Hotărârea nr. 61/2016

61/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciilor publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu retele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 61/03.08.2016
privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciilor publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu retele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-18947/01.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice;
Având în vedere Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr.13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 313/16.12.2003 - privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. şi S.C. CALOR S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.155/18.04.2006 - privind delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara prin încheierea unui contract de concesiune prin negociere directă;
Avand in vedere adresa. nr 9715/25.05.2016 a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara prin care se solicita modificarea anexei la contractul de concesiune 02/170/01.04.2004.
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Completarea anexelor la contractul de concesiune 02/170/01.04.2004 cu retelele termice realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara" conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Punerea la dispozitia operatorului a bunurilor din Anexa 1 se va face prin încheierea unui Act Aditional la Contractul de concesiune a bunurilor Nr. 02/170/01.04.2004.
Art. 3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Tehnică, Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara si S.C. COLTERM SA Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA ECONOMICĂ; DIRECȚIA TEHNICĂ COMPARTIMENT EVIDENȚA PATRIMONIULUI SC2016- 18947/ 01.08.2016

REFERAT

privind complectarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciiilor publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu rețele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”

Potrivit prevederilor art.25 alin.3 din Legea nr. 51/2006, bunurile proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi concesionate operatorilor în condițiile legii în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului- în cazul gestiunii delegate.

Având în vedere HCL313/16.12.2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara al cărei acționar unic este Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin care societatea are ca obiect de activitate administrarea instalațiilor și echipamentelor necesare producerii, transformării și distribuției energiei termice, aflate în domeniul public;

Având în vedere HCL nr.155/18.04.2006, privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice prin încheierea unui contract de concesiune prin negociere directă către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara;

Având în vedere art. 1,art.2 lit.b din Contractul de concesiune nr. 02/170/01.04.2004 încheiat între Municipiul Timisoara și COLTERM SA,

Mijloacele fixe din domeniul retele termoficare recepționate în anul 2016, transmise și înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Timișoara trebuiesc date în administrare către operatorul regional COLTERM SA, pentru completarea Anexei nr.1 (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice care a fost aprobat prin HCL nr. 155/2006;

Obiectivul de investiții “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara” a fost înregistrat în evidența patrimonială, iar terenurile sunt incluse în domeniul public

Avand in vedere adresa nr. 9715/25.05.2016 a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara prin care se solicita modificarea anexei la contractul de concesiune 02/170/01.04.2004. . PROPUNEM :

  • 1. Completarea anexelor la contractul de concesiune 02/170/01.04.2004 cu retelele termice realizate in cadrul proiectului de finanțare din fonduri externe nerambursabile - “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara” conform anexei 1 atașate care va face parte integranta din hotarare.

  • 2. Punerea la dispoziția operatorului a bunurilor din Anexa 1 se va face prin încheierea unui Act Adițional la Contractul de concesiune a bunurilor Nr. 02/170/01.04.2004.

    DIRECTOR D. ECONOMICĂ,

    Smaranda Haracicu


    DIRECTOR D. TEHNICĂ,

    Chiș Culița


RESPONSABIL COMPARTIMENT,

Slavița Dubleș

ÎNTOCMIT,

Stanciu Corina

AVIZAT JURIDIC