Hotărârea nr. 72/2016

72/09.09.2016 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timişoara şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 72/09.09.2016
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timişoara şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2016-19106/03.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - Domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Senatului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara nr.5062/22.07.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timisoara cu numărul CDM2016-433/26.07.2016, prin care aprobă iniţierea unui Acord de parteneriat cu Municipiul Timişoara, Direcţia de Mediu;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(e) şi alin.7, lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.2, lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Timişoara şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara, aplicabile activităţii universitare, respectiv administraţiei publice locale în domeniul protecţiei mediului urban, ţinând cont de preocupările celor două instituţii în privinţa susţinerii şi dezvoltării activităţii educaţionale universitare şi postuniversitare în domeniul peisagisticii, horticulturii şi silviculturii, zootehniei şi biotehnologiei, medicinii veterinare, tehnologiei produselor alimentare şi a altor domenii de interes comun.

Art.2: Se împuterniceşte Domnul Nicolae ROBU - Primarul Municipiului Timişoara, să semneze Acordul de parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara, prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI .REGELE MIHAI I AL ROMĂNIE1”

DIN TIMIȘOARA

HOTĂRÂREA

Nr. 5062 din 22.07.2016

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, reunit în ședință ordinară în data de 22.07.2016, în conformitate cu prevederile art. 73 al. 1 din Carta Universitară și prevederile art. 213 al. 2 din LEN nr. 1/2011,

Având în vedere solicitarea Prorectoratului Relații internaționale si activitate

»                             »                      5

studenți, emite prezenta

HOTĂRÂRE

Art.l. Se aprobă inițierea unui Acord de parteneriat cu Municipiul Timișoara, Direcția de Mediu.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe pagina de internet a universității.


CANCELAR GENERAL,

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu


Secretar Senat,

Dr.ing. Diana Popa


SENAT

Calea Aradului, nr. 119, Timișoara, 300645, Jud.Timiș

Tel: +40256/277.122, Fax: +40256/200.296

ROMÂNIAANEXA


J DEȚ L TI I

NICIPI L TI I O R B-dul C.D. Loga nr.1 Tel.0256-408300 www.primariatm.ro

SC2016-      /___.___.2016.

ACORD DE PARTENERIAT

Nr. ______ din data de ____ /

 • 1. PĂRȚILE

  • 1.1.   MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu s e di ul în Ti mi șo ara, B - dul C. D. L oga nr.1, Ju d ețul

Timiș, cod poștal 300030, reprezentat prin Domnul Ni colae ROBU - Primar, CF 14756536, T f /F x: 0256/408451, p

ș

 • 1.2.  UNIVERSITATEA E TIIN E A RICOLE I ME ICINĂ ETERINARĂ A

9                9

ANATULUI „Regele Mihai I al României” din Timișoara,         î T m ș , C

. 119, C I 3487181, p z p Domnul Prof.univ.dr. Cosmin Alin POPESCU, în calitate de Rector,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. ____/___.___.2016, convenim să încheiem prezentul Acord de parteneriat

 • 2. OBIECTUL

  • 2.1. Având în vedere obi ectivel e și preo cup ări l e c el or două entități , de comun acord, acestea convin

b z î                       , respectiv          m         p b

p        m         b , în vederea z

p j ,           ș p z                    mâ

p                î m p           , h            ș             , z h ș

b h       , m                , h        p           m , p m ș        domenii

de interes comun.

 • 2.2. Ob                    p               m

 • Organizarea în comun mp z , m       ș ț f , ateliere de lucru;

 • Realiza ș            p de interes comun;

 • P m              î m de interes comun;

 • Participarea la evenimente de tip: târguri, workshopuri, semin ari i , cursuri în v e d ere a prom ov ării

specializ rii de p

 • Realizarea materialelor de promovare - f e, postere, flyere;

 • P m       p m                       ț de p         , h           ș

zootehnie ș b h , m                 , tehnologia produselor alimentare, p m ș

domenii de interes comun programului de masterat în cadrul î f

Agricol

 • Promovarea ș z       p m colaborare cu alte uni ț de profil R mâ ș

din lume;

 • Reprezentarea intereselor universit ii i a p tilor din domeniu, în forumurile de specialitate, tipice profesiei f x , p p p z ;

 • Cursuri de specializare i practic p         .

 • 3. DURATA ACORDULUI, INTRAREA ÎN VIGOARE

  • 3.1. Durata prezentului acord este pe o p de 12 luni calendaristice, cu posibilitate de prelungire.

  • 3.2.   Prez entul ac ord i ntră în vi g o are 1 a d ata s emn ări i s al e d e c ătre ambel e p ărți.

 • 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

  • 4.1.   Ambel e părți se obligă să col aboreze și să susțină derul area acordului prin furnizarea de exp erti ză și resurs e umane p entru activități l e de care sunt re sp on s abi l e, activități și re sp on s abi l ități

b           m         , î f ț b

 • 4.2.  MUNICIPIUL TIMI OARA se oblig :

 • a)     S        z z m            b f          / z p

 • b)    S          f m ț          p m

 • c)

T m î            p z        f î f

specialitate;

 • d)     S ini z , z           mp m z diferite proiecte locale, seminarii, cursuri, ateliere

de lucru etc. î p

T m ;

 • 4.3. UNI ERSITATEA E TIIN E A RICOLE I ME ICINĂ ETERINARĂ A

9                  9

ANATULUI „Regele Mihai I al României” din Timișoara se oblig :

 • a)     Să promoveze interesele Municipiului Ti mi șoara în vederea cre șteri i pre sti giului nați onal și

, p b          m , m            f m p          le proprii de

m , m , p z ,

 • b)     S î          î        f                   p f m p f

partener;

 • c)     S f         m            b             partener f

 • d)    S m p                   f       p m

cu partenerul;

 • e)     S f              f           p p î           f                       p m , â

, m , w k h p , â , f               p                ,

p          p T m ș ;

 • f)      S p m z             p           p             p p î â

p

 • g)      S p j         î j z              p            î f p b

 • 5. MO ALITĂȚI E ÎNCETARE A CONTRACTULUI

  • 5.1.   Prezentul acord de parteneriat î z :

 • a)   P            mb p ț ,

 • b)   Î         î m p b                     p ț b ț

 • 6. CONFI ENȚIALITATE

  • 6.1.  P ț            p z f          f m ț p m ș

z                           z             f f m ț .

 • 4.2.   I f m ț f ț        f f          p ț m î p x        unor contracte ș

p f z         m p          mp î x

 • 7. CLAUZE SPECIALE

  • 7.1.            ț concrete din cadrul parteneriatului vor fi realizate pe b z

p

 • 7.2.   Real z           ț         p        x ț           m , f

care dispune fiecare parte.

 • 7.3.   M o di fi c are a prez entul ui ac ord s e v a fac e pri n act adi ți on al în ch ei at între p ărți. Partea care are iniți ativa modifi cării prezentului acord va transmite cel eil alte părți , în scri s, spre analiză, propunerile sale.

 • 7.4.   Prezentul acord de parteneriat are caracterul unui acord cadru. Acordul cadru va fi mp , p caz, cu contracte de colaborare specifice pentru activitatea/proiectu /

p .

 • 8. NOTIFICĂRI

  • 8.1.   O        f / p ț                p              p ț

p              m           m ț î p

parteneriat.

 • 8.2.   În cazul în care notifi carea/corespondența va fi transmi să prin poștă, se va face prin

scri soare recomandată, cu confirmare de primire și se consi deră primită de destinatar la data m ț         f p ș p m p

 • 8.3.   S h mb                    p z b            p ț â        f f

5 z

 • 9. LITIGII

  • 9.1.   P ț                   , b           ț , z p         m b

controverse sau dife p             î

 • 9.2.    Î z î                j                ț p        m b ,         ,

se vor înainta spre ț are ț or j         ș mp .

 • 10. DISPOZIȚII FINALE

10.1 Prezentul acord constituie un document cadru de colaborare între p ărți , în vederea real i z ări i obi ectivel or propu se, putând fi compl etat s au m odi fi c at pri n înțel egerea p ărți l or.

Prezentul Acord s- î h ș m       mb p ț , T m ș , zi _______________ în 2

(    ) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

L.s.


Municipiul Timișoara

PRIMAR,

Nicolae ROBU

(semnătura)

VICEPRIMAR,

Dan DIACONU

(semnătura)


Universitatea de tiințe Agricole și Medicină eterinară a anatului Timișoara RECTOR,

Prof.univ.dr. Cosmin Alin POPESCU


(semnătura) L.s.


IRECTOR EXECUTI IRECȚIA E ME IU, Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI

(semnătura)

SERVICIUL JURIDIC,

(semnătura)

ROMÂNIA                                           APROBAT

JUDEȚUL TIMIȘ                                              PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU                                        Nicolae ROBU

SC2016-    /  .07.2016

REFERAT

privind propunerea de încheiere a unui acord de parteneriat între Municipiul Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului

„Regele Mihai I al României” din Timișoara

Urmare a discuțiilor purtate între reprezentanții Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și cei ai Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, în cadrul unor întâlniri de lucru, s-au identificat o serie de nevoi și puncte de interes comune celor două instituții. Pe de o parte a fost relevată nevoia municipalității de colaborare cu specialiști și de implicare a viitorilor specialiști sub coordonarea cadrelor didactice în pregătirea, elaborarea și implementarea unor proiecte locale din diversele domenii de activitate ale Direcției de Mediu și, pe de altă parte nevoia de implicare a studenților sub coordonarea cadrelor didactice universitare în activități practice, concrete și ancorate în realitatea economică și instituțională locală.

Propunerea de încheiere a unui acord de parteneriat în domeniile de activitate universitară și cea de administrație publică locală în domeniul protecției mediului urban constituie un avantaj pentru ambele instituții, ținând cont de preocupările celor două entități în privința susținerii și dezvoltării activității educaționale universitare și postuniversitare în domeniul peisagisticii, horticulturii și silviculturii, zootehniei și biotehnologiei, medicinii veterinare, tehnologiei produselor alimentare, precum și a altor domenii de interes comun.

În cadrul Ședinței de Senat a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara din data 22.07.2016, s-a aprobat prin Hotărârea nr.5062 inițierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara. Acest document a fost înaintat Municipiului Timișoara și înregistrat cu nr.CDM2016-433/26.07.2016.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local exercită atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern. De asemenea, conform prevederilor art.36, alin.(7), lit.a), din Legea nr.215/2001, consiliul local hotărăște asocierea cu persoane juridice române sau străine în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Având în vedere cele expuse mai sus, PROPUNEM:

 • 1. Aprobarea inițiativei de încheiere a unui Acord de parteneriat între Municipiul Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, aplicabile activității universitare, respectiv administrației publice locale în domeniul protecției mediului urban, ținând cont de preocupările celor două instituții în privința susținerii și dezvoltării activității educaționale universitare și postuniversitare în domeniul peisagisticii, horticulturii și silviculturii, zootehniei și biotehnologiei, medicinii veterinare, tehnologiei produselor alimentare și a altor domenii de interes comun.

 • 2. Aprobarea împuternicirii Domnului Primar Nicolae ROBU să semneze Acordul de parteneriat din anexă.

VICEPRIMAR,

Dan DIACONU

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE ȘI

POLITICI MEDIU URBAN,

Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI                   Daniel - Marius CORAȘ

Red./Dact. VCB, Ex.2


SERVICIUL JURIDIC,

Cod FO-53-01, Ver.2