Hotărârea nr. 71/2016

71/09.09.2016 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timisoara"
Hotararea Consiliului Local 71/09.09.2016
privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-20186/17.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr. RE2016-001493/03.08.2016 ;
Având în vedere art.35 alin. (1), lit.e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;
Având în vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timisoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.239/2009;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1), (2) litera d), alin.(6) litera a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Ân baza prevederilor art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
SIMONIS ALFRED
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC2016-20186/17.08.2016

REFERAT

Privind aprobarea documentației cu titlul ‘’ Bilanț real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara’’

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr. RE2016-001493/03.08.2016 ;

Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din LEGEA nr. 325 /2006 serviciului public de alimentare cu energie termică ;

Având în vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara , aprobat prin HCL nr.239/2009 ;

Având în vedere avizul ANRSC nr.414020/25.07.2016 pentru documentația cu titlul ‘’ Bilanț real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timișoara’’

ANRSC a avizat valorile pierderilor reale de energie termică și valorile pierderilor tehnologice de energie termică , după cum urmează:

Pierderi la producerea energiei termice în CT Centru                    9,78%

Pierderi în rețelele de transport aferente CT Centru                       15,15%

Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT Centru                       19,18%

Pierderi la producerea energiei termice în CT de cvartal                  15,74%

Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT de cvartal                    14,68%

Pierderi la producerea energiei termice în CET Freidorf                 58,89%

Pierderi în rețelele de distribuție aferente CET Freidorf                   19,54%

Pierderi la producerea energiei termice în CT de cvartal +CET Freidorf   25,77%

Pierderi in rețelele de distribuție aferente CT de cvartal +CET Freidorf    15,31%

Pierderile totale țn rețelele de distribuție                                    18,97%

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) litera’’a’’pct. 14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată și actualizată,

PROPUNEM:

Consiliului Local

Art.1 Aprobarea documentației cu titlul” Bilanț real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timișoara’’

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ


SEF SERVICIU ENERGETIC MSUP IOAN ZUBAȘCU


AVIZAT JURIDIC

CONSILIER MIRELA-ADRIANA TOC

Cod FO 53-01,ver.2

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".