Hotărârea nr. 83/2016

83/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Hotararea Consiliului Local 83/09.09.2016
privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 21453//02.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănptate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 98/14.09.2012 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 551/16.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Instrucţiunea nr. 144/10.12.2015 şi Instrucţiunea nr. 146/17.06.2016 emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Având în vedere Actul adiţional nr. 6 la contracul de finanţare nr. 3620/29.01.2013 pentru proiectul ,,Trafic management si supraveghere video" (cod SMIS 40398);
Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii."
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea duratei contractului de finanţare a proiectului "Trafic management şi supraveghere video" cod SMIS 40398, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor - Poli Urbani de Creştere", domeniul major de intervenţie 1.1"Planuri integrate de dezvoltare urbană" până la data de 01.11.2016 în scopul indeplinirii obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

Art. 2: Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art.1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 9.996.000,00 lei şi este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5/02.02.2016- privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016, modificată şi completată.

Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 3620/29.01.2013 în numele Municipiului Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                                           Aprobat

JUDEȚUL TIMIȘ                                           Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                               Nicolae Robu

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

NR._________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind prelungirea duratei contractului de finanțare pentru proiectul ”Trafic management și supraveghere video”, cod SMIS 40398, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Proiectul “Trafic management și supraveghere video” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara și se încadrează în obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe și flexibile, politica Interconectarea teritorială și creșterea accesibilității polului, programul Asigurarea mobilității și securității în trafic.

Este cunoscut faptul că transportul rutier și pietonal în Municipiul Timișoara cu impact atât asupra cetățenilor municipiului cât și asupra celor din arealul de influență, este afectat de diferite incidente/ambuteiaje, atât datorită numărului mare de vehicule, dar și datorită insuficientelor amenajări pe diferite zone ale infrastructurii rutiere.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea fluxului rutier si a siguranței rutiere în Municipiul Timișoara prin implementarea unui sistem cu control adaptiv de management al traficului urban și supraveghere video care să permită atingerea următoarelor obiective specifice:

 • -   Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare;

 • -   Dotarea zonelor identificate cu risc de infracționalitate sau zone rutiere periculoase cu un număr de 230 echipamente noi de supraveghere;

 • -   Îmbunătățirea condițiilor de siguranță rutieră în Municipiul Timișoara;

 • -   Creșterea siguranței cetățenilor în spațiul public, datorită unui sistem modern, operativ și totodată discret de supraveghere video;

 • -   Crearea unui Centru de Comandă și Control unic, pentru coordonarea activităților de management trafic și supraveghere video care să răspundă cerințelor viitoare de dezvoltare a municipiului Timișoara;

 • -   Reducerea timpului de deplasare în oraș și implicit a consumului de combustibil și a emisiilor de noxe;

 • -   Creșterea încrederii, satisfacției călătorilor pentru transportul în comun și implicit creșterea numărului de persoane care utilizează mijloacele de transport în comun;

 • -   Creșterea siguranței cetățenilor și reducerea ratei criminalității;

 • -   Furnizarea de informații participanților la trafic despre condițiile de trafic curente anterior pornirii și în timpul deplasării acestora, pentru ca ei să poată adapta durata deplasării, modul de deplasare și selecția rutei dorite în funcție de condițiile de trafic actuale;

 • -   Creșterea disciplinei în trafic și aderarea la legislația cu privire la trafic, în scopul îmbunătățirii siguranței vehiculelor și autovehiculelor în trafic.

Astfel, în vederea accesării fondurilor nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere", proiectul ,,Trafic management și supraveghere video” s-a aprobat, prin HCLMT nr. 98/14.09.2012. De asemenea prin aceeași hotărâre s-au aprobat și cheltuielile legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara.

În data de 04.10.2013 documentația de atribuire, prin procedura de atribuire cu licitatie deschisa-faza finala de licitatie electronica, a contractului de furnizare a unui „Sistem de supraveghere si management al traficului in municipiul Timisoara pentru proiect - Trafic management si supraveghere video”, cod SMIS 40398 a fost acceptată și publicată pe SEAP cu nr. 115654 iar invitația de participare sa publicat sub nr. 147038/05.10.2013 și s-a stabilit data deschiderii ofertelor 05.12.2013. Ca urmare a mai multor contestații, conform anunțurilor tip erate, data de deschidere a ofertelor s-a stabilit în 17.07.2014.

În data de 17.07.2014 a avut loc sedinDa de deschidere a ofertelor, fiind depuse 4 oferte. Ca urmare a aprobării Raportului procedurii de către UCVAP, în data de 09.01.2015 au fost transmise comunicările privind rezultatul procedurii.

La data de 19.01.2015 unul dintre ofertanDi, a depus contestație împotriva comunicării privind rezultatul procedurii. Prin Decizia nr. 286/28 C10/53/12.03.2015 CNSC a admis contestația astfel formulată și a dispus anularea procedurii de atribuire.

Împotriva Deciziei CNSC nr. 286/28 C10/53/12.03.2015 autoritatea contractantă a formulat plângere. Curtea de Apel Timișoara, în data de 09.04.2015, a admis plângerea promovată de Municipiul Timișoara și a modificat decizia atacată în sensul că a respins contestația formulată de contestatoare. Ca atare Contractul de furnizare a fost încheiat în data de 23.04.2015.

Potrivit Instrucțiunii nr. 144/10.12.2015, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, toate contractele cuprinse în ,,Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, pot face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30.06.2016 pentru îndeplinirea în totalitate a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor.

Conform Instrucțiunii nr. 144/10.12.2015, în vederea prelungirii perioadei de implementare este necesară hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unității administrativ-teritoriale.

Prin adresa nr. 21531/10.12.2015 Agenția Pentru Dezvoltare Regională Vest ne comunică faptul că proiectul ,,Trafic management și supraveghere video” se află pe Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013 și că durata de implementare a acestui proiect poate fi prelungită.

Drept urmare Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în data de 16.12.2015, prin Hotărârea nr. 551, a aprobat data limită de finalizare a proiectului ”Trafic management Di supraveghere video”, cod SMIS 40398, Di cheltuielile necesare finalizării acestuia.

Prin actul adițional nr. 6 la contractul de finanțare nr. 3620/29.01.2013 termenul pentru asigurarea funcționalității proiectului s-a decalat până la data de 01.11.2016, cu condiția ca până la data de 30.09.2016 instituția noastră să transmită Hotărârea Consiliului Local prin care se aprobă decalarea termenului contractului de finanțare și cheltuielile legate de acesta.

Având în vedere cele mai sus prezentate propunem spre aprobare:

 • -   prelungirea duratei contractului de finanțare a proiectului “Trafic management și supraveghere video” cod SMIS 40398, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor - Poli Urbani de Creștere”, domeniul major de intervenție 1.1”Planuri integrate de dezvoltare urbană” până la data de 01.11.2016 în scopul indeplinirii obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

 • -   valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 9.996.000,00 lei și este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2016 conform HCLMT nr. 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016, modificată și completată.

 • -   împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 3620/29.01.2013 în numele Municipiului Timișoara.

DIRECTOR D.E., SMARANDA HARACICU

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


CONSILIER,

NASTASIA POP


ȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ

AVIZAT JURIDIC