Hotărârea nr. 48/2016

48/03.08.2016 privind reorganizarea Serviciului Public Creşe Timişoara
Hotararea Consiliului Local 48/03.08.2016
privind reorganizarea Serviciului Public Creşe Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2016-18291 /26.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.a) şi alin.(3) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se reorganizează Serviciul Public Creşe Timişoara ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Art. 2: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii pentru Serviciul Public Creşe Timişoara conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass-media locale


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

APROBAT


PRIMAR

Nicolae Robu

R E F E R A T

privind reorganizarea Serviciului Public Creșe Timisoara

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr.108 /05.04.2016 privind înființarea Serviciului Public Creșe și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul Public Creșe Timișoara;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 263/ 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor si Hotararea Guvernului nr. 1.252 /2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, coroborate cu prevederile art. art.36 alin.(2) lit. a) si alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În vederea eficientizării și fluidizării activităților derulate în cadrul Serviciului Public Creșe;

Propunem:

  • - Reorganizarea Serviciului Public Creșe Timișoara ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

-Atribuirea imobilului situate în Timișoara, strada Drăgășani, nr.1, înscris în CF 438203 nr. topografic 438203 către Serviciul Public Creșe Timișoara cu destinația de sediu social.

-Suplimentarea cu 9 a numărului de posturi de asistente medicale astfel încât să fie acoperit în totalitate programul de funcționare al creșelor aprobat prin Regulamentul de organizare și funcționare : de luni până vineri , în intervalul orar 6,00-18,00; cu 3 a numărului de posturi de muncitori necalificați -ajutor de bucătari , pentru asigurarea funcționalității bucătăriilor creșelor și cu 4 a numărului de posturi de ingrijitori, pentru asigurarea curățeniei în creșe ;

  • - Înființarea unui post de medic primar normă intreagă și a unui post de medic cu jumătate de normă și reducerea corespunzătoare a posturilor de un sfert de normă;

și modificarea corespunzătoare a statului de funcții si a organigramei, conform anexelor nr.1 și 2 la prezentul referat, părți componente ale acestuia.

Pt.SECRETAR,

SIMONA DRĂ GOI

Șef Serviciu Resurse Umane Rodica Aurelian


Pt.Șef Birou Școli -Spitale Faur Adrian


Avizat juridic,

Gabriela Iova

Cod FP-53-01 , ver 1

Anexa nr.__Z_ Ia Referatul/HCL nr.SEF SERViCfU RESURSEAJMANE RODICA AUREEIANS/-


APROBAT

PRIMAR

Nîcolae RobuTotal posturi:

179

din care

funcții de conducere

8

funcții de execuție

171


Anexa nr.^ la Referatul/ HCL nr.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


APOBAT PRIMAR Nicolae Robu

STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC CRESE TIMIȘOARA

Nr.crt

Funcții

Grad/ T reaptă

Nivel studii

Număr

posturi

de conducere

de execuție

1

Director

S

1

2

Director cresa

S

6

3

sef birou

s

1

Total funcții de conducere

8

4

inspector de specialitate

IA

s

1

5

inspector de specialitate

II

s

1

6

medic

primar

s

1

7

medic 1/4 norma

s

2

8

asistent medical

principal

s

3

9

asistent medical

principal

PL

13

10

asistent medical

PL

1

11

asistent medical

debutant

PL

1

12

Educator puericultor

principal

IVI

31

13

Educator puericultor

IVI

18

14

Educator puericultor

debutant

M

7

15

referent

IA

M

1

16

referent

II

IVI

1

17

administrator 1/2 norma

I

M

6

18

muncitor calificat-bucatar

I

4

19

muncitor calificat-bucatar

II

2

20

muncitor calificat-bucatar

III

1

21

muncitor calificat-bucatar

IV

1

22

muncitor necalificat-ajutor bu catar

9

23

muncitor necalificat-spalatoareasa

1

24

îngrijitoare copii

36

25

ingrijitoare copii

debutant

20

26

Șofer

I

2

27

îngrijitor

8

Total funcții de execuție

171

Total general

179

SEP SERVICIUL RESURSE UMANE Rodica Aureliari M.