Hotărârea nr. 46/2016

46/29.07.2016 privind aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile în municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 46/29.07.2016
privind aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-17035/13.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 230/2007- privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi a art. 58 din Hotărârea Guvernului nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 230/2007;
În temeiul Hotărârii de Consiliu Local nr. 535/08.12.2015 privind modificarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara şi componenţa Comisiei de Atestare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 383/05.07.2013;
În conformitate cu prevederile art.36. alin. (2) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Comunicare, Compartimentul de Relationare cu Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMISIA DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE ȘI AUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE PENTRU ÎNDEPLINIREA FUNCȚIEI DE ADMINISTRATOR

SC2016- 12405/23.05.2016

LISTA REZULTATE EXAMEN ATESTARE 19.05.2016

NR. CRT.

NUME SOLICITANT

NOTA-NR PUNCTE

1

ABRUDAN ELENA

75

ADMIS

2

ANDREI FLORIN GABRIEL

95

ADMIS

3

BĂLAN DANIEL

95

ADMIS

4

BOCU ADRIAN CANTEMIR

85

ADMIS

5

BRAȘOVEANU MARIA CRISTINA

75

ADMIS

6

BRICEAG LIDIA

100

ADMIS

7

BUDĂU LUCIA

60

RESPINS

8

CĂLUGĂREANU CONSTANTIN

-

ABSENT

9

CALANCEA VASILE

75

ADMIS

10

CÂRCIUMARU MARIA LOREDANA

80

ADMIS

11

CHELARU RODICA

60

RESPINS

12

CHIRICI FLOARE

85

ADMIS

13

COCOȘ MIHAELA

85

ADMIS

14

CODĂU ANA

40

RESPINS

15

COJOCARIU IOAN

75

ADMIS

16

COLȚAN ELISABETA

-

ABSENT

17

CORBAN GHEORGHE AUREL

90

ADMIS

18

DANILEVICI ELSA

60

RESPINS

19

DRĂGAN IULIANA

90

ADMIS

20

DUMACHE CONSTANTIN

85

ADMIS

21

FILIP CRISTIAN

70

ADMIS

22

GANGA NICOLETA

90

ADMIS

23

GAVRILESCU NICOLAE

80

ADMIS

24

GLĂVAN ALINA

90

ADMIS

25

GULER DANA

100

ADMIS

26

HREBENACI MIHAI

-

ABSENT

27

IOSUB ALIN MIHAI

100

ADMIS

28

IACOBICI SORIN VASILE

70

ADMIS

29

KOROSI CONSTANȚA

70

ADMIS

30

MARDARE MIREL EUGEN

80

ADMIS

31

MARIAN ADINA

100

ADMIS

32

MARINICĂ VIORICA

35

RESPINS

33

MICULESCU FLORIN PETRU

90

ADMIS

34

M IRC IOV ELVIRA

95

ADMIS

35

NOVAC ELISABETA

65

RESPINS

36

PEPA IULIA

80

ADMIS

37

POPESCU ADRIAN GEORGE

55

RESPINS

38

ROTARU LAURA LOREDANA

85

ADMIS

39

RUSU MONICA

90

ADMIS

40

SAFCIUC LILIANA ANGELICA

75

ADMIS

41

STOIA ADRIAN MARIUS

85

ADMIS

42

STOICĂNESCU GHEORGHINA

75

ADMIS

43

SUBȚIRE VIOLETA

65

RESPINS

44

TĂBÎRȚĂ ANGELA

85

ADMIS

45

TĂBÎRȚĂ ARTUR

80

ADMIS

46

TERESCU MARINELA LILIANA

70

ADMIS

47

ȚĂPÂRDEA VASILE

90

ADMIS

48

UȘVAT EMILIA

95

ADMIS

49

VĂLUȚĂ ALINA MARIA

85

ADMIS

50

VALUȘESCU MIHAI

65

RESPINS

51

VAUM EVELYNE CLAUDIA

85

ADMIS

52

VOINEA DAN ADRIAN

80

ADMIS

Persoanele fizice care nu au promovat examenul de atestare pot depune contestații în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se vor depune la cam.12, de la parterul Primăriei Municipiului Timișoara.

PREȘEDINTE COMISIA DE ATESTARE ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA COMUNICARE

SE APROBĂ:

PRIMAR

NICOLAE ROBU

COMPARTIMENTUL RELAȚIONARE CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

NR. SC2016-

REFERAT

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobile

În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și a art.58 din H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

În temeiul Hotărârii de Consiliul Local nr. 535/08.12.2015 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara și Constituirea Comisiei de Atestare și Constituirea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor;

În data de 19.05.2016 s-a desfășurat examenul de atestare a administratorilor de imobile.

La examen s-au înscris un număr de 52 de persoane, s-au prezentat 49, au promovat 40 și au fost respinse 9 persoane, potrivit procesului-verbal nrSC.2016-14274/14.06.2016.

În consecință,

PROPUNEM:

- aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobile prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN DRĂ GOI

PT SECRETAR SIMONA DRĂ GOI

CONSILIER

ION MANOLACHE

AVIZAT JURIDIC

Red/Dact. I.M.


COD:FO53-01, VER.1