Hotărârea nr. 8/2016

8/07.07.2016 privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Goethe nr.2, SAD 1 catre Societatea Timisoara si incheierea contractului de inchiriere
Hotararea Consiliului Local 8/07.07.2016
privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Goethe nr.2, SAD 1 catre Societatea Timisoara si incheierea contractului de inchiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-023608/18.05.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere solicitarea SC2015-023608/04.09.2015 a Societatii Timisoara.
Avand in vedere extrasul din Procesul-Verbal din data de 27.04.2016 al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.10.2014;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea spatiului din Timisoara, str.Goethe nr.2, SAD 1, catre Societatea Timisoara, in suprafata totala de 67 mp si un numar de 3 incaperi (formate din 2 incaperi cu grup sanitar si o incapere la mezanin), inscris in Cartea Funciara nr.401120-C1-U24 Timisoara nr.Top 401120-C1-U24, provenit din conversia pe hartie a CF vechi 621 nr.top 1184, pe o perioada de 3 ani cu posibilitatea de prelungire, cu destinatia de sediu si incheierea contractului de inchiriere.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR ALIN STOICA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

P R I M A R, NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE

BIROU SPATII CU ALTA DESTINAȚIE

SC2015-023608/18.05.2016

R E F E R A T

Privind aprobarea atribuirii spațiului din Timișoara, str.Goethe nr.2, SAD 1, catre Societatea Timișoara si incheierea contractului de inchiriere

Prin cererea cu nr.SC2015-023608/04.09.2015 Societatea Timișoara ne solicita spațiul din Timișoara, str.Goethe nr.2, SAD 1 pentru sediu asociației. Acest spațiu este in suprafața totala de 67 mp, inscris in Cartea Funciara nr.401120-C1-U24 Timisoara nr. Top 401120-C1-U24, provenit din conversia pe hartie a CF vechi 621 nr.top 1184.

Acest spatiu a fost detinut anterior tot de catre Societatea Timisoara prin Contractul de închiriere nr.1540/2010, care a avut termen de valabilitate 26.05.2015 si care a expirat.

Spatiul a fost verificat prin adresele :

  • - CM2015-2023/24.07.2015 la Serviciul Juridic;

  • - CM2015-2023-1898/20.07.2015 la Serviciul Banca de Date Urbana si cadastru;

  • - CM2014-2023/13.07.2015 Serviciul Administrare Fond Funciar.

Solicitarea a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 543/31.10.2014, din data de 15.03.2016. La data sedintei nu au mai fost depuse alte cereri de atribuire a spatiului din Timisoara, str.Goethe nr.2, SAD 1.

In conformitate cu HCL nr.441/16.10.2015 privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre asociatii, fundatii, ONG-uri, partide politice, Societatea Timisoara a indeplinit criteriile de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate.

In urma evaluarii Societatea Timisoara a obtinut 80 de puncte.

Astfel, Comisia de analiza a hotarat atribuirea spatiului din Timisoara, str.Goethe nr.2, SAD 1 prin contract de inchiriere, catre Societatea Timisoara. Pretul inchirierii este stabilit in conformitate cu prevederile HCL 254/2013 privind modificarea HCL nr.71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Avand în vedere cele menționate mai sus;

PROPUNEM:

Aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Goethe nr.2, SAD 1, catre Societatea Timisoara, in suprafata totala de 67 mp si un numar de 3 incaperi (formate din 2 incaperi cu grup sanitar si o incapere la mezanin), inscris in Cartea Funciara nr.401120-C1-U24 Timisoara nr. Top 401120-C1-U24, provenit din conversia pe hartie a CF vechi 621 nr.top 1184, pe o perioada de 3 ani cu posibilitatea de prelungire, cu destinatia de sediu si incheierea contractului de inchiriere.

ADMINISTRATOR PUBLIC, SORIN IACOB DRAGOI

DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

SERVICIUL JURIDIC

SEF BIROU MARINELA BANDI


DANIELA STEFAN

CONSILIER

DANIE LA BEATRICE CHINDRIS