Hotărârea nr. 47/2016

47/03.08.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
Hotararea Consiliului Local 47/03.08.2016
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 4998/19.07.2016 al Direcţiei Poliţia Locală Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 18534/28.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
În baza avizelor Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform adreselor Instituţiei Prefectului judeţului Timiş nr. 5382/S3/20.04.2015 şi nr.3649/S3/08.02.2016;
În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 35079 conexat cu nr. 31863 si nr. 28954/2016, acordat pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.
Având în vedere prevederile art. 63 şi art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.125 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor art. 36, alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Consiliul Local al Municipiului Timișoara Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.


ORGANIGRAMĂ


A P R O B

Primar


NICOLAE ROBU


Direcția Poliției Locale Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timișoara


COMPARTIMENT

Audit Public Intern

2

BIROUL Juridic

1+5

SERVICIUL

Resurse Umane

1+7

^COMPARTIMENT j Protectia Muncii

1

COMPARTIMENT

Control Intern


>cc


O 0-

± CD

o


1+111


SERVICIUL Ordine PublicăPRIMAR


Direcția Poliției Locale Timișoara


TOTAL POSTURI

372

din care

- funcții publice de conducere

22

- funcții publice de execuție

291

- funcții contractuale de conducere

1

- funcții contractuale de execuție

55

- funcții contractuale de deservire

3


DIRECTOR EXECUTIVCC N w _| CD


05

E

05


CD


1+5DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

1

1

SERVICIUL Comunicare, Prevenire si Dispecerat

1I CD 3 O O ÎL 9: CC tn «


1+11


COMPARTIMENT

Evenimente


10


_oș 05 > 05


(f) CD


CC


CD


O

CD


o cc


cc


1+5


COMPARTIMENT

Intervenții Rapide


18


ȘI

CD £

05


> ~

CX. cc

IU -5 U) o

O


1+7


LU 05

Q o o CL (f)


1+35


1+12


BIROUL Comunicare, Relații cu Publicul și Registratură

BIROUL

Prevenire, Analiza si Sinteza

BIROUL

Monitorizare Video

1+4+2

1+5

1+13


CD


IU ’E

V) CCLU U


1+49


1+7


2+71+10


>cc

CC o o O O


QȚ <D

(/) CD

Q.

(/)


1+7


_l *= 05

<- ’ro'

LU cc w .E >


co


1+10


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Direcția Politiei Locale Timișoara

Anexa nr.2 la H.C.L. Nr...............din......................

APROB, PRIMAR NICOLAE ROBU


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Denumirea funcției

Nivel ștudii

Funcții publice/ Poșturi contractuale prevazute

Nr. poșturi

Clasa

Grad

DIRECTIA POLITIEI LOCALE

A . Functii publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

2

Director executiv adjunct

S

3

II

3

Sef serviciu

S

9

II

4

Șef birou

S

9

II

Total functii publice de conducere

22

B. Functii publice de executie

5

Auditor

S

2

I

superior

6

Auditor

S

0

I

principal

7

Consilier

S

8

I

superior

8

Consilier

S

10

I

principal

9

Consilier

S

4

I

asistent

10

Consilier

S

0

I

debutant

11

Consilier juridic

S

2

I

superior

12

Consilier juridic

S

1

I

principal

13

Consilier juridic

S

0

I

asistent

14

Consilier juridic

S

0

I

debutant

15

Politist local

S

14

I

superior

16

Politist local

S

21

I

principal

17

Politist local

S

53

I

asistent

18

Politist local

S

7

I

debutant

19

Politist local

SSD

1

II

superior

20

Referent

M

5

III

superior

21

Referent

M

0

III

principal

22

Referent

M

0

III

asistent

23

Referent

M

0

III

debutant

24

Politist local

M

79

III

superior

25

Politist local

M

28

III

principal

26

Politist local

M

32

III

asistent

27

Politist local

M

24

III

debutant

Total functii publice de executie

291

TOTAL FUNCTII PUBLICE

313

C.1. Functii personal contractual conducere

Grad

28

Sef serviciu

S

1

II

C.2. Functii personal contractual executie

Treapta

29

Referent

M

2

IA

30

Inspector de specialitate

S

2

I A

31

Guard

GM

49

32

Secretar - dactilograf

M

1

IA

33

Arhivar

M

1

C.3. Functii contractuale de deservire

34

Muncitor calificat (mecanic)

GM

1

I

35

Ingrijitor

GM

2

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL

59

D.TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

372

TOTAL GENERAL

372

Număr total posturi

372

din care:

1. Funcții publice

313

- de conducere

22

- de execuție

291

2. Personal contractual

59

- de conducere

1

- de execuție

55

- de deservire

3

Director Executiv Adjunct, Jr. Ec. DOREL COJAN


ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timișoara; C.I.F. 27872311 Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : contact@politialoctm.ro

Web : www.polcomtim.roNr. 4998 din 19.07.2016

APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 441/20.12.2010 s-a înființat Direcția Poliției Locale Timișoara - instituție publică de interes local cu personalitate juridică, au fost aprobate Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare, fiind avizate și aprobate un număr de 333 posturi (311 posturi pentru Poliția Locală Timișoara, comunicate prin adresa Instituției Prefectului județului Timiș nr. 8099/ S4/13.07.2010, la care s-au adăugat 22 de posturi preluate din aparatul de specialitate al Primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcții, protecția mediului și comerț).

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin adresa nr.11338/S3/23.11.2011, Instituția Prefectului județului Timiș a comunicat Primăriei Municipiului Timișoara numărul maxim de posturi stabilit conform prevederilor legale, pentru anul 2012. Astfel, la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara numărul maxim de posturi stabilit era de 1177 posturi, iar pentru Poliția Locală 307 posturi, la care s-au adăugat 22 de posturi preluate din aparatul de specialitate al Primarului, rezultând un total de 329 posturi.

Adresa Instituției Prefectului județului Timiș nr. 702/S3/21.12.2012 preciza că numărul maxim de posturi stabilit pentru Poliția Locală, pentru anul 2013, este de 306 posturi. În consecință, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 535/22.10.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara au fost aprobate 338 posturi (306 posturi la care s-au adăugat 22 de posturi preluate din aparatul de specialitate al Primarului plus încă 10 posturi nou înființate prin constituirea Biroului Poliția Piețelor, posturi preluate tot din aparatul de specialitate al Primarului).

Prin adresa nr.3791/S3/24.02.2014, Instituția Prefectului județului Timiș a comunicat Primăriei Municipiului Timișoara numărul maxim de posturi stabilit conform prevederilor legale pentru anul 2014, pentru Poliția Locală fiind aprobate 304 posturi.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 210/20.05.2014 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara au fost avizate și aprobate 344 posturi (304 posturi la care s-au adăugat 32 de posturi preluate din aparatul de specialitate al Primarului, plus 8 posturi nou înființate prin constituirea Biroului Transport Urban, posturi preluate tot din aparatul de specialitate al Primarului).

Prin H.G. nr.998/2008, municipiul Timișoara a fost desemnat unul din cei 7 poli naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele de finanțare comunitară și națională în vederea asigurării creșterii economiei și creării de locuri de muncă.

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creștere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” a Programului Operațional Regional (POR), în acest context înscriindu-se și proiectul - ”Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Timișoara”.

La sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, în data de 30.06.2016 conform H.C.L. nr. 568/18.12.2015, este obligatoriu îndeplinirea indicatorilor precizați în secțiunea 2.6. -Indicatori din cererea de finanțare, respectiv ”locuri de muncă create” - 12 posturi, obligație asumată prin Contractul de finanțare în valoare de 3.999.719,84 lei din fonduri externe nerambursabile.

În baza celor menționate mai sus și după obținerea tuturor avizelor necesare, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 7/02.02.2016 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara au fost avizate și aprobate un număr de 356 posturi (304 posturi la care s-au adăugat 40 de posturi preluate din aparatul de specialitate al Primarului, plus 12 posturi nou înființate conform punctului 6 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, prin constituirea Biroului Monitorizare Video).

Adresa Instituției Prefectului județului Timiș nr. 5382/S3/20.04.2015, transmisă Direcției Poliției Locale Timișoara în data de 26.11.2015 de către Instituția Prefectuluijudețului Timiș în momentul obținerii avizului nr. 13368/S3/26.11.2015, pentru suplimentarea numărului maxim de posturi cu 12 posturi postimplementare, pentru proiectul ”Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Timișoara”, finanțat din fonduri externe nerambursabile, preciza că numărul maxim de posturi stabilit pentru Poliția Locală, potrivit punctului 3 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 pentru anul 2015, este de 334 posturi, cu 30 posturi mai mult față de numărul posturilor stabilit pentru anul 2014.

Având în vedere că adresa Instituției Prefectului județului Timiș nr. 5382/S3/20.04.2015 a fost primită pe sfârșit de an, precizăm că nu am mai avut timpul necesar pentru demararea procedurilor legale, în vederea înființării celor 30 posturi.

Prin adresa nr.3649/S3/08.02.2016, Instituția Prefectului județului Timiș a comunicat Primăriei Municipiului Timișoara numărul maxim de posturi stabilit conform prevederilor legale pentru anul 2016 iar pentru Poliția Locală, potrivit punctului 3 și punctului 6 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 este prevăzut un număr de 346 posturi (304 posturi prevăzute în anul 2014, la care s-au adăugat 12 posturi înființate în anul 2015 conform punctului 6 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, plus un număr de 30 posturi noi prevăzute inclusiv în anul 2015), la care se adaugă 40 de posturi preluate din aparatul de specialitate al Primarului.

La momentul actual, conform H.C.L. nr. 7/02.02.2016, Direcția Poliției Locale Timișoara are avizate și aprobate un număr de 356 posturi.

În vederea creșterii eficienței și a reacției dispozitivului de ordine și siguranță publică, în zonele vulnerabile și cu risc criminogen și având în vedere Raportul nr. 1824/31.03.2016 cu centralizarea referatelor șefilor de servicii/birouri/compartimente privind propunerile de suplimentare a posturilor.

În baza avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 35079 conexat cu nr. 31863 si nr. 28954/2016, acordat pentru funcțiile publice din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara.

Având în vedere prevederile art. 63 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în carieră, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiționată de existența unui post vacant.

Conform art. 64 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

” Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut defuncționarul public seface prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiilepublice,prin transformareapostului ocupat defuncționarulpublic ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fișa postuluifuncționaruluipublic care a promovat în funcția publică se completează cu noi atribuții și responsabilități sau, după caz, prin creșterea gradului de complexitate a atribuțiilor exercitate.”

În baza art. 125 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

”(1) Funcționarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe bază de examen sau concurs, în limita funcțiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a funcțiilor publice și în limita fondurilor bugetare.”

Prin adresa nr. 1624/25.03.2016 a fost înștiințată Agenția Națională a Funcționarilor Publici că instituția noastră organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Având în vedere rezultatele examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.06.2016 - proba scrisă și în data de 09.06.2016 - interviul, pentru funcționarii publici din cadrul instituției.

În conformitate cu prevederile art. 4 din Cap. I - Salarizarea în anul 2016 a personalului plătit din fonduri publice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 09.12.2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, coroborat cu art. I, pct. 1, art. 31 din O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

” prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”

Luând în considerare cele de mai sus,

PROPUNEM:

Modificări ale structurii organizatorice (organigramei), modificări în structura funcțiilor publice, respectiv transformarea unor posturi, după cum urmează:

 • 1. Înființarea unui Compartiment de Evenimente, în subordinea Biroului Reclamații Sesizări din cadrul Serviciului Ordine Publică, prevăzut cu 10 posturi vacante de polițist local -structură menită să asigure intervenția operativă și calificată la sesizările telefonice ale cetățenilor, permițând astfel patrulelor din teren să respecte itinerariile de patrulare și prezența în locurile și obiectivele impuse de necesitățile operative; Funcțiile aferente celor 10 posturi vacante de polițist local sunt următoarele:

 • -   2 posturi vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent;

 • -   4 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional superior;

 • -   1 post vacant de polițist local, clasa III, grad profesional principal;

 • -   3 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional asistent.

După înființarea posturilor enumerate, Biroul Reclamații Sesizări va funcționa cu 1 post de șef birou + 5 posturi de polițist local și Compartimentul de Evenimente va funcționa cu 10 posturi de polițist local iar în total Biroul Reclamații Sesizări va avea: 1 post de șef birou + 5 posturi de polițist local + 10 posturi de polițist local.

 • 2.  Înființarea unui post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional debutant, la Biroul Poliția Piețelor, în subordinea Serviciului Ordine Publică;

După înființarea acestui post Biroul Poliția Piețelor va funcționa cu 1 post de șef birou + 11 posturi de polițist local.

 • 3.  În cadrul Serviciului Circulație Rutieră se înființează 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, iar după înființarea acestor posturi serviciul va funcționa cu 1 post de șef serviciu + 35 posturi de polițist local.

 • 4.  La Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal se înființează 1 post vacant de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, iar după înființarea acestui post serviciul va funcționa cu 1 post de șef serviciu + 10 posturi de polițist local.

 • 5.  În cadrul Serviciului Protecția Mediului se înființează 1 post vacant de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, iar după înființarea acestor posturi serviciul va funcționa cu 1 post de șef serviciu + 10 posturi de polițist local.

 • 6.  Înființarea Compartimentului Protecția muncii, în subordinea Serviciului Resurse Umane, prevăzut cu 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, impusă atât de modificările legislative apărute dar și de cerințele standardelor de management al calității ISO 9001, implementat în cadrul instituției.

În conformitate cu prevederile art. 19 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, modificată prin H.G. nr. 955/2010 ,

” Art. 19. - (1) În cazul întreprinderilor și/sau unităților care aupeste 250 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire și protecție.” iar în conformitate cu dispozițiile art. 23, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006. În actul normativ menționat se prevede că:

” Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire și protecție trebuie să fie format din lucrători cu normă întreagă încheiat cu angajatorul." indiferent de numărul total al salariaților;

După înființarea acestor posturi Serviciul Resurse Umane va funcționa cu 1 post de șef serviciu + 8 posturi - funcții publice;

 • 7.  Ca urmare a reorganizării, Serviciul Financiar Contabilitate și Achiziții Publice va avea următoarea componență: Serviciul Financiar-Contabilitate și Compartimentul Achiziții Publice, ambele în subordinea Directorului Executiv Adjunct 3.

Se desființează 1 post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Ordine Publică - Biroul Ordine Publică și se înființează 1 post vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate.

După înființarea acestui post vacant, Serviciul Financiar-Contabilitate va funcționa cu 1 post de șef serviciu + 7 posturi - funcții publice (2 posturi consilier, clasa I, gradul profesional superior, 4 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional principal, posturi desființate de la Serviciul Financiar-Contabilitate și Achiziții Publice și înființate la Serviciul Financiar-Contabilitate plus 1 post vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal) iar Biroul Ordine Publică din cadrul Serviciului Ordine Publică va funcționa cu 1 post șef birou + 111 posturi polițist local.

Compartimentul Achiziții Publice va funcționa cu 2 posturi - funcții publice (1 post consilier, clasa I, gradul profesional principal și 1 post consilier, clasa I, gradul profesional asistent), posturi desființate de la Serviciul Financiar Contabilitate și Achiziții Publice și înființate la Compartimentul Achiziții Publice.

Funcționarii publici vor fi numiți în noile funcții publice cu respectarea prevederilor art. 100, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că funcționarii publici participă în situații deosebite, din dispoziția conducerii instituției, la acțiuni și măsuri de ordine publică cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și la alte activități ce se desfășoare în spațiul public (acțiuni în cartiere, piețe etc.);

De asemenea, la producerea unor situații deosebite: instituirea stării de urgență ori de asediu, declararea mobilizării sau stării de război, producerea unor dezastre, catastrofe, calamități ori tulburări de amploare de natură să afecteze ordinea și liniștea publică, funcționarea normală a instituțiilor de interes public sau privat despre care ia la cunoștință, direct sau prin mijloace de informare din media, funcționarul public este obligat să se prezinte în cel mai scurt timp în locurile dinainte stabilite, fără a aștepta altă înștiințare (chiar dacă se află în concediu de odihnă, învoiri, recuperări sau alte situații);

 • 8.  Transformarea următoarelor posturi - functii publice, ca urmare a rezultatelor examenului de promovare în grad profesional:

 • -   1 post de CONSILIER, clasa I, grad profesional principal în 1 post de CONSILIER, clasa I, grad profesional superior.

 • -  3 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional principal în 3 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional superior.

 • -  4 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional asistent în 4 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional principal.

 • -  9 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional principal în 9 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional superior.

 • -  6 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional asistent în 6 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional principal.

 • 9.  Având în vedere complexitatea activităților desfășurate la nivelul Biroului Dispecerat și Control Acces, pentru creșterea gradului de reacție în prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional pe raza de competență, în vederea prevenirii și combaterii faptelor ilegale, se impune reorganizarea Biroului Dispecerat și Control Acces.

Astfel, Biroul Dispecerat și Control Acces își schimbă denumirea în Serviciul Dispecerat și Control Acces care va prelua întregul personal al biroului (1 post de sef birou + 12 posturi de polițiști locali), va fi subordonat direct Directorului Executiv Adjunct 2 și va funcționa cu 1 post de șef serviciu + 12 posturi de polițiști locali.

Deoarece atribuțiile aferente funcției publice nu se modifică în proporție de peste 50 %, ca urmare a reorganizării, toți funcționarii publici vor fi numiți în noile funcții publice conform art. 3, lit. f) și art. 100, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare iar șeful Biroului Dispecerat și Control Acces va fi numit în funcția publică de conducere de șef serviciu la Serviciul Dispecerat și Control Acces, conform art. 3, lit. f) și art. 100, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Direcția Poliției Locale Timișoara are în prezent un număr de 356 posturi, avizate și aprobate conform H.C.L. nr. 7/02.02.2016, din care 332 posturi sunt ocupate și 24 posturi vacante (3 funcții publice de conducere și 21 funcții publice de execuție).

În urma discuției avute cu domnul Primar, s-a stabilit ca în cadrul instituției să existe în prezent doar un număr de 40 de posturi vacante. Astfel, în aceste condiții, vor fi înființate un număr de 16 posturi noi vacante (24 posturi vacante existente + 16 posturi nou înființate = 40 posturi vacante).

Menționăm că din totalul de 16 posturi propuse pentru înființare, un număr de 15 posturi (94 %) sunt destinate pentru a desfășura activități efectiv pe teren, în domeniul ordinii publice.

Ca urmare a modificărilor propuse, respectiv înființarea a 16 posturi noi vacante, numărul total de posturi pentru Direcția Poliției Locale Timișoara va fi de 372 posturi încadrându-ne în numărul maxim de posturi stabilit pentru ordonatorul principal de credite, Primăria Municipiului Timișoara.

În acest sens, la rectificarea bugetară din cursul anului 2016, vor fi propuse pentru aprobare cheltuieli de personal pentru cele 16 posturi vacante nou înființate.

Precizăm că în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal pentru posturile transformate, conform prevederilor legale.

Având în vedere considerentele expuse propunem modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara, conform anexei nr. 1 și nr. 2, părți integrante din prezentul referat.

Director Executiv Adjunct, Jr. Ec. DOREL COJAN

Șef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA

Șef Birou Juridic, C.j. MARIN BLAJIN

Consilier, VIOLETA ROBU

Red.: R.V.