Hotărârea nr. 56/2016

56/03.08.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara
Hotararea Consiliului Local 56/03.08.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2016-010994/27.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010, pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 04/10.03.2016;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 84 din 18.12.2015;
Având în vedere adresa Directiei Tehnice nr. UR2016-010994/25.07.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., întocmit conform Proiectului nr. 11.11/145/2015, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E partial, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-002891/ 29.10.2015, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0.5, spaţii verzi de 12.24 % - conform Deciziei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 84/18.12.2015 din suprafaţa totală a parcelei.
Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea o perioada de valabilitate de 2 ani.
Art. 4: Terenul studiat prin prezenta documentatie are o suprafaţă masurata de 10.213 mp, din care se reglementeaza suprafata de 9251 mp., fiind alcatuit din doua parcele:
- parcela cu nr. cad. 443560, inscrisă in CF nr. 443560 (CF vechi 443494), in suprafata de 9938 mp., proprietar S.C. Uzinele Textile Timisoara S.A. (U.T.T.) asupra terenului si constructiilor.
Se inscrie interdictie de instrainare, grevare, comasare, promisiune de vanzare si constituire de dezmembramant al dreptului de proprietate sau drept de folosinta in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.
Se noteaza antecontract de vanzare-cumparare pana la 31.10.2016 in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.
- parcela cu nr. 426664, inscrisă in CF nr. 426664 (CF vechi 125568, nr. Top vechi 5363/1/1/2), in suprafată de 275 mp., proprietar Hutu Adrian-Nicolae asupra terenului si constructiilor, pentru care s-a inscris interdictie de instrainare, grevare cu sacini sau servituti, de constituire a vreunui dezmembramant sau a vreunui drept de folosinta as. imobilului a interdictiei de modificare a imobilului si oferta irevocabila de vanzare aut. nr. 1538/31.07.2015 pana la 31.10.2016 in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.
La documentatia prezenta, sunt atasate Antecontractul de vanzare - cumparare intre HUTU ADRIAN-NICOLAE si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., precum si intre S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. (U.T.T.) si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. si declaratia notariala nr. 1177/26.07.2016 a d-lui HUTU ADRIAN-NICOLAE prin care isi da consimtamantul ca toate avizele si acordurile emise pe LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie folosite de aceasta in vederea obtinerii Hotărârii Consiliului Local de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu si declaratia notariala nr. 1178/26.07.2016 a S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. prin care isi da consimtamantul ca toate avizele si acordurile emise pe LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie folosite de aceasta in vederea obtinerii Hotărârii Consiliului Local de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu.
Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 6: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Foaie de capăt

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ȘANTIER

Strada Simion Bărnuțiu nr. 28, TIMIȘOARA

Beneficiar:

LIDL ROMANIA SCS

Comuna Chiajna, jud. Ilfov, str. Industriilor nr.19

Amplasament:

Timișoara, Strada Simion Bărnuțiu nr. 28

Proiectant general:

S.C. SELLM s.r.l.

Strada Gh. Lazăr nr. 23, bl. T2, ap. 20, Timișoara

Tel/fax: 0256 493334

Proiectant de specialitate:

S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Strada 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timișoara

Tel/fax: 0256 487150

Număr proiect :

11.11 / 145 / 2015

Faza de proiectare :

Plan Urbanistic de Detaliu

Timișoara, Martie 2016

Lista de semnături

Urbanism:

S.C. PILOT TEAM S.R.L.

Timișoara, Str. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A

Arh. Laura Mărculescu

Edilitare:

S.C. SELLM S.R.L.

Timișoara, Str. Gh. Lazăr nr. 23, bl. T2, ap. 20 Ing. Mihai Lute

Lucrări rutiere:

S.C. DRUM PROIECT S.R.L.

Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 47, sc. B, ap. 6 Ing. Victor Rill

Topografie și cadastru:

S.C. MULTILINES S.R.L.

Timișoara, Str. Sf. Ap. Petru și Pavel nr. 36

Ing. Florian Feraru

Protecția mediului:

S.C. EXPERT PREST S.R.L.

Timișoara, Aleea Ionel Perlea nr. 4 sc.A ap.4

Dorina Colojoară

Borderou

FOAIE DE CAPĂT                                                pag.

LISTA DE SEMNĂTURI                                            pag.

BORDEROU                                                 pag.

MEMORIU GENERAL                                          pag.

1.

INTRODUCERE

1.1.

Date de recunoaștere a documentației

pag.

4

1.2.

Obiectul lucrării

pag.

4

1.3.

Surse de documentare

pag.

4

2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.

Evoluția zonei

pag.

5

2.2.

Încadrarea în localitate

pag.

5

2.3.

Elemente ale cadrului natural

pag.

5

2.4.

Circulația

pag.

5

2.5.

Ocuparea terenului

pag.

5

2.6.

Echiparea edilitară

pag.

6

2.7.

Probleme de mediu

pag.

6

2.8.

Opțiuni ale populației

pag.

6

3.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1.

Concluzii ale studiilor de fundamentare

pag.

7

3.2.

Prevederi ale P.U.G. Timișoara

pag.

7

3.3.

Valorificarea cadrului natural

pag.

7

3.4.

Modernizarea circulației

pag.

7

3.5.

Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

pag.

7

3.6.

Dezvoltarea echipării edilitare

pag.

9

3.7.

Protecția mediului

pag.

11

3.8.

Obiective de utilitate publică

pag.

15

6.

CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

pag.

15

Memoriu General

 • 1. INTRODUCERE

  1.1.


  Date de recunoaștere a documentației

  DENUMIREA LUCRĂRII:     PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  Construire supermarket LIDL, amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare șantier

  S.C. LIDL ROMANIA SCS

  TIMIȘOARA, STRADA SIMION BĂRNUȚIU nr. 28


BENEFICIAR :

AMPLASAMENT :

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Strada 3 August 1919, nr. 19, ap. 2/A, Timișoara

NUMĂR PROIECT :

FAZA DE PROIECTARE :

DATA ELABORĂRII :


11.11 / 145 / 2015

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D.

Martie 2016

 • 1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentație la nivel de P.U.D. își propune să constituie suportul juridic, instituțional și tehnic pentru realizarea amplasarea unui supermarket LIDL pe terenul situat în intravilanul municipiului Timișoara, pe strada Simion Bărnuțiu nr. 28.

Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc condițiile pentru:

 • ■   Utilizare funcțională a terenului, în relație cu vecinătățile;

 • ■   Modului de ocupare al terenului și condițiile de realizare a construcțiilor.

 • 1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentații s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum și planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

 • ■  Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 107/2014.

 • ■  Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timișoara

 • ■   Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara - Etapa 3 (în curs de actualizare)

 • ■   Ridicare topografică

La elaborarea documentației s-a ținut cont de prevederile următoarelor documente:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

 • - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism., și alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014.

 • - NORMATIVUL P 118/1999.

 • 2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

 • 2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

Terenul studiat în cadrul P.U.D. se situează în partea de sud-est a municipiului Timișoara, în teritoriul intravilan, și face parte din UTR nr. 29, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014, și este o zonă de unități industriale, cu funcțiuni complementare admise ale zonei: servicii, accese pietonale și carosabile, spații verzi amenajate, rețele tehnico edilitare.

Utilizarea funcțională: construcții cu funcțiune de regulă industrială, administrativă, de depozitare, comerț, servicii, precum și echipamente legate de funcționarea zonei, spații verzi amenajate, perdele de protecție, construcții pentru gospodărie comunală, staționări auto

În prezent este zonă parțial industrială, parțial cu servicii, comerț și reconversii punctuale, amplasată limitrof unei zone cu locuințe colective și servicii.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Încadrare în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timișoara

Prin propunerile urbanistice, proiectul se poate încadra în următoarele direcții de dezvoltare preconizate în Masterplan-ul aprobat pentru municipiul Timișoara:

POLITICA 1 - DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE

Program 3: Zone urbane mixte obținute prin reconversie

 • 2.2.   Concluzii din documentațiile elaborate concomitent cu P.U.D.

Având în vedere că PUG Timișoara este în curs de actualizare - Etapa 3, conform prevederilor acestuia, amplasamentul studiat se încadrează în zona:

RiM // Restructurarea zonelor cu caracter industrial - Zonă mixtă:

Unități industriale aflate în general în proprietate privată, dispunând de suprafețe însemnate de teren, situate în locații importante pentru dezvoltarea orașului.

Activitatea industrială inițială a încetat sau s-a restrâns considerabil. In prezent o parte din spații sunt închiriate micilor întreprinderi pentru activități de producție și servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, depozitare etc, desfășurate în general în condiții improvizate, precare, neadecvate. Unele spații sunt complet neutilizate.

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Amplasamentul studiat este delimitat astfel :

 • - la nord : Strada Simion Bărnuțiu;

incinta magazinului Green Forest - - str. S. Barnuțiu nr. 28

 • - la est:        incinta U.T.T. s.a.; imobile str. S. Barnuțiu nr. 30 - parcela nr. top 5364/1

 • - la sud:       incinta U.T.T. s.a.

 • - la vest:      Strada Samuil Micu

Amplasamentul studiat este situat la o distanță de cca. 25,25 m. față de cea mai apropiată locuință.

În prezent, terenul este accesibil pietonal și auto de pe latura sa nordică, adică de pe Strada Simion Bărnuțiu, având un singur acces. Pe teren există construcții industriale, anexe, platforme, parcari.

În incintă nu se mai defășoară activități de acest tip, incinta fiind închiriată pentru diverse activități comerciale sau servicii. De-a lungul străzii Simion Bărnuțiu, datorită poziției în oraș, s-au dezvoltat în general activități comerciale / servicii, în corelare cu zonele de locuire colectivă existente.

DATE C.F.

Terenul studiat are suprafața totală de 9251 mp., fiind alcătuit din trei parcele:

 • - parcela cu nr. cad. 407573, nr. Top. 5363/1/1/1/a, înscrisă în CF nr. 407573 (CF vechi 81391), în suprafață de 7333 mp., proprietar S.C. Uzinele Textile Timișoara S.A. (U.T.T.) asupra terenului și construcțiilor.

 • - parcela cu nr. cad. 409230, nr. Top. 5360,5361,5362,5365,5366/2,5363/2,5358/2,

înscrisă în CF nr. 409230 (CF vechi 81391), în suprafață de 10791 mp., proprietar S.C. Uzinele Textile Timișoara S.A. (U.T.T.) asupra terenului și construcțiilor - din această parcelă se studiază suprafața de 1643 mp._______

 • - parcela cu nr. Top. 5363/1/1/2, înscrisă în CF nr. 426664 (CF vechi 125568), în suprafață de 275 mp., proprietar Huțu Adrian-Nicolae asupra terenului și construcțiilor.

Pentru toate parcelele este înscrisă interdicția de înstrăinare în favoare S.C. LIDL ROMANIA SCS

Pe terenurile studiate sunt amplasate clădiri industriale și anexe, constructii care urmează să fie desființate în baza unor autorizații de desființare.

După finalizarea documentației de urbanism, suprafețele studiate se vor dezmembra / unifica rezultând o singură parcelă.

Caracteristici geo-tehnice ale terenului

Conform Studiului Geotehnic nr. LIDL RO-1520154474/24.09.2015 întocmit de B & B GEOTEH CONSULTING SRL, terenul de fundare din amplasamentul cercetat se încadrează în tipul de risc „moderat”, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „categoria geotehnică 2”.

Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pachete de pământuri necoezive și coezive. Pământurile necoezive sunt formate din nisipuri prăfoase, nisipuri fine, mijlocii și mari întâlnite în forajul F 1 și F 2 între cotele -1,50 m...-7,10 m, respectiv între -9,30 m...-10,00 m, în forajul F 3 între cotele -2,90 m...-3,50, în forajul F 4 între cotele -0,80 m...-4,00 m, în forajul F 5 între cotele -1,40 m...-4,00 m.

Pământurile coezive sunt alcătuite din argile prăfoase nisipoase, argile, argile prăfoase, nisipuri argiloase, aflate în stare de consistență vârtoasă cu zone consistente, cu plasticitate redusă, medie și mare. Acestea se întâlnesc în forajele F 1 și F 2 între cotele -7,10 m...-9,30 m, în forajul F 3 între cotele -1,70 m...-2,90 m, respectiv între cotele -3,50 m...-4,00 m.

Pentru fundațiile izolate care alcătuiesc infrastructura magazinului se recomandă o cotă minimă de fundare Df = -2,00 m.. Pentru fundațiile continue care alcătuiesc infrastructura magazinului se recomandă o cotă minimă de fundare Df = -1,10 m.

Conform normativului P 100 - 92 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor și a hărtii de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K s, orașul Timișoara se găsește amplasată în zona seismică de calcul “D”, perioada de colț Tc = 1.0 sec, coeficientul Ks = 0,16.

Echiparea edilitară

Alimentare cu apă și canalizare menajeră

Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare de tip unitar. Conform avizului S.C. Aquatim SA nr. UR2015-011800/20.08.2015 pe strada Simion Bărnuțiu există o conductă de apă 0 100 și o conductă de canalizare OV 1200/1420, iar pe str. Samuil Micu există două conducte de apă 0 500, 0 275 și o conductă de canalizare 040/60.

Gaze naturale

Conform avizului favorabil nr. 3272/26.08.2015 eliberat de S.C. E.ON Gaz România S.A., există rețea de alimentare cu gaze naturale pe strada Simion Bărnuțiu și pe strada Samuil Micu.

Energie termică

Conform aviz de amplasament favorabil nr. UR2015-011800/15.08.2015 emis de S.C. COLTERM S.A. nu există rețea de distribuție a energiei termice în zonă.

Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Conform avizului de amplasament favorabil nr. 773/19.08.2015 emise de S.C. Enel Distribuție Banat S.A., pe str. Simion Bărnuțiu există o rețea LES MT (culoar de protecție de 0,6 m.) amplasată pe strada Samuil Micu.

Conform aviz de principiu nr. 255/31.08.2015 emis de S.C. Telekom Romania Comunications S.A pe strada Simion Bărnuțiu există rețele de comunicații electronice subterane.

Conform aviz de amplasament nr. UR2015-01—1800/21.08.2015 emis de R.A.T.T pe amplasament nu există rețele de telecomunicații sau electrice aparținând acestora, dar pe str. Simion Bărnuțiu este infrastructura aferentă transportului public (stâlpi, rețele contact, etc.).

Probleme de mediu

Relația cadrul natural - cadrul construit

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, fiind zonă utilizată pentru industrie ușoară.

În prezent, zona este dotată cu rețea de canalizare centralizată, respectiv rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalizarea orașului.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăți.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă nu e cazul.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu e cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu e cazul.

 • 4. REGLEMENTĂRI

Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Teritoriul studiat are în prezent funcțiune industrială, fiind însă zonă pentru restructurare -zonă mixtă conform PUG - Etapa 3.

Indici urbanistici - conform PUG - Etapa 3:

POT max = 70 %    - pentru parcelă de colț

CUT max = 2,8      - pentru parcelă de colț

Conform Avizului C.T.A.T.U. nr. 04/10.03.2016, indicii de construibilitate pentru terenul studiat sunt:

POT = 40 %

CUT = 0,5

Regim maxim de înălțime P+Epartial

Hcornișă = 8 m., Hmaxim = 10 m.

Se va asigura procentul de spații verzi pe parcelă de 12,24 %.

Amplasament: Timișoara, Strada Simion Bărnuțiu nr. 28

Beneficiar:     S.C. LIDL ROMANIA SCS

Bilanț teritorial - reglementări

Existent

Propus

Teren studiat

9251 mp

100,00%

9251 mp

100,00%

Zona industriala

9251 mp

100,00%

9085 mp

100,00%

Zona drumuri

164 mp

1,77%

Bilanț teritorial - pe parcelă

Existent

Propus

Teren studiat

9251 mp

100,00%

9251 mp

100,00%

Clădiri industriale

4725 mp

51,08%

Clădiri comerciale

2825 mp

30,54%

Platforme, parcaje

3641 mp

39,35%

5130 mp

55,45%

T rotuare

164 mp.

1,77%

Zone verzi

885 mp

9,57%

1132 mp

12,24%

Regim de înălțime

Regimul maxim de înălțime propus pentru clădire este Parter+ Etaj partial.

Reglementări - configurare spațială. Propunere de mobilare

Se prevede amplasarea pe sit a unui imobil pentru comerț supermarket LIDL - o hala in regim parter, platforme, accese , parcari si anexe. Supermarketul va comercializa produse alimentare și nealimentare.

În incinta magazinului se vor prevedea parcaje, alei carosabile și alei pietonale de acces. Se vor amenaja în incintă 127 locuri de parcare la sol pentru clienți și angajați, și se va amplasa un rastel pentru biciclete cu 10 locuri.

Accesul auto propus este din strada Simion Bărnuțiu, iar accesul pentru aprovizionare din strada Samuil Micu.

Pentru susținerea zonei de la intersecția celor două străzi care marginesc situl, se propune o amenajare peisajeră care subliniază colțul lotului. Se va amplasa și o pergolă în vecinătatea stației de transport în comun, plantații și jardiniere cu vegetație joasă.

Zonele verzi propuse pe teren se vor amenaja peisagistic, cu prevederea de alei pietonale, locuri de odihna și plantații ornamentale.

In organizarea amplasamentului s-a ținut seama de fondul construit existent în zonă, urmărindu-se integrarea proiectul propus. Investiția propusă se înscrie în dezvoltarea zonei, prin furnizarea de servicii comerciale pentru locuitori.

Funcțiune

Funcțiunea clădirii propuse este comercială.

Se prevăd zone speciale pentru spatii verzi în procent de minim 10%.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă

Amplasarea construcțiilor față de limitele parcelei se va face cu respectarea alinierii și a zonei construibile propuse prin planșa de Reglementari.

Se pot amplasa în afara zonei construibile: împrejmuiri, construcții publicitare (panouri, totem), clădiri și instalații edilitare, circulații carosabile și pietonale, parcaje.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 /2014 al Ministerului Sănătății. Distanțele între clădirile de pe parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri (construcții propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1999.

Soluția propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcțiilor, a căilor de comunicații terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

Modernizarea circulației

Accesul pietonal și rutier la obiectivul propus se va asigura de pe strada Simion Bărnuțiu, cu profil cu 4 benzi de circulație (27 m) - PT12.

În acest sens se va reamenaja și semaforiza intersecția cu str. Simion Bărnuțiu pentru posibilitatea virării la stânga, conform avizului Comisiei de circulație nr. DT2015-002891/2015.

Strada Samuil Micu este propusă pentru lărgire, cu amenajarea a 3 benzi de circulație în zona intersecției cu bd. S. Bărnuțiu. De pe str. S. Micu se va asigura accesul pentru aprovizionarea magaziunului, în partea din spate a parcelei.

Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/1999.

Dezvoltarea echipării edilitare

 • a. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apa rece potabila a obiectivului se va face de la bransamentul nou propus de pe strada Samuil Micu.

Bransamentul pentru apa sanitara este din conducta PEHD PE80, Pn10 SDR17 de 075x4,5 mm.

Dupa bransamentul de la reteaua orasului, in cadrul incintei se va prevedea 1 camin de apometru. Caminul de apometru se va realiza din beton hidroizolat, prevazut cu capac si rama din fonta clasa de rezistenta conform traficului. Capacul caminul va fi prevazut cu garnitura de etansare, astfel incat sa se evite patrunderea apei in camin.

Reteaua de distributie apa rece se vor poza sub adancimea de inghet, pe un pat de nisip de grosime minima 15 cm, iar deasupra acesteia se va asigura o acoperire de minim 15 cm de nisip. De asemenea pentru protejarea conductei se va poza pe intreg aliniametul conductei o banda de avetizare din PE cu marcaj „APA POTABILA” pozata cu 20 cm peste generatoarea superioara a conductelor.

Dimensionarea retelei de alimentare cu apa rece a cladirii se va face conform breviarului de calcul.

Toate conductele vor fi spalate si dezinfectate, punerea lor in functiune fiind aceptata numai pe baza de buletin de potabilitate emis de un laborator autorizat.

Instalatiile de apa rece, vor fi supuse la urmatoarele incercari: incercarea la etanseitate la presiune la rece, incercarea de functionare

 • b. Retele exterioare de canalizare

Canalizarea exterioara se va face separat pentru:

 • •  Instalatia de canalizare menajera

 • •  Instalatia de colectare ape pluviale platforme exterioare auto

 • •   Instalatia de colectare ape pluviale de pe terasele cladirii

Canalizarea apelor menajere, pluviale conventionale curate de pe acoperis si a apelor pluviale de pe platformele auto se va face printr-un sistem separativ, utilizand conducte de PVC-KG, montate ingropat sub adancimea de inghet.

b. 1. Canalizarea apelor uzate menajere

Apele menajere provenite la obiectele sanitare din cladire vor fi colectate prin intermediul unei retele de canalizare din PVC-KG, pozate sub adancimea de inghet, care descarca in Amplasament: Timișoara, Strada Simion Bărnuțiu nr. 28

Beneficiar:     S.C. LIDL ROMANIA SCS

caminul de racord CR01, respectiv in reteaua de canalizare menajera de pe strada Samuil Micu.

Conductele de canalizare menajera vor fi executate din PVC-KG, si vor fi pozate pe un strat de nisip de minim 15-20 cm.. Conductele vor avea pante normale.

Debitul apelor uzate menajere a fost stabilit conform breviarului de calcul, in functie de consumul de apa rece si este Quz orar=2,51 [m3/h].

Caminele de vizitare si de racord pentru apele uzate menajere vor fi prefabricate din beton, folosindu-se ciment rezistent la sulfati si in concordanta cu standardele in vigoare STAS 2448 (EN 206/2002). Caminele vor fi prevazute cu scari de acces conform STAS 2448-82. Vizitarea caminelor se va realiza prin intermediul capacelor si ramelor din fonta, conform prevederilor STAS 2308-81.

Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate in reteaua de canalizare a localitatii se vor încadra în valorile impuse de NTPA - 002.

b.2. Instalația de colectare ape pluviale platforme exterioare auto

Apele pluviale de pe platformele auto sunt in sistem separativ fata de sistemul de canalizare menajera si cel de apa pluviala de pe terasa cladirii., utilizand conducte de PVC-KG, montate ingropat sub adancimea de inghet.

Prin intermediul gurilor de scurgere, rigolelor si a caminelor colectoare, apele pluviale vor fi dirijate spre separatorul de hidrocarburi SH de unde vor fi descarcate in caminul CPc08, iar din acest camin in bazinul de retentie a apelor pluviale.

Bazinul de retentie va fi dimensionat pentru un volum util de V=50 m3, conform breviarului de calcul.

Bazinul de retentie va fi executat din beton, cu montaj ingropat, iar in interiorul sau va fi prevazut cu o trapa de namol, scari de acces, basa pentru statia de pompe submersibile, capace de acces pentru personal si pentru revizia pompelor si pipe de aerisire, precum si iluminatul necesar pentru lucrarile de inspectie si mentenanta.

Din bazinul de retentie apa va fi descarcata cu o intarziere totala de 30 minute catre reteaua de canalizare a orasului prin intermediul unei statii de pompare compusa din pompe submersibile, 1 pompa activa si una de rezerva, cu debitul de 30 l/s.

înainte de varsarea din bazinul de retentie in canalizarea exterioara a orasului, apele meteorice de pe platformele si parcaje auto se vor trece printr-un separator de hidrocarburi. Dimensionarea separatoarelor de hidrocarburi se va face in functie de debitul de ape uzate colectate de pe platformele auto. Dupa iesirea din separatorul de hidrocarburi apele uzate vor respecta cerintele NTPA 002.

Colectarea apelor meteorice de la rampa pentru camioane de la se va face prin intermediul unei rigole liniare din beton cu polimeri cu gratar din fonta nervurata cu clasa de sarcini D400, aferenta traficului greu.

Deoarece baza rampei, unde este amplasata rigola, este este la o cota mai joasa fata de restul pltaformei, rigola va descarca intr-o statie de pompare SP_Rigola, de unde apa va fi pompata in retea de canalizare a apelor cu hidrocarburi pana in caminul Cph01.

Colectarea apelor de pe platformele rutiere si parcari se va face prin intermediul gurilor de scurgere, prevazute cu trapa de namol, sifon cu racord 0160, cos de aluviuni, inel de fixare din beton si gratar din fonta pentru clasa D400.

Pentru colectarea apelor meteorice din accesul auto, s-a prevazut o rigola liniare din beton cu polimeri cu gratar din fonta nervurata cu clasa de sarcini D400, aferenta traficului greu.

Conducta de racord in reteaua publica de canalziare a fost dimensionata pentru un grad de umplere de u=0.59 pentru o conducta de PVC-KG 0250, cu o panta de i=0,005.

Contractul cu reteaua publica de apa si canalizare, pentru descarcarea apelor pluviale in retea se va face pausal raportat la suprafata.

Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor pluviale descărcate in reteaua publica de canalizare se vor încadra în valorile impuse de NTPA - 002.

Apele colectate de pe platforme si drumuri interioare, cu hidrocarburi:

Qpl= 0,0001x0,8x180x0,85x5121= 34,83 [l/s]

b.3. Instalația de colectare ape pluviale de pe terasele clădirii

Apele pluviale convențional curate de pe terasele cladirii sunt in sistem separativ fata de sistemul de de canalizare menajera si cel de apa pluviala de pe platforma auto, utilizand conducte de PVC-KG, montate ingropat sub adancimea de inghet. Apele pluviale de pe acoperis sunt colectate prin intermediul jgeaburilor si burlanelor metalice, iar la cota terenului sistematizat se va face trecerea la PVC-KG si va fi prevazuta si cate o usita de vizitare la fiecare coborare.

Colectarea si transportarea apelor pluviale de pe platforme se va face printr-un sistem de conducte de PVC-KG, montate ingropat sub adancimea de inghet si vor fi dirijate spre caminul CPc08 de unde sunt descarcate in bazinul de retentie pentru apele pluviale.

Caminele de vizitare si de racord pentru apele uzate menajere si cele pluviale vor fi prefabricate din beton, folosindu-se ciment rezistent la sulfati si in concordanta cu standardele in vigoare STAS 2448 (EN 206/2002). Caminele vor fi prevazute cu scari de acces conform STAS 2448-82. Vizitarea caminelor se va realiza prin intermediul capacelor si ramelor din fonta, conform prevederilor STAS 2308-81.

Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor pluviale descărcate in reteaua publica de canalizare se vor încadra în valorile impuse de NTPA - 002.

Apele colectate de pe acoperișul clădirilor, ape convențional curate:

Qac= 0,0001x0,8x100x0,95x2831xcos(3°)=21,48 [l/s]

 • C. Gaze naturale

Conform avizelor eliberate, există rețea de distibuție gaze naturale pe strada Simion Bărnuțiu. Alimentarea cu gaze naturale se va face de la rețeaua existentă în zonă, prin intermediul unei rețele de gaze naturale de presiune redusă.

 • D. Instalații termice

Se prevede independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea unei centrale termice individuale.

 • E. Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Obiectivul se va racorda la rețeaua electrică din zonă, amplasată pe str. Simion Bărnuțiu.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. La proiectare și execuție se respectă toate prevederile normativelor și legislația în vigoare.

Obiectivele se pot racorda la rețelele de telefonie / internet a S.C. TELEKOM S.A., pe baza comenzii lansate și a proiectului elaborat de acesta sau la rețelele altor furnizori de servicii similare. La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare.

Protecția mediului

Activitățile propuse pe amplasamentul studiat sunt de tip comercial, cu precizarea că nu se vor comercializa preparate chimice periculoase.

CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI

(Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe)

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

 • a) Gradul în care Planul Urbanistic de Detaliu creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor.

Elaborarea prezentului PUD este determinata de intenția de a crea o zona funcțională, ăn acord cu tendințele de dezvoltare locală. Amplasamentul în suprafața de 9251 mp este situat intr-o zona de tip urban, zonă fostă industrială cu potențial economic, care se poate dezvolta în zonă pentru servicii și comerț.

Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecția mediului, cu condiția respectării prevederilor din PUD referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor

Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă - canal, curent electric, gaz metan, telefonie.

 • b) Gradul în care Planul Urbanistic de Detaliu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In organizarea amplasamentului s-a ținut seama de prevederile P.U.G. Timișoara - in curs de actualizare - Etapa 3, precum și de cadrul construit și funcțiunile existente, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus.

Prezentul PUD integrează următoarele propuneri:

 • - amplasare unui imobil cu funcțiune de comerț, cu regim de înălțime maxim P+Ep.

 • - parcaje, platforme și alei în incintă;

 • - spații verzi în incintă.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat obiectivele principale: asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.

 • c) Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților necesare desfășurării activităților propuse, optimizarea traficului.

 • d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform prezentului plan propus, se vor desfășura doar activitatăți cu impact nesemnificativ asupra mediului. Influenta activităților asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare:

d.1. Apa

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt proiectate pentru a se încadra în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002).

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apele pluviale convențional curate se vor scurge liber sistematizat in teren.

Apa potabilă

Necesarul de apă la sursă se va asigura din rețeaua publică a municipiului Timișoara.

Apa uzată

Apele uzate menajere, sunt colectate de o rețea de canalizare realizată din tuburi PVC vor fi preluate prin intermediul unui racord la rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara. Caracteristicile apei uzate corespund concentrațiilor indicatorilor apelor cu caracter menajer, neexistând utilizări de natură tehnologică poluantă.

d.2. Aerul

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitățile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier existent. Având in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri :     realizarea unei zone verzi de protecție.

d.3. Solul

Prin realizarea proiectului , activitățile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se împart in doua categorii:

 • - Surse specifice perioadei de execuție

 • - Surse specifice perioadei de exploatare

In perioada de execuție a investiției nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanți. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanți de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcție. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de funcționare sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

 • - Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de ambalaje și menajere.

In vederea eliminării posibilității impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de masuri :

 • - Realizarea de spații adecvate - platforme betonate - pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și a deșeurilor din ambalaje

 • - Lucrări de întreținere a solului în zonele verzi,cu plantații decorative.

d.4. Zgomotul și vibrațiile

Prin realizarea proiectului, activitățile care pot fi considerate ca surse de zgomot și vibrații se împart in doua categorii:

 • a) Surse specifice perioadei de execuție

 • b) Surse specifice perioadei de exploatare

 • a) Întregul proces tehnologic care se desfășoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcție este conceput în sensul încadrării în prevederile legale și conform prevederilor din STAS 10009/88.

 • b) După implementare, echipamentele tehnice exterioare, parcările, vor putea constitui o sursă suplimentară de zgomot.

Echipamentele generatoare de zgomot destinate utilizării în exteriorul clădirilor vor respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot, în sens contrar nu vor putea fi puse în funcțiune.

 • d. 5. Radiațiile

Lucrările și activitățile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiații, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiațiilor.

Relevanța PUZ pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu

Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum și actele normative subsecvente.

 • e. 1. Managementul deșeurilor

In incinta amplasamentului se estimează următoarele categorii de deșeuri rezultate ca urmare a activității desfășurate:

 • - Deșeuri din construcții - în faza de execuție

 • - Deșeuri menajere și deșeuri reciclabile (ambalaje) - în faza de exploatare.

Deșeurile din construcții se vor colecta în containere metalice și se vor gestiona de către societățile antreprenoare conform HG 856/2002. Va intra în sarcina antreprenorilor responsabilitatea gestionării și predării către societățile autorizate de salubritate a deșeurilor generate pe amplasament în fazele de execuție a proiectului.

Deșeurile menajere vor fi colectate in containere, stocate temporar în spații delimitate, pe platforme betonate și eliminate prin societăți autorizate.

Deșeurile reciclabile vor fi colectate in containere speciale, stocate temporar în spații delimitate, pe platforme betonate și eliminate prin societăți autorizate.

Deținătorii/producătorii de deșeuri de pe amplasamentul studiat - cf. OUG 61/2006 - vor avea obligația să predea deșeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfășoară operațiuni de valorificare și/sau eliminare, sau să asigure valorificarea ori eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii.

Pe amplasament nu se estimează a se produce alte tipuri de deșeuri.

e.2. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Deoarece lucrările și activitățile proiectate sunt destinate folosinței umane, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop. Din desfășurarea activității propuse nu rezultă consumuri sau comercializări de substanțe toxice si periculoase.

e.3. Protecția calității apelor

Se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreținere necesare evitării risipei de apă, apa uzată menajeră se va încadra în cerințele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială în parametrii NTPA 001, date fiind măsurile constructive și tehnice arătate mai sus .

e.4. Protecția calității aerului

Centralele termice pe gaz metan actuale au un randament de ardere crescut, astfel încât nu constituie o sursă de poluare.

Plantațiile pe spațiul verde ce însumează minim 10% din total suprafață au atât un rol estetic de protecție, cât și de ameliorare a climatului si calității aerului.

e.5. Protecția solului

La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condițiile impuse prin actele de reglementare, precum și legislația în vigoare.

Nu se va realiza o presiune sporită asupra solului, având în vedere procentul de ocupare a terenului. Pentru protecția solului și a mediului în general, s-a prevăzut un procent de minim 10% spații verzi, care reflectă implementarea strategiei de extindere a zonelor verzi cf. OUG 59/ aprobată cu modificări prin Legea 49/2008.

 • 3.7.3. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la :

 • a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul.

 • b) natura cumulative a efectelor - nu este cazul.

 • c) natura transfrontaliera a efectelor - nu este cazul.

 • d) riscul pentru sănătatea umana

Lucrările proiectate nu influențează negativ așezările umane, iar în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

 • e) mărimea si spațialitatea efectelor - nu este cazul

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secțiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecție avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000.

Depășirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - nu se depășesc valorile limita.

Folosirea terenului în mod intensiv - nu e cazul.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional - nu e cazul.

Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile din domeniul public sau privat al primăriei. Obiective de utilitate publică sunt: drumurile, rețelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare.

 • 5. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

 • - încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timișoara;

 • - asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de amplasare și conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara.

Intocmit,

Arh. Laura MĂRCULESCU

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".


Fabrica

1 Iunie


480400


locuința


locuința

33A


îs autoclienti


20

8

■ 90

Z95

00

0.07

-• 8^

-98"

’-OOS-

09

C

F n

r. 4

75

73.


•94 Nr cad:407573 «cost

S=7333mp


CF.nr.409230

Nr cad:409230

_ _Sr1Q7â1mp-r -i


Nr.top.5364/1

S=1099mp


22

90.C

4

■ 90

-90,

J9 -

90.


~ Î7r

______________________I

I-----------------------

- -I

I-----------------------------

j

I---------------------------------------

______u ’

I---------------------------------------

■ EV

I-----------------------------

—i

_______________________i

\

-----------------------------1

-----------------------------1

I


MAGAZIN LIDL P+Ep


• 88.87

©88.72

• 88.75

?.I8

. 88.99

©

■ 9.24

©89.I7

89.02

X

4^8.95


C4


Atelier mecanic


Nr cad:4

Nr.top.53

S=1632m


BILANT TERITORIAL


Suprafata terenului

Clădiri industriale

Clădiri comerciale

Platforme, parcari

Strazi /trotuare

Zone verzi________

Total


Existent mp

9.251

4.725


3.641


885

9.251


%__

100,00

51,08


39,35


9,57

100,00


Construire supermarket LIDL

Strada Simion Barnutiu nr. 28, Timisoara


Propus mp 9.251


%__

100,00


CF.nr.409230 Nr cad:409230 S=10791mp


C9


Hala filatura


Malurile Canalului Bega

Bega a


2.825

5.263

164

1.005

9.251


30,54

56,89

1,77

12,24

100,00


POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA


LEGENDA


LEGENDA MOBILARE


Limita teren P.U.D./ Limita proprietate


Limita proprietate propusa


Limite parcele existente


Constructii existente


Constructii locuire individuala existente


Constructii locuire colectiva existente


Constructii comerciale, servicii existente


Constructii industriale, depozitare existente


NUME


SEMNATURA


CERINTA


«OM

proiectare pentru construcții

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

Arh. Laura Marculescu

INTOCMIT

Arh. Laura Marculescu

DESENAT

Arh. Glad Tudora

scara:

1:500

data:

03.2016Indicii urbanistici (mobilare): P.O.T.          = 30,54 %

C.U.T.           = 0,328

Regim de inaltime = P+Epartial

H maxim = 10,00 m.; Hcornisa = 8,00 m. Spatii verzi = 12,24%


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


Beneficiar:

S.C. LIDL ROMANIA SCS


Amplasament:

Timisoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis

Obiect: Construire supermarket LIDL,amenajare locuri de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajare accese,imprejmuire proprietate,organizare santier Titlu plansa:

POSIBILITATI DE MOBILARE


Proiect nr.


11.11/145/2015


Faza:


P.U.D.


Rev.


Plansa nr.BILANT TERITORIAL

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafata terenului

9.251

100,00

9.251

100,00

Zona unitati industriale

9.251

100,00

9.087

98,23

Zona drumuri

164

1,77

Total

9.251

100,00

9.251

100,00


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

Arh. Laura Marculescu

INTOCMIT

Arh. Laura Marculescu

DESENAT

Arh. Glad Tudora


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Plan Urbanistic de Detaliu


Construire supermarket LIDL

Strada Simion Barnutiu nr. 28, TimisoaraSITUATIA EXISTENTA - DISFUNCTIONALITATI


- ANALIZA CVARTAL


LEGENDA


LEGENDA DISFUNCTIONALITATI


Limita teren P.U.D./ Limita proprietateLimite parcele existente


Constructii existente


Constructii locuire individuala existente


Constructii locuire colectiva existente


Constructii comerciale, servicii existente


Constructii industriale, depozitare existente


Constructii edilitare existente


Zone verzi existente in incinta


Zone verzi publice existente


Zona unitati industriale - conf. P.U.G.


Regim de aliniere existent


VERIFICATOR/ EXPERT


NUME


SEMNATURA


CERINTA


proiectare pentru construcții

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara


SPECIFICATIE


NUME


SEMNATURA


scara:


SEF PROIECT


Arh. Laura Marculescu


1:1000


INTOCMIT


Arh. Laura Marculescu


data:


DESENAT


Arh. Glad Tudora


03.2016


Strazi subdimensionate /

fronturi care obtureaza malul canalului Bega


lllll Artere majore de circulatie / bariera


ittll


lllll


Beneficiar:


Front stradal ce creaza un disconfort vizual si spatial la nivel pietonal


Functiune nepotrivita in zona limitrofa locuirii Incinte productie


Intersectie care necesita reamenajare - nu asigura o relatie fluenta cu zona


Front stradal care poate fi restructurat pentru a facilita relatia cu malul Begai


Zona verde care necesita reamenajare


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


S.C. LIDL ROMANIA SCS


Amplasament:

Timișoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis

Obiect: Construire supermarket LIDL,amenajare locuri de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajare


Titlu plansa:

SITUATIA EXISTENTA

DISFUNCTIONALITATI, ANALIZA CVARTAL


Proiect nr.


11.11/145/2015


Faza:


P.U.D.


Rev.

02


Plansa nr.


01.2


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr e - mail:institutiaarhitectuluisef@primari


300030, tel/fax +40


256 408341


internet:www. primariatm.ro


SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU


Nr. UR2016-010994/27.07.2016

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28,Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2016-010994/18.07.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28,Timișoara;

Având în vedere adresa Directiei Tehnice nr. UR2016-010994/25.07.2016;

Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism nr. 04/10.03.2016, precum si de Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 84 din 18.12.2015;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3343/25.08.2015;

Documentația PUD “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuireproprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28,Timișoara, beneficiari S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., proiectant S.C. PILOT TEAMS.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna decembrie 2015, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificatprin H.C.L. 138/2012, etapafinalizataprin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 05.02.2016, a Raportului informarii si consultariipublicului cu nr. UR2015-017511/ 05.02.2016;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28,Timișoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispoziției Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicareaprevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28,Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu, este elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 11.11/145/2015, la cererea beneficiarilor S.C. LIDL ROMANIA S.C.S..

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud-est a orașului, în UTR 29, delimitat in partea de nord de B-dul Simion Barnutiu si incinta magazinului Green Forest, la sud Incinta U.T.T. S.A., la vest - Str. Samuil Micu, iar la est U.T.T. S.A. Prin PUG Timisoara, terenul se afla intr-o zona de unitati industriale, cu functiuni complementare zonei: servicii, accese carosabile si pietonale, spatii verzi.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28,Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat avand suprafață masurata de 10.213 mp, fiind alcatuit din doua parcele:

 • - parcela cu nr. cad. 443560, inscrisă in CF nr. 443560 (CF vechi 443494), in suprafata de 9938 mp., proprietar S.C. Uzinele Textile Timisoara S.A. (U.T.T.) asupra terenului si constructiilor.

Se inscrie interdictie de instrainare, grevare, comasare, promisiune de vanzare si constituire de dezmembramant al dreptului de proprietate sau drept de folosinta in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.

Se noteaza antecontract de vanzare-cumparare pana la 31.10.2016 in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.

 • - parcela cu nr. 426664, inscrisă in CF nr. 426664 (CF vechi 125568, nr. Top vechi 5363/1/1/2), in suprafată de 275 mp., proprietar Hutu Adrian-Nicolae asupra terenului si constructiilor, pentru care s-a inscris interdictie de instrainare, grevare cu sacini sau servituti, de constituire a vreunui dezmembramant sau a vreunui drept de folosinta as.imobilului a interdictiei de modificare a imobilului si oferta irevocabila vanzare aut. nr. 1538/31.07.2015 pana la 31.10.2016 in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.

La documentatia prezenta, sunt atasate Antecontractul de vanzare - cumparare intre HUTU ADRIAN-NICOLAE si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., precum si intre S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. (U.T.T.) si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. si declaratia notariala nr.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, e - mail:institutiaarhitectuluisef@prim


300030, tel/fax +40


256 408341


internet:www. primariatm.ro


1177/26.07.2016 a d-lui HUTU ADRIAN-NICOLAE prin care isi da consimtamantul ca toate avizele si acordurile emise pe LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie folosite de aceasta in vederea obtinerii HCL de aprobare PUD si declaratia notariala nr. 1178/26.07.2016 a d-lui S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. prin care isi da consimtamantul ca toate avizele si acordurile emise pe LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie folosite de aceasta in vederea obtinerii HCL de aprobare PUD

Pe terenurile studiate sunt amplasate clădiri industriale și anexe, constructii care urmează să fie desființate în baza unor autorizații de desființare.

După finalizarea documentatiei de urbanism, suprafetele studiate se vor unifica si dezmembra conform P.U.D., rezultând parcela pe care se va realiza investiția cu suprafața de 9251 mp.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28,Timișoara, se propune construirea unui imobil pentru comert supermarket Lidl, o hala in regim parter, platforme, accese, parcari si anexe.

Accesul auto si pietonal la obiectivul propus se va asigura de pe strada Simion Bărnuțiu, cu profil cu 4 benzi de circulație (27 m) - PT12. In acest sens se va reamenaja și semaforiza intersecția cu str. Simion Bărnuțiu pentru posibilitatea virării la stanga, conform avizului Comisiei de circulație nr. DT2015-002891/29.10.2015. Str. Samuil Micu este propusă pentru lărgire, cu amenajarea a 3 benzi de circulație in zona intersecției cu bd. S. Bărnuțiu. De pe str. Samuil Micu se va asigura accesul pentru aprovizionarea magazinului, in partea din spate a parcelei.

Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/1999..

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Terenul studiat prin prezenta documentatie are o suprafață masurata de 10.213 mp, din care se reglementeaza suprafata de 9251 mp.

Indicii propuși prin prezenta documentatie, sunt:

 • -  Regim de înalțime max = P+1E partial;

 • -  CUT max = 0.5, POT max = 40 %;

 • -  H max cornisa = 8 m, H max = 10,00m

 • -  Spații verzi - min 12.24 % - conform Deciziei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 84/18.12.2015;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, e - mail:institutiaarhitectuluisef@prim


300030, tel/fax +40


256 408341


internet:www. primariatm.ro


Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28,Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea o perioada de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28,Timișoara, având ca beneficiari pe S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., întocmit conform proiectului nr. 11.11/145/2015, realizat de

S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de max. P+1E partial, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2015-002891/ 29.10.2015, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0.5, Spații verzi in procent de min 12.24 % - conform Deciziei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 84/18.12.2015;

 • 3. Planul Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28,Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea o perioada de valabilitate de 2 ani.

 • 4.  Terenul studiat avand suprafață masurata de 10.213 mp, din care se reglementeaza suprafata de 9251 mp., fiind alcatuit din doua parcele:

 • 5. Terenul studiat avand suprafață masurata de 10.213 mp, fiind alcatuit din doua parcele:

parcela cu nr. cad. 443560, inscrisă in CF nr. 443560 (CF vechi 443494), in suprafata de 9938 mp., proprietar S.C. Uzinele Textile Timisoara S.A. (U.T.T.) asupra terenului si constructiilor.

Se inscrie interdictie de instrainare, grevare, comasare, promisiune de vanzare si constituire de dezmembramant al dreptului de proprietate sau drept de folosinta in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.

Se noteaza antecontract de vanzare-cumparare pana la 31.10.2016 in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

parcela cu nr. 426664, inscrisă in CF nr. 426664 (CF vechi 125568, nr. Top vechi 5363/1/1/2), in suprafată de 275 mp., proprietar Hutu Adrian-Nicolae asupra terenului si constructiilor, pentru care s-a inscris interdictie de instrainare, grevare cu sacini sau servituti, de constituire a vreunui dezmembramant sau a vreunui drept de folosinta as.imobilului a interdictiei de modificare a imobilului si oferta irevocabila vanzare aut. nr. 1538/31.07.2015 pana la 31.10.2016 in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.

 • 6. La documentatia prezenta, sunt atasate Antecontractul de vanzare - cumparare intre HUTU ADRIAN-NICOLAE si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., precum si intre S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. (U.T.T.) si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. si declaratia notariala nr. 1177/26.07.2016 a d-lui HUTU ADRIAN-NICOLAE prin care isi da consimtamantul ca toate avizele si acordurile emise pe LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie folosite de aceasta in vederea obtinerii HCL de aprobare PUD si declaratia notariala nr. 1178/26.07.2016 a d-lui S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. prin care isi da consimtamantul ca toate avizele si acordurile emise pe LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie folosite de aceasta in vederea obtinerii HCL de aprobare PUDReglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28,Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

 • 7. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

  ARHITECT ȘEF Andreea STĂNILĂ


CONSILIER

Gabriela GHILEZAN

ȘEF BIROU CONSULTANȚĂJURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact G.G.


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail: institut iaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

1. Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006, modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U., întrunită la data de 19.03.2015 a luat în discuție materialul inițiat de Direcția Urbanism cu privire Ia aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire supermarket LIDL, amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare șantier”, adresa amplasament str. Simion Barnutiu nr. 28, Timișoara, elaborat la solicitarea beneficiarilor S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., proiect întocmit de către S.C. PILOT TEAM S.R.L, în baza Certificatului de Urbanism 3343/25.08.2015.

In urma analizării documentației, Comisia recomandă:

Realiazare amenajării intersecției dintre str. Samuil Micu si bd. Simion Barnutiu cu semaforizare;

Se va prevede lărgirea str. Samuil Micu, realizarea de alei pietonale, spatii verzi;

Realizarea interfeței urbane pe coltul de la intersecția dintre bd. Simion Bărnuțiu cu str. Samuil Micu; Amenajarea peisagistică a zonelor verzi propuse și asigurarea accesului public la acestea

Indici de construibilitate:

POT max = 40%; CUT max = 0,50;

Regim de inaltime max = P+1E parțial;

H max cornișa = 8 m, H max = 10,00m;;

Spații verzi - min = 12,24 %, conform Adresei Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 84/ 18.12.2015;

Cu aceste recomandări, Comisia emite:

AVIZ FAVORABIL

NR. 04/10.03.2016

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu:

„Construire supermarket LIDL, amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare șantier";

Str. Simion Barnutiu nr. 28, Timișoara;

Proiectant: S.C. PILOT TEAM S.R.L;

- Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.;

întocmit în baza procesului verbal al ședinței din data de 10.03.2016;

Prezentul A VIZ se comunică:


S.C. PILOT TEAM S.R.L.;

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.;

C.T.A.T.U.

ARHITECT ȘEF,SECRETARIAT C.T.A.T.U.


LIL1ANA IOVAN


Achitat taxa de 100.00 lei, cf. chit. nr. 7035618/15.02.2016,

Red/dact - L.I. - 2ex


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail: institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2015-017511/05.02.2016

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

 • -  Denumire proiect: PUD - „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE’, ORGANIZARE ȘANTIER”;

 • -  Amplasament: STRADA SIMION BĂRNUȚIU NR. 28, TIMIȘOARA;

 • -  Beneficiari: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.; ’

 • -  Proiectant: S.C. PILOT TEAM S.R.L.;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și a consulta publicul,

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 11.01.2016 - 30.01.2016, la documentația disponibilă la Compartiment Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

în acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate și a fost afișat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro;

Proprietari notificați:

 • - Magazin Green Forest - B-dul Simion Bamutiu nr. 28;

 • - ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI - B-dul Simion Bamutiu nr. 30;

 • - Sabiescu Constantin - B-dul Simion Bamutiu nr. 30, ap. 4;

 • - Grozavu Mircea si Grozavu Elena Luminița - B-dul Simion Bamutiu nr. 30, ap. 5;

 • - SC DIB SER SRL - B-dul Simion Bamutiu ni'. 30;

 • - Salon Helen - B-dul Simion Bamutiu nr. 30;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de o persoana.

S-au formulat sugestii si obiecții cu privire la aceasta investiție din partea d-lui FLOR EA CRISTIAN, în calitate de administrator al S.C. GREENFOREST SRL, prin adresa transmisa pe e-mailul dezvoltareurbana@primariatm.ro.

La toate aceste sugestii si obiecții din partea publicului, proiectantul documentației PUD -"Construire supermarket lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, Împrejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28 Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. RU2016-000051/04.02.2016.


B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Conform acestor răspunsuri din partea proiectantului:

 • 1.  Demolarea halei alipite de clădirea Greenforest se va face după obținerea Autorizație de demolare, pe baza unui proiect tehnic și a unei expertize de demolare, care vor fi avizate de către Inspectoratul de Stat în Construcții Timiș. Prin expertiza tehnică de demolare se stabilesc metodele tehnice de demolare astfel încât să nu fie afectate clădirile adiacente. Toate aceste lucrări constituie o fază independentă de realizarea prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și pot fi solicitate de către proprietar în orice moment.

 • 2.  Clădirea propusă prin PUD - Magazinul LIDL - se va racorda la rețelele de utilități existente pe străzile învecinate, prin racorduri noi, fără a utilza rețelele existente în prezent în incintă.

 • 3.  Responsabilitatea executărilor lucrărilor de demolare a clădirilor existente pe terenul proprietatea U.T.T. s.a. revine proprietarului acestora, executantului și proiectantului.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.


CONSILIER GABRIeLmjHILEZAN

Red/Dact G.G. - 2ex