Hotărârea nr. 64/2016

64/09.09.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 64/09.09.2016
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-18910/01.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, înregistrat cu nr. IF 2016-076855 din 13.06.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa I


la HCL nr.........din.............


ORGANIGRAMA DIRECȚIEI FISCALE A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECTOR EXECUTIV
TOTAL PERSONAL:

DIN CARE:

TOTAL FUNCȚII PUBLICE :

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE:

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL:

PERSONAL CONTRACTUAL DE CONDUCERE:

PERSONAL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE:


DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Anexa II la HCL nr...............


STAT DE FUNCȚIINr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

J^iMpbVi'uri:

|fea«

ga

A , Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

I

2

Sef serviciu

S

5

I

3

Șef birou

s

4

I

'Mal funcții publice de conducere■■            ■        ■■■'■.. <

10

B. Funcții publice de execuție

4

Consilier

s

65

I

superior

5

Consilier

s

23

I

principal

6

Consilier

s

27

I

asistent

7

Consilier

s

1

I

debutant

8

Consilier juridic

s

3

I

superior

9

Consilier juridic

s

4

I

principal

10

Consilier juridic

s

0

I

asistent

11

Referent

M

14

III

superior

12

Referent

M

0

III

principal

13

Referent

M

0

III

asistent

Total funcții'■■ publice de                                              ■. ■ '

137

Tj^ta;Lfuncții piiblice                            ■          -

■■ .■■■ ■

147

C, 1,   Funcții personal contractual conducere

15

Șef birou

s

i

I

Toiul personal contractual;.....

i

C.2   Funcții personal contractual execuție

16

Inspector de specialitate

s

2

I

17

Inspector de specialitate

s

1

II

18

Referent

M

. 2

I

19

Referent

M

2

II

personal cbiitraetb^^ixecuți^^^1^^^^^ / ■' ■'■

7

Țital personalc<)ntractual' - ;         ■■■■ ■                     . ■           ■

8

TOTAL GENERAL

155

Număr total posturi

155

din care :

1. Funcții publice

147' j

- de conducere

10

- de execuție

137

2. Personal contractual

8

- de conducere---...^

1

7

COMP.R.U

PĂUN FLOAREROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2016 -18910/01.08..2016APROBAT, PRIMAR

Nicolae Robu

REFERAT

privind susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

Având în vedere referatul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, înregistrat cu nr. 76855 din 13.06.2016 privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții ;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;

Propunem susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei precum și a statului de funcții, conform anexelor nr.1 și 2 prezentate de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Avizat juridic,


Șef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian