Hotărârea nr. 74/2016

74/09.09.2016 privind finalizarea lucrărilor de execuţie pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II), şi aprobarea finanţării de la Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării acestora
Hotararea Consiliului Local 74/09.09.2016
privind finalizarea lucrărilor de execuţie pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II), şi aprobarea finanţării de la Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 21538 / 05.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului local nr. 61/26.02.2008 - privind aprobarea Acordului de Împrumut, Finanţare şi Program încheiat între KfW, Republica România şi Municipiul Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/26.02.2008 - privind aprobarea Acordului separat la Acordul de Împrumut, Finanţare şi Program;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/22.04.2008 - privind aprobarea contractării unei finantari rambursabile externe în valoare de 3 milioane euro;
Avand in vedere Legea nr. 229/2010 privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 172/31.05.2011 privind aprobarea Acordului Subsidiar de Împrumut şi Finanţare între Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 306/30.05.2013 privind aprobarea Manualului de Proceduri a programului "Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei, Infrastructură Municipală Fază II ";
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 414/20.11.2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului National C.D. LogaTimişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 491/24.09.2013 privind includerea lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga, în Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II);
Având în vedere adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 683057 din 01.07.2016, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2016-016638 din 07.07.2016, referitor la faptul că: "finanţarea pentru finalizarea lucrărilor care au contracte în derulare, pentru care este necesară acoperirea diferenţei de costuri pentru lucrările executate şi neplătite, cât şi pentru cele rămase de executat, cade în sarcina Municipiului Timişoara....,";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba includerea finanţării din Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga, conform capitolului 6.07 din Studiul de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2009 , a lucrării exterioare pentru reabilitarea clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii din cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Nikolaus Lenau Timişoara" şi a serviciului de auditare privind fondurile alocate programului, respectiv pentru Raportul de Audit aferent anului 2015, din Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II).

Art. 2: Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru finalizarea lucrărilor exterioare pentru reabilitarea clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii din cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Nikolaus Lenau Timişoara"a diferenţei de costuri de 2.105.224,81 lei, rezultate între valoarea contractată şi valoarea plătită din finanţarea KfW, condiţionat de cuprinderea în prealabil a sumei în Bugetul Local în Programul Dezvoltare 2016 Investiţii", la poziţia 70.02.03 - Locuinţe, - 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinţe, punctul A Lucrări în continuare - Reabilitare Clădiri Istorice în Municipiul Timişoara (KfW).

Art. 3: Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru finalizarea lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga a diferenţei de costuri de 503.986,04 lei, rezultate între valoarea contractată şi valoarea plătită din finanţarea KfW, condiţionat de cuprinderea în prealabil a sumei în Bugetul Local în Programul Dezvoltare 2016 Investiţii", la poziţia 70.02.03 - Locuinţe, - 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinţe, punctul A Lucrări în continuare - Reabilitare Clădiri Istorice în Municipiul Timişoara (KfW).

Art. 4: Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru serviciile de audit prestate privind utilizarea fondurilor pentru anulul 2015, respectiv Raportul de audit pentru anul 2015, în valoare de 7.470,00 lei, conform contractului încheiat cu auditorul, condiţionat de cuprinderea în prealabil a sumei în Bugetul Local în Programul Dezvoltare 2016 Investiţii", la poziţia 70.02.03 - Locuinţe, - 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinţe, punctul A Lucrări în continuare - Reabilitare Clădiri Istorice în Municipiul Timişoara (KfW).

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Direcţia Economică din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ACORD DE ÎMPRUMUT Șl FINANȚARE

Datat 24 martie 2010

între KfW, Frankfurt pe Main („KfW”) și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României („împrumutat”) și Municipiul Timișoara („Agenția de implementare a programului”) pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru

- Reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a Il-a) -

în baza acordului încheiat la data de 24 iulie 2008 între Guvernul Republicii Federale Germania și Guvernul României cu privire la cooperarea financiară („Acord guvernamental”), împrumutatul, Agenția de implementare a programului și KfW prin prezenta se încheie următorul Acord de împrumut și finanțare („Acord”):

Articolul 1

Suma și scopul împrumutului și al Contribuției financiare

 • 1.1.   KfW va acorda împrumutatului

un împrumut care nu depășește              3.000.000,00 euro și

o Contribuție financiară care nu depășește 2.000.000 euro.

împrumutul se va rambursa în conformitate cu prevederile articolului 4.

Contribuția financiară nu se va rambursa decât dacă este altfel prevăzut în articolul 5.3.

 • 1.2.   împrumutatul va direcționa împrumutul și Contribuția financiară în întregime spre Agenția de implementare a programului, în conformitate cu condițiile stabilite în articolul 2. Agenția de implementare a Programului va utiliza împrumutul și Contribuția financiară exclusiv pentru Reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei („Program"), împrumutatul, Agenția de implementare a Programului și KfW vor stabili printr-un acord separat detaliile programului și bunurile, lucrările și serviciile care se vor finanța din împrumut și Contribuția financiară.

 • 1.3.   Impozitele și alte taxe publice vor fi suportate de împrumutat sau Agenția de implementare a Programului și taxele vamale de import nu vor fi finanțate din împrumut sau din Contribuția financiară.

Articolul 2

Direcționarea împrumutului și a Contribuției financiare către Agenția de implementare a Programului

 • 2.1. împrumutatul va direcționa împrumutul și Contribuția financiară către Agenția de implementare a Programului prin intermediul unui Acord subsidiar de împrumut și finanțare în termenii și condițiile stabilite în articolele 4.2 și 4.4 din acesta.

 • 2.2. înainte de prima tragere din împrumut, împrumutatul va transmite KfW o copie a traducerii autorizate a Acordului subsidiar de împrumut și finanțare specificat la articolul

  • 2.1.

 • 2.3. Direcționarea împrumutului și a Contribuției financiare nu va presupune transferul responsabilității asupra Agenției de implementare a Programului în ceea ce privește plata către KfW a obligațiilor ce derivă din acest Acord.

Articolul 3

Disponibilizarea sumelor

 • 3.1.  KfW va disponibiliza împrumutul și Contribuția financiară pari passu și în conformitate cu progresul Programului și la solicitarea Agenției de implementare a Programului. Printr-un acord separat, împrumutatul, Agenția de implementare a Programului și KfW vor agrea asupra procedurilor de disponibilizare a sumelor, în special asupra evidenței cu privire la utilizarea sumelor solicitate din împrumut și Contribuția financiară în scopurile prevăzute.

 • 3.2. KfW va avea dreptul să refuze disponibilizarea sumelor din împrumut după data de 31 decembrie 2015.

Articolul 4

Comisionul de angajament, dobânda și rambursarea împrumutului de până la 3.000.000 euro

 • 4.1. împrumutatul va plăti un comision de angajament, nerambursabil, de 0.25% p.a. aplicat asupra sumelor netrase din împrumut. Comisionul de angajament va fi calculat pentru o perioadă care începe la trei luni după intrarea în vigoare a acestui Acord și se sfârșește la data la care împrumutul a fost disponibilizat în totalitate.

 • 4.2. împrumutatul va plăti dobândă la împrumut la o rată de 2% p.a.. Dobânda va fi percepută de la datele la care sumele disponibilizate sunt debitate până ia datele la care rambursările sunt creditate în contul KfW, specificat în articolul 4.9.

 • 4.3. împrumutatul va plăti comisionul de angajament, dobânda și orice alte costuri aferente restanțelor în conformitate cu prevederile articolului 4.5, semestrial, la 30 mai și 30 noiembrie pentru jumătatea de an care se sfârșește atunci. Primul comision de angajament va deveni scadent odată cu prima plată a dobânzii.

Jj^ntami^oficială/autorizată engleză


4.4. împrumutatul va rambursa împrumutul după cum urmează:

Tranșa

Data

Suma

1

’ ‘ 30 mai

2020

75.000

EUR

2

30 noiembrie

2020

75.000

EUR

3

30 mai

2021

75.000

EUR

4

30 noiembrie

2021

75.000

EUR

5

30 mai

2022

75.000

EUR

6

30 noiembrie

2022

75.000

EUR

7

30 mai

2023

75.000

EUR

8

30 noiembrie

2023

75.000

EUR

9

30 mai

2024

75.000

EUR

10

30 noiembrie

2024

75.000

EUR

11

30 mai

2025

75.000

EUR

12

30 noiembrie

2025

75.000

EUR

13

30 mai

2026

75.000

EUR

14

30 noiembrie

2026

75.000

EUR

15

30 mai

2027

75.000

EUR

16

30 noiembrie

2027

75.000

EUR

17 •

30 mai

2028

75.000

EUR

18

30 noiembrie

2028

75.000

EUR

19

30 mai

2029

75.000

EUR

20

30 noiembrie

2029

75.000

EUR

21

30 mai

2030

75.000

EUR

22

30 noiembrie

2030

75.000

EUR

23

30 mai

2031

75.000

EUR

24

30 noiembrie

2031

75.000

EUR

25

30 mai

2032

75.000

EUR

26

30 noiembrie

2032

75.000

EUR

27

30 mai

2033

75.000

EUR

28

30 noiembrie

2033

75.000

EUR

29

30 mai

2034

75.000

EUR

30

30 noiembrie

2034

75.000

EUR

31

30 mai

2035

75.000

EUR

32

30 noiembrie

2035

75.000

EUR

33

30 mai

2036

75.000

EUR

34

30 noiembrie

2036

75.000

EUR

35

30 mai

2037

75.000

EUR

36

30 noiembrie

2037

75.000

EUR

37

30 mai

2038

75.000

EUR

38

30 noiembrie

2038

75.000

EUR

39

30 mai

2039

75.000

EUR

40

30 noiembrie

2039

75.000

EUR

 • 4.5. Dacă rambursarea către KfW a oricăreia dintre tranșe nu se efectuează la scadență, KfW poate majora rata dobânzii pentru sumele restante prin adăugarea a 3% p.a. la rata de bază pentru perioada care începe la data scadenței și se sfârșește la data la care aceste rambursări sunt creditate în contul KfW specificat în articolul 4.9. “Rata de bază” reprezintă rata dobânzii comunicată de Deutsche Bundesbank ca și rată de bază la rata aplicabilă asupra datei de scadență relevantă. în cazul dobânzilor restante, KfW poate solicita despăgubiri. Aceste despăgubiri nu vor depăși suma lă care s-ar fi ajuns dacă dobânda ar fi fost percepută asupra acestor dobânzi restante la rata de bază care prevalează la data scadenței, plus 3% p.a.

 • 4.6. Comisionul de angajament, dobânda și orice alte costuri aferente restanțelor, în conformitate cu prevederile articolului 4.5, se vor calcula pe baza unui an format din 360 de zile și o lună formată din 30 de zile.

 • 4.7. Sumele din împrumut netrase sau rambursate anticipat vor fi distribuite în proporții egale asupra tuturor tranșelor nerambursate numai dacă KfW din proprie inițiativă nu stabilește un alt mod de compensare pentru un caz particular, în special în cazul sumelor mai mici.

 • 4.8. KfW va fi îndreptățită să distribuie, la alegerea sa, plățile primite în contul plăților datorate în cadrul acestui Acord sau în cadrul altor acorduri de împrumut încheiate între KfW și împrumutat.

 • 4.9. împrumutatul va efectua toate plățile în euro în contul KfW nr.31.0843.4492, Frankfurt pe Main (BLZ 500 204 00, S.W.I.F.T.: KFWIDEFF), nefiind acceptate compensări sau despăgubiri din aceste plăți.

Articolul 5

Suspendarea tragerilor și rambursarea anticipată

 • 5.1. împrumutatul poate oricând

 • a) cu condiția îndeplinirii obligațiilor sale conform articolului 8, să anuleze orice sumă din împrumut nedisponibilizată încă și

 • b) să ramburseze împrumutul în întregime sau parțial înaintea scadenței.

 • 5.2. KfW nu poate suspenda efectuarea tragerilor decât dacă

 • a) împrumutatul nu și-a îndeplinit la scadentă obligațiile de plată fată de KfW,

 • b) obligațiile asumate în cadrul acestui Acord sau în cadrul acordurilor separate care se referă la acest Acord nu au fost respectate,

 • c) Agenția de implementare a Programului nu poate să dovedească că sumele împrumutului și ale Contribuției financiare au fost utilizate în scopul convenit, sau

 • d) apar situații neobișnuite care exclud sau pun considerabil în pericol implementarea, funcționarea sau scopul Programului sau îndeplinirea obligațiilor de plată asumate de împrumutat în cadrul acestui Acord.

 • 5.3. Dacă a survenit oricare dintre situațiile specificate în Articolul 5.2 a), b) sau c) și dacă nu au fost eliminate într-un termen determinat de KfW, care va fi oricum de cel puțin 30 de zile, KfW poate:

 • a) în cazurile specificate în articolul 5.2 a) sau 5.2 b), să solicite rambursarea imediată a tuturor sumelor restante din împrumut și Contribuția financiară, precum și plata tuturor dobânzilor acumulate și a altor costuri ocazionale;

 • b) în cazul specificat în articolul 5.2 c), să solicite rambursarea imediată a tuturor acelor sume din împrumut și/sau Contribuția financiară pentru care Agenția de implementare a Programului nu poate dovedi că acestea au fost utilizate în scopurile convenite.

Articolul 6

Costuri și cheltuieli publice

 • 6.1. împrumutatul va efectua toate plățile în cadrul acestui Acord fără deducerea vreunei taxe, a altor cheltuieli publice sau a altor costuri și va plăti costurile aferente transferului și conversiei percepute legat de tragerile din împrumut și Contribuția financiară.

 • 6.2. împrumutatul va suporta toate taxele și celelalte cheltuieli publice plătibile în afara Republicii Federale Germania survenite în conexiune cu încheierea și implementarea acestui Acord.

Articolul 7

Validitatea acestui Acord și reprezentarea

 • 7.1. în timp util, înainte de prima tragere, împrumutatul va pune la dispoziția KfW, evidența într-o formă satisfăcătoare KfW, care să dovedească că împrumutatul a îndeplinit toate cerințele din punct de vedere constituțional și oricare alte legi legate de asumarea validă a tuturor obligațiilor sale ce derivă din acest Acord.

 • 7.2. Ministrul finanțelor publice și acele persoane desemnate de acesta și ale căror specimene de semnătură autorizate de către acesta au fost transmise KfW vor reprezenta împrumutatul în legătură cu acest Acord. Primarul Municipiului Timișoara și acele persoane desemnate de către acesta și care au fost transmise KfW vor reprezenta Agenția de implementare a Programului în legătură cu acest Acord. Dreptul de reprezentare nu va expira până la revocarea lor expresă de către reprezentanții autorizați la momentul când aceasta a fost primită de KfW.

 • 7.3. Amendamentele sau adendumurile la acest Acord și orice alte notificări și declarații transmise de către părțile contractante în legătură cu acest Acord se vor face în scris. Orice astfel de notificare sau declarație va fi considerată ca fiind primită în momentul în care a ajuns la următoarele adrese ale părții contractante destinatare sau la orice altă adresă a destinatarului corespondenței, așa după cum a fost comunicată celeilalte părți contractante:

Pentru KfW: KfW

L III a

Postfach 111141

60046 Frankfurt pe Main

Republica Federală Germania

Fax: +49-69-74 31-29 44

Pentru împrumutat: Ministerul Finanțelor Publice

Direcția generală de trezorerie și datorie publică

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

București, România

Telefax: +40-21-312 6792

Pentru Agenția de implementare a Programului:

Primăria Municipiul Timișoara

Direcția de dezvoltare

Bd. C.D. Loga, nr. 1

300030 Timișoara

Fax: +40 256 490 635

 • 7.4. Amendamentele la acest Acord care afectează doar raporturile legale dintre KfW și împrumutat nu vor necesita aprobarea Agenției de implementare a Programului.

Articolul 8

Programul

 • 8.1. Sub-proiectele (măsuri de reabilitare a monumentelor istorice în cartierele istorice ale Timișoarei așa după cum sunt definite în Acordul separat) care vor fi finanțate în cadrul Programului vor corespunde din punct de vedere economic, financiar și tehnic și vor fi considerate ca și eligibile pentru promovare dacă respectă criteriile definite în Acordul separat.

Agenția de implementare a Programului:

 • a) va asigura pregătirea și implementarea sub-proiectelor în conformitate cu practici financiare și tehnice sănătoase și realmente în

conformitate cu Conceptul de Program convenit între Agenția de implementare a Programului și KfW;

 • b) va asigura încredințarea pregătirii și supervizării construcției sub-proiectelor unor ingineri și/sau arhitecți independenți, calificați și implementarea sub-proiectelor unor firme calificate;

 • c) va asigura adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări și servicii ce urmează a fi finanțate din împrumut și Contribuția financiară pe baza organizării de licitații competitive sau oferte prealabile de preț;

 • d) va trage fondurile din împrumut și Contribuția Financiară doar în conformitate cu progresul sub-proiectelor;

 • e) va menține sau va determina menținerea registrelor și înregistrărilor contabile ce evidențiază fără echivoc costurile bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare Programului și sub-proiectelor sale și identifică în mod clar bunurile, lucrările și serviciile finanțate din acest împrumut și din Contribuția financiară;

 • f) va permite oricând reprezentanților KfW să inspecteze toate registrele și înregistrările contabile și orice altă documentație relevantă pentru implementarea Programului și să viziteze sub-proiectele și toate instalațiile aferente acestuia;

 • g) va transmite KfW, imediat după finalizarea acestora, toate rapoartele de audit și verificare ale auditorilor interni și externi cu privire la fondurile Programului și toate informațiile solicitate de KfW în mod rezonabil;

 • h) va pune la dispoziția KfW, la solicitarea acestuia, orice și toate informațiile și rapoartele referitoare la Program și la progresul său ulterior;

 • i) va transmite KfW fără întârziere orice întrebare primită de împrumutat de la OECD sau membrii săi în baza “Acordului privind transparența creditelor ODA independente” în legătură cu adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări și servicii care se finanțează din împrumut și se va coordona cu KfW în redactarea răspunsului la o astfel de întrebare.

 • 8.2. Agenția de executare a Programului și KfW vor stabili printr-un Acord separat detaliile referitoare la articolul 8.1.

 • 8.3. împrumutatul, prin Agenția de implementare a Programului

 • a) va asigura finanțarea integrală a Programului și a sub-proiectelor și, la cerere, va furniza KfW evidența faptului că au fost acoperite costurile neplătite din împrumut și Contribuția financiară și

 • b) din proprie inițiativă, va informa cu promptitudine KfW în legătură cu orice si toate circumstanțele care împiedică sau periclitează în mod grav implementarea, derularea sau scopul Programului.

 • 8.4. împrumutatul și Agenția de implementare a Programului își declară angajamentul față de obiectivele Programului. împrumutatul va acorda sprijin deplin Agenției de implementare a Programului în implementarea Programului în conformitate cu practici sănătoase din punct de vedere tehnic și financiar și prietenoase față de mediul înconjurător, în obținerea tuturor autorizațiilor și în îndeplinirea obligațiilor ce derivă din prezentul Acord într-o manieră corespunzătoare.

 • 8.5. Pentru transportul bunurilor finanțate din împrumut și Contribuția financiară se vor aplica prevederile Acordului Guvernamental, cunoscute împrumutatului.

Articolul 9

Clauze Diverse

 • 9.1. împrumutatul și Agenția de implementare a Programului se vor asigura că persoanele însărcinate cu pregătirea și implementarea Programului, cu adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări și servicii care se vor finanța din împrumut și Contribuția financiară și cu efectuarea tragerilor din împrumut și Contribuția financiară nu solicită, nu își însușesc, nu atribuie, acordă, promit sau nu li se vor promite plăți ilegale sau alte avantaje legate de aceste însărcinări.

 • 9.2. KfW este împuternicit să furnizeze Republicii Federale Germania informații în legătura cu încheierea și semnarea acestui Acord. Atât KfW cât și Republica Federală Germania au dreptul să transmită informații privind împrumutul, Contribuția financiară și Programul, inclusiv adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări și servicii ce se finanțează din împrumut și Contribuția financiară organizațiilor internaționale care colectează date statistice, în special în legătură cu aspectele legate de serviciul datoriei publice și/sau colectarea și publicarea datelor referitoare la adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări și servicii ce se finanțează din împrumut și Contribuția financiară. Dreptul de mai sus de a furniza informații organizațiilor internaționale include de asemenea și dreptul de a furniza direct aceste informații membrilor acestor organizații.

 • 9.3. Dacă oricare dintre prevederile acestui Acord este invalidă, celelalte prevederi vor rămâne neafectate de acest lucru. Lipsa vreunei reglementări care rezultă din aceasta va fi remediată prin completarea cu o dispoziție conformă cu scopul acestui Acord.

 • 9.4. împrumutatul și Agenția de implementare a Programului nu vor putea atribui sau transfera, gaja sau ipoteca nicio revendicare din acest Acord.

 • 9.5. Toate revendicările KfW legate de acest Acord expiră la cinci ani după finele anului în care oricare din aceste revendicări a survenit și în care KfW a conștientizat circumstanțele care au generat o astfel de revendicare sau le-ar fi putut conștientiza fără neglijență evidentă.

 • 9.6. Acest Acord va fi guvernat de legislația Republicii Federale Germania. Locul încheierii este Frankfurt pe Main.

 • 9.7. Disputele vor fi soluționate exclusiv și definitiv de către un tribunal de arbitraj. în acest sens, se vor aplica următoarele:

 • a) tribunalul de arbitraj va fi format din unul sau trei arbitri care vor fi numiți și vor acționa în conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț (CIC), aplicabile periodic.

 • b) Procedurile de arbitraj se vor desfășura în limba engleză, în Frankfurt pe Main.

 • 9.8. Acest Acord va intra în vigoare și își va produce efectele odată cu ratificarea sa de către autoritățile române și publicarea în Monitorul Oficial al României.

încheiat în limba engleză, în 3 exemplare originale.

Frankfurt pe Main,

București,

la data de 22 decembrie 2009 Ministerul Finanțelor Publice Dl. Gheorghe Pogea, ministrul finanțelor publice


la data de 24 martie 2010

KfW

Dl. Christian Haas, șef departament

Dna. Jutta Rothacker, manager de proiect

Municipiul Timișoara, Dl. Gheorghe Ciuhandu


ACORD SUBSIDIAR DE ÎMPRUMUT ȘI FINANȚARE

A'.e. 354

între

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Și

MUNICIPIUL TIMIȘOARA referitor la

Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a Il-a)

Data'

în temeiul art. 2, alin (2) din Legea nr. 229/2010 privind ratificarea Acordului de împrumut și Finanțare între KfW, Frankfurt pe Main („KfW”) și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României („împrumutat”) și Municipiul Timișoara ("Subimprumutat" și,.Agenția de implementare a programului”) pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a ll-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010,

între

Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare MFP, în calitate de reprezentant al împrumutatului, pe de o parte, și

Municipiul Timișoara, denumit în continuare MT, în calitate de Subîmprumutat și Agenție de implementare a Programului, pe de altă parte,

se încheie prezentul Acord Subsidiar de împrumut și Finanțare, denumit în continuare ASÎF, prin care se deleagă MT, prin Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara - CCRCIT, organizat ca o structură funcțională fără personalitate juridică în cadrul Primăriei Timișoara, întreaga autoritate și responsabilitate a utilizării cu maximă diligență și eficiență a sumelor alocate din împrumut și din contribuția financiară în vederea Reabilitării Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a ll-a).

ARTICOLUL 1 GENERALITĂȚI Șl DEFINIȚII

 • 1.1 Termenii și condițiile Acordului de împrumut și Finanțare și cei ai Acordului Separat (semnat de Ministerul Finanțelor Publice, Municipiul Timișoara și KfW, datat 30 septembrie 2010), se vor aplica “mutatis mutandis” cu deplină putere juridică prezentului ASÎF.

Drept urmare, orice modificare adusă Acordului de împrumut și Finanțare va fi considerată, dacă este cazul, ca și modificare implicită a prezentului ASÎF. Noua formă a ASÎF va fi comunicată MT, în scris, de către MFP.

în cazul în care contextul nu solicită altfel, termenii definiți în Acordul de împrumut și Finanțare și în Acordul Separat au semnificațiile precizate în respectivele documente.

ARTICOLUL 2

ÎMPRUMUTUL SUBSIDIAR Șl CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ

 • 2.1. în conformitate cu prevederile Legii nr. 229/2010 privind ratificarea Acordului de împrumut și Finanțare între KfW, Frankfurt pe Main („KfW”) și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (,.împrumutat”) și Municipiul Timișoara (,.Agenția de implementare a programului”) pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a ll-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 (denumită în continuare Legea nr. 229/2010) și în condițiile prezentului ASÎF, MFP subîmprumută MT suma de 3.000.000 euro reprezentând împrumutul acordat de KfW și îi acordă dreptul de a utiliza, contribuția financiară în valoare de 2.000.000 euro (denumită în continuare Grant) pusă la dispoziție de KfW, ambele pentru finanțarea Programului privind Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale

Timișoarei (denumit în continuare Program) și în acest scop delegă MT întreaga autoritate și responsabilitate pentru realizarea eficientă a acestuia.

în cazul în care contextul nu solicită altfel, Programul, în sensul prezentului ASÎF, înseamnă Programul privind Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timișoarei, pentru realizarea căruia este responsabil MT, prin CORCIT, așa după cum este descris în conceptul de proiect care constituie Anexa nr. 1 la Acordul separat, semnat de Ministerul Finanțelor Publice, Municipiul Timișoara și KfW, la 30 septembrie 2010.

Sumele necesare acoperirii costului integral al Programului se vor asigura pe întreaga perioadă de implementare a acestuia, din împrumut, grant și, conform prevederilor art. 3 al Legii nr. 229/2010 și ale HCL al Municipiului Timișoara nr. 192/2008, din bugetul local al Municipiului Timișoara.

 • 2.2. Conform prevederilor art.3, alin 1) al Legii nr. 229/2010, sumele necesare acoperirii contribuției părții române la finanțarea Programului, taxele și impozitele aferente Programului, datorate și plătibile pe teritoriul României, vor fi asigurate de MT din sumele prevăzute anual, cu această destinație, în bugetul propriu.

 • 2.3. Conform prevederilor art.3 alin 2) al Legii nr. 229/2010, MT va plăti MFP din bugetul local un comision pentru alimentarea “Fondului de risc pentru datoria publică guvernamentală", constituit la Ministerul Finanțelor Publice și gestionat de acesta în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr.109/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de 2,75% din suma totală a împrumutului, respectiv suma de 82.500 euro, determinat în conformitate cu prevederile OMEF nr 1603 din 22 mai 2008, cu completările ulterioare.

Comisionul se va achita în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data plății către MFP în 8 rate egale și consecutive, prima rată până în data de 20 noiembrie 2011, iar ultima rată până la data de 20 mai 2015, conform graficului de mai jos. Sumele se vor vira în contul MFP, cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, Cod de identificare fiscală: 8609468.

Graficul de plată al comisionului pentru fondul de risc

Data scadentă

Suma

1

20 noiembrie 2011

10.312,5 euro

2

20 mai 2012

10.312,5 euro

3

20 noiembrie 2012

10.312,5 euro

4

20 mai 2013

10.312,5 euro

5

20 noiembrie 2013

10.312,5 euro

6

20 mai 2014

10.312,5 euro

7

20 noiembrie 2014

10.312,5 euro

8

20 mai 2015

10.312,5 euro

 • 2.4 în cazul în care MT nu va achita comisionul la fondul de risc la termenele stabilite, MFP, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, este îndreptățit să pretindă MT dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale privind creanțele fiscale în vigoare și să suspende dreptul MT de a mai efectua trageri din împrumut până la onorarea obligațiilor.

  Dobânzile și penalitățile de întârziere percepute de MFP pentru neplata la termen, respectiv pana la data de 20 mai si 20 noiembrie,de către MT a comisionului de risc, secalculează asupra echivalentului în lei al sumei datorate în valuta de contract, determinat pe baza cursului valutar valabil la data scadenței la MFP.

Dobânzile și penalitățile de intârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, respectiv data debitării contului plătitorului, data putând fi dovedită prin extrasul de cont al contribuabilului.

 • 2.5. Utilizarea fondurilor prevăzute la punctele 2.1. și 2.2 de mai sus, se va face în funcție de natura și destinația categoriilor de cheltuieli, așa cum sunt prezentate în Anexa 4 la Acordul separat.

 • 2.6. MT se obligă să utilizeze subîmprumutul, grantul și fonduri alocate de la bugetul local pentru finanțarea Programului, pentru destinațiile prevăzute în Legea nr. 229/2010.

ARTICOLUL 3

UTILIZAREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT ȘI GRANT

 • 3.1. Pentru utilizarea sumelor subîmprumutului și ale grantului, MT va deschide pe numele său și va menține operaționale două conturi distincte, în euro, numite în continuare Cont subîmprumut și Cont grant, la o bancă comercială agreată de MFP, în termeni și condiții care includ protecția adecvată împotriva daunelor, sechestrului și confiscărilor

Depozitele în și plățile din cele două conturi vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Anexei 7 la Acordul Separat. Datele de identificare ale Conturilor vor fi comunicate MFP, înaintea efectuării primei trageri din împrumut și respectiv grant.

Spezele și comisioanele bancare legate de deschiderea și efectuarea de operațiuni prin Contul subîmprumut și Contul Grant vor fi reflectate în conturi distincte și vor fi suportate din dobânzile bonificate la sumele aflate în aceste conturi. în condițiile în care dobânzile bonificate nu sunt acoperitoare, spezele și comisioanele bancare vor fi acoperite de MT din sume prevăzute în bugetul local cu această destinație. în cazul în care spezele și comisioanele bancare sunt sub nivelul dobânzii bonificate, la finalul implementării Programului, sumelor disponibile li se vor aplica prevederile legale în vigoare la acea dată.

La încheierea implementării Programului, destinația eventualului sold favorabil al contului subîmprumutului, contului de grant și conturilor de speze și comisioane bancare aferente contului subîmprumutului și contului grantului se va conveni de comun acord între MFP, KfW și MT.

 • 3.2. Conform prevederilor Anexei nr. 7 la Acordul Separat, în cazul în care consideră că o astfel de operațiune ar duce la eficientizarea sistemului de plăți, MT mai poate opta ca, atât pentru Contul subîmprumut și Contul Grant să deschidă conturi coresponente în lei, din care să facă plăți în moneda locală.

Aceste conturi vor fi gestionate cu maximă eficiență, astfel încât să fie evitate potențialele pierderi generate de diferențele de curs valutar.

 • 3.3. MT va comunica KfW, prin MFP, numele și specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate sa semneze în numele împrumutatului cererile de tragere din împrumut si grant,

anterior efectuării primei trageri și/sau ori de cate ori intervin modificări. Scrisoarea prin care se comunică KfW numele persoanelor autorizate să semneze trageri în numele împrumutatului precum și specimenele de semnătură ale acestora se întocmește în trei exemplare cu valoare de original, câte un exemplar rămânând fiecăreia dintre părți.

 • 3.4. Ultima dată de tragere a sumelor din împrumut va fi 31 decembrie 2015, sau o dată ulterioară, stabilită de comun acord între părți.

ARTICOLUL 4

REALIZAREA PROGRAMULUI

 • 4.1. în baza prezentului ASÎF, a Acordului de împrumut și Finanțare și a Acordului Separat, MT va răspunde de realizarea Programului. în acest scop, MFP transferă MT toate drepturile și obligațiile ce decurg din Acordul de împrumut și Finanțare și Acordul Separat privind realizarea Programului cu diligența și eficiența necesare și în conformitate cu practicile financiare, tehnice și administrative corespunzătoare.

 • 4.2. Pentru realizarea Programului, pe toată perioada de implementare a acestuia, MT va menține și va asigura condiții pentru buna funcționare a CCRCIT, inclusiv angajarea de personal calificat pentru desfășurarea activităților CCRCIT, în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut și Finanțare și ale Acordului Separat. în acest sens, MT va pune la dispoziția CCRCIT, cu promptitudine, după caz, fondurile, facilitățile, serviciile și alte resurse financiare necesare realizării Programului.

 • 4.3. MT, prin CCRCIT, va negocia și încheia contractele de achiziție de bunuri, lucrări și servicii de consultanță necesare realizării Programului, care urmează să fie finanțate din împrumut, cu respectarea procedurilor de achiziție specificate în Anexele 5 și 6 la Acordul separat.

 • 4.4. în cazul în care se constată incălcări ale contractelor de achiziții de bunuri și servicii de consultanță, sau alte încălcări ale prevederilor Acordului de împrumut și Finanțare, Acordului Separat și procedurilor KfW, MT va fi direct răspunzător, urmând ca eventualele daune să fie recuperate conform legii.

ARTICOLUL 5 TRAGERI

 • 5.1. Tragerile sumelor din împrumut și din Grant se vor efectua de MT în conformitate cu progresul programului, potrivit prevederilor Acordului de împrumut și Finanțare, ale Acordului Separat și respectiv prezentului ASÎF. Procedurile de disponibilizare a sumelor sunt stabilite prin Acordul Separat încheiat între MFP, MT și KfW.

 • 5.2. înainte de prima tragere , MFP va timite KfW o copie a traducerii autorizate a Acordului Subsidiar de împrumut și Finanțare încheiat între MFP și MT .

ARTICOL 6

Rambursarea împrumutului, Dobânzi și Comisioane

 • 6.1 a) MT va achita MFP semestrial obligațiile de plată (rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri) percepute de KfW în conformitate cu prevederile art 4.1,. 4.2 și respectiv 4.3 din Acord, în lei, în contul MFP cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis la Trezoreria Operativă Centrală, Cod de identificare fiscală 8609468, cu 10 zile

calendaristice înainte de data scadenței MFP la KfW, respectiv la 20 mai și la 20 noiembrie ale fiecărui an (în baza notificării de plată transmisă de MFP după primirea acesteia de la finanțator) iar în cazul în care aceste date sunt zile nebancare, plata se va efectua în ultima zi lucrătoare anterioară acestor scadențe.

în cazul în care contul MFP, menționat mai sus, se va schimba, MFP (DGTDP) va comunica. în scris MT, în timp util, modificările survenite, fără a fi necesară amendarea prezentului ASÎF.

 • b) MT va transmite către MFP (DGTDP) documentele justificative atestând efectuarea plății către MFP (ordin de plată, extras de cont), vizate de banca derulatoare, imediat după efectuarea plătii respective.

 • c) MT va plăti echivalentul în lei al sumelor datorate de MFP (DGTDP) la KfW, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României (BNR) valabil la data scadenței, majorat cu o marjă de cel puțin 5% pentru acoperirea eventualelor diferențe de curs valutar intervenite între data scadenței MT la MFP și data scadenței MFP la KfW. în cazul în care sumele calculate și achitate la MFP, așa cum este prevăzut mai sus, nu acoperă echivalentul în lei al obligației de plată față de KfW, cu cel puțin 4 (patru) zile bancare înainte de data scadenței MFP la KfW, MT va achita diferența din proprie inițiativă.

MT își asumă riscul derivând din fluctuația de curs valutar.

Eventualele sume virate în plus de MT, determinate de diferența de curs valutar înregistrată la data plății efectuată de acesta la MFP și data plății MFP la KfW, se vor regulariza între MFP (DGTDP) și MT în termen de 5 zile lucrătoare de la data plății la extern.

 • 6.2. Conform art.4.5 din Acord, MT va plăti KfW, prin MFP, o dobândă penalizatoare pentru orice sumă cu scadența depășită din culpa sa. Aceasta dobândă penalizatoare va fi egală cu dobânda de bază plus 3% pe an, aplicată pentru perioada care începe de la data scadenței și care se încheie la data la care sumele sunt virate în contul KfW. Dobânda penalizatoare pentru neachitarea la scadență trebuie achitată imediat, la prima solicitare a MFP și/sau KfW.

 • 6.3. Orice sume datorate KfW de MT, sub formă de dobândă și comisioane, penalități, alte costuri vor fi calculate pe baza unui an de 360 de zile și a unei luni de 30 de zile.

 • 6.4. în plus, MT va plăti orice alte costuri datorate KfW, în conformitate cu prevederile Acordului. Acestea vor fi plătite la data prevăzută în notificarea transmisă de MFP (DGTDP) către MT, în conformitate cu prevederile prezentului Acord Subsidiar de împrumut și Finanțare.

 • 6.5. MT va rambursa MFP împrumutul conform graficului de rambursare prezentat mai jos:

  Transa

  Data

  Suma

  1

  20 mai

  2020

  75.000

  euro

  2

  20 noiembrie

  2020

  75.000

  euro

  3

  20 mai

  2021

  75.000

  euro

  4

  20 noiembrie

  2021

  75.000

  euro

  5

  20 mai

  2022

  75.000

  euro

  î 6

  20 noiembrie

  2022

  75.000

  euro

  7

  20 mai

  2023

  75.000

  euro

  8

  20 noiembrie

  2023

  75.000

  euro

  9

  20 mai

  2024

  75.000

  euro

  10

  20 noiembrie

  2024

  75.000

  euro

  11

  20 mai

  2025

  75.000

  euro

  12

  20 noiembrie

  2025

  75.000

  euro

  13

  20 mai

  2026

  75.000

  euro  14

  20 noiembrie

  2026

  75.000

  euro

  15

  20 mai

  2027

  75.000

  euro

  16

  20 noiembrie

  2027

  75.000

  euro

  I 17

  20 mai

  2028

  75.000

  euro

  18

  20 noiembrie

  2028

  75.000

  euro

  19

  20 mai

  2029

  75.000

  euro

  20

  20 noiembrie

  2029

  75.000

  euro

  21

  20 mai

  2030

  75.000

  euro

  I 22

  20 noiembrie

  2030

  75.000

  euro

  23

  20 mai

  2031

  75.000

  euro

  24

  20 noiembrie

  2031

  75.000

  euro

  25

  20 mai

  2032

  75.000

  euro

  26

  20 noiembrie

  2032

  75.000

  euro

  27

  20 mai

  2033

  75.000

  euro

  I 28

  20 noiembrie

  2033

  75.000

  euro

  j 29

  20 mai

  2034

  75.000

  euro

  30

  20 noiembrie

  2034

  75.000

  euro

  31

  20 mai

  2035

  75.000

  euro

  32

  20 noiembrie

  2035

  75.000

  euro

  33

  20 mai

  2036

  75.000

  euro

  34

  20 noiembrie

  2036

  75.000

  euro

  35

  20 mai

  2037

  75.000

  euro

  36

  20 noiembrie

  2037

  75.000

  euro

  37

  20 mai

  2038

  75.000

  euro

  38

  20 noiembrie

  2038

  75.000

  euro

  | 39

  20 mai

  2039

  75.000

  euro

  | 40

  20 noiembrie

  2039

  75.000

  euro

 • 6.6. Pentru neachitarea obligației de plată către MFP conform prezentului, integral și la termenele stabilite, care vor conduce la achitarea cu întârziere a obligațiilor financiare către KfW, MT va fi direct răspunzător și va suporta comisioanele și dobânzile penalizatoare percepute de KfW.

 • 6.7. Pentru neîndeplinirea ia termen a obligațiilor de plată către MFP care fac obiectul prezentului ASÎF, MT va plăti MFP dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute de legislația română în vigoare.

 • 6.8 în cazul în care MT are dificultăți în onorarea obligațiilor de plată la extern aferente prezentului ASÎF, acesta va informa MFP (DGTDP) cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea scadentei la extern.

>

 • 6.9 Obligațiile de plata ale MT fata de MFP se considera a fi achitate la data scadentei la extern, respectiv 30 mai si 30 noiembrie ale fiecărui an și se calculează la cursul de schimb valutar al BNR, valabil la data acestor scadente, iar acestea vor fi confirmate prin documentele privind operațiunile de plată și schimb valutar transmise de BNR la MFP.

ARTICOLUL 7

Dobânzi și penalități de întârziere

 • 7.1. (1) Perioada de 10 zile calendaristice de la data scadenței obligației de plată a MT față de MFP este considerată perioadă de grație dacă MT își achită obligațiile de plată către MFP în această perioadă, cu respectarea prevederilor ASÎF.

Dacă MT își va achita obligația către MFP cu depășirea perioadei de grație, aceasta va fi obligată la plata unor sume cu titlu de dobânzi și penalitati de întârziere calculate începând cu data scadenței MT către MFP, respectiv 20 mai și 20 noiembrie.

 • (2) în situația în care, MT, din culpa sa, nu va achita către MFP, integral și la termen, echivalentul în lei al obligațiilor de plată la extern (rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumutului subsidiar), MFP este îndreptățit să pretindă pe lângă sumele datorate, dobânzi și penalități de întârziere calculate începând cu data scadenței MT către MFP, respectiv 20 mai și 20 noiembrie.

 • (3)  Sumele reprezentând dobânzi și penalități de întârziere se vor calcula asupra echivalentului în lei al obligațiilor de plată la extern calculat la cursul valutar din data efectuării plății de către MFP la KfW, începând cu data scadenței către MFP (20 mai si 20 noiembrie) și până la achitarea sumelor respective de către MT. Sumele rezultate din dobânzi și penalități de întârziere calculate conform dispozițiilor în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale se plătesc de către MT din bugetul propriu.

 • (4) Aceleași dobânzi și penalități de întârziere se vor calcula și în situația în care, datorită neîndeplinirii de către MT, din culpa sa, a prevederilor din Acord, vor fi generate obligații de plată față de KfW în sarcina MFP.

Sumele datorate ca urmare a neîndeplinirii, din culpa sa, a prevederilor din Acord vor fi virate MFP de către MT din bugetul propriu.

 • 7.2. Având în vedere prevederile legale privind datoria publică guvernamentală, în situația în care MT nu va achita MFP sumele datorate la extern, sume reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane, alte costuri, comisioanele datorate la fondul de risc, dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestor categorii de debite urmează regimul juridic al creanțelor fiscale și se recuperează conform legislației în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale, de către organele fiscale în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal MT, în baza înscrisurilor întocmite de direcția de specialitate din cadrul MFP (DGTDP), prin care se individualizează, la data scadenței sumele de recuperat și care constituie, în momentul emiterii, titluri de creanță, urmând să devină, potrivit legii, titluri executorii.

ARTICOLUL 8

RAPORTĂRI

 • 8.1. MT, prin CCRCIT, va elabora și ține la zi politici și proceduri adecvate care să-i permită să monitorizeze, să evalueze progresul tehnic si financiar al proiectului și să raporteze KfW, și în copie MFP (DGTDP), conform prevederilor Acordului de împrumut și Finanțare și Acordului Separat.

 • 8.2. MT va transmite MFP (DGTDP) raportări privind datoria publică guvernamentală conform Capitolului II, alin. 1 si 2 din OMF nr. 1059/ 2008.

 • 8.3. în afara raportărilor periodice menționate la art. 8.1 și 8.2 din prezentul ASÎF, MT va răspunde cu promptitudine tuturor cerințelor KfW și MFP (DGTDP) de prezentare de orice alte informații și rapoarte în legătură cu modul și stadiul implementării Programului și modul de utilizare a fondurilor necesare realizării Programului.

ARTICOLUL 9

CLAUZE FINANCIARE ȘI ALTE CLAUZE

 • 9.1. MT va menține sau va determina menținerea registrelor și înregistrărilor contabile care evidențiază costurile bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare programului și subproiectelor sale, identificând în mod clar bunurile, lucrările și serviciile finanțate din acest din împrumut și din contribuția financiară.

 • 9.2. MT, ca agenție de implementare,va pune oricând la dispoziția reprezentanților KW inspectarea tuturor registrelor și înregistrărilor contabile și orice altă documentație relevantă pentru implementarea programului. De asemenea, va permite reprezentanților KW să viziteze subproiectele .

 • 9.3. MT va transmite KW toate rapoartele de audit și verificare ale auditorilor interni și externi cu privire la fondurile programului și toate toate informațiile solicitate de KW în mod rezonabil.

ARTICOLUL 10

DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1. Dacă dreptul MFP de a trage sume din împrumut este suspendat sau anulat de Bancă din culpa MT, dreptul MT de a mai utiliza sume din împrumut pentru finanțarea Programului va fi simultan suspendat sau anulat, după caz, MT fiind direct răspunzător.

 • 10.2. în funcție de condițiile concrete de implementare a Programului, MT poate propune MFP modificări în structura de cheltuieli prevăzută în planul de finanțare, urmând ca MFP să convină aceste modificări cu Banca, dacă este cazul.

 • 10.3. Orice solicitare sau comunicare cerută sau permisă de prezentul ASÎF, precum și orice modificare a acestuia, va fi emisă în scris și considerată autorizată dacă va fi semnată:

 • - pentru MFP:

Adresa: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București

Telefon: 311 23 76;

Fax: 312 67 92

de către:

 • -  secretar de stat coordonator; sau

 • -  directorul general sau directorul general adjunct al Direcției generale de trezorerie și datorie publică sau orice altă persoană împuternicită în acest sens de ministrul finanțelor publice.

 • - pentru Primăria Municipiul Timișoara

Adresa : Bd.C.D. Loga nr 1, 300030 Timișoara

Tel : 0256.490.635

Fax: 0256.490.635

de către : - primar

 • -  director economic

Orice modificare cu privire la adresa și/sau funcțiile menționate mai sus va fi comunicată imediat părților, în scris.

 • 10.4. Orice neînțelegere între MFP și MT/CCRCIT, decurgând din interpretarea ori aplicarea prevederilor prezentului ASÎF, va fi soluționată de părți pe cale amiabilă. în cazul în care într-un interval de 30 zile nu se ajunge la un acord pe cale amiabilă, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele competente.

 • 10.5. în nici un caz nu se va considera că se va renunța la vreuna din prevederile Acordului dacă aceasta nu este prevăzută și în prezentul.

 • 10.6. Prezentul ASÎF va rămâne în vigoare până la data achitării tuturor obligațiilor financiare ale MT/CCRCIT către MFP, precum si a celor privind executarea Programului așa cum sunt prevăzute în acesta.


  Ministerul Fina


  Municipiul Timișoara


  Gheor


Către:

KfW Bankengruppe

Attn: L3a4

Postfach 1111 41

60046 Frankfurt am Main

Cooperare Finaciară Germania - România

Acord de Împrumut/Finanțare/Proiect/Acord Program KfW

3.000.000,00 EURO împrumut și 2.000.000,00 EURO Grant

Nume Proiect/Program: Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale orașului Timișoara

KfW-Nr. de Referință 2005 65 333

Stimată Dna. Jutta Rothacker,

Această scrisoare reprezintă o cerere de prelungire a datei limită pentru efectuarea de plăți din suma existentă în contul bancar de la cererea de tragere nr. 4.

Situația curentă este următoarea:

 • -   în 18 decembrie, banca ne-a informat că sumele cerute erau transferate în contul programului

 • -   în 21 decembrie am emis documentele pentru plata facturii reprezentând serviciile de audit pentru Raportul din 2014 și pentru plata facturii reprezentând situația de lucrări nr. 4 pentru Proiectul Lenau și le-am transmis Serviciului Buget pentru plată

 • -   am fost informați că în perioada 28-31 decembrie Trezoreria nu mai efectuează operațiuni bancare

în această perioadă nu s-a mai aprobat altă situație de lucrări de către consultanți care să fie transmisă

spre plată


Luând în considerare cele menționate mai sus și faptul că pentru transferul banilor din contul BRD în contul de Trezorerie era nevoie de minim 2 zile și fiind perioada sărbătorilor de iarnă a fost imposibil să folosim sumele până în 31 decembrie 2015 cum s-a stabilit.

De aceea vă adresăm rugămintea să aprobați prelungirea perioadei pentru efectuarea plăților până în 1 martie 2016 ținând seama că și consultanții Lotului 2 au menționat că au nevoie de mai multe săptămâni pentru a aproba situația de lucrări în așteptare.

Cu stimă,

Primar Municipiul Timișoara

Nicolae ROBU                                           Arhitect Șef,

Arh. Sorin CIURARIU


Redactat de BRCCI, Ec. Daniela TEICU


Traducere: Lavinia Petrut, consilier/ Diana Donawell, Sef Birou Relații Internationale, Direcția Comunicare


R O M Â > JUDEȚUL TlN MUNICIPIUL T I M I Ș O A DIRECȚIA URBANI BIROUL REABILITARE ȘI DEZVOLTARE URBA

Str Ștefan cel Mare, n r . 2, tel /fax +40 256 4 3 5-e-mail:brcci@primariatin.ro, internet: www.primariatm

To:

KfVV Bankengruppc

Attn: L3a4

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

German Financial cooperation with Romania

Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KfVV

EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant

Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in Timișoara

KfW-Reference No.: 2005 65 333

Dear Ms Jutta Rothacker,

This letter is regarding a request for an extension of the time limit for payments from the amount existing in the bank account from the withdrawal application no 4.

The current situation is as follows:

on December 18th, the bank informed us that the requested amounts were in transferred the program accounts

on December 21st we drafted the invoice payment documents for audit Services for the 2014 Report, and also for the no 4 work situation invoice for Project Lenau and we handed them to the Budget Service for disbursement

we were informed that for the week 28 to 31 December Treasury Bank no longer proceeds banking operations

During this period has not been approved other works situation by consultants to be sent for payment

Considering the above and taking into account the fact that for the transfer of money from the BRD account to Treasury account needed a minimum of 2 days and it is winter holidays period, it was impossible to use the amounts until 31 December 2015 as was established.

Therefore we kindly ask you to approve extending the period for making payments until ls‘ March, 2016, whereas also the Lot 2 consultants have mentioned that would require several weeks to approve the pending works situation.


Best regards,

Mayor Muni^aEtjj^L

Nicolae RO


Către:

KfW Bankengruppe

Attn: L3a4

Postfach 1111 41

60046 Frankfurt am Main

Cooperare Finaciară Germania - România

Acord de Imprumut/Finanțare/Proiect/Acord Program KfW

3.000.000,00 EURO împrumut și 2.000.000,00 EURO Grant

Nume Proiect/Program: Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale orașului Timișoara KfW-Nr. de Referință 2005 65 333

Stimată Dna. Jutta Rothacker,

Primăria Municipiului Timișoara dorește să vină cu o propunere referitoare la situația actuală a programului “Reabilitarea Monumentelor Istorice din cartierele istorice ale orașului Timișoara” - Infrastructură Municipală Faza II. în sprijinul propunerilor noastre am dori să evidențiem următoarele aspecte legate de programul menționat mai sus:

 • •   Schimbările care au avut loc la nivel guvernamental prin investirea unui guvern de tehnocrați sunt un

semnal pozitiv pentru cadrul legislativ referitor la reabilitarea clădirilor istorice

 • •   Eforturile făcute de Primăria Municipiului Timișoara pentru schimbarea legislației referitoare la

reabilitarea clădirilor istorice așteaptă aprobarea Parlamentului

 • •   Menționăm Actul pentru Patrimoniu, semnat la Timișoara în cadrul Anualei de Arhitectură din 22-24

octombrie 2015, referitor la responsabilitatea conservării patrimoniului cultural, unde s-a menționat faptul că impasul din reabilitarea clădirilor istorice nu este doar o problemă locală, ci una națională

 • •   Nu în ultimul rând, Primăria Municipiului Timișoara este dispusă să renegocieze orice alte formule de

protejare a patrimoniului orașului, luând în considerare faptul că Timișoara este unul dintre cele patru orașe din România selectate pe lista scurtă a orașelor candidate la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021.

Având în vedere cele de mai sus, am dori să știm dacă sunteți de acord cu propunerea de a continua programul încă un an, în aceleași condiții. Vă adresăm rugămintea de a continua colaborarea până la mijlocul anului viitor pentru a analiza evoluția programului și a identifica următorii pași posibili.

Programul a generat reacții pozitive în rândul populației și a dezvoltat competențe în structura de lucru a Primăriei pe care dorim să le capitalizăm în continuare.

Așteptăm părerea dv. cu privire la propunerea noastră.

Cu stimă,

Primar Municipiul Timișoara NICOLAE ROBU

Arhitect Șef,

Arh. SORIN CIURARIU


Redactat de BRDU, Ec. DANIELA TEICU

Traducere: Lavinia Petrut, consilier/ Diana Donawell, Sef Birou Relații Internationale, Direcția Comunicare

ROMÂNI J JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA U R B AN IS N BIROUL REABILITARE Șl DEZVOLTARE URBAN/

Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, tel-fa.x + 4 0 256 4 3 5 4 3 ( e-mail:brcci@primariattn.ro, internet: www.primariatm.rt

— «'r^T ^llIIIILlii'w'^MlTlIl n—Tu irTr r'l'-'-r  : - :   xlsUWRSKn'ui»«RM3M»Ă -r»-. VA*.                       «anMMaauău larâr «ir™ nl.l ■■■IL J»ii» Tr.-.T

To:

KfW Bankengruppc

Attn: L3a4

Postfachll 1141

60046 Frankfurt am Main

German Financial cooperation with Romania

Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KfW

EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant

Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in Timișoara

KfW-Reference No.: 2005 65 333

Dear Ms Jutta Rothacker,

The City Hali Timișoara would like to come with a proposal regarding the current situation of the program "Rehabilitation of Historic iMonuments in the historic quarters of Timișoara" - Municipal Infrastructura Phase II. In support of our proposals we would like to point out the following aspects that come in correlation with the program mentioned above:

 • •      The changes that have occurred at govemment level by establishing a govemment of technocrats is a positive signal for the rehabilitation of historical buildings legislative framework

 • •       The efforts to amend legislation on the rehabilitation of historic buildings undertaken by Timișoara City Hali await the approval in the Parliament.

 • •       We mention the Act for Heritage, signed in Architecture Annual of 22 to 24 October, 2015 in Timișoara, regarding the responsibility of preserving cultural heritage, where it was seen that impasses in rehabilitating historic buildings is not just a local issue but național

 • •       Last but not least the Timișoara City Hali is open to renegotiate any other formulas to protect the heritage of Timișoara, considering the fact that Timișoara is one of four places in Romania have been selected for the short list of cities applying for the title of European Capital of Cultura 2021.

Considering the above, we would like to know if you agree with the proposal to continue the program for another year, in the same conditions. Therefore we kindly ask your cooperation to collaborate till mid next year to do an analysis of developments in the program, and determining the possible next steps.

The program experiences had generated a positive feeling among the population and developed competence in the working structura of the City Hali that we want to continue to capitalize.

Please let us know your opin^pn on Best regards,

Mayor Municipal/tyb^Chief Architect,

Arh. SOR^W^^RIU

Elaborated by BRDU,

Ec. DANIBLA TEICU

Către:

KfW Bankengruppe

Attn: L3a4

Postfach 1111 41

60046 Frankfurt am Main

Cooperare Finaciară Germania - România

Acord de Împrumut/Finanțare/Proiect/Acord Program KfW

3.000.000,00 EURO împrumut și 2.000.000,00 EURO Grant

Nume Proiect/Program: Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale orașului Timișoara KfW-Nr. de Referință 2005 65 333

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Luând în considerare abordarea Primăriei Municipiului Timișoara privind situația actuală a programului “Reabilitarea Monumentelor Istorice din cartierele istorice ale orașului Timișoara” - Infrastructură Municipală Faza II, prin adresele trimise KfW în 30 decembrie 2015, am dori să vă asigurăm de dorința noastră de a coopera în continuare.

Pe scurt, adresele menționate mai sus se refereau la propunerea de a continua programul și de a aproba prelungirea datei limită pentru plăți din suma existentă în contul bancar de la cererea de tragere nr. 4. Ambele adrese au fost transmise prin email către toate părțile implicate în program (KfW, echipa de consultanți, Ministerul Finanțelor Publice) și prin poștă la KfW (în atenția dnei ROTH ACKER).                    '1

în 19 ianuarie 2016 s-a cerut prin email confirmarea primirii celor două scrisori de către KfW, precum și un punct de vedere cu privire la conținutul acestora.

După cum este menționat în Acordul de împrumut și Finanțare, la articolul 3 Plăți, punctul 3.2, KfW are dreptul de a refuza să facă plăți după 31 decembrie 2015, astfel că Cererea de tragere nr. 4 a fost ultima aprobată și transferată de KfW. Deoarece transferul a fost făcut în 17 decembrie 2015, sumele nu au putut fi folosite până la sfârșitul anului 2015 cum a cerut dna. ROTHACKER. Astfel am cerut o prelungire a perioadei în care putem face plăți din sumele existente în cont pentru serviciile prestate de constructor și auditori. Toate obligațiile de plată ale Acordului de împrumut și Finanțare cu KfW (dobândă și taxe) au fost făcute prin intermediul Ministerului Finanțelor care a transmis Primăriei Municipiului Timișoara o notificare de plată a sumelor necesare în contul de Trezorerie. în același mod se va realiza și transferul sumelor nefolosite.                1 i .

Prin această scrisoare, Primăria Municipiului Timișoara ar dori să cunoască punctul de vedere al KfW cu privire la starea curentă a programului, precum și pașii următori cu privire la Program.

Programul a generat reacții pozitive în rândul populației și a dezvoltat competențe în structura de lucru a Primăriei pe care dorim să le capitalizăm în continuare. Primăria Municipiului Timișoara își arată disponibilitatea pentru o colaborare viitoare cu privire la găsirea de noi surse de finanțare.

Cu stimă,

Primar Municipiul Timișoara NICOLAE ROBU

Arhitect Șef,

Arh. SORIN CIURARIUTraducere: Lavinia Petrut, consilier/ Diana Donawell, Sef Birou Relații Internationale, Direcția Comunicare •-


R O M Â N I A JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM BIROUL REABILITARE Șl DEZVOLTARE URBANĂ

S t r. Ștefan cel Mare, ar. 2 , tel/fax +40 256 435436 e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

To:

KfW Bankengruppe

Attn: L3a4

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

German Financial cooperation with Romania

Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KfW

EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant

Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in Timișoara

KfW-Reference No.: 2005 65 333

Dear Sir or Madame,

Considering the approach initiated by the City Hali of Timișoara with respect at the current situation of the program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of Timișoara" - Municipal Infrastructura Phase n, through the addresses that were sent to KfW on December 30lh 2015, we would like to assure you of our willingness to cooperate further on.

Briefly the addresses mentioned above were referring to the proposal to continue the program and to the approval for an extension of the time limit for payments from the amount existing in the bank account from the withdrawal application no 4. Both addresses were sent electronically via email to all parties involved in the program (KfW, Consultants team, Ministry of Public Finance) and by Post to KfW (in Ms ROTHACKER attention).

On January 19th, 2016 it was requested by email a confirmation that the two letters were received by KfW and also a point of view on their content.

As it is mention in the Loan and Financing Agreement at article 3 Disbursement point 3.2 KfW shall have the right to refuse to make disbursements after 31 December 2015, so the Withdrawal no 4 was the last approved and transferred by KfW. Since the transfer was made as late as 17 December 2015 the amounts could not be used by the end of 2015 as was requested by Mrs. Rothacker. Therefore we requested prolongation of the period in which we can perform payments from existing amounts in the account for the Services performed by both constructor and auditors. All the payment obligations of the Loan and Financing Agreement with KfW (interest and taxes) were done through the Ministry of Finance which sent to the City Hali of Timișoara a notification to pay the amounts needed in their Treasury account. In the same way will be with the transfer of the unused amounts.

Through this letter, The City Hali Timișoara would like to know KfW point of view on the current state of the program and the next steps that should be taken regarding the Program.

The program experiences had generated a positive feeling among the population and developed competence in the working structura of the City Hali that we want to continue to capitalize. Withal The City Hali of Timișoara reveal its availability for further collaboration on finding new programs and other sources of funding.

Best regards,

Mayor Municipality opFimișoara

NICOLAE ROBU I /u                              Chief Architect,

Arh. SORIN CIURARIU


S. C. « EVAL EXPERT » S.R.L.

PITEȘTI ,JUD.ARGES

STR.DUMBRAVEI, NR.10

CIF: RO 6748532

TEL./FAX:0248221430

Cont:R030UGBI0000192001008RON

Banca:Garanti Bank International NV Pitești Nr.

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE,RECEPȚIE PARȚIALA A SERVICIILOR PRESTATE

încheiat astazi 29.02.2016 între:

SC EVAL EXPERT SRL, cu sediul in PITEȘTI, str. Dumbravei,nr. 10, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/2379/20.12.1994, CIF : RO 6748532, reprezentată legal de către dl.Mihailescu Ciprian, in calitate de Director, denumit in continuare prestator,

si

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA cu sediul social în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, Cod fiscal 14756536, reprezentată prin domnul Nicolae Robu - Primar si Smaranda Haracicu - Director Economic, denumita in continuare beneficiar,

am procedat azi, data de mai sus, la predarea, respectiv primirea, recepția Raportului auditorului independent pentru programul „Reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei (infrastructura municipala faza II)”, aferent anului 2015, întocmit conform contractului de servicii încheiat intre parti.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 (două) exemplare, din care unul la beneficiar și unul la prestator.


Am primit,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA (semnătură si/Stampila) ?•.

BIROUL


ROMANI A JUDEȚUL TIMIȘ UNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM D E Z V O

S t r . Ștefan e-mail:brcci@pr


cel M i m a r i a


are, n r. tm.ro, i


435436 iatm.ro


SC2016-..


BIROUL MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

0 7. mas 2016

To:

KfW Bankengruppe

Attn: L3a4

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

EXPEDIA!


German Financial cooperation with Romania

Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KfW

EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant

Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in Timișoara

KfW-Reference No.: 2005 65 333

Dear Mr Eric Rdttger,

I am sending enclosed to the present letter, the following original documents signed by the auditors:

-Audit Report for year 2015 in both language English and Romanian, regarding using the Disposition Fund for the program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of Timișoara" -Municipal Infrastructura Phase II;

Documents above are sent both electronic and by post with delivery confirmation.

Best regards,

Chief Architect, /z'- *            \

Arh. Sorin CIURARIU i.■-> \


BRDU,

Ec. Elena»Daniela TEICU


KFW

Fax

Nr. telefax: 0040 21 319 9304/ 0040 256 490635

Dnei Carmen Ghita, Ministerul Finanțelor Dlui Nicolae Robu, Primăria Timișoara Cc: BRCCI

Cooperare Finaciară cu România

Reabilitatea Cartierelor Istorice ale Timișoarei

Nr. ref. 2005 65 333

22 ianuarie 2016

Stimate Doamne, Stimați Domni,

Dorim să vă notificăm cu privire la încheierea perioadei de plăți pentru împrumutul și subvenția financiară prin programul mai sus menționat la data de 31.12.2015 cum s-a convenit în proiect și în acordul de împrumut și finanțare din 2008.

Prin urmare vă informăm că nu vom mai accepta nici o altă solicitare de plată în cadrul acestui program. Toate fondurile rămase în contul fondului la dispoziție la data de 31.12.2015 vor trebui retumate la KfW cât mai curând posibil.

Confirmăm primirea celor două scrisori ale Primăriei Timișoara datate la 30 decembrie 2015 cu privire la cererea de prelungire a perioadei de plăți care să fie făcute către Primărie din fondurile la dispoziție rămase până la data de 1 martie 2016 și cu privire la cererea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu încă un an.

Vă rugăm să rețineți că pentru ambele probleme ar fi fost necesară o propunere a Ministerului Finanțelor în calitate de partener al contractului.

In cererea dumneavoastră de prelungire a programului cu încă un an nu putem identifica o abordare detaliată a modului în care sunt asigurate și realizate în decurs de un an rezultatele în ceea ce privește reabilitarea clădirilor istorice din proprietatea proprietarilor privați. Astfel principalul scop al programului nu poate fi atins.

în ceea ce privește cererea de prelungire a perioadei pentru plățile către Primărie din sumele rămase în fondul la dispoziție vă atragem atenția cu privire la notificările noastre frecvente din ultimele luni privind nevoia de încheiere timpurie și rapidă a procedurilor financiare. Este regretabil că termenele necesare pentru procedurile financiare nu au fost luate în considerare în timp util.

Prin urmare vă rugăm să ne informați cu privire la suma rămasă în contul fondului la dispoziție la data de 31.12.2015 fumizându-ne copii ale extraselor de cont și retumându-ne la KfW fondurile rămase cât mai curând posibil, însă cel mai târziu până la sfârșitul lunii martie 2016.

Așteptăm de asemenea raportul final al programului și raportul de audit cât mai curând posibil și cel mai târziu până Ia sfârșitul lunii martie 2016.

Cu stimă,

(semnat)

Dr. Kirk Mildner

Șef de Departament


(semnat)

Jutta Rothacker

Manager de proiect principal

KFW


Telefax

Telefax number: +40-21-319 93041 +40-256-490 635

Mrs. Carmen Chita, Ministry of Finance

Mr, Nicolae Robu, Primăria Timișoara

cc; BRCCI

W Financial Cooperation with Romania

Data: 22/01/2016 .

Business araa

KfW Entwicklungsbank

Jutta Rothacker

Our ref.: Rth

Phone: +49 39 7431-2344

Fax: +49 69 7431-3490 jutta.rothacker@kfw.de No. of pages: 2


Rehabilltation of Historîc City Quarters In Timișoara

Ref. No. 2005 65 333

Dear Ladies and Gentlemen,

we would like to notify you on the and of the disbursement period for loan and grant funds under the above mentioned programme as per 31.12.2015 as agreed in the loan and financing and praject agreement of 2000.

Therefore we inform you that we will not accept any further requasts for disbursements under this programme. AII remaining funds on the disposition fund account as per 31,12.2015 shall be returned to KfW as soomas possible.

We do acknowledge receipt of two letters by the Primăria of Timișoara dated December 30lh, 2015 regardlng a request for an extension of the period for . disbursements to be made by the Primăria from remaining disposition funds until March 1.91, 2016 and a request to prolong the project implementation period for one more year.

Pisase note that regarding both issues a proposal by the Ministry of Finance as the contract partner'would have been required. •

In your request for prolongation of the programme for one year we cannot identify a thorough approach on howto ensure and achieve any resultș in the rehabilitation of historîc buildings în the properiy of private owners wîthin one year. Thus the main intention of the programme could not be addressed.

Regarding the request for prolongation of the period for the Primaria’s disbursements from the remaining amounts in the disposition:fund we draw your attention to our frequent notificatîons in the past months regarding the need for early and timely closure of the Financial proceedings. It is unfortunate that the required tirneframes for Financial proceedings were nottaken Into account in dus time.

Therefore please inform us about the amount of remaining funds on the disposition fund accounts as per 31.12.2015 by provlding us with copies of the bank statements and return the remaining funds as soon as possible but latestby the and of March 2016 to KfW.

KfW eankengrupps, Palmengartenstrasse 3-9, 60325 F/ankfurt. Sacmany. Phone +49 69 7491-0 - Fax +49 59 7431-2944 ■ www.kfw.de

Telefax


KFW


We also expect your final programme report and the audlt report as soon as possible and latest by the end of March 2016.i\

Anexa 1a/1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 2016-

PROGRAM DEZVOLTARE 2016

INVESTIȚII

Lista de investiții nr.1 cu amendament


APROBAT^

PRIMAR

Nicolae ROB

mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

239.541,78

0,00

808,99

1.092,30

15,44

237.625,05

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

55.696,44

0,00

0,00

1.092,30

15,44

54.588,70

LUCRĂRI NOI - B

84.697,69

0,00

0,00

0,00

0,00

84.697,69

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

99.147,65

0,00

808,99

0,00

0,00

98.338,66

TOTAL GENERAL

239.541,78

0,00

808,99

1.092,30

15,44

237.625,05

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

3.351,85

0,00

0,00

0,00

0,00

3.351,85

51.02.01.03 Autorități executive

3.351,85

0,00

0,00

0,00

0,00

3.351,85

A.Lucrări în continuare

73,50

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

Amenajări interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 107/2015

73,50

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

C. Dotări independente și alte investiții

3.278,35

0,00

0,00

0,00

0,00

3.278,35

b. Dotări independente

2.369,67

0,00

0,00

0,00

0,00

2.369,67

Dotări Direcția Fiscala

370,56

0,00

0,00

0,00

0,00

370,56

Dotări Primărie

1.999,11

0,00

0,00

0,00

0,00

1.999,11

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

908,68

0,00

0,00

0,00

0,00

908,68

Sistem infogeografic de administrare a PMT

740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740,00

DALI+AC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr. 1 Timișoara

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul CD Loga nr 1

28,68

0,00

0,00

0,00

0,00

28,68

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

69,00 -----—!_p

0,00 dge 1

0,00

0,00

0,00

69,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

b. Dotări independente

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

Dotări Direcția de Asistență Socială Comunitară

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

C Dotări independente și alte investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări independente

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara «Adăpost cu Cantina Sociala

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

13.187,47

0,00

0,00

1.092,30

15,44

12.079,73

70.02.03 Locuințe

7.732,42

0,00

0,00

1.092,30

15,44

6.624,68

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

7.732,42

0,00

0,00

1.092,30

15,44

6.624,68

A.Lucrări în continuare

1.421,82

0,00

0,00

1.092,30

15,44

314,08

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul Timișoara (KfW)

1.421,82

0,00

0,00

1.092,30

15.44

314,08

B. Lucrări noi

3.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.950,00

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe -Construire locuințe pentru tineri in Municipiul Timișoara HCL

1.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.450,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.360,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2.360,60

a)Achizitii imobile

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Achiziție imobile

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

1.360,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.360,60

Audit energetic Blocuri ANL str Miloia

31,20

0,00

0,00

0,00

0,00

31,20

Page 16


ROMÂNI

JUDEȚUL TI Ml

MUNICIPIUL TIMIȘOAR

DIRECȚIA URBANISPrivind efectuarea plăților pentru lucrările aferente Contractului de Execuție Lucrări nr.274 din 11.11.2014.


Domnule Primar,
Lucrările aferente proiectului lucrări exterioare pentru reabilitarea clădirii și a spațiilor adiacente clădirii - Obiect IA se desfășoară în conformitate cu Contractul de Execuție Lucrări nr.274 din 11.11.2014, și au avut ca sursă de finanțare Acordul de împrumut și Finanțare între KfW, Ministerul Finanțelor Publice și Primăria Municipiului Timișoara.

Constructorul a fost atenționat, prin adresa nr.SC2015-7235/18.03.2015, cu privire la faptul că, contractul de finanțare al acestei lucrări expiră la data de 31.12.2015, dată după care efectuarea plăților nu va mai fi posibilă din fonduri KfW.

Până la data de 31.12.2015 au fost plătite constructorului SC KASDUM-GF SRL patru situații de lucrări. Situațiile de lucrări nr. 5 și nr. 6 au fost depuse de către SC KASDUM-GF SRL pentru verificare după cum urmează: începând cu data de 11.11.2015 situația de lucrări nr. 5 și începând cu data de 07.12.2015 situația de lucrări nr.6, acestea fiind verificate și returnate, în mai multe rânduri constructorului în vederea corectării. Situațiile de lucrări returnate în vederea corectării au fost completate de către constructor și cu alte lucrări care s-au mai executat în intervalul 11.11.2015 - 26.01.2016, iar corectarea acestora nu s-a făcut în conformitate cu observațiile beneficiarului prin consultanții Lot 2 KfW și prin consilierii din cadrul BRDU.

Situațiile de lucrări nr. 5 și nr. 6, corectate conform solicitării beneficiarului prin consultanții Lot 2 KfW și prin consilierii din cadrul BRDU, au fost depuse la Primăria Municipiului Timișoara prin adresa nr.SC2016-008998/12.04.2016, și pot fi plătite în perioada următoare.

Având în vedere că, în momentul de față, fondurile aprobate de finanțatorul german sunt anulate, în conformitate cu adresa din 11.03.2016 prin care acesta a solicitat restituirea fondurilor neutilizate și închiderea conturilor aferente programului KfW [prin adresa BRDU nr. SC2016-8548/06.04.2016, către Direcția Economică aceste conturi au fost închise), vă rugăm să dispuneți care este modalitatea de rezolvare în ceea ce privește sursa din care se vor efectua plățile pentru situațiile de lucrări nr.5 și nr.6 și pentru lucrările rămase de executat, având în vedere situația prezentată mai sus.

ARHITECT ȘEF

Consilier BRDU

Ovidiu PURDEA


Arh. Sorin Emilian CIURAR1U


BIROUL REAB I L I TAREȘ I DEZVOLTARE URBANĂ

Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436 e-mailibrdu@priniariatin.ro, internetrwww.primariatm.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Direcția Generală Relații Financiare Internaționale

în atenția Dnei Boni Cucu, Director General

Str. Apolodor nr. 17, sector 5,

050741, București

Ref: Acordul de împrumut și finanțare dintre KfW Frankfurt pe Main (KfW) și România reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice și Primăria Municipiului Timișoara, pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a ll-a)

Stimată Doamnă,

Prin Acordul de împrumut și finanțare dintre KfW Frankfurt pe Main (KfW) și România reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice și Primăria Municipiului Timișoara, pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a ll-a), Municipiului Timișoara, i-au fost aprobate și transferate fonduri, pe măsura derulării lucrărilor de execuție/ prestării serviciilor pentru lucrări de reabilitare a două licee de tradiție din Timișoara, clădiri monument istoric: Liceul Lenau și Colegiul Național C.D. Loga, precum și pentru serviciul de auditare a modului de folosire a fondurilor alocate prin program.

Prin adresa din 11 Martie 2016 (pe care o anexăm) finanțatorului german KfW a solicitat returnarea fondurile neutilizate din conturile aferente programului până la sfârșitul lunii Martie 2016 și confirmarea de închidere a acestor conturi. în baza solicitării transmise de către KfW, Municipiul Timișoara a restituit sumele neutilizate din conturile de împrumut și grant ale programului la 31 Martie 2016 și a închis aceste conturi. Confirmarea acestor operațiuni a fost transmisă atât KfW cât și la Ministerul Finanțelor Publice, astfel că Acordul de împrumut și Finanțare mai sus menționat, nu mai dispune de fonduri pentru a continua finanțarea lucrărilor contractate.

Vă rugăm să ne comunicați care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la stadiul în care se află Acordul de împrumut și Finanțare dintre KfW Frankfurt pe Main (KfW) și România reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice și Primăria Municipiului Timișoara, pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a ll-a), având în vedere că până la data prezentei nu ne-a parvenit nici un document cu privire la încetarea acestuia.


BIROUL REABILITAREȘI DEZVOLTARE URBANA

Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, tel/ fax +40 256 435436 e-mail:brdu@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Municipiul Timișoara se află în proces de identificare și alocare de fonduri pentru finanțarea lucrări de reabilitare mai sus menționate, care au contracte în derulare, pentru care este necesară acoperirea diferenței de costuri pentru lucrările executate și neplatite cât și pentru cele rămase de executat, conform contractelor de execuție lucrări/ prestări servicii, în acest sens având nevoie de un document oficial cu privire la încetarea Acordului de împrumut și Finanțare.

Cu stimă,Sef Serviciul Certffî Control Ccmst/ucț/ lng>M1î^M0GlA

utorizări și


Insp. de specialitate BRDU, Daniela TEtCU /


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

r

Direcția Generală Relații Financiare Internaționale

Str. Apolodornr. 17, sector 5, București

Tel: 021 319 98 54; Fax : 021 312 67 92

Nr. 683057/    .07.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Domnului Nicolae Robu, primar

CC: Domnului Sorin Ciurariu, director urbanism

Direcția Urbanism

Biroul Reabilitare și Dezvoltare Urbană

Str. Ștefan Cel Mare nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, Tel/Fax: 0256-435 436

Ref. : Acord de împrumut și finanțare dintre România și KfW și Municipiul Timișoara pentru finanțarea Proiectului pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a ll-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 si la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

Stimate domnule primar,

Referitor la adresa dvs. nr. SC 2016-15003/23.06.2016 prin care solicitați un punct de vedere privind încetarea Acordului de împrumut și finanțare mai sus menționat, vă comunicăm următoarele:

Se consideră încetat Acordul de împrumut și finanțare doar după ce se vor stinge toate obligațiile financiare către KfW (rate de capital, dobânzi și alte costuri aferente împrumutului).

în ceea ce privește încetarea finanțării din împrumut, după cum cunoașteți, KfW nu a acceptat ca suma rămasă în cont, trasă și neutilizată, să fie folosită pentru finanțarea în continuare a proiectului după data de 31.12.2015, data limită de tragere, solicitând returnarea acesteia. în plus, chiar în scrisoarea KfW transmisă prin fax în data de

 • 11.03.2016, anexată adresei dumneavoastră, în primul paragraf se confirmă terminarea perioadei de tragere atât pentru împrumut cât și pentru grant la data de 31.12.2015, așa cum este specificat în Acordul de împrumut și finanțare.

în consecință, finanțarea pentru finalizarea lucrărilor care au contracte în derulare, pentru care este necesară acoperirea diferenței de costuri pentru lucrările executate și neplătite, cât și pentru cele rămase de executat, cade în sarcina Municipiului Timișoara, în calitate de Agenție de implementare a Programului (conform art. 8.3. a) din Acordul de împrumut și finanțare).

Menționăm că, după ce a fost confirmată primirea sumei rămasă în cont și neutilizată, returnată de Municipiul Timișoara, KfW ar fi trebuit să transmită o scrisoare oficială de amendament prin care să se precizeze suma efectiv acordată cât și noul grafic de rambursare, ceea ce nu s-a întâmplat până la această dată.

Ca urmare, Ministerul Finanțelor Publice a început demersurile pentru clarificarea acestei probleme, fiind remisă deja o scrisoare prin care se solicită transmiterea de către KfW a amendamentului la Acordul de împrumut și finanțare privind suma de rambursat și noul grafic de rambursare.

Vă vom aduce la cunoștință de îndată ce vom primi de la KfW amendamentul mai sus menționat. J

Cu stimă,ROMÂNIA

Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara Direcția Comunicare

S-a înregistrat cu numărul : SC2016-016638 din 07.07.2016

SC41 Corespondenta Direcția Urbanism

la Direcția Urbanism

Am preluat de la

Firma: 683057 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Cu adresa: București, Str.

Total 2 file            Termen de rezolvare: 06.08.2016

Termen direcție: 22.07.2016


Obs. RĂSPUNS ADRESA SC2016-1500.

Timișoara, la 07.07.2016


Cons'ilier/Referent, Rpaica"Radosav

CENTRALIZATOR SITUAȚII DE LUCRĂRI NR. 4

LUCRĂRI EXTERIOARE PENTRU REABILITAREA CLĂDIRII SI A SPATIILOR ADIACENTE CLĂDIRII - OBIECT IA- din cadrul proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIOANE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU TIMIȘOARA"

PERIOADA: 12.09.2015-19.10.2015

Obiect/deviz

Valoare contract (lei, fara TVA)

Valoare decontata anterior

Valoare decontata in luna

Valoare cumulata

Rest de decontat

ORGANIZARE DE ȘANTIER

17,943.14

0.00

0.00

0.00

17,943.14

070700 ORGANIZARE DE ȘANTIER

17,943.14

0.00

17,943.14

AMENAJARE TEREN

1,469.87

0.00

0.00

0.00

1,469.87

070100 DEMOLĂRI

1,469.87

0.00

1,469.87

CONSTRUCȚII

1,891,647.63

238,304.16

164,607.56

402,911.72

1,488,735.91

070200 REABILITARE ACOPERIȘ - ARHITECTURA

161,676.78

11,711.83

16,090.26

27,802.09

133,874.69

070201 REABILITARE FAȚADE - FAȚADE PRINCIPALE

752,768.78

122,800.79

122,800.79

629,967.99

070202 REABILITARE FAȚADE - FAȚADE INTERIOARE

569,849.30

76,048.53

148,517.30

224,565.83

345,283.47

070203 REABILITARE FAȚADE - CALCANE SI CURȚI LUMINA

211,940.90

0.00

211,940.90

070204 PARDOSELI HOL CENTRAL

5,899.42

0.00

5,899.42

070205 FINISAJE HOL CENTRAL

7,762.86

0.00

7,762.86

070206 AMENAJARE CUTRE INTERIOARA

110,156.26

0.00

110,156.26

070207 FAȚADE CURTE TEREN SPORT

71,593.33

27,743.01

27,743.01

43,850.32

INSTALAȚII ELECTRICE

17,326.99

0.00

0.00

0.00

17,326.99

070300 HOL CENTRAL. INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI TARI SI SLABI

5,101.38

0.00

5,101.38

070301 CURTE INTERIOARA. INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI TARI SI SLABI

4,606.21

0.00

4,606.21

070302 FAȚADE. INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI SLABI SI TARI

7,619.40

0.00

7,619.40

INSTALAȚII SANITARE. PSI

2,684.58

0.00

0.00

0.00

2,684.58

070400 HOL CENTRAL. INSTALAȚII SANITARE. INSTALAȚII APA RECE (AR) SI CALDA (ACM)

2,541.11

0.00

2,541.11

070401 CURTE INTERIOARA. INSTALAȚII SANITARE

143.47

0.00

143.47

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE SI VENTILAȚIE

14,447.52

0.00

0.00

0.00

14,447.52

07000 FAȚADE. INSTALAȚII DE VENTILAȚIE

14,447.52

0.00

14,447.52

MONTAJ - INSTALAȚII SANITARE

75.85

0.00

0.00

0.00

75.85

070600 MONTAJ UTILAJ

75.85

0.00

75.85

PROCURARE UTILAJE SI ECHIPAMENTE

1,337.47

0.00

0.00

0.00

1,337.47

POMPE DRENAJ

1,337.47

0.00

1,337.47

DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

96,382.62

0.00

0.00

0.00

96,382.62

TOTAL

2,043,315.67

238,304.16

164,607.56

402,911.72

1,640,403.95

TVA

490,395.76

57,193.00

39,505.81

96,698.81

393,696.95

TOTAL GENERAL

2,533,711.43

295,497.16

204,113.37

499,610.53

2,034,100.90

BENEFICIAR,


MUNICIPIUL TIMISOÂRAROMÂNIA - M.p.R Ț IATAN MlHÂl-1 DIRIGINTE DE"

Aut. Nr. 0001669H DOMENII/SUBDOMENII: __ 2.4.1, Categoria A


CONTRACT DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Nr.          din Z-C/A Jjp /

Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între:

Art. 1. Părțile contractante

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Primar, cu sediul în Timișoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal R 14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentată prin Nicolae Robu -Primar și Smaranda Haracicu - director economic în calitate de Achizitor, pe de o parte și

IATAN MIHAI ION - PERSOANA FIZICA cu sediul în loc Timișoara, Aleea F.C. Ripensia nr.21, et.II, ap. 14, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr.F35/l 55/2006, cod unic de înregistrare 1600115354756, tel: 0741089257, e-mail: mihail501@hotmail.com, reprezentată prin latan Mihai Ion, în calitate de Prestator, pe de altă parte.

Art. 2, Definiții

A                - ii i • i.

 • 2.1. - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;

 • b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii - activități a căror prestare face obiectul contractului;

 • e. amplasamentul lucrării - locul unde prestatorul execută lucrarea;

 • f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă.

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • g. Proiect - „Reabilitar ea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educațional a Liceului Nikolaus Lenau Timișoara”- lucrări exterioare pentru reabilitarea clădirii și a spațiilor adiacente clădirii - Obiect IA, nr. Proiect 1420.08.1.

 • h. zi - zi calendaristică; an-365 de zile.

Art. 3. Interpretare

 • 3.1. - In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. - Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

CLA UZE OBLIGA TORII

Art. 4. Obiectul contractului

 • 4.1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea ASISTENTEI TEHNICE DE SPECIALITATE PRIN DIRIGINȚI DE ȘANTIER pentru lucrări exterioare pentru reabilitarea clădirii și a spațiilor adiacente clădirii - Obiect IA, în conformitate cu documentele contractului prevăzute în art. 7.1., cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

(2) Serviciile care fac obiectul prezentului contract fac parte din proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educațional a Liceului Nikolaus Lenau Timișoara lucrări exterioare pentru reabilitarea clădirii și a spațiilor adiacente clădirii - Obiect IA, nr. Proiect 1420.08.1.

Art. 5. Valoarea contractului, plăți

 • 5.1. - Achizitorul va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru - „Lucrări exterioare pentru reabilitarea clădirii și a spațiilor adiacente clădirii - Obiect IA" în valoare de 12.000 lei, fără TVA.

 • 5.2. - în cazul apariției unor lucrări diverse și neprevăzute, prețul contractului poate crește în limita cotei de cheltuieli diverse și neprevăzute, conform legislației în vigoare. Modalitatea de calcul a valorilor aferente cotei de cheltuieli diverse și neprevăzute se face în conformitate cu HG 28/ 2008 și în condițiile respectării OUG nr.34/2006.

Art. 6. Durata contractului și perioada de desfășurare a serviciilor de asistență tehnică

 • 6.1. - Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

 • 6.2. - Derularea Serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier începe la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de construire.

 • 6.3. - Contractul își păstrează valabilitatea 5 ani după finalizarea perioadei de execuție a lucrărilor de construire, adică 5 ani de la data semnării Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 • 6.4. -- Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de recepție finală.

Art. 7. Documentele contractului

 • 7.1. - Documentele contractului sunt:

 • a) Caiet de sarcini SC 2012-19883/20.08.2012

 • b) Propunerea tehnica si financiară înregistrată sub nr. SC 2012-021589/11.09.2012;

 • c)  Graficul fizic și valoric al lucrării;

 • d) Contract de subcontractare încheiat cu NILAS MIRCEA GHEORGHE PFA nr.l/ 10.10.2012;

 • e)  Lista subcontractanți cu date de identificare;

 • 7.2. - Documentele contractului fac parte integrantă din prezentul contract fiind obligatorii pentru părți.

Art. 8. Standarde

 • 8.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de Achizitor în documentele contractului prevăzute in art. 7.1. precum si cel prevăzute de legislația in vigoare.

Art. 9. Caracterul confidențial al contractului

 • 9.1. - Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute fie reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

Art. 10. Obligațiile principale ale prestatorului

 • 10.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu prevederile Legii 10 din 18.01.1995 privind calitatea în construcții, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind Procedura de autorizare a diriginților de șantier și cu orice alte prevederi legale în vigoare referitoare la acest domeniu.

 • 10.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și sau performanțele prezentate în documentele contractului prevăzute în art. 7.1.

 • 10.3. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică și în corelare cu graficul de execuție al lucrării pus la dispoziția prestatorului de către achizitor odată cu ordinul de începere a lucrărilor.

 • 10.4. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate, și

ii) daime-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor.

 • 10.5. - Prestatorul asigură controlul execuției lucrărilor realizate de Antreprenorul General sau de ceilalți contractanți de specialitate, din care:

 • - verificarea și avizarea Graficului de Eșalonare a Lucrărilor elaborate de Antreprenorul General înainte de începerea lucrărilor, obținerea aprobării Achizitorului și urmărirea evoluției lucrărilor și a valorilor acestora;

 • - acordarea de asistență la predarea amplasamentului lucrărilor și la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, împreună cu proiectantul;

 • - verificarea obținerii avizelor necesare și urmărirea respectării condițiilor impuse de acestea;

 • - existența în șantier a documentelor de proiectare, complete, cu ștampila de verificator de proiecte conform legislației în vigoare;

 • - existența programelor de asigurări a calității lucrării și a responsabililor atestați de MLPTL cu calitatea în construcții;

 • - răspunde pentru realizarea unor lucrări de foarte bună calitate în conformitate cu documentele contractului prevăzute în art. 7.1. și cu reglementările legislative în vigoare, privind calitatea în construcții;

 • - verifică și avizează situațiile de lucrări (atât lucrările cuprinse în proiect, cât și cele suplimentare) situațiile de plată și atașamentele prezentate de constructor spre decontare, astfel încât sistemul de plată să reflecte riguros volumul acestora, cu respectarea încadrării în devizul general aprobat;

 • 10.6. - Prestatorul va urmări, justifica si obține acordul achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a dimensiunilor, calității sau cantității lucrărilor sau a unei părți a acestora, privind:

 • - mărirea sau micșorarea cantității oricărei lucrări incluse în contract;

 • - renunțarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

 • - modificarea nivelurilor, pozițiilor și dimensiunilor oricărei părți din lucrare;

 • - executarea de lucrări suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevăzute în contract, cu respectarea încadrării în devizul general aprobat.

 • 10.7. - Prestatorul se obliga sa obțină dispoziții de șantier, întocmite si verificate conform prevederilor legale, și să le aducă la cunoștința beneficiarului pentru modificările apărute în proiect de-a lungul execuției.

 • 10.8. - în cazul în care se constată neîndepliniri, defecțiuni și rămâneri în urmă față de sarcinile menționate mai sus, prestatorul va atenționa constructorul în scris, va informa Achizitorul și va propune măsuri pentru remedierea de urgență a acestor neajunsuri.

 • 10.9. - Urmărirea întocmirii și ținerii la zi pe șantiere, de către Antreprenorul General sau subantreprenori, a următoarelor documente:

 • - jurnalul zilnic la șantier cuprinzând: starea vremii, temperatura aerului, lucrări executate, utilajele și numărul de muncitori existent pe șantier, problemele deosebite apărute în execuție, observații privind calitatea;

 • - proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrări ascunse, proces-verbal de constatare a calității lucrării, pe parcurs și la fazele determinante împreună cu reprezentanții inspectorilor pentru Calitatea în Construcții, după caz;

 • - certificat de conformitate și de calitate pentru materiale și echipamente puse în operă.

 • 10.10. - Documentele menționate anterior vor fi avizate de prestator și vor constitui parte din Cartea Construcției.

 • 10.11. - Ținerea unei evidențe stricte în șantier, a avizelor și autorizațiilor, a contractelor și actelor adiționale, a planurilor și documentelor de execuție, a dispozițiilor de șantier, a modificărilor de soluții, a derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele, echipamentele și utilajele achiziționate și puse în operă (caracteristici tehnice, mostre, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare) și a altor documente aferente.

 • 10.12. - Ținerea în șantier a planurilor de bază ale lucrărilor (planul de trasare, planul general coordonator și secțiuni longitudinale și transversale) certificate de un topometru calificat.

 • 10.13. - Prestatorul se va îngriji ca la terminarea lucrărilor, planurile de execuție să conțină toate modificările apărute, să corespundă cu lucrările reale executate, în vederea includerii lor în Cartea Construcției.

 • 10.14.  - Toate evidențele și înregistrările efectuate de prestator vor fi puse la dispoziția Achizitorului.

 • 10.15. - Prestatorul va aprecia momentul când lucrările pot fi considerate terminate și va informa Achizitorul pentru convocarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. Va organiza, va înregistra activitatea comisiei de recepție și va redacta procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și după caz, anexa cu lucrări de completat sau remediat, inclusiv termenele de soluționare a acestora.

 • 10.16. - Prestatorul va cere constructorilor ca în cel mai scurt timp posibil de la întocmirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, să prezinte pentru verificare situațiile definitive de lucrări, care după analiză vor fi înaintate cu propuneri achizitorului pentru aprobare și plata finală.

 • 10.17. - Prestatorul va întocmi Cartea Construcției pe baza înregistrării proprii și a documentelor puse la dispoziție de proiectant și constructor și le va înainta achizitorului.

 • 10.18. - Prezentarea raportului lunar privind activitatea contractanților, problemele apărute în executarea, îndeplinirea obligațiilor contractuale și compararea rezultatelor obținute cu datele programate prin graficul general de realizare a investiției.

 • 10.19. - Funcție de rezultatele obținute în realizarea investiției, prestatorul va transmite lunar Achizitorului, pentru aprobare, raport cu propuneri pentru îmbunătățirea activității.

 • 10.20. - Asigurarea calității lucrărilor cuprinde în mod obligatoriu:

 • - controlul fiecărei faze a execuției lucrărilor, cu înregistrarea ei cronologică, neadmițându-se realizarea fazei următoare dacă nu este consemnată în scris calitatea lucrărilor, ce urmează a fi acoperite cu alte lucrări, conform proiectului;

 • - controlul separat a fiecărei categorii de lucrări care, potrivit proiectului, devine în final un obiect constituent al investiției finale sau al unei acțiuni sau activități cu repercusiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;

 • - prestatorul va asigura calitatea materialelor utilizate în procesul de producție, în conformitate cu Caietul de sarcini;

 • 10.21. - Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Art. 11. Obligațiile principale ale Achizitorului

 • 11.1. - Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în momentul finalizării lor.

 • 11.2. - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în cel mai scurt termen de la emiterea facturii de către acesta.

 • 11.3. - Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

 • 11.4. - Achizitorul va asigura prestatorului documentația tehnico-economica si orice alta documentație tehnica necesară urmăririi execuției și va desemna o persoană care să aprobe și să contrasemneze orice act emis de către prestatorul prezentului contract.

Art. 12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 12.1 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract și prin documentele contractului, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,5% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la stingerea obligațiilor.

 • 12.2 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune - interese.

 • 12.3 - Achizitorul își rezerva dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 12.4 - Orice penalități rezultă din prestarea neconformă se vor imputa dirigintelui de șantier.

CLA UZE SPECIFICE

Art. 13. Garanția de bună execuție a contractului

 • 13.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 300 lei.

 • 13.2. - Cuantumul garanției de bună execuție în valoare de 300 lei, reprezintă 2,5% din valoarea contractului constituită conform Art. 16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și se constituie prin virament în maxim 5 zile de la semnarea contractului, la casieria Primăriei Mun.Timișoara.

13.3 - Garanția de bună execuție se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanției de bună execuție prin:

 • 13.4. - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce prestatorul a făcut dovada deschiderii contului la dispoziția Achizitorului pentru constituirea garanției de bună execuție.

 • 13.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 13.6. - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea serviciilor executate, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

 • 13.7. - Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

Art. 14. Modalități de plată

 • 14.1. - (l)Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în cel mai scurt timp posibil de la acceptarea la plată a facturii de către acesta, pe faze determinate de execuție conform Programului de control al calității . Prin cel mai scurt timp posibil se înțelege că plata se va face în maxim 15 de zile de la acceptarea plății de către Achizitor.

 • (2) Prestatorul va putea emite facturi parțiale, întocmite după semnarea situațiilor de lucrări și a atașamentelor emise de antreprenor, verificate si acceptate de prestator, si confirmate de responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnați din cadrul Direcției Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara și de echipa responsabilă cu controlul calității tehnice a proiectelor si execuției din partea KfW

 • (3) Regularizarea plăților efectuate către prestator, până la concurența prețului total al contactului se va face de către achizitor după ultima situație de lucrări a antreprenorului, verificată și acceptată de prestator, si confirmată de responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnați din cadrul Direcției Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara și de echipa responsabilă cu controlul calității tehnice a proiectelor si execuției din partea KfW.

 • 14.2. - Contractul nu va fi considerat finalizat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

 • 14.3. - Factura nu se va emite înainte de acordul Achizitorului, prin responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnați din cadrul Direcției Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara și de echipa responsabilă cu controlul calității tehnice a proiectelor si execuției din partea KfW, privind conformitatea serviciilor prestate -cantitativă și calitativ - cu cerințele contractului.

î

 • 14.4. - Serviciile pe care prestatorul le prestează în afara celor prevăzute în contract fără a avea acceptul achizitorului, nu vor fi plătite de către acesta din urmă.

Art. 15. Alte responsabilități ale prestatorului

 • 15.1. - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

 • 15.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu art. 10.3. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 15.3. - Sumele plătite de achizitor prestatorului, constatate ulterior de către organismele de control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi suportate de către Prestator împreună cu accesoriile acestor sume.

Art. 16. Alte responsabilități ale Achizitorului

 • 16.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

 • 16.2. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea prestării serviciilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract prin responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnați din cadrul Direcției Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara și prin echipa responsabilă cu controlul calității tehnice a proiectelor si execuției din partea KfW.

 • 16.3.  - Responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnați din cadrul Direcției Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara și echipa responsabilă cu controlul calității tehnice a proiectelor si execuției din partea KfW' are obligația de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a efectua recepția lucrărilor, de a viza facturile emise și de a restitui garanția de bună execuție.

Art. 17. Recepție și verificări

 • 17.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

 • 17.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

Art. 18. începere, finalizare, întârzieri

 • 18.1 - (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu Art.6 aliniatul 1.

(2) în cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin acte adiționale.

 • 18.4. - în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

Art. 19. Amendamente

 • 19.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Art. 20. Cesiunea

 • 20.1 - Prestatorului îi este permis doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract;

 • 20.2 - Obligațiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

Art. 21. Forța majoră

 • 21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 21.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 21.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar Iară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia,

 • 21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 21.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese,

Art. 22. Rezilierea contractului

 • 22.1. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de asistență tehnică, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public și părțile nu pot conveni prin acord comun, prin încheierea unui act adițional.

 • 22.2. - Contractul poate fi reziliat prin acordul părților contractante fără plata de penalități.

 • 22.3. - în cazul prevăzut la art. 22.1. și 22.2. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 22.4. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată conform pactului comisoriu de gradul IV și de a pretinde plata de daune - interese.

 • 22.5. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în următoarele cazuri:

 • -  una din părți este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declarată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

 • -  prestatorul cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți, cu plata de despăgubiri în sarcina prestatorului; în acest caz prestatorul se obligă să plătească achizitorului despăgubiri în valoare egală cu valoarea contractului cu TVA;

 • -  prestatorul nu și-a executat sau și-a executat în mod necorespunzător oricare din obligațiile care îi revin prin contract, cu plata de despăgubiri în sarcina prestatorul; neîndeplinirea obligațiilor contractuale se constată de către responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnați din cadrul Direcției Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara și de echipa responsabilă cu controlul calității tehnice a proiectelor si execuției din partea KfW care pot solicita rezilierea contractului după două notificări consecutive transmise prestatorului, prin care i se aduce la cunoștință faptul că nu și-a executat sau și-a executat în mod necorespunzător oricare din obligațiile care îi revin prin contract.

Art. 23. Soluționarea litigiilor

 • 23.1. - Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 23.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe Achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul va fi dus spre soluționare instanței competente.

Art. 24. Limba care guvernează contractul

 • 24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 25. Comunicări

 • 25.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                 7

DIRECȚIA DEZVOLTARE

DIRECTOR

AURELIA JUNIE

 • 25.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 26. Alte clauze

tehnică în trei

26.1. - Prezentul contract se cc Drept pentru care s-a încheiat exemplare, din care un exempl;


rile Codului Civil.

: prezentul contract deMIHAI


DIRECȚIA ECO DIRECTOR

SMARANDA HARAC

SERVI

COSM


"yO)


DIRECȚIA DEZVO DIRECTOR, AURELIA


SERVICIUL CCRCIT


DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR

MARTIN STAIA ////

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE - SAD DANIELA BEATRICE CHINDRIS

DIENSTLEISTUNGSVERTRAG FUR

BAULEITUNG

Nr. /

PRÂAMBEL

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

DIRIGENȚIE DE ȘANTIER

Nr.

PREAMBUL

Die technische Betreuung und die Bauleitung, die durch den vorliegenden Vertrag vereinbart sind, werden im Rahmen des Vorhabens fur die Sanierung der historischen Quartiere aus Timișoara, so wie dieses in dem Loan and Financing Agreement vom 24.03.2010 und den am 25.10.2010 konsolidierten Separate Agreement beschneben wird, durchgefuhrt. Der vorliegende Vertrag beinhaltet spezifische Klauseln, die aus dem von der KfW finanzierten Sanierungsprojekt der historischen Vierteln aus Timișoara abgeleitet sind.

Asistența tehnică de specialitate și dirigenția de șantier convenite prin prezentul Contract se vor efectua în cadrul proiectului de reabilitare a cartierelor istorice Timișoara, așa cum a fost definit în Acordul de împrumut și Finanțare din data de 24.03.2010, precum și prin Acordul separat consolidat la data de 25.10.2010. Prezentul Contract conține clauze specifice derivate din proiectul de reabilitare a cartierelor istorice din Timișoara finanțat prin KfW.

Der vorliegende Dienstleistungsvertrag ist aufgrund der Vorgaben der Dringlichkeitsverordnung Nr. 34/2006 bezuglich der Vergabe dffentlicher Erwerbsvertrăge, der Konzessionvertrâge fur offentliche Arbeiten bzw. fur dffentliche Dienstleistungen, welche mit Ănderungen und Ergănzungen durch das Gesetz Nr. 337/2006 genehmigt wurde, abgeschlossen worden. în temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii, între:

I VERTRAGSPARTEIEN

 • 1.1.      Die STADT TIMIȘOARA, mit dem Sitz in Timișoara Bd. CD Loga, Nr. 1, UID Nummer 14756536, tel. 0256-408.367, Fax 0256-204.177, vertreten durch den Burgermeister Nicolae Robu bzw. durch Smaranda Haracicu - Leiter der Finanzabteilung als Auftraggeber

und

 • 1.2.     BAȘ CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, mit dem Sitz in Timișoara, str. Mircea cel Bătrân, nr: 64 A, eingetragen im Handelsregister Timiș unter der Nummer F35/1587/10.09.2013, UID Nummer 32226430, Bankkonto R053INGB0000999900969860, eroffnet bei der ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, tel./fax: 0765468308, E-Mail bascornel@yahoo.com, vertreten durch, Cornel Baș, als Auftragnehmer.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1.      MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentată prin Nicolae Robu- Primar și Smaranda Haracicu - director economic în calitate de Achizitor, pe de o parte

Și

 • 1.2.     BAȘ CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în loc Timișoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 64 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. F35/1587/10.09.2013, cod unic de înregistrare 32226430, atribut fiscal RO, cont bancar nr. R053INGB0000999900969860, deschis la Banca ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, tel/fax: 0765468308, e-maiF bascornel@yahoo.com, reprezentată prin Cornel Baș, în calitate de Prestator, pe de altă parte.

  DEFINITIONEN


 • ii. DEFINIȚII

In dem vorliegenden Vertrag werden die nachstehenden Ausdrucke wie folgt ausgelegt:

 • a.        Vertrag -stellt den Vertrag mit allen seinen Anlagen dar;

 • b.       Auftraggeber und Auftragnehmer - sind die Vertragsparteien, so wie diese in dem vorliegenden Vertrag genannt werden;

 • c.       Vertragspreis - Der Preis, welcher vom Auftraggeber an dem Auftragnehmer anhand des vorliegenden Vertrages fur die vollstăndige und entsprechende Einhaltung aller seiner Vertragspflichten ausbezahlt wird;

 • d.       Dienstleistungen - Tătigkeiten, deren Ausfuhrung den Gegenstand des vorliegenden Vertrags darstellt;

 • e.       Bauarbeiten - Bauarbeiten fur die Sanierung der Immobilie und der anliegenden Flâchen;

 • f.        Immobili^ - die Immobilie, die als historisches Denkmal gemăR dem Gesetz 422/vom 18. Juli 2001 Liber den Denkmalschutz eingestuft în prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a.        Contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;

 • b.        Achizitor și Prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

 • c.        Prețul Contractului - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;

 • d.        Servicii - activități a căror prestare face obiectul Contractului;

 • e.         Lucrări - Lucrările de reabilitare a Imobilului și a spațiilor adiacente Imobilului;

 • f.        Imobilul - imobilul clasat ca monumen^d^tbîjbiibnform Legii 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea mQrrpmeh.telcrTsfîxjpe'^i se

wurde und unter Position 63 mit dem Kode LMI2010 TM-ll-m-B-06146 in der Liste historischer Denkmăler 2010 - Kreis Timiș, Anhang zur Anordnung des Ministers fur Kultur und Nationavermbgen Nr. 2361 vom

 • 12. Juli 2010 zur Ănderung des Anhangs Nr. 1 zur Anordnung des Ministeriums fur Kultur und Kultus Nr. 2314/2004 Ober die Genehmigung der Liste historischer Denkmăler, aktualisiert, und der Liste verschwundener historischer Denkmăler, aufgefuhrt ist, an der Anschrift Bd. C.D. Loga, wo der Auftraggeber die Leistungen ausfuhrt;

 • g.       Baustelle - Standort, wo der Auftragnehmer die Dienstleistungen ausfuhrt;

 • h.       Hbhere Gewalt - Ein Ereignis auRerhalb der Kontrolle der beiden Vertragsparteien, welches nicht infolge der Fehler oder der Schuld einer Partei auftritt, welches zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar war und welches die Ausfuhrung des Vertrages unmdglich macht. Beispiele solcher Ereignisse: Kriege, Revolutionen, Brandfâlle, Uberschwemmungen oder jegliche andere naturliche Katastrophen, Einschrănkungen, welche infolge einer Quarantăne auftreten, Embargo, usw., wobei die vorliegende Aufzâhlung als Beispiel und nicht als abschlieBend geiten soli. Ereignisse, wie vorstehend beschrieben, welche die Ausfuhrung zwar nicht unmdglich, jedoch die Erfullung der Pflichten einer der beiden Parteien zu aufwendig machen, geiten nicht als hbhere Gewalt.

 • i.       Tag-Kalendertag;Jahr-365Tage;

 • j.        KfW - Kreditanstalt fur Wiederaufbau, eine deutsche Anstalt des offentlichen Rechts, Ober die finanzielle Mittel der Bundesrepublik Deutschland fur das Programm bereitgestellt werden;

 • k.        Projekt - die Gesamtheit der MaRn’ahmen und Arbeiten fOr die Sanierung der Immobilie und der anliegenden Flăchen, so wie diese im Technischen Projekt, Anlage Nr. 1 zum vorliegenden Vertrag, beschrieben sind;

 • l.        Programm - Das Programm zur Finanzielien UnterstOtzung "Rehabilitation Historischer Denkmăler in den historischen Stadtteilen Cetate, losefin, Fabric der Stadt Timișoara", gemăR dem Beschluss des Stadtrates 61/2008;

 • m.      Bauunternehmer - das Unternehmen, welche die Bauarbeiten aufgrund eines Bauvertrags durchfuhrt.

regăsește la poziția 63, cu codul LMI2010 TM-ll-m-B-06146, în Lista monumentelor istorice 2010-Județul Timiș, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2361 din 12 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, situat la adresa Bd. C.D. Loga nr. 37, Timișoara, unde Prestatorul prestează serviciile;

 • g.        Șantierul - locul unde Prestatorul aduce la îndeplinire Serviciile;

 • h.        Forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Contractului și care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți,

 • i.         Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;

 • j.         KfW - Instituția de Credit pentru Reconstrucție, instituție germană de drept public prin care se pun la dispoziție mijloacele financiare ale Republicii Federale Germania pentru Program;

 • k.        Proiect - totalitatea măsurilor și lucrărilor de reabilitare cu privire la Imobil și la spațiile adiacente Imobilului, așa cum acestea sunt descrise în Proiectul Tehnic, anexa nr. 1 la prezentul Contract;

 • l.        Program - Programul de Sprijin Financiar "Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice Cetate, losefin, Fabric ale Timișoarei", conform Hotărârii Consiliului Local 61/2008;

 • m.       Executantul Lucrărilor - operatorul economic care execută Lucrările în baza unui contract de execuție a lucrărilor.

 • III. AUSLEGUNG

 • 3.1. Im vorliegenden Vertrag, mit Ausnahme einer gegenteiligen Angabe, umfasst die Singularform der Ausdriicke, zugleich auch die Pluralform und umgekehrt, dort wo dies in dem Kontext sinnvoll ist.

 • 3.2. Der Ausdruck „Tag" oder „Tage" oder irgendwelche Verweisung zu diesem Ausdruck bezeichnet die Kalendertage, wenn nicht anderswie vorgesehen ist.

III.       INTERPRETARE

 • 3.1.      în prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2.      Termenul „zi" sau „zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

RECHTSVERBINDLICHE KLAUSELN

CLAUZE OBLIGATORII


 • IV. GEGENSTAND DES VERTRAGES

IV. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 4.1. Der Gegenstand des Vertrages ist die Gewâhrleistung der TECHNISCHEN BETREUUNG DURCH DEN BAULEITER fur das Projekt „Wiederherstellung des Dachstuhls - Abschnitt Al, A2, A3 im Rahmen des

Projektes Sanierung, Modemisierung, Entwicklung und Ausrustung der Ausbildungsinfrastcuktur im Kollegium C.D. Loga Timișoara", zugunsten des Auftraggebîîers, gemâR dem Pflichtheft, der technischen


 • 4.1. Obiectul Contractului îl constituie asigurarea ASISTENȚEI

TEHNICE DE SPECIALITATE PRIN DIRIGINTELE DE ȘANTIER pentru Proiectul "Refacere învelitoare șarpantă - Corp Al, A2,;A3-din cadrul proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea șl”-echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului National.^. fp Loga Timișoara", în latcihi,

favoarea Achizitorului, în conformitate" cu paietuhOde


Vertragsunterlagen und

Gesetzgebung.


unter


Berucksichtigung geltender documentația tehnică a Lucrărilor și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

VERTRAGSWERT UND ZAHLUNGEN

 • 5.1. Der Auftraggeber zahlt dem Auftragnehmer den Wert der Dienstleistungen, die unter Art. 4.1 beschrieben sind, in Hbhe von 17.047,00 Lei ohne MwSt, sofern diese entsprechend, vollstăndig und fristgerecht erbracht werden.

 • 5.2. Der Vertragspreis ist verbindlich, wird in Lei ausgedriickt und darf wăhrend der ganzen Vertragslaufzeit nicht geândert werden.

 • 5.3. Die Zahlung des Vertragspreises erfolgt aufgrund der Rechnungen des Auftragnehmers, die zuvor von dem Auftraggeber freigegeben wurden.

 • V. VALOAREA CONTRACTULUI Și PLATA

 • 5.1.       Achizitorul va plăti Prestatorului contravaloarea Serviciilor definite la art. 4.1, în valoare de 17.047,00 lei, fără TVA, în situația și în măsura prestării corespunzătoare, integrale și la timp a acestora.

 • 5.2.      Prețul Contractului este ferm, exprimat în lei și nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a Contractului.

 • 5.3.      Plata Prețului Contractului va avea loc în baza facturilor emise de Prestator, confirmate anterior de către Achizitor.

 • VI. VERTRAGSDAUER

 • 6.1.      Der Vertrag tritt am Datum seiner Unterzeichnung durch die beiden Parteien in Kraft. Die Erbringung der Dienstleistungen erfolgt wăhrend der gesamten Dauer der Ausfuhrung der Bauarbeiten, beginnend mit dem Datum der Anordnung zum Beginn der Dienstleistungen.

 • 6.2.      Der Vertrag behăit seine Gultigkeit 10 Jahre ab dem Ablauf der Ausfuhrungsfrist fur die Projektleistungen, d.h. 10 Jahre ab dem Datum der Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls bei der Beendung der Arbeiten.

 • 6.3.      Der Vertrag wird mit der Unterzeichnung des endgiiltigen Abnahmeprotokolls beendigt.

VI DURATA CONTRACTULUI

 • 6.1.      Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către Părți Prestarea Serviciilor se va face pe toată durata de execuție a Lucrărilor, începând de la data ordinului de începere a prestării Serviciilor

 • 6.2.      Contractul își păstrează valabilitatea 10 ani după finalizarea perioadei de execuție a Lucrărilor aferente Proiectului, adică 10 am de la data semnării Procesului Verbal de recepție la terminarea Lucrărilor

 • 6.3.      Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de recepție finală.

VIL VERTRAGSUNTERLAGEN

 • 7.1. Die Vertragsunterlagen stellen Anlagen hierzu dar und sind ein integrierter Vertragsbestandteil, der fur die Parteien verbindlich ist. Diese sind wie folgt:

 • a.       Anhang 1 - Das technische Projekt, Ausfuhrungsdetails (Detailplanung) und deren Anlagen, inklusive Pflichtheft;

 • b.       Anhang 2 - Finanzielles Angebot eingegangen unter Nr. SC2014-7598/25.03.2014

 • c.       Anhang 3 - Das Leistungs- bzw. Wertediagramm;

 • d.      Anhang 4 - Technisches Angebot und Ausfuhrungsdiagramm

 • e.       Anhang 5 - Pflichtheft mit der Nummer SC2014-6261/11.03.2014;

 • f.       Anhang 6-Baugenehmigung Nr. 1062/ 17.07.2014;

 • g.       Anhang 7 - Zulassungen, die der Ausstellung der Baugenehmigung unter Buchst. f zugrunde lagen

 • h.       Anhang 8 - Versicherung

 • VII.     DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 • 7.1.      Documentele Contractului constituie anexe ale acestuia și

reprezintă o parte integrantă a Contractului, fiind obligatorii pentru Părți. Acestea sunt după cum urmează:

 • a.        Anexa nr. 1 - Proiectul tehnic, Detalii de Execuție si anexele la acestea, inclusiv caiete de sarcini;

 • b.        Anexa nr. 2 - Propunerea financiară înregistrată sub nr.

SC2014-7598/25.03.2014

 • c.         Anexa nr. 3 - Graficul fizic și valoric al Lucrărilor;

 • d.       Anexa nr. 4 - Propunerea tehnică și Graficul de prestare;

 • e.        Anexa nr. 5 - Caietul de sarcini cu nr.  SC2014-

6261/11.03.2014;

 • f.        Anexa nr. 6 - Autorizația de construire nr. 1062/ 17.07.2014;

 • g.        Anexa nr. 7 - Avizele care au stat la baza emiterii autorizației de construire menționate la litera f.

 • h.       Anexa nr. 8 - Asigurare

 • VIII. STANDARDS

Die aufgrund des Vertrags ausgefuhrten Dienstleistungen sollen gesetzlichen, sowie die vom Auftraggeber durch die unter Art. vorgesehenen Vertragsunterlagen festgelegten Standards, einhalten.

VIII.


STANDARDE


die Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele

7.1 prezentate de Achizitor în documentele Contractului prevăzute în art.

7.1 precum și cele prevăzute de legislația în vigoare./'\K><7V'>?

iX.


VERTRAULICHKEIT DES VERTRAGES

IX.


CARACTERUL. CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI

Der vorliegende Vertrag gilt als dffentliche Urkunde. Der Zugang der Personen zu den Vertragsinformationen erfolgt unter Berucksichtigung der Bedingungen und Vorgehensweisen, welche durch die gesetzlichen Normen Liber den freien Zugang zu bffentlichen Informationen festgelegt werden und darf nur dann eingeschrânkt werden, wenn diese Informationen einen vertraulichen Charakter aufweisen, oder wenn diese durch ein gesetzliches Urheberrecht geschutzt sind.

Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenilor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala potrivit legii.

X. HAUPTPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS

 • 10.1.      Da die Dienstleistungen im Rahmen des Programms und in Verbindung mit den MaKnahmen und Arbeiten, die in dem Projekt erfasst sind, erbracht werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, sămtliche Programmbedingungen zu beriicksichtigen.

 • 10.2.        Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Dienstleistungen It. dem Ausfuhrungsdiagramm aus dem technischen Angebot sowie It. dem Ausfiihrungsplan fur die Bauarbeiten, welche ihm durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt worden sind, auszufuhren.

 • 10.3.       Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber vor sămtlichen gerichtlichen und auKergerichtlichen Klagen, Anspruchen, Bean-standungen oder Einspruchen, die infolge der Missachtung durch den Auftragnehmer von gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen in direkter oder indirekter Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistungen, formu-liert werden, freizustellen, insbesondere doch nicht beschrânkt auf diejeni-gen, die sich auf die Missachtung geistiger Eigentumsrechte (Erfindungen, Bezeichnungen, Marken) in Verbindung mit den Ausrustungen, Materialien, Anlagen oder Maschinen, die fur oder in Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind, die Missachtung oder Verletzung der Rechte der Nutzer der immobilie, usw. beziehen, wobei diese Freistel-lungspflicht eine Ergebnispflicht darstellt. Hierfur wird der Auftraggeber den Auftragnehmer urngehend uber solche Klagen, Anspruche, Beanstandungen oder Einspruche, die ausschlieRlich gegen den Auftraggeber gerichtet sind, und uber die der Auftragnehmer keinerlei Kenntnis hatte und haben konnte, informieren, uni diesem zu ermbglichen, im Rahmen der gesetzlichen Best-immungen einzugreifen und sămtliche rechtlichen und/oder geschăftlichen Mitteln, oder Mittel anderer Natur einzusetzen, um solchen Klagen, Anspruchen, Beanstandungen oder Einspruchen entgegenzuwirken. Sofern der Auftragnehmer diese Pflicht missachter haftet er fur sămtliche Schăden, die dem Auftraggeber hierdurch verursacht werden, einschliefclich doch mcht beschrânkt auf: Schadensersatz zu Lasten des Auftraggebers, Geldbuften oder sonstige Geldstrafen, Gebuhren, Steuern, Verzugszinsen, sonstige Aufwendungen jeglicher Natur, usw.

 • 10.4.       Der Auftragnehmer gewăhrleistet die Kontrolle der Ausfuhrung der Bauarbeiten, die von dem Bauunternehmer, bzw. von den anderen Fachbeauftragten geleistet werden, einschlieRlich:

 • 10.4.1. Prufung und Genehmigung des Ausfuhrungsplans fur die Bauarbeiten, bzw. des iiberarbeiteten Ausfuhrungsplans, falls anwendbar, welche von dem Bauunternehmer erstellt werden, innerhalb von 2 (zwei) Tagen ab dem Datum, zu dem sie zu seiner Verfijgung gestellt wurden, Einholung der Zustimmung de Auftraggebers und Verfolgung des Ablaufs der Bau^beiten sowie deren Wert;

X. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

 • 10.1.     Având în vedere că Serviciile se prestează în cadrul Programului și în legătură cu măsurile și Lucrările incluse în Proiect, Prestatorul se obligă să respecte toate condițiile Programului.

 • 10.2.      Prestatorul se obligă să presteze Serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică și în corelare cu graficul de execuție a Lucrărilor, pus la dispoziția Prestatorului de către Achizitor.

 • 10.3.     Prestatorul se obligă să apere Achizitorul împotriva oricăror acțiuni judiciare sau extrajudiciare, pretenții, reclamații sau plângeri rezultate ca urmare a încălcării de către Prestator a obligațiilor sale contractuale sau legale în legătură directă sau indirectă cu prestarea Serviciilor, în special dar nelimitat la cele privitoare la încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, denumiri, mărci înregistrate), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea Serviciilor, încălcarea sau nerespectarea drepturilor utilizatorilor Imobilului, etc., această obligație fiind una de rezultat. în acest scop. Achizitorul va informa neîntârziat Prestatorul cu privire la acele acțiuni, pretenții, reclamații sau plângeri formulate exclusiv împotriva Achizitorului și de care Prestatorul nu avea și nu putea să aibă cunoștință, pentru a-i permite acestuia ca în limitele prevederilor legale să intervină utilizând toate mijloacele juridice și/sau comerciale sau de altă natură care îi stau la dispoziție în vederea contracarării unor asemenea acțiuni, pretenții, reclamații sau plângeri. în măsura în care Prestatorul nu își îndeplinește obligația prevăzută în prezentul articol, acesta va suporta orice prejudicii astfel cauzate Achizitorului, inclusiv dar nelimitat la. despăgubiri stabilite în sarcina Achizitorului, amenzi sau alte sancțiuni pecuniare, taxe, impozite, penalități, alte cheltuieli de orice natură, etc.

 • 10.4. Prestatorul asigură controlul execuției Lucrărilor realizate de către Executantul Lucrărilor sau de ceilalți contractanți de specialitate, inclusiv:

 • 10.4.1. verificarea și avizarea graficului de execuție a Lucrărilor,

respectiv a graficului revizuit de execuție a Lucrărilor, dacă este cazul, elaborate de către Executantul Lucrărilor, în termen de 2 (două) zile de la data la care i-au fost puse ia/dispoziție, obținerea aprobării Achizitorului și urmărirea . '■evoluțijek Lucrărilor și a valorilor acestora;


 • 10.4.2.     Fachliche (Jnterstutzung zusammen mit dem Planer bei der Ubergabe der Baustelle und bei der Erteilung der Anordnung zum Baubeginn;

 • 10.4.3.     Prufung der Einholung der notwendigen Genehmigungen und Verfolgung der Einhaltung der hierdurch auferlegten Bedingungen;

 • 10.4.4.     Sicherstellung des Vorhandenseins auf der Baustelle der vollstăndigen und durch den Projektprufer abgestempelten Planungsunterlagen gemăIS der geltenden Gesetzgebung;

 • 10.4.5.     Prufung des Vorhandenseins der Programme fur die Qualitătssicherung sowie der Qualitătszustândigen fur Bauarbeiten, welche von dem Ministerium fur bffentliche Arbeiten, Transport und Bauwesen zugelassen sind;

 • 10.4.6.     Haftung fur die Ausfuhrung von hochqualitativen und professionellen Bauarbeiten in voller Ubereinstimmung mit den unter Art. 7.1 vorgesehenen Vertragsunterlagen, wie auch mit den gultigen gesetzlichen Normen bezuglich der Qualităt der Bauarbeiten;

 • 10.4.7.     Ist verpflichtet, sâmtliche Bestimmungen der Gesetzgebung im Bereich Denkmalschutz zu berucksichtigen;

 • 10.4.8.     Prufung und Genehmigung der Bauberichte (sowohl fur die Bauarbeiten, welche im Projekt vorgesehen sind, als auch fur die zusătzlichen Bauarbeiten), der Zahlungsubersichten, welche von dem Bauunternehmer zur Zahlung eingereicht werden, so dass das Zahlungssystem deren Umfang grund-lich und unter Berucksichtigung der Vorgaben des geneh-migten Kostenvoranschlag, wiedergibt. Die Genehmigung soli in maximal 10 (zehn) Tagen ab dem Datum, zu dem diese Dokumente verfugbar gemacht wurden, erfolgen, wobei der Auftragnehmer anderenfalls fur jegliche Schâden, die durch eine Verspătung verursacht werden, haftet, einschliefSlich durch die Verzbgerung der Zahlungen an den Bauunternehmer

 • 10.5. Der Auftragnehmer verfoigt, begrundet und hoit die Zustimmung der Auftraggebers, fur sămtliche Ânderungen ein, unter Einhaltung der geltenden Gesetzvorschriften, der AusmalSe, Qualităten oder Mengen der Bauarbeiten oder Teile hiervon, bezuglich

 • 10.5.1. der Erhdhung oder Verringerung der Menge jeglicher

Bauarbeiten und MaBnahmen des Projektes;

 • 10.5.2. dem Verzicht auf eine Bauarbeit oder auf einen Teii hiervon;

 • 10.5.3. Ânderungen der Hohe, der Position oder der AusmaRe eines

jeden Teils der Bauarbeiten,

10.5.4.


Ausfuhrung zusătzlicher Arbeiten jeglicher Art, welche fur die Fertigstellung der im Projekt erfassten Bauarbeiten und MaRnahmen notwendig sind, unter Berucksichtigung der Vorgaben des/genehmigten Kostenvoranschlags.

 • 10.4.2. acordarea de asistență la predarea Șantierului și la emiterea

ordinului de începere a Lucrărilor, împreună cu proiectantul;

 • 10.4.3. verificarea obținerii avizelor necesare și urmărirea respectării

condițiilor impuse de acestea;

 • 10.4.4.  asigurarea existenței pe Șantier a documentelor de proiectare, complete, cu ștampila de verificator de proiecte conform legislației în vigoare;

 • 10.4.5.  urmărește existența programelor de asigurare a calității Lucrărilor și a responsabililor atestați de MLPTL cu calitatea în construcții;

 • 10.4.6.  răspunde pentru realizarea unor lucrări de foarte bună calitate în conformitate cu documentele Contractului prevăzute în art.

 • 7.1. și cu reglementările legislative în vigoare, privind calitatea în construcții;

 • 10.4.7.  are obligația de a respecta toate prevederile legale în materie de intervenții asupra monumentelor istorice;

 • 10.4.8.  verifică și avizează situațiile de lucrări (atât lucrările cuprinse în Proiect, cât și cele suplimentare), situațiile de plată și atașamentele prezentate de Executantul Lucrărilor spre decontare, astfel încât sistemul de plată să reflecte riguros volumul acestora, cu respectarea încadrării în devizul general aprobat. Avizarea va avea loc în termen maxim de 10 (zece) zile de la data la care i-au fost puse la dispoziție aceste documente, în caz contrar Prestatorul urmând a răspunde pentru orice prejudicii cauzate prin întârziere, inclusiv prin întîrzierea plăților către Executantul Lucrărilor.

 • 10.5. Prestatorul va urmări, justifica orice modificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a dimensiunilor, calității sau cantității Lucrărilor sau a unei părți a acestora, privind:

 • 10.5.1.  mărirea sau micșorarea cantității oricărei Lucrări sau măsuri incluse în Proiect;

 • 10.5.2.  renunțarea la anumite Lucrări sau la părți ale acestora;

 • 10.5.3.  modificarea nivelurilor, pozițiilor și dimensiunilor oricărei părți din Lucrări;

 • 10.5.4. executarea de lucrări suplimentare de orice fel, necesare

pentru terminarea Lucrărilor și măsurilor indp^'Jfyfrpiect, cu respectarea încadrării în devizul generol^prpbăiXÂ'' y.‘ ■''

 • 10.6.       Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fur die im Projekt wăhrend der Ausfuhrung vorkommenden Ănderungen, Bauanweisungen einzuholen, welche gemăB den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt und gepruft sind, und diese dern Auftraggeber zur Kenntnis zu bringen.

 • 10.7.       Solite der Auftragnehmer Mangel bzw. Nichteinhaltungen oder Verzbgerungen in der Pflichterfullung durch den Bauunternehmer wăhrend der Ausfuhrung seiner Kontrollpflichten gemăft Art. 10.4 und 10.5 feststellen, so wird er den Bauunternehmer schriftlich daruber aufmerksam machen, den Auftraggeber .daruber informieren und MaBnahmen fur die dringende Beseitigung der festgestellten Mangel vorschlagen.

 • 10.8.       Der Auftragnehmer verfolgt die Aufstellung und stăndige Aktualisierung durch den Bauunternehmer oder dessen Nachunternehmer der nachstehenden Dokumenten auf der Baustelle:

 • 10.8.1.  Tăgliches Baustellentagebuch, welches folgende Informationen beinhalten muss: Wetterzustand, Lufttemperatur, ausgefiihrte Arbeiten, Anlagen und Anzahl der auf der Baustelle anwesenden Arbeiter, besondere Probleme, die wăhrend der Ausfuhrung vorgekommen sind, Bemerkungen bezuglich der Qualităt der Bauarbeiten.

 • 10.8.2.  Restaurationstagebuch;

 • 10.8.3.  Protokoll zur Ubernahme der Baustelle, Protokoll fur die verdeckten Arbeiten, Protokoll zur Feststellung der Qualităt der Bauarbeiten sowohl im Verlauf der Bauarbeiten, als auch bei den wesentlichen Etappen zusammen mit den Vertretern der Inspektoren fur die Qualităt des Bauwesens, je nachdem;

 • 10.8.4.  Konformităts- und Qualitătsbescheinigung fur die eingesetzten Materialien und Anlagen.

 • 10.9.   Die o.g. Dokumente werden vom Auftragnehmer genehmigt und stellen einen Teii des Baubuches dar.

 • 10.10.   Der Auftragnehmer sichert eine strenge Evidenz auf der Baustelle bezuglich der Zustimmungen und Genehmigungen, der Vertrăge und Zusatzvereinbarungen, der Bauanweisungen, der Ănderungen der fachtechnischen Losungen, der Abweichungen vom Projekt oder von den genehmigten Technologien, der Informationen bezuglich angeschaffter und eingesetzter Materialien, Betriebsmittel und Anlagen (technische Merkmale, Muster, Montage- und Funktionsanweisungen), wie auch anderer dazugehbrigen Dokumenten.

 • 10.11.     Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Hauptplăne der Bauarbeiten (MaRbezeichnungsplăne, allgemeiner Koordinierungsplan, Lăngs- uns Querschnitt), entsprechend von einem Topographen zertifiziert, sich auf der Baustelle befinden.

 • 10.12.     Der Auftragnehmer stellt sicher, dass bei der Beendung der Ausfuhrung, die Ausfuhrungsplăne alle vorgenommenen Ănderungen beinhalten, und mit den tatsăchlich ausgefuhrten Bauarbeiten ubereinstimmen, sodass diese im Baubuch eingetragen werden kbnnen.

 • 10.13.     Alle Ubersichten und Eintragungen, welche vom Auftragnehmer aufgestellt worden sind, werden dem Auftraggeber zur

 • 10.6.     Prestatorul se obligă să obțină dispoziții de Șantier, întocmite si verificate conform prevederilor legale, și să le aducă la cunoștința Achizitorului pentru modificările apărute în Proiect de-a lungul execuției.

 • 10.7.     în cazul în care Prestatorul constată neîndepliniri, defecțiuni și întârzieri în îndeplinirea obligațiilor de către Executantul Lucrărilor in cursul aducerii la îndeplinire a obligațiilor sale de control reglementate la art. 10.4 și 10.5, Prestatorul va atenționa Executantul Lucrărilor în scris, va informa Achizitorul și va propune măsuri pentru remedierea de urgență a acestor neajunsuri.

 • 10.8.     Urmărirea întocmirii și ținerii la zi pe Șantier, de către Executantul Lucrărilor sau subcontractanți, a următoarelor documente:

 • 10.8.1. jurnalul zilnic de Șantier cuprinzând: starea vremii, temperatura aerului, lucrări executate, utilajele și numărul de muncitori existent pe Șantier, problemele deosebite apărute în execuție, observații privind calitatea Lucrărilor;

 • 10.8.2.  jurnalul de restaurare;

 • 10.8.3.  proces-verbai de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrări ascunse, proces-verbal de constatare a calității Lucrărilor, pe parcurs și la fazele determinante împreună cu reprezentanții inspectorilor pentru Calitatea în Construcții, după caz;

 • 10.8.4.  certificat de conformitate și de calitate pentru materiale și echipamente puse în operă.

10.9.. Documentele menționate anterior vor fi avizate de Prestator și vor constitui parte din Cartea Construcției.

 • 10.10.   Prestatorul este responsabil de ținerea unei evidențe stricte în Șantier, a avizelor și autorizațiilor, a contractelor și actelor adiționale, a planurilor și documentelor de execuție, a dispozițiilor de șantier, a modificărilor de soluții, a derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele, echipamentele și utilajele achiziționate și puse în operă (caracteristici tehnice, mostre, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare) și a altor documente aferente.

 • 10.11.   Prestatorul asigură ținerea în șantier a planurilor de bază ale Lucrărilor (planul de trasare, planul general coordonator și secțiuni longitudinale și transversale) certificate de un topometru calificat.

 • 10.12. Prestatorul se va îngriji ca la terminarea Lucrărilor, planurile de execuție să conțină toate modificările apărute, să corespundă cu lucrările reale executate, în vederea includerii lor în Cartea Construcției.

 • 10.13. Toate evidențele și înregistrările efectuateiferPĂestato.r vor fi puse la dispoziția Achizitorului.            /    /                   \

Verfugung gestellt.

 • 10.14.      Infolge der Prijfung der Mitteilung uber die Fertigstellung der Arbeiten, die von dem Bauunternehmer bekanntgegeben wird, soli der Auftragnehmer den Auftraggeber daruber in Kenntnis setzen, damit die Abnahmekommission bei der Beendigung der Bauarbeiten einberufen werden kann. Ebenso wird der Auftragnehmer die Aktivităt der Abnahmekommission organisieren und registrieren und den Abnahmeprotokoll bei der Beendigung der Bauarbeiten bzw. die Anlage mit Nacharbeiten oder zu beseitigende Măngel, unter Angabe der Fristen hierzu, aufstellen.

 • 10.15.     Der Auftragnehmer beantragt dem Bauunternehmer, dass dieser, baldmbglichst nach der Aufsteilung des Abnahmeprotokolls bei der Beendung der Bauarbeiten die endgultigen Ubersichten der Bauausfuhrung zur Prijfung zur Verfugung stellt. Diese Ubersichten werden nach der Analyse dem Auftraggeber zur Zustimmung und endgultigen Zahlung vorgeschlagen.

 • 10.16.     Der Auftragnehmer wird das - Baubuch anhand eigener Notizen und anhand den von dem Planer und dem Bauunternehmer zur Verfugung gestellten Unterlagen aufstellen und diese dem Auftraggeber libergeben.

 • 10.17.     Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einen monatlichen Bericht bezuglich der Tătigkeit des Bauunternehmers und etwaiger Nachunternehmer aufzustellen und vorzustellen und die erzielten Ergebnisse mit den in dem allgemeinen Ausfuhrungsplan festgelegten Daten zu vergleichen.

 • 10.18.      Abhăngig von den erzielten Ergebnissen in der Ausfuhrung des Projektes wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber vierteljăhrlich einen Bericht mit Vorschlâgen zur Verbesserung der Aktivităt ubermitteln.

 • 10.14. în urma verificării anunțului privind terminarea lucrărilor făcut de către Executant, Prestatorul va informa Achizitorul pentru convocarea Comisiei de recepție la terminarea Lucrărilor. Va organiza, va înregistra activitatea comisiei de recepție și va redacta procesul-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor și după caz, anexa cu lucrări de completat sau remediat, inclusiv termenele de soluționare a acestora.

 • 10.15.   Prestatorul va cere Executantului Lucrărilor ca, în cel mai scurt timp posibil de la întocmirea procesului-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor, să prezinte pentru verificare situațiile definitive de Lucrări, care, după analiză, vor fi înaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare și plata finală.

 • 10.16.   Prestatorul va întocmi Cartea Construcției pe baza înregistrărilor proprii și a documentelor puse la dispoziție de Proiectant și de Executantul Lucrărilor și le va înainta Achizitorului.

 • 10.17.   Prestatorui va întocmi și prezenta raportul trimestrial privind activitatea Executantului Lucrărilor și a eventualilor subantreprenori, problemele apărute în executarea, îndeplinirea obligațiilor contractuale și compararea rezultatelor obținute cu datele programate prin graficul general de execuție a Lucrărilor.

 • 10.18.   în funcție de rezultatele obținute în realizarea Proiectului, Prestatorul va transmite trimestrial Achizitorului, pentru aprobare, raportul cu propuneri pentru îmbunătățirea activității.

  10.19.


Die Qualitătssicherung der Bauarbeiten beinhaltet 10.19.

Asigurarea calității Lucrărilor cuprinde în mod obligatoriu•

verbindlich folgende Themen:

 • 10.19.1. Kontrolle jeder Ausfuhrungsphase der Bauarbeiten mit deren chronologischer Erfassung. Der Ubergang zur năchsten Phase ist nicht moglich, falls die Qualităt der Bauarbeiten, die durch neue Bauarbeiten lăut Projekt verdeckt werden, nicht schriftlich vom Auftraggeber durch den Auftragnehmer akzeptiert worden ist.

 • 10.19.2. Separate Kontrolle jeder Kategorie von Bauarbeiten, welche It.

dem Projekt schlussendlich ein unabhăngiges Element der endgultigen Investition  oder  eine  Aktivităt,  welche  die

Nutzungsdauer der Immobilie beeinflusst, darstellen wird.

 • 10.19.3. Der Auftragnehmer   wird die Qualităt der   im

Produktionsverfahren verwendeten Materialien lăut dem Pflichtheft priifen.

 • 10.20. Der Auftragnehmer haftet fur die berufliche Qualifikation der wăhrend der Vertragsdauer eingesetzten eigenen Mitarbeiter und die seiner Nachunternehmer.

 • 10.21. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Ausfuhrung seiner

Aufgaben in Ubereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes Nr. 10

 • 10.19.1. controlul fiecărei faze a execuției Lucrărilor, cu înregistrarea ei cronologică, neadmițându-se realizarea fazei următoare dacă nu este acceptată în scris calitatea Lucrărilor ce urmează a fi acoperite cu alte lucrări de către Achizitor prin Prestator, conform Proiectului;

 • 10.19.2. controlul separat al fiecărei categorii de Lucrări care, potrivit Proiectului, devine în final un obiect constituent al investiției finale sau al unei acțiuni sau activități cu repercusiuni asupra duratei de exploatare a Imobilului;

 • 10.19.3. Prestatorul va verifica calitatea materialelor utilizate în procesul

de producție, în conformitate cu Caietul de sarcini;

10.20. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea

personalului propriu și a celui al subcontractanților, folosit pe toată durata Contractului.                                           -

 • 10.21. Prestatorul se obligă să presteze serviciije ^conformitate cu prevederile Legii nr. 10 din 18.01.1995 privind^alftătgăîîn constricții;țcu, vom 18.01.1995 bezuglich derQualităt der Bauarbeiten, der Verordnung des Ministers fur Regionale Entwicklung und Tourismus Nr. 1496 vom 13.05.2011 bezuglich dem Zulassungsverfahren fur Bauleiter, des Gesetzes Nr. 422 vom 18.07.2001 uber den Denkmalschutz, der Anordnung des Ministers fur Kultur und Kultus Nr. 2495 vom 26.08.2010 uber die Reorganisation der Zulassungstâtigkeit fur Fachpersonen, Experten und technische Prufer im Bereich des Denkmalschutzes und zur Genehmigung der Umsetzungsnormen fur ihre Einstufung, wie auch mit sămtlichen anwendbaren Gesetzvorschriften.

 • 10.22.     Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber, BRCCI, den Internationalen Consultants und der KfW alle Teii- und Endbauberichte sowie alle Antrăge auf Absage- oder Zusatzbestellungen seitens des Bauunternehmers bzw. sâmtliche andere Beschliisse bezuglich der Unterbrechung der Bauarbeiten usw., unaufgefordert unverzuglich mitteilen, bzw. iibergeben. Der Auftragnehmer halt mit den KfW-Vertretern auf deren Anforderung Rucksprache und beteiligt sich bei gemeinsamen Baustellenbesuchen.

 • 10.23.     Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor dem Beginn der Leistungserbringung eine Versicherung fur sămtliche Risiken bezuglich seiner beruflichen Haftung, sowie fur die Schăden, welche dem Auftraggeber oder Dritten verursacht werden kbnnen, mit einem Mindestschwellwert von 17.047,00 Lei abzuschlieRen, wobei diese fur die gesamte Vertragsdauer gultig bleiben soli. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Versicherungspolice(n), wie auch die Zahlungsbestâtigungen fur die Versicherungsbeitrăge, dem Auftraggeber vor Beginn der Leistungserbringung, wie auch jederzeit auf Anforderung vorzulegen. Als Zahlungsempfănger von Versicherungsleistungen ist auch der Auftraggeber anzugeben.

prevederile Ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496 din 13.05.2011 privind Procedura de autorizare a diriginților de șantier, cu prevederile Legii nr. 422 din 18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2495 din 26.08.2010 privind reorganizarea activității de atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice și pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora și cu orice alte prevederi legale în vigoare aplicabile în materie.

 • 10.22.   Prestatorul va transmite respectiv preda - de îndată și fără a fi necesară o solicitare în acest sens - Achizitorului, BRCCI, consultanților internaționali și KfW situațiile de lucrări parțiale și finale precum și solicitările de note de renunțare sau de note de comandă suplimentare venite din partea Executantului sau orice alte decizii legate de întreruperea execuției Lucrărilor, etc. Prestatorul se va consulta cu reprezentanții KfW la solicitarea acestora și va lua parte la vizite de șantier comune.

 • 10.23.   Prestatorul are obligația de a încheia, înainte de începerea prestării Serviciilor, o asigurare valabilă pe toata durata prezentului Contract, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind răspunderea sa profesională, precum și daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului precum și oricăror terțe persoane fizice/juridice, având un plafon de minim 17.047,00 lei. Prestatorul are obligația de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea prestării Serviciilor precum și ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Ca beneficiar al poliței de asigurare va fi inclus și Achizitorul.

XI. HAUPTPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS

 • 11.1.       Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Dienstleistungen nach deren Beendigung und auf ausdrucklicher Anforderung des Auftragnehmers abzunehmen und eventuelle Măngel schriftiich gegeniiber dem Auftragnehmer geltend zu machen.

 • 11.2.       Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Vertragspreis an dem Auftragnehmer unter Berucksichtigung der hierfur vertragsgemăft vorgesehenen Fristen, bei măngelfreier Vertragserfullung zu bezahlen.

 • 11.3.       Der Auftraggeber stellt die fur die Vergutung der Dienstleistungen erforderlichen Finanzmittel zur Verfugung, aus Mitteln die dem Darlehen seitens der KfW entstammen, gemăR dem Loan and Financing Agreement und aufgrund der Vereinbarung Nr. 2 vom 11.12.2013, bis zu 250.000 Euro, und die Stadt Timișoara, als Ausfuhrungsbehorde im Rahmen des Programms, wird separate Mitteln aus dem Stadtbudget sicherstellen, um ggf. die Preisdifferenz, die Mehrwertsteuer und sonstige Steuern und Gebuhren bezuglich dem eigenen Anteil an Sanierungskosten fur Gebăude zu decken, wie unter Art. 1.3 des Loan and Financing Agreements geregelt.

 • 11.4. Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer alle notwendigen technischen und wirtschaftlichen Unterlagen zur Verfugung, welche fiir die Verfclgung der Ausfuhrung der Bauarbeiten notwendig sind. /

XI. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

 • 11.1.        Achizitorul se obligă să recepționeze Serviciile prestate în momentul finalizării lor, la solicitarea expresă a Prestatorului și să notifice în scris Prestatorului eventualele deficiențe.

 • 11.2.       Achizitorul se obligă să plătească Prețul Contractului către Prestator cu respectarea termenelor stabilite în acest scop în baza prezentului Contract, în cazul îndeplinirii corespunzătoare a Contractului.

 • 11.3.     Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării Serviciilor, din fonduri provenite din împrumutul pus la dispoziție de către KfW conform acordului de împrumut și finanțare, în baza Convenției nr. 2 din 11.12.2013, în limita a 250.000 de euro, iar Municipalitatea Timișoara, ca Agenție Executoare a Programului, va asigura fonduri separate de la bugetul municipal pentru a acoperi diferența de preț, dacă este cazul, TVA-ul și alte taxe și impozite cu privire la partea sa de costuri pentru reabilitarea unui imobil, așa cum se reglementează în Art. 1.3 din Acordul de împrumut și Finanțare.

 • 11.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentația tehnico-

economică și orice altă documentație tehnică necesară prmăririi execuției Lucrărilor.                                   /X > . 7 ■ -Ț \

SPEZIFISCHE KLAUSELN

CLAUZE SPECIFICE


XII. GARANȚIE FUR ENTSPRECHENDE AUSFUHRUNG

 • 12.1.       Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Vertragserfullungsgarantie in Hohevon 852,35 lei zu bestellen.

 • 12.2.       Die Hohe der Vertragserfullungsgarantie stellt 10% des Vertragswertes ohne MwSt. dar (oder 5%, gem. den Vorgaben des Art. 16 Paragraph 2 des Gcsetzes 346/2004 beziiglich der Forderung der Grundung und Entwicklung von Klein- und Mittelunternehmen) und wird binnen 5 (funf) Tagen ab der Vertragsunterzeichnung gemâft den Bestimmungen des Art. 12.3 beștelit. Die Zeitdauer, fur welche die Vertragserfullungsgarantie beștelit wird, soli die gesamte Gultigkeitsdauer des Vertrages decken.

Die Vertragserfullungsgarantie wird von dem Auftragnehmer fur die entsprechende, vollstăndige und fristgerechte Ausfuhrung der Pflichten, die aufgrund des Vertrags ubernommen wurden, beștelit. Der Auftraggeber akzeptiert die Bestellung der Vertragserfullungsgarantie wie folgtaufeinanderfolgende Einbehaltungen aus den aufgrund der Teilrechnungen geschuldeten Betrăgen. In diesem Fall hat der Auftragnehmer die Pflicht, ein Konto bei der Staatskasse zu Gunsten des Auftraggebers zu eroffnen. Der urspriingliche Betrag, der von dem Auftragnehmer auf das Konto gutgeschrieben wird, soli nicht geringer als 0,5% des Vertragspreises sein. Wâhrend der Vertragsausfuhrung wird der Auftraggeber dieses Konto durch aufeinanderfolgende Einbehaltungen aus den dem Auftragnehmer geschuldeten Betrăgen bis zum Ausgleich der in der Ausschreibungsdokumentation festgelegten Vertragserfullungsgarantie auffullen. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer liber diese Uber-weisungen wie auch uber deren Zweck in Kenntnis setzen. Aus dem im Namen des Auftragnehmers bei der Staatskasse erbffneten Konto, kbnnen sowohl Zahlungen durch den Auftragnehmer (unter der Voraussetzung einer schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers, welche bei der Staatskasse vorgelegt wird), als auch durch die Staatskasse (unter der Voraussetzung eines schriftlichen Antrags des Auftraggebers zu Gunsten dessen die Garanție ausgestellt wurde) unter den in Art. 91 der Regierungsverordnung 925/2006 aufgefiihrten Umstand, erfolgen. Das somit eroffnete Konto wird zu Gunsten des Auftragnehmers verzinst.

 • 12.3.       Der Auftraggeber ist berechtigt, Ansprliche in Hohe des verursachten Schadens auf die Vertragserfullungsgarantie zu erheben, wenn der Auftragnehmer seine Vertragsverpflichtungen nicht einhâlt bzw. rnangelhaft oder verspâtet erfullt. Vor Geltendmachung eines Anspruchs auf die Vertragserfullungsgarantie verpflichtet sich der Auftraggeber den Auftragnehmer hieruber in Kenntnis zu setzen, unter Angabe der missachteten Vertragsverpflichtungen.

 • 12.4.       Der Auftraggeber verpflichtet sich die Garanție fur entsprechende Ausfuhrung binnen 14 (vierzehn) Tagen ab der Unterzeichnung des beanstandungslosen Endabnahmeprotokolls freizustellen, wenn bis zu diesem Datum er keinerlei Ansprliche darauf erhoben hat.

 • 12.5.       Die technische Garanție unterscheidet sich von der Garanție

XII. GARANflA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

 • 12.1.       Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a Contractului în cuantum de 852,35lei.

 • 12.2.       Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 5% din valoarea contractului fără TVA (constituită conform Art. 16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii) și se constituie în maxim 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului conform prevederilor art. 12.3. Perioada pentru care se constituie garanția de buna execuție trebuie să acopere întreaga durată de valabilitate a Contractului.

Garanția de bună execuție se constituie de către Prestator în scopul asigurării îndeplinirii corespunzătoare, în mod complet și la timp a obligațiilor asumate în baza Contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanției de bună execuție prinreținen succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale. în acest caz Prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către Prestator în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din prețul Contractului. Pe parcursul îndeplinirii Contractului, Achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Prestatorului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Achizitorul va înștiința Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăți atât către Prestator, cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului, în favoarea căruia este constituită garanția de bună execuție, în situația prevăzută la art. 91 din HG 925/2006. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului.

 • 12.3.       Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4.       Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție finală fără obiecțiuni, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

  XII!.


  ZAHLUNGSARTEN


  XIII.


  MODALITĂȚI DE PLATĂ


 • 13.1.        Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Zahlung an den Auftragnehmer innerhalb von 30 (dreiRig) Tagen ab der Rechnungsannahme vorzunehmen, jeweils nach Bestătigung der Abnahmeprotokolle fur die ausgefuhrten Leistungen durch den Auftraggeber. Die Zahlung erfolgt durch Bankuberweisung auf das unter Art. 1.2. angegebene Konto.

 • 13.2.       Der Auftragnehmer kann Teilrechnungen ausstellen, jedoch nur nachdem er die Uberprufung der Bauberichte voigenommen hat, und diese von dem Auftraggeber angenornmen wurden. Der Ausfuhrungsgrad des Vertrags durch den Auftragnehmer entspricht in allen Făllen dem Ausfuhrungsgrad des Bauvertrags fur den die tehnische Betreuung gewăhrt wird.

 • 13.3.       Der Ausgleich der durch den Auftraggeber getâtigten Zahlungen bis zum Gesamtpreis des Vertrages erfolgt durch den Auftraggeber nach der Einreichung des letzten Bauberichts des Bauunternehmers bzw. durch die Prufung und Annahme dieser durch den Auftraggeber.

 • 13.4.       Der Vertrag gilt als beendet erst wenn das Protokoll zur Endabnahme ohne Beanstandungen durch die Abnahmekommission, welche die Ausfuhrung der Bauarbeiten gemă!? den Vertragsvorgaben, bestătigt, unterzeichnet wird. Die Endabnahme erfolgt gemăfc den gesetzlichen Vorgaben, nach Ablauf der Garantieperiode.

13.5 Die Rechnungsstellung erfolgt erst nach der Zustimmung des Auftraggebers beziiglich der quantitativen und qualitativen Ubereinstimmung der Dienstleistungen mit den Vertragsvorgaben.

 • 13.6. Zusâtzliche Dienstleistungen, welche von dem Auftragnehmer auRerhalb des Vertrages und ohne Zustimmung des Auftraggebers erbracht werden, werden von diesem nicht bezahlt.

 • 13.1.       Achizitorul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 (treizeci) zile de la acceptarea la plată a facturii de către acesta, doar după semnarea proceselor-verbale de recepție a Lucrărilor efectuate. Plata se face prin virament bancar în contul indicat la art. 1.2 din Contract.

 • 13.2.       Prestatorul va putea emite facturi parțiale, după verificarea și aprobarea situațiilor de lucrări de către Prestator, și acceptarea lor de către Achizitor. Procentul de realizare a Contractului de către Prestator corespunde întotdeauna procentului de realizare a contractului de Lucrări pentru care se oferă asistența.

 • 13.3.       Regularizarea plăților efectuate către Prestator, până la concurența Prețului total al Contractului se va face de către Achizitor după ultima situație de Lucrări a Executantului, verificată și acceptată de Prestator.

 • 13.4.       Contractul nu va fi considerat finalizat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat fără obiecțiuni de comisia de recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

 • 13.5.       Factura nu se va emite înainte de acordul Achizitorului privind conformitatea - din punct de vedere cantitativ și calitativ -- a Serviciilor prestate cu cerințele Contractului.

 • 13.6.       Serviciile pe care Prestatorul le prestează în afara celor prevăzute în Contract fără a avea acceptul Achizitorului, nu vor fi plătite de către acesta din urmă.

 • XIV. ANDERE PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMER.S

 • 14.1.       Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine vertraglichen Aufgaben in Ubereinstimmung mit seinem technischen Angebot sowie mit dem zu den angenommenen Pflichten dazugehorigen Professionalismus und Punktlichkeit zu erbringen.

 • 14.2.       Der Auftragnehmer haftet fur die Durchfuhrung seiner Aufgaben lăut Art. 10. Die Haftung bezieht sich auch auf die verwendeten Leistungsmethoden und die berufliche Ausbildung des Personals wâhrend der ganzen Vertragslaufzeit.

 • 14.3.      Die Betrăge, die der Auftraggeber an den Auftragnehmer entrichtet und fur welche sich nachtrăglich infolge der Prufungen der zustândigen Kontrollbehdrden erweist, dass sie nicht geschuldet wurden, hat der Auftragnehmer mitsamt Zinsen zuruckzuerstatten.

 • XIV. ALTE RESPONSABILITĂȚI ALE PRESTATORULUI

 • 14.1.        Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

 • 14.2.       Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția Serviciilor în conformitate cu art. 10. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

 • 14.3.       Sumele plătite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de către organismele de control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi restituite de către Prestator împreună cu accesoriile acestor sume.

 • XV. ANDERE PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS

 • XV. ALTE RESPONSABILITĂȚI ALE ACHIZITORULUI

 • 15.1. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer sâmtliche Informationen zur Verfugung zu stellen, welche von diesem

 • 15.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică

durch das technische Angebot angefragt werden, und welche fur die Vertragsumsetzung notwendig sind.

 • 15.2.       Der Auftraggeber ist berechtigt, den Ablauf der Dienstleistungen zu verfolgen und deren Ubereinstimmung mit den Vorgaben in den Vertragsanhăngen zu ermitteln.

 • 15.3.       Der Auftraggeber hat die Pflicht, die Einhaltung der Vertragsklauseln zu verfolgen, die Abnahme der Bauarbeiten durchzufuhren, die aufgestellten Rechnungen zu bestătigen und die Vertragserfiillungsgarantie vertragsgemăR nach der măngelfreien Endabnahme freizugeben.

și pe care le consideră necesare îndeplinirii Contractului.

 • 15.2.       Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea prestării Serviciilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la Contract.

 • 15.3.       Achizitorul are obligația de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a efectua recepția lucrărilor, de a viza facturile emise și de a restitui garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile prezentului Contract, în urma recepției finale fără obiecțiuni.

 • XVI. ABNAHME UND PRUFUNG

 • 16.1.       Der Auftraggeber hat das Recht, die Art und Weise der Durchfuhrung der Dienstleistungen zu priifen um die Ubereinstimmung dieser mit den Vorgaben der unter Art. 7.1 vorgesehenen Vertragsunterlagen festzustellen.

 • 16.2.      Die Prufungen erfolgen gemăR den Vorgaben des vorliegenden Vertrages. Der Auftraggeber hat die Pflicht, die Identităt seiner, fur diese Aufgabe bevollmăchtigten Vertretern, dem Auftragnehmer schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

 • XVI. RECEPȚIE Șl VERIFICĂRI

 • 16.1.       Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către Prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile documentelor Contractului din art 7.1.

 • 16.2.       Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul Contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, Prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

 • XVII. BEGINN, AUSLAUF, VERSPÂTUNGEN

 • 17.1.       Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die Durchfuhrung seiner Aufgaben gemăR Art. 6.1 zu beginnen.

 • 17.2.      Solite der Auftragnehmer Verspătungen und/oder zusătzliche Kosten aus der Schuld des Auftraggebers erleiden, so werden die Vertragsparteien eine eventuelle Verlăngerung der Vertragslaufzeit durch Ergănzungen zum vorliegenden Vertrag vereinbaren, ohne dass hierdurch Ănderungen bezuglich des Verțragspreises vorgenommen werden konnen.

 • 17.3.       Sofern Verzogerungen in der Ausfuhrung der Verpflichtungen des Bauunternehmers zu einer Verlăngerung der Dauer, in der die Dienstleistungen aufgrund dieses Vertrags erbracht werden, fuhren, so bleibt der Auftragnehmer an seinen vertraglichen Pflichten gebunden, und der Vertragspreis bleibt unverăndert fur die gesamte Vertragsdauer, gemăR Art. 5.2 des Vertrags.

17.4 Mit Ausnahme des Falles, wenn der Auftraggeber mit einer Verlăngerung der Ausfuhrungsfrist einverstanden ist, berechtigt jegliche Verspătung in der Vertragserfullung den Auftraggeber, Strafgelder dem Auftragnehmer gemăR Art. 22.1 zu verrechnen.

 • XVII. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI

 • 17.1.        Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu art. 6.1.

 • 17.2.       în cazul în care Prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului, Părțile vor stabili de comun acord o eventuală prelungire a duratei contractuale prin acte adiționale, fără ca prin acestea să se poată modifica prețul contractual.

 • 17.3.       în măsura în care întârzieri în executarea obligațiilor Executantului Lucrărilor determină o prelungire a duratei în care se prestează Serviciile ce fac obiectul prezentului Contract, Prestatorul va fi în continuare ținut de obligațiile sale contractuale, iar Prețul Contractului va rămâne nemodificat pe toată durata Contractului conform art. 5.2.

 • 17.4.       în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a deduce penalități în conformitate cu prevederile art. 22.1.

  XVIII. VERTRAGSANDERUNGEN


  XVIII.


  AMENDAMENTE


 • 18.1. Die Parteien sind berechtigt wăhrend der Vertragslaufzeit Ănderungen der Vertragsklauseln durch Zusatzvereinbarungen, die von beiden Parteien unterzeichnet wurden, zu vereinbaren. Die Ănderungen durfen nur dann vorgenommen werden, wenn Umstănde vorliegen, die die legitimen wirtschaftlichen Interessen der Parteien verletzen und die

 • 18.1. Părțile contractante sunt îndreptățite să modifice prevederile Contractului pe durata acestuia, prin act adiționat semnat de către ambele Părți, numai în cazul apariției unor citcurpștaiațe care lezează interesele comerciale legitime ale acestoră'șj7caire’'n>^ij putut fi prevăzute la data încheierii Contractului./^ ■ ■ f v''ȚjV’.’ț I

bei der Vertragsunterzeichnung nicht vorhergesehen werden konnten.

 • 18.2. Jegliche Ănderung zum vorliegenden Vertrag kann nur unter der Bedingung der schriftlichen Zustimmung der KfW vorgenommen werden.

 • 18.2. Orice modificare adusă prezentului Contract se poate face cu condiția existenței acordului în scris al KfW.

 • XIX. ABTRETUNG

  XIX. CESIUNEA


 • 19.1. Der Auftragnehmer ist nur zur Abtretung von Forderungen aus diesem Veiliag und nur mit ausdrucklîcher Zustimmung des Auftraggebers berechtigt.

 • 19.2. Die Pflichten, welche aus diesem Vertrag hervorgehen, bieiben zu Lasten der Vertragsparteien, so wie diese anfănglich durch den Vertrag festgelegt und angenommen wurden.

 • 19.1. Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul Contract și numai cu acordul expres al Achizitorului.

 • 19.2. Obligațiile născute din prezentul Contract, rămân în sarcina Părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

 • XX. HOHERE GEWALT

 • 20.1.     Die hdhere Gewalt wird durch eine zustăndige Behorde festgestellt.

 • 20.2.     Die hdhere Gewalt stellt die Parteien von der Erfullung der vertraglichen Pflichten wăhrend der ganzen Periode, in der diese auftritt,

- frei.

 • 20.3.    Die Vertragserfullung wird wăhrend der Dauer des Ereignisses der hdheren Gewalt unterbrochen, jedoch ohne dass die Unterbrechung die Anspruche der Parteien, die vor dessen Auftreten entstanden sind, beeintrăchtigt.

 • 20.4.     Die Partei, welche sich auf die hdhere Gewalt beruft, ist verpflichtet, die andere Partei sofort und vollstăndig uber den Eintritt der hdheren Gewalt zu informieren und die notwendigen Mafcnahmen zu treffen, um deren Folgen einzuschrânken.

 • 20.5.     Falls das Ereignis der hdheren Gewalt lănger als 6 (sechs) Monate andauert, oder dies berechtigterweise vermutet werden kann, kann jede Partei der anderen die Beendigung des Vertrags von Rechts wegen mitteilen, ohne dass die Parteien auf Schadensersatz berechtigt wăren.

XX. FORȚA MAJORĂ

 • 20.1.       Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 20.2.       Forța majoră exonerează părțile Contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 20.3.       îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 20.4.       Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 20.5.       Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 (șase) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna din Părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

XXi. RECHTSSTREITIGKEITEN

 • XXI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 21.1. Sollten Streitigkeiten im Rahmen des vorliegenden Vertrages oder bezugiich der Vertragserfullung auftreten, so verpflichten sich der Auftraggeber und der Auftragnehmer eine gutliche Beilegung der Auseinandersetzung anzustreben, und hierbei die Bemiihungen in einem Verhandlungsprotokoll festzuhalten.

 • 21.1. Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului, consemnând demersurile într-un proces-verbal de negocieri.

  • 21.2. Sollten die Parteien 15 (funfzehn) Tage ab dem Beginn der Verhandlungen keine gutliche Beilegung erzielen kdnnen, so kann jede der Parteien die Entscheidung des zustăndigen Gerichts ersuchen.
  xxh.


VERTRAGSHAFTUNG. BEENDIGUNG DES VERTRAGS

XXII.


RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 22.1 Solite der Auftragnehmer aus eigenem Verschulden nicht in der Lage sein seine Vertragspflichten in den vereinbarten Fristen zu erfullen, so ist der Auftraggeber berechtigt, aus dem Vertragspreis Verzugszinsen in Hbhe von 0,5% des Vertragspreises fur jeden Verspătungstag bis zur Leistungserfullung einzubehalten.

 • 22.2.    Ab dem Datum der Fălligkeit der Pflichten des Auftragnehmers ist dieser von Rechts wegen in Verzug gesetzt.

 • 22.3.     Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag einseitig zu kundigen, binnen 30 (dreiRig) Tage ab dem Eintritt von Umstânden, welche vor der Vertragsunterzeichnung nicht vorhergesehen werden konnten, und welche zu einer solchen Ânderung der Lage des Auftraggebers bezuglich der Ausfuhrung dieses Vertrags durch die Parteien fuhren wurden, dass die Vertragserfullung gegen dem bffentlichen Interesse wirken wurde, sofern die Parteien nicht binnen 10 (zehn) Tagen ab Eintritt dieser Umstănde eine andere Losung vereinbaren konnten.

 • 22.4.    In dem unter Art. 22.3 geregelten Fall ist der Auftragnehmer lediglich auf die Bezahiung fur den Anteil der Leistungen, die bereits zum Zeitpunkt der Vertragskundigung ausgefuhrt wurden, berechtigt.

 • 22.5.    Die schuldhafte und wiederholte Missachtung der Vertragspflichten durch eine der beiden Parteien, berechtigt die andere Partei den Vertrag als von Rechts wegen gekundigt zu betrachten, ohne Mahnung, Inverzugsetzung oder Eingriff des Gerichtes, wie auch auf Schadensersatz.

 • 22.6.    Die Kundigung ist rechtswirksam ab dem Zeitpunkt des Empfangs der schriftlichen Mitteilung durch die schuldhafte Partei, durch die ihr die missachteten Pflichten, wie auch die Vertragsbeendigung infolge der Kundigung zur Kenntms gebracht werden.

 • 22.7.    Die Kundigung gemăl? Art. 22.5 tritt insbesondere in den folgenden Făllen ein:

 • 22.7.1.   Der Auftragnehmer tritt seine vertragliche Rechten und Pflichten ab ohne Zustimmung des Auftraggebers. In diesem Fall schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber Schadensersatz in Hdhe des Vertragspreises zzgl. MwSt.

 • 22.7.2.   Der Auftragnehmer hat seine Vertragspflichten nicht oder nur mangelhaft oder mit Verspătung erfullt, wobei ihm dieser Umstand schriftlich von dem Auftraggeber mitgeteilt wurde, unter gleichzeitiger Angabe der Frist, in der er seine Vertragspflichten entsprechend nachholen muss, ohne dass der Auftragnehmer dies befolgt hat.

 • 22.1.     în cazul în care din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin Contract, la termenele specificate în acesta, atunci Achizitorul este îndreptățit de a deduce din Prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,5% din Prețul Contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 22.2.     De la data la care obligațiile Prestatorului au devenit scadente, acesta este considerat de drept în întârziere.

 • 22.3.    Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul Contract, în cel mult 30 (treizeci) de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului și care conduc la modificarea situației Achizitorului în legătură cu executarea de către Părți a prezentului Contract în așa măsură, încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public, iar Părțile nu au putut conveni în termen de 10 (zece) zile de la apariția acestor circumstanțe cu privire la o altă soluție.

 • 22.4.    în cazul prevăzut la art. 22.3 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Lucrări îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

 • 22.5.    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre Părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul Părții lezate de a considera Contractul reziliat de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată și de a pretinde plata de daune - interese.

 • 22.6.     Rezilierea își va produce efectele la data recepționăm de către Partea în culpă a notificării scrise prin care i se aduc la cunoștință obligațiile încălcate precum și încetarea Contractului ca urmare a rezilierii.

 • 22.7.     Rezilierea conform art. 22.5 intervine în special în următoarele cazuri:

 • 22.7.1.   Prestatorul cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul Contract fără acordul Achizitorului; în acest caz Prestatorul se obligă să plătească Achizitorului despăgubiri în valoare egală cu Prețul Contractului inclusiv TVA;

 • 22.7.2.   Prestatorul nu și-a executat sau și-a executat în mod necorespunzător sau cu întârziere oricare din obligațiile care îi revin prin Contract și i s-a notificat această împrejurare în scris de către Achizitor, indicându-se totodată termenul înăuntrul căruia trebuie să își îndeplinească obligațiile contractuale în mod corespunzător, iar acesta nu s-a conformat.

  XXIII. VERTRAGSSPRACHE


  XXIII.


  LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL


Vertragssprache ist die rumănische Sprache.

Limba care guvernează Contractul este limba română

XXIV.


MITTEILUNGEN


XXIV.


COMUNICĂRI


 • 24.1.      Sămtliche Mitteilungen, Antrăge, Anspruche und sonstige Bekanntmachungen aufgrund des vorliegenden Vertrags sollen schriftlich erfolgen und werden an die unten aufgefuhrten Kontaktdaten der Parteien versandt, bzw. an die Kontaktdaten, die die Parteien wâhrend der Ausfiihrungsdauer dieses Vertrags bekanntgeben.

Auftraggeber

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Anschrift: Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1

Fax: 02.56-204.177

E-Mail: primariatm@primariatm.ro

Auftragnehmer

BAȘ CORNELÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Anschrift: Timișoara, Mircea cel Bătrân, nr. 64 A

E-Mail: bascornel@yahoo.com

 • 24.2.       Jegliche Mitteilung gilt als empfangen:

 • 25.2.1     Falls sie persdnlich oder per Kurier geliefert wird, zum

Zeitpunkt         der          Ubergabe         gegen

Quittung/Empfangsbestătigung;

 • 25.2.2     falls sie durch Einschreibebrief mit Empfangsbestâtigung ubermittelt wurde, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Bestâtigung; und

 • 25.2.3     falls sie per Fax ubermittelt’ wird, bei erfolgreichem Abschluss der iibersendung, so wie dies in dem positiven Sendebericht angegeben wird;

vorbehaltlich, dass die Mitteilung zwischen 9:00 - 17:00 an einem Werktag erfolgt. Anderenfalls gilt die Mitteilung am darauf folgenden Werktag um 9:00 Uhr als zugestellt.

 • 24.3.       Weigert sich eine Partei, die rechtsgultig ubermittelte Korrespondenz anzunehmen oder abzuheben, bzw. den Empfang zu bestâtigen, so gilt dies als Annahme des Empfangs dieser Korrespondenz.

 • 24.4.      Die Bestâtigung des Empfangs der Korrespondenz kann nicht als beanstandungslose Annahme dessen Inhaltes oder als Annahme der so mitgeteilten Anspruche ausgelegt werden

 • 24.1.        Toate notificările, solicitările, cererile, pretențiile și alte comunicări în baza prezentului Contract se vor face în scris ș. vor fi transmise către datele de contact ale Părților indicate mai jos sau către datele de contact notificate de către Părți pe durata executării prezentului Contract în conformitate cu acest articol:

Achizitorul

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1

Fax: 0256-204.177

E-maiI: primariatrn@primariatm.ro

Prestatorul

BAȘ CORNELÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Adresa: Timișoara, Mircea cel Bătrân, nr. 64 A

E-mail: bascornel@yahoo.com

 • 24.2.       Orice notificare se consideră a fi primită:

 • 25.3.1      Dacă este livrată personal sau prin curier, la data livrării în schimbul recipisei de confirmare a primirii;

 • 25.3.2      Dacă este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la semnarea confirmării; și

 • 25.3.3      Dacă este trimisă prin fax, la finalizarea cu succes a transmisiei, așa cum este indicat în raportul pozitiv de transmisie;

cu condiția ca notificarea să fie transmisa în intervalul 9:00 - 17:00 într-o zi lucrătoare. în caz contrar, notificarea se consideră comunicată la ora 9:00 din următoarea zi lucrătoare.

 • 24.3.       Refuzul de a accepta sau ridica corespondența valabil transmisă de către cealaltă Parte, respectiv de a confirma primirea acesteia are valoarea de acceptare a primirii respectivei corespondențe

 • 24.4.       Confirmarea primirii corespondenței nu poate fi interpretată în sensul acceptării conținutului acesteia fără rezerve respectiv al acceptării pretențiilor astfel comunicate.

XXV. SCHLUSSBESTiMMUNGEN

XXV. CLAUZE FINALE


 • 25.1. Der vorliegende Vertrag wird mit den Vorschriften des BGB ergânzt.

 • 25.2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages oder eine zukunftige Vertragsregelung unwirksam oder undurchfuhrbar sein oder werden, beruhrt dies nicht die Wirksamkeit der ubrigen Bestimmungen. Das gleiche gilt, falls der Vertrag eine Lucke enthălt. Anstelle der ungultigen oder undurchfuhrbaren Bestimmung oder zur Ausfullung der Lucke soli eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich moglich, dem so nahe wie mdglich kommt, was die Parteien beabsichtigt hab/n oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages beabsichtigt hatten, falls sie die Unwirksamkeit oder Lucke bei Abschluss

 • 25.1. Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului Civil.

 • 25.2. în cazul în care una sau mai multe din prevederile Contractului sau o reglementare contractuală viitoare este lipsită de efecte total sau parțial, sau dacă ulterior își pierde valabilitatea, sau dacă din Contract rezultă o lacună, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului în locul prevederii lipsite de efecte, respectiv în vederea completării lacunei existente, se consideră ca fiind convenită acea prevedere permisă de lege, care corespuridăț'diri punct de vedere economic în cea mai mare măsură posibil ,intepjjei părților, sau celor ce ar fi fost convenite de Părți, confoop-sCqpqlurșftsqnsului

  des Vertrages bedacht hătten.


Contractului, dacă s-ar fi avut în vedere ineficacitatea prevederii sau lacuna.

 • 25.3. Der Verzicht einer Parte! auf die Einhaltung einer vertraglichen Regelung bezieht sich jeweils ausschlielîlich auf den konkreten Einzelfall, so dass daraus kein genereller Verzicht auf die Einhaltung dieser vertraglichen Regelung abgeleitet werden kann.

Hiermit wurde heute, ...............................,   der vorliegende

Dienstleistungsvertrag fur Bauleitung in 3 (drei) Originalexemplaren abgeschlossen, wobei 1 (ein) Exemplar an dem Auftragnehmer ubergeben wurde.


AUFTRAGNEHMER UNT)

BAȘ CORNEL ÎNTREPRINDERE INdM$a(aJ vertreten durch Cornel Baș

AUFTRAGGEBER,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BURGERMEISTER

Nicolae Robu


VIZEBURGERMEISTER

Dan DIACONU

WIRTSCHAFTLICHE ABTEILUNG

LEITER

Dipl. Oec. Smaranda HARACICU

ABTEILUNG FUR SCHULEN, KRANKENHĂUSER, SPORTANLAGEN UND

 • 25.3. Renunțarea unei Părți la executarea unei dispoziții contractuale de către cealaltă Parte, se referă strict la acel caz concret, fără a se putea deduce din aceasta o renunțare cu titlu general la respectarea acelei dispoziții contractuale.

Drept pentru care s-a încheiat azi,                  ..... prezentul

Contract de prestări servicii dirigenție de șantier în 3 (trei) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru Prestator


PRESTATOR, BAȘCORNEL) reprezentat Cornel Baș

ACHIZITOR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA--

VICEPRIMA

Dan DIAC


DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR Ec. Smaranda,


SERVICIUL JURIDIC

Adina BALOGH

DIRECȚIA ȘCOLI, SPITALE, BAZE SPORTIVE
DIENSTLEISTUNGSVERTRAG FUR


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII


AUDITLEISTUNGEN


AUDIT

Nr- ^34/


Nr. /

I. VERTRAGSPARTEIEN


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE


1.1. Die STADT TIMIȘOARA, mit dem Sitz in Timișoara Bd. C. D. Loga 1, USt.-ldNr. 14756536, tel. 0256-408.367, Fax 0256-204.177, vertreten durch den Burgermeister Nicolae Robu bzw. durch Smaranda Haracicu - Leiter der Finanzabteilung als Auftraggeber

1.1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar și Smaranda Haracicu - Director economic, denumită în continuare Achizitor,

und                                                         și

 • 1.2. Die Gesellschaft EVAL EXPERT SRL, mit dem Sitz in Pitești, Str. Dumbravei, Nr. 10, Kreis Argeș, eingetragen im Handelsregister Argeș unter der Nummer J3/2379/1994, USt.-ldNr. RO6748532, Bankkonto RO30 UGBI 0000 1920 0100 8RON, eroffnet bei der GARANTI BANK, Mitglied der Rumănischen Auditorenkammer (CAFR), mit der Genehmigungsnummer 8/12.07.2001 vertreten durch Mihăilescu Ion als Geschăftsfuhrer, als Auftragnehmer, 1.2 Societatea EVAL EXPERT SRL, cu sediul în Pitești, str. Dumbravei nr. 10, jud. Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului Argeș sub nr. J3/2379/1994, CIF RO6748532, cont bancar nr. RO30 UGBI 0000 1920 0100 8RON, deschis la Banca GARANTI BANK, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), cu număr de autorizație 8/12.07.2001, reprezentată legal prin Mihăilescu Ion în calitate de Administrator, denumită în continuare Prestator,

II. AUSLEGUNG

II. INTERPRETARE


 • 2.1. Im vorliegenden Vertrag, mit Ausnahme einer gegenteiligen Angabe, umfasst die Singularform der Ausdrucke, zugleich auch die Pluralform und umgekehrt, dort wo dies in dem Kontext sinnvoll ist/

 • 2.2. Der Ausdruck „Tag" oder „Tage" oder jeglicher Hinweis auf diesen Ausdruck bezeichnet die Kalendertage, wenn nicht anderswie vorgesehen ist.

 • 2.1 în prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 2.2 Termenul „zi" sau „zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

 • III. DEFINITIONEN

  III. DEFINIȚII


In dem vorliegenden Vertrag werden die nachstehenden Ausdrucke wie folgt ausgelegt:

 • a.      Vertrag - stellt den vorliegenden Dienstleistungsvertrag fur Auditleistungen mit allen seinen Anlagen dar;

 • b.     Auftraggeber und Auftragnehmer - sind die Vertragsparteien, so wie diese in dem vorliegenden Vertrag genannt werden;

 • c.      Loan and Financing Agreement - der Finanzierungs-und Darlehensvertrag der zwischen KfW, Rumănien und der Stadtverwaltung Timișoara am 24.03.2010 abgeschlossen wurde, wie auch sămtliche Anhănge, in der jeweils aktuellen Form (Anhang 1 zum vorliegenden Vertrag);

 • d.     Separate Agreement - der Separate Agreement zu den Loan and Financing Agreement, konsolidiert am 25.10.2010 (wie auch sămtliche Anhănge, in der jeweils în prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: a. Contract - reprezintă prezentul contract de prestări servicii de audit cu toate anexele sale;

b. Achizitor și Prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea definite în prezentul Contract;

 • c.      Contractul de împrumut și Finanțare - Contractul de împrumut și finanțare încheiat între KfW, România și Municipalitatea Timișoara la data de 24.03.2010, precum și toate anexele la acestea, în forma actuală (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

 • d.      Contractul Separat - Qo

Contractul de împrumut și Finanțare' 25.10.2010 (precum și toate anexele, aktuellen Form) - Anhang Nr. 2 zu dem vorliegendem Vertrag);

la


 • e.      Dispokonto - sind die Betrăge, die der Umsetzungsbehdrde von der KfW aus dem Darlehen und/oder dem Grant aufgrund der genehmigten Abhebungsantrăge zur Verfugung gestellt wurden;

 • f.      Vertragserfullungsgarantie - Garanție, welche von dem Auftragnehmer fur die entsprechende, vollstăndige und fristgerechte Ausfuhrung der Pflichten, die aufgrund des Vertrags ubernommen wurden, beștelit wird;

 • g.     Sonderkonto - ein von der Umsetzungsbehdrde eroffnetes Konto, welcher sămtliche Finanztransaktionen, die der Programmabwicklung entsprechen, widerspiegeln wird;

 • h.     Vertragspreis - Der Preis, welcher vom Auftraggeber dem Auftragnehmer aufgrund des vorliegenden Vertrages fur die vollstăndige und entsprechende Erfullung seiner Vertragspflichten ausbezahlt wird;

 • i.      Auditberichte - die jăhrlichen Auditberichte und der Schlussauditbericht, erstellt von dem Auftragnehmer, infolge der Durchfiihrung von Audittătigkeiten gemăfc dem vorliegenden Vertrag und der Internationalen Auditstandards;

 • j.      Dienstleistungen - Tătigkeiten, deren Ausfuhrung den Gegenstand des vorliegenden Vertrags darstellt und welche sowohl die Audittătigkeiten, als auch die Erstellung der Berichte voraussetzen;

 • k.      Hohere Gewalt - Ein Ereignis auBerhalb der Kontrolle der beiden Vertragsparteien, welches nicht infolge der Fehler oder der Schuld einer Partei auftritt, welches zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar war und welches die Ausfuhrung des Vertrages unmoglich macht. Beispiele solcher Ereignisse: Kriege, Revolutionen, Brandfălle, Uberschwemmungen oder jegliche andere natiirliche Katastrophen, Einschrănkungen, welche infolge einer Quarantăne auftreten, Embargo, usw., wobei die vorliegende Aufzăhlung als Beispiel und nicht als abschlieBend gelten soli. Ereignisse, wie vorstehend beschrieben, welche die Ausfuhrung zwar nicht unmoglich, jedoch die Erfullung der Pflichten einer der beiden Parteien zu aufwendig machen, gelten nicht als hohere Gewalt.

 • l.      Tag-Kalendertag; Jahr-365 Tage;

 • m.     KfW - Kreditanstalt fur Wiederaufbau, eine deutsche Anstalt des offentlichen Rechts, liber die finanzielle Mittel der Bundesrepublik Deutschland fur das Programm bereitgestellt werden;

 • n.     Programm - Das Programm zur Finanziellen Unterstiitzung „Rehabilitation Historischer Denkmăler in den historischen Stadtteilen Cetate, losefin, Fabric der Stadt Timișoara", gemăB dem Beschluss des Stadtrates 61/2008;

 • IV. GEGENSTAND DES VERTRAGES

 • 4.1. Der Gegenstand des Vertrages ist die Ausfuhrung des Audits mit besonderer Zielsetzung durch den -Anexa nr. 2 la prezentul Contract);

 • e.      Fondul de Dispunere - reprezintă sumele puse la dispoziția Agenției Executoare a Programului de către KfW din împrumut și/sau grant pe baza cererilor de tragere aprobate;

 • f.       Garanția de bună execuție a Contractului -garanția constituită de către Auditor în scopul asigurării îndeplinirii corespunzătoare, în mod complet și la timp a obligațiilor asumate în baza Contractului;

 • g.      Contul Special - Cont deschis de către Agenția Executoare a Programului care va reflecta toate operațiunile financiare aferente derulării Programului;

 • h.       Prețul Contractului - prețul plătibil Auditorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;

 • i.       Rapoartele de Audit - Rapoartele anuale de audit și raportul final de audit întocmite de către Auditor ca urmare a desfășurării activităților de audit conform prezentului Contract și conform Standardelor Internaționale de Audit Financiar;

 • j.        Servicii - activitățile a căror prestare face obiectul Contractului și care includ atât activitățile de audit cât și întocmirea Rapoartelor de Audit;

 • k.       Forța majoră - un eveniment extern, imprevizibil la momentul încheierii Contractului, absolut invincibil și inevitabil, și care face imposibilă executarea obligațiilor contractuale pentru una din Părți sau pentru amândouă Părțile; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din Părți;

 • l.        Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;

 • m.      KfW - Instituția de Credit pentru Reconstrucție, instituție germană de drept public prin care se pun la dispoziție mijloacele financiare ale Republicii Federale Germania pentru Program;

 • n.      Program - Programul de Sprijin Financiar "Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice Cetate, losefin, Fabric ale Timișoarei", conform Hotărârii Consiliului Local nr. 61/2008;

 • IV. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 4.1 Obiectul prezentului Contrar de către Prestator a serviciilor de ai Auftragnehmer, wobei die Audittătigkeiten das Dispokonto und das Sonderkonto, sămtliche Transaktionen und die hieruber mit spezifischen Mitteln und Methoden erstellten Berichte betrifft, wie auch die Erstellung der Auditberichte (die Dienstleistungen), so wie unter Kap. VI. dieses Vertrags beschrieben.

  ponțainjpre^ț

  lit^wfaficiărrcu ici

  ML ipr< •/


  :ea


 • 4.2. Der Finanzaudit wie auch die Auditberichte werden gemăfc den Internationalen Prufungsgrundsătzen, wie diese von dem International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) veroffentlicht wurden, ausgefuhrt bzw. erstellt, unter Berucksichtigung der Standards ISA 800 (Prufungsbericht liber besondere Auditverpflichtungen).

 • V.    VERTRAGSDAUER

Der Vertrag tritt am Datum seiner Unterzeichnung in Kraft, die Dienstleistungen werden fur die Auditperiode bis maximal zum 30. Juni 2016 mit Berichterstattung spătestens zum 30. September 2016, unter entsprechender und vollstăndiger Ausfiihrung sămtlicher ubernommenen Pflichten, erfullt.

 • VI.    BESCHREIBUNG DER AUDIT UND DER BERICHTE. AUDITBEREICH.

 • 6.1.    Die Audittătigkeiten, welche durchfiihrt werden sollen, umfassen Priifungen bezuglich dem Dispokonto und dem Sonderkonto, wie auch bezuglich sămtlichen vorgenommenen Transaktionen und Berichten, die hieruber erstellt wurden, wobei diese Tătigkeiten durch Erstellung der Auditberichte durch den Auftragnehmer konkretisiert und zum Abschluss gebracht werden. Die Audittătigkeiten werden unter strikter Berucksichtigung der Vorschriften des Pflichtenhefts und dessen Anhănge (Anhang Nr. 3 zum vorliegendem Vertrag) durchgefiihrt.

 • 6.2.    Die geschătzte Auditperiode liegt zwischen dem Monat Mai 2013 und Mai 2016, bzw. 6 (sechs) Monate ab der letzten Ausbezahlung vom Sonderkonto (diese Zeitspanne kann unterschiedlich sein, in Folge der Transaktionen auf das Sonderkonto). Die Funktionen des Sonderkontos sind im Anhang 3 des Pflichtenheftes detailliert beschrieben.

 • 6.3.    Die Zielsetzung der Audittătigkeiten ist die Feststellung der Realităt, GesetzmăBigkeit und Konformităt der von dem Auftraggeber auf dem Dispokonto und dem Sonderkonto durchgefuhrten Transaktionen, wie auch die Ermittlung des Umstandes, ob diese Transaktionen unter Berucksichtigung des Loan and Financing Agreements und des Separate Agreements vorgenommen wurden.

 • 6.4.    Die Audittătigkeiten werden durch Auditberichte special, având drept obiect Fondul de Dispunere și Contul Special, precum și toate operațiunile efectuate și situațiile/rapoartele întocmite cu privire la acestea, prin mijloace și metode specifice, precum și întocmirea Rapoartelor de Audit (Serviciile), așa cum este detaliat la cap. VI din prezentul Contract.

  • 4.2 Auditul financiar precum și Rapoartele de Audit vor fi realizate respectiv întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Auditare așa cum sunt publicate de către Autoritatea Internațională de Auditare și Asigurare a Standardelor (IAASB) din cadrul Federației Internaționale a Contabililor, ținând cont de standardele ISA 800 (Raportul auditorului asupra angajamentelor de audit în situații speciale).

 • V. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui, iar Serviciile vor fi prestate pentru perioada de audit până cel târziu la data de 30 iunie 2016 cu raportare cel mai târziu până la data de 30 septembrie 2016, precum și cu îndeplinirea completă și conformă a tuturor obligațiilor asumate.

 • VI. DESCRIEREA AUDITULUI Șl RAPOARTE. DOMENIUL AUDITULUI

 • 6.1     Activitățile de audit financiar care urmează a fi realizate constau în efectuarea de verificări cu privire la Fondul de Dispunere, Contul Special, precum și toate operațiunile efectuate și situațiile/rapoartele întocmite cu privire la acestea, aceste activități fiind concretizate și finalizate prin întocmirea Rapoartelor de Audit de către Prestator. Activitățile de audit se vor desfășura cu respectarea strictă a prevederilor Caietului de Sarcini și a anexelor acestuia (Anexa nr. 3 la prezentul Contract)

 • 6.2    Perioada auditată estimată va fi cea cuprinsă între luna mai 2013 și luna mai 2016 respectiv data la care se împlinesc 6 (șase) luni după ultima debursare din Contul Special (aceasta perioadă putând fi diferită în funcție de operațiunile asupra Contului Special). Funcțiunile Contului special sunt detaliate în Anexa 3 la Caietul de sarcini.

6.3 Obiectivul activităților de audit este determinarea realității, legalității și conformității operațiunilor efectuate de către Achizitor cu privire la Fondul de Dispunere și Contul Special, precum și stabilirea măsurii în care aceste

uber die faktischen Feststellungen bezuglich der Priifung der im Rahmen eines durch externe Darlehen finanzierten Vertrags getătigt wurden, die gemălS den Vorgaben des Pflichtenheftes (Anhang Nr. 3 zum vorliegenden Vertrag) erstellt wurden, konkretisiert und zum Abschluss gebracht. Es werden insgesamt 4 (vier) Auditberichte erstellt, davon 3 (drei) jăhrliche Berichte und ein Schlussbericht (die Auditberichte). Diese werden dem Auftraggeber ubergeben. Diese Berichte werden anhand der Prufungsmittel, welche vom Auftraggeber gemâfc Art. 6.7. zur Verfugung gestellt werden, erstellt, und entsprechen jeder Zeitspanne, fur die die Erstellung eines Auditberichts angefordert wird. Jeder Auditbericht wird in rumănischer und in englischer Sprache erstellt, und wird in schriftlicher und elektronischer Form dem Auftraggeber und der KfW (jeweils ein Exemplar in rumănischer und englischer Sprache) spătestens 3 (drei) Monate nach Ablauf der Auditperiode vorgelegt.

 • 6.5.    Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer jăhrlich einen Antrag fur den Beginn der Erbringung der Dienstleis-tungen ubermitteln. Dieser Antrag wird voraussichtlich im Monat Januar eines jeden Jahres ubermittelt, fur die Zeitspanne zwischen den Monaten Januar und Dezember des Vorjahres.

 • 6.6.    Binnen 7 Tage ab Erhalt des Antrags wird der Auftragnehmer, gemăB Art. 6.5 des vorliegenden Vertrags, dem Auftraggeber eine komplette Auflistung der fur die Ausfuhrung der Audittătigkeiten und die Erstellung des Auditberichtes erforderlichen Prufungsmittel ubersenden. Die nachtrăgliche Beantragung von Prufungsmitteln, Schriftstucken, Informationen oder zusătzlichen Klărungen durch den Auftragnehmer wird nicht zur Vertagung der Erstellungsfrist gemăfc Art. 6.9 des vorliegenden Vertrags fuhren.

 • 6.7.    Innerhalb von 15 Tagen ab dem Erhalt der Liste mit den Prufungsmittel gemălJ Art. 6.5 des vorliegenden Vertrags, wird der Auftraggeber die dort aufgefiihrten Prufungsmittel dem Auftragnehmer zur Verfugung stellen. Die Ubergabe wird durch ein entsprechendes, von beiden Parteien unterschriebenes Protokoll dokumentiert.

 • 6.8. Etwaige ergănzende Prufungsmittel, zusătzlich zu der vorstehend angegebenen Auflistung, die von dem Auftragnehmer nachtrăglich angefordert werden, werden von dem Auftraggeber ubergeben, wobei die Ubergabe in einem Zusatz zum urspriinglichen Protokoll dokumentiert wird.

 • 6.9. Die Erstellungsfrist fur jeden Auditbericht belăuft sich auf 3 (drei) Monate, gilt als vertragliche Frist und beginnt ab Ende der Auditperiode. Die Ubergabe der einzelnen Auditberichte wird in einem von beiden Parteien unterzeichneten Ubergabeprotokoll, bzw. durch Empfangsbestâtigung der KfW dokumentiert. Zusammen mit Rapoarte de audit privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui Contract de finanțare, finanțat prin credite externe, întocmite conform cerințelor conținute în Caietul de Sarcini anexat prezentului Contract (Anexa nr. 3). Vor fi întocmite în total un număr de 4 (patru) rapoarte de audit, dintre care 3 (trei) rapoarte anuale și unul final (Rapoartele de Audit) care vor fi predate Achizitorului. Aceste rapoarte vor fi întocmite pe baza elementelor probante care trebuie puse la dispoziția Prestatorului de către Achizitor conform art. 6.7 și sunt aferente fiecărei perioade pentru care se solicită întocmirea unui Raport de Audit. Fiecare Raport de Audit va fi întocmit în limba română și în limba engleză, ambele exemplare fiind înmânate pe suport scris și pe suport electronic Achizitorului și KfW (câte un exemplar în limba română respectiv limba engleză), nu mai târziu de 3 (trei) luni de la sfârșitul perioadei de audit.

 • 6.5    Achizitorul va transmite Prestatorului anual o solicitare privind începerea prestării Serviciilor. Această solicitare este estimată a fi transmisă în luna ianuarie a fiecărui an pentru perioada cuprinsă între luna ianuarie a anului anterior și luna decembrie a anului anterior.

 • 6.6    în termen de 7 zile de la data primirii solicitării de către Prestator conform art. 6.5 din prezentul Contract, Prestatorul îi va comunica Achizitorului lista completă a elementelor probante necesare pentru realizarea activităților de audit și întocmirea Raportului de Audit. Solicitarea ulterioară de elemente probante, înscrisuri, informații sau lămuriri/explicații suplimentare de către Prestator nu va avea drept efect prelungirea sau amânarea împlinirii termenului prevăzut la art. 6.9 din prezentul Contract.

 • 6.7     în termen de 15 zile de la data recepționării listei elementelor probante conform art. 6.5 din prezentul Contract, Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului elementele probante prevăzute în respectiva listă, predarea fiind consemnată într-un proces-verbal de predare-primire corespunzător, semnat de către ambele Părți.

 • 6.8 Orice alte elemente probante suplimentare față de lista ante-menționată, solicitate de către Prestator ulterior, se vor preda de către Achizitor consemnându-se predarea într-un supliment la procesul-verbal inițial.

 • 6.9 Termenul de realizare a fiecărui Raport de Audit este de 3 (trei) luni, este considerat termen contractual și se calculează de la sfârșitul perioadefcdfi^audit înmânarea fiecărui Raport de Audit în partea-Worrs^m.nată într-un proces-verbal de predare-primire coje^punz^r, semnat de către ambele Părți, respectiv copf|tm4tâ de wV^printr-o \\*

IW' dem Auditbericht werden dem Auftraggeber alle bis zu dem Zeitpunkt ubermittelten Prufungsmittel zuruckgegeben, wobei dieser Umstand ebenfalls entsprechend in dem Ubergabeprotokoll zu dokumentieren ist.

 • 6.10. Innerhalb einer Frist von 30 (dreiBig) Tagen ab Erhalt des Auditberichts wird der Auftraggeber diesen prufen und etwaige Beanstandungen hinsichtlich des ubermittelten Auditberichts oder der hierdurch konkretisierten Audittătigkeiten ubermitteln.

 • VII. VERTRAGSPREIS

 • 7.1.    Der Vertragspreis wird vom Auftraggeber dem Auftragnehmer fur die entsprechende, vollstăndige, und fristgemăBe Erfullung aller seiner vertraglichen Verpflichtungen bezahlt und wurde von den Parteien auf 24.900 Lei zzgl. MwSt. vereinbart. Der Vertragspreis ist fest, in Lei ausgedruckt und kann wăhrend der gesamten Vertragsdauer nicht geăndert werden.

 • 7.2.    Der Vertragspreis wird in gleichen Raten entrichtet, fur jeden einzelnen Bericht - jâhrliche Berichte bzw. Schlussbericht - binnen 30 (dreiBig) Tage ab der Ubermittlung der Rechnung durch den Auftragnehmer.

 • 7.3.    Die Rechnung fur jeden einzelnen Auditbericht wird von dem Auftragnehmer nur aufgrund eines von dem Auftraggeber unterzeichneten Ubergabeprotokolls bzw. einer Empfangsbestătigung seitens der KfW fur den betreffenden Auditbericht, gemăB Art. 6.9 des vorliegenden Vertrags, gestellt und nur insofern keine Beanstandungen gemăB Art. 6.10 dieses Vertrags formuliert wurden.

 • 7.4. Die Zahlung des Vertragspreises wird durch Bankuberweisung auf das Bankkonto des Auftragnehmers, wie unter Kap. I dieses Vertrags angegeben, erfolgen, nur auf Grund der von diesem ausgestellten und im Voraus vom Auftraggeber bestătigten Rechnungen. Die Rechnung wird infolge der Fertigstellung und Ubergabe des Berichtes in rumănischer und englischer Fassung bestătigt. confirmare de primire. Odată cu Raportul de Audit se vor restitui Achizitorului și elementele probante predate Prestatorului, fapt ce se va consemna în mod corespunzător în procesul-verbal de predare-primire.

 • 6.10 în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii Raportului de Audit, Achizitorul va efectua verificarea acestuia și va comunica eventuale obiecțiuni cu privire la Raportul de Audit astfel predat sau la activitățile de audit care s-au concretizat prin acesta.

 • VII. PREȚUL CONTRACTULUI

 • 7.1     Prețul Contractului se achită de către Achizitor Prestatorului pentru îndeplinirea corespunzătoare, integrală și la timp a tuturor obligațiilor sale contractuale și a fost convenit de către Părți la suma de 24.900 Lei plus TVA. Prețul Contractului este ferm, exprimat în lei și nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a Contractului.

 • 7.2     Prețul Contractului se achită eșalonat, în tranșe egale, pentru fiecare Raport de Audit în parte - rapoartele anuale respectiv raport final - în termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicării facturii de către Prestator.

 • 7.3    Factura pentru fiecare Raport de Audit în parte se va emite de către Prestator numai pe baza procesului-verbal de predare-primire a unui Raport de Audit semnat de către Achizitor respectiv a confirmării primirii emise de către KfW conform art. 6.9 din prezentul Contract și în măsura în care nu au fost formulate obiecțiuni conform art.

 • 6.10 din prezentul Contract.

 • 7.4 Plata Prețului Contractual se va face prin virament bancar în contul Prestatorului indicat la cap. I al prezentului Contract, doar pe baza facturii emise de către Prestator și confirmate de către Achizitor, în urma finalizării și predării Raportului de Audit în limba română respectiv engleză.

 • VIII. VERTRAGSDOKUMENTE

 • VIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 • 8.1. Die Dokumente des Vertrages sind diejenigen Schriftstucke, welche der Unterzeichnung dieses Vertrags zugrunde lagen, und die den Rahmen der Diensterbringungen bestimmen.

 • 8.2. Die Vertragsdokumente stellen ein integrierter Bestandteil Vertrags dar und sind verbindlich fur die Parteien. Diese sind wie folgt:

 • 8.2.1. Anhang Nr. 1 - Loan and Financing Agreement, einschlieftlich seine Anhănge in der

 • 8.1 Documentele Contractului reprezintă acele înscrisuri care au stat la baza încheierii prezentului Contract și care determină cadrul prestării Serviciilor.

 • 8.2 Documentele Contractului reprezintă o parte integrantă a acestuia și sunt obligatorii pentru Părți. Acestea sunt după cum urmează:^^^-^

 • 8.2.1 Anexa nr. 1 /^Conțra£tul d^jlmprumut și Finanțare, inclusiv phbxele’ sâ^e. înfîveonunea cea

jeweils aktuellen Fassung

 • 8.2.2. Anhang Nr. 2 - Separate Agreement, einschlieBlich seine Anhănge in der jeweils aktuellen Fassung

 • 8.2.3. Anhang Nr. 3 - Das Pflichtenheft, einschlieBlich seine Anhănge

 • IX. VERTRAULICHKEIT DES VERTRAGES

Der vorliegende Vertrag gilt als offentliche Urkunde. Der Zugang der Personen zu den Vertragsinformationen erfolgt mit Einhaltung der Fristen und Vorgehensweisen, welche durch die gesetzlichen Normen betreffend dem freien Zugang zu offentlichen Informationen, festgelegt werden und darf nur in dem Fall eingeschrănkt werden, wenn sămtliche Informationen einen vertraulichen Charakter aufweisen, oder wenn diese durch ein gesetzliches Urheberrechtgeschutzt sind.

 • X. PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS

 • 10.1.    Der Auftragnehmer erstellt die Auditberichte und fuhrt die Audittătigkeiten gemăB den Bestimmungen des Kap. VI des vorliegenden Vertrags aus, wie auch gemăfc des Pflichtenheftes und dessen Anhănge (Anhang Nr. 3 zu den vorliegenden Vertrag).

 • 10.2.     Der Auftragnehmer wird qualifiziertes Personal, Angestellte oder Mitarbeiter einsetzen, welche iiber eine angemessenen Erfahrung fur den gegebenen Vertragsgegen-stand, sowie dieser in dem vorliegendem Vertrag und seinen Anhăngen beschrieben ist, wie auch iiber gute Kenntnisse beziiglich des rumănischen Wirtschaftssystems und den spezifischen Aspekten externer Finanzierungen verfiigen.

 • 10.3.     Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Audittătigkeiten so zu organisieren, um sicherzustellen, dass seine Verpflichtungen unter Wirtschaftlichkeits- und Effizienzbedingungen, wie auch unter Beachtung sămtlicher vertraglicher Fristen ausgefiihrt werden.

 • 10.4.     Der Auftragnehmer haftet fur die Genauigkeit des Inhaltes der englischen Fassung des Auditberichts, wie auch fur dessen Ubereinstimmung mit der rumănischen Fassung. Die Verpflichtung, jeden einzelnen Auditbericht zu (ibergeben gilt erst dann als erfiillt, wenn sowohl die rumănische als auch die englische Fassung sowohl an den Auftraggeber als auch die KfW iibergeben werden, unter Einhaltung sămtlicher Vorgaben beziiglich dem Inhalt und der Ubereinstimmung der beiden Fassungen.

 • 10.5.     Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der Audittătigkeiten, dem Auftraggeber die Versicherungspolice fur die berufliche Haftpflichtversicherung, die gemăB den gesetzlichen Vorgaben abgeschlossen wurde, vorzulegen.

mai actuală

 • 8.2.2  Anexa nr. 2 - Contractul Separat, inclusiv anexele sale în versiunea cea mai actuală

 • 8.2.3   Anexa nr. 3 - Caietul de sarcini, inclusiv anexele sale

 • IX. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI

Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenilor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public, și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală potrivit legii.

 • X. OBLIGAȚIILE AUDITORULUI

 • 10.1   Prestatorul asigură realizarea activităților de audit și întocmirea Rapoartelor de Audit în conformitate cu prevederile cap. VI din prezentul Contract precum și cu cele ale Caietului de Sarcini și ale anexelor acestuia (Anexa nr. 3 la prezentul Contract).

 • 10.2   Prestatorul va utiliza personal calificat, angajați sau colaboratori, cu nivelul de experiență cerut de obiectul respectiv obiectivul auditului, așa cum sunt descrise în prezentul Contract și anexele sale, precum și cu o bună cunoaștere a sistemului economic românesc și a aspectelor specifice legate de finanțările externe.

 • 10.3   Prestatorul are obligația să organizeze și să planifice activitățile de audit într-o manieră care să asigure că obligațiile sale vor fi îndeplinite în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate și cu respectarea tuturor termenelor contractuale.

 • 10.4   Prestatorul va răspunde pentru exactitatea conținutului Raportului de Audit în varianta engleză, precum și de conformitatea acestuia cu varianta în limba română. Obligația de predare a fiecărui Raport de Audit se consideră îndeplinită de către Prestator doar în măsura în care se predau atât versiunea în limba română, cât și cea în limba engleză, atât Achizitorului cât și către KfW cu respectarea cerințelor privind conținutul și conformitatea versiunii în limba engleză.

 • 10.5 Prestatorul are obligația de a-i prezenta Achizitorului, înainte de începerea activităților de audit, polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională, încheiată conform prevederilor legal


 • 10.6 Prestatorul are obligați?de^,a7prej(^\ Serviciile prevăzute în Contract ctf profesio

  Și • 10.6.     Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Dienstleistungen mit angemessener fachlicher Sorgfalt und Punktlichkeit auszufuhren, gemăfc den von ihm ubernommenen Verpflichtungen und entsprechend dem von ihm eingereichten schriftlichen Angebot.

 • 10.7.    Der Auftragnehmer haftet vollumfănglich fur die Ausfuhrung der Dienstleistungen gemăB dem vorliegenden Vertrag. Ebenfalls haftet er fur die gewăhlten Ausfuhrungsmethoden, wie auch fur die Ausbildung des von ihm wăhrend der gesamten Vertragsdauer gemăB Art. 10.2 eingesetzten Personals.

 • 10.8.    Die Betrâge, die der Auftraggeber an den Auftragnehmer entrichtet und fur welche sich nachtrâglich infolge der Prufungen der zustăndigen Kontrollbehorden erweist, dass sie nicht geschuldet wurden, hat der Auftragnehmer mitsamt Zinsen zuruckzuerstatten.

 • XI. PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS

 • 11.1.    Der Auftraggeber verpflichtet sich, die von dem Auftragnehmer ausgestellten Rechnungen zu bestătigen und den Vertragspreis gemăR den Bedingungen in Kap. VII des vorliegenden Vertrags zu bezahlen, falls und insofern die Dienstleistungen entsprechend ausgefiihrt werden.

 • 11.2.     Der Auftraggeber verpflichtet sich, die von dem Auftragnehmer uberreichten Auditberichte entgegenzu-nehmen, den Ubergabeprotokoll, der dies dokumentiert, zu unterzeichnen und diesem ggf. festgestellte Unstimmigkei-ten bezuglich diesen Berichten oder den Audittătigkeiten, die durch Berichte konkretisiert wurden, mitzuteilen. Soweit die Prufungen und die Aufsichtstătigkeit des Auftraggebers ge-măB Art. 11.5, bezuglich der Art und Weise, in welcher der Auftragnehmer seine Verpflichtungen erfullt, ergeben ha-ben, dass der zu ubergebende Auditbericht den Bestimmun-gen des vorliegenden Vertrags und dessen Anhănge nicht entspricht, so kann der Auftraggeber die Entgegennahme des Auditberichtes gemăIS diesem Artikel verweigern und wird diese Ablehnung des Berichtes schriftlich begrunden. Der Auftragnehmer haftet fur die Ubergabe des Berichtes uber den in Art. 6.9 des vorliegenden Vertrags vorgesehenen Termin hinaus, falls die Berichtigung und/oder Ergânzung des begrundet zuruckgewiesenen Auditberichts eine solche Ver-zdgerung verursacht hat.

 • 11.3.    Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer sămtliche Prufungsmittel zur Verfugung stellen, die der Auftragnehmer als ausreichend fur die Auditdurchfuhrung einschâtzt und von diesem ausdrucklich gemăB Art. 6.6. dieses Vertrags angefordert wurden.

 • 11.4.     Der Auftraggeber verpflichtet sich, eine verantwortliche Person zu benennen, die mit der promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa cuprinsă în oferta depusă.

 • 10.7   Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea Serviciilor în conformitate prezentul Contract. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului conform art. 10.2.

 • 10.8   Sumele plătite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de către organismele de control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi restituite de către Prestator împreună cu accesoriile acestor sume.

 • XI. OBLIGAȚIILE ALE ACHIZITORULUI

 • 11.1    Achizitorul se obligă să confirme facturile Prestatorului precum și să plătească Prețul Contractului în condițiile prevăzute la cap. VII al prezentului Contract în cazul și în măsura în care Serviciile sunt prestate în mod corespunzător.

 • 11.2   Achizitorul se obligă să preia Rapoartele de Audit înmânate de către Prestator, să semneze procesul-verbal care atestă acest lucru și să îi comunice acestuia eventualele nereguli constatate cu privire la acestea respectiv la activitățile de audit concretizate în Rapoartele de Audit. în măsura în care din activitățile de verificare și supraveghere a modului în care Prestatorul își îndeplinește obligațiile, efectuate de către Achizitor conform prevederilor art. 11.5 din prezentul Contract, rezultă faptul că Raportul de Audit care se dorește a fi predat de către Prestator nu corespunde cerințelor prezentului Contract și a tuturor anexelor sale, Achizitorul poate refuza preluarea acestui Raport de Audit conform prezentului articol, motivând în scris refuzul preluării. Prestatorul va răspunde pentru întârzierea predării Raportului de Audit peste termenul contractual stabilit conform art. 6.9 din prezentul Contract, în măsura în care rectificarea și/sau completarea Raportului de Audit refuzat în mod justificat de către Achizitor au cauzat o asemenea întârziere.

 • 11.3   Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului toate elementele probante considerate de către Prestator suficiente pentru efectuarea auditului și solicitate de către acesta în mod expres conform art. 6.6 din prezentul Contract.

 • 11.4   Achizitorul se obligă să mumeascș o persoană responsabilă, însărcinată cu coc^^nai^^Qșja|iilor între Prestator și Achizitor și să aducă ,^-bunqștînța Pi^tatoryui identitatea acesteia înainte l'de începerea^ fpitestării

h-M’ERȚ fjffT

Koordinierung der Beziehungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer beauftragt ist, wie auch dem Auftragnehmer die identităt dieser Person bekannt zu machen, vor Beginn der Diensterbringung. Etwaige Fragen oder Anforderungen des Auftragnehmers bezuglich des Vertragsgegenstands oder dem Vertragsablauf werden an die gemăB diesem Artikel benannte Person gerichtet.

 • 11.5.     Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ausfuhrung der Dienstleistungen zu prufen und zu beaufsichtigen und deren Ubereinstimmung mit den Vorgaben des Vertrags und/oder die der Anhănge zum Vertrag zu ermitteln. Die Prufungen werden gemăB den Vorschriften des vorliegenden Vertrags durchgefuhrt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer die Identităt seiner zu diesem Zweck bestellten Vertreter bekannt zu machen.

 • 11.6.     Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vertragserfullungsgarantie gemăB den Bestimmungen des vorliegenden Vertrags infolge des Erhalts des Schlussauditberichts freizugeben.

 • XII. VERTRAGSERFULLUNGSGARANTIE

 • 12.1.     Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Vertragserfullungsgarantie in Hohe von 1.245 lei zu bestellen.

 • 12.2.     Die Hohe der Vertragserfullungsgarantie stellt 5% des Vertragswertes ohne MwSt. dar (gem. den Vorgaben des Art. 16 Paragraph 2 des Gesetzes 346/2004 bezuglich der Forderung der Griindu'ng und Entwicklung von Klein- und Mittelunternehmen) und wird binnen 5 (funf) Tagen ab der Vertragsunterzeichnung gemăB den Bestimmungen des Art. 12.3 beștelit. Die Zeitdauer, fur welche die Vertragserfullungsgarantie beștelit wird, soli die gesamte Gultigkeitsdauer des Vertrages decken.

 • 12.3.    Die Vertragserfullungsgarantie wird von dem Auftragnehmer fur die entsprechende, vollstăndige und fristgerechte Ausfiihrung der Pflichten, die aufgrund des Vertrags ubernommen wurden, beștelit. Der Auftraggeber akzeptiert die Bestellung der Vertragserfullungsgarantie mittels:

 • 12.3.1. aufeinanderfolgende Einbehaltungen aus den aufgrund der Teilrechnungen fur die Auditberichte geschuldeten Betrăgen. In diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, ein Konto bei der Staatskasse zu Gunsten des Auftraggebers zu eroffnen. Der ursprungliche Betrag, der von dem Auftragnehmer auf das Konto gutgeschrieben wird, soli nicht geringer als 0,5% des Vertragspreises sein. Wăhrend der Vertragsausfiihrung wird der Auftraggeber dieses Konto durch aufeinanderfolgende Einbehaltungen aus den dem Serviciilor. Orice întrebări sau solicitări ale Prestatorului cu privire la obiectul prezentului Contract și desfășurarea acestuia i se vor adresa persoanei responsabile desemnate conform prevederilor prezentului articol.

 • 11.5   Achizitorul are dreptul de a verifica și supraveghea desfășurarea prestării Serviciilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din Contract și/sau anexele acestuia. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul Contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, Prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

 • 11.6   Achizitorul are obligația de a restitui garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile prezentului Contract, în urma primirii Raportului final de Audit.

 • XII. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

 • 12.1   Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a Contractului în cuantum de 1.245 lei.

 • 12.2   Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 5 % din valoarea contractului fără TVA (constituită conform Art. 16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii) și se constituie în maxim 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului conform prevederilor art. 12.3. Perioada pentru care se constituie garanția de bună execuție trebuie să acopere întreaga durată de valabilitate a Contractului.

 • 12.3   Garanția de bună execuție se constituie de către Prestatorul în scopul asigurării îndeplinirii corespunzătoare, în mod complet și la timp a obligațiilor asumate în baza Contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanției de bună execuție prin:

 • 12.3.1 rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile emise pentru fiecare Raport de Audit în parte. In acest caz Prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către Prestator în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul ContractuluL-PelȚp^§ursul îndeplinirii Contractului, Achizitori‘ urmeaz^qșâ alimenteze acest cont prin rețirîeri ^ccesiv^Wysumele

Auftragnehmer geschuldeten Betrăgen bis zum Ausgleich der in der Ausschreibungsdokumentation festgelegten Vertragserfullungsgarantie auffullen. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer uber diese Uberweisungen wie auch uber deren Zweck in Kenntnis setzen. Aus dem im Namen des Auftragnehmers bei der Staatskasse eroffneten Konto konnen sowohl Zahlungen durch den Auftragnehmer (unter der Voraussetzung einer schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers, welche bei der Staatskasse vorgelegt wird), als auch durch die Staatskasse (unter der Voraussetzung eines schriftlichen Antrags des Auftraggebers zu Gunsten dessen die Garanție ausgestellt wurde) unter den in Art. 91 der Regierungsverordnung 925/2006 aufgefuhrten Umstand, erfolgen. Das somit eroffnete Konto wird zu Gunsten des Auftragnehmers verzinst. (Der Bieter soli klar und deutlich die Art und Weise der Bestellung der Garanție erlâutern).

 • 12.4.     Der Auftraggeber ist berechtigt, Anspruche in Hohe des verursachten Schadens auf die Vertragserfullungsgarantie zu erheben, wenn der Auftragnehmer seine Vertragsverpflichtungen nicht einhălt bzw. mangelhaft oder verspătet erfullt. Vor Geltendmachung eines Anspruchs auf die Vertragserfullungsgarantie verpflichtet sich der Auftraggeber den Auftragnehmer hieruber in Kenntnis zu setzen, unter Angabe der missachteten Vertragsverpflichtungen.

 • 12.5.     Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Vertragserfullungsgarantie binnen 14 (vierzehn) Tagen ab der Unterzeichnung des Ubergabeprotokolls fur den Schlussbericht freizustellen, insofern er nach dessen Durchsicht keine Beanstandungen hat und er bis dahin keinerlei Anspruche darauf erhoben hat.

 • XIII. VERTRAGSÂNDERUNGEN

 • 13.1. Die Parteien sind berechtigt, wăhrend der Vertragslaufzeit Ânderungen der Vertragsklauseln durch schriftliche Zusatzvereinbarungen, die von beiden Parteien unterzeichnet wurden, zu vereinbaren.

 • 13.2. Jegliche Ănderung zum vorliegenden Vertrag kann nur unter der Bedingung der schriftlichen Zustimmung der KfW vorgenommen werden.

datorate și cuvenite Prestatorului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Achizitorul va înștiința Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăți atât către Auditor, cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului, în favoarea căruia este constituită garanția de bună execuție, în situația prevăzută la art. 91 din HG 925/2006. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului.

(ofertantul trebuie sa specifice clar și fără ambiguități modalitatea de constituire a garanției de bună execuție).

 • 12.4   Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.5   Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data predării către el a Raportului final de Audit, dacă după parcurgerea acestuia nu există obiecțiuni și dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

 • XIII. AMENDAMENTE

 • 13.1 Părțile sunt îndreptățite să modifice prevederile Contractului pe durata acestuia numai prin act adițional semnat de către ambele Părți.

 • 13.2 Orice modificare adusă prezentului Contract se poate face cu condiția existenței acordului prealabil dat în scris al KfW.

 • XIV. VERTRAGSHAFTUNG. BEENDIGUNG DES

 • XIV.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ. ÎNCETAREA

  VERTRAGS


CONTRACTULUI

 • 14.1. Solite der Auftragnehmer aus eigenem Verschulden nicht in der Lage sein, seine Vertragspflichten - besonders die Ubergabe der Auditberichte - unter Berucksichtigung der vereinbarten Fristen zu erfullen, so ist der Auftraggeber berechtigt, aus dem Vertragspreis

în cazul în care din culpa sa exclusivă, Prestatorul iite asumate prin îi&de Audit - la /Ă^i^jîdrul este ictului, ca

14.1 nu reușește să-și îndeplinească obligați Contract - în special predare^fiâjaoh&l termenele specificate în acesta, a.tuhci îndreptățit de a deduce din^Prețut


Verzugszinsen in Hohe von 0,5% der Rate fur den betreffenden Auditbericht fur jeden Verspătungstag bis zur Leistungserfullung einzubehalten.

 • 14.2.    Ab dem Datum der Fălligkeit der Pflichten des Auftragnehmers ist dieser von Rechts wegen in Verzug gesetzt.

 • 14.3.    Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag einseitig zu kundigen, binnen 30 (dreiBig) Tage ab dem Eintritt von Umstănden, welche vor der Vertragsunterzeichnung nicht vorhergesehen werden konnten, und welche zu einer solchen Ânderung der Lage des Auftraggebers bezuglich der Ausfuhrung dieses Vertrags durch die Parteien fuhren wurden, dass die Vertragserfullung gegen dem offentlichen Interesse wirken wiirde, sofern die Parteien nicht binnen 10 (zehn) Tagen ab Eintritt dieser Umstânde eine andere Losung vereinbaren konnten.

penalități, o sumă echivalentă cu 0,5% din tranșa aferentă respectivului Raport de Audit pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 14.2 De la data la care obligațiile Prestatorului au devenit scadente, acesta este considerat de drept în întârziere.

 • 14.3 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul Contract, în cel mult 30 (treizeci) de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului și care conduc la modificarea situației Achizitorului în legătură cu executarea de către Părți a prezentului Contract în așa măsură, încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public, iar Părțile nu au putut conveni în termen de 10 (zece) zile de la apariția acestor circumstanțe cu privire la o altă soluție.

 • 14.4.     In dem unter Art. 14.3 geregelten Fall ist der Auftragnehmer lediglich auf die Bezahlung fur den Anteil der Leistungen, die bereits zum Zeitpunkt der Vertragskundigung ausgefuhrt wurden, berechtigt.

 • 14.5.    Die schuldhafte und/oder wiederholte Missachtung der Vertragspflichten durch eine der beiden Parteien, berechtigt die andere Partei den Vertrag als von Rechts wegen gekiindigt zu betrachten, ohne Mahnung, Inverzugsetzung oder Eingriff des Gerichtes, wie auch auf Schadensersatz.

 • 14.6.    Die Kundigung ist rechtswirksam ab dem Zeitpunkt des Empfangs der schriftlichen Mitteilung durch die schuldhafte Partei, durch die ihr die missachteten Pflichten, wie auch die Vertragsbeendigung infolge der Kundigung zur Kenntnis gebracht werden.

 • 14.7.    Die Kundigung gemăB Art. 14.5 tritt insbesondere in den folgenden Făllen ein:

 • 14.7.1. Der Auftragnehmer tritt seine vertragliche Rechten und Pflichten ab ohne Zustimmung des Auftraggebers. In diesem Fall schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber Schadensersatz in Hohe des Vertragspreises zzgl. MwSt.;

 • 14.4   In cazul prevăzut la art. 14.3 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din obligațiile sale îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

 • 14.5   Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre Părți, în mod semnificativ și/sau repetat și din culpa respectivei Părți, dă dreptul Părții lezate de a considera Contractul reziliat de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată și de a pretinde plata de daune-interese.

 • 14.6   Rezilierea își va produce efectele la data recepționării de către Partea în culpă a notificării scrise prin care i se aduc la cunoștință obligațiile încălcate precum și încetarea Contractului ca urmare a rezilierii.

 • 14.7   Rezilierea conform art. 14.5 intervine în special în următoarele cazuri:

 • 14.7.1 Prestatorul cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul Contract fără acordul Achizitorului; în acest caz Prestatorul se obligă să plătească Achizitorului despăgubiri în valoare egală cu Prețul Contractului inclusiv TVA;

  • 14.7.2. Der Auftragnehmer hat seine Vertragspflichten nicht oder nur mangelhaft oder mit Verspâtung erfullt, wobei ihm dieser Umstand schriftlich von dem Auftraggeber mitgeteilt wurde, unter gleichzeitiger Angabe der Frist, in der er seine Vertragspflichten entsprechend nachholen muss, ohne dass der Auftragnehmer dies befolgt hat.


  14.7.2


  Prestatorul nu și-a executat sau și-a executat în mod necorespunzător sau cu întârziere oricare din obligațiile care îi revin prin Contract și i s-a notificat această împrejurare în scris de către Achizitor, indicându-se totodată te, trebuie să își îndeplineâSc în mod corespunzătojțjâr;


  i^untrul căruia ițe contractuale s-azpnformat.


 • XV.   HOHERE GEWALT

 • 15.1.   Die hohere Gewalt wird durch eine zustăndige Behorde festgestellt.

 • 15.2.   Die hohere Gewalt stellt die Parteien von der Erfullung der vertraglichen Pflichten wăhrend der ganzen Periode, in der diese auftritt, frei.

 • 15.3.  Die Vertragserfullung wird wăhrend der Dauer des Ereignisses der hoheren Gewalt unterbrochen, jedoch ohne dass die Unterbrechung die Anspruche der Parteien, die vor dessen Auftreten entstanden sind, beeintrăchtigt.

 • 15.4.   Die Partei, welche sich auf die hohere Gewalt beruft, ist verpflichtet, die andere Partei sofort und vollstăndig iiber den Eintritt der hoheren Gewalt zu informieren und die notwendigen MaBnahmen zu treffen, um deren Folgen einzuschrănken.

 • 15.5.   Falls das Ereignis der hoheren Gewalt lănger als 3 (drei) Monate andauert, oder dies berechtigterweise vermutet werden kann, kann jede Partei der anderen die Beendigung des Vertrags von Rechts wegen mitteilen, ohne dass die Parteien auf Schadensersatz berechtigt wăren.

 • XVI.   RECHTSSTREITIGKEITEN

 • 16.1.    Sollten Streitigkeiten im Rahmen des vorliegenden Vertrages oder bezuglich der Vertragserfullung auftreten, so verpflichten sich der Auftraggeber und der Auftragnehmer eine gutliche Beilegung der Auseinandersetzung anzustreben, und hierbei die Bemuhungen in einem Verhandlungsprotokoll festzuhalten.

 • 16.2.    Sollten die Parteien 15 (funfzehn) Tage ab dem Beginn der Verhandlungen keine gutliche Beilegung erzielen kdnnen, so kann jede der Parteien die Entscheidung des zustăndigen Gerichts ersuchen.

 • XVII.   MITTEILUNGEN

 • 17.1. Sămtliche Mitteilungen, Antrăge, Anspruche und sonstige Bekanntmachungen aufgrund des vorliegenden Vertrags sollen schriftlich erfolgen und werden an die unten aufgefuhrten Kontaktdaten der Parteien versandt, bzw. an die Kontaktdaten, die die Parteien wăhrend der Ausfuhrungsdauer dieses Vertrags bekanntgeben.

 • XV. FORȚA MAJORĂ

 • 15.1   Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 15.2   Forța majoră exonerează Părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 15.3   îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia.

 • 15.4   Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte Părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 15.5   Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna din Părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • XVI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 16.1   Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului, consemnând demersurile într-un proces-verbal de negocieri.

 • 16.2   Dacă după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative directe Părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

 • XVII.      COMUNICĂRI 17.1 Toate notificările, solicitările, cererile, pretențiile și alte comunicări în baza prezentului Contract se vor face în scris și vor fi transmise către datele de contact ale Părților indicate mai jos sau către datele de contact notificate de către Părți pe durata executării prezentului Contract în conformitate cu acest articol:

  Auftraggeber

  MUNICIPIUL TIMIȘOARA

  Anschrift: Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1

  Fax: 0256-204.177E-Mail: primariatm@primariatm.ro

Auftragnehmer

EVAL EXPERT SRL

Anschrift: Pitești, str. Dumbravei nr. 10, jud. Argeș

Fax: 0248-221.430

E-Mail: evalexpertpitesti@yahoo.com

 • 17.2. Jegliche Mitteilung gilt als empfangen:

 • 17.2.1. Falls sie personlich oder per Kurier geliefert wird, zum Zeitpunkt der Ubergabe gegen Quittung/Empfangsbestătigung;

 • 17.2.2. falls   sie durch Einschreibebrief mit

Empfangsbestătigung ubermittelt wurde, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Bestătigung; und

 • 17.2.3. falls sie per Fax ubermittelt wird, bei erfolgreichem Abschluss der Ubersendung, so wie dies in dem positiven Sendebericht angegeben wird;

vorbehaltlich, dass die Mitteilung zwischen 9:00 - 17:00 an einem Werktag erfolgt. Anderenfalls gilt die Mitteilung am darauf folgenden Werktag um 9:00 Uhr als zugestellt.

 • 17.3.     Weigert sich eine Partei, die rechtsgultig ubermittelte Korrespondenz anzunehmen oder abzuheben, bzw. den Empfang zu bestătigen, so gilt dies als Annahme des Empfangs dieser Korrespondenz.

 • 17.4.    Die Bestătigung des Empfangs der Korrespondenz kann nicht als beanstandungslose Annahme dessen Inhaltes oder als Annahme der so mitgeteilten Anspruche ausgelegt werden.

XVIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

 • 18.1.    Der vorliegende Vertrag wird mit den Vorschriften des BGB ergănzt.

 • 18.2.    Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages oder eine zukunftige Vertragsregelung unwirksam oder undurchfuhrbar sein oder werden, beruhrt dies nicht die Wirksamkeit der ubrigen Bestimmungen. Das gleiche gilt, falls der Vertrag eine Liicke enthălt. Anstelle der ungiiltigen oder undurchfiihrbaren Bestimmung oder zur Ausfullung der Liicke soli eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich moglich, dem so nahe wie moglich kommt, was die Parteien beabsichtigt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages beabsichtigt hâtten, falls sie die Unwirksamkeit oder Liicke bei Abschluss des Vertrages bedacht hătten.

Fax: 0256-204.177

E-mail: primariatm@primariatm.ro

Prestatorul S.C. EVAL EXPERT SRL.

Adresa: Pitești, str. Dumbravei nr. 10, jud. Argeș

Fax: 0248-221.430

E-mail: evalexpertpitesti@yahoo.com

 • 17.2 Orice notificare se consideră a fi primită:

 • 17.2.1. Dacă este livrată personal sau prin curier, la data livrării în schimbul recipisei de confirmare a primirii;

 • 17.2.2. Dacă este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la semnarea confirmării; și

 • 17.2.3. Dacă este trimisă prin fax, la finalizarea cu succes a transmisiei, așa cum este indicat în raportul pozitiv de transmisie;

cu condiția ca notificarea să fie transmisă în intervalul 9:00 - 17:00 într-o zi lucrătoare. în caz contrar, notificarea se consideră comunicată la ora 9:00 din următoarea zi lucrătoare.

 • 17.3   Refuzul de a accepta sau ridica corespondența valabil transmisă de către cealaltă Parte, respectiv de a confirma primirea acesteia are valoarea de acceptare a primirii respectivei corespondențe.

 • 17.4   Confirmarea primirii corespondenței nu poate fi interpretată în sensul acceptării conținutului acesteia fără rezerve respectiv al acceptării pretențiilor astfel comunicate.

XVIII. CLAUZE FINALE 18.1 Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului Civil.

 • 18.2 în cazul în care una sau mai multe din prevederile Contractului sau o reglementare contractuală viitoare este lipsită de efecte total sau parțial, sau dacă ulterior își pierde valabilitatea, sau dacă din Contract rezultă o lacună, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului. în locul prevederii lipsite de efecte, respectiv în vederea completării lacunei existente, se consideră ca fiind convenită acea prevedere permisă de lege, care corespundă din punct de vedere economic în cea mai mare măsură posibil intenției Părților, sau^celpr ce ar fi fost convenite de Părți, confornv^cb^iflGÎ^xsi sensului Contractului, dacă s-ar fi avuțZjh vecfere ineficacitatea prevederii sau lacuna.              ^AL tY

EXPERT H]]/ SRL 17f

 • 18.3. Der Verzicht einer Partei auf die Einhaltung einer vertraglichen Regelung bezieht sich jeweils ausschlietelich auf den konkreten Einzelfall, so dass daraus kein genereller Verzicht auf die Einhaltung dieser vertraglichen Regelung abgeleitet werden kann.

 • 18.4. Hiermit wurde heute, ........... der vorliegende

Dienstleistungsvertrag fur Auditdienstleistungen in 3 (drei) Exemplaren abgeschlossen, wobei 1 (ein) Exemplar an dem Auftragnehmer ubergeben wurde.

 • 18.3 Renunțarea unei Părți la executarea unei dispoziții contractuale de către cealaltă Parte se referă strict la acel caz concret, fără a se putea deduce din aceasta o renunțare cu titlu general la respectarea acelei dispoziții contractuale.

 • 18.4 Drept pentru care s-a încheiat astăzi

prezentul Contract de prestări servicii de audit în 3 (trei) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru Auditor.

vertreten durcp MIHĂILESCuUEXPERT


AUFTRAGGEBER,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


BURGERMEISTER

Nicolae Robu


VIZEBURGERMEISTER

Dan DIACONU


WIRTSCHAFTLICHE ABTEILUNG LEITER

Dipl. Oec. Smaranda HARACICU


CHEFARCHITEKT

Dipl. Arh. Ciprian-Silviu CĂDARIU


RECHTSABTEILUNG

Adina BALOGH
PRIMAR

Nicolae Rob


VICEPRIMAR

Dan DIACON


S.EVAL ?


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR /

Ec. Smaranda HARAQQ


ARHITECT Șl Arh. Cipri^n


i w                                y

iu CADARIU ^     /


SERVICIUL JURIDIC

Adina BALOGH

lei

Situația plăților pentru Proiect Loga la constructor si diriginte pe perioada 2014-2015

Proiect

Data facturi

Nr. factura

Valoare Factura

Nr. OP si Data plata

Valoare

Sursa plata

Observații

OP

KfW

BL

Loga

15.07.2014

311

75.977,06

3020/25.07.2014

3021/25.07.2014

3031/30.07.2014

58.208,23 3.062,59

14.705,24

61.271,82

14.705,24

factura constructor SC

CONSTRUCTIM SA

Loga

29.08.2014

406

81.446,05

4501/09.09.2014

4502/09.09.2014

4860/26.09.2014

62.398,18

3.284,12

15.762,75

65.682,30

15.763,75

factura constructor SC

CONSTRUCTIM SA

Loga

11.09.2014

011

5.700,00

4914/30.09.2014

4915/30.09.2014

5.505,00

195,00

5.700,00

-

factura diriginte BAS CORNEL 1.INDIVIDUALA

Loga

13.10.2014

521

125.457,43

5294/17.10.2014

5295/17.10.2014

5328/21.10.2014

96.116,58

5.058,77

24.282,08

101.175,35

24.282,08

factura constructor SC

CONSTRUCTIM SA

Loga

05.11.2014

588

62.121,82

5617/14.11.2014

5618/14.11.2014

5594/13.11.2014

47.593,33

2.504,91

12.023,58

50.098,24

12.023,58

factura constructor SC

CONSTRUCTIM SA

Loga

22.01.2015

028

84.645,98

352/30.01.2015

353/30.01.2015

364/02.02.2015

64.849,74

3.413,15 16.383,09

68.262,89

16.383,09

factura constructor SC

CONSTRUCTIM SA

Loga

27.04.2015

209

281.791,84

1648/13.05.2015

1649/13.05.2015

1635/13.05.2015

215.888,91

11.362,57

54.540,36

227.251,48

54.540,36

factura constructor SC

CONSTRUCTIM SA

Loga

20.04.2015

017

8.000,00

1646/13.05.2015

1647/13.05.2015

7.600,00

400,00

8.000,00

-

factura diriginte BAS CORNEL 1.INDIVIDUALA

Total

725.140,18

725.140,18

587.442,08

137.698,10

Director Urbanism, Arh. Sorin Ciurariu


lei

Situația plăților pentru Proiectul Lenau la constructor si diriginte pe perioada 2013-2015

Proiect

Data facturi

Nn factura

Valoare Factura

Nr. OP si Data plata

Valoare

Observații

OP

Lenau

10.06.2013

801

77.972,20

1670/14.06.2013

1674/14.06.2013

1669/14.06.2013

61.308,79

1.572,02

15.091,39

factura constructor SC Paluni

Lenau

24.07.2013

803

81.221,35

2090/07.08.2013

2091/07.08.2013

79.583,83

1.637,53

factura constructor SC Paluni

Lenau

13.08.2013

804

152.307,07

2395/30.08.2013

2396/30.08.2013

149.232,36

3.070,71

factura constructor SC Paluni

Lenau

29.07.2013

019

4.000,00

2289/13.08.2013

4.000,00

factura diriginte AF latan

Lenau

11.10.2013

809

42.623,17

3091/18.10.2013

3098/18.10.2013

41.763,83

859,34

factura constructor SC Paluni

Lenau

20.11.2013

811

106.325,76

3761/10.12.2013

3761/10.12.2013

104.182,10

2.143,66

factura constructor SC Paluni

Lenau

15.06.2015

242

44.696,82

2110/23.06.2015

2111/23.06.2015

42.894,53

1.802,29

factura constructor SC KASDUM-GF SRL

Lenau

29.09.2015

358

132.505,00

3426/08.10.2015

3427/08.10.2015

127.162,06

5.342,94

factura constructor SC KASDUM-GF SRL

Lenau

19.10.2015

367

118.295,34

3613/27.10.2015

3614/23.10.2015

113.525,37

4.769,97

factura constructor SC KASDUM-GF SRL

Lenau

13.11.2015

378

204.113,37

4021/24.11.2015

4022/24.11.2015

4627/23.12.2015

4628/23.12.2015

113.432,00

30.589,78

51.861,21

8.230,38

factura constructor SC KASDUM-GF SRL

Lenau

30.10.2015

003

2.500,00

3977/19.11.2015

2.500,00

factura diriginte AF latan

Total

966.560,08

966.560,08

Director Urbanism, Arh. Sorin Ciurariu


întocmit BRDU,

Insp.sp. Dafflela Țeicu

SC2016-

To:

KfW Bankengruppe

Attn: L3a4

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

German Financial cooperation with Romania

Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KfW

EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant

Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in Timișoara KfW-Reference No.: 2005 65 333

Dear Ladies and Gentlemen,

Considering your answer by fax dated March 11 th 2016 regarding the addresses that were sent to KiW on December 30th 2015 in regard to the program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of Timișoara" - Municipal Infrastructure Phase II, we sent attached the copies of the bank statements requested as following:

Copy of bank statement for account nr. R036BRDE360SV32432913600/Euro Loan Account on December 31st 2015, January 31st 2016 and February 29lh 2016,

Copy of bank statement for account nr. R039BRDE360SV3147633600/Euro Grant Account on December 31st 2015, January 31st 2016 and February 29"’ 2016

The Audit Report for 2015 in both languages English and Romanian signed by the auditors, regarding using the Disposition Fund for the program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of Timișoara" - Municipal Infrastructure Phase II, was already sent to KfW on March 7"1 2016. At the present time, we are sure that you have received original documents.

The issue regarding the payment of the audit Services remains. Considering the request that the unused amounts to be transferred to KfW, the auditor must be informed where to send the invoice for the Services rendered, therefore we need clarification on this situation.

Regarding the transfer of the unused amounts from the program’s accounts, as you know all the payment obligations of the Loan and Financing Agreement with KfW (interest and taxes) were done through the Ministry of Finance.

The Ministry of Finance at your request will inform the City Hali of Timișoara to pay those amounts in their Treasury account, following to be transferred to KfW.

Best regards,

Mayor Municipality of Timișoara

NICOLAE ROBU M

Chief Architect,


Arh. SORIN CIURARIU

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                               I

|Suc. TIMIȘOARA

jstr. Socrates 1

|Tel. 0256-30.20.89 Fax.

|SWIFT BRDERO8U

I______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I

|Referințe bancare/Banking references

ITitular/Account holder

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


jbank code entity code account number currency

|  0003       3600        SV32432913600 EUR

| Cont Curent                  EURO

| Cod IBAN RO36BRDE360SV32432913600

I______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


I

Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/2

De la/From 01/12/2015 La/To 31/12/2615

Valabil fara semnătură

I

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CNP/CUI:14756536

STR.C.D.LOGA, Bt.l,

TIMIȘOARA, TM ROM 1900

KFW FINANȚARE RAMBURSABILA


Data oper.

Trans.date

Descriere operațiune

Transaction description

Debit

Credit

Data valuta | Value date

01/12/2015

SOLD INITIAL/START BALANCE

27,41

17/12/2015

CURS BNR DATA:17/12/2015 4,5036000 încasare externa

Ghișeu

DPE3600P15121749951

KFW

/DE36500204003100000000

PALMENGARTENSTR. 5-9

D-60325 FRANKFURT AM MAIN

COMMERZBANK AG

EUR250000,00

WA04, LOAN, DISP.FDS.-KFW-200565333

R2-ROMANIA,EUR250.000,00

250.000,00

17/12/2015

21/12/2015

CURS BNR DATA:21/12/2015 4,5145000 Plata pentru schimb valutar

Ghișeu

CSV1512211119030009

RO13BRDE360SV32432403600

B.R.D. - G.S.G.

Suc. TIMIȘOARA

Vanzare valuta EUR curs: 4.4500

13.505,62

21/12/2015

31/12/2015

CURS BNR DATA:31/12/2015 4,5285000 Plata dobanda cont curent Automat NC 1601010236450032

154,06

01/01/2016

Total debit    Total credit

13.505,62

250.154,06

SOLD FINAL / END BALANCE

236.675,85

SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE

236.675,85

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

EUR

236.675,85

0,00

0,00

0,00

236.675,85


Fonduri proprii/Own funds

Limita credit/Overdraft

Credit neutilizat/Available overdraft

Depășire limita/Overlimit

Total disponibil/Available balance

j 61*1 GN | -fjGfe. Q&Hi ^țCXUNÎ

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    I

| Suc . TIMIȘOARA

Str. Socrat.es 1

|Tel. 0256-30.20.89 Fax.

|SWIFT BRDEROBU

I______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I                                                                                                                                                                                                                                                  I

Referințe bancare/Banking references

Titular/Account holder

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


bank code entity code account number currency

0003       3600        SV73147633600 EUR

Cont Curent                 EURO

Cod IBAN    RO39BRDE360SV73147633600


Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/2

De la/From 01/12/2015 La/To 31/12/2015 Valabil fara semnatara


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CNP/CUI:14756536

STR.C.D.LOGA, BL1, TIMIȘOARA, TM ROM 1900


CONT GRANT KFW FRANKFURT NERAMB.


| Data oper.

Trans.date

Descriere operațiune Transaction description

Debit

Credit

Data valuta |

Value date j

01/12/2015

SOLD INITIAL/START BALANCE

1 .032,73

17/12/2015

CURS BNR DATA:17/12/2015 4,5036000 încasare externa

Ghișeu

DPE3600 PI 5121749961

KFW

/DE36500204003100000000

PALMENGARTENSTR. 5-9

D-60325 FRANKFURT AM MAIN

COMMERZBANK AG

EUR2525,00

WA 04, AUDITSERVICES, GRANT,KFW-200 565333R3-ROMANIA

2.525,00

17/12/2015

21/12/2015

CURS BNR DATA:21/12/2015 4,5145000

Plata pentru schimb valutar

Ghișeu

CSV1512211121220001

R047BRDE360SV82899853600

B.R.D. - G.S.G.

Suc. TIMIȘOARA

Vanzare valuta EUR curs: 4.4500

1.752,81

21/12/2015

31/12/2015

CURS BNR DATA:31/12/2015 4,5285000 Plata dobanda cont curent Automat NC 1601010238390110

2,17

01/01/2016

Total debit    Total credit

1.752,81

2.527,17

SOLD FINAL / END BALANCE

1.307,09

SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE

1.807,09

_

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

EUR

1.807,09 0,00 0,00 0,00 1.807,09


Fonduri proprii/Own funds

Limita credit/Overdraft

Credit neutilizat/Available overdraft

Depășire limita/Overlimit

Total disponibil/Available balance

1 Data oper.1     Descriere operațiune              1

1 Trans.datei    Transaction description          I

1 ....          ..L _        _               _                                1

Debit

I Credit

1

1

IData saluta IValue date 1

101/01/2016 ISOLD INITIAL/START BALANCE            1

1                                                        1                                                                                                                                                                                       1

1

1

236.675, 85!

1

1                                                                      1                                                                                                                                                                                                                                     1

I               CURS BNR DATA:31/01/2016 4,5337000

131/01/2016 l Plata dobanda cont curent             I

1                1 Automat                                          1

1             1 NC 1602010047020019                    1

1                                                                      1                                                                                                                                                                                                                                     1

1

1

1

1

1

313, 781 01/02/2016

1

1

I             ITotal debit    Total credit            1

1                                                                      i                                                                                                                                                                                                                                     1

0,00|

1

313,781

1

1              1 SOLD FINAL / END BALANCE               I

1

236.989, 63 1

1            1 SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE    1

1                                                        1                                                                                                                                                                                       1

i

1

1

1

236.989,631

1

1               CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii/Own funds

Limita credit/Overdraft

Credit neutilizat/Available overdraft Depășire 1imita/Overlimit

Total disponibil/Available balance

EUR

236.989,53 0,00 0,00 0,00

236.389,63

i

ISuc. TIMIȘOARA

IStr. Socrates 1

ITel. 0256-30.20.89 Fax. -

ISWIFT BRDEROBU

I I

I

I Referințe bancare/Banking references

ITitular/Account holder

I MUNICIPIUL TIMIȘOARA

I

I

Ibank code entity code account number currency I

I 0003        3600         SV32432913600 EUR I

I Cont Curent                   EURO

I Cod IBA.N R036BRDE360SV32432913600

I I


lExtras de cont nr./Statement no. Pag. 1/1

I De la/From 01/01 .

IValabil fara semnătură


I

I

I          MUNICIPIUL TIMIȘOARA

I CNP/CUI:14756536

I STR.C.D.LOGA, BL1,

I TIMIȘOARA, TM ROM 1300

I

I

I

I           KFW FINANȚARE RAMBURSABILA

I________


I

I

I

I

I

[

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I


începând cu 01aug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispoziție gratuit, lunar la ghișeu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs de clientela va sta la dispoziție pentru informații suplimentare.

Stimate client, avand in vedere modificările legislative de ordin fiscal aplicabile Începând cu 01.01.2016, potrivit carora băncile sunt obligate sa aplice nome specifice de raportare fiscala, BRD a demarat procedura de actualizare a informațiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te așteptam in oricare din agențiile BRD pentru actualizarea datelor de identificare.

6w/< STf/tve/w <Mh~4cxjouh/

I

ISuc. TIMIȘOARA

IStr. Socrates 1

ITel. 0256-30.20.89 fax.

ISWIFT BRDEROBU

i.I !

iReferinte bancare/Banking references

[Titular/Account holder

I MUNICIPIUL TIMIȘOARA

I

I


r                                                   "

(Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/1


jbank code entity code account number currency I

I 0003        3600        SV73147633600 EUR

I Cont Curent                  EURO

I Cod IBAN R039BRDE360SV73147633600


I

I

I          MUNICIPIUL TIMIȘOARA

I CNP/CUI:14756536

I STR.C.D.LOGA, BL1,

I TIMIȘOARA, TM ROM 1900

I

I

I

I           CONT GRANT KFW FRANKFURT NERAMB.

I_____ _


1 Data oper.I    Descriere operațiune

I Trans.datei    Transaction description

1                                                                       1                                                                                                                                                                                                                                    1

Deb 11

1 Credit

1

1

IData valuta

1Value date

1

101/01/2016 ISOLD INITIAL/START BALANCE            I

1                                                                       1                                                                                                                                                                                                                                    1

1

1

1.807,091

1

1                                                         1                                                                                                                                                                                       1

1               CURS BNR DATA:31/01/2016 4,5337000

131/01/2016 1 Plata dcbanda cont curent             1

1               1 Automat                                       1

1              ! NC 1602010049070014                     1

1                                                                       1                                                                                                                                                                                                                                     1

1

1

1

1

1

1

2,401 01/02/2016

1

1

1

I             ITotal debit    Total credit            1

I                                                                       1                                                                                                                                                                                                                                     1

0,001

1

2,401

1

I              I SOLD FINAL / END BALANCE               I

1

1.809,491

1            1 SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE    1

1                                                                       1                                                                                                                                                                                                                                     1

1

1

1

1.809,491

1

1                CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii/Own funds

Limita credit/Overdraft

Credit neutilizat/Available overdraft

Depășire limita/Overiimit

Total disponibil/Available balance

EUR

1.809,49 0,00 0,00 0,00 1.809,49

începând cu 01aug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispoziție gratuit, lunar la ghișeu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs de clientela va sta la dispoziție pentru informații suplimentare.

Stimate client, avand in vedere modificările legislative de ordin fiscal aplicabile Începând cu 01.01.2016, potrivit carora băncile sunt obligate sa aplice norme specifice de raportare fiscala, BRD a demarat procedura de actualizare a informațiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te așteptam in oricare din agențiile BRD pentru actualizarea datelor de identificare.

I

|Suc. TIMIȘOARA

jstr. Socrates 1

|Tel. 0256-30.20.39 Fax.

|SWIFT BRDEROBU

I_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I

| Referințe bancare/Ban.king references

|Titular/Account holder

| MUNICIPIUL TIMIȘOARA

I

|bank code entity code account number currency

|  0003        3600         SV73147633600 EUR

| Cont Curent                   EURO

| Cod IBAN R039BRDE360SV73147633600

I_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Extras de cont nr./Statement no.       Pag. 1/1

De la/From 01/02/2016 La/To 23/02/2016?

Valabil tara semnătură

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CNP/CUI:14756536

STR.C.D.LOGA, BL1,

TIMIȘOARA, TM ROM 1900

CONT GRANT KFW FRANKFURT NERAMB.


Data oper.

Trans.date

1

Descriere operațiune

Transaction descriotion

Debit

Credit

Data valuta

Value date

|01/02/2016

29/02/2016

SOLD INITIAL/START BALANCE

1.809,49

01/03/2016

CURS BNR DATA:29/02/2016 4,4634000 Plata dobanda cont curent Automat NC 1603010201130017

2,24

Total debit    Total credit

0, 00

2,24

SOLD FINAL / END BALANCE

SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE

1.811,73

1.811,73

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

EUR

Fonduri proprii/Own funds

1.811,73

Limita credit/Overdraft

0,00

Credit neutilizat/Available overdraft

0,00

Depășire limita/Overlimit

0,00

Total disponibil/Available balance

1.811,73

începând cu 01aug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispoziție gratuit, lunar la ghișeu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs de clientela va sta la dispoziție pentru informații suplimentare.

Stimate client, avand in vedere modificările legislative de ordin fiscal aplicabile incepand cu 01.01.2016, potrivit carora băncile sunt obligate sa aplice norme specifice de raportare fiscala, BRD a demarat procedura de actualizare a informațiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te așteptam in oricare din agențiile BRD pentru actualizarea datelor de identificare.

i

IC. TIMIȘOARA

:r. Socrates 1

îl. 0255-30.20.39 Fax. JIFT BRDEROSU


I

|Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/1

I                                        •......... . _                                 ...

|De la/From 01/02/2015 La-'To 29/02/2016

|Valabil fara semnătură


I

jferinte bancare/Banking references

■.tular/Account holder

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

I

I

mk code entity code account number currency |

0003        3500         SV32432913600 EUR ’ ]

lont Curent                  EURO

Iod IBAN R036BRDE360SV32432913600


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

| CNP/CUI:14756536

j STR.C.D.LOGA, BL1,

TIMIȘOARA, TM ROM 1900


KFW FINANȚARE RAMBURSABILA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I


)ata oper.

?rans.date

Descriere operațiune

Transaction description

Debit

Credit

Data valuta |

Value date j

1

1/02/2016

7/02/2016

SOLD INITIAL/START BALANCE

236.939,63

01/03/2016

CURS BNR DATA.: 29/02/2016 4,4634000 Plata dobanda cont curent

Automat

NC 1603010159140090

293,93

Total debit    Total credit

0,00

293,93

SOLD FINAL / END BALANCE

SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE

237.233,56

237.233,56

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

EUR

237.233,56 0,00 0,00 0,00 237.233,56


^onduri proprii/Own funds

uimita credit/Overdraft

Iredit neutilizat/Available overdraft

lepasire limita/Overlimit

lotal disponibil/Available balance

:epand cu 01aug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispoziție gratuit,

xar la ghișeu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs clientela va sta la dispoziție pentru informații suplimentare.

.mate client, avand in vedere modificările legislative de ordin fiscal aplicabile incepand cu 01.01.2016, -.rivit carora băncile sunt obligate sa aplice norme specifice de raportare fiscala, BRD a demarat procedura de rualizare a informațiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te așteptam in oricare din agențiile 7 pentru actualizarea datelor de identificare.Informare corespondenta cu KfVV

Decembrie 2015- Martie 2016

15-17.12.2015 - s-a derulat Misiune De Audit a Programului Pentru Anul 2015 asa cum a sugerat doamna Rothacker in emailul din noiembrie 2015.

 • 16.12.2015 -doamna Rothacker confirma transferul sumelor solicitate in cererea de tragere nr. 4., iar în

 • 17.12.2015 BRD confirma intrarea sumelor transferate prinț extrasele de cont.

 • 21.12.2015 - s-a plătit Raportul de Audit 2014 si diferența la situație de lucrări nr.4 la Lenau.

 • 30.12.2015 - s-au trimis doua scrisori către KfW atât electronic cât si prin Poșta cu confirmare de primire si anume: SC2015-34662/30.12.2015 - prin care se solicita prelungirea cu încă un an a programului si SC2015-34661/30.12.2015 - prin care se solicita prelungirea perioadei în care se pot efectua plăți din bani transferați până la 1 Martie 2016. Cele doua scrisori au fost trimise electronic și către Ministerul de Finanțe.

 • - 19.01.2016 - în lipsă răspuns de la KfW , am solicitat din nou confirmarea primirii adreselorde mai sus.

 • - 25.01.2016 - dl.Eric Rdttger din partea KfW- informare referitoare predare Raport de Audit 2015 - pana la 31.03.2016- răspuns iîn 02.02.2016 - raport in curs de elaborare.

 • - 28.01.2016 - a fost trimis Raportul de Progres al Programului pentru semestrul II2015 cu adresa de înaintare SC2016-2069/28.01.2016.

 • - 01-17.02.2016 - solicitare informații despre finanțator la consultanții tehnici si financiari ai programului-raspunsul a fost negativ, nu au discutat cu finanțatorul.

 • - 18.02.2016 - Dl Hitzel solicita o întâlnire cu la biroul BRDU in data de 1 Martie 2016.

- 23.02.2016 -a fost trimisa adresa SC2016-004382/23.02.2016 prin care s-a solicitat punctul de vedere asupra celor doua scrisori trimise în decembrie 2015.

 • - 01.03.2016 - întâlnire la biroul din Traian cu dl Spohler si dl Hitzel. La finalul vizitei dl Hitzel a confirmat ca urmează sa se trimită un răspuns oficial din partea KfW , consultanții urmând să prezinte un raport de activitate către PMT în luna Aprilie.

 • - 7.03.2016 - a fost trimis la KfW, Raportul de Audit pentru anul 2015, cu adresa de înaintare nr. SC2016-5468/07.03.2016 si electronic și la Ministerul de Finanțe.

-11.03.2016 - s-a primit pe fax la Cabinet Primar, adresa de la KfW - a fost distribuita la Direcția Economica care a trimis-o Direcției Urbanism pe email în data de 14.03.2016.

Vă rugam să dispuneți.

Cu respect,

ARHITECT ȘEF

Arh. Sorin CIURJ

MUNICIPIUL T 1 M I Ș 0 DIRECȚIA URBAb BIROUL REABILITARE ȘI DEZVOLTARE URB

S t r . Ștefan cel Mare, nr. 2, tel 'fax +40 256 43 e-mail:brcci@primariatm.ro, internet: www.primariat

SC2016 -


Aprobat,

Nicolae RqbuReferat cu privire la transferului soldurilor neutilizate la 31 Martie 2016 din conturile deschise la BRD aferente programului KfW

Finanțatorul German KfW, prin adresa trimisă în data de 11.03.2016, pe care o anexăm, solicită transferarea (până cel târziu la sfârșitul lunii Martie 2016) în contul KfW Frankfurt am Main (JBIC: KFWIDEFF; BLZ 500 204 00 cont nr. 38 000 000 00 (IBAN DE53 5002 0400 38 000 000 00), menționând numărul de referință KfW 2005 65 333, a sumelor neutilizate rămase în conturile aferente programului. Finanțatorul German a informat și Ministerul de Finanțe cu privire la solicitarea transferării sumelor neutilizate.

Având în vedere cele de mai sus vă rugăm efectuarea demersurilor necesare pentru transferul soldurilor pentru următoarele conturi deschise la BRD aferente programului KfW :

Soldul în EUR din contul BRD Groupe Societe Generale nr. R036BRDE360SV32432913600 (reprezentând fonduri rambursabile KfW)

Soldul în LEI din contul BRD Groupe Societe Generale nr. R013BRDE360SV32432403600 (reprezentând fonduri rambursabile KfW)

Soldul în EUR din contul BRD Groupe Societe Generale nr. RO39BRDE360SV73147633600 (reprezentând fonduri nerambursabile KfW)

Soldul în LEI din contul BRD Groupe Societe Generale nr. R047BRDE360SV82899853600 (reprezentând fonduri nerambursabile KfW)

ARHITECT ȘEF


DIRECȚIA ECONOMICĂ

Arh. Sorin CIURARIUDirector Executiv

Smaranda HARAGICUBiroul Reabilitare și Dezvoltare Urbana întocmit, Ec.Daniela ȚEICU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM

BIROUL REABILITARE ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436 e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

SC2016 -

CĂTRE DIRECȚIA ECONOMICĂ

Contractul de împrumut și Finanțare între KfW, Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara referitor la Reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II a) se află în faza de încheiere a colaborării, întrucât finanțatorul german nu mai dorește continuarea acestui program deoarece legislația în viguare nu permite folosirea finanțării provenită din credit pentru sprijinirea proprietarilor privați direcție în care s-a dorit să fie utilizate fondurile de către KfW.

Prin adresa trimisă în data de 11.03.2016, finanțatorul german KfW, a solicitat transferarea (până cel târziu la sfârșitul lunii Martie 2016) a sumelor neutilizate râmase în conturile aferente programului în contul KfW. Transferul s-a efectuat în data de 31 Martie 2016 în baza referatului nr. SC2016-7944/31.03.2016.

în conformitate cu corespondența derulată între cele trei părți KfW, Ministerul de Finanțe și Municipiul Timișoara, pasul următor este închiderea conturilor dedicate programului și trimiterea confirmării privind închiderea acestora atât la KfW cât și la Ministerul de Finanțe.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru a se putea închide conturile aferente programului vă rugăm ca sumele rămase după ce a fost efectuat transferul către KfW, respectiv soldul la 01.04.2016 al contului nr. RO36BRDE360SV32432913600 (reprezentând fonduri rambursabile KfW euro) în sumă de 306,70 euro și cel al contului nr. RO39BRDE360SV73147633600 (reprezentând fonduri nerambursabile KfW euro) în sumă de 17,84 euro să fie mutate în contul de diferențe nr. R004BRDE360SV97518613600( pentru sumele în euro) și soldul conturilor nr. R013BRDE360SV32432403600 (reprezentând fonduri rambursabile KfW lei) în sumă de 0,02 lei și al contului nr.R047BRDE360SV82899853600 (reprezentând fonduri nerambursabile KfW lei) în sumă de 0,07 lei să fie mutate în contul de diferențe nr. R016BRDE360SV97518373600(pentru sumele in lei)

După transferarea sumelor rămase în conturile de diferență, vă rugam să procedați la inchiderea conturilor programului și șă ne transmiteți confirmarea închiderii acestora pentru a se putea transmite către Ministerul de Finanțe și KfW.

Vă mulțumim pentru colaborare.


Inspector de specialitate, BRDU

ec. DaniekqTEICUFw: KfW: 21036 2005 65 333

Daniela Teicu t: eric.roettger, Jutta.Rothacker

08.04.2016 13:55


carmen.ghita, teodor.draganescu, Sorin Ciurariu, Dan Diaconu,

Nicolae Robu, Kirk.Mildner

German Financial Cooperation with Romania

Project/Programme name: Rehab. Hist. City Quarters Timișoara

KfW-Reference No.: 21036 / 2005 65 333

Dear Ladies and Gentlemens,

Considering the request on the KfW fax from 11 th March 2016 regarding transferring of the unused amounts, those amounts were transferred to KfW account on 31 st March 2016.

The unused amounts which have been transferred according the bank statements are:

236.773,00 euro from loan account and

1.769,00 euro from the grant account, and at the present date those amounts are already in the KfW account.

It also has been concluded the next step regarding the closing of these accounts.

Attached are the bank statements at 31 March 2016 and the bank statements that confirm these accounts were closed.
Bank statement confirm closing of loan ron account.pdfBank statement confirm closing of grant euro account.pdf

Bank statement confirm closing of grant ron account.pdfBank statement confirm closing of loan euro account.pdf

Regards,

Daniela Țeicu

Inspector de specialitate

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția Urbanism

Biroul Reabilitare și Dezvoltare Urbană

BRDU

email: Daniela.Teicu@primariatm.ro

tel: 0256 435 436


BIROUL REABILITARE

S t r . Ștefan cel Mare, n r . e - m a i I : b r d u a p r i in a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w vv . p r i in a r i a l m . r o

R O M Â X I A

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL T I M I Ș O A R A DIRECȚIA URBANISM

Șl DEZVOLTARE URBANA

2 , tel fax + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6


Nr. SC 2016- 21 5‘Aa* 7 05-0$.

O APROBAT, I PRIMAR Nicolae Robu

REFERAT

privind finalizarea lucrărilor de execuție pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei (Infrastructură municipală

Faza II). și aprobarea finanțării de la Bugetul Local a cheltuielilor necesare finalizării acestora

în baza Cooperării Financiare dintre Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW și România, prin Ministerul Finanțelor Publice, Municipiul Timișoara, a beneficiat de fonduri pentru lucrări de reabilitare două licee de tradiție din Timișoara, clădiri monument istoric: Liceul Lenau și Colegiul Național C.D. Loga care au contracte de lucrări în derulare, precum și serviciul de auditare a folosirii fondurilor alocate prin program-contract în derulare.

Având în vedere că la data de 31.12.2015, s-a încheiat perioada de plăți pentru împrumutul și subvenția financiară prin Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei (Infrastructură municipală Faza II), program derulat în baza Acordului de împrumut și Finanțare semnat între KfW și România prin Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara, aprobat prin legea 229 din 2010, și precizările din adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 683057 din 01.07.2016, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. SC2016-016638 din 07.07.2016, referitor la:„finanțarea pentru finalizarea lucrărilor care au contracte în derulare, pentru care este necesară acoperirea diferenței de costuri pentru lucrările executate și neplătite, cât și pentru cele rămase de executat, cade în sarcina Municipiului Timișoara....,”, este necesară alocarea d.e fonduri din alte surse pentru a se acoperi cheltuielile în vederea finalizării lucrărilor de execuție/ servicii pentru contractele aflate în derulare prin programul mai sus menționat.

Având în vedere și precizările legii 229/2010, prin care la articolul 3 se menționează că: Sumele necesare acoperirii contribuției părții române la finanțarea proiectului, taxele și impozitele aferente proiectului, datorate și plâtibile pe teritoriul României, precum și sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, a comisionului de angajament și a altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate din sumele prevăzute cu această destinație, anual, în bugetul propriu al Municipiului Timișoara.

Prin Acordul de împrumut, Finanțare încheiat între KfW, Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara, suma maximă finanțată de KfW pentru fiecare clădire intrată în Program este de 250.000 euro. Pentru Liceul Lenau ca și proiect pilot a fost aprobată suma de 700.000 euro, iar pentru Colegiul Național C.D. Loga - suma de 250.000 euro.

în baza sumelor aprobate au fost încheiate contracte de lucrări de execuție pentru reabilitarea celor două licee și pentru auditarea fondurilor folosite, astfel:

Contractul execuție lucrări nr. No.274/1 LI 1.2014 SC KASDUM- GF și contractul No. 136/15.11.2012 cu IATAN MIHAI ION pentru dirigenție de șantier pentru proiectul Lenau

Contractul de execuție lucrări No. 105/14.04.2014 cu SC Constructim SA și contractul No. 112/23.04.2014 cu BAS CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA pentru dirigenție de șantier pentru proiectul Loga.


BIROUL. REABILITARE

S t r . Ștefan cel Mare. nr. e - m a i I : b r d u a primariaim.ro.

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m r o


RO M Â N I A JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPII L f I M I Ș O A R A DIRECȚIA URBANISM

ȘI DEZVOLTARE URBANA 2 . tel fax + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6


- Contractul de audit No.234/29.09.2014 cu SC EVAL EXPERT SRL

Sumele care au fost aprobate și plătite pentru lucrările executate pentru fiecare contract din fondurile alocate de finanțatorul KfW și diferența de costuri pentru lucrările executate și neplatite cât și pentru cele rămase de executat conform contractelor de execuție lucrări/ prestări servicii sunt menționate în Nota justificativă nr.SC2016 - 20487/22.08.2016, anexată prezentei.

.Având în vedere cele de mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara spre aprobare:

- suportarea de la Bugetul Local al Municipiului Timișoara a diferenței de costuri pentru lucrările executate și neplatite cât și pentru cele rămase de executat conform contractelor de execuție lucrări/ prestări servicii și anume:


- Proiect Lenau suma 20487/22.08.2016),


totală de 2.105.224,81 lei (confonn Notei justificative nr.SC2016 -


- Proiect Loga suma 20487/22.08.2016),


totală de 503.986,04 lei (confonn Notei justificative nr.SC2016


- Auditarea programului 20487/22.08.2016),


KfW suma totală de 7.470,00 lei (conform Notei justificative nr.SC20l6 -


Condiționat de cuprinderea în prealabil a sumei de 2.643.680,85 lei în Programul Dezvoltare 2016 Investiții”, la poziția 70.02.03 - Locuințe, - 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuințe, punctul A Lucrări în continuare^,- Reabilitare Clădiri Istorice în Municipiul Timișoara (KfW) - sume din Bugetul Local.fȚ, Arhitectul Ș

.Arh. Andpdiea SȚÂNILÂ


Director Direcți^Economică

Ec. Smarpnda RACICU


?*7lSef ServjciuJ/C^rtific^rL-, Autorizări și Control Construcții Ing.
Ing.Ovidiu PURDEA^- Contract L^țauIng. Râul STROESCU - Contract Loga


AVIZAT, Serviciul Juridic


Ec. Daniela TEICU - Contract) AuditR O M A N I A JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM BIROUL REABILITARE ȘI DEZVOLTARE URBANA

Str. Ștefan cel Mare, nr. 2 , tel/fax +40 256 435436 e-mail:brdu@pri mariatm.ro, interneCwww. prim ariatm.ro

SC2016-.2o4^./..ă?.-.P.S>.2016

Notă justificativă

privind estimarea lucrărilor de execuție pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei (Infrastructură municipală Faza II), și aprobarea finanțări de la Bugetul Local a cheltuielilor necesare finalizării acestora, ca urmare a retragerii finanțării germane

In baza Cooperării Financiare dintre Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW și România, prin ministerul Finanțelor Publice, Municipiul Timișoara, a beneficiat de fonduri pentru lucrări de reabilitare două licee de tradiție din Timișoara, clădiri monument istoric: Liceul Lenau și Colegiul Național C.D. Loga care au contracte de lucrări în derulare, precum și serviciul de auditare a folosirii fondurilor alocate prin program-contract în derulare.

Prin Acordul de împrumut, Finanțare și Program încheiat între KfW, România și Municipiul Timișoara suma maximă finanțată de KfW pentru fiecare clădire intrată în Program este de 250.000 euro. Pentru Liceul Lenau ca și proiect pilot a fost aprobată suma de 700.000 euro, iar pentru Colegiul Național C.D. Loga - suma de 250.000 euro.

In baza sumelor aprobate au fost încheiate contracte de lucrări de execuție pentru reabilitarea celor două licee și pentru auditarea fondurilor folosite, astfel:

Contractul execuție lucrări nr. No.274/11.11.2014 SC KASDUM- GF în valoare de 2.043.315,67 lei +TVA și contractul No. 136/15.11.2012 cu IATAN MIHAI ION în valoare de 12.000,00 lei pentru dirigenție de șantier pentru proiectul Lenau

Contractul de execuție lucrări No. 105/14.04.2014 cu SC Constructim SA în valoare de 986.810,18 lei + TVA și contractul No.l 12/23.04.2014 cu BAS CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA în valoare de 17.047,00 pentru dirigenție de șantier pentru proiectul Loga.

Contractul de audit No.234/29.09.2014 cu SC EV AL EXPERT SRL în valoare de 24.900,00 lei + TVA.

Sumele care au fost aprobate și plătite pentru lucrările executate pentru fiecare contract din fondurile alocate de finanțatorul KfW au fost următoarele:

Proiect Lenau - 502.110,53 lei

Proiect Loga - 725.140,18 lei

Audit program - 15.438,00 lei

Având în vedere cele de mai sus, pentru finalizarea lucrărilor sunt necesare următoarele sume:

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM BIROUL REABILITARE ȘI DEZVOLTARE URBANA

Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, tel /fax +40 256 435436 e-mail:brdu@pri mariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

 • - Proiect Lenau suma totală de 2.105.224,81 lei, formată din (1.728.511,44 lei + 20%TVA)+ 5.500,00 lei +25.511,08 lei, sumă rezultată ca și diferență între valoarea contractată și valoarea plătită pentru fiecare contract din fonduri de la KfW, după cum urmează:

Pentru Contractul No. 274/11.11.2014 SC KASDUM- GF suma de 1.640.403,95 lei + TVA la care se adaugă suma de 82.607,49 lei + TVA reprezentând diferența între valoare estimată și cea ofertată a lucrărilor, necesară în situația rezilierii contractului mai sus menționat și contractarea unui alt executant;

 • -  Pentru Contractul No. 136/15.11.2012 cu PFA IATAN MIHAI ION suma de 5.500,00 lei;

Taxele CSC de 0,5% și ISC de 0,7% aferente lucrărilor executate: suma de 25.511,08 lei;

 • - Proiect Loga suma totală de 503.986,04 lei, formată din (413.068,81 lei +20%TVA) +3.347,00 lei + 4.956,47 lei sumă rezultată ca și diferență între valoarea contractată și valoarea plătită pentru fiecare contract din fonduri de la KfW, după cum urmează;

Pentru Contractul No.105/14.04.2014 cu SC Constructim SA suma de 413.068,81 lei + TVA;

 • -  Pentru Contractul No. 112/23.04.2014 cu BAS CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA suma de 3.347,00 lei,

Taxele CSC de 0,5% și ISC de 0,7% aferente lucrărilor executate 4.956,47 lei

 • - Auditarea programului KfW suma totală de 7.470,00 lei formată din 6.225,00 lei + 20%TVA, suma care reprezintă contravaloare raportului de audit pentru anul 2015, care a fost realizat și predat atât Municipiului Timișoara cât și KfW la solicitarea acestuia, și pentru care nu s-a mai putut efectua plata întrucât finanțarea a fost retrasă, după cum urmează:

Pentru Contractul de audit No.234/29.09.2014 cu SC EV AL EXPERT SRL, doar suma de 6.225,00 lei + TVA, raportul final rămas de executat conform contractului nu mai are obiect, ca urmare a retragerii fondurile de către finanțator.

Arhitectul Șef                                              BRDU,

Arh. Andreea STĂNILÂ                                  Ing.Ovidiu PURDEA - Contract LenauSef Serviciul Certificări, Autorizări și Control Construcții


Ing. Râul STR0ESCU - Contract Loga


STROESCU


Ing. Alin M(