Hotărârea nr. 76/2016

76/09.09.2016 privind modificarea Hotărârii nr. 564 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 4726/13.10.2014, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA"
Hotararea Consiliului Local 76/09.09.2016
privind modificarea Hotărârii nr. 564 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 4726/13.10.2014, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 21317/01.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie social, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 564/18.12.2015 - privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54092 REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă";
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 334/31.07.2015 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 241/20.05.2014;
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 4726/13.10.2014 privind proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA", cod SMIS 54092;
Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 10164/09.08.2016, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2016-560/10.08.2016;
Având în vedere Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei Prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", în scopul îndeplinirii integrale a activităţilor, obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. "
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE


Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 564/18.12.2015 după cum urmează:
"Art. 1 - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA", cod SMIS 54092, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", în scopul îndeplinirii integrale a activităţilor, obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. "

Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 564/18.12.2015 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiai Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Generare și Management Proiecte

SC2016-021317/01.09.2016

REFERAT

privind modificarea Hotărârii nr. 564 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare nr.4726/13.10.2014, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIȘOARA”

În data de 13.10.2014 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 4726/13.10.2014 pentru proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIȘOARA”, cod SMIS 54092, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, având termenul de finalizare data de 13.10.2015.

  • •   actul adițional nr.1/28.08.2015 la contractul de finanțare nr.4726/13.10.2014 prin care durata de implementare s-a prelungit până la data de 31.12.2015, dată până la care cheltuielile proiectului erau eligibile (rambursabile);

  • •   actul adițional nr.2/29.12.2015 la contractul de finanțare nr.4726/13.10.2014 prin care durata de implementare s-a prelungit până la data de 30.06.2016 în vederea asigurării funcționalității proiectului (cheltuielile efectuate după 31.12.2015 au devenit neeligibile și sunt suportate din bugetul local);

  • •   actul adițional nr.3/30.06.2016 la contractul de finanțare nr.4726/13.10.2014 prin care durata de implementare a proiectului s-a prelungit până la data de 01.11.2016 în vederea asigurării funcționalității proiectului (cheltuielile efectuate după 31.12.2015 au devenit neeligibile și sunt suportate din bugetul local).

Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat și Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

În data de 30.04.2014, a fost semnat între Municipiul Timișoara și SC KASDUM- Gf SRL, contractul de lucrări nr. 119, în valoare 5.213.758,88 lei, la care se adaugă TVA, având drept obiect execuția lucrărilor de construire la interior pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara”.

Pe parcursul implementării proiectului au survenit întârzieri în executarea lucrărilor de execuție ca urmare a unor adaptări ale soluțiilor tehnice pe care Proiectantul - SC SUBCONTROL SRL a trebuit să le facă pe parcursul execuției lucrărilor la clădirea Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau”, necesare pentru ca în momentul recepționării clădirii proiectul să respecte toate normativele necesare obținerii tuturor avizelor de funcționare și acceptării construcției spre recepție de către comisia de recepție, conform legislației în vigoare.

Astfel, a apărut necesitatea realizării unor lucrări fără de care obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare infrastructura educațională la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau”, nu putea fi finalizat și acceptat spre recepție, conform H.G. nr. 273/1994, motiv pentru care a fost organizată o nouă procedură de achiziție publică fiind semnat cel de al doilea contract de execuție lucrări (în completarea celor prevăzute prin contr. nr. 119/2014.

Urmare a acestui fapt, Municipiul Timișoara are în prezent în derulare două contracte de execuție lucrări, respectiv - Contractul nr.119/30.04.2014 - lucrările de bază, cu termen de finalizare 31.12.2015 și Contractul nr.316/13.11.2015 - lucrări în completarea celor prevăzute în contractul nr. 119/30.04.2014 cu termen de finalizare 20.04.2016;

În data de 24.06.2016, a fost convocată Comisia de recepție în vederea recepționării lucrărilor, dar din cauza faptului că lucrările realizate de către Executant - SC KASDUM-GF SRL în baza celor 2 contracte de lucrări mai sus menționate, nu îndeplineau condițiile prevăzute de HG 273/1994 (nu erau finalizate toate lucrările de reabilitare a liceului), obiectivul de investiție nu a putut fi recepționat.

Recepția a fost amânată din cauza nefinalizării lucrărilor demarate în baza Autorizației de construire cu nr. 775/12.06.2012 și Autorizației de Construire nr.653/27.05.2015, emise de către Municipiul Timișoara, dar și din cauza unei neconformități stabilită prin Procesul verbal de control nr.71434/TM/26.05.2016, de către reprezentanții ISU, pe fiecare nivel al clădirii, pereții holurilor și casele de scară fiind placați cu elemente de finisaj din materiale combustibile (plăci compacte din HPL), fiind încălcate prevederile din tab. 4.2.105 Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P 118-99.

Având în vedere situația expusă mai sus, respectiv nefinalizarea tuturor lucrărilor prevăzute în cele două contracte de execuție lucrări, precum și până se va rezolva problema HPL-ului montat pe pereții interiori ai liceului, este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului până la 01.11.2016, în vederea finalizării tuturor activităților asumate de către beneficiar prin proiect, în conformitate cu prevederile Actului Adițional nr.3/29.06.2016 la contractul de finanțare nr.4726/13.10.2014.

Prelungirea este necesară pentru finalizarea tuturor activităților prevăzute în proiect și asigurarea îndeplinirii tuturor indicatorilor și obiectivelor asumate de beneficiar, pentru a evita astfel posibilitatea restituirii integrale a finanțării nerambursabile.

PROPUNEM:

  • -   Aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 564/18.12.2015 după cum urmează:

„Art. 1 - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIȘOARA”, cod SMIS 54092, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, în scopul îndeplinirii integrale a activităților, obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia. ”

  • -   Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 564/18.12.2015 rămân nemodificate

Director executiv Direcția Economică                  pt.Director executiv Direcția Dezvoltare

Ec. Smaranda HARACICU                     Magdalena NICOARĂ

pt. Șef Serviciul Generare și Management Proiecte Adriana DEACONU - Manager de proiect

Ovidiu PURDEA - Responsabil tehnic

Andreea BĂLAN - Asistent de proiect

Avizat juridic

cons. juridic Daniela ȘTEFAN