Hotărârea nr. 50/2016

50/03.08.2016 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612
Hotararea Consiliului Local 50/03.08.2016
privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 18646 / 28.07.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În baza prevederilor art. 867-870 din Codul Civil;
Având în vedere adresa nr. 40/456/16.06.2016 a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA;
Având în vedere Procesul verbal încheiat în data de 6 mai 1997;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 418/12.09.2014 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

DATELE DE IDENTIFICARE privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, sectorului de drum DN 59A km 3+170 -3+612

Denumirea sectorului de drum care se predă

Persoana juridică care preia sectorul de drum

Persoana juridică care preda sectorul de drum

Lungime totală (km)

Terenul aferent sectorului de drum (mp)

Valoarea de inventar (lei)

Indicativ vechi

Indicativ nou

DN 59A km 3+170 -3+612

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

CUI............

Ministerul Transporturilor (CUI 31116081)

0,442

...........

..............

DN 59A km 3+170 -3+612

SEMNĂTURĂ ȘI ȘTAMPILĂ

ROMÂNIA                                               Se aprobă

JUDEȚUL TIMIȘ                                                Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                   Nicolae Robu

DIRECȚIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI BIROUL TRANSPORT

NR.___________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro internetwww.primariatm.ro

REFERAT

privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului

Local al Municipiului Timișoara, sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612

În data de 02.11.2012, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 181, a aprobat preluarea în administrarea Municipiului Timișoara a sectorului DN 59A km 3+170 - 3+612 din administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA în vederea realizării unor investiții în Municipiul Timișoara.

De asemenea, prin HCLMT nr. 545/31.10.2013 s-a aprobat modificarea art. 1 din HCLMT nr. 181/02.11.2012, în sensul că sectorul DN 59A km 3+170 - 3+612 se preia din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine.

Prin adresa cu nr. 92/27940 din data de 20.05.2014 Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, a solicitat emiterea unei noi hotărâri pentru modificarea HCLMT nr. 545/31.10.2013 în sensul că sectorul DN 59A km 3+170 - 3+612 va fi preluat din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Astfel, prin HCLMT nr. 418/12.09.2014 s-a aprobat transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612. De asemnea s-a revocat HCLMT nr. 181/02.11.2012 și HCLMT nr. 545/31.10.2013.

Prin adresa nr. 40/456/16.06.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDT2016-862/17.06.2016 Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA solicită demararea procedurilor necesare pentru schimbarea administratorului drumului public.

Potrivit art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. III (drumurile comunale, vicinale si strazile) din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean.

Conform art. 22 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, administrarea drumurilor județene se asigura de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepție sectoarele de drumurijudețene, situate în intravilanul localităților urbane, inclusiv lucrările de arta, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.

De asemenea, potrivit art. 21 alin. (2) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, sectoarele de drumuri naționale, incluzând și lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor/reședințelor de județ sunt în administrarea consiliilor locale respective.

Art. 8 alin. (1) OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precizează:

,,(1) Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află și pot fi clasificate ca:

  • a) drumuri comunale, care asigură legăturile:

  • (i) între reședința de comună și satele componente sau cu alte sate;

  • (ii) între oraș și satele care îi aparțin, precum și cu alte sate;

  • (iii) între sate;

  • b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăți, fiind situate la limitele acestora;

  • c) străzi - drumuri publice din interiorul localităților, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță etc”.

Potrivit art. 12 alin. (1) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, încadrarea unui drum din categoria funcțională a drumurilor de interes național în categoria funcțională a drumurilor de interes județean sau în categoria funcțională a drumurilor de interes local, precum și din categoria funcțională a drumurilor de interes județean sau de interes local în categoria funcțională a drumurilor de interes național se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității care urmează să îl preia în administrare.

Având în vedere procesul verbal încheiat în data de 6 mai 1997 între reprezentanții Consiliului Local Timișoara și reprezentanții D.R.D.P. Timiș prin care s-au stabilit pe teren limitele sectoarelor de drum național care traversează și sunt cuprinse în perimetrul construibil al municipiului Timișoara.

Ținând cont de cele mai sus prezentate propunem spre aprobare transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612, conform Anexei, precum și revocarea HCLMT nr. 418/12.09.2014.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU D.P.U.H., IOAN GANCIOV

ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU D.P., VASILE OLAR


AVIZAT JURIDIC,


CONSILIER, NASTASIA POP