Hotărârea nr. 70/2016

70/09.09.2016 privind aprobarea încheierii convenţiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică
Hotararea Consiliului Local 70/09.09.2016
privind aprobarea încheierii convenţiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-19230/04.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr. RE2016-001372/18.07.2016;
Având în vedere art.3 din ORDINUL nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice, art.1 alin.(3), art.10 alin.(5) din Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică, art.42 alin.(6) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art.28 din Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, art.1 alin.(3) din Normă Tehnică privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum aprobata prin Ordinul nr. 343 din 13 iulie 2010;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1), (2) litera d) şi alin.(6) litera a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea convenţiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică - ANEXA 4 la contractele de furnizare a energiei termice încheiate între S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. şi Asociaţiile de proprietari, Asociatiile de locatari , persoane juridice care isi desfasoara activitatea in cadrul condominiilor.

Art. 2: Se aprobă repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele tip condominiu conform prevederilor Ordinului nr. 343 /2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR. SC2016-19230/04.08.2016

REFERAT

Privind încheierea convențiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr. RE2016-001372/18.07.2016 ;

Având în vedere art.3 din ORDINUL nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice,art.1 alin.(3),art.10 alin.(5) din LEGEA nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficiența energetic, art.42 alin.(6) din LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilități publice, art.28 din LEGEA nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, art.1 alin.(3) din NORMĂ TEHNICĂ privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum aprobata prin ORDINUL nr. 343 din 13 iulie 2010.

Având în vedere faptul că prin încheierea convențiilor de facturare individuale se realizează :

  • -  respectarea prevederilor legale aplicabile privind asigurarea unei repartizări echitabile a energiei termice înregistrate de contorul de la branșament între proprietarii din condominiu, precum și aplicarea principiului ‘’beneficiarul plătește’’;

  • -   asigurarea unei relații contractuale directe între proprietarii din condominii branșate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică și furnizorul acestui serviciu;

  • -  factura privind contravaloarea serviciului public de alimentare cu energie termică ajunge direct la consumator ;

  • - posibilitatea sistării și acționării în instanță a consumatorilor rău-platnici de către furnizor, fără a afecta consumatorii buni-platnici;

  • - evitarea repartizării unor costuri exagerate la încălzirea locuinței, către consumatori, furnizorul având astfel posibilitatea de a defalca consumurile conform realității; evitarea unor neînțelegeri (eventuale fraude) din cadrul asociațiilor de proprietari privind consumurile de energie termică pentru apă caldă menajeră și încălzire, deoarece furnizorii de energie termică ce solicită încheierea de convenții individuale anexă la contractul de furnizare a energiei termice au obligația ca împreună cu asociațiile de proprietari/locatari să inventarieze instalațiile interioare din condominii ;

  • - In cazul asociațiilor de proprietari care sunt executate silit pentru neplata energiei termice consumate , recupararea datoriilor nu se poate face dacă nu sunt bani în contul asociației și dacă

consumatorii nu vor să achite sumele restante stabilite prin sentința judecatorească.In astfel de situații , Colterm sistează energia termică și pierde consumatorii care nu au restanțe.

-un alt avantaj al convenției individuale -nu ar mai exista societăți comerciale care primesc în mod ilegal subvenții pentru energia termică consumată.

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) litera’’a’’pct. 14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată și actualizată,

PROPUNEM:

Consiliului Local

Art.1 Aprobarea încheierii convențiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică -ANEXA 4 la contractele de furnizare a energiei termice încheiate între SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA și Asociațiile de proprietari, Asociatiile de locatari , persoane juridice care isi desfasoara activitatea in cadrul condominiilor,

Art.2 Aprobarea repartizării consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele tip condominiu conform prevederilor ORDINULUI nr. 343 /2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum.

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ


SEF SERVICIU ENERGETIC MSUP IOAN ZUBAȘCU


AVIZAT JURIDIC

CONSILIER MIRELA-ADRIANA TOC