Hotărârea nr. 37/2016

37/29.07.2016 privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara str. Mărăşeşti nr. 5, schimbarea destinaţiei unei părţi din imobil şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Hotararea Consiliului Local 37/29.07.2016
privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara str. Mărăşeşti nr. 5, schimbarea destinaţiei unei părţi din imobil şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-18080/22.07.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/07.07.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar;
Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/08.07.2016, a de Biroului Cladiri;
Avand in vedere Adresa cu nr. CT 2016-16663/13.07.2016, a Serviciului Juridic;
Având în vedere Adresa cu nr. 18310/09.11.2015 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC.2015-29971/12.11.2015 şi Hotărârea nr. 2778/09.02.2016 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timisoara, privind acordul de apartamentare a imobilului şi schimbarea parţială a destinaţiei unei părţi din imobil;
Având în vedere Adresa Atelierului Arhitext SRL cu nr. SC2016-7797/30.03.2016. şi documentaţiile tehnice de apartamentare cu nr. T82/2016 şi nr. T83/2016 întocmite de PFA-ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, receptionate de OCPI Timis cu nr.146434/22.07.2016,respectiv nr.146435/22.07.2016;
Având în vedere Adresa cu nr.VVV 1501/79879/05.07.2016 , inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2016-016380/06.07.2016, prin care Ministerul Sănătăţii a transmis acordul de schimbarea a destinaţiei unei părţi din imobilul situat în Timişoara, str. Mărăşesti nr. 5, pentru obiectivul de investiţii "Refuncţionalizare clădire din funcţiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcţiunea de spaţiu multicultural";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 146/29.03.2005 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic Municipal Timişoara a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea acest spital şi care fac parte din domeniul public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 403/22.09.2015 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5, Timisoara";
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Având în vedere prevederile art.132, alin. 1 din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) şi art 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă apartamentarea Corpului de clădire A(C2 ), în regim de înălţime D+P+1E, situat în Timişoara, str. Mărăşeşti nr 5, înscris în CF 400295 Timişoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295-C2, conform Documentaţiei de apartamentare nr. T82/2016, întocmită de PFA- ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, receptionata de OCPI Timis cu nr.146434/22.07.2016,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
-S.A.D. nr. 1- Spital de Stat, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol si 2 camere la demisol, 1 hol, 13 camere, 7 Wc-uri, 1 grup sanitar si 2 bai la parter, iar la etaj 3 holuri, 12 camere, 2 grupuri sanitare, 8 Wc-uri si 1 baie, cu 34.07% (Cpc) cote parti indivize si 916/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.
- S.A.D. nr. 2 - Spatiu multicultural, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol cu casa scarii si 17 camere la demisol, 5 holuri, 36 camere, 4 Wc-uri si 1 intrare uscata la parter, iar la etaj 10 holuri, 32 camere, 5 grupuri sanitare, 6 Wc-uri si 2 bai si podul de deasupra corpului A de cladire, cu 65.93% (Cpc) cote parti indivize si 1774/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

Art. 2: Se aprobă apartamentarea Corpului de clădire C (C4), în regim de înălţime
S tehnic +P, situat în Timişoara, str. Mărăşesti nr 5, înscris în CF 400295 Timişoara, CF vechi nr. 1 cu nr. cadastral 400295-C4, conform Documentaţiei de apartamentare nr. T83/2016, întocmită de PFA- ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, receptionata de OCPI Timis cu nr.146435/22.07.2016, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
- S.A.D. nr. 3 - Spital de Stat, situat in corpul C de cladire, compus din: 2 holuri, 3 camere, 6 Wc-uri si 2 grupuri sanitare la parter si podul de deasupra corpului C de cladire, cu 23.79% (Cpc) cote parti indivize si 73/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.
-S.A.D. nr. 4 - Spatiu multicultural, situat in corpul C de cladire, compus din: 3 camere la subsol, 1 hol si 4 camere la parter, cu 76.21% (Cpc) cote parti indivize si 232/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.
Art. 3: Se aprobă retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timisoara asupra S.A.D. nr. 2 situat in corpul A, S.A.D. nr. 4 situat in corpul C, respectiv a Corpului B şi Corpului E, prevăzute la art. 4 şi art.5 din prezenta hotărâre.
Art. 4: Se aprobă schimbarea destinaţiei din Spital de stat în spaţii multiculturale a
spaţiilor S.A.D. nr. 2, situat in corpul A de cladire şi S.A.D. nr. 4, situat in corpul C, prevăzute la art.1şi art.2 din prezenta hotărâre.
Art. 5: Se aprobă schimbarea destinaţiei din Spital de stat în spaţii multiculturale a Corpului B de clădire, în regim de înălţime Subsol tehnic+ P+1E, înscris în CF 400295 Timişoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295 - C3 şi a Corpului E de clădire în regim de înălţime Subsol tehnic partial + P+1E partial , înscris în CF 400295 Timişoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295 - C6.
Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri Banca de Date Urbane şi Cadastru şi Biroul Clădiri, Direcţia Economică - Biroul Evidenţă Patrimoniu, Biroul Sport- Cultură si Biroul Şcoli- Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroul Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Tehnic din subordinea Administratorului Public;
- Biroului Sport- Cultură;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT,

PRIMAR


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL SPORT CULTURĂ                           Nicolae Robu

Nr. SC2016-18080/22.07.2016

REFERAT

privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Mărășești nr. 5, schimbarea destinației unei părți din imobil și retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de către Biroul Sport- Cultură și Biroul Școli-Spitale, privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara, str. Mărășești nr. 5, schimbarea destinației unei parti din imobil din spații cu destinația de sănătate - spital în spații     multiculturale și retragerea dreptului de

administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, asupra spațiilor multiculturale.

Imobilul, înscris în CF nr. 400295 provenit din CF nr.1, cu nr. cad 400295, nr. top 221, situat în Timișoara, str. Marasești nr. 5, cu destinația de spital de stat este proprietatea Municipiului Timișoara și a fost dat în administrarea Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara pentru desfășurarea activității medicale a Clinicii de Dermatovenerologie și Clinicii de Radioterapie.

Imobilul este compus din teren construit și neconstruit în suprafață de 4307 mp și construcții, având următoarea structură:

 • - Corp A în regim de înălțime D+P+1E;

 • - Corp B în regim de înălțime Subsol tehnic+ P+1E;

 • - Corp C în regim de înălțime Subsol tehnic +P;

 • - Corp D în regim de înălțime Subsol tehnic + P+1E;

 • - Corp E în regim de înălțime Subsol partial+P +1E.

Clădirile au fost construite în anul 1754 și imobilul este înscris pe lista Monumentelor Istorice, clasa A de importanta națională, înregistrat la cod LMI TM -II-m-A-06149.

După mutarea activității medicale a Clinicii de Dermatovenerologie și a laboratorului, în imobilul din str. Daliei nr. 17, o parte din spațiile din imobilul din str. Mărășești nr. 5 au rămas disponibile, iar o parte sunt ocupate de Clinica de Radioterapie.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 403/22.09.2015, a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții ( DALI) pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural , str. Marasesti nr. 5”. Obținerea avizului Comisiei de Monumente Timișoara care va fi inclus in documentația Proiectului Tehnic este condiționată de obținerea acordului de schimbare de destinație din partea Ministerului Sănătății pentru spatiile pe care municipalitatea intenționează să le refuncționalizeze în spații multiculturale.

Partea din imobil care urmează să fie refuncționalizată în spațiu multicultural a fost stabilită în urma Documentațiilor propuse (DALI, DTAC și PT), întocmite de Atelierul Arhitext SRL. Pentru refuncționalizarea părții din imobil, rămasă disponibilă după mutarea Clinicii de Dermatovenerologie, este necesara schimbarea destinației imobilului cu avizul Ministerului Sănătății conform prevederilor art. 1 alin. 2 din Ordonanța de Guvern nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, actualizată, apartamentarea imobilului actual si retragerea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, asupra spatiilor care urmează să fie refuncționalizate în spațiu multicultural.

În vederea obținerii avizului Ministerului Sănătății a fost întocmită o documentație topo cadastrală cu propunere de apartamentare și stabilirea spațiilor care își vor schimba destinația și spațiile care își vor menține destinația din imobilul situat în str. Mărășești nr. 5, de către Atelierul Arhitext SRL, prin PFA- ing. Bonchiș Cătălin Răzvan, după cum urmează:

- Spațiu cu altă destinație S.A.D. nr. 1, situat în corpul A , care își menține destinația de spațiu pentru sănătate Clinica de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență;

 • - Spațiu cu altă destinație -S.A.D. nr. 2, situat în corpul A propus pentru schimbarea

destinației în spațiu multicultural ;           .

 • - Corp B în regim de înălțime Subsol tehnic+ P+1E, propus pentru schimbarea destinației în spațiu multicultural;

 • - Spațiu cu altă destinație S.A.D. nr. 3, situat în corpul C regim de înălțime D+P+1E care își menține destinația de spațiu pentru sănătate - Clinica de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență;

 • - Spațiu cu altă destinație -S.A.D. nr. 4, situat în corpul C regim de înălțime D+P+1E propus pentru schimbarea destinației în spațiu multicultural;

 • - Corp D în regim de înălțime Subsol tehnic + P+1E, care își menține destinația de spațiu pentru sănătate - Clinica de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență;

 • - Corp E în regim de înălțime Subsol partial+P +1E, propus pentru schimbarea destinației în spațiu multicultural.

Conform adresei cu nr. 18310/09.11.2015 înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC.2015-29971/12.11.2015, și a Hotărârii nr. 2778/09.02.2016, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență a emis acordul privind apartamentarea imobilului și schimbarea destinației a spațiului din activitate medicală în activitate multiculturală, conform documentației propuse.

Prin Adresa cu nr.VVV 1501/79879/.05.07.2016 , inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2016-016380/06.07.2016, Ministerul Sănătății a transmis acordul de schimbarea a destinației unei părții din imobilul situat în Timișoara ,str. Mărășesti nr. 5, pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural”.

Atelierul Arhitext SRL prin persoană autorizată ANCPI ing. Bonchiș Cătălin Răzvan, a întocmit documentația de apartamentare a corpului de clădire imobilului din str. Mărășesți nr. 5, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2016-7797/30.03.2016. Documentatia de apartamentare cu doua dosare nr. T82/2016 si nr. T83/2016, a fost receptionata de OCPI Timis cu nr.146434/22.07.2016,respectiv nr.146435/22.07.2016.

Totodata, Biroul Sport-Cultura a primit urmatoarele comunicari:

-prin Adresa nr.SC2016-16663/07.07.2016 emisa de Compartimentul Administrare Fond Funciar s-a comunicat ca privind Legea nr.18/1991, Legea nr.1/2000 si Legea nr.247/2005, parcela cu nr.top 221 vechi, actual cu nr. cadastral /topografic 400295,inscrisa in CF nr 400295-Timisoara,,nr.CF vechi-1, situata in str. Marasesti nr.5, nu este solicitata de catre fostii proprietari sau mostenitorii acestora ;

-prin Adresa nr.SC2016-16663/08.07.2016 emisa de Biroul Cladiri s-a comunicat ca pentru imobilul situat in Timisoara, str.Marasesti,nr.5, inscris in CF nr 400295-Timisoara,,nr.CF vechi-1 Timisoara, nr.top 221, nu au fost depuse cereri de revendicare, prin notificari,conform prevederilor Legii nr.10/2001 si nici ale OUG nr.94/2000, modificata si completata prin OUG nr. 209/2005.

- prin Adresa nr.CT2016-16663/13.07.2016 emisa de Serviciul Juridic s-a comunicat ca nu figureaza litigii pe rolul instantelor de judecata in curs de solutionare, cu privire la imobilul situat in Timisoara, str. Marasesti nr.5, inscris in CF nr. 400295 Timisoara, (CF vechi 1, nr. top 221), teren nr. top 400295 si constructii nr. cad./nr. top. 400295-C2, 400295-C3, 400295-C4, 400295-C5, 400295-C6.

Având în vedere că pentru executarea lucrărilor de refuncționalizare a părți din imobil din str. Mărășești 5, care va deveni spațiu multicultural, este necesară apartamentarea imobilului, schimbarea destinației din spital de stat în spațiu multicultural și retragerea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, asupra spatiilor care urmează să fie refuncționalizate, supunem spre analiza și aprobare Consiliului Local, emiterea unei hotărâri de Consiliul local care să se aprobe:

 • 1. Apartamentarea Corpului de clădire A(C2 ) în regim de înălțime D+P+1E, situat în Timișoara Str. Mărășesți nr 5, înscris în CF 400295 Timișoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295-C2,conform Documentației apartamentare nr. T82/2016 , întocmită de PFA- ing. Bonchiș Cătălin Răzvan, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, astfel:

 • - S.A.D. nr. 1- Spital de Stat, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol si 2 camere la demisol, 1 hol, 13 camere, 7 Wc-uri, 1 grup sanitar si 2 bai la parter, iar la etaj 3 holuri, 12 camere, 2 grupuri sanitare, 8 Wc-uri si 1 baie, cu 34.07% (Cpc) cote parti indivize si 916/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

 • - S.A.D. nr. 2 -Spatiu multicultural, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol cu casa scarii si 17 camere la demisol, 5 holuri, 36 camere, 4 Wc-uri si 1 intrare uscata la parter, iar la etaj 10 holuri, 32 camere, 5 grupuri sanitare, 6 Wc-uri si 2 bai si podul de deasupra corpului A de cladire, cu 65.93% (Cpc) cote parti indivize si 1774/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

 • 2. Apartamentarea Corpului de clădire C(C4) în regim de înălțime S tehnic +P, situat în Timișoara Str. Mărășesți nr 5, înscris în CF 400295 Timișoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295 - C4, conform Documentației de apartamentare nr. T83/2016 întocmită de PFA- ing. Bonchiș Cătălin Răzvan, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre,astfel:

 • - S.A.D. nr. 3 -Spital de Stat, situat in corpul C de cladire, compus din: 2 holuri, 3 camere, 6 Wc-uri si 2 grupuri sanitare la parter si podul de deasupra corpului C de cladire, cu 23.79% (Cpc) cote parti indivize si 73/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

-S.A.D. nr. 4 -Spatiu multicultural, situat in corpul C de cladire, compus din: 3 camere la subsol, 1 hol si 4 camere la parter, cu 76.21% (Cpc) cote parti indivize si 232/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

 • 3.  Retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timisoara, asupra S.A.D. nr. 2 ,situat in corpul A si S.A.D. nr. 4, situat in corpul C, respectiv a Corpului B și Corpului E, prevăzute la pct.4 si pct.5 din prezentul referat.

 • 4. Schimbarea destinației din Spital de stat în spațiu multicultural a spațiilor S.A.D. nr. 2, situat in corpul A de cladire și S.A.D. nr. 4, situat in corpul C, prevăzute la pct.1 și pct.2 din prezentul referat.

5.Schimbarea destinației din Spital de stat în spații multiculturale a Corpului B de clădire, în regim de înălțime Subsol tehnic+ P+1E, înscris în CF 400295 Timișoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295 - C3 și a Corpului E de clădire în regim de înălțime Subsol tehnic partial + P+1E partial , înscris în CF 400295 Timișoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295 - C6.

Viceprimar,

Dan Diaconu


Pt. Sef Birou Sport-Cultura, Ioan Mihai Costa

Director,                          Pt.Sef Birou Scoili-Spitale,

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse, Adrian Faur

Laura Koszegi

Consilier,

Ioana Ciucur

AVIZAT,

Serviciul Juridic, Daniela Ștefan

A. SITUAȚIA . ÎNAINTE DE APARTAMENTARE :

Nr. CF

Nr.Cad.

Descriere imobil

S mp

Proprietari tabulari

Sarcini

400295 Timisoara

400295

Teren curti constructii intravilan cu 5 corpuri de cladiri in str. Marasesti, nr. 5.

4307

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1.

- act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare, schimb, donatiune, incheiere nr. 371/16.02.1949.

Drept de administrare in favoarea SPITALUL CLINIC

MUNICIPAL.

B.SITUAȚIA CU PROPUNEREA DE APARTAMENTARE :

Nr. CF

Nr.Cad.

Descriere imobil

S mp

Unitati individuale

Observații

400295 Timisoara col.

400295

Teren curti constructii intravilan cu 5 corpuri de cladiri in loc. Timisoara, str. Marasesti, nr. 5. Partile comune indivize sunt constituite din toate dependintele folosite in comun: terenul construit si neconstruit exceptand suprafata de 340 mp teren neconstruit asupra caruia se va institui folosinta exclusiva in favoarea SAD nr. 1 si SAD nr. 3, racordurile si bransamentele folosite in comun, intrarea uscata (incapere nr. 1).

4307

S.A.D. nr. 3 cu 23.79% Cpc si 73/4307 mp teren

S.A.D. nr. 4 cu 76.21% Cpc si 232/4307 mp teren

Loc. Timisoara, str. Marasesti, nr. 5, Spital de Stat Corp C (C4)

Nr. CF

Nr. Cad.

Descriere unitate individuala

Proprietari tabulari

Sarcini

400295-C4-U1

Timisoara

400295-C4-U1

S.A.D. nr. 3 Spital de Stat, situat in corpul C de cladire, compus din: 2 holuri, 3 camere, 6 Wc-uri si 2 grupuri sanitare la parter si podul de deasupra corpului C de cladire, cu 23.79% (Cpc) cote parti indivize si 73/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL, intabulare drept de administrare

Nu sunt.

400295-C4-U2

Timisoara

400295-C4-U2

S.A.D. nr. 4 Spatiu multicultural, situat in corpul C de cladire, compus din: 3 camere la subsol, 1 hol si 4 camere la parter, cu 76.21% (Cpc) cote parti indivize si 232/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1.

- act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare, schimb, donatiune, incheiere nr. 371/16.02.1949.

Nu sunt.

Intocmit: Ing. Bonchis Catalin

A.   SITUAȚIA ÎNAINTE DE APARTAMENTARE :

Nr. CF

Nr.Cad.

Descriere imobil

S mp

Proprietari tabulari

Sarcini

400295 Timisoara

400295

Teren curti constructii intravilan cu 5 corpuri de cladiri in str. Marasesti, nr. 5.

4307

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1.

- act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare, schimb, donatiune, incheiere nr. 371/16.02.1949.

Drept de administrare in favoarea SPITALUL CLINIC MUNICIPAL.

B.SITUAȚIA CU PROPUNEREA DE APARTAMENTARE :

Nr. CF

Nr.Cad.

Descriere imobil

S mp

Unitati individuale

Observații

400295 Timisoara col.

400295

Teren curti constructii intravilan cu 5 corpuri de cladiri in loc. Timisoara, str. Marasesti, nr. 5. Partile comune indivize sunt constituite din toate dependintele folosite in comun: terenul construit si neconstruit exceptand suprafata de 340 mp teren neconstruit asupra caruia se va institui folosinta exclusiva in favoarea SAD nr. 1 si SAD nr. 3, racordurile si bransamentele folosite in comun, intrarea uscata si casa scarii (incapere nr. 1), holul cu casa scarii de la demisol (incapere nr. 72), holul de la etaj (incapere nr. 94) si camera (incapere nr. 121).

4307

S.A.D. nr. 1 cu 34.07% Cpc si 916/4307 mp teren

S.A.D. nr. 2 cu 65.93% Cpc si 1774/4307 mp teren

Loc. Timișoara, str. Marasesti, nr. 5, Spital de Stat Corp A (C2)

Nr. CF

Nr. Cad.

Descriere unitate individuala

Proprietari tabulari

Sarcini

400295-C2-U1

Timisoara

400295-C2-U1

S.A.D. nr. 1 Spital de Stat, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol si 2 camere la demisol, 1 hol, 13 camere, 7 Wc-uri, 1 grup sanitar si 2 bai la parter, iar la etaj 3 holuri, 12 camere, 2 grupuri sanitare, 8 Wc-uri si 1 baie, cu 34.07% (Cpc) cote parti indivize si 916/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL, intabulare drept de administrare

Nu sunt.

400295-C2-U2

Timisoara

400295-C2-U2

S.A.D. nr. 2 Spatiu multicultural, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol cu casa scarii si 17 camere la demisol, 5 holuri, 36 camere, 4 Wc-uri si 1 intrare uscata la parter, iar la etaj 10 holuri, 32 camere, 5 grupuri sanitare, 6 Wc-uri si 2 bai si podul de deasupra corpului A de cladire, cu 65.93% (Cpc) cote parti indivize si 1774/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1.

- act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare, schimb, donatiune, incheiere nr. 371/16.02.1949.

Nu sunt.

Intocmit: Ing. Bonchis Catalin