Hotărârea nr. 79/2016

79/09.09.2016 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 79/09.09.2016
privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-21161/30.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Fisa Tehnica nr. 319/12.08.2016 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii emisa de Comisia Tehnico-Economica;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timişoara", intocmit de S.C. "Atelierul Arhitext" S.R.L. cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Biroului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Scoli-Spitale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR......................

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timișoara

D.A.L.I.” pentru obiectivului de investiție „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timișoara” intocmit de S.C. "Atelierul Arhitext” S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 2 ani.

Valoarea totala a investitiei :                5.771,003 mii lei(inclusiv TVA).

Din care constructii montaj C+M :          4.141,954 mii lei(inclusiv TVA).

Capacitate(in unitati fizice si valorice):

Investitia propune lucrari de consolidare structurala, de cosmetizare si extindere pe verticala de la regimul actual Sp + P + 1E la Sp + P + 2E + M si lucrari de instalatii, marind rezistenta, stabilitatea si comfortul de ansamblu a constructiei existente.

Regim de inaltime existent: Sp + P + 1E

Regim de inaltime propus: Sp + P + 2E + M

Suprafata construita la sol existenta Corp C(2+4+5+6+7): 464,590 mp.

Suprafata construita desfasurata totala existenta Corp C(2+4+5+6+7): 1189,71 mp.

Suprafata construita desfasurata totala propusa Corp C(2+4+5+6+7): 1373,25 mp.

Capacitate: consolidare, reabilitare si extidere constructii si instalatii

DIRECTOR D.C.T.D.D.,                          CONSILIER,

Laura Koszegi                                   Pauliean Gama

Red.: P.G.

Dact.:P.G.

Ex.: 2