Hotărârea nr. 57/2016

57/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2016
Hotararea Consiliului Local 57/03.08.2016
privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-4912/22.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere scrisoarea înregistrată cu numărul SC2016 - 2841/05.02.2016 cu privire la plata taxei de membru al asociaţiei Eurocities;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit b) şi e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă achitarea de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2016.
Art. 2: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 15.820 euro pentru achitarea taxei prevăzute la art. 1 şi a sumei de 200 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Şcoli -Spitale;
- Biroului Sport-Cultura,
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞETFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROB


PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

SC2016-4912/22.07.2016

REFERAT

cu privire la aprobarea achitării taxei de membru al asociației Eurocities pentru anul 2016

EUROCITIES este o organizație neguvemamentală europeană, cu sediul la Bruxelles, care reunește peste 170 de orașe din peste 35 de state europene. Orașele membre ale asociației Eurocities sunt orașe care sunt un important centru regional, au o dimensiune internațională și o populație de peste 250.000 locuitori.

Eurocities facilitează cooperarea și diverse schimburi de cunoștințe și experiențe în rețea, între orașele membre, și promovează proiecte transnaționale europene; face lobby pe lângă instituțiile Uniunii Europene pentru influențarea politicilor europene care au impact asupra orașelor și cetățenilor și contribuie la dezvoltarea și implementarea politicilor, legislației și programelor europene, Eurocities fiind un important partener de dialog al Comisiei Europene atât la nivel politic cât și la nivel tehnic; dezvoltă campanii de promovare cu o problematică vastă - pe teme economice, sociale, culturale, de mediu etc. - de interes pentru orașe, pentru conștientizarea și schimbarea comportamentului cetățenilor, împreună cu autoritățile municipale și cu cetățenii.

în anul 2000, prin Formularul de aderare cu nr. SCO-1553/08.02.2000, Municipiul Timișoara a aderat la rețeaua de orașe Eurocities, în calitate de membru asociat, iar începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, Municipiul Timișoara a devenit membru cu drepturi depline al asociației.

Menționăm beneficiile calității de membru al rețelei Eurocities - rețeaua principalelor orașe europene:

 • - informare cu privire la politicile și noutățile legislative europene cu impact asupra orașelor;

 • - informare cu privire la dezbateri, preocupări și evenimente importante europene, care prezintă un interes major pentru orașe;

 • - informare cu privire la inițiativele Comisiei Europene;

 • - informare cu privire la programele de finanțare existente la nivelul Uniunii Europene;

 • - informare cu privire la evenimente și activități ale Eurocities;

 • - acces la publicații, rapoarte și documente de poziție ale rețelei;

 • - acces la studii și bune practici europene pe problematici de interes pentru orașe;

 • - acces la baze de date privind politici, programe de finanțare europene și probleme de interes pentru orașe;

 • - cooperare, schimb de experiențe și împărtășire de cunoștințe cu orașele membre în domeniile: dezvoltare economică, transport și mobilitate, energie, protecția mediului, servicii publice, social, educație, cultură, tehnologia informației etc.;

 • - schimb de informații, cunoștințe și idei cu orașele membre cu privire la probleme comune și provocări cu care se confruntă în toate aspectele vieții urbane, sociale, de mediu, culturale și economice;

 • - învățarea de practici inovative de la alte orașe membre ale rețelei;

 • - propuneri de participare în parteneriat la proiecte transnaționale europene, pe diverse teme, primite din partea orașelor membre sau inițiate de Eurocities;

 • - căutarea de parteneri pentru proiecte;

 • - participarea la conferințe, întâlniri, workshop-uri, seminarii, forumuri, grupuri de lucru și diverse evenimente organizate de Eurocities;

 • - acces privilegiat la evenimente și activități de înalt nivel european;

 • - creșterea vizibilității europene;

 • - participarea la proiecte transnaționale europene;

 • - participarea la inițiative europene cu o problematică vastă - pe teme economice, sociale, culturale, de mediu, transport etc. - de interes pentru orașe, cu impact asupra conștientizării și schimbării comportamentului cetățenilor;

 • - participarea la studii, sondaje, consultări și chestionare, privind diverse problematici de interes pentru orașe sau pentru Comisia Europeană, care contribuie la dezvoltarea și implementarea politicilor, legislației și programelor europene;

 • - exprimarea poziției față de diverse documente și normative europene în curs de elaborare, care au ca rezultat influențarea politicilor europene cu impact asupra orașelor și cetățenilor;

 • - îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin implementarea măsurilor asumate prin aderarea la diverse inițiative europene (Carta Europeană pentru Siguranță Rutieră, Carta VeloCity, Declarația privind Schimbările Climatice etc.);

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem aprobarea achitării taxei anuale de membru al asociației Eurocities pentru anul 2016 și alocarea sumei de 15.820 euro pentru achitarea taxei de membru al asociației pentru anul 2016 și a sumei de 200 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

Menționăm că suma este prevăzută în bugetul local la cap. 51.02.01.03 art. 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

Viceprimar Dan Diaconu


Director executiv Direcția Comunicare Alina Pintilie

Director executiv Direcția Economică Ec. Smaranda Haracicu

Șef birou Relații Internaționale Diana Donawell


Serviciul Juridic


Consilier

Lavinia Petruț