Hotărârea nr. 60/2016

60/03.08.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 60/03.08.2016
privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-18888/01.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 43/02.02.2016 - privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Comisiei de negociere cu terţii constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/26.06.2012, care va avea următorul cuprins:

Dan Diaconu - Viceprimar ----------------------------- Preşedinte
Reprezentant Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse:
Laura Koszegi - Director ------------------------------ Membru
Pîrva Călin - Şef Birou Clădiri ------------------------ Înlocuitor
Reprezentant Serviciul Juridic:
Caius Suli - Şef Serviciu ------------------------------- Membru
Stoica Alin - Consilier Juridic ------------------------- Înlocuitor
Reprezentant Direcţia Economică:
Steliana Stanciu - Şef Serviciu Buget ----------------- Membru
Dubleş Slaviţa - Responsabil Compartiment
Evidenţa Patrimoniului ------------- Înlocuitor
Reprezentant Direcţia Urbanism:
Sorin Ciurariu - Director -------------------------------- Membru
Reprezentant Direcţia Secretariat General:
Simona Drăgoi - Secretarul Municipiului Timişoara ---- Membru
Mohuţ Gabriela - Şef Birou Asistare Consiliul Local --- Înlocuitor
Reprezentanţi Consiliul Local:
Farkas Imre - Viceprimar ----------------------------------- Membru
Constantin Sandu - Consilier Local ----------------------- Membru
Robert Kristof - Consilier Local --------------------------- Membru

Secretar: - Dinu Diana - Consilier Superior Serv. Administraţie
Locală;
- înlocuitor Cezar Lukacs - Consilier Superior
Serv. Administraţie Locală.


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică prin Compartimentul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

Nicolae Robu


DIRECȚIA ECONOMICĂ

COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI

NR. SC2016-18888/01.08.2016

REFERAT privind modificarea componenței Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 43/02.02.2016, a fost constituită Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în urmatoarea componență :

Administrator public;

1. Sorin Iacob Drăgoi

- Președinte:

Reprezentant Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse:

2. Laura Koszegi, Director Reprezentant Serviciul Juridic:

- Membru

3. Caius Suli, Șef Serviciu Reprezentant Direcția Economică:

- Membru

4. Steliana Stanciu , Șef Serviciu Reprezentant Direcția Urbanism:

- Membru

5. Sorin Ciurariu, Director Reprezentant Secretariat General:

-Membru

6. Simona Drăgoi Reprezentanți Consiliul Local:

- Membru

7.Dan Diaconu, Viceprimar

- Membru,

8. Traian Stoia, Viceprimar- Viceprimar- Membru,

 • 9. Constantin Sandu

 • 10. Dorel Bogluț

 • 11. Lucian Taropa

 • - Membru

 • - Membru

 • - Membru.

secretar: - Dinu Diana - consilier; înlocuitor Cezar Lukacs;

Având în vedere faptul că au avut loc modificări în structura comisiei prin încetarea raportului de muncă a unor persoane, membri ai comisiei de negociere cu terții, sau demisia din Consiliul Local a unor consilieri, se impune modificarea componenței comisiei prin înlocuirea unor membri cu alții noi, astfel încât comisia va avea următoarea componență:

Dan Diaconu

- Președinte

Reprezentant Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse:

Laura Koszegi, Director Pîrva Călin

Reprezentant Serviciul Juridic:

 • - Membru

 • - Înlocuitor

Caius Suli

Stoica Alin

Reprezentant Direcția Economică:

 • - Memb ru

 • - Înlocuitor

Steliana Stanciu , Șef Serviciu Dubleș Slavița

Reprezentant Direcția Urbanism:

 • - Membru

 • - Înlocuitor

Sorin Ciurariu, Director Reprezentant Secretariat General:

-Membru

Simona Drăgoi Mohuț Gabriela

 • - Membru

 • - Înlocuitor

Reprezentanți Consiliul Local:

Farcaș Imre, Viceprimar Constantin Sandu

 • - Membru,

 • - Membru

Luci an Taropa                   - Membru...

Secretar: - Dinu Diana - consilier; înlocuitor Cezar Lukacs;

Director Economic

Smaranda Haracicu

Responsabil Compartiment

Slavița Dubleș