Hotărârea nr. 82/2016

82/09.09.2016 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în CF nr. 402743 Timişoara cu nr. top 5668, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16
Hotararea Consiliului Local 82/09.09.2016
privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în CF nr. 402743 Timişoara cu nr. top 5668, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 20979/29.08.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC 2016-017054/13.07.2016 a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16;
Având în vedere Adresa cu nr. SC 2016-016335/05.07.2016 a proprietarilor imobilului, dl. Marincu Irinel Ionel şi a d-nei Marincu Suzana-Camelia;
Având în vedere extrasul din Procesul -Verbal Nr.5/10.08.2016 de şedinţă al Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de prevederile art.104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6 imobil,înscris în CF nr. 402743 Timişoara provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3061, cu nr. top 5668 pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16 proprietatea dl. Marincu Irinel Ionel şi a d-nei Marincu Suzana-Camelia, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30.08.2016 până la data de 29.08.2019.

Art.2: Valoarea chiriei lunare achitate va fi în suma de 2.500 Euro/lună care se va plăti în lei la cursul de schimb al BNR din data plaţii.

Art.3: Se aprobă modelul contractului de închiriere conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Serviciul Financiar şi Biroul Şcoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16;
- Marincu Irinel Ionel şi Marincu Suzana-Cameli;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA                                     APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL SCOLI SPITALE                              Nicolae Robu

COMPARTIMENT ȘCOLI

Nr.SC2016- 20979/29.08.2016

REFERAT

Privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în CF nr. 402743 Timișoara cu nr. top 5668 , în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.16

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Biroul Școli-Spitale-Compartiment Școli, privind închirierea imobilului situat înTimișoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr.6, imobil cu destinația de unitate de învățământ în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 16. Imobilul construcție și teren situate în Timișoara str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6 înscris în CF nr. 402743 Timișoara provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3061, cu nr. top 5668 compus din Clădire S+P+ 1Etaj și teren construit și neconstruit în suprafață de 869 mp, suprafață subsol -176,17 mp, suprafață parter - 235,26 mp și suprafață etaj 129,03 mp a fost retrocedat către Schreyer Ivan,Schreyer Dana și Schreyer Rony cu Dispoziția nr. 1686/15.06.2006, emisă în baza Legii nr.10/2001.

Prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr. 2730/24.10.2011 de notar public Topașă Florin-Gheorghe, încheiat între Schreyer Ivan, Schreyer Dana, Schreyer Rony în calitate de vânzători și Marincu Irinel-Ionel în calitate de cumpărător, acesta din urmă devine proprietarul imobilului din str. Abrud nr. 19 (fostă Aleea Detunata nr. 6).

Contractul de închiriere nr.SC2015-5486/11.03.2015 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.116/03.03.2015 cu o chirie negocită de 2500 Euro/luna expiră la data de 29.08.2016 și prin adresa nr.SC 2016-017054/13.07.2016, Grădinița cu Program Prelungit nr.16, solicită prelungirea contractului de închiriere pentru a menține activitatea grădiniței în același imobil.

Prin adresa nr. SC2016-016335/05.07.2016, proprietarii imobilului, Marincu Irinel Ionel și soția, Marincu Suzana-Camelia și-au exprimat dorința de a încheia un nou contract de închiriere pentru imobilul din str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr.6.

Închirierea imobilului a fost negociată de Comisia de negociere cu terții și conform extrasului din procesul verbal Nr.5/10.08.2016 al comisiei, reiese că părțile, de comun acord au stabilit încheierea unui nou contract de închiriere cu o chirie de 2500 Euro/luna pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30.08.2016 până la data de 29.08.2019.

Având în vedere cele de mai sus și faptul că în prezent nu dispunem de altă locație pentru mutarea activității Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16, supunem spre aprobare Consiliului

Local;

 • 1. Închirierea imobilului situat în Timișoara , str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr.6 imobil înscris în CF nr. 402743 Timișoara provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3061, cu nr. top 5668 pentru desfășurarea activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 proprietatea dl. Marincu Irinel Ionel și a d-nei Marincu Suzana-Camelia, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30.08.2016 până la data de 29.08.2019, cu o chirie lunara de 2500 Euro/lună.

 • 2. Aprobarea modelului de contract de închiriere conform anexei nr.1.

VICEPRIMAR, Dan Diaconu

SEF BIROU SCOLI-SPITALE, Adrian Faur

CONSILIER, Anca Laudatu

DIR. DIRECȚIA ECONOMICA, Smaranda Haracicu

Avizat,

Serviciul juridic

ROMÂNIA

Anexa nr. 1 la HCL


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. SC2016-

CONTRACT DE INCHIRIERE

Prezentul contract se încheie în baza HCL

 • I. PARTILE CONTRACTANTE

 • A. Marincu Irinel-Ionel domiciliat în sat Chișoda, Comuna Giroc, jud.Timis, str. Retezat nr.29, Jud. Timiș, identificat cu Cartea de Identitate seria TM nr. 394144 eliberat la data de 13.04.2004, CNP 1710917354798 și Marincu Suzana-Camelia în Sat Chișoda, Comuna Giroc, jud.Timis, str. Retezat nr.29, Jud. Timiș identificat cu Cartea de Identitate seria TM nr.791589 eliberat la data de 03.12.2019, CNP 2820929350018 în calitate de proprietari - LOCATOR

 • B. Grădinița cu Program Prelungit nr. 53 cu personalitate juridica, cu sediul in Timișoara, str. Pestalozzi nr.4 reprezentată de Caprariu Adriana în calitate de director, in structura căreia se afla Grădinița cu Program Prelungit nr. 16, fără personalitate juridică, cu sediul în Timișoara, str. Abrud nr. 19, reprezentată prin director Caprariu Adriana în calitate de CHIRIAȘ (Locatar) și Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, reprezentata de prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, primar, în calitate de Ordonator Principal de Credite”.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1: Obiectul contractului constă în închirierea imobilului constând în construcție cu S+P+1Etj și teren construit și neconstruit în suprafață de 869 mp, situat in Timișoara, str. Abrud nr. 19 fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris CF nr. 402743 Timișoara , CF vechi nr.3061 cu nr. top 5668, deținut de Marincu Irinel Ionel și Marincu Suzana-Camelia în calitate de proprietari prin cumpărare.

Art. 2: La data închirieri imobilul este utilizat de locatar, exclusiv pentru activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16 din Timișoara.

Art. 3: Imobilul se închiriază exclusiv pentru desfășurarea activității de învățământ -Grădinița cu Program Prelungit nr.16 din Timișoara.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4: Prezentul contract se încheie pe o perioada de 3 ani începând cu data de 30.08.2016 până la data de 29.08.2019

Art.5: Durata contractului a fost stabilită cu acordul de voință a părților, în cadrul ședinței din data de 10.08.2016 a Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 6: Tacita relocațiune este interzisa cu desăvârșire.

 • IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 7: Cuantumul chiriei lunare este de 2500 euro /lună chirie stabilită prin acordul de voință al părților, în cadrul ședinței din data de 10.08.2016 a Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • V. PLATA CHIRIEI

Art. 8: Plata chiriei se va face lunar de către Municipiul Timișoara, Direcția Economică, Serviciul Învățământ , până cel târziu la 20 (douăzeci ) a fiecărei lunii calendaristice pentru luna în curs, prin virarea sumei datorate în contul locatorului deschis la UniCredit Tiriac Bank cont nr. RO72BACX0000000218046000 și se va achita în lei la cursul de schimb al BNR din data plății.

Art.9: Neplata chiriei în termen de 30 ( treizeci ) zile de la data scadenței și în cuantumul fixat, duce la calcularea de penalități de întârziere calculate cu un procent de 0,05 % pe zi de întârziere din suma datorată.

Art.10: Neplata chiriei și a utilităților în termen de 90 (nouăzeci ) de zile de la data scadenței (data emiterii documentului justificativ) și în cuantumul fixat, duce la desființarea prezentului contract de închiriere, fără punere în întârziere, fără alte formalități și fără intervenția vreunei instanțe de judecată.

În acest caz va opera rezilierea contractului de închiriere de drept, fără somație si punere in întârziere, fără vreo alta formalitate, locatarul obligându-se sa elibereze de în dată spațiul închiriat și să îl predea locatorului proprietar, achitând toate obligațiile de plată rezultate din contract.

În această situație, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru evacuarea necondiționat a locatarilor din imobil.

Art. 11: Obligația de plată a chiriei cade în cade în sarcina Municipiului Timișoara -Serviciul Învățământ .

Art. 12: Clauzele cuprinse în prezentul capitol reprezintă pact comisoriu rezolutoriu de ultim grad in sensul ca rezolutiunea opereaza de plin drept fara interventia instantei de judecata.

 • VI. OBLIGATIILE LOCATORULUI

Art.13: Locatorul închiriază locatarului bunul la starea cea existentă la momentul încheieri prezentului contract și va fi consemnată într-un proces verbal de predare-primire ce se va încheia între cele două părți.

Art. 14:Locatorul nu va stânjeni pe locatar în exercitarea dreptului de folosință asupra bunului închiriat și nici nu va face acte care ar putea restrânge folosința acestuia.

Art. 15. Locatorul asigura locatarilor folosința spațiului situat in Timișoara, str. Abrud nr. 19 fostă Aleea Detunata nr. 6, spatiu compus din constructie si teren, conform identificarii imobilului din cartea funciara corespunzatoare acestuia.

Art. 16. Sa nu refuze in mod nerezonabil acordul necesar locatarului, dupa, analizarea propunerii acestuia, dupa caz, pentru executarea lucrarilor de intretinere lucrari de reparati curente, aduse spatiului inchiriart, daca aceste lucrari au fost considerate de catre chirias ca fiind necesare pentru activitatea pe care o desfasoara in acest imobil.

 • VII. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 17:Locatarul se obligă, ca pe toată durata închirierii, sa păstreze în bune condiții bunul închiriat, să nu îl degradeze sau deterioreze, sub sancțiunea rezilierii contractului.

Art. 18:Locatarul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute în prezentul contract.

Art.19: Locatarul prin Municipiul Timișoara - Serviciul Învățământ, se obligă să plătească locatorului chiria la termenele și in condițiile prevăzute la art. 8 din prezentul contract.

Art.20:Pe toata durata închirierii locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosința bunului închiriat, respectiv întreținerea, apa curenta, canal, termoficarea, gaz, curent electric, abonament cablu TV , internet, telefon, evacuarea deșeurilor menajere, întreținerea curățeniei, paza, cheltuieli colaterale etc.(prezenta enumerare fiind cu titlu exemplificativ).

Ca urmare, la încetarea contractului locatorul nu va avea nici o obligație fata de terții furnizori de servicii si utilități pentru prestațiile de care au beneficiat locatarii.

Art.21: Locatarul va răspunde de distrugerea totală sau parțiala a bunului închiriat și îl va despăgubi în totalitate pe locator pentru distrugerea bunului. Locatarul va executa la timp si in bune condiții, pe cheltuiala lui, toate lucrările de întreținere si reparații curente, inclusiv pentru degradările produse din culpa sa.

Art. 22:Locatarul se va abține de la orice activitate care tulbură sau limitează buna folosire a spatiilor comune sau învecinate, exploatând în siguranță spatiile închiriate.

Art.23: Locatarul va suporta toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinsecție, dezinfecție, deratizare si orice alte cheltuieli colaterale), precum și cele de natura a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparați instalații sanitare, termice, electrice și de orice alta natură).

Sunt în sarcina locatarului reparațiile locative, a căror necesitate rezultă din folosința obișnuită a bunului.

Art. 24: Locatarul va răspunde pentru degradarea bunului închiriat în timpul folosinței sale, inclusiv cea cauzată de incendiu , daca nu dovedește că a survenit fortuit.

Art. 25: Locatarul va asigura pe cheltuiala proprie paza imobilului.

Art.26:Locatarul îi va permite locatorului sau mandatarilor săi să controleze modul cum este folosit bunul închiriat si starea acestuia.

Art. 27: Locatarul, la expirarea acestui contract, va elibera și restitui locatorului bunul închiriat împreuna cu toate accesoriile acestuia, în aceeași stare în care le-a primit, stare constatata prin proces verbal.

Art. 28:Subînchirierea de către locatar, în tot sau în parte, a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terț, precum și orice alta forma de transmitere către terți a bunului închiriat este strict interzisa.

Art. 29: Orice stricăciune pricinuită bunului închiriat va fi reparata de către locatar.

Art. 30. Schimbarea destinației spațiului ori folosirea imobilului pentru alte activități decât cele ale Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 atrag sancțiunea imperativă a rezilierii de plin drept a contractului de închiriere.

Art. 31: Lucrările de investiție de orice fel, inclusiv modernizări, extinderi, instalare de dotări suplimentare decât cele cu care este înzestrat imobilul la data predării etc. (acestea fiind menționate cu titlu exemplificativ) care pot duce la modificarea bunului sunt strict interzise locatarului.

In mod cu totul excepțional, ele pot fi realizate numai cu acordul prealabil, scris și explicit, dovedit exclusiv prin înscris autentic, al proprietarului locator.

 • VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 32. Atunci când fără justificare, una dintre părțile contractului de locațiune nu își execută obligațiile născute din contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia locațiunea, cu daune interese, dacă este cazul, potrivit legii.

 • IX. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 33. La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocațiune nu operează.

Art.34: Părțile contractante pot decide de comun acord rezilierea contractului cu un preaviz de 6 luni calendaristice emis de partea care dorește rezilierea, cu respectarea prevederilor de la art. 37.

 • X. LITIGII

Art. 35: Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

 • XI. FORTA MAJORA

Art. 36: Forta majora, legal notificata, exonerează de răspundere partea ce o invoca, in condițiile legii.

 • XII. ALTE CLAUZE

Art. 37.Notificările si comunicările dintre părți referitoare la executarea contractului, ca si orice forma de corespondenta dintre parți se va face in scris (scrisori recomandate cu confirmare de primire etc.).

Nici o notificare sau comunicare verbală nu va fi luata in considerare de nici una dintre parți.

Art. 38: Acest contract are ca temei dispozițiile legislației in vigoare pe toata durata derulării acestuia, inclusiv cele ale Noului Cod Civil Român în vigoare din dată de 1 octombrie 2011.

Art. 39: După încetarea contractului de închiriere locatorul are obligația de a întocmi o documentație topo cadastrală de identificare a limitei de proprietate și a-și delimita proprietatea prin retragerea împrejmuiri existente în limitele suprafeței de 869 mp de teren înscrisă în cartea funciară.

Executarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată.

Art.40: Prezentul contract conține 5( cinci) pagini și a fost încheiat în 6 (șase) exemplare originale, câte două pentru fiecare parte contractantă.

LOCATOR, Marincu Irinel -Ionel Marincu Suzana-Camelia


LOCATAR,

Grădinița cu Program Prelungit nr.53 în structura căreia se află

Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 prin Director

Căprariu Adriana

AVIZAT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIN

PRIMAR Nicolae Robu

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu

SEF BIROU SCOLI-SPITALE

Adrian Faur

COMPARTIMENT SCOLI Anca Laudatu

SERVICIUL JURIDIC