Hotărârea nr. 87/2016

87/09.09.2016 privind includerea cu prioritate în programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice, a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara pentru care au fost donate cu titlu gratuit de către asociaţiile de proprietari şi acceptate prin Hotărâre a Consiliului Local, documentaţii tehnice, în vederea accesării fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale
Hotararea Consiliului Local 87/09.09.2016
privind includerea cu prioritate în programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice, a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara pentru care au fost donate cu titlu gratuit de către asociaţiile de proprietari şi acceptate prin Hotărâre a Consiliului Local, documentaţii tehnice, în vederea accesării fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 21478/02.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată;
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Documentaţiile tehnice (expertiză tehnică, audit energetic, D.A.L.I, proiect tehnic ), donate cu titlu gratuit de către asociaţiile de proprietari, din Municipiului Timişoara şi acceptate prin Hotărâre a Consiliului Local, elaborate în conformitate cu cerinţele Ghidului solicitantului pentru P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale, vor fi incluse cu prioritate în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                      SE  APROBĂ

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ                  PRIMAR

CLĂDIRI                                               NICOLAE ROBU

Nr. SC 2016 -

REFERAT

privind stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuințe incluse în programele locale multianuale privind sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul locuințelor, în vederea accesării fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Obiectivul specific al Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, este creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, respectiv:

 •  îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;

 • •  reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.

 • •  modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile -panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;

 • •  înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

 • •  implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;

 • •  orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);

 • •  realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 - 2020.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru POR 2014-2020, cap. 2 - Informații apel de proiecte, pentru Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, s-a lansat apelul de proiecte cu nr. POR/2016/3/3.1/A/1 cu depunere continuă, iar contractarea proiectelor se face în conformitate cu principiul ”primul venit, primul servit”.

Drept urmare, propunem spre aprobare următoarele:

 • - depunerea proiectelor în vederea accesării finanțării prin instrumente structurale în cadrul Operațiunii A - Clădiri rezidențiale, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, se va face în ordinea înscrierii în Programul local multianualprivind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara.

 • - în cazul în care asociațiile de proprietari, întocmesc documentații tehnice (expertiză tehnică, audit energetic, D.A.L.I, proiect tehnic), în conformitate cu cerințele Ghidului solicitantului pentru P.O.R. 20142020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, pe care le donează cu titlu gratuit Primăriei Municipiului Timișoara, acestea vor fi incluse cu prioritate în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

  VICEPRIMAR

  FARKAȘ IMRE


CONSILIER

ANA GEORGIU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL JURIDIC


Red/Dact. A.G.