Hotărârea nr. 81/2016

81/09.09.2016 privind aprobarea adeziunii Municipiului Timişoara la Asociaţia „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA" în calitate de membru şi desemnarea reprezentantului Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a membrilor asociaţiei
Hotararea Consiliului Local 81/09.09.2016
privind aprobarea adeziunii Municipiului Timişoara la Asociaţia „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA" în calitate de membru şi desemnarea reprezentantului Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a membrilor asociaţiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-19497/08.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere invitaţia nr.SC2016-18647/28.07.2016 a Asociaţiei "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA", de adeziune a Municipiului Timişoara la asociaţie, în calitate de membru;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă adeziunea Municipiului Timişoara la Asociaţia "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA", persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, cu sediul în Timişoara, strada Ismail nr.8, camera 1, judeţul Timiş, potrivit Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei prezentate în Anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea depunerii cererii de sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori şi înfiinţarea parteneriatelor public - private cu scopul elaborării strategiilor de dezvoltare locală integrată, în conformitate cu Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Art.2: Se aprobă numirea reprezentantului Municipiului Timişoara în Adunarea Gererală a membrilor Asociaţiei "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA", în persoana Domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director Executiv Direcţia de Mediu, Primăria Municipiului Timişoara.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Arhitectului Şef;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA"
- Domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

SE APROBĂ,

PRIMAR,

Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

Biroul Monitorizare și Protecție Mediu

SC2016 -       /  .08.2016

REFERAT

privind aprobarea adeziunii Municipiului Timișoara la Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA” și numirea unui reprezentant în Adunarea Generală a asociației

Prin adreasa nr.1/12.07.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2016-18647/ 28.07.2016, Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA” lansează invitația de aderare a Municipiului Timișoara la această asociație, invitație care are la bază discuții prealabile purtate între reprezentanții celor două entități cu privire la oportunitățile de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman și prin Programul Operațional Regional.

Conform Actului constitutiv și Statutului Asociației „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA” (anexate alăturat), aceasta este o persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații și are ca membrii fondatori: Universitatea „POLITEHNICA” Timișoara, Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș”, Asociația „Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru”, S.C. „CATALIN ȘI CATALINA” S.R.L., Asociația ”Europa pentru Studii Politice și Educație Civică”, Fundația „CARDIOPREVENT”, Fundația pentru Cultură și Învățământ Ioan Slavici și Centrul Reformat Timișoara.

Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE lOcALĂ TIMIȘOARA” este înregistrată la Registrul Special Asociații, conform Legii nr.246/2005 la nr.59/18.05.2016, având Codul de Înregistrare Fiscală nr. 36256655. Nivelul cotizației anuale a membrilor nu a fost stabilit, urmând a se proceda, conform art. 18 alin.3 din Statut la reglementarea acestui aspect în cadrul primei Adunări Generale a membrilor.

Având în vedere scopul, obiectivele și activitățile Asociației „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA” stabilite prin Statut - Capitolul II, precum și oportunitatea de dezvoltare strategică a zonelor urbane și periurbane/metropolitane ale Timișoarei, printr-o abordate de tip „buttom-up”, bazată pe nevoile identificate în zona eligibilă cuprinsă între Calea Lugojului și Calea Buziașului, prin accesarea de fonduri europene;

Având în vedere interesul comun a membrilor Asociației „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA” și a Municipiului Timișoara, nevoia de dezvoltare durabilă și oportunitatea de accesare a unor fonduri prin diferite programe europene, regionale sau naționale,

PROPUNEM:

 • 1. Aprobarea aderării Municipiului Timișoara la Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA”, cu sediul în Timișoara, strada Ismail nr. 8, camera 1, județul Timiș, înființată potrivit Actului Constitutiv și Statutului Asociației prezentate în Anexă;

 • 2. Aprobarea împuternicirii Domnului Primar Nicolae ROBU să semneze toate documentele care privesc adeziunea Municipiului Timișoara la Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA”.

 • 3. Aprobarea numirii Domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI - Director Executiv al Direcției de Mediu ca reprezentant al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA”, potrivit nominalizării făcute de Primarul Municipiului Timișoara, Domnul Nicolae ROBU, în data de 03.08.2016.

VICEPRIMAR,        DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,

Dan DIACONU             Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI

Resp. Biroul Monitorizare și Protecție Mediu, Adina BUMBU

CONSILIER, Iudit BERE - SEMEREDI


Red., Dact: BSI, Ex.2: 01.08.2016.

SERVICIUL JURIDIC,

STATUT

ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA"


ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA" este persoana juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ai cărei membrii fondatori sunt:

 • 1.   Subscrisa UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA, având cod de identificare fiscală 4269282, cu domiciliul fiscal în mun. Timișoara, Piața Victoriei, nr. 2, jud. Timiș, reprezentată de Director General Administrativ, STAICU FLORENȚIU, cetățean român, cu domiciliul în Sat Dumbravita (Comuna Dumbravita), str. Mesteacănului, nr. 4, Județ Timiș, CNP 1601223354793, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Politehnica Timișoara,

 • 2.   Subscrisa ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE RECAȘ, având cod de identificare fiscală 33867743, cu domiciliul fiscal în oraș Recaș, str. Sfânta Treime, nr. 6, jud. Timiș, reprezentată legal de WICHLAND CĂTĂLINA-SPERANȚA, cetățean român, cu domiciliul în mun. Timișoara, str. Titan, nr. 7, sc. A, ap. 4, Județ Timiș, CNP 2860516350039, în baza Hotărârii Consiliului Director,

 • 3.   Subscrisa ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU, având cod de identificare fiscală 33851860, cu domiciliul fiscal în sat Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă, nr. 272, jud. Timiș, reprezentată legal de SORINCĂU IOAN, cetățean român, cu domiciliul în sat Moșnița Nouă, corn. Moșnița Nouă, str. Prinipală, nr. 32, jud. Timiș, CNP 1520916354803, în baza Hotărârii Consiliului Director,

 • 4.   Subscrisa CĂTĂLIN SI CĂTĂLINĂ SRL, persoană juridică română, cu sediu social în Municipiul Timișoara, str. Nicolae llieșu, nr. 4, etaj P, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub J35/1883/25.05.1992, având Cod Unic de înregistrare 1805963/30.11.1992, reprezentată de TIUCH CLAUDIA-SIMONA, cetățean român, cu domiciliul în mun. Timișoara, str. Nicolae llieșu, nr. 4, ap. 1, Județ Timiș, CNP 2860516350039, în baza Hotărârii A.G.A.,

 • 5.   Subscrisa ASOCIAȚIA EUROPA PENTRU STUDII POLITICE Șl EDUCAȚIE CIVICĂ, având cod de identificare fiscală 32525343, cu domiciliul fiscal în mun. Timișoara, str. Ion Slavici, nr. 75, jud. Timiș, reprezentată de IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN, cetățean român, cu domiciliul în mun. Timișoara, str. Barac Ion, nr. 2, jud. Timiș, CNP 1870714350053, în baza Hotărârii Consiliului Director,

 • 6.   Subscrisa FUNDAȚIA CARDIOPREVENT, având cod de identificare fiscală 20220396, cu domiciliul fiscal în mun. Timișoara, Calea Dorobanților, nr. 3, bl. D3, sc. B2, et. 4, ap. 2, jud. Timiș, reprezentată de GAIȚĂ DAN-ION, cetățean român, cu domiciliul în mun. Timișoara, str. Coriolan Băran, nr. 21, et. 2, ap. 6, Județ Timiș, CNP 1620601354746, în baza Hotărârii Consiliului Director,

 • 7.   Subscrisa FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ Șl ÎNVĂȚĂMÂNT IOAN SLAVICI, având cod de identificare fiscală 12745905, cu domiciliul fiscal în mun. Timișoara, str. Dr. loan Bontila, nr. 21, ap. 2, jud. Timiș, reprezentată de SLAVICI TITUS, cetățean român, cu domiciliul în mun. Timișoara, str. Dr. loan Bontila, nr. 21, ap. 2, Județ Timiș, CNP 1581113354777, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație,

8. Subscrisul CENTRU REFORMAT TIMIȘOARA, având cod de identificare fiscală 11407680, cu domiciliul fiscal în mun. Timișoara, str. Morarilor, nr. lb, jud. Timiș, reprezentat de GAZDA ISTVÂN, cetățean român, cu domiciliul în sat Moșnița Nouă (corn. Moșnița Nouă), nr. 254, Județ Timiș, CNP 1630718140319, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație,

denumiți împreună în cele ce urmează „Membrii Fondatori", ne exprimăm unanim voința de asociere, în condițiile prevederilor legale în vigoare pentru realizarea scopului propus al Asociației, în următoarele condiții:

CAPITOLUL I DENUMIRE, SEDIUL Șl DURATA

Art. 1. Denumirea care se va menționa în toate actele de constituire, funcționare, cât și în documentele emise de către aceasta este: "ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA". Denumirea a fost rezervată prin verificarea disponibilității eliberată de către Ministerul Justiției - Serviciul comunicare și relații publice și denumită în cele ce urmează „Asociația".

Art. 2. (1) Asociația are sediul social în imobilul aflat în mun. Timișoara, str. Ismail nr. 8, camera 1, jud. Timiș, înscris în Cartea Funciară nr. 438362-C1-U1, a localității Timișoara.

 • (2) Asociația va putea, ulterior înființării, să-și schimbe sediul social în baza hotărârii Adunării Generale a Membrilor sau în baza Hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor prezentului înscris.

Art. 3. Asociația se constituie pe un termen nelimitat, astfel că aceasta se va putea dizolva prin hotărârea Adunării Generale a membrilor, prin dispoziție judecătorească ori printr-un act legislativ, la orice dată, situație în care se va preciza destinația patrimoniului acesteia, însă numai în conformitate cu prevederile legale în materie și a prezentului act.

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTIVE Șl ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI

Art. 4. Scopul Asociației este:

 • 1.   Elaborarea și implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional, Programul Operațional Capitalul Uman, precum și alte programe similare care au elemente menite să aducă un aport scopului propus de Asociație;

 • 2.   Dezvoltarea durabilă a zonelor defavorizate și/sau marginalizate și a comunităților implicate, prin inițierea, promovarea și implementare unor proiecte în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației, precum și cu programele de finanțare europene sau naționale pe care Asociația le va accesa;

 • 3.    Utilizarea parteneriatului public - privat în definirea și implementarea politicilor publice de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității;

 • 4.   Promovarea și conservarea valorilor tradiționale morale, culturale și de cult;

 • 5.    Dezvoltarea fizică și intelectuală a tinerilor și a minorităților;

 • 6.   Promovarea parteneriatelor naționale și internaționale;

 • 7.    Susținerea dezvoltării antreprenoriatului și facilitarea plasării forței de


  muncă;

  8.


Activități de binefacere în sensul:

 • a. Sprijinirii finalizării diferitelor studii academice sau meșt rândul persoanelor cu o situație materială precară;

 • b. Promovării și organizării elementelor cultural-tradiționale;

 • c. Sprijinirii minorităților și a organizațiilor persoanelor cu precum și parteneriate socio-culturale cu acestea;

Subsemnați! Membrii Fondatori declarăm că Asociația va acționa pentru realizarea scopului propus atât prin eforturi și fonduri proprii, cât și prin colaborarea ori asocierea cu alte organizații asemănătoare din țară și străinătate, cu firme și asociații economice interesate, în limita legislației în vigoare a prezentului statut, a Uniunii Europene și a convenților internaționale.

Art. 5. Obiectivele Asociației sunt:

 • 1.   Acțiuni de animare a actorilor publici și privați din zona urbană defavorizată;

 • 2.   Elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen;

 • 3.    Investiții în construcția, dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii în zonele urbane defavorizate (infrastructura de locuințe - locuințe sociale, infrastructura medicală și socială, infrastructură de educație, infrastructura de economie socială - întreprinderi de economie socială, investiții în amenajări ale spațiului urban degradat - străzi și spații publice nemodernizate, zone verzi neamenajate, etc.)

 • 4.    Inițierea unor proiecte care au ca rol:

 • -  sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate;

 • -  activități de dezvoltare comunitare integrată - campanii de conștientizare împotriva discriminării, acțiuni specifice pentru creșterea coeziunii și responsabilității sociale

etc.;

 • -  sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie, învățământ primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea de pachete integrate;

 • -  susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a serviciilor de consiliere, consultanță, formare profesională antreprenorială și alte forme de sprijin;

 • -  sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale;

 • -  sprijinirea dezvoltării și a furnizării de servicii sociale (furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale);

 • -  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele urbane defavorizate;

 • 5.   Implementare operațiunilor și a proiectelor care au ca scop atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală;

 • 6.   Asociația va colabora cu organisme europene asemănătoare, încurajând inovarea și modernizarea know-how-ului sau descoperirea de noi soluții la problemele sociale identificate prin Strategia de Dezvoltare Locală;

 • 7.   Acțiuni de promovare a parteneriatelor public-private;

 • 8.   Asociația constituie reprezentarea unitară a intereselor zonale în raport cu organizațiile publice centrale, naționale sau internaționale;

Art. 6. (1) Asociația poate înființa societăți comerciale în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (2) Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociației.

CAPITOLUL III

MEMBRII ASOCIAȚIEI. DREPTURI Șl OBLIGAȚII

Art. 7. (1) Membrii fondatori sunt considerați membrii grupului de inițiativă, semnatari ai Actului constitutiv, care îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus.

 • (2) Membrii asociați sunt persoane juridice și/sau fizice care îndeplinesc toate condițiile prevăzute în prezentul înscris.

Art. 8. (1) Calitatea de membru asociat o poate dobândi orice persoană juridică sau fizice, care depune o adeziune scrisă, este de acord cu prevederile prezentului statut și ale altor reglementări specifice, achită cotizația anuală, contribuie la realizarea scopului și obiectivelor stabilite și sunt aprobați de către Adunarea Generală a Membrilor, la propunerea unui membru fondator, a unui membru asociat sau a Consiliului Director.

 • (2) Pierderea calității de membru al Asociației poate avea loc prin excluderea de către Adunarea Generală a Membrilor, în următoarele condiții:

 • a) Nerespectarea prevederilor statutare și a celorlalte reglementări specifice activității Asociației, dacă prin aceasta a fost perturbată activitatea Asociației sau lezate interesele legitime ale acesteia;

 • b) Neplata cotizației, conform regulamentului intern funcționare și a prezentului statut;

Art. 9. (1) Obligațiile și drepturile membrilor sunt:

 • a) Să participe cu drept de vot la luarea tuturor hotărârilor care privesc activitatea Asociației;

 • b) Să aleagă organele de conducere și să fie aleși în organele de conducere și/sau reprezentare ale Asociației;

 • c) Să primească la cerere toate informațiile solicitate cu privire la activitatea Asociației;

 • d) Să primească cu prioritate publicațiile editate de Asociație;

 • e) Să participe la toate manifestările organizate de Asociație, în țară sau în străinătate, în nume propriu sau ca reprezentant, conferințe, simpozioane, congrese etc.;

 • f) Să posede legitimație de membru;

 • g) Să respecte regulile de moralitate și responsabilitate civică, precum si regulile de ordine interioara;

 • h) Să-și respecte integral angajamentele asumate la dobândirea calității de membru;

 • i) Să respecte prevederile statutului Asociației;

 • j) Să achite cotizația anuala stabilită conform regulamentului intern și a prezentului înscris.

 • k) Să sprijine desfășurarea activităților Asociației, inclusiv cele de organizare a manifestărilor specifice în țară și străinătate.

■-vo

(2) Membrii Asociației au datoria de a răspunde la chemările conpucerîi          cooperative a Asociației în vederea organizării unor acțiuni specifice, la rezolvarea^ unor.     ..

probleme ce sunt de competența fiecăruia și de a participa la Adunările generalele Asociației.

 • (3) Membrii se pot retrage unilateral oricând din Asociație, cu condiția finalizării implementării tuturor proiectelor în care Asociația este direct implicată, finanțate prin Programele amintite în prezentul înscris și sub condiția în care oricare dintre membri, împreună sau separat, nu-și exercită dreptul de veto acordat pentru această retragere.

Indiferent de motivul pierderii calității de membru, cotizația achitată până la data respectivă nu se restituie, aceasta rămânând în patrimoniul Asociației.

CAPITOLUL IV ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIEI

Art. 10.   (1) Organele Asociației, potrivit art. 20 din Ordonanței Guvernului nr.

26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director și Cenzorul.

 • (2) Adunarea Generală, este organul de conducere al Asociației și se constituie inițial din membrii fondatori ai acesteia. Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control asupra Consiliului Director și a Cenzorului.

 • (3) Adunarea Generală se consideră statutară dacă la primul termen de convocare participă toti membrii Asociației, iar hotărârile luate sunt valabile dacă întrunesc majoritatea simplă, cu excepția situațiilor special reglementate. în cazul în care la primul termen nu se îndeplinește cvorumul necesar, ședința Adunării Generale se amână cu 24 de ore, dată la care hotărârile vor fi considerate ca fiind valabile dacă sunt adoptate de majoritatea membrilor prezenți.

 • (4) Adunarea Generală a Asociației are următoarele atribuții:

 • a) Stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;

 • b) Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;

 • c) Alege și revocă membrii Consiliului Director, conform reglementărilor prezentului statut. Revocarea consiliului director se va face in situații extraordinare când necesitatea urgentă o impune;

 • d) Alege și revocă Cenzorul;

 • f) Modifică actul constitutiv și statutul Asociației;

 • g) Hotărăște lichidarea juridică a Asociației și stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare;

 • h) Aprobă înființarea de filiale;

 • i) Exercită orice alte atribuții prevăzute de lege sau alte paragrafe din statut,

 • j) Aprobă noi membri.

Art. 11. (1) Consiliul Director conduce activitatea Asociației în perioada dintre Adunările Generale și este ales cu majoritate simplă, pe bază de candidaturi individuale, pentru o perioadă de 4 (patru) ani și lucrează în ședințe lunare, hotărârile fiind valide cu majoritatea simplă, iar în caz de egalitate de voturi, votul Președintelui decide hotărârea adoptată.

 • (2) Consiliul Director este alcătuit din: președinte, vicepreședinte și un membru, structura putând fi ajustată prin hotărârea Adunării Generale.

 • (3) Consiliul Director, pentru primul mandat de 4 (patru) ani se numește de către Adunarea Generală constitutivă, cu posibilitatea prelungirii tacite a mandatului cu câte un alt mandat, la expirare, fără limitarea numărului mandatelor. Membrii Consiliului Director pot fi revocați înainte de expirarea mandatului, votul Adunării Generale, hotărârea fiind valide cu majoritatea simplă și cu necesitatea ca orice modificare a Consiliului Director să fie comunicată, în termen de 30 de zile, grefei instanței pentru înscrierea în registrul Persoanelor Juridice, a acestor modificări.

 • (4) Consiliul Director se întrunește cel puțin odată pe trimestru, luând hotărâri prin majoritatea simplă, putându-se întruni în ședințe extraordinare și ori de câte ori este necesar. în caz de egalitate de voturi, votul Președintelui decide hotărârea adoptată.

 • (5) Consiliul Director are următoarele atribuții:

 • a) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programului de activități;

 • b) încheie orice acte juridice în numele și pe seama Asociației;

 • c) Aprobă organigrama și politica de personal a Asociației;

 • d) Execută bugetul de venituri și cheltuieli;

 • e) Hotărăște acordarea sau retragerea garanțiilor și depunerea de cauțiuni, asupra bunurilor Asociației;

 • f) Elaborează regulamentul intern de funcționare;

 • g) înființează societăți comerciale și/sau întreprinderi sociale în condițiile legii, cu aprobarea Adunării Generale a Membrilor;

 • h) Hotărăște încheierea contractelor cu terțe persoane fizice sau juridice;

 • i) Păstrează legătura cu instituțiile bancare, fiind reprezentantul direct în relațiile cu acestea, putând să deschidă și să închidă conturi bancare, să aprobe operațiuni bancare, să acceseze credite și să garanteze cu bunurile Asociației respectivele credite.

 • j) Angajează și concediază personalul Asociației, numește Directorul Executiv;

 • k) Decide cu privire la modul de încasare al sumelor datorate și asupra modului și termenului de plată privind aceste sume;

 • l) Hotărăște gajarea sau ipotecarea bunurilor;

 • m) Decide cu privire la toate delegațiile de plată, gajurile, ipotecile sau alte garanții, putând dispune sistarea lor înainte de ordonarea plății de către debitorii Asociației;

 • n) Reprezintă Asociația în justiție, hotărând asupra punctului de vedere al acesteia, decide încheierea de tranzacție și învoieli asupra drepturilor litigioase ale Asociației;

 • o) Poate modifica cuantumul cotizațiilor anuale;

 • p) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală, lege și statut;

 • (5) Consiliul Director poate numi organe și organisme operaționale sub controlul sau, pentru organizarea și administrarea eficientă a activității Asociației. De asemenea, potrivit legii, poate împuternici o persoană, cu funcții executive, pentru a exercita una sau mai multe atribuții specificate în prezentul statut.

Art. 12. (1) Președintele este numit de către membrii Asociației prin votul majorității simple. Este conducătorul executiv al Asociației și exercită atribuțiile stabilite în statut, ca și competențele delegate de Consiliul Director al Asociației.

 • (2) Angajarea Asociației față de celelalte persoane fizice și juridice se va face numai prin acordul expres al președintelui sau a împuternicitului acestuia.

 • (3) Principalele atribuții ale președintelui sunt: • a) organizează și conduce activitatea Asociației în scopul aplicării

Adunării Generale și ale Consiliului Director, a programelor și planurilor activitate aprobate;

 • b) prezintă periodic rapoarte Consiliului Director asupra activității desfa'ș^|e>'OA^

 • c) întocmește, în conformitate cu actele normative în vigoare și prezin" aprobare Consiliului Director-regulamentul de organizare și funcționare al Asociației;

 • d) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Asociației și asigură respectarea acestuia;

 • e) asigură aplicarea și respectarea în întreaga activitate a Asociației, a actelor normative în vigoare, precum și a normelor și reglementarilor specifice domeniului, emise de către ministerele și organismele de resort;

 • f) convoacă Consiliul Director al Asociației și pregătește ordinea de zi a ședințelor acestuia, contribuind la întocmirea documentelor și lucrărilor ce urmează a fi prezentate;

 • g) pregătește și prezintă Consiliului Director al Asociației propunerile referitoare la programele și planurile de activitate ale acesteia, bugetul anual de venituri și cheltuieli, situația periodică a execuției bugetare și a asigurării bazei materiale;

 • h) aprobă programele și planurile de pregătire prezentate de specialiștii asociației, analizează împreună, periodic, stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse și rezultatele realizate de Asociație și alți specialiști din cadrul acesteia;

 • i) stabilește cu trezorierul, cuantumul cheltuielilor pentru fiecare acțiune programată și angajează sumele necesare, cu respectarea normelor financiare în vigoare;

 • j) semnează principalele documente și lucrări elaborate de Asociație, programele și planurile de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli, precum și alte lucrări curente ale Asociației;

 • k)  primește, rezolvă și semnează corespondența adresată Asociației și informează Consiliul Director asupra principalelor probleme apărute;

 • l) aprobă necesarul de echipament și materiale specifice în vederea realizării scopurilor și obiectivelor acesteia;

 • m) reprezintă Asociația în raport cu organismele de stat și internaționale, cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane fizice sau juridice;

 • n) asigură informarea publică privind activitatea Asociației;

 • o) angajează patrimonial Asociația și semnează actele juridice încheiate cu terții;

 • (4) în caz de egalitate de voturi privind hotărârile luate de Consiliul Director, votul Președintelui va fi cel definitiv.

Art. 13. (1) Vicepreședintele aduc la îndeplinire hotărârile Consiliului Director și îl ajuta pe președinte în realizarea atribuțiilor acestuia, în măsură și cu privire la sarcinile stabilite prin Regulamentul interior de funcționare.

(2) Ține locul președintelui când acesta lipsește pe baza mandatului expres acorda, în cazul în care directorul executiv nu are acest atribuții.

Art. 14. Contractarea, angajarea și remunerarea unor persoane fizice sau juridice sau a personalului administrativ ori din conducerea Asociației, sau a altor persoane care îndeplinesc sarcini ori care desfășoară activități pentru aceasta se stabilesc de către Consiliul Director.

Art. 15. Asociația, ca persoană juridică, răspunde civil de toate faptele contractuale, delictuale și quasi delictuale săvârșite de reprezentanții săi în timpul funcțiunii lor, dacă acestea nu sunt imputabile reprezentantului care a angajat Asociația în asemenea raporturi.

Art. 16. Membrii care formează organele de direcție și administrație sunt personal și solidar răspunzători pentru daunele provocate din culpa lor, atât față de terți cât și față de persoana juridică însăși.

Art. 17. (1) Organul de control al Asociației este Cenzorul. Acesta este numit pe un mandat de 4 (patru) ani de către Adunarea Generală, iar revocarea acestuia poate fi făcută de către Adunarea Generală.

 • (2) Cenzorul este numit și poate fi revocat de către membrii Asociației și înainte de expirarea mandatului, prin votul majorității simple, revocarea putând fi hotărâtă și de către Consiliul Director, pentru motive întemeiate urmând ca Adunarea Generală să valideze această decizie în următoarea întâlnire.

Potrivit legii în materie, Cenzorul exercită controlul financiar intern al Asociației.

în exercitarea atribuțiunilor sale Cenzorul:

 • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) controlează toate operațiunile financiare și economice ale Asociației;

 • c) verifica bilanțul, contul de profit și pierderi și pe aceasta bază;

 • d) întocmește rapoarte pe care le prezintă Consiliului Director și Adunării Generale.

 • (3) Cenzorul poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot și îndeplinește orice alte atribuții specifice stabilite de Consiliului Director și Adunarea Generală.

CAPITOLUL V PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art. 18. (1) Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare totală de 2.000 (douămii) lei și se depune în numerar în contul deschis la o instituție bancară.

(2) Acesta se compune exclusiv din numerar, suma fiind depusă într-un cont bancar, provenită din aportul subscris și liber consimțit al membrilor fondatori în sume egale pentru fiecare membru fondator și se va putea completa cu lichidități, bunuri mobile sau imobile, dobândite de Asociație potrivit legislației în materie, fie din activitățile economice directe organizate potrivit legii în strânsă legătură cu scopul asociației, fie din alte surse:

 • a) cotizații,

 • b) dobânzi bancare,

 • c) donații,

 • d) sponsorizări,

 • e) subvenții,

 • f) dispoziții testamentare făcute de terțe persoane în favoarea Asociației

 • g) sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații, naționale sau internaționale,

 • h) finanțări din programe angajate și implementate de Asociație,

 • i) contribuții de la bugetele locale,

 • j) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale,

 • k) dividendele societăților comerciale înființate de Asociație,

 • l) venituri realizate din activități economice directe, precum și orice alte venituri prevăzute de lege.

I

 • (3) Cuantumul cotizațiilor anuale se va stabili la prima adunare\lgenerală a

membrilor si in Regulamentul intern de funcționare.                                      ,v

 • (4) Patrimoniul Asociației în numerar, se va păstra în conturi în lei say^^lută, deschise la una din băncile din România, precum și în casieria Asociației, în condițiile reglementarilor în vigoare. Bunurile mobile se vor înregistra în patrimoniu conform normelor fiscale, iar imobilele dobândite în patrimoniu înscriindu-se ca atare în Cartea Funciară, conform legii române în vigoare la momentul dobândirii.

 • (5) Folosirea fondurilor bănești ale Asociației se face potrivit hotărârii Consiliului Director, numai pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor asociației, potrivit statutului și cu respectarea normelor financiare.

 • (6) în măsura reglementărilor legale favorabile, Asociația va beneficia de reducerile și scutirile de impozite și taxe pentru eventualele dobândiri de bunuri care sunt folosite sau dobândite, pentru anumite operații financiare făcute în scopul propus în statut sau orice bunuri destinate patrimoniului Asociației ori realizării obiectului și scopului Asociației.

CAPITOLUL VI DIZOLVARE, LICHIDARE

Art. 19. Asociația se dizolvă:

 • 1)   de drept;

 • a) nerealizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul director putea și constituit;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, daca acesta nu a fost îndeplinit timp de 3 luni;

b) prin hotărârea instanței de judecată;

 • a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;

 • b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) când Asociația urmărește alt scop decât pentru ce a fost constituit;

 • d) alte cazuri prevăzute de lege.

 • 2)   prin hotărârea Adunării Generale, cu majoritate absolută.

Art. 20. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 21. Lichidarea Asociației se va efectua conform procedurii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. în cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către Organizații Non-Guvernamentale cu scop asemănător și care vor desfășura activități similare în zona de vest a țării. Această Organizație Non-Guvernamentală este desemnată de către Adunarea Generală a membrilor.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 23. Asociația are drept la siglă, ștampilă, precum și orice alte elemente de

identificare.

Art. 24. Prezentul statut a fost redactat conform cu prevederile dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările completările ulterioare.

Art. 25. Dispozițiile prezentului Statut se completează cu prevederile legale în vigoare.

Redactat astăzi 17.02.2016 data atestării în 6 (șase) exemplare.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA


ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂSTAICLKF


ASOCIAȚIA GRUPUL DE E LOCALĂ COLINELE RECAȘ prin WICHLAND CĂTĂLff'JA-SPERA
Centru

GIF 33851860 q/
ASOCIAȚIA^URpP

POLITICE Șl EDUCAȚIE CIVICĂ prin

iovescu alexandrixOiÎan^FUNDAȚIA CARDIOPREVENT prin GAIȚĂ DAN-IOFUNDAȚIA PENTRU CULTU ÎNVĂȚĂMÂNT IOAN SLAVICI prin SLAVICI TITUSCENTRU REFORMAT TIMIȘOARA, prin GAZDA ISTVĂNS.C.r.A. MAGUREAN & ASOCIAȚII .

Avocat ///Tfo te Afc/2-Cc. 4 Al în conformitate cu" dispozițiile articolului 3 alin.(1} lit.c) din Legea nr.51/1995 atest data.ssmriătura.idantitatea părților și

i conținutul prezentului act,In baza nn• jfi/.tjțarnicirii nr.        d l n / 9 -0, 2      '

iACT CONSTITUTIV

ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA"


ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA" este persoana juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ai cărei membrii fondatori sunt:

 • 1.   Subscrisa UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA, având cod de identificare fiscală 4269282, cu domiciliul fiscal în mun. Timișoara, Piața Victoriei, nr. 2, jud. Timiș, reprezentată de Director General Administrativ, STAICU FLORENȚIU, cetățean român, cu domiciliul în Sat Dumbravita (Comuna Dumbravita), str. Mesteacănului, nr. 4, Județ Timiș, CNP 1601223354793, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Politehnica Timișoara,

 • 2.   Subscrisa ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE RECAȘ, având cod de identificare fiscală 33867743, cu domiciliul fiscal în oraș Recaș, str. Sfânta Treime, nr. 6, jud. Timiș, reprezentată legal de WICHLAND CĂTĂLINA-SPERANȚA, cetățean român, cu domiciliul în Sat Cerneteaz (Comuna Giarmata), nr. 388B, Județ Timiș, CNP 2860516350039, în baza Hotărârii Consiliului Director,

 • 3.   Subscrisa ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU, având cod de identificare fiscală 33851860, cu domiciliul fiscal în sat Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă, nr. 272, jud. Timiș, reprezentată legal de SORINCĂU IOAN, cetățean român, cu domiciliul în sat Moșnița Nouă, corn. Moșnița Nouă, str. Prinipală, nr. 32, jud. Timiș, CNP 1520916354803, în baza Hotărârii Consiliului Director,

 • 4.   Subscrisa CĂTĂLIN SI CĂTĂLINĂ SRL, persoană juridică română, cu sediu social în Municipiul Timișoara, str. Nicolae llieșu, nr. 4, etaj P, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub J35/1883/25.05.1992, având Cod Unic de înregistrare 1805963/30.11.1992, reprezentată de TIUCH CLAUDIA-SIMONA, cetățean român, cu domiciliul în mun. Timișoara, str. Nicolae llieșu, nr. 4, ap. 1, Județ Timiș, CNP 2860516350039, în baza Hotărârii A.G.A.,

 • 5.   Subscrisa ASOCIAȚIA EUROPA PENTRU STUDII POLITICE Șl EDUCAȚIE CIVICĂ, având cod de identificare fiscală 32525343, cu domiciliul fiscal în mun. Timișoara, str. Ion Slavici, nr. 75, jud. Timiș, reprezentată de IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN, cetățean român, cu domiciliul în mun. Timișoara, str. Barac Ion, nr. 2, jud. Timiș, CNP 1870714350053, în baza Hotărârii Consiliului Director,

 • 6.   Subscrisa FUNDAȚIA CARDIOPREVENT, având cod de identificare fiscală 20220396, cu domiciliul fiscal în mun. Timișoara, Calea Dorobanților, nr. 3, bl. D3, sc. B2, et. 4, ap. 2, jud. Timiș, reprezentată de GAIȚĂ DAN-ION, cetățean român, cu domiciliul în mun. Timișoara, str. Coriolan Băran, nr. 21, et. 2, ap. 6, Județ Timiș, CNP 1620601354746, în baza Hotărârii Consiliului Director,

 • 7.   Subscrisa FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ Șl ÎNVĂȚĂMÂNT IOAN SLAVICI, având cod de identificare fiscală 12745905, cu domiciliul fiscal în mun. Timișoara, str. Dr. loan Bontila, nr. 21, ap. 2, jud. Timiș, reprezentată de SLAVICI TITUS, cetățean român, cu domiciliul în mun. Timișoara, str. Dr. loan Bontila, nr. 21, ap. 2, Județ Timiș, CNP 1581113354777, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație,

 • 8.   Subscrisul CENTRU REFORMAT TIMIȘOARA, având cod de identificare fiscală 11407680, cu domiciliul fiscal în mun. Timișoara, str. Morarilor, nr. 1b, jud. Timiș, reprezentat de GAZDA ISTVÂN, cetățean român, cu domiciliul în sat Moșnița Nouă (corn. Moșnița Nouă), nr. 254, Județ Timiș, CNP 1630718140319, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație,

denumiți împreună în cele ce urmează „Membrii Fondatori", ne exprimăm unanim voința de asociere, în condițiile prevederilor legale în vigoare pentru realizarea scopului propus al Asociației, în următoarele condiții:

CAPITOLUL I DENUMIRE, SEDIUL Șl DURATA

Art. 1. Denumirea care se va menționa în toate actele de constituire, funcționare, cât și în documentele emise de către aceasta este: " ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA". Denumirea a fost rezervată prin verificarea disponibilității eliberată de către Ministerul Justiției - Serviciul comunicare și relații publice și denumită în cele ce urmează „Asociația".

Art. 2. (1) Asociația are sediul social în imobilul aflat în mun. Timișoara, str. Ismail nr. 8, camera 1, jud. Timiș, înscris în Cartea Funciară nr. 438362-C1-U1, a localității Timișoara.

(2) Asociația va putea, ulterior înființării, să-și schimbe sediul social în baza hotărârii Adunării Generale a Membrilor sau în baza Hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor prezentului înscris.

Art. 3. Asociația se constituie pe un termen nelimitat, astfel că aceasta se va putea dizolva prin hotărârea Adunării Generale a membrilor, prin dispoziție judecătorească ori printr-un act legislativ, la orice dată, situație în care se va preciza destinația patrimoniului acesteia, însă numai în conformitate cu prevederile legale în materie și a prezentului act.

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTIVE Șl ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI

Art. 4. Scopul Asociației este:

 • 1.   Elaborarea și implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional, Programul Operațional Capitalul Uman, precum și alte programe similare care au elemente menite să aducă un aport scopului propus de Asociație;

 • 2.   Dezvoltarea durabilă a zonelor defavorizate și/sau marginalizate și a comunităților implicate, prin inițierea, promovarea și implementare unor proiecte în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației, precum și cu programele de finanțare europene sau naționale pe care Asociația le va accesa;

 • 3.    Utilizarea parteneriatului public - privat în definirea și implementarea politicilor publice de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității;

 • 4.   Promovarea și conservarea valorilor tradiționale morale, culturale și de cult;

 • 5.    Dezvoltarea fizică și intelectuală a tinerilor și a minorităților;

 • 6.   Promovarea parteneriatelor naționale și internaționale;

 • 7.    Susținerea dezvoltării antreprenoriatului și facilitarea plasării forței de muncă;

 • 8.    Activități de binefacere în sensul:

 • a. Sprijinirii finalizării diferitelor studii academice sau meșteșugărești în rândul persoanelor cu o situație materială precară;

 • b. Promovării și organizării elementelor cultural-tradiționale;

 • c. Sprijinirii minorităților și a organizațiilor persoanelor cu dizabilități, precum și parteneriate socio-culturale cu acestea;

Subsemnați! Membrii Fondatori declarăm că Asociația va acționa pentru realizarea scopului propus atât prin eforturi și fonduri proprii, cât și prin colaborarea ori asocierea cu alte organizații asemănătoare din țară și străinătate, cu firme și asociații economice interesate, în

limita legislației în vigoare a prezentului statut, a Uniunii Europene și a convenților internaționale.^, Art. 5. Obiectivele Asociației sunt:                                                             v>

 • 1.   Acțiuni de animare a actorilor publici și privați din zona urbană defavorizați; \ ;Jj f'

 • 2.   Elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației, având" ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen;

 • 3.    Investiții în construcția, dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastrijrt^rji.:îriz> zonele urbane defavorizate (infrastructura de locuințe - locuințe sociale, infrastructura medicală și socială, infrastructură de educație, infrastructura de economie socială - întreprinderi de economie socială, investiții în amenajări ale spațiului urban degradat - străzi și spații publice nemodernizate, zone verzi neamenajate, etc.)

 • 4.    Inițierea unor proiecte care au ca rol:

 • -  sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate;

 • -  activități de dezvoltare comunitare integrată - campanii de conștientizare împotriva discriminării, acțiuni specifice pentru creșterea coeziunii și responsabilității sociale etc.;

 • -  sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie, învățământ primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea de pachete integrate;

 • -  susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a serviciilor de consiliere, consultanță, formare profesională antreprenorială și alte forme de sprijin;

 • -  sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale;

 • -  sprijinirea dezvoltării și a furnizării de servicii sociale (furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale);

 • -  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele urbane defavorizate;

 • 5.   Implementare operațiunilor și a proiectelor care au ca scop atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală;

 • 6.   Asociația va colabora cu organisme europene asemănătoare, încurajând inovarea și modernizarea know-how-ului sau descoperirea de noi soluții la problemele sociale identificate prin Strategia de Dezvoltare Locală;

 • 7.   Acțiuni de promovare a parteneriatelor public-private;

 • 8.   Asociația constituie reprezentarea unitară a intereselor zonale în raport cu organizațiile publice centrale, naționale sau internaționale;

Art. 6. (1) Asociația poate înființa societăți comerciale în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociației.

CAPITOLUL III ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIEI

Art. 7. (1) Organele Asociației, potrivit art. 20 din Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director și Cenzorul.

(2) Adunarea Generală, este organul de conducere al Asociației și se constituie inițial din membrii fondatori ai acesteia. Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control asupra Consiliului Director și a Cenzorului.

Art. 8. (1) Consiliul Director conduce activitatea Asociației în perioada dintre Adunările Generale și este ales de către Adunarea Generală cu majoritate simplă, pe bază de candidaturi individuale, pentru o perioadă de 4 (patru) ani și lucrează în ședințe lunare, hotărârile fiind valide cu majoritatea simplă, iar în caz de egalitate de voturi, votul Președintelui decide hotărârea adoptată.

 • (2) Consiliul Director este alcătuit din: președinte, vicepreședinte și un membru, structura putând fi ajustată prin hotărârea Adunării Generale.

 • (3) Componența nominală a Consiliului Director, la constituire este:

Președinte: TIUCH CLAUDIA-SIMONA, în calitate de reprezentanta a CĂTĂLIN SI CĂTĂLINĂ SRL;

Vicepreședinte: STAICU FLORENȚIU, în calitate de reprezentant al UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA;

Membru: IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN, în calitate de reprezentant al ASOCIAȚIEI EUROPA PENTRU STUDII POLITICE Șl EDUCAȚIE CIVICĂ.

Art. 9. (1) Organul de control - Cenzorul Asociației, se numește de către Adunarea Generală constitutivă pentru primul mandat de 4 (patru) ani, în condițiile legii, a Statutului și a prezentului înscris.

(2) Organul de control - Cenzorul Asociației este OCNEAN MONICA, cetățean roman, cu domiciliul în mun. Timișoara, str. Gheorghe Ivănescu, nr. 53-57, sc. 3, ap. 31, jud. Timiș, CNP 2710620011842, expert contabil conform autorizației seria A, nr. 22417/2013, conform art. 27 din Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și consolidările ulterioare.

CAPITOLUL IV PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art. 10. (1) Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare totală de 2.000 (douămii) lei și se depune în numerar în contul deschis la o instituție bancară.

(2) Acesta se compune exclusiv din numerar, suma fiind depusă într-un cont bancar, provenită din aportul subscris și liber consimțit al membrilor fondatori în sume egale pentru fiecare membru fondator și se va putea completa cu lichidități, bunuri mobile sau imobile, dobândite de Asociație potrivit legislației în materie, fie din activitățile economice directe organizate potrivit legii în strânsă legătură cu scopul asociației, fie din alte surse:

 • a) cotizații,

 • b) dobânzi bancare,

 • c) donații,

 • d) sponsorizări,

 • e) subvenții,

 • f) dispoziții testamentare făcute de terțe persoane în favoarea Asociației

 • g) sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații, naționale sau internaționale,

 • h) finanțări din programe angajate și implementate de Asociație,

 • i) contribuții de la bugetele locale,

 • j) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale,

 • k) dividendele societăților comerciale înființate de Asociație,

 • l) venituri realizate din activități economice directe, precum și orice alte venituri prevăzute de lege.

(3) Cuantumul cotizațiilor anuale se va stabili la prima adunare generala a membrilor si in Regulamentul intern de funcționare.

Adunarea Generală Constitutivă împuternicește pe: IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN, cetățean român, cu domiciliul în mun. Timișoara, str. Barac Ion, nr. 2, jud. Timiș, CNP 1870714350053, să îndeplinească următoarele activități:

să deschidă contul bancar pe numele Asociației pentru a depune patrimoniul acesteia;


să semneze în numele nostru toate actele necesare în vederea procedurii de dobândire a personalității juridice a Asociației;

să facă toate demersurile necesare în vederea înscrierii Asociație Asociațiilor și Fundațiilor;

âtutului


să semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv și Asociației, modificări impuse de instanța judecătorească competentă, inclusiv pentru dobândirea Codului de Identificare Fiscală (C.I.F.), necesar bunei funcționări a Asociației, în vederea prezentei împuterniciri,

să obțină, în numele nostru și pentru noi, certificatele de cazier fiscal de la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Timiș (A.N.A.F.), necesare depunerii dosarului la instanța judecătorească competentă.

în realizarea prezentei împuterniciri, delegatul nostru este împuternicit să efectueze formalitățile necesare, să formuleze cereri, să dea declarații, să completeze orice formulare, să depună și să ridice orice documente, să achite orice fel de taxe, reprezentându-ne valabil și semnând în numele nostru și pentru noi oriunde va fi necesar, semnătura lui fiindu-ne opozabilă.

Redactat astăzi 17.02.2016 data atestării în 6 (șase) exemplare.

UNIVERSlTATEAPpy^HNlCATIMIȘOARAASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE RECAȘ prin

WICHLAND CĂȚÂlil^A-SPERANȚA
în conformitate cu dispozițiile articolului

3 alin.(1) liî.c) din Legea nr.51/1995 atest data,semnătura,Identitatea părților șl conținutul prezentului act,In baza r împuternicirii nr. din

Nr. 3      Data _______

Semnătura

LS, /

■<vlniu'L


'L.Q.'Z’lcț? Xka/Î CiASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA sediul: Timișoara, str. Ismail, nr. 8, Jud. Timiș înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor cu nr. 59/ 1.

C.I.F. 36256 '


Având la bază discuțiile avute cu dumneavoastră despre oportunitățiile de finanțare prin Programul Operațional Capitalul Uman (AP5/ PI 9.vi/ OS 5.1/ Sprijin pregătitor) și Programul Operațional Regional, va adresăm prezenta invitație de aderare a municipiului Timișoara la ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA formată la inițiativa societății civile: Universitatea Politehnica Timișoara, Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru, Asociația Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș, Fundația Cardioprevent, Fundația Pentru Cultură și învățământ Ioan Slavici, Asociația Europa de Studii Politice și Educație Politică, Cătălin și Cătălina SRL și Centru Reformat Timișoara.

Această ințiativă constituie o abordare de tip bottom-up (de jos-în-sus) din care fac parte reprezentanți ai intereselor socio-economice din zona defavorizată.

Am ales această variantă cu membrii fondatori Asociația GAL Timișul de Centru și Asociația GAL Colinele Recaș (formate din peste 20 de localități învecinătatea municipiului Timișoara) pentru a facilita procesul de realizare a GAL-ului Timișoara, prin prisma experienței dobândite și a etapelor de înființare ale unor entități asemănătoare.

Asociația are la bază necesitatea de dezvoltarea a zonelor urbane defavorizate și marginalizate în concordanță cu progresul periurban al zonei metropolitane și va aduce un plus valoare zonelor urbane defavorizate datorită “abordării de jos în sus” a nevoilor identificate în zona eligibilă cuprinsă între Calea Lugojului și Calea Buziașului.

îmbunătățirea Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată de către Primăria municipiului Timișoara, pentru zona de mai sus, este condiționată, în măsura precizată anterior, de consultarea populației, iar sumele obținute pentru implementarea acestei strategii vor putea fi folosite de către Primăria Timișoara la imbunătățirea infrastructurii în coroborare cu finanțarea unor proiecte private care să reducă segregarea minorităților și să pună în valoare eforturile municipalității.

Atașăm prezentei adrese un model orientativ de Hotărâre a Consiliului Local, în concordanță cu Ghidului solicitantului pentru măsura descrisă mai sus, precum și actele de înființare ale ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA.

Cu considerație,


ANTET


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr. ________________________ - al Primarului Municipiului Timișoara,

domnul NICOLAE ROBU;

Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; în temeiul art. 11 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată

în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1: Aderarea la Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișoara

Se aprobă aderarea Municipiului Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, la Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișoara, persoana juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă înființată în conformitate cu OG 26/2000, având C.I.F. 36256655, în vederea depunerii cererii de sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori și inființarea parteneriotelor public-private cu scopul de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală integrată în conformitate cu Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Art. 2: Se aprobă Statutul Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișoara, prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișoara, prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Reprezentarea în cadrul Adunării generale a membrilor Asociației.

Persoana desemnată să reprezinte Municipiul Timișoara și să semneze în numele și pe seama acesteia în conformitate cu art. 1, art. 2 și art. 3 a prezentei Hotărâri este domnul


Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Instituției Arhitectului Șef;

INSTANȚA: JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

OPERATOR DATE: 2881


DOSARUL NR.3925/325/2016

Eliberat la data de:...1.?...........

CERTIFICAT

de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registrul Special Asociații conform Legii 246/2005 Nr. 59 din data de 18.05.2016

1. Denumirea asociației: ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA

XSîXX

........................................

H               ’ ■’ •                 H

»?. X, ... v . A       H

Ștampila, z;

V--   ' l;- XA


Modificare:


Ju


ător, ’


2. Sediul: TIMIȘOARA, STR.ISMAIL, NR.8, CAMERA 1, JUD. TIMIȘ

Modificare:

câtor,

3. Durata de funcționare: NELIMITATĂ

J

Modificare:


J

^cător,

4. Numărul și

’ \                - A v> --7

data înscrierii în registrul special: 59/18.05.2016

'    A V

io

5. Semnătura ș —ip

!

>i ștampila

x         . .xJ z>’

■■ - . • '------------

>ANAF


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - Timișoara


Seria A Nr.

/-------------


1178059


ROMANIA MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ


Denumire/Nume si prenume:

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA TIMIȘOARA


Domiciliul fiscal: JUD. TIMIȘ, MUN. TIMIȘOARA,

STR. ISMAIL, Nr.8, CAMERA 1


Codul de înregistrare fiscală (C.I.E):


36256655


000000000000000000000646664281


Data atribuirii (C.I.F.):


29.06.2016


Data eliberării:


29.06.2016


Se utilizează începând cu 01.01.2007ii ■