Hotărârea nr. 69/2016

69/09.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din strada Vasile Alecsandri nr.5, ap.nr.SPCOM2 ,etaj parter la preţul de vânzare de 231.000 lei
Hotararea Consiliului Local 69/09.09.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din strada Vasile Alecsandri nr.5, ap.nr.SPCOM2 ,etaj parter la preţul de vânzare de 231.000 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016- 21011/29.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele cu nr. SC2016-019952 din 12.08.2016 şi SC2016-020790 din 25.08.2016 primite de la ILEA REMUS CALIN reprezentant al SC.AMERO SRL- proprietară a spaţiului comercial din Timişoara,strada Vasile Alecsandri nr.5, etaj parter ,ap.nr.SPCOM2 înscris în C.F. nr.402043-C1-U36, nr.topo 402043-C1-U36 prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare pentru preţul de 231.000 lei.
Având în vedere Adresa cu nr.1927 din 13.07.2015, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-019952 din 29.08.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-019952 din 25.08.2016 a Biroului Şcoli-Spitale ;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-019952 din 25.08.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ap.nr.SPCOM2 ,etaj parter situat în imobilul din strada Vasile Alecsandri nr.5,înscris în C.F. nr.402043-C1-U36, nr.topo 402043-C1-U36 la preţul de vânzare de 231.000 lei.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC.AMERO SRL prin reprezentant Ilea Remus Călin;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI