Hotărârea nr. 73/2016

73/09.09.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca
Hotararea Consiliului Local 73/09.09.2016
privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 18999/02.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 22 şi 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, modificata şi completată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, modificata şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit b) şi d), alin. (4) litera a) şi alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă utilizarea din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a sumei de 511.504,37 lei cu TVA inclus, ce reprezintă cheltuieli aferente remedierii neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii "Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" şi executarea acestora de către S.C. Drumuri Municipale S.A. în baza Acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013 "Întreţinere şi reparare străzi pe Sectorul 4 al mun. Timişoara" şi nr. 65/19.06.2013 "Întreţinere şi reparare străzi pe Sectorul 6 al mun. Timişoara";

Art. 2: Suma de 511.504,37 lei cu TVA inclus, ce reprezintă cheltuielile aferente remedierii neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii "Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" va fi recuperată de la S.C. Confort S.A. pe cale judecătorească.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Precum şi Regia

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT,

PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL D.P.U.H.

BIROUL DRUMURI ȘI PODURI

Nr. SC 2016 -

REFERAT privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secțiunii de funcționare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităților cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepție finală a obiectivului de investiții Modernizare Blv.

Liviu Rebreanu - losif Bulbuca“

Prin Hotărârea nr. 196 din data de 10.05.2016 Consilul Local al Municipiului Timișoara a aprobat utilizarea fondurilor din bugetul pentru anul 2016 aferent secțiunii de funcționare a sumei de 3.292.685,02 lei, cu TVA inclus pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu și I. Bulbuca și executarea lor de către S.C. Drumuri Municipale S.A. în baza Acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013 „Întreținere și reparare străzi pe Sectorul 4 al mun. Timișoara" , nr. 64/19.06.2013 „întreținere și reparare străzi pe Sectorul 5 al mun. Timișoara“ și nr. 65/19.06.2013 „Întreținere și reparare străzi pe Sectorul 6 al mun. Timișoara“.

Începerea lucrărilor destinate înlocuirii covorului asfaltic pe cele două bulevarde coincide cu începerea unor investiții importante pentru Municipiul Timișoara, cum sunt: „Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții - Pasaj Jiul, Municipiul Timișoara“, „Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții - Pasaj Popa Șapcă, Municipiul Timișoara“ și Trafic Management care afectează major traficul rutier. Bulevardele Liviu Rebreanu și Dr. losif Bulbuca fiind și ele artere importante cu trafic intens, lucrările de înlocuire ale covorului asfaltic coroborate cu inchiderea traficului prin cele două pasaje vor duce la perturbări grave ale circulației și la blocaje care ar avea repercursiuni asupra activităților de transport urban ale orașului și implicit asupra activității economice.

Datorită faptului că cele trei investiții au fost demarate ca urmare a existenței autorizațiilor de construire și a existenței unor contracte ferme, cu termene de finalizare care trebuiesc respectate. Aceste lucrări nu pot fi oprite sau executarea lor nu poate fi amânată în altă perioadă. Ca atare, lucrările de remediere a neconformităților cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepție finală de pe bulevardele Liviu Rebreanu și Dr. Iosif Bulbuca se pot executa pe tronsoane fără afectarea majoră a traficului rutier.

Având în vedere cele mai sus prezentate,

PROPUNEM:

  • 1.  Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara a utilizării fondurilor din bugetul pentru anul 2016 aferent secțiunii de funcționare a sumei de 511.504,37 lei cu TVA inclus, ce reprezintă cheltuielile aferente remedierii neconformităților cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepție finală a obiectivului de investiții Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca“ și executarea acestora de către S.C. Drumuri Municipale S.A. în baza Acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013 „Întreținere și reparare străzi pe Sectorul 4 al mun. Timișoara“ și nr. 65/19.06.2013 „Întreținere și reparare străzi pe Sectorul 6 al mun. Timișoara":

  • 2.  Suma de 511.504,37 lei cu TVA inclus, ce reprezintă cheltuielile aferente remedierii neconformităților cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepție finală a obiectivului de investiții Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - losif Bulbuca“ va fi recuperată de la S.C. Confort S.A. pe cale judecătorească;

  • 3. Revocarea H.C.L. nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secțiunii de funcționare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu și I. Bulbuca.

DIRECTOR D. TEHNICĂ,

ȘEF SERVICIU D.P.U.H.,

ING. CULIȚĂ CHIȘ

ING. IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU D.P.,

CONSILIER,


Red. CM


ING. VASILE OLAR


CRĂCIUNESCU MARCEL


AVIZAT JURIDIC,


Cod FO 53-01, ver.3