139.764,00

0,00

139.764,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

146

20

47.650,00

0,00

47.650,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

147

55

2.271,00

0,00

2.271,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

148

56

7.777,56

0,00

7.777,56

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

149

57

1.099,25

0,00

1.099,25

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

150

59

2.699,72

0,00

2.699,72

CHELTUIELI DE CAPITAL

151

70

16.113,59

0,00

16.113,59

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

152

71

16.113,59

0,00

16.113,59

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

153

65.02.03

74.611,81

0,00

74.611,81

Invatamant preșcolar

154

65.02.03.01

42.904,52

0,00

42.904,52

Invatamant primar

155

65.02.03.02

31.707,29

0,00

31.707,29

DENUMIREA INDICATORILOR

j

|        puej poo

f

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

I

Program rectificat

Invatamant secundar

156

65.02.04

141.230,41

0,00

141.230,41

Invatamant secundar inferior

157

65.02.04.01

47.351,65

0,00

47.351,65

Invatamant secundar superior

158

65.02.04.02

90.566,69

0,00

90.566,69

Invatamant profesional

159

65.02.04.03

3.312,07

0,00

3.312,07

Invatamant postliceal

160

65.02.05

1.507,80

0,00

1.507,80

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

161

65.02.50

25,10

0,00

25,10

Sanatate

162

66.02

60.265,51

0,00

60.265,51

CHELTUIELI CURENTE

163

01

32.918,53

0,00

32.918,53

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

164

10

8.838,07

0,00

8.838,07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

165

20

5.022,92

0,00

5.022,92

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

166

51

19.057,54

0,00

19.057,54

CHELTUIELI DE CAPITAL

167

70

27.346,98

0,00

27.346,98

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

168

71

27.346,98

0,00

27.346,98

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

169

66.02.06

50.893,36

0,00

50.893,36

Spitale generale

170

66.02.06.01

50.893,36

0,00

50.893,36

Servicii de sanatate publica

171

66.02.08

9.372,15

0,00

9.372,15

Cultura, recreere si religie

172

67.02

122.917,91

0,00

122.917,91

CHELTUIELI CURENTE

173

01

103.727,48

0,00

103.727,48

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

174

10

17.266,00

0,00

17.266,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

175

20

81.961,48

0,00

81.961,48

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

176

51

4.500,00

0,00

4.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

177

70

19.190,43

0,00

19.190,43

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

178

71

19.190,43

0,00

19.190,43

Din total capitol

Servicii culturale

179

67.02.03

43.146,66

0,00

43.146,66

Instituții publice de spectacole si concerte

180

67.02.03.04

26.873,46

0,00

26.873,46

Case de cultura

181

67.02.03.06

16.173,20

0,00

16.173,20

Alte servicii culturale

182

67.02.03.30

100,00

0,00

100,00

DENUMIREA INDICATORILOR

1

Cod rând

yl 1 ’i

Cod indicator

Program aprobat

i

Influenta

1

Program rectificat

Servicii recreative si sportive

183

67.02.05

75.840,45

0,00

75.840,45

Sport

184

67.02.05.01

33.911,18

0,00

33.911,18

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

185

67.02.05.03

41.929,27

0,00

41.929,27

Servicii religioase

186

67.02.06

3.000,00

0,00

3.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

187

67.02.50

930,80

0,00

930,80

Asigurări si asistenta sociala

188

68.02

67.372,09

0,00

67.372,09

CHELTUIELI CURENTE

189

01

66.284,09

0,00

66.284,09

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

190

10

23.843,15

0,00

23.843,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

191

20

10.837,67

0,00

10.837,67

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

192

51

1.827,99

0,00

1.827,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

193

57

25.200,00

0,00

25.200,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

194

59

4.575,28

0,00

4.575,28

CHELTUIELI DE CAPITAL

195

70

1.088,00

0,00

1.088,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

196

71

1.088,00

0,00

1.088,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

197

68.02.04

1.956,00

0,00

1.956,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

198

68.02.05

37.982,31

0,00

37.982,31

Asistenta sociala in caz de invaliditate

199

68.02.05.02

37.982,31

0,00

37.982,31

Asistenta sociala pentru familie si copii

200

68.02.06

3.329,96

0,00

3.329,96

Crese

201

68.02.11

3.127,92

0,00

3.127,92

Prevenirea excluderii sociale

202

68.02.15

20.975,90

0,00

20.975,90

Ajutor social

203

68.02.15.01

12.503,87

0,00

12.503,87

Cantine de ajutor social

204

68.02.15.02

8.472,03

0,00

8.472,03

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

205

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

206

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

207

69.02

160.076,82

1.616,71

161.693,53

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

208

70.02

139.145,76

1.616,71

140.762,47

CHELTUIELI CURENTE

209

01

80.568,66

0,00

80.568,66

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

210

10

97,58

0,00

97,58

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

i

I I Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

211

20

46.086,03

0,00

46.086,03

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

212

56

34.385,05

0,00

34.385,05

CHELTUIELI DE CAPITAL

213

70

10.759,73

1.616,71

12.376,44

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

214

71

10.759,73

1.616,71

12.376,44

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

215

81

47.817,37

0,00

47.817,37

Din total capitol

Locuințe

216

70.02.03

23.229,29

1.616,71

24.846,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

217

70.02.03.01

23.229,29

1.616,71

24.846,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

218

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

(Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

219

70.02.05

11.433,46

0,00

11.433,46

Alimentare cu apa

220

70.02.05.01

11.433,46

0,00

11.433,46

Iluminat public si electrificări rurale

221

70.02.06

11.556,11

0,00

11.556,11

Alimentare cu gaze naturale in localitati

222

70.02.07

800,00

0,00

800,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

223

70.02.50

92.126,90

0,00

92.126,90

Protecția mediului

224

74.02

20.931,06

0,00

20.931,06

CHELTUIELI CURENTE

225

01

20.391,00

0,00

20.391,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

226

20

19.000,00

0,00

19.000,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

227

56

1.391,00

0,00

1.391,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

228

70

540,06

0,00

540,06

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

229

71

540,06

0,00

540,06

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

230

74.02.05

19.247,56

0,00

19.247,56

Salubritate

231

74.02.05.01

13.000,00

0,00

13.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

232

74.02.05.02

6.247,56

0,00

6.247,56

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

233

74.02.06

1.683,50

0,00

1.683,50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

234

79.02

223.901,89

-1.616,71

222.285,18

Combustibili si energie

235

81.02

20.850,00

0,00

20.850,00

CHELTUIELI CURENTE

236

01

20.000,00

0,00

20.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

237

40

20.000,00

0,00

20.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

i

Cod rând        i

.                                                1

Cod indicator

Program aprobat

I i

Influenta __

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

238

70

850,00

0,00

850,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239

71

850,00

0,00

850,00

Din total capitol

Energie termica

240

81.02.06

20.850,00

0,00

20.850,00

Transporturi

241

84.02

203.051,89

-1.616,71

201.435,18

CHELTUIELI CURENTE

242

01

106.326,92

8.383,29

114.710,21

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

243

20

46.200,00

8.383,29

54.583,29

TITLUL IV SUBVENȚII

244

40

50.000,00

0,00

50.000,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

245

56

10.126,92

0,00

10.126,92

CHELTUIELI DE CAPITAL

246

70

86.373,24

-10.000,00

76.373,24

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

247

71

86.373,24

-10.000,00

76.373,24

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

248

81

10.351,73

0,00

10.351,73

Din total capitol

Transport rutier

249

84.02.03

203.051,89

-1.616,71

201.435,18

Drumuri si poduri

250

84.02.03.01

28.502,56

-10.000,00

18.502,56

Transport in comun

251

84.02.03.02

102.948,99

0,00

102.948,99

Străzi

252

84.02.03.03

71.600,34

8.383,29

79.983,63

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

253

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

254

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

255

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

256

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

257

99.02

2.723,95

0,00

2.723,95

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

725.667,87

8.383,29

734.051,16

TOTAL VENITURI

2

00.01

725.667,87

8.383,29

734.051,16

VENITURI PROPRII

3

49.90

600.732,33

0,00

600.732,33

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

718.385,19

8.383,29

726.768,48

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

745.525,48

0,00

745.525,48

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

432.914,59

0,00

432.914,59

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

i

Program aprobat

t

Influenta           I

I

!

I

Program rectificat

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

7

00.05

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit

8

01.02

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit de la agenții economici

9

01.02.01

2.281,48

0,00

2.281,48

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

10

00.06

428.383,51

0,00

428.383,51

Impozit pe venit

11

03.02

11.596,28

0,00

11.596,28

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

12

03.02.18

11.596,28

0,00

11.596,28

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

13

04.02

416.787,23

0,00

416.787,23

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

414.072,23

0,00

414.072,23

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

15

04.02.04

2.715,00

0,00

2.715,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

16

00.07

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

2.249,60

0,00

2.249,60

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19

00.09

92.530,96

0,00

92.530,96

Impozite si taxe pe proprietate

20

07.02

92.530,96

0,00

92.530,96

Impozit pe clădiri

21

07.02.01

78.463,20

0,00

78.463,20

Impozit pe clădiri - PF

22

07.02.01.01

25.229,52

0,00

25.229,52

Impozit pe clădiri - PJ

23

07.02.01.02

53.233,68

0,00

53.233,68

Impozit pe terenuri

24

07.02.02

9.575,80

0,00

9.575,80

Impozit pe terenuri - PF

25

07.02.02.01

4.572,56

0,00

4.572,56

Impozit pe terenuri - PJ

26

07.02.02.02

4.618,76

0,00

4.618,76

Impozit pe terenurile extravilane

27

07.02.02.03

384,48

0,00

384,48

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

28

07.02.03

4.387,16

0,00

4.387,16

Alte impozite si taxe de proprietate

29

07.02.50

104,80

0,00

104,80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

30

00.10

217.930,93

0,00

217.930,93

Sume defalcate din TVA

31

11.02

186.420,97

0,00

186.420,97

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

32

11.02.02

180.017,10

0,00

180.017,10

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

33

11.02.06

4.132,87

0,00

4.132,87

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator       j

Program aprobat

Influenta

i

Program rectificat î 1

i

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

34

11.02.09

2.271,00

0,00

2.271,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

35

12.02

781,04

0,00

781,04

Taxe hoteliere

36

12.02.07

781,04

0,00

781,04

Taxe pe servicii specifice

37

15.02

351,72

0,00

351,72

Impozit pe spectacole

38

15.02.01

284,20

0,00

284,20

Alte taxe pe servicii specifice

39

15.02.50

67,52

0,00

67,52

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

40

16.02

30.377,20

0,00

30.377,20

Taxa asupra mijloacelor de transport

41

16.02.02

24.676,60

0,00

24.676,60

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

42

16.02.02.01

15.342,28

0,00

15.342,28

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

43

16.02.02.02

9.334,32

0,00

9.334,32

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

44

16.02.03

0,20

0,00

0,20

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

45

16.02.50

5.700,40

0,00

5.700,40

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

46

00.11

2.149,00

0,00

2.149,00

Alte impozite si taxe fiscale

47

18.02

2.149,00

0,00

2.149,00

Alte impozite si taxe

48

18.02.50

2.149,00

0,00

2.149,00

C. VENITURI NEFISCALE

49

00.12

-27.140,29

8.383,29

-18.757,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

50

00.13

21.790,96

0,00

21.790,96

Venituri din proprietate

51

30.02

21.783,80

0,00

21.783,80

Venituri din concesiuni si închirieri

52

30.02.05

16.215,28

0,00

16.215,28

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

53

30.02.05.30

16.215,28

0,00

16.215,28

Venituri din dividende

54

30.02.08

5.568,52

0,00

5.568,52

Venituri din dividende varsate de

55

30.02.08.01

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

56

30.02.08.02

5.568,52

0,00

5.568,52

Venituri din dobânzi

57

31.02

7,16

0,00

7,16

Alte venituri din dobânzi

58

31.02.03

7,16

0,00

7,16

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

59

00.14

-48.931,25

8.383,29

-40.547,96

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

60

33.02

272,80

0,00

272,80

Venituri din prestări de servicii

61

33.02.08

1,24

0,00

1,24

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

62

33.02.12

263,76

0,00

263,76

‘                                                                      :■                                                                                       X :

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

1 j

Program aprobat !

t

Influenta

I i Program rectificat i 1 1

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

63

33.02.28

7,80

0,00

7,80

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

64

34.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Taxe extrajudiciare de timbru

65

34.02.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Amenzi, penalitati si confiscări

66

35.02

11.457,98

0,00

11.457,98

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

67

35.02.01

11.367,88

0,00

11.367,88

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

68

35.02.01.02

11.367,88

0,00

11.367,88

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declarației de impozite si taxe

69

35.02.02

0,02

0,00

0,02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

70

35.02.03

90,08

0,00

90,08

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

71

35.02.03.01

90,08

0,00

90,08

Diverse venituri

72

36.02

5.179,00

0,00

5.179,00

Taxe speciale

73

36.02.06

3.640,60

0,00

3.640,60

Alte venituri

74

36.02.50

1.538,40

0,00

1.538,40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

75

37.02

-68.768,11

8.383,29

-60.384,82

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

76

37.02.03

-68.768,11

8.383,29

-60.384,82

IV. SUBVENȚII

77

00.17

7.282,68

0,00

7.282,68

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

78

00.18

7.282,68

0,00

7.282,68

Subvenții de la bugetul de stat

79

42.02

7.282,68

0,00

7.282,68

B. Curente

80

7.282,68

0,00

7.282,68

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

81

42.02.34

44,40

0,00

44,40

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

82

42.02.41

7.238,28

0,00

7.238,28

TOTAL CHELTUIELI

83

725.667,87

8.383,29

734.051,16

CHELTUIELI CURENTE

84

01

667.498,77

8.383,29

675.882,06

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

85

10

249.053,78

0,00

249.053,78

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

86

20

276.214,77

8.383,29

284.598,06

TITLUL III DOBÂNZI

87

30

19.932,82

0,00

19.932,82

TITLUL IV SUBVENȚII

88

40

70.000,00

0,00

70.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

89

51

5.952,15

0,00

5.952,15

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod ranc         ■

i

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

90

55

2.271,00

0,00

2.271,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

91

57

26.299,25

0,00

26.299,25

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

92

59

17.775,00

0,00

17.775,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

93

81

58.169,10

0,00

58.169,10

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

94

50.02

88.644,87

0,00

88.644,87

Autoritati publice si acțiuni externe

95

51.02

64.183,05

0,00

64.183,05

CHELTUIELI CURENTE

96

01

64.183,05

0,00

64.183,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

97

10

38.244,98

0,00

38.244,98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98

20

15.638,07

0,00

15.638,07

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

99

59

10.300,00

0,00

10.300,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

100

51.02.01

64.183,05

0,00

64.183,05

Autoritati executive

101

51.02.01.03

64.183,05

0,00

64.183,05

Alte servicii publice generale

102

54.02

4.529,00

0,00

4.529,00

CHELTUIELI CURENTE

103

01

4.529,00

0,00

4.529,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

104

20

650,00

0,00

650,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

105

51

3.879,00

0,00

3.879,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

106

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

107

54.02.10

3.879,00

0,00

3.879,00

Alte servicii publice generale

108

54.02.50

650,00

0,00

650,00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

109

55.02

19.932,82

0,00

19.932,82

CHELTUIELI CURENTE

110

01

19.932,82

0,00

19.932,82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

111

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

112

30

19.932,82

0,00

19.932,82

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

113

55.02.00

19.932,82

0,00

19.932,82

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

114

59.02

24.383,60

0,00

24.383,60

Ordine publica si siguranța naționala

115

61.02

24.383,60

0,00

24.383,60

•- ’ț               ' '                                                           ■ z’* . j*               ’-v                                                           • r- -3

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând        j

j i

Cod indicator

Program aprobat

i

Influenta

;                                  1

1

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

116

01

24.383,60

0,00

24.383,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

117

10

21.000,00

0,00

21.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

118

20

3.168,60

0,00

3.168,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

119

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

120

59

200,00

0,00

200,00

Din total capitol

Ordine publica

121

61.02.03

23.768,60

0,00

23.768,60

Politie locala

122

61.02.03.04

23.768,60

0,00

23.768,60

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

123

61.02.05

615,00

0,00

615,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

124

64.02

373.086,69

0,00

373.086,69

Invatamant

125

65.02

193.483,97

0,00

193.483,97

CHELTUIELI CURENTE

126

01

193.483,97

0,00

193.483,97

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

127

10

139.764,00

0,00

139.764,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

128

20

47.650,00

0,00

47.650,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

129

55

2.271,00

0,00

2.271,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

130

57

1.099,25

0,00

1.099,25

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

131

59

2.699,72

0,00

2.699,72

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

132

65.02.03

73.703,62

0,00

73.703,62

Invatamant preșcolar

133

65.02.03.01

41.996,33

0,00

41.996,33

Invatamant primar

134

65.02.03.02

31.707,29

0,00

31.707,29

Invatamant secundar

135

65.02.04

118.247,45

0,00

118.247,45

Invatamant secundar inferior

136

65.02.04.01

43.456,28

0,00

43.456,28

Invatamant secundar superior

137

65.02.04.02

71.479,10

0,00

71.479,10

Invatamant profesional

138

65.02.04.03

3.312,07

0,00

3.312,07

Invatamant postliceal

139

65.02.05

1.507,80

0,00

1.507,80

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

140

65.02.50

25,10

0,00

25,10

Sanatate

141

66.02

14.091,15

0,00

14.091,15

CHELTUIELI CURENTE

142

01

14.091,15

0,00

14.091,15

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indic jtor

I

Program aprobat

Influenta

f

Program rectificat

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

143

10

8.838,07

0,00

8.838,07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

144

20

5.022,92

0,00

5.022,92

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

145

51

230,16

0,00

230,16

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

146

66.02.06

4.730,16

0,00

4.730,16

Spitale generale

147

66.02.06.01

4.730,16

0,00

4.730,16

Servicii de sanatate publica

148

66.02.08

9.360,99

0,00

9.360,99

Cultura, recreere si religie

149

67.02

99.227,48

0,00

99.227,48

CHELTUIELI CURENTE

150

01

99.227,48

0,00

99.227,48

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

151

10

17.266,00

0,00

17.266,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

152

20

81.961,48

0,00

81.961,48

Din total capitol

Servicii culturale

153

67.02.03

39.840,20

0,00

39.840,20

Instituții publice de spectacole si concerte

154

67.02.03.04

23.667,00

0,00

23.667,00

Case de cultura

155

67.02.03.06

16.173,20

0,00

16.173,20

Alte servicii culturale

156

67.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

157

67.02.05

55.456,48

0,00

55.456,48

Sport

158

67.02.05.01

25.650,00

0,00

25.650,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

159

67.02.05.03

29.806,48

0,00

29.806,48

Servicii religioase

160

67.02.06

3.000,00

0,00

3.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

161

67.02.50

930,80

0,00

930,80

Asigurări si asistenta sociala

162

68.02

66.284,09

0,00

66.284,09

CHELTUIELI CURENTE

163

01

66.284,09

0,00

66.284,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

164

10

23.843,15

0,00

23.843,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

165

20

10.837,67

0,00

10.837,67

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

166

51

1.827,99

0,00

1.827,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

167

57

25.200,00

0,00

25.200,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168

59

4.575,28

0,00

4.575,28

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

j

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asistenta acordata persoanelor in varsta

169

68.02.04

1.906,00

0,00

1.906,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

170

68.02.05

37.935,31

0,00

37.935,31

Asistenta sociala in caz de invaliditate

171

68.02.05.02

37.935,31

0,00

37.935,31

Asistenta sociala pentru familie si copii

172

68.02.06

3.192,16

0,00

3.192,16

Crese

173

68.02.11

3.047,92

0,00

3.047,92

Prevenirea excluderii sociale

174

68.02.15

20.202,70

0,00

20.202,70

Ajutor social

175

68.02.15.01

11.810,67

0,00

11.810,67

Cantine de ajutor social

176

68.02.15.02

8.392,03

0,00

8.392,03

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

177

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

178

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

179

69.02

113.000,98

0,00

113.000,98

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

180

70.02

94.000,98

0,00

94.000,98

CHELTUIELI CURENTE

181

01

46.183,61

0,00

46.183,61

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

182

10

97,58

0,00

97,58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

183

20

46.086,03

0,00

46.086,03

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

184

81

47.817,37

0,00

47.817,37

Din total capitol

Locuințe

185

70.02.03

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

186

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

187

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

188

70.02.05

10.516,82

0,00

10.516,82

Alimentare cu apa

189

70.02.05.01

10.516,82

0,00

10.516,82

Iluminat public si electrificări rurale

190

70.02.06

9.000,00

0,00

9.000,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

191

70.02.07

800,00

0,00

800,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

192

70.02.50

73.684,16

0,00

73.684,16

Protecția mediului

193

74.02

19.000,00

0,00

19.000,00

CHELTUIELI CURENTE

194

01

19.000,00

0,00

19.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

195

20

19.000,00

0,00

19.000,00

Din total capitol

s                              £

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

l

Program aprobat

i

Influenta

l

Program rectificat

I

Salubritate si gestiunea deșeurilor

196

74.02.05

19.000,00

0,00

19.000,00

Salubritate

197

74.02.05.01

13.000,00

0,00

13.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

198

74.02.05.02

6.000,00

0,00

6.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

199

74.02.06

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

200

79.02

126.551,73

8.383,29

134.935,02

Combustibili si energie

201

81.02

20.000,00

0,00

20.000,00

CHELTUIELI CURENTE

202

01

20.000,00

0,00

20.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

203

40

20.000,00

0,00

20.000,00

Din total capitol

Energie termica

204

81.02.06

20.000,00

0,00

20.000,00

Transporturi

205

84.02

106.551,73

8.383,29

114.935,02

CHELTUIELI CURENTE

206

01

96.200,00

8.383,29

104.583,29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

207

20

46.200,00

8.383,29

54.583,29

TITLUL IV SUBVENȚII

208

40

50.000,00

0,00

50.000,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

209

81

10.351,73

0,00

10.351,73

Din total capitol

Transport rutier

210

84.02.03

106.551,73

8.383,29

114.935,02

Drumuri si poduri

211

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Transport in comun

212

84.02.03.02

61.551,73

0,00

61.551,73

Străzi

213

84.02.03.03

45.000,00

8.383,29

53.383,29

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

214

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

215

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

216

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

217

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

218

99.02

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

245.703,36

-8.383,29

237.320,07

TOTAL VENITURI

2

00.01

245.703,36

-8.383,29

237.320,07

VENITURI PROPRII

3

49.90

0,00

0,00

0,00

i                                                                                                                                                                                                             j                                                                              ..                 t

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând         i

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

68.768,11

-8.383,29

60.384,82

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

68.768,11

-8.383,29

60.384,82

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

68.768,11

-8.383,29

60.384,82

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

68.768,11

-8.383,29

60.384,82

Varsaminte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

68.768,11

-8.383,29

60.384,82

IV. SUBVENȚII

9

00.17

18.001,54

0,00

18.001,54

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10

00.18

18.001,54

0,00

18.001,54

Subvenții de la bugetul de stat

11

42.02

18.001,54

0,00

18.001,54

A. De capital

12

18.001,54

0,00

18.001,54

Suventii de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

13

42.02.16

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

14

42.02.16.03

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

15

42.02.20

16.001,54

0,00

16.001,54

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

16

45.02

158.933,71

0,00

158.933,71

Fondul European de Dezvoltare regionala

17

45.02.01

158.933,71

0,00

158.933,71

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

18

45.02.01.02

158.933,71

0,00

158.933,71

TOTAL CHELTUIELI

19

248.427,31

-8.383,29

240.044,02

CHELTUIELI CURENTE

20

01

77.076,91

0,00

77.076,91

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21

51

23.396,38

0,00

23.396,38

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

22

56

53.680,53

0,00

53.680,53

CHELTUIELI DE CAPITAL

23

70

171.350,40

-8.383,29

162.967,11

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

24

71

171.350,10

-8.383,29

162.966,81

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

25

72

0,30

0,00

0,30

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

26

50.02

6.627,35

0,00

6.627,35

Autoritati publice si acțiuni externe

27

51.02

6.558,35

0,00

6.558,35

CHELTUIELI CURENTE

28

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

29

70

6.558,35

0,00

6.558,35

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

30

71

6.558,05

0,00

6.558,05

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

31

72

0,30

0,00

0,30

Din tctal capitol

Pag 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând        ’

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

i

Program rectificat

Autoritati executive si legislative

32

51.02.01

6.558,35

0,00

6.558,35

Autoritati executive

33

51.02.01.03

6.558,35

0,00

6.558,35

Alte servicii publice generale

34

54.02

69,00

0,00

69,00

CHELTUIELI CURENTE

35

01

69,00

0,00

69,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

36

51

69,00

0,00

69,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

37

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

38

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

39

54.02.10

69,00

0,00

69,00

Alte servicii publice generale

40

54.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

41

59.02

2.530,02

0,00

2.530,02

Ordine publica si siguranța naționala

42

61.02

2.530,02

0,00

2.530,02

CHELTUIELI CURENTE

43

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

44

70

2.530,02

0,00

2.530,02

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

45

71

2.530,02

0,00

2.530,02

Din total capitol

Ordine publica

46

61.02.03

2.014,02

0,00

2.014,02

Politie locala

47

61.02.03.04

2.014,02

0,00

2.014,02

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

48

61.02.05

516,00

0,00

516,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

49

64.02

94.843,94

0,00

94.843,94

Invatamant

50

65.02

23.891,15

0,00

23.891,15

CHELTUIELI CURENTE

51

01

7.777,56

0,00

7.777,56

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

52

56

7.777,56

0,00

7.777,56

CHELTUIELI DE CAPITAL

53

70

16.113,59

0,00

16.113,59

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

54

71

16.113,59

0,00

16.113,59

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

55

65.02.03

908,19

0,00

908,19

Invatamant preșcolar

56

65.02.03.01

908,19

0,00

908,19

Invatamant primar

57

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

f

Cod rând        l

Cod indica'.or

I

Program aprobat

r.

Influenta

Program rectificat

Invatamant secundar

58

65.02.04

22.982,96

0,00

22.982,96

Invatamant secundar inferior

59

65.02.04.01

3.895,37

0,00

3.895,37

Invatamant secundar superior

60

65.02.04.02

19.087,59

0,00

19.087,59

Invatamant profesional

61

65.02.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

62

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

63

65.02.50

0,00

0,00

0,00

Sanatate

64

66.02

46.174,36

0,00

46.174,36

CHELTUIELI CURENTE

65

01

18.827,38

0,00

18.827,38

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

66

51

18.827,38

0,00

18.827,38

CHELTUIELI DE CAPITAL

67

70

27.346,98

0,00

27.346,98

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

68

71

27.346,98

0,00

27.346,98

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

69

66.02.06

46.163,20

0,00

46.163,20

Spitale generale

70

66.02.06.01

46.163,20

0,00

46.163,20

Servicii de sanatate publica

71

66.02.08

11,16

0,00

11,16

Cultura, recreere si religie

72

67.02

23.690,43

0,00

23.690,43

CHELTUIELI CURENTE

73

01

4.500,00

0,00

4.500,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

74

51

4.500,00

0,00

4.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

75

70

19.190,43

0,00

19.190,43

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

76

71

19.190,43

0,00

19.190,43

Din total capitol

Servicii culturale

77

67.02.03

3.306,46

0,00

3.306,46

Instituții publice de spectacole si concerte

78

67.02.03.04

3.206,46

0,00

3.206,46

Case de cultura

79

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

Alte servicii culturale

80

67.02.03.30

100,00

0,00

100,00

Servicii recreative si sportive

81

67.02.05

20.383,97

0,00

20.383,97

Sport

82

67.02.05.01

8.261,18

0,00

8.261,18

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

83

67.02.05.03

12.122,79

0,00

12.122,79

Servicii religioase

84

67.02.06

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rect ficat l

1

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

85

67.02.50

0,00

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

86

68.02

1.088,00

0,00

1.088,00

CHELTUIELI CURENTE

87

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

88

70

1.088,00

0,00

1.088,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

89

71

1.088,00

0,00

1.088,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

90

68.02.04

50,00

0,00

50,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

91

68.02.05

47,00

0,00

47,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

92

68.02.05.02

47,00

0,00

47,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

93

68.02.06

137,80

0,00

137,80

Crese

94

68.02.11

80,00

0,00

80,00

Prevenirea excluderii sociale

95

68.02.15

773,20

0,00

773,20

Ajutor social

96

68.02.15.01

693,20

0,00

693,20

Cantine de ajutor social

97

68.02.15.02

80,00

0,00

80,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

98

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

99

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

100

69.02

47.075,84

1.616,71

48.692,55

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

101

70.02

45.144,78

1.616,71

46.761,49

CHELTUIELI CURENTE

102

01

34.385,05

0,00

34.385,05

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

103

56

34.385,05

0,00

34.385,05

CHELTUIELI DE CAPITAL

104

70

10.759,73

1.616,71

12.376,44

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

105

71

10.759,73

1.616,71

12.376,44

Din total capitol

Locuințe

106

70.02.03

23.229,29

1.616,71

24.846,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

107

70.02.03.01

23.229,29

1.616,71

24.846,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

108

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

109

70.02.05

916,64

0,00

916,64

Alimentare cu apa

110

70.02.05.01

916,64

0,00

916,64

Iluminat public si electrificări rurale

111

70.02.06

2.556,11

0,00

2.556,11

i                                                ”                                           ■_                                                                 p

DENUMIREA INDICATORILOR

---

Cod rând

Cod indicator

i

Program aprobat

Influenta

.......                                                                                                                               i ț

Program rectificat t i

Alimentare cu gaze naturale in localitati

112

70.02.07

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

113

70.02.50

18.442,74

0,00

18.442,74

Protecția mediului

114

74.02

1.931,06

0,00

1.931,06

CHELTUIELI CURENTE

115

01

1.391,00

0,00

1.391,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

116

56

1.391,00

0,00

1.391,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

117

70

540,06

0,00

540,06

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

118

71

540,06

0,00

540,06

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

119

74.02.05

247,56

0,00

247,56

Salubritate

120

74.02.05.01

0,00

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

121

74.02.05.02

247,56

0,00

247,56

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

122

74.02.06

1.683,50

0,00

1.683,50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

123

79.02

97.350,16

-10.000,00

87.350,16

Combustibili si energie

124

81.02

850,00

0,00

850,00

CHELTUIELI CURENTE

125

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

126

70

850,00

0,00

850,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

127

71

850,00

0,00

850,00

Din total capitol

Energie termica

128

81.02.06

850,00

0,00

850,00

Transporturi

129

84.02

96.500,16

-10.000,00

86.500,16

CHELTUIELI CURENTE

130

01

10.126,92

0,00

10.126,92

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

131

56

10.126,92

0,00

10.126,92

CHELTUIELI DE CAPITAL

132

70

86.373,24

-10.000,00

76.373,24

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

133

71

86.373,24

-10.000,00

76.373,24

Din total capitol

Transport rutier

134

84.02.03

96.500,16

-10.000,00

86.500,16

Drumuri si poduri

135

84.02.03.01

28.502,56

-10.000,00

18.502,56

Transport in comun

136

84.02.03.02

41.397,26

0,00

41.397,26

Străzi

137

84.02.03.03

26.600,34

0,00

26.600,34

DENUMIREA INDICATORILOR

-

Cod rând

Cod indicator

1 1 Program aprobat ■

Influenta

Program rectificat

î

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

138

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

139

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

140

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

141

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

142

99.02

2.723,95

0,00

2.723,95

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIU BUGET
Anexa 1a/1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 2016-

PROGRAM DEZVOLTARE 2016

INVESTIȚII HCL

Lista de investiții - rectificare 4


APROBAT, PRIMAR icîblae ROBU

mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

187.566,32

2.000,00

1.202,83

0,00

0,00

184.363,49

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

46.667,98

2.000,00

0,00

0,00

0,00

44.667,98

LUCRĂRI NOI - B

54.982,06

0,00

0,00

0,00

0,00

54.982,06

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

85.916,28

0,00

1.202,83

0,00

0,00

84.713,45

TOTAL GENERAL

187.566,32

2.000,00

1.202,83

0,00

0,00

184.363,49

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

6.558,35

0,00

0,00

0,00

0,00

6.558,35

51.02.01.03 Autorități executive

6.558,35

0,00

0,00

0,00

0,00

6.558,35

A.Lucrări în continuare

73,50

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

Amenajări interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 107/2015

73,50

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

B. Lucrări noi

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timișoara HCL 79/2016

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.984,85

0,00

0,00

0,00

0,00

4.984,85

b. Dotări independente

2.987,67

0,00

0,00

0,00

0,00

2.987,67

Dotări Direcția Fiscala

370,56

0,00

0,00

0,00

0,00

370,56

Dotări Primărie

2.617,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2.617,11

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.996,88

0,00

0,00

0,00

0,00

1.996,88

Sistem infogeografic de administrare a PMT + registru spatii verzi

1.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.680,00

DALI+PT Reabilitare fațade imobile str. V.

Alecsandri nr. 1+ Piața Libertății nr.l

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

DALI+AC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr. 1 Timișoara

148,20

0,00

0,00

0,00

0,00

148,20

DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul CD Loga nr 1

28,68

0,00

0,00

0,00

0,00

28,68

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Contribiția Municipiului Timișoara la patrimoniul inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare " Pădurea Bistra" HCL 31/2016

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

C. Dotări independente si alte investiții

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

b.Dotări independente

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

Dotări Evidenta populației

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

2.530,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.530,02

61.02.03.0rdine publică

2.530,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.530,02

61.02.03.04 Poliție locala

2.014,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.014,02

C. Dotări independente și alte investiții

2.014,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.014,02

b.Dotări independente

2.014,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.014,02

Dotări

2.014,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.014,02

61.02.05. Protecție Civilă

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516,00

C. Dotări independente și alte investiții

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516,00

b. Dotări independente

446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446,00

Dotări

446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446,00

Studii și proiecte

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Studiu de audibilitate pentru completare sistem de instiintare - alarmare in municipiul Timișoara

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Capitolul 65.02 învățământ

16.262,09

0,00

148,50

0,00

0,00

16.113,59

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

908,19

0,00

0,00

0,00

0,00

908,19

65.02.03.01. învățământ preșcolar

908,19

0,00

0,00

0,00

0,00

908,19

B. Lucrări noi

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Extindere Grădiniță PP 33 HCL

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădinița PP.27, str. Brândușei 15 HCL 114/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la la Grădiniță PP1 l,str. Versului nr.2 HCL 113/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

C.Dotări independente și alte investiții

887,19

0,00

0,00

0,00

0,00

887,19

a. Achiziții imobile

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Achiziționare Grădiniță PP 14 str.Odobescu nr.56 HCL 10/31.01.2012

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

b. Dotări independente

427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427,00

Dotări invatamant preșcolar

427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

260,19

0,00

0,00

0,00

0,00

260,19

DALI+PT Extindere corp P+1E la Grădinița PP 20

152,91

0,00

0,00

0,00

0,00

152,91

Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Grădiniță PP33

107,28

0,00

0,00

0,00

0,00

107,28

65.02.04 învățământ secundar

15.353,90

0,00

148,50

0,00

0,00

15.205,40

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

3.895,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3.895,37

B. Lucrări noi

2.231,25

0,00

0,00

0,00

0,00

2.231,25

Extindere școala P+2E, Gen. 16 HCL 13/2015

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Școala Gimnaziala nr,.2,str.

Mureș nr. 8 HCL 112/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Școala Gimnaziala nr,.24,str.

Brindusei nr. 7     HCL108/.2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Refunctionalizarea/dotarea sălii de așteptare si climatizare scolii Școala Generala 30, Timișoara, str. Aștrilor, nr. 13 HCL

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Reabilitare fațada la Școala Generala nr. 12 din Timișoara, Bv. Tinereții (actual Regele Carol I), nr. 17 HCL 111/03.03.15

139,30

0,00

0,00

0,00

0,00

139,30

Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa I Sc. Gen. 25, Timișoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Reabilitare acoperiș la Școala Generală nr.7 HCL 217/2015

210,90

0,00

0,00

0,00

0,00

210,90

Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015

1.500,28

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,28

Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade si extindere pe orizontala cu corpuri de construcție D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Școala Gen.30, Timișoara, str. Aștrilor nr.13 HCL 401/2015, HCL

85,77

0,00

0,00

■ 0,00

0,00

85,77

Construire sala sport la Școala Generala nr.

25 HCL 115/2015

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațade la Școala Gimnaziala nr. 25 in Municipiul Timișoara, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.664,12

0,00

0,00

0,00

0,00

1.664,12

b. Dotări independente

1.436,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1.436,45

Dotări

1.436,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1.436,45

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

227,67

0,00

0,00

0,00

0,00

227,67

DALI+AC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade si extindere pe orizontala cu corpuri de construcție D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Școala Gen.30, Timișoara, str. Aștrilor nr.13

154,20

0,00

0,00

0,00

0,00

154,20

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

SF+PT Construire corp P+1E la Școala generală nr. 13

70,47

0,00

0,00

0,00

0,00

70,47

DALI+PT Reabilitare acoperiș Sc.Gen.7

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

11.458,53

0,00

148,50

0,00

0,00

11.310,03

B. Lucrări noi

2.544,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2.544,33

Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau,pentru Sc. Gimnaziala Nikolaus Lenau, Tmișoara, str. Popa Șapcă nr.5, HCL 398/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Reabilitare construcții si instalații la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015

572,97

0,00

0,00

0,00

0,00

572,97

Mansardare școala P.+ 1E. pentru amenajarea 4 săli de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015

1.077,61

0,00

0,00

0,00

0,00

1.077,61

Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare-instalatii corp Piața Romanilor, nr. 13 HCL300/2015

359,05

0,00

0,00

0,00

0,00

359,05

Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperis si instalații corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015

356,46

0,00

0,00

0,00

0,00

356,46

Reabilitare construcții,instalaii si utilitati clădirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu , P-ta Huniade nr. 3 HCL 60/2015

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Reabilitare acoperiș internat Colegiul Silvic HCL 216/2015

163,24

0,00

0,00

0,00

0,00

163,24

C. Dotări independente și alte investiții

8.914,20

0,00

148,50

0,00

0,00

8.765,70

a. Achiziții imobile

3.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300,00

Achiziție imobil Colegiul.NationaLBanatean HCL 407/2014

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Achiziție imobil CANTINA +SPALATORIE incinta Colegiul National Banatean HCL

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

b. Dotări independente

3.813,05

0,00

148,50

0,00

0,00

3.664,55

Dotări

3.813,05

0,00

148,50

0,00

0,00

3.664,55

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.801,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1.801,15

DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 (faza KfW)

10,50

0,00

0,00

0,00

0,00

10,50

DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara HCL 415/2009 (faza KfW)

8,80

0,00

0,00

0,00

0,00

8,80

Racord si spor de putere la Colegiul National C.D.Loga Timișoara

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Racord si spor de putere la Liceul Teoretic " Nikolaus Lenau" Timișoara

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

DALI+PT Recompartmentări și amenajări interioare spațiu internat în săli de clasă, fără modificări structurale la Lic. Pedagogic Carmen Silva

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

DALI+PT Reabilitare, mansardare, modificări interioare și fațadă corp D+P existent rezultînd D+P+M și extindere cu corp în regim Dp +P+2E, amenajare curte interioară din cadrul Liceului G.Moisil corp Doja

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

DALI +PT Reabilitare termică, schimbare învelitoare, instalații și tâmplării, renovări interioare clădire gimnaziu, din cadrul Lic. G. Moisil

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

DALI+PT Extindere și modificări interioare și exterioare la clădirea D+P existentă a fostei Grădinițe PPM, în clădirea P+1E - bazin de înot - din cadrul Colegiului Național Bănățean

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

DALI+PT+SF+AC. Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ELECTROTIMIȘ"

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

DALI+SF+PT+AC Reabilitare termica la COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ"

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

DALI+SF+PT+AC Refunctionalizare

LICEU TEHNOLOGIC AGRICOL "PETRU

BOTIȘ”

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

D.A.L.I.+P.T. Reabilitare fațada Colegiul

I.C.Bratianu , P-ța Huniade nr.2

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC -Mansardare școala P+l E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultând P+1E+M Lic.V.Țepeș din Timișoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47

19,70

0,00

0,00

0,00

0,00

19,70

DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6

3,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,10

DALI+PT extindere corp cladie școala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand

40,45

0,00

0,00

0,00

0,00

40,45

DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare construcții si instalații la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A

44,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,00

DALI +PT Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU"

111,30

0,00

0,00

0,00

0,00

111,30

DALI+PT Reabilitare termica LICEUL

TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

111,30

0,00

0,00

0,00

0,00

111,30

Capitolul 66.02 Sănătate

47.028,69

2.000,00

854,33

0,00

0,00

44.174,36

66.02.06 Spitale

47.017,53

2.000,00

854,33

0,00

0,00

44.163,20

A. Lucrări în continuare

17.546,79

2.000,00

0,00

0,00

0,00

15.546,79

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013

2.546,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2.546,79

Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timișoara ,str. I. Nemoianu -Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

15.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

B. Lucrări noi

8.677,61

0,00

0,00

0,00

0,00

8.677,61

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revoluției nr.6 Timișoara HCL 452/30.10.2015

2.481,81

0,00

0,00

0,00

0,00

2.481,81

Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timișoara HCL 451/30.10.2015

1.412,35

0,00

0,00

0,00

0,00

1.412,35

Modernizare și extindere Spital Clinic Municipal de Urgență (Secția de Radioterapie), str. Gh.Dima nr.5, Timișoara HCL

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta și lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”HCL

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Stație și instalații abur la Spitalul V.Babeș, str.Ghe.Adam, nr.13

HCL 302/2015

733,45

0,00

0,00

0,00

0,00

733,45

C. Dotări independente și alte investiții

20.793,13

0,00

854,33

0,00

0,00

19.938,80

b. Dotări independente

18.381,71

0,00

854,33

0,00

0,00

17.527,38

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

4.124,05

0,00

15,00

0,00

0,00

4.109,05

DOTĂRI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

6.603,72

0,00

839,33

0,00

0,00

5.764,39

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

7.653,94

0,00

0,00

0,00

0,00

7.653,94

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.411,42

0,00

0,00

0,00

0,00

2.411,42

Spor de putere 600 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinicile Noi

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Spor de putere 180 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Radiologie Clinicile Noi

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Spor de putere 100 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica ORL

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica Oncologie Medicala

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica de Chirurgie Maxlilo-Faciala

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timișoara, etapa I - Extindere centru de recuperare medicala respiratorie

200,62

0,00

0,00

0,00

0,00

200,62

Studiu topografic de acces aerian pentru realizare pista de elicopter la Spitalul Louis Turcanu Timișoara

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

DALI (inclusiv ET)+ PT (inclusiv DDE)+ DTAC - Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timișoara

171,55

0,00

0,00

0,00

0,00

171,55

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon a te)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila

153,60

0,00

0,00

0,00

0,00

153,60

DALI+PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revoluției nr.6 Timișoara

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timișoara

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

SF/DALI+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta ( Secția de Radioterapie) str. Gh. Dima nr.5

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

DALI+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgență str. Gh. Dima nr.5 Timișoara

80,65

0,00

0,00

0,00

0,00

80,65

66.02.08 Servicii de sanatate publica

11,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11,16

C. Dotări independente și alte investiții

11,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11,16

b. Dotări independente

11,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11,16

Sistem alarma antiefractie pentru cabinetele stomatologice

11,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11,16

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

23.890,43

0,00

200,00

0,00

0,00

23.690,43

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

3.406,46

0,00

200,00

0,00

0,00

3.206,46

B. Lucrări noi

1.108,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1.108,87

Reabilitare construcții si instalații la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 HCL

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Refunctionalizarea clădirilor ce aparțin Paltului Culturii, Piața Victoriei HCL 286/2008

758,87

0,00

0,00

0,00

0,00

758,87

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Refunctionalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie in clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural HCL 403/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.297,59

0,00

200,00

0,00

0,00

2.097,59

b. Dotări independente

1.863,37

0,00

200,00

0,00

0,00

1.663,37

Dotări Teatrul German

852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852,00

Dotări Teatrul Maghiar

261,37

0,00

0,00

0,00

0,00

261,37

Dotări Filarmonica

750,00

0,00

200,00

0,00

0,00

550,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

434,22

0,00

0,00

0,00

0,00

434,22

DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii

160,08

0,00

0,00

0,00

0,00

160,08

SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere școala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creație pentru Teatrul German de Stat Timișoara

100,20

0,00

0,00

0,00

0,00

100,20

DALI+PT Refunctionalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie in clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural

158,94

0,00

0,00

0,00

0,00

158,94

DALI +PT Reabilitare construcții si instalații la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

C. Dotări independente și alte investiții

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Dotări independente

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Obiect urban - Piața Unirii

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

67.02.05.01 Sport

8.261,18

0,00

0,00

0,00

0,00

8.261,18

A. Lucrări în continuare

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

B. Lucrări noi

1.628,74

0,00

0,00

0,00

0,00

1.628,74

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra ( zona Lipovei) HCL

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Reabilitarea centralei termice si a automatizării instalației de tratare a apei la bazinul de inot din Complexul sportiv Bega HCL

415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415,00

Cofmanțare Bazin de înot olimpic B-dul losif Bulbuca , Timișoara HCL 283/28.07.2009

32,74

0,00

0,00

0,00

0,00

32,74

PT+ execuție Sistem solar pentru încălzirea apei la Bazinul de inot -Complex Bega Timișoara,str. Intrarea Zânelor nr.2 HCL

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

Sistem de supraveghere video, control acces si sistem alarma antiefractie la Sala Olimpia, str FC Ripensia nr.l 1 HCL

115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115,00

PT + execuție - Realizare patinoar suprafața sintetica HCL 546/2015

546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.132,44

0,00

0,00

0,00

0,00

2.132,44

c. Studii și proiecte

1.748,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1.748,90

SF +PT Construire terenuri multifuncționale de minifotbal/baschet/handbal transa I din 2015

88,90

0,00

0,00

0,00

0,00

88,90

SF+PT Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra-zona Lipovei

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

SF+ PT Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren multifuncțional zona Mehala

158,40

0,00

0,00

0,00

0,00

158,40

SF+ PT Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, Calea Buziasului, str. N.D. Cocea, str. A.M. Marinescu

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL î

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

SF+PT Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, Calea Sagului, str. P.Constantinescu, Alee Dedeman

321,60

0,00

0,00

0,00

0,00

321,60

SF+PT Construire terenuri de sport multifuncționale de minifotbal / baschet/handbal-transa 2 din 2016

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

SF+PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. Legumiculturii, str. N.D. Cocea

540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,00

DALI+PT Reabilitarea centralei termice si a automatizării instalației de tratare a apei la bazinul de inot din Complexul sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr.2

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

DALI+PT Extindere corp clădire bazin inot cu anexa vestiare la Complexul sportiv Bega str. Intrarea Zânelor nr.2

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

Expertiza +PT Autorizare siguranța la incendii pentru Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia nr. 11

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri)

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Stadion (42.000 locuri)

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

b. Dotări independente

383,54

0,00

0,00

0,00

0,00

383,54

Achiziționare robot de curățare piscine, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bega

47,28

0,00

0,00

0,00

0,00

47,28

Tribuna modulata din structura metalica pe 3 rânduri, cu scaune din fibra de sticla-120 locuri, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bega

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,00

Dotări Sala Sporturilor Constantin Jude -suprafața sintetica de joc

167,26

0,00

0,00

0,00

0,00

167,26

Dotări pentru patinoar suprafața sintetica

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Dotări Vila Bistra + Vila Berta

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

12.122,79

0,00

0,00

0,00

0,00

12.122,79

A. Lucrări în continuare

6.957,78

0,00

0,00

0,00

0,00

6.957,78

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010

2.280,73

0,00

0,00

0,00

0,00

2.280,73

Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice) HCL 249/2012

4.677,05

0,00

0,00

0,00

0,00

4.677,05

B. Lucrări noi

4.768,85

0,00

0,00

0,00

0,00

4.768,85

Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timișoara HCL 404/2014

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010

1.668,85

0,00

0,00

0,00

0,00

1.668,85

C. Dotări independente și alte investiții

396,16

0,00

0,00

0,00

0,00

396,16

b. Dotări independente

29,95

0,00

0,00

0,00

0,00

29,95

Dotări pentru Gradina Zoologică

29,95

0,00

0,00

0,00

0,00

29,95

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

366,21

0,00

0,00

0,00

0,00

366,21

SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu

62,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,00

SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde zona Lipovei Timișoara

49,60

0,00

0,00

0,00

0,00

49,60

DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare

Parcul Cetății (Civic)

89,57

0,00

0,00

0,00

0,00

89,57

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Studii de fezabilitate, servicii de consultanță și DTE pentru realizarea unui Proiect pilot de amenajare a unui număr de 3 acoperișuri verzi și pereți verzi pe clădiri publice din Municipiul Timișoara

165,04

0,00

0,00

0,00

0,00

165,04

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

1.088,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.088,00

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

C. Dotări independente și alte investiții

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

b. Dotări independente

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Dotări Căminul pentru persoane vârstnice

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

47,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalidități

47,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

A. Lucrări în continuare

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

C. Dotări independente și alte investiții

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,00

Dotări independente

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,00

Dotări Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,00

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

137,80

C. Dotări independente și alte investiții

137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

137,80

Dotări independente

137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

137,80

Dotări Serviciul pentru Protecția Copilului si Familiei

137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

137,80

68.02.11 Creșe

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

C. Dotări independente și alte investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

SF+PT Construcție clădire cu destinația creșă, str. Cocea

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

SF+PT Construcție clădire cu destinația creșă, str. LI.de la Brad

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

68.02.15 Prevenire excluderii sociale

773,20

0,00

0,00

0,00

0,00

773,20

68.02.15.01 Ajutor social

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

C. Dotări independente și alte investiții

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

b. Dotări independente

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

Dotări Direcția de Asistență Socială Comunitară

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

C Dotări independente și alte investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări independente

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adăpost cu Cantina Sociala

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

12.376,44

0,00

0,00

0,00

0,00

12.376,44

70.02.03 Locuințe

6.991,39

0,00

0,00

0,00

0,00

6.991,39

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

6.991,39

0,00

0,00

0,00

0,00

6.991,39

A.Lucrări în continuare

2.930,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2.930,79

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul Timișoara HCL 74/2016

2.930,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2.930,79

B. Lucrări noi

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL j

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

C. Dotări independente și alte investiții

2.560,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2.560,60

a)Achizitii imobile

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Achiziție imobile

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

1.560,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.560,60

Audit energetic Blocuri ANL str Miloia

31,20

0,00

0,00

0,00

0,00

31,20

DALI +PT Reabilitare fațada imobile str.

Ștefan cel Mare nr.30,32,34

48,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,00

SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str.

Polona nr.2

29,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,00

întocmire documentație (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare clădiri istorice proprietate publica sau privata

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Studiu privind evaluarea vulnerabilității clădirilor istorice in caz de seism

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

SF Dezvoltarea sistemului de locuințe -Construire locuințe pentru tineri in Municipiul Timișoara

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuințe municipiul Timișoara HCL 150/2012

816,40

0,00

0,00

0,00

0,00

816,40

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

916,64

0,00

0,00

0,00

0,00

916,64

70.02.05.01 Alimentări cu apă

916,64

0,00

0,00

0,00

0,00

916,64

A. Lucrări în continuare

606,84

0,00

0,00

0,00

0,00

606,84

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.III, HCL 467/2010

606,84

0,00

0,00

0,00

0,00

606,84

C. Dotări independente și alte investiții

309,80

0,00

0,00

0,00

0,00

309,80

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

309,80

0,00

0,00

0,00

0,00

309,80

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timișoara

149,80

0,00

0,00

0,00

0,00

149,80

DALI Reabilitare fântâni publice forate în municipiul Timișoara

31,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,00

SF +PT Execuție de fântâni publice forate in Mun. Timișoara

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI - Fantana Ornamentala cu Pești

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

DALI - Fantana Ornamentala Dacia

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

SF Execuție Fantana Ornamentala P-ta Balcescu

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare Behela -str.Aleea Ghirodei

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D. Dinicu

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP 263 str. Neajlov

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP

263 str. N. Stoica de Hațeg

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări

2.556,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2.556,11

B. Lucrări noi

2.488,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2.488,10

Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural și implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de nord HCL 220/2015, HCL 420/2015

1.488,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.488,10

Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural și implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de sud HCL 220/2015, HCL 420/2015

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

68,01

0,00

0,00

0,00

0,00

68,01

Studii și proiecte

68,01

0,00

0,00

0,00

0,00

68,01

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET ! LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

o

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate și caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public

56,11

0,00

0,00

0,00

0,00

56,11

SF Privind extinderea iluminatului public în sectorul cuprins între str. Constructorilor și str. Măcin

4,90

0,00

0,00

0,00

0,00

4,90

SF Privind extinderea iluminatului public în parcare str. Simens - Calea Buziașului

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2,70

SF Privind extinderea iluminatului public pe strada de legătură cuprinsă între Biv. Dr. I. Bulbuca până la str. Prof. Dr.A. Păunescu Podeanu

2,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2,20

SF Privind extinderea iluminatului public pe strada Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între C. Torontalului și Aleea Viilor

2,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2,10

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

1.912,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.912,30

C.Dotări independente și alte investiții

1.912,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.912,30

b. Dotări independente

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010)

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.842,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.842,30

PUZ Zona de Agrement Vest

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

PUZ Complex Studențesc

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

PUZ Director zona Stadion

94,01

0,00

0,00

0,00

0,00

94,01

PUZ Calea Buziașului pentru zona sportiva si de agrement

49,95

0,00

0,00

0,00

0,00

49,95

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL I

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

PUZ Calea Șagului pentru zona sportiva si de agrement

56,57

0,00

0,00

0,00

0,00

56,57

Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 2014-2020 (ITI)

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Plan Urbanistic General - municipiul Timișoara (PUG) + documentații pentru elaborare si avizare

1.516,77

0,00

0,00

0,00

0,00

1.516,77

Capitolul 74.02 Protecția mediului

540,06

0,00

0,00

0,00

0,00

540,06

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

247,56

0,00

0,00

0,00

0,00

247,56

Studii și proiecte

247,56

0,00

0,00

0,00

0,00

247,56

Studiu de oportunitate și a proiectelor tehnico-economice privind colectarea separată a deșeurilor organice și a uleiurilor alimentare uzate

82,52

0,00

0,00

0,00

0,00

82,52

Studiu de oportunitate "Stație de reciclarea și valorificarea deșeurilor din construcții în Municipiul Timișoara."

165,04

0,00

0,00

0,00

0,00

165,04

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

292,50

0,00

0,00

0,00

0,00

292,50

A. Lucrări în continuare

292,50

0,00

0,00

0,00

0,00

292,50

Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale și modernizarea canalizării pentru populația orașului Timișoara situat în județul Timiș din România” HCL 393/01.08.2014

292,50

0,00

0,00

0,00

0,00

292,50

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

81.02.06 Energie termică

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

A. Lucrări în continuare

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municipiul Timișoara

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

C. Dotări independente și alte investiții

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

Studii și proiecte

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

Consultanta întocmire Program de îmbunătățire a eficientei energetice in municipiul Timișoara

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Asistenta tehnica pentru finalizare proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” etapa I

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

Consultanta pentru revizuire documentație proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a Il-a” conf. Ghidului Solicitantului POIM 2014-2020

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

Capitolul 84.02 Transporturi

76.373,24

0,00

0,00

0,00

0,00

76.373,24

84.02.03 Transport rutier

76.373,24

0,00

0,00

0,00

0,00

76.373,24

84.02.03.02 Transportul în comun

31.270,34

0,00

0,00

0,00

0,00

31.270,34

A. Lucrări în continuare

99,86

0,00

0,00

0,00

0,00

99,86

Reabilitarea, reamenajarea si echiparea Centrului de Semnalizări Rutiere HCL 450/2015

99,86

0,00

0,00

0,00

0,00

99,86

C. Dotări independente și alte investiții

31.170,48

0,00

0,00

0,00

0,00

31.170,48

b.Dotări independente

30.437,70

0,00

0,00

0,00

0,00

30.437,70

Mașini, echipamente si mijloace de transnort

30.437,70

0,00

0,00

0,00

0,00

30.437,70

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

8.737,70

0,00

0,00

0,00

0,00

8.737,70

Reabilitare tramvaie HCL 328/2015

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Achiziție autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar

1.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

732,78

0,00

0,00

0,00

0,00

732,78

SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timișoara prin introducerea liniilor CF în subteran

137,78

0,00

0,00

0,00

0,00

137,78

SF+PT Optimizarea intersecțiilor pe radiale

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT înlocuirea rețelei de contact pentru troleibuze

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF+PT Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a Il-a

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timișoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto și agrement (Uzina de Apă+Iosefm)

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timișoara" situat în str. Gării, nr. 17

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Amenajare Parcare Supraterana, Bd.

Take lonescu, nr. 56

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Alte studii și proiecte

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

18.502,56

0,00

0,00

0,00

0,00

18.502,56

B. Lucrări noi

17.899,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.899,00

Pasaj Popa Șapca HCL 604/2014

8.609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.609,00

Pasaj Jiul HCL 605/2014

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Reabilitare Podul Ștefan cel Mare HCL 346/.2015

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Reabilitare Pasarelă Parcul Copiilor HCL

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

C. Dotări independente și alte investiții

603,56

0,00

0,00

0,00

0,00

603,56

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

603,56

0,00

0,00

0,00

0,00

603,56

SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul

111,97

0,00

0,00

0,00

0,00

111,97

SF+PT Pasaj Inferior Solventul

55,20

0,00

0,00

0,00

0,00

55,20

DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor

48,27

0,00

0,00

0,00

0,00

48,27

DALI+PT Reabilitare Podul Ștefan cel Mare

56,70

0,00

0,00

0,00

0,00

56,70

DALI+PT Reabilitare Podul Tinereții

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

DALI+PT Reabilitare Podul Muncii

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str.

Crizantemelor

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor

19,46

0,00

0,00

0,00

0,00

19,46

SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație și reproiectarea infrastructurii rutiere și de transport public (Pasaj Piața Victoriei)

63,96

0,00

0,00

0,00

0,00

63,96

84.02.03.03 Străzi

26.600,34

0,00

0,00

0,00

0,00

26.600,34

A. Lucrări în continuare

13.154,92

0,00

0,00

0,00

0,00

13.154,92

Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

1.012,39

0,00

0,00

0,00

0,00

1.012,39

Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Drum de legătură C. Buziasului - str.

Siemens, sens giratoriu Calea

Buziasului;parcare publica HCL 579/2013

107,70

0,00

0,00

0,00

0,00

107,70

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu

Podeanu HCL 526/2014

5.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.394,00

Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str.

Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014

630,83

0,00

0,00

0,00

0,00

630,83

B. Lucrări noi

10.614,31

0,00

0,00

0,00

0,00

10.614,31

Amenajare parcare supraterană, Bd. Take lonescu, nr. 56 HCL

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Amenajare legătura între str. Constructorilor -LI. De la Brad HCL

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Realizarea drumurilor de legătură si a utilităților aferente, intre str.Popa Șapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson

C.Torontalului-C. Aradului HCL

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

PT+Executie Sistematizare str. Versului

HCL 211/2016

3.828,81

0,00

0,00

0,00

0,00

3.828,81

Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

Amenajare drum de legătură între Calea. Moșniței și DC 149 HCL 388/2015

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Modernizare si extindere la 4 benzi str.

Mareșal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL

80,50

0,00

0,00

0,00

0,00

80,50

Modernizarea străzilor din piatra cubica din municipiul Timișoara, HCL 389/22.09.2015

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL ;

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

C. Dotări independente și alte investiții

2.831,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2.831,11

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.831,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2.831,11

SF+PT Modernizare străzi zona Xenopol Banul Severinului - Mickiewicz

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

SF+PT Modernizare străzi zona Orastie -Alpinistilor

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF +PT Amenajare str. Barierei (zona Solventul)

53,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

SF+PT Modernizarea străzilor din piatra cubica din Mun. Timișoara

55,53

0,00

0,00

0,00

0,00

55,53

SF+PT Modernizare Calea Urseni (tronson str. Mareșal C.Prezan - str.Musicescu)

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175,00

SF+PT Modernizare strada Wilhelm Teii

127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,00

SF Sistematizare strada Versului

38,75

0,00

0,00

0,00

0,00

38,75

SF+PT Modernizare strada Grădinii (legătură C.Sagului)

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

SF+PT Amenajare legătură intre str.

Constructorilor - LI. de la Brad

200,27

0,00

0,00

0,00

0,00

200,27

SF+PT Modernizare strada Sacului (legătură intre str. Banu Udrea si Spaliul Titulescu)

154,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154,00

SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului

36,67

0,00

0,00

0,00

0,00

36,67

SF+PT Modernizare str. Chimistilor

7,71

0,00

0,00

0,00

0,00

7,71

SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus

111,70

0,00

0,00

0,00

0,00

111,70

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

SF+PT Inel IV Str. Gării -Dambovita

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

SF+PT închidere inel IV est: Etapa I, UMT-Calea Lugojului

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

SF+PT Amenajare drum de legătură între CI.

Moșniței și DC 149

82,55

0,00

0,00

0,00

0,00

82,55

SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor

23,83

0,00

0,00

0,00

0,00

23,83

SF+PT Modernizare strada Ștrandului

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,00

SF+PT Amenajare str. Spătarul Nicolae Milescu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

SF+PT Amenajare străzi Zona Blașcovici

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

SF+PT Drum de legătură C. Buziasului - str.

Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica

3,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,10

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Smaranda HARACICU

Verificat,


întocmit,


SEF SERVICIUL MIP GabrieCONSILIER SERVICIUL MIPMUNICIPIUL TIMIȘOARA


DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Nr. 802016^///^ / /   .09.2016

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2016

Având în vedere:

Dispozițiile Primarului nr. 973/17.08.2016, respectiv nr. 1024/09.09.2016, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016;

Referatul cu nr. SC 2016 - 22378/14.09.2016 a Direcției Urbanism de suplimentare valorii prevăzute la cap. 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuințe”, punctul A Lucrări in continuare - Reabilitare Clădiri Istorice in Municipiul Timișoara, cu suma de 2.616,71 mii lei, titlul XIII - active nefinanciare, respectiv de anulare a sursei Credit si Grant KFW, si anume poziția 70.06.03.01, avand valoarea de 1.092,30 mii lei prevăzută in bugetul de credite externe, precum si anularea sursei Grant KFW, aferenta poziției 70.08.03.01, avand valoarea de 15,44 mii lei;

Referatul cu nr. SC 2016 - 22378/14.09.2016 al Direcției Urbanism de diminuare a sumei prevăzute la cap. 70.02.03.01, cu suma de 1.000 mii lei, titlul XIII - active nefinaciare;

Referatul nr.                   Direcției Tehnice, prin care se dimnueaza suma

prevăzută la cap. 84.02.03.01, titlul XIII - active nefinanciare, cu suma de 10.000,00 mii lei si anume poziția „Pasaj Jiul ”, cu valoare de 5.000,00 mii lei, respectiv poziția „Pasaj Popa Șapca”, cu valoarea de 5.000,00 mii lei, respectiv se suplimentează cu suma de 8.383,29 mii lei, valoarea prevăzută la cap. 84.02.03.03 „Străzi”, cheltuieli cu bunuri si servicii;

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin. 1, art.5, art. 19, alin.l si art. 20 alin.l; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.l „Bugetul Local”, respectiv anexei nr. 2 - „Program dezvoltare pe anul 2016”.

DIRECTOR ECONOMIC,


STELfWbSTANCIU

AVIZAT JURIDIC

Cod FP 53-01, Ver.