Hotărârea nr. 49/2016

49/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branşamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 49/03.08.2016
privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branşamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 18632/28.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 - privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timisoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM SA Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor Anexa 3 alin. 3 privind sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente.
Având în vedere art. 7 şi 8 din Contractul de delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transmiterea spre administrare şi folosinţă către S.C. AQUATIM S.A. a bunurilor reprezentând racorduri, bransamente, reţele de apă, reţele de canalizare menajeră şi canalizare pluvială rezultate în urma lucrărilor recepţionate, aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara" transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timis şi S.C. AQUATIM S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1.

Art. 3: Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor din Anexa 1 se va face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a bunurilor Nr. 932 din 19.01.2010.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMISOARA

APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU


DIRECȚIA ECONOMICĂ; DIRECȚIA TEHNICĂ

COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI

SC2016-      /

REFERAT privind complectarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciiilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare aferente obiectivului de investitii “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”

Urmare a înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, și ca urmare a aprobării prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Timișoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timișoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele și pe seama membrilor Asociației.

Potrivit prevederilor art.25 alin.1 din Legea nr. 51/2006, bunurile proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi concesionate operatorilor în condițiile legii în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului- în cazul gestiunii delegate.

Conform alin.2 al aceluiași articol, în cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte a contractelor de delegare a gestiunii; aceste bunuri se transmit operatorilor spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor și/sau activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.

Având în vedere art. 7 și 8 din Contractul de Delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiș și AQUATIM SA.

Având în vedere HCL nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Timișoara, prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timișoara;

Mijloacele fixe din domeniul apă-canal recepționate în anul 2016, transmise și înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Timișoara trebuiesc date în administrare către operatorul regional AQUATIM SA, pentru completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare care a fost aprobat prin HCL nr. 277/2009;

Obiectivul de investiții “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara” a fost înregistrat în evidența patrimonială, iar terenurile sunt incluse în domeniul public.

PROPUNEM :

  • 1. Emiterea unei hotărâri care să aprobe transmiterea spre administrare și folosință către operatorul regional AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, branșamente, rețele de apă, retele de canalizare menajera si canalizare pluviala rezultate în urma lucrărilor recepționate, aferente obiectivului de investitii “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”, transmise și înregistrate în evidența mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timișoara, cuprinse în Anexa 1.

  • 2. Completarea anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiș și AQUATIM SA aprobat prin HCL nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1.

  • 3. Punerea la dispoziția operatorului a bunurilor din Anexa 1 se va face prin încheierea unui Act Adițional la Contractul de delegare a bunurilor Nr. 932 din 19.01.2010.

DIRECTOR D. ECONOMICĂ,           DIRECTOR D. TEHNICA,

Smaranda Haracicu                         Chiș Culița

RESPONSABIL COMPARTIMENT,

Slavița Dubleș

CONSILIER,

Roman Mariana

AVIZAT JURIDIC

ANEXA 1

ALIMENTARE APA

DENUMIRE MATERIAL/OBIECT

UM

Obiect 01: Piata Unirii

Obiect 02:

Piața Libertății

Obiect 03:

Piața

Sfantul Gheorghe

Obiect 04:

Piața

Tarcului

Obiect 05: str. Musat

Obiect 06: str. V.

Alecsandri

Obiect 07: str. L. Blaga

Obiect 08: str. F. Mercy

Obiect 09: str.

Griselini

Obiect 10: str. Fara

Nume

Obiect 11: str. Radu Negru

Obiect 12: str. E. Savoya

Obiect 13: str. Gen.

Praporgescu

Obiect 14: str. E.

Carusso

TOTAL

TEAVA PEHD PE 100 PN 10 DEXT 125 GR 7.4 DINT 110.2

M

360,0000

0,0000

0,0000

100,0000

68,0000

93,0000

165,0000

157,0000

71,4000

0,0000

0,0000

0,0000

85,0000

48,0000

1.147,4000

TEAVA APA PE 100 SDR 17 PN10 DN 280X16.6 MM

M

145,0000

145,0000

HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 100 MM

BUCA

4,0000

2,0000

1,0000

2,0000

1,0000

2,0000

3,0000

2,0000

1,0000

0,0000

0,0000

7,0000

2,0000

1,0000

28,0000

TEAVA DIN POLIETILENA PE 100 APA PN 10 D.40X2.4

M

180,0000

50,0000

20,0000

10,0000

10,0000

53,0000

67,0000

28,0000

5,0000

0,0000

0,0000

95,0000

0,0000

5,0000

523,0000

TEAVA APA PEHD PE 100, PN10, SDR 17 DN 160X9.5 MM

M

0,0000

85,0000

0,0000

0,0000

0,0000

79,0000

0,0000

164,0000

CONDUCTA F.D. 600 MM

M

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

70,0000

0,0000

70,0000

CONDUCTA F.D. 600 MM

M

0,0000

163,6000

0,0000

0,0000

163,6000

TEAVA PEHD PE100 PT APA POTABILA PN10 D.225X13.4 M

M

0,0000

500,0000

0,0000

0,0000

500,0000

CONDUCTA F.D. D= 500 MM

M

0,0000

140,5400

0,0000

0,0000

140,5400

CANALIZARE MENAJERA

DENUMIRE MATERIAL/OBIECT

UM

Obiect 01:

Piata Unirii

Obiect 02:

Piața Libertății

Obiect 03:

Piața

Sfantul Gheorghe

Obiect 04:

Piața

Tarcului

Obiect 05: str. Musat

Obiect 06: str. V.

Alecsandri

Obiect 07: str. L. Blaga

Obiect 08: str. F. Mercy

Obiect 09: str.

Griselini

Obiect 10: str. Fara

Nume

Obiect 11: str. Radu Negru

Obiect 12: str. E. Savoya

Obiect 13: str. Gen.

Prapor-

gescu

Obiect 14: str. E.

Carusso

TOTAL

TUB LINER PROFIL OV 30/45 CM

M

500,0000

180,0000

157,6000

100,0000

65,0000

180,0000

0,0000

159,9998

63,0000

40,0000

0,0000

500,0000

100,0000

50,0000

2.095,5998

TUB PVC MULTISTRAT SN8, D.200X5.9

M

100,0000

5,0000

105,0000

TUB TIP LINER PROFIL OV 40/60 CM

M

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

65,0000

0,0000

0,0000

0,0000

65,0000

TUB LINER PROFIL OV 50/75 CM

M

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

90,0000

0,0000

0,0000

0,0000

90,0000

CANALIZARE PLUVIALA

DENUMIRE MATERIAL/OBIECT

UM

Obiect 01:

Piata Unirii

Obiect 02:

Piața Libertății

Obiect 03:

Piața

Sfantul Gheorghe

Obiect 04:

Piața

Tarcului

Obiect 05: str. Musat

Obiect 06: str. V.

Alecsandri

Obiect 07: str. L. Blaga

Obiect 08: str. F. Mercy

Obiect 09: str.

Griselini

Obiect 10: str. Fara

Nume

Obiect 11: str. Radu Negru

Obiect 12: str. E. Savoya

Obiect 13: str. Gen.

Prapor-

gescu

Obiect 14: str. E.

Carusso

TOTAL

TUB PVC MULTISTRAT SN8, D.200X5.9

M

502,0500

310,0000

70,1300

330,0000

70,0000

237,0000

217,0000

230,0000

65,0000

27,0000

30,0000

931,0000

39,7000

30,0000

3.088,8800

TEAVA PVC KG SN8, D.250X7.3 MM

M

0,0000

62,0000

0,0000

0,0000

0,0000

62,0000

TEAVA PVC KG SN8, D.315X9.2 MM,SN8, INCL.GARNITURA

M

0,0000

37,0000

0,0000

0,0000

0,0000

37,0000