Hotărârea nr. 88/2016

88/09.09.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni.
Hotararea Consiliului Local 88/09.09.2016
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-21997/08.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni;
Având în vedere Adresele nr.96542/DM/02.09.2016 şi 98677/DM/07.09.2016 a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDM2016-522/2016.
Având în vedere Documentaţia cadastrală pentru eliberarea Hotărârii Consiliului Local în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru noul amplasament al staţiei de monitorizare a calităţii aerului TM-1 Calea Şagului, Proiect nr.250/2016, întocmită de S.C. PILOT CAD S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.RM2016-2599/07.09.2016;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-21786/07.09.2016 a Compartimentului Administrare Fond Funciar în care se menţionează că parcela cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscrisă în CF nr.413882 Timişoara, nr.CF vechi 116417 nu a fost solicitată de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-21786/07.09.2016 a Biroului Clădiri în care se menţionează că pentru parcela cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscrisă în CF nr.413882 Timişoara, nr.CF vechi 116417 nu au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări, conform prevederilor legii nr.10/2001 şi nici cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depuse în baza OUG nr.94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-21786/08.09.2016 a Serviciului Juridic în care se menţionează că pentru parcela cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscrisă în CF nr.413882 Timişoara, nr.CF vechi 116417 nu sunt litigii pe rolul instanţelor de judecată;
Având în vedere prevederile art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b) şi alin.4 lit.f) şi art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş a terenului în suprafaţă de 25 m.p. din suprafaţa totală de 23.009 m.p. înscrisă în CF nr.413882 Timişoara, nr.top.26404/1/1/1, pentru reamplasarea staţiei de monitorizare a calităţii aerului TM-1 Calea Şagului, conform Documentaţiei cadastrale, Proiect nr.250/2016, întocmită de S.C.PILOT CAD S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Înscrierea în Cartea Funciară a notărilor corespunzătoare potrivit Proiect nr.250/2016, întocmit de S.C.PILOT CAD S.R.L. se va efectua prin grija Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător art.1 pct.4 şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni.

Art.4: Se aprobă radierea din C.F.nr. 441873 Municipiu Timişoara a sarcinii privind dreptul de folosinţă gratuită pe 49 de ani în favoarea Agenţiei de Protecţia Mediului, înscrisă sub nr.13860/27.02.2008.

Art.5 : Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei de Protecţia Mediului Timiş;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass- media locale.

Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

BIROUL MONITORIZARE ȘI PROTECȚIE MEDIU

SC2016-21997/08.09.2016

REFERAT

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Muinicipiului Timișoara cu nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafețe de 25 mp și una de 2,25 mp teren, situat în Timișoara, către Agenția de Protecția Mediului Timiș pentru amplasarea a patru Stații de monitorizare a calității aerului și a unui panou informare cetățeni.

Prin Hotărârea nr.4 din 30.01.2007 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafețe de 25 mp și una de 2,25 mp teren, situat în Timișoara, către Agenția de Protecția Mediului Timiș pentru amplasarea a patru Stații de monitorizare a calității aerului și a unui panou informare cetățeni. Conform hotărârii menționate mai sus, una din stațiile de monitorizare a calității aerului a fost amplasată în Calea Șagului, respectiv stația de tip trafic TM-1.

Proiectul de dezvoltare urbană în zona de Sud a municipiului prevede reabilitarea căilor de comunicații rutiere existente, înființarea de piste de bicicliști și extinderea rețelei de transport în comun prin construcția unei noi linii de tramvai în zona Calea Șagului. Această extindere presupune reglementarea coexistenței tuturor obiectivelor și utilităților care sunt amplasate pe traseul nou aprobat prin PUG. Între aceste obiective se găsește și stația de tip trafic TM-1 Calea Șagului. Realizarea noii linii de tramvai este una dintre măsurile de limitare a emisiilor provenite din transporturi prin intermediul planificării și gestionării circulației rutiere și de încurajare a evoluției transportului public în direcția mijloacelor de transport mai puțin poluante, așa cum prevede Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la nivelul aglomerării municipiului Timișoara.Acest lucru conduce la necesitatea reamplasării stației de monitorizare a calității aerului TM-1.

Au fost identificate două amplasamente aparținând domeniul public al Municipiului Timișoara, libere de orice sarcini, pentru strămutarea stației de tip trafic TM-1, pentru care s-a solicitat acordul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin adresele nr.96542/DM/02.09.2016 și 98677/DM/07.09.2016, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDM2016-522/2016, și-a dat acceptul cu privire la mutarea stației de monitorizare a calității aerului, de tip trafic TM-1, ca urmare a răspunsului favorabil primit de la Comisia Europeană.

Stația de monitorizare a calității aerului, de tip trafic TM-1 se va muta pe terenul înscris în CF nr.413882 Timișoara, nr.top.26404/1/1/1, amplasament identificat prin „LOT 1”, conform Documentației cadastrale, Proiect nr.250/2016, întocmită de S.C.PILOT CAD S.R.L.

Terenul înscris în CF nr.413882 Timișoara, nr.top.26404/1/1/1 nu a fost solicitat de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora în baza Legii nr.18/1991 republicată, Legii nr.1/2000, Legii nr.247/2005, fapt ce rezultă din adresa nr.SC2016-21786/07.09.2016 eliberată de către Compartimentul Administrare Fond Funciar.

De asemenea, din adresa cu nr. SC2016-21786/07.09.2016 eliberată de Biroul Clădiri din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, rezultă că pentru parcela cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscrisă în CF nr.413882 Timișoara nu au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări, conform prevederilor legii nr.10/2001 și nici cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depuse în baza OUG nr.94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, potrivit adresei cu nr. SC2016-21786/08.09.2016 a Serviciului Juridic rezultă faptul că nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată cu privire la terenul cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscris în CF nr.413882 Timișoara.

Având în vedere cele expuse mai sus

PROPUNEM:

- darea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș a terenului în suprafață de 25 m.p. din suprafața totală de 23.009 m.p. înscrisă în CF nr.413882 Timișoara, nr.top.26404/1/1/1, pentru reamplasarea stației de monitorizare a calității aerului TM-1 Calea Șagului, conform Documentației cadastrale, Proiect nr.250/2016, întocmită de S.C.PILOT CAD S.R.L.

-modificarea în mod corespunzător a art.1 pct.4 și art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafețe de 25 mp și una de 2,25 mp teren, situat în Timișoara, către Agenția de Protecțiea Mediului Timiș pentru amplasarea a patru Stații de monitorizare a calității aerului și a unui panou informare cetățeni.

-radierea din C.F.nr. 441873 Municipiu Timișoara a sarcinii privind dreptul de folosință gratuită pe 49 de ani în favoarea Agenției pentru Protecția Mediului, înscrisă sub nr.13860/27.02.2008.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


SECRETAR jr.SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE LAURA KOSZEGI

RESP. BIROU MONITORIZARE ȘI PROTECȚIE MEDIU ADINA BUMBU

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC