Hotărârea nr. 59/2016

59/03.08.2016 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 216/27.05.2016 - privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 59/03.08.2016
privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 216/27.05.2016 - privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 18703/29.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 216/27.05.2016 - privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) respectiv alin.(5) lit.d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 216/27.05.2016, care va avea conţinutul prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană şi Cadastru - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ANEXA nr.1 la HCL nr..................

LISTA

CU DENUMIRILE PODURILOR PESTE BEGA DIN MUNICIPIUL TIMȘOARA

1. PASARELA GELU

Pasarela care își păstrează denumirea, situată între Strada Gelu și Strada Crizantemelor.

2. PODUL IULIU MANIU

Podul cu denumirea Podul Muncii care se redenumește, situat între Bulevardul Iuliu Maniu și Strada George Pop de Băsești.

3. PODUL EROILOR

Podul care își păstrează denumirea, situat între Strada Iancu Văcărescu și Strada Dimitrie Bolintineanu.

4. PODUL GENERAL ION DRAGALINA

Podul cu denumirea Podul Ștefan cel Mare care se redenumește, situat pe Bulevardul General Ion Dragalina.

5. PODUL METALIC

Podul metalic care își păstrează denumirea, situat între Strada Andrei Mureșeanu și Strada Ady Endre.

6. PODUL MARIA

Podul cu denumirea Podul Traian care se redenumește, situat pe Bulevardul 16 Decembrie 1989, în zona pieței Sfânta Maria.

7. PODUL MIHAI VITEAZU

Podul cu denumirea Podul Mitr. Andrei Șaguna care se redenumește, situat între Bulevardul Mihai Viteazu și Bulevardul Regele Ferdinand I.

8. PODUL MICHELANGELO

Podul care își păstrează denumirea, situat pe Strada Michelangelo.

9. PASARELA ÎNDRĂGOSTIȚILOR

Pasarela cu denumirea Pasarela dintre Parcuri / Pasarela Ioan Polen care se redenumește, situată între Parcul Copiilor și Strada J. H. Pestalozzi, redenumirea se face având în vedere că în ultima perioadă a apărut obiceiul aplicării lacătelor de către perechile de îndrăgostiți, obicei preluat și din alte țări.

10. PODUL DECEBAL

Podul cu denumirea Podul Decebal își păstrează denumirea, situat între Bulevardul Revoluției din 1989 și Bulevardul 3 August 1919, în zona pieței Traian.

11. PODUL DACILOR

Podul cu denumirea Podul Dacilor își păstrează denumirea, situat între Strada Dacilor și Piața Badea Cârțan.

12. PODUL ANDREIȘAGUNA

Podul cu denumirea Podul Mihai Viteazul care se redenumește, situat între Calea Dorobanților și Strada Andrei Șaguna sau Piața Sarmizegetusa.

13. PODUL MODOȘ

Podul de cale ferată care își păstrează denumirea, situat în Zona Freidorf - Strada Carpenului - Strada Ioseph Gabriel.

Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., actualizată prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr.1518/ 01.10.2013

Secretar:    Miron Frățilă         - consilier la Primăria Municipiului Timișoara

Red./Dact. MF. Expl. 2

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                              N

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

NR. SC2016 - ................/ .............2016

REFERAT privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. 216/27.05.2016

Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană și Cadastru și Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., actualizată prin Dispozitia Primarului nr. nr.1518/01.10.2013, prin care se revine asupra denumirii unor poduri peste Bega.

  • - Având în vedere adresa nr. SC 2016-14256/14.06.2016 a d-lui Corneliu Nicolae Vaida -Cetățean de onoare al Municipiului Timișoara, Luptător cu rol determinant în Revoluția din 1989 prin care solicită păstrarea denumirii podului Decebal deoarece acest pod reprezintă un simbol al Revoluției,

  • - având în vedere adresa nr. CP 2016/14.06.2016 a d-nei Perici Lăcrămioara prin care formulează plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 216/2016 privind redenumirea unor poduri peste Bega din municipiul Timișoara,

  • - având în vedere adresa nr. WW 2016-001440/14.06.2016 a d-lui Serdean Mugur Lucian prin care solicită revocarea H.C.L.216/2016 deoarece nu este de acord cu schimbarea denumirii podului Decebal, din motive istorice podul Decebal reprezintă un simbol al Revoluției din decembrie 1989,

-având în vedere procesul verbal încheiat în 07.07.2016 în ședința C.L.M.T, conforrm căruia s-a stabilit revenirea asupra punctului din H.C.L.216/2016 care privește podul Decebal, propunem emiterea unei hotărâri de modificare a Anexei 1 la H.C.L.216/2016, conform Anexei care va face din prezenta Hotărâre.

Având în vedere cele de mai sus propunem păstrarea denumirii podului Decebal și implicit denumirea podului Dacilor, conform Anexei care va face parte din hotărâre.

ADMINISTRATOR PUBLIC

DIRECTOR D.C.T.D.D

LAURA KOSZEGI


SORIN DRĂGOI

DIRECTOR EXECUTIV D.U.

EMILIAN SORIN CIURARIU


REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU


CONSILIER JURIDIC

GABRIELA IOVA