Hotărârea nr. 68/2016

68/09.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, situat in imobilul din Piaţa Traian nr. 6,etaj parter , nr. apartament SAD 4A, la preţul de vânzare de 40.000 euro
Hotararea Consiliului Local 68/09.09.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, situat in imobilul din Piaţa Traian nr. 6,etaj parter , nr. apartament SAD 4A, la preţul de vânzare de 40.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 19610/09.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC2016-019183/03.08.2016 înregistrată la Direcţia Comunicare de către BALINT ATTILA -IOAN împuternicit ai domnilor SZOBOVICH ANDREAS GUSTAV JOSEF si SZOBOVICH PAUL-coproprietari ai spaţiului cu altă destinaţie decăt aceea de locuinţă -SAD 4A , situat in imobilul din Timişoara, Piaţa Traian nr.6, Corp A la etaj parter şi corp B la demisol spre strada Anton Pann, înscris în C.F. nr.400876-C1-U44, nr.topo 400876-C1-U44, preţ de vânzare de 40.000 euro;
Având în vedere Adresa nr. 2168 din 25.07.2016,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-019183 din 05.08.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-019183 din 04.08.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-019183 din 05.08.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Piaţa Traian nr.6, etaj parter , nr. apartament SAD 4A, înscris în C.F. nr.400876-C1-U44, nr. topo 400876-C1-U44 la preţul de vânzare de 40.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Balint Attila- Ioan, împuternicit al coproprietarilor Szobovich Andreas Gustav Josef si Szobovich Paul;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR,


NICOLAE


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR.

ROBU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință, situat in imobilul din Piața Traian nr.6,etaj parter , nr.apartament SAD 4A, la prețul de 40.000 euro.

Având în vedere adresa nr. SC2016-019183/04.08.2016 înregistrată la Direcția Comunicare de către Balint Attila-Ioan împuternicit al domnilor SZOBOVICH ANDREAS GUSTAV JOSEF si SZOBOVICH PAUL -coproprietari ai spațiului cu altă destinație decăt aceea de locuință -SAD 4A situat in imobilul din Timișoara, Piața Traian nr.6, Corp A la etaj parter și corp B la demisol spre strada Anton Pann, înscris în C.F. nr.400876-C1-U44, nr.topo 400876-C1-U44, preț de vânzare de 40.000 euro .

Spațiul are o suprafață utilă de aproximativ 109 mp și este compus din : 1birou,vestiar, magazin, magazie în corpul B la demisol cu 3,14% p.c.i și 93/2976 teren.

Având în vedere adresa nr. 2168 din 25.07.2016 ,emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, prin care ne informează că nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra Spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 4A din corpul de clădire A, Piața Traian nr.6 ,etaj parter, înscris în C.F. nr. 400876-C1-U44, nr.topo 400876-C1-U44, cod TM-II-s-B-06096, poziția 61 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Biroul Spații cu altă Destinație din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse ne comunică prin adresa cu nr. SC2016-019183 din 05.08.2016 că spațiul mai sus menționat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

Prin adresa cu nr. SC2016-019183 din 04.08.2016, Biroul Școli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate, învățământ) , ce aparțin de birou.

Prin adresa cu nr.SC 2016-019183 din 05.08.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate,cultură) ce aparțin de birou.Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

In conformitate cu art.4,alin.(4), art.9 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice :

„Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului roman, prin Ministerul Culturii și Cultelor, sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.’’

In conformitate cu art.36,alin (1) și alin (9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală ,republicată și modificată;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea Spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință, SAD4A situat in imobilul din Piața Traian nr.6, corp A la parter și corp B la demisol spre strada Anton Pann ,înscris in C.F nr. 400876-C1-U44, nr.topo 400876-C1-U44, la prețul de 40.000 euro.

VICEPRIMAR,                      _

FARKAS IMRE

P. DIRECTOR D.C.T.D.D.

LAURA KOSZEGI

CONSILIER,

LUMINIȚA MIRICĂ

SERVICIUL JURIDIC