Hotărârea nr. 65/2016

65/09.09.2016 privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara
Hotararea Consiliului Local 65/09.09.2016
privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-21275/31.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr.11349/29.07.2016 al Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.a). din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii şi Organigrama pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara conform Anexei nr.1 şi Anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara .
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara;
- Mass-media locală.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2016 - 21275 /31.08..2016APROBAT

PRIMAR Nicolae Robu

REFERAT

privind susținerea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea și aprobarea Statului de funcții și a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timșsoara

Având în vedere referatul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara înregistrat cu nr. 11349/29.07.2016 privind modificarea și aprobarea Statului de funcții și a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;

Propunem susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții și a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara.

Secretar,

Simona Drăgoi

Consilier juridic, Gabriela Iova


Șef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

FO-53-01 ver.1

JNIC DE URGENTA


JIS TURCANU" TIMIȘOARA

STAT DE FUNCȚII valabil cu data de 01.07.2016

Nr.

Cit

Denumirea funcției conf. Legii

Specialitatea

Ni-vel stu-

Cuan-tum post

Numele si prenumele

Observații

0

1

3

4

5

8

9

SECȚIA CLINICA PEDIATRIE I

COMPARTIMENT PEDIATRIE

personal medical NORMAT__________2,00 FINANȚAT ____________2,00

1

Medic Sef Secție /medic primar

pediatrie

S

1,00

DR.MARCOVICI TAMARA

MEDIC SEF SECȚIE

2

medic specialist

pediatrie

S

0,50

DR.OLARIU LAURA

3

medic

pediatrie

s

0,50

VACANT

personal mediu sanitar NORMAT________ 8,00 FINANȚAT ____________8,00

4

Asist. Med. Sef Sectie/asist.princ

pediatrie

PL

1,00

DUMITRA MARIETA LIVIA

ASISTENT SEF

5

asist.med.pr.

med gen

PL

1,00

CIMPEANU MIHAELA

6

asistent med princ. licențiat

pediatrie

S

1,00

POPESCU CARMEN

7

asistent med princ.licentiat

med gen

S

1,00

RAFFA SIMONA

8

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

PAMFILIE DANELA

9

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

SICLOVAN ERIKA

10

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

URSAN CLAUDIA VASILICA

11

asistent med princ.

med.gen.

PL

1,00

VACANT

12

infirmiera

G

1,00

VACANT

13

infirmiera

G

1,00

RADU STELUTA

14

infirmiera

G

1,00

TOMUT MARIANA

15

infirmiera

G

1,00

MOLDOVAN MIHAELA DANIELA

16

infirmiera

G

1,00

VACANT

COMPARTIMENT NEFROLOGIE

personal medical NORMAT________ 1,00 FINANȚAT _____________1,00

17

medic primar, spec

pediatrie, nefrologie

S

0,50

DR.DAESCU CAMELIA

CFS

18

medic primar

pediatrie

S

0,50

DR.BELEI OANA

19

asistent med princ. licențiat

pediatrie

S

1,00

CORCOMAN CARMEN

20

asistent med.

med gen

PL

1,00

DINU RODICA NICOLETA

21

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

GALCEAVA ANA

22

asistent med.

med gen

PL

1,00

RECSKY MONICA

23

asistent med

med gen

S

1,00

MICU TATIANA

24

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VINCA ELISABETA

25

asistent med

med gen

PL

1,00

VACANT

26

asistent med

pediatrie

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT_________ 5,00 FINANȚAT _____________5,00

27

infirmiera

G

1,00

CUZUB MANUELA

28

infirmiera

G

1,00

MIRCOV RODICA

29

infirmiera

G

1,00

VULPE VALENTINA

30

infirmiera

G

1,00

VACANT

31

infirmiera

G

1,00

VACANT

COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE

32

medic primar

pediatrie/gastroente

S I        1,00

PROF.DR.SIMEDREA IOAN

personal mediu sanitar NORMAT________ 8,00 FINANȚAT ____________8,00

33

asistent med princ.licentiat

pediatrie

S

1,00

BRODETCHI IONELA

34

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

RUS DANIELA

35

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

TUDOR MARIA CORNELIA

36

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

SILAGHI MARICICA

37

asistent med.

med gen.pr

PL

1,00

KUBICZ MIRELA

38

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

ROMAN LAVINIA MIHAELA

39

asistent med

med gen

S

1,00

POPESCU CONSTANTIN

40

asistent med

pediatrie

PL

1,00

BOGOSAVLEVICI DRAGANA

41

infirmiera

G

1,00

COANDA GABRIELA

42

infirmiera

G

1,00

URECHIE VALENTINA

43

infirmiera

G

1,00

VACANT

44

infirmiera

G

1,00

GOGA NICOLETA

45

infirmiera

G

1,00

VACANT

46

îngrijitoare

G

1,00

GALAN ELENA

47

îngrijitoare

G

1,00

GRADINARU GEORGINA

48

îngrijitoare

G

1,00

VACANT

49

îngrijitoare

G

1,00

ANDONIE MARIA

50

îngrijitoare

G

1,00

BLAGA VIORICA

51

îngrijitoare

G

1,00

MANOLE IRINA

personal auxiliar sanitar NORMAT

1,00

FINANȚAT

1,00

52 brancardier

G

1,00

STEF FLORIAN               |

AMBULANTA POSTURI FIXE

53

asistent med princ.licentiat

pediatrie

S

1,00

POPESCU DANIELA

54

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

IRIMESCU LIVIA TEODORA

SPITALIZARE DE ZI - ROST FIX personal mediu sanitar NORMAT          1,00 FINANȚAT              1,00

55

asistent med princ.

pediatrie

S

1,00

VELCIOV MARI A

STATIE DE HEMODIALIZA personal medical     NORMAT          1,00 FINANȚAT              1,00

56

medic primar

pediatrie

S

1,00

VACANT

personal mediu sanitar NORMAT         3,00 FINANȚAT              3,00

57

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

LOVRENSCHI IVANCA

58

asistent med princ.

med.gen.

PL

1,00

B RAI LA LINA VALE Rl A

59

asistent med princ.

med.gen.

PL

1,00

GHICATANIA

personal auxiliar sanitar NORMAT          3,00 FINANȚAT               3,00

60

infirmiera

G

1,00

VLADUTI OLIMPIA AURORA

61

infirmiera

G

1,00

BUHAANA

CFS

62

infirmiera

G

1,00

POPESCU MILICA

SECȚIA CLINICA PEDIATRIE II

COMPARTIMENT PEDIATRIE personal medical      NORMAT          1,00 FINANȚAT              1,00

63

medic primar

pediatrie

S

0,50

DR.BATANEANT MIHAELA

64

medic specialist

pediatrie

S

0,50

DR.URTILA PATRICIA

65

medic primar

pediatrie

S

1,00

VACANT

INTEGRARE AMBULATOR

66

medic

pediatrie

S

1,00

VACANT

INTEGRARE AMBULATOR

personal medical     NORMAT          5,00 FINANȚAT              5,00

67

Asist.Sef/asistent med

pediatrie

S

1,00

TAMAS SIMONA BOGDANA

delegație asist sef

68

asistent med.

med gen

PL

1,00

MUTICA JANNINA ECATERINA

69

asistent

med. p ri n c. I ice ntiat

pediatrie

S

1,00

VACANT TEMPORAR

REZERVARE POST CHEBARUS CRISTINA

70

asistent med .

med gen

PL

1,00

VACANT

STEFANOVICI BILIANA

71

asistent med .

med gen

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT__________5,00 FINANȚAT _____________3,00

72

infirmiera

G

1,00

MITRU IRINA

73

infirmiera

G

1,00

VACANT

74

infirmiera

G

1,00

CABALAU CRISTINA

COMPARTIMENT ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE

personal medical      NORMAT          1,00 FINANȚAT              1,00

76

medic primar/specialist

pediatrie si imunologie si alergologie/oncologi e medicala

S

1,00

CONF.DR.CUCURUZ MARIA

personal medical     NORMAT          5,00 FINANȚAT              5,00

77

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

78

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

GRELUS ANICA LUCICA

79

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

TAUT FELICIA AURICA MARIA

CIC TOPLICEANU

80

asistent med

med gen

PL

1,00

BALASOIU MIHAELA

81

asistent med

med gen

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT          5,00 FINANȚAT               3,00

82

infirmiera

G

1,00

TIMBOTA ERICA

83

infirmiera

G

1,00

NAGY LENUTA

84

infirmiera

G

1,00

TllGANAS ANGELA

COMPARTIMENT HEMATOLOGIE-ONCOLOGIE PEDIATRICA

personal medical NORMAT__________3,00 FINANȚAT______________2,50

85

medic primar/specialist

pediatrie/hematolog ie si oncologie medicala

S

0,50

DR.PETRESCU CARMEN

86

medic primar

hematologie

S

1,00

DR.PASCALAU ANDREEA

87

medic specialist

pediatrie

s

0,50

DR.OPRISONI ANDRADA LICINIA

88

medic specialist

pediatrie

s

0,50

DR.CIOCARLIE OANA CRISTINA

CFS

personal medical     NORMAT         14,00 FINANȚAT             14,00

89

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

90

asistent med princ.licentiat

med gen

S

1,00

SAS SIMONA STELUTA

91

asistent med.

med gen

PL

1,00

NECHITA CĂTĂLIN LOREDAN

92

asistent med.

med gen

PL

1,00

LELEA ADRIANA MIHAELA

93

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

COANDA CAMELIA IRINA

94

asistent med.

med gen

PL

1,00

COROIU IOANA ROXANA

95

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

DRAGAN CLAUDIA ALINA

96

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

IOVA MIHAELA NICOLETA

97

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

CONDRASCHl DORINA

98

asistent med.

med gen

PL

1,00

JEPCEA GEORGETA

99

asistent med.

med gen

PL

1,00

ORTAN CRISTINA MIHAELA

100

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

COMAN IONELA LACRAMIOARA

101

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

SANFIR MARINELA

102

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

NISTOR CRISTINA ELENA

personal auxiliar sanitar NORMAT          8,00 FINANȚAT               8,00

103

infirmiera

G

1,00

IUHASZ ILONKA

104

infirmiera

G

1,00

SZABO DORICA

105

infirmiera

G

1,00

MUSTEATA DORINA

106

infirmiera

G

1,00

POSTEUCA STELA

107

infirmiera

G

1,00

SOSDEAN LUCICA

108

infirmiera

G

1,00

VOGEL HOLCZER BIANCA ILEANA

109

infirmiera

G

1,00

SCURTU RODICA

110

infirmiera

G

1,00

ISTRATE LUCIA

COMPARTIMENT GENETICA

personal medical_____NORMAT__________1,00 FINANȚAT _____________1,00

121

medic primar/spec

pediatrie/oncologie medicala

S

0,50

DR.BOERIU ESTERA

122

medic specialist

pediatrie

S

0,50

VACANT

123

asistent med.

med gen

PL

1,00

GURAN LUISA CRISTINA

CIC

STEFANOVICI BILIANA

124

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

CISMAS CRISTINA

CIC TORZAN MONICA

125

asistent med.

pediatrie

PL

1,00

LUCA RAZVAN

CFS PIRVU MARIAN

126

asistent med.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

127

asistent med.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

128

infirmiera

G

1,00

TRIF COSTEA MARIANA

129

infirmiera

G

1,00

RADOVAN ADRIANA-MADALINA

130

infirmiera

G

1,00

VACANT

2,00

2,00 FINANȚAT

AMBULANTA - POSTURI FIXE

personal medical NORMAT

131

asistent med

med.gen.

PL

1,00

VACANT

132

asistent med

med.gen.

PL

1,00

VACANT

STERILIZARE - POSTURI FIXE

personal medical_____NORMAT_________2,00 FINANȚAT ____________2,00

133

asistent med.princ.

med.gen.

PL

1,00

BOGICI DELIA

134

sora med.princ.

pediatrie

PL

1,00

IVANESCU DARINCA

TRANSFUZII - POSTURI FIXE

135

asistent med.princ.licentiat

pediatrie

S

1,00

RĂDICI MARIANA AURELIA

136

asistent med

med.gen.

PL

1,00

VACANT

137

îngrijitoare

G

1,00

MULLERGAROFITA

138

îngrijitoare

G

1,00

CICĂ EVA

139

îngrijitoare

G

1,00

OLARU MARIANA

140

îngrijitoare

G

1,00

SAROSI IBOLYA

141

îngrijitoare

G

1,00

PERNYESZ MARICA

142

îngrijitoare

G

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT          1,00 FINANȚAT               1,00

143

brancardier

G

1,00

DULL MIHAI

144

psiholog princ.

S

1,00

SARAU IRINA MARIA

145

psiholog princ.

S

1,00

JINCA LAURA

146

asistent social

S

1,00

DIMOIU LILIANA CRISTINA

COMPARTIMENT TRANSPLANT MEDULAR

personal medical_____NORMAT_________2,00 FINANȚAT_____________2,50

147

Medic Sef Sectie/medic primar/specialist

pediatrie/oncologie medicala,med.gen. pediatrie

S

1,00

CONF.DR.AGHIRESCU SMARANDA

MEDIC SEF SECȚIE

148

medic primar

hematologie si hemobiologie

S

1,00

DR.ISAC ANCA

149

medic primar

pediatrie

S

0,50

DR.JINCA CRISTIAN

personal medical_____NORMAT________11,00 FINANȚAT ____________11,00

150

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

IONASCU MARIANA

151

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

MISCOV SILVANA

152

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

MILAS ANCA EMANUELA

153

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

BANYAI ILDIKO

154

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VERDET RAMONA

155

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

STIEGLBAUER CAMELIA

156

asistent

med.princ.licentiat

pediatrie

S

1,00

IONASIU-REBREANU CRISTINA

157

asistent med .

pediatrie

PL

1,00

VACANT

158

asistent med .

pediatrie

PL

1,00

VACANT

159

asistent med

med gen

PL

1,00

VACANT

160

asistent med .

med gen

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT_________ 5,00 FINANȚAT _____________5,00

161

infirmiera

G

1,00

SCHIOPU EUGENIA

162

infirmiera

G

1,00

VACANT

163

infirmiera

G

1,00

PERNYEZ ADELA

164

infirmiera

G

1,00

CIOCA MARIA

165

infirmiera

G

1,00

LAZAR MILITA

personal auxiliar sanitar NORMAT_________12,00 FINANȚAT _____________10,00

166

îngrijitoare

G

1,00

VACANT

167

îngrijitoare

G

1,00

IANCU MIRELA

168

îngrijitoare

G

1,00

PERNIESZ DENISA

169

îngrijitoare

G

1,00

TULBURE DOINA

170

îngrijitoare

G

1,00

VACANT

171

îngrijitoare

G

1,00

SANTA AURA

172

îngrijitoare

G

1,00

VACANT

173

îngrijitoare

G

1,00

BACIU VALERIA

174

îngrijitoare

G

1,00

CRETU MARIANA

175

îngrijitoare

G

1,00

VACANT

SECȚIA CLINICA PEDIATRIE III

COMPARTIMENT PEDIATRIE

personal medical_____NORMAT________ 2,00 FINANȚAT ____________2,00

176

medic primar/specialist

pediatrie/cardiologi e

S

1,00

DR.LESOVICI PETRICA

177

medic specialist

pediatrie

S

0,50

DR.MARUNTELUL

178

medic specialist

pediatrie

s

0,50

DR.NICOARA

179

medic primar

pediatrie

S

1,00

DR,CHIHADE MANUELA

INTEGRARE AMBULATOR

personal mediu sanitar NORMAT         8,00 FINANȚAT              8,00

180

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

MIRON GABRIELA

181

asistent med.

med gen

PL

1,00

CUVEJDIAN CODRUTA ALINA

182

asistent med.licențiat

med gen

S

1,00

VACARU IRINA

183

asistent med.

med gen

PL

1,00

CIOBRAANA

184

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

185

asistent med.

med gen

PL

1,00

HASNA NARCISA LACRAMIOARA

186

asistent med.

med gen

PL

1,00

VACANT

187

asistent med.

med gen

PL

1,00

MUNTEAN LUMINTA DIANA

personal auxiliar sanitar NORMAT          5,00 FINANȚAT               5,00

188

infirmiera

G

1,00

PADUREAN MONICA

189

infirmiera

G

1,00

OPREA MARIANA

190

infirmiera

G

1,00

DRAGHIA LILIANA

191

infirmiera

G

1,00

BADET IOANA

192

infirmiera

G

1,00

VACANT

COMPARTIMENT ENDOCRINOLOGIE

personal medical      NORMAT          1,00 FINANȚAT              1,00

193

Medic Sef Sectie/medic

pediatrie/endocrinol ogie

S

1,00

CONF.DR.MARGINEAN OTILIA

MEDIC SEF SECȚIE

194

medic specialist

pediatrie

S

1,00

DR.LASLAU REMUS

INTEGRARE AMBULATOR

mediu sanitar NORMAT

199

asistent med.

med gen

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT          5,00 FINANȚAT               3,00________________________________________

200

infirmiera

G

1,00

LAZAR LAVINIA MARIA

201

infirmiera

G

1,00

MIRAUTA SIMONA OLIMPIA

202

infirmiera

G

1,00

VACANT

COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE SI BOLI METABOLICE

3,00

5,00 FINANȚAT

214

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

LEPOIEV LARISA CRISTINA

215

asistent med.princ

med gen

PL

1,00

PUȘCAȘ VALERIA SMARANDA


203

medic primar

pediatrie

S

1,00

DR.MARAZAN MONICA

204

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

SILER FLORICA DORINA

205

asistent med.

med gen

PL

1,00

STELESCU ZAMFIRA

206

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

GULES FLORICVA GERGETA

207

asistent med.

med gen

PL

1,00

VACANT

208

asistent med.

med gen

PL

1,00

VACANT

209

infirmiera

G

1,00

ONOFREI MIHAELA

210

infirmiera

G

1,00

NICOLAE SILVIA

211

infirmiera

G

1,00

VACANT

COMPARTIMENT REUMATOLOGIE

212

medic primar

pediatrie

S

0,50

DR.MILITARU ANDREEA VIORICA

CFS

213

medic specialist

pediatrie

S

0,50

DR.BRAD GIORGIANA FLAVIA

iu sanitar NORMAT

216

asistent med

pediatrie

PL

1,00

VACANT

217

asistent med.

med gen

PL

1,00

VACANT

218

asistent med.

med gen

PL

1,00

VACANT

219

infirmiera

G

1,00

VACANT

220

infirmiera

G

1,00

VACANT

221

infirmiera

G

1,00

VACANT

222

brancardier

G

1,00

GROS VALENTIN MARIAN

AMBULANTA POSTURI FIXE personal mediu sanitar NORMAT         2,00 FINANȚAT              2,00

223

asistent med.

med.gen.

PL

1,00

POPESCU LETITIA

224

asistent med.princ.

med.gen.

PL

1,00

MECEA LACRAMIOARA CODRUTA

personal auxiliar sanitar NORMAT          6,00 FINANȚAT               6,00

225

îngrijitoare

G

1,00

ARAZAN SILVIA

226

îngrijitoare

G

1,00

TILICA CAMELIA

227

îngrijitoare

G

1,00

DANCIAR RODICA

228

îngrijitoare

G

1,00

PINTEAN MARIA

229

îngrijitoare

G

1,00

LASLAU IOANA

230

îngrijitoare

G

1,00

TILICA RALUCAELIDA

SECȚIA CLINICA PEDIATRIE IV

COMPARTIMENT PEDIATRIE

231

medic primar

pediatrie

S

0,50

DR.POP MARIA

232

medic primar

pediatrie

S

1,00

DR.MILANOVICI ELISABETA

INTEGRARE AMBULATOR

233

medic

pediatrie

S

1,00

VACANT

INTEGRARE AMBULATOR

personal mediu sanitar NORMAT          8,00 FINANȚAT              8,00

234

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

EPURE EMILIA IUSTINA

235

asistent med.

med gen

PL

1,00

LUPU MIHAELA

236

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

CRISTESCU MIHAELA

237

asistent med.

med gen

PL

1,00

NEAGOE LUMINIȚA GEANINA

238

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

239

asistent med

pediatrie

PL

1,00

VACANT

240

asistent med.

med gen

PL

1,00

VACANT

241

asistent med.

med gen

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT          5,00 FINANȚAT               3,00

242

infirmiera

G

1,00

MANOLACHE IASMINA

243

infirmiera

G

1,00

FILIP RAVECA

244

infirmiera

G

1,00

DUDUTA ADRIANA

245

infirmiera

G

1,00

VACANT

246

infirmiera

G

1,00

VACANT

COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

personal medical NORMAT________ 1,00 FINANȚAT _____________1,50

247

Medic Sef Sectie/medic primar/spec

pediatrie/cardiologi e

S

1,00

CONF.DR.DOROS GABRIELA SIMONA

MEDIC SEF SECȚIE

248

medic primar/spec

pediatrie/cardiologi e

S

0,50

DR.POPOIU ANCA VOICHITA

personal mediu sanitar NORMAT________ 8,00 FINANȚAT ____________6,00

249

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

KOLLAR RAMONA TEODORA

250

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

MORARIU CLAUDÎA

251

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

TINTE MAGDALENA

CÎC RUSU VIORELILIE

252

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

SCHIOPU NICOLETA

253

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

254

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

JEPCEA BENONI VIRGIL

255

asistent med.

med gen

PL

1,00

VACANT

256

asistent med.

med gen

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT

5,00

FINANȚAT

3,00

257

infirmiera

G

1,00

GLISICI LILIANA

258

infirmiera

G

1,00

PEREANU CORINA

259

infirmiera

G

1,00

PIELE LENUTA

260

infirmiera

G

1,00

VACANT

261

infirmiera

G

1,00

VACANT

COMPARTIMENT HIV/SIDA

personal medical

NORMAT

1,00

FINANȚAT

1,00

262

medic primar

infectioase

s

1,00

VACANT

personal mediu sanitar

NORMAT

5,00

FINANȚAT

5,00

263

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

CALUSERU BILIANA LACRAMIOARA

264

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

PETRESCU MIRELA GEORGETA

265

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

PANESCU ADRIANA SIMONA

266

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

ZOLD MARGARETA

267

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

DOROBANTU NELI

personal auxiliar sanitar NORMAT

5,00

FINANȚAT

3,00

268

infirmiera

G

1,00

DUMITRESCU FELICIA

269

infirmiera

G

1,00

ROB NICOLETA

270

infirmiera

G

1,00

VACANT

DIALIZA PERITONEALA

278

medic primar/specialist

pediatrie/nefrologie

S

0,50

DR.GAFENCU MIHAI

279

medic

pediatrie

S

0,50

VACANT

3,00

283

infirmiera

G

1,00

FOGOROS MARIANA

284

infirmiera

G

1,00

TUT MIOARA

285

infirmiera

G

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT          6,00 FINANȚAT               6,00

286

îngrijitoare

G

1,00

POPESCU MARIA

287

îngrijitoare

G

1,00

VACANT

288

îngrijitoare

G

1,00

DULL VETURIA

289

îngrijitoare

G

1,00

MOISE TATIANA

290

îngrijitoare

G

1,00

VACANT

291

îngrijitoare

G

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT          1,00 FINANȚAT               1,00

292

brancardier

G

1,00

VACANT

DIETETICA - POSTURI FIXE

personal mediu sanitar NORMAT__________3,00 FINANȚAT _____________3,00

293

asistent med.princ.

dietetica

PL

1,00

OBRAD MELINDA

294

asistent med.princ.

dietetica

PL

1,00

PLESCAN KLEIN RENATE

295

asistent med.princ.

dietetica

PL

1,00

ODONEANT DIANA CISANA

SECȚIA CLINICA CHIRURGIE PEDIATRICA

COMPARTIMENT CHIRURGIE PED.

personal medical_____NORMAT________ 3,50 FINANȚAT ____________4,00

296

Medic Sef

Sectie/medic primar

chirurgie si ort.ped

S

1,00

PROF.DR.BOIA EUGEN SORIN

MEDIC SEF SECȚIE

297

medic primar

chirurgie si ort.ped

S

0,50

DR.LAZEA ȘTEFAN

298

medic primar

chirurgie si ort.ped

S

0,50

DR.IACOB RADU

INTEGRARE AMBULATOR

299

medic specialist

chirurgie ped

S

0,50

DR.DAVID VLAD LAURENTIU

INTEGRARE AMBULATOR

300

medic primar

chirurgie si ort.ped

S

0,50

REZERVAT DIR.MED

DR.ANDREI GHE.ZENO

301

medic primar

chirurgie si ort.ped

S

1,00

DR.TRESTIANU VIOREL

302

medic primar

chirurgie si ort.ped

s

1,00

BANATEANU MARIUS

personal mediu sanitar NORMAT_________11,00 FINANȚAT _____________9,00

303

Asist.med Sef Secție

pediatrie

S

1,00

GOLBAN EUGENIA

ASIST SEF CU DELEGAȚIE

304

asistent med.princ.licentiat

pediatrie

S

1,00

CAPLESCU SIMONA

305

asistent

med.princ.licentiat

med gen

s

1,00

TIRISl NICOLETA

306

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VOITA CRISTINA

307

asistent med.gen.

med gen

PL

1,00

SORESCU ANISOARA

308

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

309

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

310

asistent med princ.

pediatrie

S

1,00

SPINU ANDREEA

311

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

MARTA IULIANA

312

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

313

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT_________ 8,00 FINANȚAT _____________8,00

314

infirmiera

G

1,00

TRASCA MARIA

315

infirmiera

G

1,00

USMEC IANA

316

infirmiera

G

1,00

VACANT

317

infirmiera

G

1,00

CONSTANTIN ANI

318

infirmiera

G

1,00

VOICU GABRIELA ROMINA

319

infirmiera

G

1,00

VACANT

320

infirmiera

G

1,00

VACANT

321

infirmiera deb.

G

1,00

ZWEIN MARIANA JANA

COMPARTIMENT ORL

personal medical_____NORMAT________ 1,00 FINANȚAT _____________1,00

322

medic specialist

otorinolaringologie

S

0,50

DR.HORHAT RALUCA

CIC

323

medic

otorinolaringologie

S

0,50

VACANT

324

medic primar

otorinolaringologie

S

1,00

DR.SMOC BORIS

INTEGRARE AMBULATOR

325

medic primar

otorinolaringologie

S

1,00

DR.ZABOS DORINELA

INTEGRARE AMBULATOR

326

medic primar

otorinolaringologie

S

1,00

DR.TIMISAN DANIELA

INTEGRARE AMBULATOR

327

medic primar

otorinolaringologie

S

1,00

DR.MIHAILOVICI DANILEA

INTEGRARE AMBULATOR

personal mediu sanitar NORMAT________ 5,00 FINANȚAT ____________3,00

328

asistent med.gen.licențiat

med gen

S

1,00

SOTER ANDREA SARA

CFS

329

asistent med

pediatrie

PL

1,00

CALIN ADELINA

330

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE

personal medical     NORMAT          0,50 FINANȚAT              0,50

331

medic specialist

oftalmologie

S

0,50

DR.MOCANU VALERIA

332

medic primar

oftalmologie

S

1,00

DR.MOISE CODRUTA MARINELA

INTEGRARE AMBULATOR

333

medic primar

oftalmologie

S

1,00

VACANT

INTEGRARE AMBULATOR

personal mediu sanitar NORMAT________ 5,00 FINANȚAT _____________3,00

334

asistent med.

pediatrie

PL

1,00

BONTEA OLIMPIA

335

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

336

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONTRUCTIVA SI ARȘI

_____personal medical______NORMAT__________1,00 FINANȚAT______________0,50

337

medic primar

chirurgie si ort.ped

S

0,50

DR.FUICU PĂUN

338

medic specialist

chirurgie ped.

S

0,50

DR.STANCÎULESCU MARIA CORINA

INTEGRARE AMBULATOR

personal medical_____NORMAT________ 8,00 FINANȚAT ____________5,00

339

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

BALEAN FIRU DOINA ELENA

340

asistent med.gen. licențiat

med gen

S

1,00

NEDA BOGDANA

341

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VAIDOS MIRELA

342

asistent med .princ.

med gen

PL

1,00

TANASE IRINA

343

asistent med .

med gen

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT

5,00

FINANȚAT

3,00

344

infirmiera

G

1,00

BLAG ELEONORA

345

infirmiera

G

1,00

VACANT

346

infirmiera

G

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar

NORMAT

6,00

FINANȚAT

6,00

347

îngrijitoare

G

1,00

RACZ MARI ETA

348

îngrijitoare

G

1,00

ICHIM IONICA RAMONA

349

îngrijitoare

G

1,00

RUSU CRISTINA MARIA

350

îngrijitoare

G

1,00

CIAUSU MARIA

351

îngrijitoare

G

1,00

RACZ ALEXANDRA MIHAELA

352

îngrijitoare

G

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT

1,00

FINANȚAT

1,00

353

brancardier

G

1,00

VACANT

AMBULANTA POSTURI FIXE

personal mediu sanitar

NORMAT

3,00

FINANȚAT

3,00

354

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

PETROVICI MARIANA

355

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

ALBU ANGELITA

356

asistent med princ.licentiat

med.gen

S

1,00

UIUIU VASILICA NÎCOLETA

STERILIZARE POSTURI FIXE personal mediu sanitar NORMAT________ 2,00 FINANȚAT ____________2,00

357

asistent med.gen.

med.gen

PL

1,00

NASTASE ION

358

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

BLOC OPERATOR

personal mediu sanitar NORMAT________11,00 FINANȚAT_____________11,00

359

asistent med princ.licentiat

pediatrie

S

1,00

REZERVAT DIRECTOR ÎNGRIJIRI

360

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

361

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

HARASIM GABRIELA

362

asistent med princ.licentiat

pediatrie

S

1,00

VACANT TEMPORAR

363

asistent med princ.licentiat

pediatrie

S

1,00

DOLGA LOREDANA ELVIRA

364

asistent med.princ

med.gen

PL

1,00

CHIHAIA MARIOARA CARMEN

365

asistent med princ.licentiat

med.gen

S

1,00

CHIS CAMELIA SUZANA

366

asistent med.gen.

med.gen

PL

1,00

BELCEA-ION ADRIANA DANIELA

367

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

368

asistent med princ.

pediatrie deb

S

1,00

BOLOG MARIA

369

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT__________9,00 FINANȚAT_______________9,00

370

infirmiera

G

1,00

SIMULESCU ECATERINA

371

infirmiera

G

1,00

MOLDOVAN ZOIA

372

infirmiera

G

1,00

CALOTA DORINA

373

infirmiera

G

1,00

DRAGANESCU VIORICA

374

infirmiera

G

1,00

VACANT

375

infirmiera

G

1,00

SULTAN MARIANA

376

infirmiera

G

1,00

VACANT

377

infirmiera

G

1,00

SISCU COSMINA CARMEN

378

infirmiera

G

1,00

VACANT

SECȚIA CLINICA ORTOPEDIE

PEDIATRICA PEDIATRICA

COMPARTIMENT ORTOPEDIE PEDIATRICA

personal medical_____NORMAT________ 3,00 FINANȚAT ____________3,00

379

Medic Sef

Sectie/medic primar

chirurgie si ort.ped

S

1,00

CONF.DR.POPOIU CALIN

MEDIC SEF SECȚIE

380

medic primar

chirurgie si ort.ped

S

1,00

REZERVARE MANAGER

DR.ADAM OVIDIU

381

medic primar

chirurgie si ort.ped

S

1,00

DR.BABEU NICOLAE

382

medic primar

chirurgie si ort.ped

S

1,00

DR.BORTEA CRISTIAN OVIDIU

INTEGRARE AMBULATOR

personal mediu sanitar

NORMAT

8,00

FINANȚAT

5,00

383

asistent med.gen.

med gen

PL

1,00

ARDELEAN RAMONA FLORINA

CIC

UNGUREANU MIHAELA

384

asistent med

med gen

PL

1,00

CUTURMIHAELA

385

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

BACI LA MARI A

CIC

386

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

TERSCHANSZKI EMIL DRAGAN

387

asistent med

med gen

S

1,00

GHILEZAN CRISTINA MARIA

388

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

389

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

390

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar

NORMAT

5,00

FINANȚAT

5,00

391

infirmiera

G

1,00

CRETU IACOVITA MARIUCA

392

infirmiera

G

1,00

MELINTE LUCIA

393

infirmiera

G

1,00

STRAUT ZAMFIRA

394

infirmiera

G

1,00

VACANT

395

infirmiera

G

1,00

VACANT

COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA

personal medical     NORMAT          1,00 FINANȚAT              1,00

396

medic primar

chirurgie si ortped

S

0,50

DR.VASILIE DORU VALENTIN

397

medic primar/spec

chirugie ped./ortopedie si traumatologie

S

0,50

DR.TEPENEU NARCIS

CFS

398

S

0,50

DR.AMARICAI ELENA CONSTANTA

INTEGRARE AMBULATOR

399

S

0,50

DR.CATAN LILIANA ECATERINA

INTEGRARE AMBULATOR

personal mediu sanitar NORMAT          5,00 FINANȚAT              3,00

400

asistent med

pediatrie

S

1,00

NOVOVIC OANA IULIA

401

asistent med

pediatrie

S

1,00

TOMA ADELINA IONELA

402

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar san/tar NORMAT_________ 6,00 FINANȚAT _____________6,00

403

ingrijitoare

G

1,00

STANCU ILEANA

CIC

404

îngrijitoare

G

1,00

HRISCU DANIELA

405

ingrijitoare

G

1,00

COSMA TUDORA

406

ingrijitoare

G

1,00

ROMAN MIHAELA RAMONA

CIC

407

ingrijitoare

G

1,00

VACANT

408

ingrijitoare

G

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT_________ 1,00 FINANȚAT _____________1,00

409

brancardier

G

1,00

VACANT

AMBULANTA POSTURI FIXE

personal mediu sanitar NORMAT________ 3,00 FINANȚAT ____________3,00

410

asistent med

pediatrie

PL

1,00

ANGHELUTA CAMELIA

CIC

411

asistent med princ. licențiat

pediatrie

S

1,00

HUC MONICA

412

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

SALA GIPS POSTURI FIXE

personal mediu sanitar NORMAT________ 2,00 FINANȚAT ____________2,00

413

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

PETRESCU CLAUDIA

414

asistent med gen

med gen

PL

1,00

MERCE DANIEL MIHAI

SECȚIA CLINICA ATI

COMPARTIMENT ATI

personal medical

NORMAT

4,00

FINANȚAT

4,00

415

Medic Sef

Sectie/medic primar

ATI

S

1,00

DR.POPESCU BARBURA

MEDIC SEF SECȚIE CU DELEGAȚIE

416

medic primar

ATI

s

1,00

DR.BADETI RODICA

417

medic specialist

ATI

s

1,00

VACANT TEMPORAR

REZERVARE POST

418

medic

ATI

s

1,00

DR.CUCUI COZMA COSMINA GEORGIANA

personal mediu sanitar

NORMAT

24,00

FINANȚAT

20,00

419

Asist Sef/asistent princJicentia

pediatrie

S

1,00

MIHOC NINA

asistent sef cu delegație

420

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

CUTUI DANIELA MIHAELA

421

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

CRAIOVEANU ANA MARIA

422

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

BOCI MAGDALENA CAROLINA

423

asistent

med.gen.licențiat

med gen

S

1,00

MIROSI! RALUCA VALENTINA CARMEN

424

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

IONESCU RAMONA CORINA

425

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

CIOROGARIU DANIEL

426

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

TURCU FLORENTINA DANIELA

427

asistent med.gen.licențiat

med gen

S

1,00

PETER IELENA

428

asistent med gen.

med gen

PL

1,00

MURESAN ANDREEA NICOLETA

429

asistent

med. princ. licențiat

med gen

S

1,00

VACANT TEMPORAR

REZERVARE POST

430

asistent med gen.

med gen

PL

1,00

BAGU CRISTINA

431

asistent med princ.

obstretica-ginecologie

PL

1,00

NISTRU MARILENA

432

asistent med princ.

pediatrie

S

1,00

NICULICI MARIANA

433

asistent med princ.

med gen

S

1,00

POP LAURA SILVIA

434

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

435

asistent medical

pediatrie

PL

1,00

CUTUR MIHAELA

436

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

437

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

CIRLAN MARICELA SORINA

438

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT          11,00 FINANȚAT              11,00

439

infirmiera

G

1,00

KRAMER PERSA

440

infirmiera

G

1,00

CUCIUREANU VIORICA

441

infirmiera

G

1,00

GROSULEAC MINODORA

442

infirmiera

G

1,00

VACANT

443

infirmiera

G

1,00

VACANT

444

infirmiera

G

1,00

BAIES RAMONA

445

infirmiera

G

1,00

RADONEA ALINA

446

infirmiera

G

1,00

TANASE ROXANA MADALINA

447

infirmiera

G

1,00

TITAN MARIOARA

448

infirmiera

G

1,00

VACANT

449

infirmiera

G

1,00

VACANT

COMPARTIMENT TI                       25

personal medical     NORMAT         6,00 FINANȚAT             6,00

450

medic primar/spec

pediatrie/med.fam

S

0,50

DR.CRĂCIUN ADRIAN

451

medic specialist

pediatrie

S

0,50

DR.CHIRU DANIELA

452

medic specialist

ATI

S

1,00

DR.IZVERNARIU FLORINA

CIC DR.FARCHESCU LAVINIA GRATIANA

453

medic specialist

ATI

S

1,00

VACANT

DR.STEFANESCU

EMANUELA MARIA

454

medic primar/spec

pediatre/ATI

S

0,50

DR.MIHAILOV DELIA

455

medic spec.

ATI

S

0,50

VACANT

456

medic

ATI

S

1,00

VACANT

457

medic

ATI

S

1,00

DR.CAPUSAN DANIEL

CT

personal mediu sanitar NORMAT________ 20,00 FINANȚAT ____________20,00

458

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

ROMAN LILIANA

459

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

BELDEAN ALINA

460

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

CALOFIR PETRIA

461

asistent med princ. licențiat

med gen

S

1,00

LAITIN CONSTANTA

462

asistent med.gen.

med gen

PL

1,00

VACANT

463

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

EPURE DANIELA

CIC

464

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

465

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

JECAN MELANIA

466

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

TRIPPA GABRIELA LILIANA

467

asistent med.gen. licențiat

med gen

S

1,00

SALAJAN BIANCA

468

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

BACAU MARIUS CIPRIAN

469

asistent med.princ

med gen

PL

1,00

JURA ECATERINA RAMONA

470

asistent med

med gen

PL

1,00

STEF ELENA

471

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

IONESCU CORINA SIMONA

472

asistent med

med gen

S

1,00

BOJBOI SEMIDA

473

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

MARASESCU CAMELIA

474

asistent med princ.

pediatrie

S

1,00

VACANT

475

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

476

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

477

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

SECȚIA CLINICA PSIHIATRIE PEDIATRICA

_____personal medical______NORMAT__________2,50 FINANȚAT______________2,50

496

Medic Sef Sectie/medic spec

psihiatrie ped

S

1,00

DR.NUSSBAUM LAURA

MEDIC SEF SECȚIE

497

medic primar

psihiatrie ped

S

0,50

DR.JURMA ANDA MARIA

CFS

498

medic specialist

psihiatrie ped

S

1,00

DR.KANALASZ GIZELA

499

medic primar

psihiatrie ped/neurologie ped

S

1,00

DR.BOCHIANU CAMELIA

INTEGRARE AMBULATOR

500

medic primar

psihiatrie ped/neurologie ped

S

1,00

DR.TUDORACHE ROXANA

INTEGRARE AMBULATOR

personal mediu sanitar NORMAT         12,00 FINANȚAT             12,00

501

Asist Sef/Asist.med.pr.

pediatrie

PL

1,00

KATAROV PETRU

ASISTENT SEF

502

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

ALBEANU CEBZAN ALINA ILEANA

503

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

KELE MIHAI

504

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

BLAG DOINA

505

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VICAR CLAUDIA MIOARA

506

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

ENASONI NICOLETA MARIANA ADRIANA

507

asistent med.

med gen

PL

1,00

POCREATA CARMEN EMOKE

CIC

508

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

BORCESCU DELIA MARIOARA

509

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

SIEMAN CRISTIAN

510

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

DARABAN ANGELICA

511

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

KELE LORENA CORINA EMANUELA

512

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

MISARCIU SIMONA MARIA

personal auxiliar sanitar NORMAT          9,00 FINANȚAT               9,00

513

infirmiera

G

1,00

SUBI GABRIELA

514

infirmiera

G

1,00

SOFRAC DORINA

515

infirmiera

G

1,00

DELCEA IOANA

516

infirmiera

G

1,00

GACEU GEORGETA

CIC

517

infirmiera

G

1,00

LUPEAN SANDA

518

infirmiera

G

1,00

MOHAN ILEANA

519

infirmiera

G

1,00

MULICZ ELISABETA

520

infirmiera

G

1,00

NESU NELA

521

infirmiera

G

1,00

SOILITA AMALIA

522

îngrijitoare

G

1,00

SANDRU ELENA ANISOARA

523

îngrijitoare

G

1,00

NICHIT MARIA

524

îngrijitoare

G

1,00

ROSZA ANGELA DANIELA

525

îngrijitoare

G

1,00

ACHIM TATIANA

526

îngrijitoare

G

1,00

MOHAN ILDIKO

527

îngrijitoare

G

1,00

BIHOI ANGELICA

528

îngrijitoare

G

1,00

BAICI CODRUTA GABRIELA

529

brancardier

G

1,00

DOBRA ANTON

530

brancardier

G

1,00

SUBI SORIN

531

psiholog princ.

S

1,00

GHEORGHIU LORICA GABRIELA

530

psiholog princ.

S

1,00

MITRULESCU PAISEANU AMALIA LUISA

531

kinetoterapeut princ.

s

1,00

MODRA ALINA

532

kinetoterapeut

s

1,00

VACANT

SECȚIA CLINICA NEUROLOGIE PEDIATRICA

533

Medic Sef

Sectie/medic primar

neurologie/psihiatrie

S

1,00

DR.CORCHES AXINIA

MEDIC SEF SECȚIE cu delegație

534

medic spec

neurologie ped.

S

1,00

DR.MANEA MIRELA

personal mediu sanitar NORMAT________11,00 FINANȚAT ____________7,00

535

asistent med princ.

pediatrie

S

1,00

LAPOSI ISTVAN

CFS STOICOVICI

BIANCA CLAUDIA

536

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

RAICU DANIEL TIBERIU

GYONGYANGELA

537

asistent med.

med gen

PL

1,00

OLARU RAMONA

538

asistent med

med gen

PL

1,00

SEIMAN MIRELA ADRIANA

539

asistent med

med gen

PL

1,00

VACANT

540

asistent med

pediatrie

PL

1,00

VACANT

541

asistent med

med gen

PL

1,00

VACANT

personaj auxiliar sanitar NORMAT__________9,00 FINANȚAT _____________6,00

542

infirmiera

G

1,00

AIRIZER MARIA IULIANA

543

infirmiera

G

1,00

KAFMANN GABRIELA

544

infirmiera

G

1,00

VACANT

545

infirmiera

G

1,00

VACANT

546

infirmiera

G

1,00

VACANT

547

infirmiera

G

1,00

VACANT

SECȚIA CLINICA V PEDIATRIE (RECUPERARE NUTRIȚIONALA)

_____personal medical_____NORMAT_________3,00 FINANȚAT ____________3,00

548

Medic primar sef secție

pediatrie

S

1,00

DR.BOLOG CARMENCITA

MEDIC SEF SECȚIE

549

medic primar

pediatrie

S

1,00

DR.CUFTEAC MIHAELA SILVIA

550

medic primar

pediatrie

S

1,00

DR.BORLEA MANUELA

CFS

personal medical san/'te NORMAT_________14,00 FINANȚAT _____________12,00

551

Asist.med.pr.Sef Secție

pediatrie

PL

1,00

POPOVICI MIHAELA

ASISTENT SEF

552

asistent med.pr.licentiat

pediatrie

S

1,00

OPREANU EVAANA

553

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

JIVAN ANGELICA

554

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

DUMITRU CAROLINA

555

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

BOBIC MONICA GABRIELA

556

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

CRACIUNESCU LAVINIA IOANA

557

asistent med.pr.

med.gen.

PL

1,00

COSTAR COSMINA NICOLETA

558

asistent med.

med.gen.

PL

1,00

SECHESAN TABITA

559

asistent med.pr.

med.gen.

PL

1,00

ZAMCU GABRIELA

560

asistent medical

med.gen.

PL

1,00

ARDELEAN CRISTINA

561

asistent medical

med.gen.

PL

1,00

VACANT

562

asistent medical

med.gen.

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT_________ 20,00 FINANȚAT _____________15,00

563

infirmiera

G

1,00

DRAGHICI FLORENTINA

564

infirmiera

G

1,00

VACANT

565

infirmiera

G

1,00

VACANT

566

infirmiera

G

1,00

HUTANU LILIANA DANIELA

567

infirmiera

G

1,00

VACANT

568

infirmiera

G

1,00

TARABUTA LUCIA

569

infirmiera

G

1,00

TRIF IEAELA

570

infirmiera

G

1,00

POHIRLEAC MARIANA

571

infirmiera

G

1,00

MILOIU CONSTANTA

572

infirmiera

G

1,00

GANEA VIORICA

573

infirmiera

G

1,00

NITAMIHAELA

574

infirmiera

G

1,00

OREVICIANU DORINA

575

infirmiera

G

1,00

MURESAN TINCUTA IRINA

576

infirmiera

G

1,00

TURCU CAMELIA ALINA

577

infirmiera

G

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT

3,00

FINANȚAT

3,00

578

îngrijitoare

G

1,00

VARGA ROZALIA

579

îngrijitoare

G

1,00

CERCEGA FLORICA

580

îngrijitoare

G

1,00

GRIGORAS GEORGETA

SECȚIA CLINICA NEONATOLOGIE PREMATURI

COMPARTIMENT NEONATOLOGIE PREMATURI

personal medical      NORMAT          7,00 FIN ANTAT              5,00

581

medic specialist

pediatrie

S

1,00

DR.CIOBOATA DANIELA

582

medic

S

1,00

DR.DOANDES FLORINA

583

medic

S

1,00

VACANT

584

medic

S

1,00

VACANT

585

medic

S

1,00

VACANT

personal mediu sanitar NORMAT         20,00 FINANȚAT             15,00

586

Asist Sef/asist.med.pr.

pediatrie

S

1,00

DANDEA SANDA

ASISTENT SEF

587

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

PELE ALINA

588

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

ICHIMOAIE RODICA

589

asistent med licențiat

med gen

S

1,00

ROMAN MAIOGAN ANCUTA

CIC

590

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

KISS IBOLYA

591

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

RIMOCY GHIZELA RITA

592

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

TAMAS IOSZEFINA

593

asistent med

pediatrie

PL

1,00

VACANT

594

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VERMESAN MIHAELA

595

asistent med

med gen

PL

1,00

CURELEA DORINA

596

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

597

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

598

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

599

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

600

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar

NORMAT

10,00

FINANȚAT

8,00

601

infirmiera

G

1,00

BADESCU PETRONELA

CFS

602

infirmiera

G

1,00

RANCEA ANDREEA MIRELA

CFS

603

infirmiera

G

1,00

VACANT

604

infirmiera

G

1,00

VONICA ILDIKO

605

infirmiera

G

1,00

GISCA VIOLETA

606

infirmiera

G

1,00

VACANT

607

infirmiera

G

1,00

VACANT

608

infirmiera

G

1,00

VACANT

COMPARTIMENT TI _____personal medical_____NORMAT________ 2,00 FINANȚAT ____________2,00

609

Medic Sef Sectie/medic primar /spec

pediatrie/neonatolog

S

1,00

CONF.DR.BOIA MARIOARA

MEDIC SEF SECȚIE

610

medic primar

neonatologie

S

0,50

DR.MANEA ANIKO MARIA

611

medic

S

0,50

VACANT

personal mediu sanitar NORMAT         12,00 FINANȚAT             12,00

612

asistent med princ.

pediatrie

S

1,00

DAN CLAUDIA

613

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

PIRVULESCU OANA

614

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

BURDAN ILEANA

615

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

PASALIU GEORGETA SEBASTIANA

616

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

FASIE MIOARA

617

asistent med princ.iicentiat

med gen

S

1,00

SZAPPANYOS MONIKA

CIC

618

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

619

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

620

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

621

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

622

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

623

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

VACANT

8,00 FINANȚAT

8,00

auxiliar sanitar NORMAT

624

infirmiera

G

1,00

STAN DOMNICA

625

infirmiera

G

1,00

COCOS SILVIA

626

infirmiera

G

1,00

LEUCUTA PETRUTA

627

infirmiera

G

1,00

SFERLE CLAUDIA SIMONA

628

infirmiera

G

1,00

VACANT

629

infirmiera

G

1,00

VACANT

630

infirmiera

G

1,00

VACANT

631

infirmiera

G

1,00

VACANT

COMPARTIMENT NEONATOLOGIE PATOLOGICA

personal medical NORMAT________ 2,00 FINANȚAT ____________2,00

632

medic primar/specialist

ped iatrie/neonatolo gie

S

1,00

DR.POP ELENA

633

medic specialist

pediatrie

S

0,50

DR.STROESCU RAMONA

634

medic

S

0,50

VACANT

personal mediu sanitar NORMAT         12,00 FINANȚAT             10,00

635

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

COPOCEAN VIORiCA

636

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

ILIE ELENA

637

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

MALEASIMINA

638

asistent med

med gen

PL

1,00

VITALARU BRANDUSA

639

asistent med

med gen

PL

1,00

STOICA ANA MARIA

640

asistent med

pediatrie

PL

1,00

MITRACHE MIHAELA LOREDANA

641

asistent med

med gen

PL

1,00

DAVID ILEANA DANIELA

642

asistent med

pediatrie

PL

1,00

VACANT

643

asistent med

pediatrie

PL

1,00

VACANT

644

asistent med

med gen

PL

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT          6,00 FINANȚAT               6,00

645

infirmiera

G

1,00

PLESA CLAUDIA NICOLETA

646

infirmiera

G

1,00

BALTA LAZARESCU TEODORA

647

infirmiera

G

1,00

VACANT

648

infirmiera

G

1,00

VACANT

649

infirmiera

G

1,00

VACANT

650

infirmiera

G

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT_________ 2,00 FINANȚAT _____________2,00

651

îngrijitoare

G

1,00

SIRBU LILIANA

652

îngrijitoare

G

1,00

FIRNEISZ MANUELA

SECȚIA CLINICA PNEUMOLOGIE din care Compartiment TBC 13 paturi

personal medical NORMAT________ 2,00 FINANȚAT ____________2,00

653

Medic Sef

Sectie/Medic primar

pneumoftiziologie

S

1,00

DR.POPESCU ILEANA

MEDIC SEF SECȚIE

654

medic primar

pneumologie

S

1,00

DR.CRISTESCU SIMONA

9,00 FINANȚAT


personal mediu sanitar NORMAT

9,00

655

Asist med.pr.

pediatrie

PL

1,00

NICOARA MARIA

656

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

FALALEIEV ESTERA

657

asistent med.gen.

med.gen

PL

1,00

CIOBANU PETRUTA

658

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

ONEA NATALIA

659

asistent med.pr.

med.gen

PL

1,00

SOMICU DANIELA LIVIA

660

Asist Sef/asistent med.princ.licentiat

med.gen

S

1,00

HROMEl MONICA

ASISTENT SEF cu delegație

661

asistent

med.princ.licentiat

med.gen

S

1,00

BERCEANU CRISTINA ELENA

662

asistent med.gen.

med.gen

PL

1,00

MARCU LIDIA ELENA

663

asistent

med.princ.licentiat

med.gen

S

1,00

ZGRÎBAN NICOLETA DIANA

personal auxiliar san/'far NORMAT_________ 6,00 FINANȚAT ______________6,00

664

infirmier

G

1,00

TODOR ELISABETA

665

infirmier

G

1,00

ARTEG NICOLETA CARMEN

666

infirmier

G

1,00

BORSA CLAUDIA

667

infirmier

G

1,00

PARLAPAN MARIANA

668

infirmier

G

1,00

GHIDA DANIELA

669

infirmier

G

1,00

ZABLATOVSCHI ANGELA

personal auxiliar sanitar NORWCV_________ 2,00 FINANȚAT _____________2,00

670

îngrijitoare

G

1,00

HROMEI SAVETA

671

îngrijitoare

G

1,00

CORNEA CLAUDIA RAMONA

CIC

SPITALIZARE DE Zi PEDIATRIE - 8 PATURI

0,00

SPITALIZARE DE ZI HIV-SIDA -4 PATURI

0,00

LABORATOR RADIOLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA CU PUNCTE DE LUCRU

_____personal medical_____NORMAT________ 6,00 FINANȚAT ____________6,00

672

Medic Sef Lab/medic primar

radiologie si imagistica med

S

1,00

DR.PACURAR MARIANA

MEDIC SEF LAB DELEGAȚIE

673

medic primar

radiologie

S

1,00

DR.POPESCU MIRON

674

medic specialist

radiologie si imagistica med

S

1,00

DR.CERBU SIMONA

675

medic primar

radiologie si imagistica med

S

1,00

VACANT TEMPORAR

REZERVARE POST

676

medic primar

radiologie

S

1,00

DR.PUSCASÎU TUDOR HOREA

677

medic specialist

radiologie

S

1,00

DR.TOROK CARMEN ANDREEA

personal mediu sanitar NORMAT________ 20,00 FINANȚAT ____________15,00

678

Asist Sef/tehnician de rad-imag.princ.licentiat

radiologie si imagistica med

S

1,00

POSA LIVIANA

asistent sef cu delegație

679

tehnician de rad-imag.princ.licentiat

radiologie si imagistica med

S

1,00

BOGOS IOAN ROBERT

680

tehnician de rad-imag.princ.licentiat

radiologie si imagistica med

s

1,00

STANISAV MARINELA CAMELIA

681

tehnician de rad-imag.princ.licentiat

radiologie si imagistica med

s

1,00

VARGA DANIELA

682

tehnician de rad-imag.licențiat

radiologie si imagistica med

s

1,00

MOLDOVAN ALINA ANGELICA

683

asistent

med.princ.radiologie

radiologie si imagistica med

s

1,00

LEBU DRAGOSLAVA ANGELIA

684

tehnician de rad.si imagistica med.licențiat

radiologie si imagistica med

s

1,00

COCOS RAMONA ELENA

685

asistent

med.princ.radiologie

radiologie

PL

1,00

CONDESCU CAMELIA VIRSAVIA

686

tehnician de rad.si imagistica med.licențiat

radiologie si imagistica med

S

1,00

HORNEA DANIELA ILEANA

687

tehnician de rad.si imagistica med.licențiat

radiologie si imagistica med

S

1,00

NIGA MARTHA

688

asistent

med.princ.radiologie

radiologie si imagistica med

PL

1,00

NEGOITA LUCICA

689

tehnician de rad.si imagistica med.licențiat

radiologie si imagistica med

S

1,00

COCORMAN SORIN

690

asistent med.

radiologie si imagistica med

S

1,00

VACANT

691

asistent med..

radiologie si imagistica med

S

1,00

VACANT

692

tehnician de rad.si imagistica med.licențiat

radiologie si imagistica med

S

1,00

VACANT TEMPORAR

REZERVARE POST

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

COMPARTIMENT CITOLOGÎE, HÎSTOPATOLOGIE, PROSECTURA

personal medical NORMAT________ 2,00 FINANȚAT ____________2,00

693

Medic Sef /medic primar

anatomie patologica/med. leg ala

S

1,00

DR.ILIE RODICA

MEDIC SEF LAB cu delegație

694

medic spec

anatomie patologica

S

0,50

DR.GRIGORAS MIRELA

695

medic primar

anatomie patologica

S

0,50

DR.HEREDEA RODICA

personal mediu sanitar NORMAT________ 3,00 FINANȚAT _____________3,00

696

asistent med.pr.licentiat

laborator clinic

S

1,00

KOCIS MONICA

697

asistent med.pr.licentiat

laborator clinic

S

1,00

CIORSAC AURORA EUGENIA

698

autopsier pr.

anat.pat.

M

1,00

RUSNAC MISA

personal auxiliar sanitar NORMAT           1,00 FINANȚAT               1,00

699

îngrijitoare

G

1,00

OLARU ILEANA

LABORATOR CLINIC DE ANALIZE MEDICALE CU PUNCTE DE LUCRU

personal medical     NORMAT________ 6,00 FINANȚAT ____________6,00

700

Medic Sef Lab/medic primar

laborator clinic

S

1,00

DR.LESOVICI MARIA

MEDIC SEF LAB

701

medic primar

medicina de laborator

S

1,00

DR.VETESI TUNDE

702

medic primar

medicina de laborator

S

1,00

DR.CIVIG CLAUDIA

703

medic primar

microbiologie si parazitologie

S

1,00

DR.TRASCA MILIANA

704

medic primar

medicina de laborator

S

1,00

DR.LELIK MIHAELA

705

medic primar

medicina de laborator

S

1,00

DR.BAICA MIHAELA CRISTINA

personal mediu sanitar NORMAT________ 24,00 FINANȚAT ____________24,00

706

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

PALUSAN ADELA ADRIANA

707

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

VACANT

708

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

BELADI EDITH

709

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

OPREA VIORICA

710

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

MILEA ELENA

711

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

VACANT

712

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

FURDEA DORU

713

asistent med.pr.

laborator

PL

0,50

NASTASOIU DOROTHEIA

714

asistent med.pr.

laborator

PL

0,50

VACANT

715

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

DAMIAN VIORICA

716

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

MILEA DOINA CAMELIA

717

asistent med.pr. licențiat

laborator

S

1,00

CARADJOV ANAMARIA

718

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

CHIRA PAULINA

719

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

OLARU CAMELIA SIMONA

720

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

IGNEA ANCA MIHAELA

721

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

IGRET DANIELA

722

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

VACANT

723

asistent med.pr licențiat

laborator

S

1,00

JIVET ELENA MARIA

724

asistent med.pr.

laborator

S

1,00

PETRE FLORINA

725

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

ILIS GORDANA

726

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

AVRAMESCU RAMONA RODICA

727

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

HASCAU SORIN

728

asistent med.pr.iicentiat

laborator

S

1,00

MANATIE VIOLETA

729

asistent med.pr.

laborator

PL

1,00

SIROVITA LAURA ELENA

730

asistent

med.pr.iicentiat

laborator

S

1,00

SIMIONESCU ELENA ANGELA

alt personal medical   NORM AT__________7,00 FINANȚAT______________7,00

731

chimist Principal

Chimie organica

S

1,00

VACANT

732

chimist principal

Chimie anorganica

S

1,00

VACANT

733

chimist principal

Chimie organica

S

1,00

ANGHEL ALIN DAMIAN

734

chimist principal

Chimie anorganica

S

1,00

BEL DELIA

735

biolog principal

Biologie

S

1,00

SAVESCU DELIA ILEANA

736

biolog

Biologie

S

1,00

VACANT

737

biolog

Biologie

S

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT_________ 2,00 FINANȚAT _____________2,00

738

îngrijitoare

G

1,00

CALIN FELICIA

739

îngrijitoare

G

1,00

GILINGER MARIA

COMPARTIMENT PREVENIRE SI CONTROL INFECȚII NOZOCOMIALE - CPCIN

_____personal medical______NORMAT__________1,50 FINANȚAT _____________1,50

740

medic specialist

epidemiologie

S

1,00

KEMPER CARMEN ANA

741

medic primar

epidemiolog

S

0,50

VACANT

personal mediu sanitar NORMAT________ 3,00 FINANȚAT ____________3,00

742

asistent med.pr.

Igiena

PL

1,00

IESCAU IOAN VALENTIN

743

asistent med.pr.

Igiena

PL

1,00

ANDREI ADRIANA

744

asistent med.pr.

Igiena

PL

1,00

VACANT

FARMACIE _____alt personal medical   NORMAT________ 2,00 FINANȚAT ____________2,00

745

farmacist spec.SEF

Farmacie

S

1,00

CONSTANTIN SORIN ADRIAN

cu delegație

746

farmacist spec.

Farmacie

S

1,00

VACANT TEMPORAR

747

programator I

S

1,00

CSOKANY LA URA OANA

POST FIX

personal mediu sanitar NORMAT________ 6,00 FINANȚAT ____________6,00

748

asistent med.pr.

farmacie

PL

1,00

TOADER CECILIA OTILIA

749

asistent med.pr

farmacie

PL

1,00

COSTEA CHRISTINE

750

asistent med.pr.

farmacie

PL

1,00

COJOCARU ILEANA

751

asistent med.pr.

farmacie

PL

1,00

PERINAT ALEXANDRA

752

asistent med.pr.

farmacie

PL

1,00

SZAPPANYOS IMRE CRISTIAN

753

asistent med.

farmacie

PL

1,00

TARLA IASMINA NICOLETA

personal auxiliar sanitar NORMAT_________ 2,00 FINANȚAT _____________2,00

754

îngrijitoare

G

1,00

VACANT

755

îngrijitoare

G

1,00

VACANT

COMPARTIMENT DE PSIHIATRIE DE LEGĂTURĂ

0,00

personal spital

CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE SI BOLI METABOLICE-COPII

0,00

personal spital

COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCȚIONALE - POST FIX

756

asist.med.

med gen

PL

1,00

VACANT

CABINET HEMATOLOGIE-ONCOLOGIE

0,00

personal spital______________

LABORATOR RECUPERARE,MEDIC.FIZICA SI BALNEOLOGIE

o,oo|

personal spital

SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA - POSTURI FIXE

757

STATISTICIAN

M

1,00

TRANDAFIR OLIMPIA

CIC    SECȚIA CL PED l-

III

758

REGISTRATOR

MEDICAL PRINC

M

1,00

BRAESCU ANITTA

CFS SECȚIA CL PED I

759

STATISTICIAN PRINC

M

1,00

IACOBESCU GEORGETA

SECȚIA CL PED ll-IV

760

REGISTRATOR MEDICAL PRINC

M

1,00

CHIS DARIA

SECȚIA CL PED îl

761

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

TRANDAFIR MIHAI LIVIU

SECȚIA CL PED III

762

REGISTRATOR

MEDICAL PRINC

M

1,00

URSULESCU DORIN

SECȚIA CL PED IV

763

STATISTICIAN

M

1,00

HAIDUC LAMIITA

SECȚIA CL CHIR SI ORTOP.PED

764

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

ROMILA RODICA

SECȚIA CL.CHIRURGIE PED.

765

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

SZOKE CRISTINA MONICA

SECȚIA CL ORTOP.PED.

766

STATISTICIAN

M

1,00

VACANT

SECȚIA CL ATI si AMBULATOR

767

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

BUMBESCU EUGENIA NICOLETA

SECȚIA ATI

768

STATISTICIAN

M

1,00

ORSA RADITA

SECȚIA CL PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE PED

769

REGISTRATOR MEDICAL PRINC

M

1,00

MURGU LAVINIA GRATIELA

SECȚIA CL PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE PED

770

REGISTRATOR MEDICAL PRINC

M

1,00

IONESCU DANIELA

SECȚIA CL PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE PED

771

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

JALBA MARIA

SECȚIA CL PED.V

772

REGISTRATOR

MEDICAL

M

1,00

FURDI NICOLETA CARMEN

SECȚIA CL NEONATOLOGIE

773

REGISTRATOR MEDICAL PRINC

M

1,00

TIMIȘ ALINA ELENA

SECȚIA CL PNEUMOLOGIE

774

REGISTRATOR MEDICAL PRINC

M

1,00

PODORODETCHI JAN

AMBULATOR INTEGRAT

AMBULATOR INTEGRAT CU CABINETE DE SPECIALITATE

personal medical_____NORMAT__________3,00 FINANȚAT______________3,00

775

medic primar

dermatovenerolog

S

1,00

DR.GOLUB RADOICA

776

medic primar

obstetrica-ginecolog

S

1,00

DR.HRUBARU BRIGITA

777

psiholog

s

1,00

MOISE IOANA LOREDANA

778

psiholog

s

1,00

VACANT

SALA DE GIMNASTICA

alt personal medical NORMAT________ 3,00 FINANȚAT ____________3,00

779

kinetoterapeut

S

1,00

YIKILl PATRIK ALEXANDRU

780

kinetoterap.pr.

S

1,00

APOSTOL CARMEN

personal mediu sanitar NORMAT_________29,00 FINANȚAT ____________29,00

781

asistent med.pr.licentiat

med gen

S

1,00

BUNCIANU MARILENA

CABINET PEDIATRIE 1 CFS

782

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

DOBNER ELISABETA ANDREEA

CABINET PEDIATRIE 2

783

asistent med.

med gen

PL

1,00

COSTEA VIOLETA

CABINET PEDIATRIE 3

784

asistent med.pr.

med gen

PL

1,00

MATEU DELIA CRISTINA

CABINET PEDIATRIE 4

785

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

CABINET PEDIATRIE 5

786

asistent med.pr.

med gen

PL

1,00

I LIN CUTA MAR! A

CAB.CARDIOLOGIE

787

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

CAB.CARDIOLOGIE

788

asistent med.pr.

med gen

PL

1,00

VACANT

CAB.CHIRURGIE SI ORTOPEDIE

789

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

CAB.CHIRURGIE SI ORTOPEDIE

790

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

COROIU TATIANA

CAB.NEUROPSIHIAT

791

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

CAB.NEUROPSIHIAT

792

asistent med.

med gen

PL

1,00

ARDELEAN TENA CRISTINA

CAB.DERMATOLOGIE

793

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

CAB.GINECOLOGIE

794

asistent med.pr.

med gen

S

1,00

BANCIU ANA

CAB.ENDOCRINOLOG

795

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

CAB.GASTROENTERL

796

asistent med.pr.

med gen

PL

1,00

VACANT

CAB.NEFROLOGIE

797

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

CAB.GENETICA

MEDICALA

798

asistent med.pr.

med gen

PL

1,00

VACANT

CAB.ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE

799

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

CAB.REUMATOLOGIE

800

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

CAB.PNEUMOLOGIE

801

asistent med.

med gen

PL

1,00

NAPARCA LAVINIA MARINELA

CAB.OFTAMOLOGIE

802

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

VACANT

CAB.OFTAMOLOGIE

803

asistent med.pr.

med gen

PL

1,00

CIRJILA CORNELIA MONICA

CAB.ORL

804

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

RESTANTIA CARMEN LIANA

CAB.ORL

805

asistent med.pr.

pediatrie

PL

1,00

GACEU CHRISTINE

CAB.ORL

806

asistent med.pr.

med.gen.

PL

1,00

COMANICI VIORICA

CAB.ORL

807

asistent med.pr.

balneofizioterapie

PL

1,00

MUTASCU VIDOSAVA

CAB.RECUP.MEDICINA

FIZICA SI BALNEOLOGIE

808

asistent med.pr.

PL

1,00

VACANT

CAB.RECUP.MEDICINA

FIZICA SI BALNEOLOGIE

809

asistent med.pr.

balneofizioterapie

PL

1,00

BRINDESZKU GABRIELA ELISABETA

CAB.RECUP. MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

FIȘIER personal mediu sanitar

NORMAT

2,00

FINANȚAT

2,00

810

asist.med.pr.

pediatrie

PL

1,00

PASARE ANGELICA

811

asist.med.pr

pediatrie

PL

1,00

PLESAMARINELA

personal auxiliar sanitar NORMAT_________ 6,00 FINANȚAT _____________6,00

812

îngrijitoare

G

1,00

FLURCHI ANISOARA

813

îngrijitoare

G

1,00

MARIAN ANA

814

îngrijitoare

G

1,00

CABALAU CRISTINA

815

îngrijitoare

G

1,00

MASCAN AURORA

816

îngrijitoare

G

1,00

GORDUNA ELENA

817

îngrijitoare

G

1,00

BURLACU MIHAELA

PERSONAL AUXILIAR SANITAR - ACTIVITATE SPĂLĂTORIE

(600-800 kg.lunar/1 post) (aprox.12000 kg/luna)

_____personal auxiliar sanitar NORMAT_________ 20,00 FINANȚAT _____________15,00

818

spalatoareasa

G

1,00

FLOREA VASILENA

819

spalatoareasa

G

1,00

VACANT

820

spalatoareasa

G

1,00

PETRUTVALERICA

821

spalatoareasa

G

1,00

DOBRE MARIANA

822

spalatoareasa

G

1,00

BRANDA IULIANA

823

spalatoareasa

G

1,00

SUCIU DANIELA

824

spalatoareasa

G

1,00

ALBU DANIELA

825

spalatoareasa

G

1,00

KATONA ELISABETA

826

spalatoareasa

G

1,00

SIMONESCU CORNELIA

827

spalatoareasa

M

1,00

ACHIM IOANA CODRUTA TARAMOREA

CIC

828

spalatoareasa

G

1,00

CENDOM MARIA

DISTROFICI

829

spalatoareasa

G

1,00

HEGYESI IBOLYA

DISTROFICI

830

spalatoareasa

G

1,00

VACANT

NPI

831

spalatoareasa

G

1,00

RUS RODICA

832

spalatoareasa

G

1,00

URSULESCU FLOARE

TBC

PERSONAL AUXILIAR SANITAR - GARDEROBIERE

(peste 400 pat = 2/tura)

833

garderobiera

G

1,00

VACANT

PEDIATRIE LIII

834

garderobiera

G

1,00

RISTEA MARINELA

PEDIATRIE LIII

835

garderobiera

G

1,00

ZAGA MARIA

PEDIATRIE ILIV

836

garderobiera

G

1,00

ICOBESCU ADRIANA

PEDIATRIE ILIV

PERSONAL TEHNIC, ECONOMIC, SOCIO-ADMINISTRATIV 39+1 posturi

personal aparat functior NORMAT         40,00 FINANȚAT _______ 40,00

837

manager

medic primar cl.

S

1,00

DR.ADAM OVIDIU

838

director medical

medic primar cl.

S

1,00

DR.ANDREI GHEORGHE ZENO

839

dir.fin.cont

economist

S

1,00

EC.MARTIN CRISTIAN

840

dir.ingrijiri

asist, med.

S

1,00

NICOLAU DANIELA ELENA

COMPARTIMENT JURIDIC

1,00

2,00 FINANȚAT

NORMAT

841

consilier juridic IA

S

1,00

BABALAU EUGEN

CFS

COMPARTIMENT AUDIT

NORMAT         2,00 FINANȚAT             1,00

842

economist spec.lA

S

1,00

BATEA MARIA

SERVICIUL RESURSE UMANE NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE 6+1

_____________________NORMAT_________7,00 FINANȚAT_____________7,00

843

Sef serviciu-ec.spec.lA

S

1,00

COHERT GABRIELA

sef serv.RUNOS cu delegație

844

ec.spec.IA

S

1,00

VACANT TEMPORAR

REZERVARE POST

845

economist II

s

1,00

STURZA DORINA

846

economist I

s

1,00

MILITAR GEORGIANA NICOLETA

847

economist spec.lA

s

1,00

PALFALVI IULIANNA

848

referent spec.i

s

1,00

SELEA EUGENIA

849

referent spec.i

s

1,00

TRIFAN MIHAELA VERONICA

COMPARTIMENTUL DE INFORMATICA

NORMAT_________2,00 FINANȚAT_____________2,00

850

programator IA

S

1,00

ARMEGA RODICA

851

informatician/referent

S

1,00

VACANT

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL ________________________NORMAT_________2,00 FINANȚAT_____________2,00

852

referent IA

secreta riat-registratura

M

1,00

DUMITRAS ILEANA

853

referent IA

secretariat-

registratura

M

1,00

PODHORODETCHl LILIANA

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATEA 7+2 ________________________NORMAT_________9,00 FINANȚAT_____________9,00

854

Sef Birou-ec.ll

S

1,00

rezervat dir.fin.cont.

sef birou financiar

855

contabil IA

M

1,00

MARIN MONICA DOINA

856

economist spec.lA

S

1,00

BOLDICI DANA LUCIA

857

economist spec.lA

S

1,00

PASZULSZKY GABRIELA GERLINDE

858

Sef Birou-ec.spec.IA

s

1,00

OANCEA OLIMPIA

sef birou contabilitate

859

economist IA

s

1,00

DAM IAN MARI A

860

contabil IA

M

1,00

MONE MIA

861

economist

S

1,00

BUCA ROXANA

862

economist IA

S

1,00

DUDAU SIMONA MARIA

COMPARTIMENT DE SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILA SI SITUAȚII DE URGENTA ________________________NORMAT_________2,00 FINANȚAT_____________2,00________

863

inginer II

PSI+SSM

S

1,00

VACANT

864

inginer sp. IA

PSI+SSM

S

1,00

LAZAROVICIU DANIELA

SERVICIUL ADMINISTRATIV, TEHNIC, TRANSPORTURI, PAZA COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

________________________NORMAT_________5,00 FINANȚAT_____________5,00

865

Sef Serviciu-ing.lA

S

1,00

LICULESCU ANA

Sef serviciu Adm,Tehnic cu delegație

866

inginer I

S

1,00

VACANT TEMPORAR

REZERVARE POST

867

funcționar

M

1,00

SILAGHI NICOLETA ROMELIA

868

referent IA

curierat

M

1,00

CALIN RAHILA

869

inginer

S

1,00

VACANT

870

referent IA

M

1,00

CICĂ MIC M1NODORA

871

economist

S

1,00

VACANT

COMPARTIMENT TEHNIC ________________________NORMAT_________3,00 FINANȚAT_____________3,00

872

inginer II

ap.med.

S

1,00

VIDAC NICOLAE OCTAVIAN

873

inginer 1

construcții

S

1,00

SARBU MARIUS

874

inginer 1

s

1,00

TOADER MIHAI MARCEL

SERVICIUL DE ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACT/ COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTĂRI ________________________NORMAT_________3,00 FINANȚAT_____________3,00

875

economist I

S

1,00

GOSA CARMEN

876

economist deb.

S

1,00

CIUCA ADRIAN

877

economist I

S

1,00

BELEIU ADRIANA

COMPARTIMENT APROVIZIONARE _______________________NORMAT_________4,00 FINANȚAT_____________4,00

878

economist

S

1,00

VACANT

879

economist

S

1,00

VACANT

880

magaziner

merceolog

M

1,00

HUDREA IOAN

NORMAT_________1,00 FINANȚAT_____________1,00

881

îngrijitor

G

1,00

ROMAN FLORICA

ACTIVITATE PAZA 1,5%

NORMAT        13,00 FINANȚAT            6,00__________________________________

882

paznic

G

1,00

DUMITER AURELIA

883

paznic

G

1,00

DRAGAN PETRU

884

paznic

G

1,00

LEGO MARIUS

885

paznic

G

1,00

BENYO NICOLAE

886

paznic

G

1,00

TODA IOANEL

887

paznic

G

1,00

BRISC DUMITRU

MUNCITORI

ÎNTREȚINERE CLĂDIRI SI INSTALAȚII, APA, LUMINA Si ÎNCĂLZIRE 1500 paturi convenționale

NORMAT_________13,00 FINANȚAT_____________13,00

888

muncitor I

lacatus mec.

G

1,00

GEOROCEANU IOAN

889

muncitor El

lacatus mec.

G

1,00

ANTOCHI IOAN

890

muncitor I

lacatus mec.

G

1,00

FILIP SORIN

891

muncitor I

lacatus mec.

G

1,00

BLOANCA FLORIN

892

muncitor III

tâmp Iar

G

1,00

VACANT

893

muncitor III

tamplar

G

1,00

VACANT

894

muncitor II

electrician

G

1,00

ZLOTEA SORIN

895

muncitor l

electrician

G

1,00

NESIN JIVCO

896

muncitor II

zugrav

G

1,00

MOHAN CONSTANTIN

897

muncitor I

zidar

G

1,00

VACANT

898

muncitor I

mecanic

G

1,00

VACANT

899

muncitor I

instalator apa canal

G

1,00

VACANT

900

muncitor I

instalator incalzire centrala si gaze

G

1,00

VACANT

DESERVIRE POSTURI FIXE LA CENTRALE TERMICE, LIFTIERI, CENTRALE TELEFONICE

NORMAT_________17,00 FINANȚAT_____________17,00_____________

901

fochist

muncitor II

G

1,00

ARDELEAN NICOLAE

902

fochist

muncitor II

G

1,00

FLOREA MARIUS CRISTIAN

903

liftier

muncitor I

G

1,00

IONESI GHEORGHE

904

liftier

muncitor III

G

1,00

GHILEZAN IONEL

905

liftier

munctor IV

G

1,00

VACANT

906

liftier

munctor IV

G

1,00

VACANT

907

lenjereasa

muncitor I

G

1,00

CERNETEZEAN MIRELA

908

lenjereasa

muncitor I

G

1,00

BOLOBOS ERIKA

909

telefonista

muncitor II

G

1,00

VOICU CARMEN MARIANA

910

telefonista

muncitor

G

1,00

VACANT

911

fotograf II

G

1,00

PUIU LUCIAN VIOREL

912

muncitor nec.l

curte

G

1,00

OLARU VASILE ȘTEFAN

913

șofer IE

G

1,00

GHIULAI lOAN

914

șofer II

G

1,00

MOLDOVEANU FLORIN

915

șofer

G

1,00

VACANT

916

muncitor

aprovizionare, manipulare, depozitare si deservire mij de trans.

G

1,00

ARDELEAN Ml HAI IOAN

917

muncitor

G

1,00

AURELIAN ADORIAN

918

arhivar

M

1,00

CHIRILA ADINA MARIA

919

sef depozit I

gestionar

M

1,00

HODGYAI VERONICA MARGARETA

920

magaziner

gestionar

M

1,00

HUDREA CARMEN MIRELA

921

referent

curierat

M

1,00

CALIN RAHILA

PREPARAREA HRANE! iN BLOCURI ALIMENTA

_______________________NORMAT________20,00 FINANȚAT____________20,00

922

bucatar

muncitor II

G

1,00

VACANT

923

bucatar

muncitor I

G

1,00

PETIAN MARGARETA ROZALIA

924

bucatar

muncitor I

G

1,00

KALMAN IULIANA ELISABETA

925

bucatar

muncitor IV

G

1,00

VACANT

926

bucatar

muncitor II

G

1,00

TUROIU VOICHITA

927

bucatar

muncitor II

G

1,00

STOIAN NATASA

NPI

928

bucatar

muncitor III

G

1,00

PANTEA RAMONA EUGENIA

929

bucatar

muncitor IV

G

1,00

MAFTEI MIHAELA

DISTROFICI

930

bucatar

muncitor I

G

1,00

SILAGHI GABRIEL VASILE

931

muncitor nec.ll

bucătărie

G

1,00

ROSCA DOINA GABRIELA

932

muncitor nec.ll

bucătărie

G

1,00

RUS RAICA RODICA

933

muncitor nec.ll

bucătărie

G

1,00

BALAN IACOBEANU MIHAELA

934

muncitor nec.l

bucătărie

G

1,00

FILIP ELENA

935

muncitor nec.ll

bucătărie

G

1,00

BAGIU DORICA ADRIANA

936

muncitor nec.l

bucătărie

G

1,00

VACANT

NPI

937

muncitor nec.l

bucătărie

G

1,00

VACANT

938

muncitor nec.l

bucătărie

G

1,00

TEODOROVICI SILVIA GERTRUDE

939

muncitor nec.ll

bucătărie

G

1,00

CSIKI VERONICA

940

muncitor nec.l

bucătărie

G

1,00

PATRASCU MARIA

DISTROFICI

941

muncitor nec.ll

bucătărie

G

1,00

TOADER MARINELA

942

muncitor nec.l

bucătărie

G

1,00

DANICI SLĂVITĂ

COMPARTIMENT PROBLEME SPECIALE, INFRASTRUCTURA CRITICA NAȚIONALA, DOCUMENTE CLASIFICATE (PS, ICN, DC)______________________________________________________________________________________________

943

inginer IE

S

1,00

ANTON ȘTEFAN

DEPARTAMENT IMPLEMENTARE PROIECTE EUROPENE

NORMAT _    3,00 FINANȚAT

944

economist

S

1,00

VACANT

945

inginer

S

1,00

VACANT

946

informatician

s

1,00

VACANT

COMPARTIMENT DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

NORMAT __    5,00 FINANȚAT

947

medic

managementul calitatii serv.med.

s

0,50

DR.CARAION BUZDEA CONSTANTIN

948

economist II

S

1,00

GHERLAN RALUCA MARIA

949

referent spec.ll

S

1,00

EPURE BIANCA CARMEN

950

referent

M

1,00

BACI ALINA

951

referent de spec I

S

1,00

TEODOSIU MIHAELA CLAUDIS

952

referent de spec.

S

0,50

VACANT

TOTAL POSTURI "ASIGURĂRI"          927,50

CENTRU DE SANATATE MINTALA SI STAȚIONAR DE ZI 50 LOCURI

_____personal medical NORMAT________ 2,00 FINANȚAT

953

Medic primar sef secție

neurologie ped. Psih

S

1,00

NUSSBAUM LILIANA MARIA

MEDIC SEF SECȚIE cu delegație

954

medic primar

NPI

S

1,00

VACANT TEMPORAR

REZERVARE POST

955

medic primar

NPI

S

1,00

VACANT

alt personal medical   NORMAT______   3,00 FINANȚAT______________3,00

956

Asistent social deb

Asistenta soc.

S

1,00

GADAU ELEONORA

957

Asistent social deb

Asistenta soc.

S

1,00

VACANT

958

Psiholog princ. cl.

Psihologie

S

1,00

PETCANA MONICA

959

Psiholog

Psihologie

S

1,00

HOȚEA TODORUT IOAN

960

Psiholog

Psihologie

S

1,00

VACANT

961

Psiholog

Psihologie

S

1,00

VACANT

962

logoped

S

1,00

VACANT

963

logoped

S

1,00

VACANT

personal mediu sanitar

NORMAT

4,00

FINANȚAT

4,00

964

Asist.sef asistmed.pr

pediatrie

PL

1,00

ARDELEAN RODICA

asist.sef.

965

asist med.pr

pediatrie

PL

1,00

MILIN GERTRUDE

966

asistmed.pr

Med.gen.

PL

1,00

COMAN LUMINIȚA

967

asistmed.pr.

Med.gen.

PL

1,00

PISARU CODRUTA RAMONA

968

asist.med.pr.

Med.gen.

PL

1,00

VACANT

969

asist.med.pr.

Med.gen.

PL

1,00

VACANT

970

asist.med.pr.

Med.gen.

PL

1,00

VACANT

personal mediu sanitar

NORMAT

1,00

FINANȚAT

1,00

971

statistician med.pr.

M

1,00

MUNTEAN SORINA ROMANȚA

972

instructor educ.

M

1,00

VACANT

973

instructor educ.

M

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT

2,00

FINANȚAT

2,00

974

infirmiera

G

1,00

VACANT

975

infirmiera

G

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT

2,00

FINANȚAT

2,00

976

îngrijitoare

G

1,00

BLOANCA CORNELIA

977

îngrijitoare

G

1,00

GRAB VALERIA

COLECTIV DE CERCETARE PENTRU PATOLOGIA ONCO-HEMATOLOGICA COPIL,

personal medical NORMAT________ 5,50 FINANȚAT _____________5,50

978

asist, cercetare

medic spec.genetica

S

0,50

POPA CRISTINA ANNEMARI

979

cercetător științific

medic primar ped.+hemato.

S

1,00

VACANT

980

cercetător științific

medic spec. laborator

s

1,00

DR.CERNAT LAURA MONICA

981

cercetător științific

medic spec.pediatrie

s

1,00

DR.URSU EMILIA CRISTINA

982

asist.cercetare

medic spec. ped

s

1,00

BALINT-GIB LOREDANA SIMONA

983

asist.cercetare

Biolog princ.

s

1,00

VACANT

UNITATE DE PRIMIRI URGENTE

personal medical NORMAT_________11,00 FINANȚAT ____________11,00

984

Medic Sef UPU med.primar

Pediatrie

S

1,00

DR.BABEU ALINA MARIA

MEDIC SEF SECȚIE cu delegație

985

medic primar

Pediatrie

S

1,00

VACANT TEMPORAR

REZERVARE POST

986

medic primar

Pediatrie

s

1,00

DR.PRODAN [LINA DANIELA

987

medic primar

Pediatrie

s

1,00

DR.CHELU FELICIA

988

medic primar

Pediatrie

s

1,00

DR.PETRE DACIANA

989

medic primar

Med.Urg.

s

1,00

DR.FINTINEANU CRISTINA-ALINA

990

medic specialist

Med.Urg.

s

1,00

DR.BADEA MARIUS ADRIAN

991

medic specialist

Pediatrie

s

1,00

BUT ANDRA

CIC

992

medic specialist

Med.Urg.

s

1,00

VACANT

993

medic specialist

Med.Urg.

s

1,00

VACANT

994

medic rezident ultim an

Med.Urg.

s

1,00

VACANT

personal mediu sanitar NORMAT         14,00 FINANȚAT             14,00

995

asist med.principal

pediatrie

S

1,00

CIUVERCA CORINA CAMELIA

996

asist.med. principal

pediatrie

S

1,00

GEOROCEANU DINUTA CRISTINA

997

Asist Sef-asist.med.pr

pediatrie

s

1,00

DOMANEANTU NICOLETA STELA

ASISTENT SEF

998

asist.med.principal

pediatrie

PL

1,00

RUPĂ CRISTIAN

999

asist med.principal

med.gen.

PL

1,00

CRĂCIUN CALIN IONUT

1000

asist.med.

med.gen.

PL

1,00

BUSUIOC ROXANA

1001

asist.med.principal

med.gen.

PL

1,00

SUTA LAUR A

1002

asist.med.principal

med.gen.

PL

1,00

MISARAS LAURA

1003

asist.med.

med.gen.

PL

1,00

PETRI DIANA GRATIELA

1004

asist.med.

med.gen.

PL

1,00

TRAILA SEBASTIAN

1005

asist.med.

med.gen.

PL

1,00

OPRITA IONELA LUCIANA

1006

asist.med.

med.gen.

PL

1,00

ENYEDIMIHAI ZOLTAN

1007

asist.med.

med.gen.

PL

1,00

VACANT

1008

asist.med.

med.gen.

PL

1,00

VACANT

personal mediu sanitar NORMAT         4,00 FINANȚAT              4,00

1009

registrator medical princ

M

1,00

PLESA ERIKA-MIRELA

1010

registrator medical

M

1,00

HULEA CORINA-DIANA

1011

registrator medical

M

1,00

VACANT

1012

registrator medical

M

1,00

TENT CAMELIA IOANA

personal auxiliarsan/tar NORMAT_________ 9,00 FINANȚAT _____________9,00

1013

infirmiera

M

1,00

DREGUS ELENA-DANIELA

1014

infirmiera

M

1,00

PRANGATE AURELIA

1015

infirmiera

M

1,00

SIRBU FLORIN

1016

infirmiera

M

1,00

MARINCU DORINA LUCIA

1017

infirmiera

M

1,00

STOIAN MARIAGEORGETA

1018

infirmiera

M

1,00

ACSENTE HORTENSIA GIORGIANA

1019

infirmiera

M

1,00

CIOATA RADOSAVA

1020

infirmiera

M

1,00

VACANT

1021

infirmiera

M

1,00

VACANT

personal auxiliar sanitar NORMAT_________ 7,00 FINANȚAT_______________7,00

1022

ambulantier

G

1,00

ORSA REMUS

1023

îngrijitor

G

1,00

NISTOR AURELIA

1024

îngrijitor

G

1,00

NINCOVDUSITA

1025

îngrijitor

G

1,00

BUDIMIR LILIANA MARIA

1026

îngrijitor

G

1,00

VACANT

1027

brancardier

G

1,00

GOGA ROBERT NICOLAE

1028

brancardier

G

1,00

DIACONU NICOLAE

1029

brancardier

G

1,00

VACANT

1030

brancardier

G

1,00

VACANT

TOTAL POSTURI "TRANSFERURI"        77,50

Centrul Regional de Genetica Medicala cu județele arondate :Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara,

1031

medic specialist

genetica

S

1,00

VACANT

1032

medic specialist

med de laborator

S

1,00

VACANT

1033

asistent medical

asistent medical

S

1,00

VACANT

1034

asistent medical

asistent medical

S

1,00

VACANT

Centrul Regional Antitoxic cu județele arondate Timiș, Arad, Caras-Severin, Hunedoara,

personal spital

Centrul de Endocrinologie si Diabetologie Pediatrica

personal spital

TOTAL POSTURI CENTRE


4,00


MEDICI REZIDENT!

1032

Medic rezident an I

PSIHIATRIE

S

1,00

ADAM IOANA ROXANA

1033

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

ARDELEAN ANDRADA MARA

1034

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

ASPRONIU RALUCA

1035

Medic rezident an I

GENETICA

MEDICALA

S

1,00

BADLEH NADIM ALEXANDER

CFS

1036

Medic rezident an I

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

S

1,00

BARBU LAURENTIU SORIN

1037

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

BARNA NICOLETA LARISA

1038

Medic rezident an I

ORTOPEDIE

PEDIATRICA

S

1,00

BODEANU SUZANA - MIHAELA

1039

Medic rezident an [

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

BODESCU DENISA ADELINA

1040

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

BOLOJAN MIHAELA BIANCA

1041

Medic rezident an I

ORTOPEDIE

PEDIATRICA

S

1,00

BORCACIPRIAN IOAN

1042

Medic rezident an I

PSIHIATRIE

INFANTILA

S

1,00

CADLETI GRATIANA

1043

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

CHEVERESAN GEORGIANA MARINELA

1044

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

COLDEA ESTERA OANA

1045

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

COROBEA MARIA - ANDRA

1046

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

COSTINAS DANIELA TEODORA

1047

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

COVASALA ENCEA JENI DANIELA

1048

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

COVRIG DIANA MARIA

1049

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

CRĂCIUN VOICHITA GABRIELA

1050

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

DUMITRU ANDRADA IOANA

1051

Medic rezident an I

ORTOPEDIE

PEDIATRICA

S

1,00

DUSCA ANDREI

1052

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

DUTULESCU LUIZA MIRELA

1053

Medic rezident an I

PSIHIATRIE INFANTILA

S

1,00

ENACHE CRISTINA

1054

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

FANTANA CRISTINA IOANA

1055

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

FLORESCU S. G. ROXANA-BEATRICE

CFS

1056

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

FLOROIU ANCA GRATIELA

CFS

1057

Medic rezident an I

PSIHIATRIE PEDIATRICA

S

1,00

GAȘPAR-GÂRU D. CORIN COSMIN

CFS

1058

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

GIURGIU NICOLETA SILVANA

1059

Medic rezident an l

PEDIATRIE

S

1,00

GRECU GEORGIANA SONIA

1060

Medic rezident an I

ORTOPEDIE

PEDIATRICA

S

1,00

HETEA NICOLAE - ALIN

1061

Medic rezident an f

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

IACOB TEODORA - DANIELA

1062

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

JURJ ANDRA RAMONA

CIC

1063

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

MAGLAVICEANU SIMONA

1064

Medic rezident an I

PSIHIATRIE

PEDIATRICA

S

1,00

MĂLĂESCU I. RALUCA-IU LIANA

CFS

1065

Medic rezident an I

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

MARCU ȘTEFAN

1066

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

MARDAN MADALINA IULÎA

1067

Medic rezident an I

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

MECHEA ANDREEA - MIRELA

1068

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

MITITELU CĂTĂLINĂ

1069

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

MOATAR AURICA ELISEBETA

CFS

1070

Medic rezident an I

GENETICA

MEDICALA

S

1,00

MOMILCA RAMONA ELENA

1071

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

MUNCUS MARIA MONALISA

CIC

1072

Medic rezident an i

PEDIATRIE

S

1,00

MUNTEANU ANDREI IOAN

1073

Medic rezident an l

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

NITACIPRIAN

1074

Medic rezident an I

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

PAUNCU I. IONELA

CFS

1075

Medic rezident an I

GENETICA

MEDICALA

S

1,00

PERVA IULIA TEODORA

1076

Medic rezident an I

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

PINZARU VALENTIN ALEXANDRU

1077

Medic rezident an I

GENETICA

MEDICALA

S

1,00

POPA ANCA MARIA

1078

Medic rezident an I

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

POPESCU RADU OVIDIU

1079

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

PUIULESCU DIANA ADINA

1080

Medic rezident an I

FARMACOLOGIE

CLINICA

S

1,00

RAILEANU MIOARA

CIC

1081

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

RATIU CORINA DANINA

1082

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

ROGOJINA MARINA

1083

Medic rezident an I

ORTOPEDIE

PEDIATRICA

S

1,00

SIME ARABELA - ANCA -RALUCA

1084

Medic rezident an I

A.T.L

S

1,00

SMIDA VICTOR OVIDIU

1085

Medic rezident an I

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

STAN RADU - ALEXANDRU

1086

Medic rezident an I

ORTOPEDIE

PEDIATRICA

S

1,00

STRATILA ANDREEA-MADALINA

1087

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

TAMAS ANGELA ANA

CFS

1088

Medic rezident an I

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

TANDREA VIOREL

1089

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

THEODOSIOU ELENI

1090

Medic rezident an I

GENETICA

MEDICALA

S

1,00

TIUGAN DIANA ANDREEA

1091

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

TOFAN SONIA

1092

Medic rezident an I

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

TOFANA IULIANA

1093

Medic rezident an I

GENETICA

MEDICALA

S

1,00

TUTAC PAUL CALIN

1094

Medic rezident an I

ORTOPEDIE

PEDIATRICA

S

1,00

VELIMIROVICl MILAN DANIEL

1095

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

VRANCUTA IONELA

1096

Medic rezident an I

PEDIATRIE

S

1,00

VUC RUT ALEXANDRA

CIC

1097

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

BETEGH NATALIA

CFS

1098

Medic rezident an II

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

BOSCAN V. GEANINA

CIC

1099

Medic rezident an II

PEDEATRIE

S

1,00

BOTA MANUELA IOANA

1100

Medic rezident an II

PSIHIATRIE PEDIATRICA

S

1,00

BUSUIOC D. GEORGIANA-ELVIRA

CIC

1101

Medic rezident an II

MEDICINA INTERNA

S

1,00

CIULICĂ D. MARIANA-PETRUȚA

1102

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

COZMA IOANA IRMA

1103

Medic rezident an IE

PEDIATRIE

S

1,00

CULEASIMONA

1104

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

DEDIU MIHAELA

1105

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

GHERMAN VALENTINA GEORGIANA

1106

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

HOHL - DOVAL LUMINIȚA

1107

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

JULAANA-MARIA

1108

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

KHEDER AMINA

1109

Medic rezident an II

MEDICINA DE FAMILIE

S

1,00

KIND ELISABETA LELIA

CFS

1110

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

LADARI ANDREEA LAVINIA

1111

Medic rezident an IE

PEDIATRIE

S

1,00

LEGRADI LUCICA

1112

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

LUPU ANCA

1113

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

MALIȚAN. LAURA

1114

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

MANCIU V. IONELA

CFS

1115

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

MAROSIN FLAVIA MONICA

1116

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

MICLEA RADU CIPRIAN

1117

Medic rezident an II

GENETICA

MEDICALA

S

1,00

MURARIU AMALIA

1118

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

NEGRUT AURELIA

1119

Medic rezident an El

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

NYIREDI I. ALEXANDRA

1120

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

OLTEAN VERONICA RAMONA

1121

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

OPREA MARIA ALEXANDRA

CFS

1122

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

PANTEA CRISTINA

CFS

1123

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

PELIVAN D. ALEXANDRA ADELA

CFS

1124

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

PIRVAN CRINA LAURA

1125

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

PITULICE RAZVAN ADRIAN

1126

Medic rezident an II

ORTOPEDIE

PEDIATRICA

S

1,00

PLAVITU MIHAI NICUSOR

1127

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

PRUNDEA BOGDAN MAXIMILLIAN

1128

Medic rezident an II

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

RADA BOGDAN

1129

Medic rezident an II

PEDIATRIE

S

1,00

STANCIOI CAMELIA MARIA

1130

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

BADESCU V. EMANUELA CARMEN

1131

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

BOLBOAȘE D. RALUCA-NICOLETA

1132

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

BOTA I. CELIA-MARIA

1133

Medic rezident an III

PSIHIATRIE PEDIATRICA

S

1,00

BRIȘAN-IGNA D. DIANA

1134

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

CĂLUGĂRITĂ D. LUCIAN CONSTANTIN

CFS

1135

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

DOBRE MIHAITA

1136

Medic rezident an III

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

DUMITRU N. IONUȚ ADRIAN

1137

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

EBETIUC NATALIA

CFS

1138

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

EPURE E. MIHAELA CAMELIA

1139

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

HOCAN GH. MARIA-ELENA

1140

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

LAZARESCU ALINA MARILENA

1141

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

MACOVEI V. OLGA

1142

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

MANG N. NICULINA

1143

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

MARGINEANU ELENA MIRELA

CFS

1144

Medic rezident an III

PSIHIATRIE

PEDIATRICA

S

1,00

MORARIU I. DAIANA LAVINIA

1145

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

MUTICĂ R. NICOLETA-ADELINA

1146

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

NAGYB. KRISZTINA

1147

Medic rezident an III

ORTOPEDIE

PEDIATRICA

S

1,00

NEGRU MARIUS

1148

Medic rezident an IH

PEDIATRIE

S

1,00

OPRIȘ M. ROXANA-MIHAELA

1149

Medic rezident an III

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

PAL I. ALEXANDRA-CORNELIA

1150

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

POPA ADINA IOANA

CFS

1151

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

POPA T. TEODORA

1152

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

PORTARU T. LAURA TEODORA

CIC

1153

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

RASINAR G. LOREDANA ANISOARA

1154

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

VELCELEAN Z. MARIA-ALEXANDRA

1155

Medic rezident an III

PEDIATRIE

S

1,00

VLADAREANU LAVINIA COSMINA

1156

Medic rezident an HI

PEDIATRIE

S

1,00

VORNICU F.V. FLAVIA-MARIA

1157

Medic rezident an IV

GENETICA

MEDICALA

S

1,00

ABRUDAN LÎLIANA

1158

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

AMARICAI COSMINA

CIC

1159

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

ARSOVAN BIANCA

CIC

1160

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

BIRO I. ELENA MONICA

CIC

1161

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

BIZEREA MD. TEOFANA OTILIA

1162

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

BOC E.L. MADALINA ADELA

1163

Medic rezident an IV

PSIHIATRIE PEDIATRICA

S

1,00

BURNECI G. GEORGIANA MARINELA

1164

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

CAZAN C.E. RUXANDRA CARMEN

CFS

1165

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

CIULPAN N. ADRIAN-BOGDAN

1166

Medic rezident an IV

PSIHIATRIE PEDIATRICA

S

1,00

COJOCARU D. FLOAREA ADRIANA

1167

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

DOBRESCU N. ANDREEA IULIA

CIC

1168

Medic rezident an IV

PSIHIATRIE PEDIATRICA

S

1,00

DRAGOS L. DOINA MARIA

1169

Medic rezident an IV

PSIHIATRIE

PEDIATRICA

S

1,00

FORTOFOI AURELIA SUZANA

CFS

1170

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

GIUCOANE MIHAELA NICOLETA

1171

Medic rezident an IV

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

GOANTAA. ANDREEA-CLARISSA

CFS

1172

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

GRAJDEANU MARTA NICOLETA

1173

Medic rezident an IV

PSIHIATRIE

PEDIATRICA

S

1,00

IANCU C. OLIVER ANGEL

1174

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

JURCA-SIMINAT. IULIA ELENA

1175

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

LAZARESCU ADELA LAVINIA

CIC

1176

Medic rezident an IV

NEUROLOGIE

S

1,00

LUPASCU I. ELENA

1177

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

MARINESCU ANDREEA STEFANIA

CFS

1178

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

MUNTEANU MIHAELA IRINA

1179

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

NYCHITA M.l. ANDREEA

1180

Medic rezident an IV

PSIHIATRIE

PEDIATRICA

S

1,00

PANAITE P. RALUCA-MARIA

1181

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

POPA P.C. MIHAELA-CRISTINA

1182

Medic rezident an IV

PSIHIATRIE PEDIATRICA

S

1,00

POPESCU V. SILVIA

1183

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

RAGOBETE V. DIANA VICTORIA

CIC

1184

Medic rezident an IV

ORTOPEDIE

PEDIATRICA

S

1,00

SCHAUPPE L.S. CHRISTINA

1185

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

STEFLEA V.D.RUXANDRA MARIA

1186

Medic rezident an IV

GENETICA

MEDICALA

S

1,00

STOLOJESCU P. ANA MARIA

1187

Medic rezident an IV

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

STRETCU I. LAVINIA-DANIELA

1188

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

TOMAL ALEXANDRA

1189

Medic rezident an IV

PEDIATRIE

S

1,00

VASILIE G. GEORGETA LARISA

1190

Medic rezident an V

PEDIATRIE

S

1,00

BALTATEANU MARIA

1191

Medic rezident an V

PEDIATRIE

S

1,00

BENEAALA

1192

Medic rezident an V

PEDIATRIE

S

1,00

BOGDAN D. MIHAELA

CFS

1193

Medic rezident an V

PEDIATRIE

S

1,00

BOUR D. ALEXANDRA MARIA

1194

Medic rezident an V

PEDIATRIE

S

1,00

COSTACHESCU M. RADMILA ELENA

1195

Medic rezident an V

PEDIATRIE

S

1,00

DUTA G. GABRIELA SILVIA

1196

Medic rezident an V

PEDIATRIE

S

1,00

ENESCU M. AURELIAN-NICOLAE

CFS

1197

Medic rezident an V

PEDIATRIE

S

1,00

HERGHELEGIU S. IRINA

1198

Medic rezident an V

PEDIATRIE

S

1,00

KISS FLORENTINA

CFS

1199

Medic rezident an V

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

NISTOR S.P. NARCISA DORINA

1200

Medic rezident an V

PEDIATRIE

S

1,00

PESCARU D. ALINA LAURA

1201

Medic rezident an V

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

SCHIOPU C. CRISTIAN CĂTĂLIN

1202

Medic rezident an V

PEDIATRIE

S

1,00

SERBANUT LUIZA

1203

Medic rezident an V

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1,00

SERBANUT SORIN ILIE

1204

Medic rezident an V

NEONATOLOGIE

S

1,00

ȚÎRA A. MARIA

1205

Medic rezident an V

PEDIATRIE

S

1,00

ZAICA CRISTINA OFELIA

1206

Medic rezident an VI

CHIRURGIE

GENERALA

S

1,00

CHIDIOSAN C I CORNELIA-GEORGIANA

TOTAL POSTURI MEDICI REZIDENTI 175,00

5,00 FINANȚAT

5,00

195

asistent med.licențiat

med gen

S

1,00

SIRBU MIHAELA EMILIA

196

asistent med princ.

med gen

PL

1,00

JURCA ALINA

197

asistent med.

med gen

PL

1,00

SIRCA CARMEN CLAUDIA

198

asistent med.

med gen

PL

1,00

STURZA BOGDAN280

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

IFTIMIE OCTAVIANA

281

asistent med princ.

pediatrie

PL

1,00

COMLOSAN CLAUDIA DANIELA

282

asistent med

pediatrie

PL

1,00

VACANT

FINANȚAT


TOTÂL POSTURI SPITAL :

1184,00

SEF SERVICIU RUNOS

EC.COHERT GABRIELA