Hotărârea nr. 51/2016

51/03.08.2016 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 69 km 3+300 - 6+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură)
Hotararea Consiliului Local 51/03.08.2016
privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 69 km 3+300 - 6+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 18645 / 28.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În baza prevederilor art. 867-870 din Codul Civil;
Având în vedere adresa nr. 40/456/16.06.2016 a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA;
Având în vedere Procesul verbal încheiat în data de 6 mai 1997;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 69 km 3+300- 6+400, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/07.04.2015 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 69 km 3+300 - 6+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură).
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

DATELE DE IDENTIFICARE

Privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, sectorului de drum DN 69 km 3+300 -6+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură)

Denumirea sectorului de drum care se preia

Persoana juridică care preia sectorul de drum

Persoana juridică care preda sectorul de drum

Lungime totală (km)

Terenul aferent sectorului de drum (mp)

Valoarea de inventar (lei)

Indicativ vechi

Indicativ nou

DN 69 km

3+3006+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură)

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

CUI............

Ministerul

Transporturilor (CUI ...................)

3,1

DN 69 km

3+300 -6+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură)

SEMNĂTURĂ ȘI ȘTAMPILĂ

ROMÂNIA                                               Se aprobă

JUDEȚUL TIMIȘ                                                Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                   Nicolae Robu

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

NR.___________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro mtemetwww.primariatm.ro

REFERAT

privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, sectorului de drum DN 69 km 3+300 - 6+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură)

Prin Hotârărea nr. 73/03.03.2015, Consiliul Local al Muncipiului Timișoara a aprobat transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor, în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a sectorului de drum DN 69 km 3+300 - 6+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură), în vederea realizării unor investiții în Municipiul Timișoara.

Prin adresa nr. 40/218 din 19.03.2015, înregistrată la instituția noastră cu nr. SC2015-6759/19.03.2015, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA solicită modificarea HCLMT nr. 73/03.03.2015 cu titulatura corectă ținând cont de HG nr. 21/2015 prin care această companie face parte din unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Astfel, prin HCLMT nr. 157/07.04.2015 s-a aprobat transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a sectorului de drum DN 69 km 3+300- 6+400 și s-a revocat HCLMT nr. 73/03.03.2015.

Prin adresa nr. 40/456/16.06.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDT2016-862/17.06.2016 Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA solicită demararea procedurilor necesare pentru schimbarea administratorului drumului public.

Conform art. 22 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, administrarea drumurilor județene se asigura de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul localităților urbane, inclusiv lucrările de arta, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.

De asemenea, potrivit art. 21 alin. (2) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, sectoarele de drumuri naționale, incluzând și lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor/reședințelor de județ sunt în administrarea consiliilor locale respective.

Art. 8 alin. (1) OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precizează:

,,(1) Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află și pot fi clasificate ca:

  • a) drumuri comunale, care asigură legăturile:

  • (i) între reședința de comună și satele componente sau cu alte sate;

  • (ii) între oraș și satele care îi aparțin, precum și cu alte sate;

  • (iii) între sate;

  • b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăți, fiind situate la limitele acestora;

  • c) străzi - drumuri publice din interiorul localităților, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță etc”.

Potrivit art. 12 alin. (1) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, încadrarea unui drum din categoria funcțională a drumurilor de interes național în categoria funcțională a drumurilor de interes județean sau în categoria funcțională a drumurilor de interes local, precum și din categoria funcțională a drumurilor de interes județean sau de interes local în categoria funcțională a drumurilor de interes național se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității care urmează să îl preia în administrare.

Având în vedere Protocolul nr. 4098/05.03.2010 încheiat între reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Timișoara și reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin care s-au stabilit pe teren limitele sectoarelor de drum național care traversează și sunt cuprinse în perimetrul construibil al municipiului Timișoara.

Ținând cont de cele mai sus prezentate propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara transmiterea, din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, sectorului de drum DN 69 km 3+300 - 6+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură), conform Anexei, precum și revocarea HCLMT nr. 157/07.04.2015.


DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU D.P.U.H.,

IOAN GANCIOV


ȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ


ȘEF BIROU D.P.,

VASILE OLAR


CONSILIER,

NASTASIA POP


AVIZAT JURIDIC,