Hotărârea nr. 45/2016

45/29.07.2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Polul de creştere Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 45/29.07.2016
privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Polul de creştere Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 16426/06.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. 17/04.07.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creştere Timişoara", înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CP2016-106/04.04.2016;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 2/24.06.2016 privind validarea alegerii consilierilor locali şi Hotărârea Consiliului Local nr. 3/24.06.2016 privind declararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 5/ 27.01.2009 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creştere Timişoara", cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b) şi e), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de încetarea mandatelor de reprezentare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creştere Timişoara" ale următoarelor persoane:
1. Maria Saracan
2. Elena Wolf
3. Ramona Isabela Olteanu
4. Ruşeţ Vasile
5. Traian Stoia
6. Petrică Folică
7. Romaniţa-Adina-Delia Jumanca
8. Dorel Bogluţ
9. Andrei Romulus Petrişor


Art. 2: Se desemnează nouă consilieri locali, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale, care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creştere Timişoara", după cum urmează:
1. DIACONU DAN AUREL
2. MARIŞ DANIELA - MIRELA
3. GRIGOROIU GRIGORE
4. KRISTOF ROBERT
5. ŢUNDREA LUMINIŢA
6. IONESCU SORIN GABRIEL
7. IEREMIA ION - ARDEAL
8. DUGULESCU MARIUS - CRISTINEL
9. FARKAS IMRE


Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia de Dezvoltare Intecomunitară "Polul de creştere Timişoara".

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intecomunitară "Polul de Creştere Timişoara";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Municipiul Timișoara

Se aprobă


Direcția Dezvoltare

Serviciul Generare și Implementare Proiecte                                          Primar

SC 2016 -16426/06.07.2016                                           NICOLAE ROBU

REFERAT

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Timișoara”

Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Timișoara” în baza HCLMT nr. 5/27.01.2009. Asociația a fost constituită din anul 2009, în scopul cooperării între unitățile administrativ-teritoriale membre, pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare de interes zonal ori regional sau al furnizării în comun a unor servicii publice. Obiectivul general al asociației este creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă în Polul de Creștere Timișoara, prin reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

În conformitate cu art.37 din legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a desemnat prin hotărâri de consiliu persoanele împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Timișoara în cadrul acestor asociații. Deoarece, în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016, o parte din consilierii locali, nu mai îndeplinesc în prezent aceste funcții, este necesar să se ia act de încetarea mandatelor de reprezentare ale acestora și desemnarea de noi reprezentanți ai Municipiului Timișoara în cadrul organelor statutare ale Asociațiilor, mai sus menționate, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:

 • -  să se ia act de încetarea mandatelor de reprezentare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creștere Timișoara” ale următoarelor persoane:

 • 1. Maria Saracan

 • 2. Elena Wolf

 • 3. Ramona Isabela Olteanu

 • 4. Rușeț Vasile

 • 5. Traian Stoia

 • 6. Petrică Folică

 • 7. Romanița-Adina-Delia Jumanca

 • 8. Dorel Bogluț

 • 9. Andrei Romulus Petrișor

 • - Desemnarea a nouă consilieri locali, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale, care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creștere Timișoara”.

Director Direcția Dezvoltare                                           Director Direcția Economică

Magdalena Nicoară                                               Ec. Smaranda Haracicu

Șef Serviciul Generare și Implementare Proiecte

Adriana Deaconu

Întocmit,

Maria Pantic-Telbis

Avizat juridic,

C. J. Daniela Ștefan