Hotărârea nr. 58/2016

58/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei LIKE pentru anul 2016
Hotararea Consiliului Local 58/03.08.2016
privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei LIKE pentru anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2016-4913/22.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere scrisoarea înregistrată cu numărul SC2016 - 644/12.01.2016 cu privire la plata taxei de membru al asociaţiei Like/Les Rencontres;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit b) şi e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă achitarea de taxei de membru al asociaţiei LIKE pentru anul 2016.
Art. 2: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 1.050 euro pentru achitarea taxei prevăzute la art. 1 şi a sumei de 50 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Birouri Şcoli - Spitale
- Biroul Sport - Cultură
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

SE APROBĂ


PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

SC2016-4913/22.07.2016

REFERAT

cu privire la aprobarea achitării taxei de membru al asociației LIKE pentru anul 2016

în anul 2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 55/30.01.2013 a fost aprobată aderarea Municipiului Timișoara la asociația Les Rencontres.

Prin scrisoarea înregistrată cu nr. SC2016-000644/12.01.2016 am fost informați că Adunarea Generală a membrilor asociației din anul 2015 a hotărât schimbarea numelui asociației din Les Rencontres în LIKE.

LIKE - Asociația Orașelor și Regiunilor Europene pentru Cultură este unul dintre cele mai importante organisme de acest fel din Europa, care stabilește politicile culturale și care organizează întâlniri între orașele care au deținut sau vor deține titlul de Capitală Europeană a Culturii și reprezentanți din structurile europene, experți în domeniul culturii etc.

Asociația facilitează cooperarea și diverse schimburi de cunoștințe și experiențe în rețea între orașele membre. Membrii asociației sunt orașe importante la nivel regional din Europa, care au o dimensiune internațională și peste 100.000 de locuitori în zona metropolitană și reprezentanți regionali.

Menționăm beneficiile calității de membru al asociației:

  • - vizibilitate europeană, lobby și promovare, mai ales în contextul candidaturii la titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021;

  • - accesul la o rețea europeană de orașe și regiuni europene, cu experiențe diverse în domeniul culturii, oportunități de parteneriate, experți internaționali în domeniul culturii;

  • - participarea la conferințe, ateliere de lucru și mese rotunde pe teme culturale, strategii europene în domeniul culturii, finanțări europene etc.

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem aprobarea achitării taxei anuale de membru al asociației LIKE pentru anul 2016 și alocarea sumei de 1.050 euro pentru achitarea taxei de membru al asociației pentru anul 2016 și a sumei de 50 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

Menționăm că suma este prevăzută în bugetul local la cap. 51.02.01.03 art. 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

Viceprimar Dan Diaconu


Director executiv Direcția Comunicare Alina Pintilie

Director executiv Direcția Economică Ec. Smaranda Haracicu

Șef birou Relații Internaționale Diana Donawell


Serviciul Juridic


Consilier

Lavinia Petruț

TRADUCERE

LES RENCONTRES/ LIKE

Orașe și Regiuni Europene pentru Cultură

Lille, 11 decembrie 2015

Stimați membri,

Se încheie un an, primul pentru mine ca Președinte al rețelei Les Rencontres. împreună, am organizat multe evenimente, colaborări și discuții, au participat la momente neașteptate și plăcute. îmi revine plăcerea să semnez Raportul de activitate, în care veți găsi toate evenimentele importante care au marcat anul 2015.

Acest document îi prezintă, de asemenea, și pe membrii Consiliului, aleși în Adunarea Generală de la Lille (8 noiembrie 2014), care au lucrat cu mine de-a lungul ultimilor luni. împreună cu ei, au fost luate decizii importante pentru viitorul organizației noastre, în special cu ocazia evenimentului Think Tank de la Milano, în octombrie a.c.

Avem un nou nume: „LIKE”, o nouă dinamică și noi direcții, detaliate în cadrul interviului pe care îl puiteți găsi la paginile 4 și 5 ale Raportului de activitate. De asemenea, veți descoperi prezentări sumare ale principalelor întâlniri care au avut loc și programarea celor care urmează.

A

întreaga echipă și eu ne pregătim pentru implementarea proiectelor din anul 2016, care începe cu lansarea, la 1 ianuarie, a noului nostru site www.likeculture.eu.

Pentru aceasta, avem nevoie de sprijinul, participarea și contribuția dumneavoastră la transformarea rețelei noastre. Angajamentul dvs. este esențial pentru funcționarea și dezvoltarea noastră. în acest sens, vă trimitem atașat factura pentru taxa de membru pe anul 2016. Citind-o, veți vedea că, în ciuda dificultăților bugetare cu care se confruntă autoritățile și asociațiile europene, suma a rămas neschimbată.

Vă doresc sărbători fericite și știu că pot conta pe sprijinul dumneavoastră.

Cu considerație,

(semnat)

Michael Moglia

Președinte

Consilier Regional al Nord Pas de Callais