Hotărârea nr. 85/2016

85/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Hotararea Consiliului Local 85/09.09.2016
privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC 2016 - 21479/02.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 316/30.05.2013 privind aprobarea proiectului " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188, a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. - " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe ", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.557/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
Având în vedere Instrucţiunea nr.144/10.12.2015 şi Instrucţiunea nr.146/17.06.2016 emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 4599/28.07.2014 privind proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188;
Având în vedere Actul adiţional nr.4/30.06.2016 la contractul de finanţare nr. 4599/28.07.2014 privind proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188;
Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii."
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă data de 01.11.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor - Poli Urbani de Creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. - " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe " cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

Art.2: Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 2.500.000,00 lei şi este introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 4599/28.07.2014, în numele Municipiului Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                                                    Aprobat

JUDEȚUL TIMIȘ                                                       Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                          Nicolae Robu

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

NR.__________________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro internetwww.primariatm.ro

REFERAT

privind prelungirea duratei contractului de finanțare pentru proiectul ” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ”, cod SMIS 48188 și aprobarea cheltuielilor

necesare finalizării acestuia

Proiectul “ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ”, cod SMIS 48188 este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara și se finanțează în cadrul Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2 - „ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”.

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție îl reprezintă crearea/menținerea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creșterea/menținerea ratei de ocupare a fortei de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

 • •   Imbunatatirea condițiilor de confort interior;

 • •  Reducerea consumurilor energetice;

 • •  Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră;

 • •  Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

În vederea accesării fondurilor nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară

 • 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.2. - „ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”, s-a aprobat, prin HCLMT nr. 316/30.05.2013 cererea de finanțare necesară realizării proiectului “ Sprijinirea investiților în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ”, cod SMIS 48188. De asemenea prin aceeași hotărâre s-au aprobat și cheltuielile legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara.

Proiectul “ Sprijinirea investiților în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ”, cod SMIS 48188, include următoarele obiective de investiții:

 • - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Aradului, nr.12, bl. A3”

 • - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Aradului, nr.15, bl.3A”

 • - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Aradului, nr.27, bl. 4C2”

 • - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil B-dul I.C.Brătianu, nr.5”

 • - Proiect 1.5 - „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.150”

 • - Proiect 1.6 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Torontalului, nr.15, sc. A+B+C”

Lucrările de intervenții au fost întârziate ca urmare a nerespectării de către executanții lucrărilor a graficelor de execuție.

De asemenea au apărut în perioada de implementare a proiectului, neconcordanțe între informațiile referitoare la parametrii calitatitivi ai materialelor prevăzute în caietele de sarcini pe baza cărora s-a realizat achiziția publică și parametrii prevăzuți de către proiectantul inițial, respectiv SC Proiect C&A SRL.

Potrivit Instrucțiunii nr. 144/10.12.2015, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, toate contractele cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, pot face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 31.06.2015 pentru îndeplinirea în totalitate a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor.

Conform Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016, în vederea prelungirii perioadei de implementare până la data de 01.11.2016, este necesară hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe prelungirea duratei de finalizare a contractului de finanțare a proiectului de finalizare precum și precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unității administrativ-teritoriale.

Drept urmare este necesară o hotărâre a Consiliului Local Timișoara pentru finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul “ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ”, cod SMIS 48188 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem spre aprobare următoarele:

 • 1. Data de 01.11.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului “ Sprijinirea investiiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ”, cod SMIS 48188, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor - Poli Urbani de Creștere”, domeniul major de intervenție 1.2”Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe” cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

 • 2. Valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 2.500.000,00 lei și este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2016 conform HCLMT nr. 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016, modificată și completată.

 • 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 4599/28.07.2014 în numele Municipiului Timișoara.

  Viceprimar

  FARKAȘ IMRE


  Avizat Juridic


Director Direcția Economică

Manager proiect IO AN ZUBASCU

Responsabil Tehnic Daniela Belmustață