Hotărârea nr. 42/2016

42/29.07.2016 privind respingerea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1
Hotararea Consiliului Local 42/29.07.2016
privind respingerea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 7548 /28.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domneiului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 313/03.03.2016 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică cu aviz favorabil;
Având în vedere Procesul-Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara din data de 29.07.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere că Proiectul de hotărâre privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1 nu a întrunit condiţiile impuse de dispoziţiile art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1 întocmit de S.C. "PRODAO-ING" S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse prin Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Administrator Public;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroul Tehnic;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ™ ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-duI. C.D.Loga, nr, 1

DtA.L.I. pentru obiectivului de investiție „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1 întocmit de S.C. «PRODAO-ING» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Durata de realizare a investiției se va face pe parcursul a 8 luni

Valoarea totala a investiției :

Din care construcții montaj C+M :


1.263.074,00 lei (inclusiv TVA) 282.611,00 euro (inclusiv TVA) 1.074.296,00 lei (inclusiv TVA) 240.372,00 euro (inclusiv TVA)


Capacitate:(in unitati fizice si valorice)- Nu este cazul


ȘEF BIROU JEHNIC

Pas cuCONSILIER,

Cosmin PredaRed,: P.C.

Dact.; P.C.

Ex.: 2

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

ADMINISTRATOR PUBLIC


BIROUL TEHNIC 7 /

Nr.: SC2016-.?.Q7^/â$03.2016APROBAT:

PRIMAR, ifcolae Robu


REFERAT

privind aprobarea „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare

camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul, C.D.Loga, nr. 1”

Biroul Tehnic din cadrul Administratorului Public arc cuprins in programul de investiții pe anul 2016 obiectivul de investiții „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul. C.D.Loga, nr, 1”

A fost finalizat “ D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții menționat, care a fost înaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții și reparații capitale. Comisia a avizat favorabil documentația tehnico-economică, prin Fișa Tehnică nr. 313 /03.03.2016

Față de cele prezentate mai sus este necesară întocmirea unei documentații de proiectare „P.T. + A.C. - Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul. C.D.Loga, nr. T’pentru obiectivul „D.A.L.I. + P.T, + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1” D.A.L.I. are cuprinsă în cadrul indicatorilor de apreciere a eficienței economice necesitatea si oportunitatea promovării investiției: având în vedere că se dorește reamenajarea camerei 30, se impune realizarea unei documentații tehnice necesară expertizării pe baza căreia să se poată întocmi proiectul tehnic, detalii de execuție, conform Hotărârii nr. 28 din 9 ianuarie 2008 „privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții” în vederea reamenajări.

Din prezentarea situației existente respectiv ; camera 30 este o încăpere cu supafață construită Sc“246 mp și înălțime Hînc.=5,75 ml rezultă oportunitatea realizării investiției.

De asemenea .trebuie să luăm în considerare deficiențele situației actuale și prognozele pe termen mediu și lung respectiv: folosirea ineficientă a volumului încăperii cu prognoza aglomerării spațiului de lucru necesar desfășurării activității funcționarilor publici.

Din aceste considerente rezultă că investiția este necesar a se realiza pentru a se satisface o parte din cerințele de spațiu, cu efect direct asupra optimizării și îmbunătățirii activității funcționarilor publici în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Conform “ D.A.L.I.” se propune exploatarea situației existente referitoare la înălțimea camerei 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara, b-dul C.D.Loga , nr.l prin reamenajarea acestui spațiu în sensul construirii unui planșeu ce va împărți pe verticală volumul existent în două volume, a recompartimentării spațiilor nou rezultate și a construirii scării de acces cu finalitatea dublării practic a suprafeței de lucru existente în prezent fapt ce va duce la satisfacerea unei părți din cerința de spațiu necesar activității funcționarilor publici precum și la încadrarea obiectivului în politica de investiții locale referitoare la optimizarea și îmbunătățirea activității funcționalilor publici.

Suprafața construită desfășurată este de 401,7mp, Valoarea investiției este de 1.263.074 leiținclusiv T.V.A.) din care lucrări constructii-montaj C.+M. = 1.074.296 lei, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuți în anexa la prezentul referat.

Durata de realizare a investiției este de 8 luni.

Finanțarea investiției se va face din bugetul local la cap. 51.02.01.03 - Autorități executive-împreuna cu alte resurse atrase.

Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

 • (1) Aprobarea „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1”

întocmit de S.C. «PRODAO-ING» S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

 • (2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului Tehnic și a Documentației de Execuție.

DIRECTOR ECONOMIC,

Smaranda Haracicu

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


COMISIA TEHNICO ECONOMICĂ NR.

FIȘA TEHNICĂ

de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții

 • I. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

 • 1. DENUMIRE: Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara;

 • 2. AMPLASAMENT: Municipiul Timișoara - b-dul C.D.Loga nr. 1 ;

 • 3. BENEFICIAR: Municipiul Timișoara;

 • 4. FAZA: DAL.I. ;

 • 5. DOCUMENTAȚIA NR: ET-nr. 136/2015 DALI-pr.443/2015;

 • 6. ELABORATOR: S.C. Prodao -Ing S.R.L

 • II. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIȚIEI:

 • a. VALOAREA TOTALĂ a investiției (inclusiv TVA) = 1.263,074 mii lei respectiv 282,611 mii euro din care

C+M = 1.074,296 mii lei respectiv 240,372 mii euro;

 • b. Durata de realizare 8 luni ;

 • c. Statutul juridic: Primăria Municipiului Timișoara - proprietar;

 • d. Capacități (în unități fizice și valorice): nu este cazul

 • e. Surse de finanțare: ; Bugetul Local;

 • III. CONSTATĂRILE COMISIEI:

Documentația este conformă cerințelor legale în vigoare


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

DtA.L.L pentru obiectivului de investiție "ț,Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1 întocmit de S.C. «PRODAO-ING» S.R.L., are principalii indicatori tehnic o “economici ai investiției :

Durata de realizare a investiției se va face pe parcursul a 8 luni Valoarea totala a investiției :

1.263.074,00 Iei (inclusiv TVA) 282.611,00 euro (inclusiv TVA) 1.074.296,00 lei (inclusiv TVA) 240,372,00 euro (inclusiv TVA)


Din care construcții montaj C+M :

Capacitate:(in unitati fizice si valorice)- Nu este cazul


ȘEF BIROU JEHNIC,

PascuCONSILIER,

Cosmin PredaRed.: P.C,

Dact/P.C.

Ex.: 2