Hotărârea nr. 39/2016

39/29.07.2016 privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională
Hotararea Consiliului Local 39/29.07.2016
privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Solictarea nr. SC2016 - 17015/12.07.2016 a consilierilor locali Grigoroiu Grigore, Căldăraru Lucian, Tîrziu Adelina, Ieremia Ion Ardeal, Barabas Lorenzo, Mariş Daniela, Lulciuc Adrian , Mihok Ciprian şi Sandu Ştefan;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 18075/22.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 17015/14.07.2016 privind alocarea de resurse financiare în bugetul local pentru participarea la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională pentru aleşii locali;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea consilierilor locali ai Municipiului Timişoara la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională, pe perioada mandatului.

Art. 2: Cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare profesională vor fi organizate de instituţii abilitate prin lege.

Art. 3: Plata cursurilor de pregătire arătate la art.1 din hotărâre se va face condiţionat de existenţa prevederilor bugetare în acest scop.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Biroul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL. TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

Nr. SC2016-

'              REFERAT


privind aprobarea participării consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională

Având în vedere prevederile art.41 alin.(l) si alin.(2) din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleșilor locali, conform căruia ” Aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local sau județean,”

Ținând seama de îndatorirea aleșilor locali de a-și perfecționa pregătirea în domeniul adm ini stației publice locale, urmând cursuri de pregătire, formare și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate, îndatorire stipulată la art.51 din Legea nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Având în vedere Referatul nr. SC2016-17015/14.07.2016 privind alocarea de resurse financiare pentru participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006, actualizată, privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;

Având în vedere Solicitarea nr.SC2016 - 17015/12.07.2016 a consilierilor locali, cu privire la perfecționarea profesională a tuturor consilierilor locali;

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;

PROPUNEM:

  • 1.  Adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională, pe perioada mandatului, cu condiția asigurării în bugetul local a sursei de finanțare,

  • 2.  Cursurile de de pregătire, formare și perfecționare profesională vor fi organizate de instituții abilitate prin lege.

  • 3.  Plata cursurilor de pregătire arătate Ia art.l din hotărâre se va face condiționat de existența prevederilor bugetare în acest scop.
ROMANIA

APROBATJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

Biroul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local

Nr. SC2016 -17015/14.07.2016

REFERAT

Privind alocarea de resurse financiare în bugetul local pentru participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională pentru aleșii locali, pentru anul 2016

Având în vedere prevederile art.41 alin.l din Legea nr. 393/2004 ~ privind Statutul aleșilor locali, conform căruia ” Aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local sau județean.”

Ținând seama de îndatorirea aleșilor locali de a-și perfecționa pregătirea în domeniul administației publice locale, urmând cursuri de pregătire, formare și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate, îndatorire stipulată la art.51 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Ținând cont de art.34 alin.(6) din Legea nr. 393/2004 ” Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condițiile legii”

Având în vedere Solicitarea nr.SC2016 - 17015/12.07.2016 a consilierilor locali , cu privire la perfecționarea profesională a tuturor consilierilor locali;

Solicităm includerea de resurse financiare în bugetul local pe anul 2016, la Cap. 51.02 Autorități Executive, pentru participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională pentru 27 consilieri locali.

Suma estimată este după cum urmează:

Contravaloare curs 950 x 27 -                25650 lei

  • -  Contravaloare servicii de cazare 2500 x27 =    67 500 lei

  • -   Contravaloare transport 523 x 27 ' -             14 121 lei

TOTAL: 107 271 LEI p.SECRETAR

DIANA DINU

întocmit, Insp. d€>pk ALINA GAVRA

Cod FS20-01,Ver.l

ROMÂNIA

Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara Direcția Comunicare

S-a înregistrat cu numărul : SC2Q16-017015 din 12.07,2016

Cod validare: 4D937E

SC01 Corespondenta Primar

la Primar

Am preluat de la GRIGORE GRIGOROIU-CONSILIER LOCAL

Cu adresa: Timișoara, Str. C.D.LOGA 1 nr.cam.104

Total 3 file            Termen de rezolvare: 11,08,2016

Obs, ADRESA CU PRIVIRE LA PERFECȚIONAREA PROFESIONALA A TUTURORO CONSILIERILOR Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite Timișoara, la 12,07,2016          ConsiHer/Referent, \

Ioana GeormuyA \

Puteți verifica starea cererii Dvs. la adresa vwv.primgriatm.ro. \ Informații telefonice despre acte, probleme, cereri și^sizarbprin serviciul Caii Center. Tel. 0256-969, de luni până vineri, în qnpul^rogramuliti PMT.

CodFO-24 ' 01, ver„


Către

Primăria Municipiului Timișoara,

Domnului Primar, Nicolae Robu

Stimate Domnule Primar,

Prin prezenta, vă rugăm să analizați posibilitatea participării consilierilor locali la cursuri de perfecționare profesională în domeniul administrației publice organizate de către furnizori autorizați de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, conform Art. 41 din Legea 393/2004 cu modificările și completările ulterioare.

în acest sens, în cazul în care sunteți de acord, urmând a se da o Hotărâre de Consiliul Local care să prevadă alocare de resurse financiare în buget când considerați oportun.

Motivația acestei solicitări este reprezentată de faptul că funcția de Consilier Local presupune înțelegerea funcționalității administrației publice locale și centrale și a bunelor practici în domeniu. Perfecționarea unui consilier local duce la o colaborare eficientă cu executivul primăriei pentru atingerea obiectivelor asumate.

Vă mulțumim,

Timișoara

12 Iulie 2016


Cu deosebit respect,

Consilieri locali:L UL C rfDR i 'rfkl \JâK\ ~ / HH OlLz Q»W V4 Șț&fwi